Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1897

Directe SooorwcffverMpdlnKen met GOUDA r WlDterdlenst 1896 Aaosevaogeo 1 October Tyd vao reeowlch r C3 T o GOUDA ROTTBHDAM W IO 9 86 10 17 l 9 4 8 4 16 6 30 6 89 6 10 ItOTTXRDiL U e O t D A 10 19 11 60 13 87 1 40 1 44 2 50 S 44 4 18 10 39 M 1 E4 M 0 10 86 ff f 8 01 ï 0 t V 8 08 n 13 98 18 47 8 14 8 09 4 04 4 83 9 80 9 40 9 t 6 10 87 6 17 6 51 7 36 8 7 10 7 46 8 18 91 GOUDA DEN HAAG 6ouda Zevenhuizao Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Haga G 7 80 8 85 9 39 10 1811 18 11 15 18 16 18 88 1 43 8 47 4 46 6 Ï8 6 54 6 11 7 80 7 49 P 82 8 54 9 64 10 8811 16 Zk if 48 8 47 H 11 30 18 40 4 57 8 01 10 08 Z Z 7 68 8 66 n h 11 41 ir 18 61 6 08 h u it 8 18 10 16 V 8 07 9 08 V 11 66 1 06 6 80 8 88 10 37 iH 8 119 18 10 7 10 48 13 11 48 W 48 1 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 8 7 50 8 81 9 9 3810 88 U 6 11 46 flOVD A U TRECHT Oouda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 6 10 19 10 57 18 B8 8 80 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 8 Oudew 5 46 6 64 n h H H n 8 87 p it h 7 10 10 84 Utraokt 6 13 J 7 43 8 88 j 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 B 7 89 9 4 11 07 i Haar Ajnsterdam + Stopt Woensdag ir GOUD A A MBTEBDAM ïooda 87 8 81 9 18 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 lO l 10 86 AmstflrUw G 8t 8 14 8T 10 86 1 8 IJ 8 SJI 8 11 11 86 Ifapt te Nootdorp Leidsohendam en Sleysw Xxoisweg an Hekendarp DEN HAAO GOUDA sHage 6 46 7 80 7 4B 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 281 86 8 44 3 40 4 10 4 88 6 88 Ll37 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 62 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z ZeKw6 6 u K 0 10 88 1 66 y 4 68 80 0 9 48 Zev M 6 17 0 0 000 10 48 0 8 06 0 6 04 1 89 9 B9 tioada 6 28 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 6413 0618 68 3 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 607 488 8810 1010 88 U T E B O H T G O ü d A 10 15 10 88 11 88 18 8 10 69 11 1019 11 0 8 46 4 87 AICSTIRDA M O O D A AKsterdam C St 7 16 8 18 8 1M8 8 84 Ooada 7 88 8 19 9 14 10 10 Mai 18 U Ml Laat te 6oada Bi d n uit maar KMnt m bM op om j6 zorgen te Tergeteo Ik hob ook cor gen die ik vergeten wil c Vronw je zolt toch geen jeoever ud de fcioderen geven € schreeuwde de man toea zy het glas ook aan de kioderen gaf Ën waarom niet Kunnen de kinderen een beter voorbeeld hebb Q dan dat hon eigen vader bun geeft Ze zallen er ook goed van slapeo en de kinderen will O ook wel vergeten dat ze kond ea hongerig zyn Drinkt toch kinderen dal geeft je een warme kachel en een bed en brood aa klearen Drinkt tocb je vader doet het ook c Toen stond de man op schoof vrouw en kinderen de deur utt en ging mee naar huis Men liegt dat h nooit weer in de kroeg is geweest De millioenen erlenis van Johann Goorad Brandt die reeds sedert bet begin dezer eeaw een bron van ergernis voor vsracbilleode aatoritciten zoowel hier te lande als ia het buiteoland geweest is en oolaogs opnieuw vao sieh spreken deed daar het plan bestond om dszB xaak aan het oordeel van den rechter te onderwerpen wordt tbaua in den Reichaaozeiger behandeld Genoemd blad verklaart dat de geheele erfenisgSBchiedeDia op scheeve voorstelliDeeo en gevolgtrekkingen berutt In den jare 1793 namelyk heeft de echtgenoot van Eva Brandt het Ansterdamsche raadslid Gerrit van Mears de erigeoameo van den grootvader z aer vrouw den Daitseben koopman Johann Conrad Braadt openbaar opgeroepen Nadat op deze oproeping geen reehthebbenden op de nalatenschap zich bleken voor te doen werden zyae eohtgenoote en bij door een vonnis der Ansterdamsche rechtbaok in het bezit gesteld van de tweede helft der erfenis die overigens aiet verscheidene miUioenen maar ongeveer 300 000 a 400 000 gulden bedroeg Niettemin is lator herbaaldelyk beweerd dat het tweede gedaelte der erfenis nimmer is aitgekeerdi Jtoodat het nog ondur directe of indirecte berniting van Nederlandsche autoriteiten moest z u In verband met dit gerucht werden van Daitach z de berhaaldeiyk het laatst ia 1895 b onze regeeriag informaties omtrent de erfeoitquaestie ingewoanen Officieel werd verklaard dat nooh aan het misisterie van finaneiëo noch te Amsterdam of elders gedeelten van de erfenir Brandt werden beheerd Oe Uflichsanzeiger meent dat do quaestie die bovendien reeds lang verjaard is niet anders kan zyn dan een fictie waarmede de hoofden van a g erfgenamen op hol gebracht worden door toedoen van geweteolooze erfenisagenten welke nit de liohtgeloovigheid van htto slachtoffers munt weten te slaao Koningin Victoria is by baar aankomst te Gimiez aan een groot gevsar ontsnapt Ëeo der paarden van het escorte dat haar rgtnig omgaf werd schichtig nieip z u beryder af en viel Oadeiyk was het dier weder op de been en verhief zich op zyn achterpooten Ëen oogenblik zweefden de boeven der voorpooten dreigend boven het hoofd vbd de vorstin doch dank ag de tegenwoordigheid van geest vau dea koetsier die het rytoig een züdelingHcben beweging liet maken kwam zy met den schrik vry Hare Majesteit zag doodsbleek en scheen zeer ontdaan 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1G 7 86 7 82 7 89 7 46 TM Qoada Moordrecht Niauwerkerk Qapelle Botterdam Hotterdam Oapelle Xieawerkerk lloordreoht Cfonda 1 38 5 68 6 8 6 19 6 86 4 55 B 5 5 14 6 X1 5 37 Het terrain voor de Paryscbe tentoonstelling van 1900 wordt V grooter dan dat van de laatste expositie was Toen namen de afdeoHagen der vreemde landen een oppervlak in van raim 98 000 vierk meter ditmaal heeft de Fransobe regeering den vreemden mogend beden dia ï uitooodigde wel op het hart gedrukt niet te veel plaatsruimte te verlangen Toch zjin er nu reeds aanvragen voor ruim 218 000 vierk meter en nog slechts 21 van 55 landen die officieel vertegenwoordigd zullen zyn hebben hnn aanvragen om plaats ingesonden Natnorliik wordt de Franscbe opp r Ttftkte ook weer grooter d ii in 1889 zoodat de veideeliog van de ruimte niet gemakkelyk zal lyn Dat de maand Januari voor de Rijkimidda ten ongunstig wss wai van niet heel veel beteekenis maar als bet soo doorgaat wordt het bfldsokelyk Het eiodcyfer van Febriisri weer raim 8 ton lager dan in 1896 en de opbrenmet der twee maanden by het vorige jaar 1 2 275 000 ten achteren lateode is wel in staat schrik io te boezemea ïntusscheu moet ter booord etiog van dat cyfer met twee omstandig beden worden gerekend In de eerste plaats dat Februari een werkdag minder bad dan verleden jaar wat licht drie ton verschil maakt Das dat de bybetaliog op het personeel dat met 1 Januari vervallsn is uit den aard der zaak veel minder was dan bet vorige jaar dit maakte een onderscheid vac 5 too Hiermede is het oadeelig verechlK al vrywel weggenomen Wat de verdere cyfers betreft valt het volgeade op te merken Ia de grondhelastinK werd in t ogloopend weinig betaald ui f378 000 tegen f 646 000 verleden jaar een versehynsel waarvoor wy geen verklaring weten BedriJlH en vermogensbelasting vloeiden bevredigend opbrengende resp f 315 000 en f 152 000 tegen f 262 000 en f 153 000 Gaven do invoerrecbtan f 7000 minder dan verleden jaar dat Februari ditmaal een dag korter was maakte het cyfer van f 790000 eo dat bij een raming van f G84 000 tot eeu buitengewoon gunstig ook de loosgelden brachten zeer veel op f 131 000 tegen f 114 000 Da lagere opbrt ngNtan der accyossn zijn wel weer voer een deel aan de korte maand te wijten het totaal bedrag was f 2 722 000 tegen f 2 975 000 de acciins op gediatilteerd echter was ditmaal byzonder laag n f 100 000 minder dan verteden jaar Bepaald laag zyn ook de indirecte belastingen die reeds verleden jaar minder roim vloeiden dan in 1895 en nu blyven teroggaan De vereeoigiog die Haftbe bracht Zondag in de Nienwe Kerk te Delft hulde aan de nagenachtenifl van Prins Frederik Hendrik ter gelegenheid van de 2508te verjariog van diens o ter f dag Nadat het bestuur door B en W van Delft ten Raadboize was ootvangec eo een lunch was aangeboden vereenigden zich een groot aantal dames en heerea in het koor der kerk Na het spelen van psalm 65 door den beer J Ketbelf nam de voorzitter van idieHaghec da beer Servaas van Rooyen het woord Hy haniin rde aan het itreven van de Tereenlging gaf vervolgeoH in warme bewoordingen een levensschets van den beroemden stadhooder en veldheer en besloot met de woorden Onze leuze blyve steeds voor Oranje en Nederland Daarna werd bet Wilhelmus f gespeeld op het orgel en ging het beituur iu iög grafkelder om an den wand van den ouden kelder een zilveren lauwerkrans te bevestigen met het inscbtift Halde aan Prins Frederik Hendrik 164714 Maart 1897 Hierna nam de beer van Rooijen nogmials bet woord om dank te betuigen aan de Koninginnen aan den borgemeester van Delft eo aan den organist wian een lauwerkrans werd aangeboden De praalgraven in de kerk werden daarna beziehtigd door de nanwezigen waaronder o a bet Kamerlid mr W H de Beaufort en de heer Taets van Amerongen kamerbeer vsn H M behoorden Ten Raadboize was een belaogryke verxameling platen uit het Delfsobe archief geëxposeerd Men schryft uit Eist Betuwe aan t N V d D c Donderdag werd hier eeoe vergadering van bieteotelers geboedea onder leiding vao den beer S M van Wyck uit Eenknm ten einde te bespraken wat verdsrdient gedaan te worden in het belang van de teelt De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 150 belang stellenden 1 89 8 50 11 13 18 18 13 35 18 88 18 89 18 46 13 56 11 81 11 86 11 86 11 48 11 51 8 65 38 18 88 9 S1 9 60 10 11 De enmmistie welke d vergadering te Goes keeft bygewoond gaf daarvan versli In die vergadering was overeengekomen dat de deeluemt rs zioh verbonden op het aleowe contract der fabrikanten geen bieten te zaaien en alleen tegen een prys f I per 1000 kilo lager dan het vorig jaar zooveel mogelyk land aan d t bietfucultour te onttrekken door reeds thans te beginnen met het land voor andere vrachten voor te bereiden en de leiding van de zaak der bieteotelers in handen te stellen van het hoofdbnstnur der xYeteeniging van Lsudboowers die suikerbieten verbon wen Voorzitter K J A G baron CoUot d Escury te Hüotenisse Tevens werd een ontwerp contract vastge steld waarop alleen mag worden gacontracteerd Zoo hoopte men te treraken tut oprichting vaa een sterken Nationalea bond vau bieteotslera De vergadering vereenigde sieh met dezeo gang van zaken en besloot aan landeigenaren ea landbouwers iu Gehlerlaod met een exemplaar vau het Go3sche contract een circulaire te zenden waarin tot aaneensluiting wordt aangespoord en meu dringend wordt oitgenoodigd niet te cootracteereu dan op de volgende voorwaarden lo de prys per 1000 kilo zy minstens f 9 50 ingeval de fabrikant f 70 voorschot geeft kert hy hierop 4 pCt 3o eene premie woide toegekend voor Septemberlevericg volgens het Goessehe contract zynde f 0 10 per dag vóór 15 September 4o contractsn op gehalte mogen dan alleen worden gesloten indien deze geschieden op de basis van bet con tractVtekke dat tevens het parti cipatiestelsel insluit De beetwortelButkerfabrikanten boadc heeft inmiddels bet volgende nadere besluit genomen De beetwortelen welke op 15 November zyn aangevoerd maar nog niet gelevetd en o itvangen zullen door den kooper worden gewogen en in ontvangst genomen blyvende de kosten van scheepbrengen en waggoaladen voor rökeuing van den verkooper Beetwortelen welke na 20 November aangevoerd worden kannen geweigerd worden De Danicbefs voorstelling door Het Nedeilsndscb TooneeU op Donderdagavond jl in den Stadsschouwburg te Amsterdam heeft zooveel opgebracht dat niet alleen de kosten van overbrenging van bet stoffelyk overschot en bet grafmonument van mevr Kleine Gartman naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats gedekt worden maar er dan waarschynlijk nog t en klein fondsjfl overblyft waaruit het jaarlyksch schoonmaken en onderhoud zat kannen we den bestreden Op 30 dezer zal te Londen eene conferentie van afgei aardigdeu der betrokken spoorwagmaatschappyen worden gehouden ter bespreking van het leveusmiddelenverkeer uit Italië naar Engeland België en Nederland Ook de Nedtirlandiebe spoorwegen zullen aan deze conferentie deelnemen Op een bovenhuis in de Nienwstraat te Amsterdam is een stout stuk nitgebaald Om drie uu ongeveer werden de bewoners de meubelmaker Meuriog en zyn vrouw die op de voorkamer van de tweede verdieping sliepen wakker door een ongewoon gestommel op de trap door het mei eeu ruk dichttrekken vaa de voordeur 4 50 4 57 6 4 6 11 6 30 5 19 6 51 R U 7 17 6 88 7 85 6 30 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 5 40 Utreeht 6 88 7 50 9 9 88 Woerden 6 63 8 11 Oudewater 8 19 0 Ooudi 8 82 9 84 10 10 Eenigzins ontdaan en onraad vermoedende stonden de echtelieden haastig ap en gingen de man met een beital de vroaw mat een hamer gewapend naar beneden Halverwege de trap zagen zy door de glazen deuren van de wouukauter een achterkamer op de eerste verdieping een lichtsebyussl De eerste gedachte was dst de kamer in brand stond maar by het openen van de deur zat en de ontstelde bovoners iets geheel anders Ds kamer verkeerde in de grootste wanorde Het kabinet waarin het lyfgoed en eenige kostbaarheden geborgen waren was opengebroken dedeoren stonden wagenwyd open eo de tnhond van de kast las op de grond uitgespreid Op de tafel stond een uitgedronken fleech met boereojongeus eu de lamp was hoog opgedraaid Bet raana waardoor de inbrakers van een plat achter bet huis waren binnengekomen stond nog open Het bleek dat bet een aantal goaden e zitveren sieraden eenig tinnegoeden de inbond van den spaarpot der kindereu waren ontvreemd De dieven hadden alles terdege oaderzocbt en btykens de leeggedronken flescb zeer op boa gemak Met den sleoiel dien zy op tafel vonden hebben xy ten slotte de voordeor geopend en zoo het hnis verlaten Hbl to een der buitenwijken te Qtteeht werdZaterdag een strooibiljet verspreid dat een K u n h f n 1 J aario 5 ons prima zuivere smakelyke boterc werdaaogebodea voor 12 cent Wat voorspecie zou deze prhna zuivere smakelyke boterwel zyn als men nagaat dat de prys van vetongeveer driemaal zooveel is U D Volgens den Haagtebe bneveuschryver der Arah Ct is nier tor stede eene jonge dame die een geklenrd voitetje vlak op den oe B droeg an aen klein open wondje had aan de lip asu bloedvergiftiging door de kienrstofia bet voiletje aanwezig aangetast en overladen Ik hoop zegt de flcbryver dat het andera dames van het dragen van die leelijk dingen zal afschrikken die haar den voorbyganger alle andere gelaatskleuren doen vertoonen dan met welke de natunr gezonde menseben begiftigd heeft Rosa blauw paars grys ja groen zelfs zien ze er dank aan die gekleurde lapjes gaas of boe de stof anders heeten mag uit Misschien dat bat bewustzyn van levensgevaar bydraagt om dit weinig aesthetisoh versiersel Bit de mode ts brengen In de vorige maand ia bij Arcacboo aan de Zuidwestkudt van Fraokryk een fiesob aangespoeld die blykeos een sebryvea dat er in werd gevonden io September 1895 door de passagiers van een Duitsohe mailboot bg Newfoundland in zee wai geworpen met het baricht alles welf l e flescb beeft dus ruim 200 dagen noodtg g had om de afstand van 2l X zeemylen af te t gen Opaerketyk is het dat zy de oostsijjke richting heeft behou den en niet door den Golfatroom naar Noorwegen is gedreven BuUeolandscb Overziclit De aangekondigde iaterpetlatie in de Fraaschfi Kamer over Creta kad gisteren plaats Qanotanx Isb t verkluriog voor Üy herinnerde tan tie 3 der Kamer ten gonate van h t behondt jhu vrede door bet Europeescb concert en wt de regeering thans aan de Kamer vraagt goed te keuren is nogaltyd dezelfde politiek Sen wit op Kreü een antonomie onder sntereiniteit van den Sultan instellen Griekenlaud vraagt aen plebisciet van de Kretensers 8 35 8 48 8 51 10 40 IJS 7 52 7 69 8 6 S IS 6 33 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 59 11 80 8 63 9 8 1 7 2S 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 fi W 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 45 436 6 47 4 46 6 14 0 84 M 8 09 9 07 10 84 g 0 9 88 10 14 u 0 9 38 1 t 88 6 41 9 49 11 10 6 17 9jri 8 68 4 46 6 18 8 88 I M Y 46 Hanotaux vervolgt Griekeuland aanvaardt na de suzereiniteit vsa dan Sultan over Kreta De toestand is dus bAer geworden Het dabat concentreert zich tham uitsluitend op het psnt of de troepen van kokinel Vasaos al dan niet zullen ternggeroepen iforden De oplossingen door Europa voorgemeld hehooden de over hand De mogendhediK zyn van oordeel dat het iiandhavea van b troepen op bat eiland een strnikelbtok is voor elke oplossing en de mogeadbedeB zyn ovireengekomen over een actie om te verhoeden idat haar beslniten kannen gedwarsboomd rorden Uitingen van protest hy de uiterste liiketzyde De regeering die daarin wil meegaan onder voorbehoud dat de Ksmer er hare gotdkeariog aan verleant stelt voor het Europoemh concert te handhaven Een desl der Tarkaihe troepen zou teruggeroepen worden de rest zon zekere punten van Kreta bezetten mé medewerking van de Enropeescha troepen Aja Griekenland weigert Z0B Kreta geblokkeerd worden eveaala eenige naaten van Griekanland Hanotaaz zaide ten slotte dat hy da hoading door Frankryk in 1886 eo 1887 aangenomen veroordeelt Als men no handelde in deo geest van Goblet moesten wg onze schepen teragbalen en Frankryk ontwapenen Spreker zal itt de varantwoardalykheid op zich aemen van het Europeasoh concert te verstoren Méline zeide nog Wy zoudon niets liever doen dan Griekelaod steunen maar de vrede ea het belang van Frankrijk gaan ons ter harte De ratiooneele politiek tan Fraokryk is gebaseerd op het beginsel der integriteit van Turkije 4 de verdeeling van het Ottomunsche rijk sou den oorlog ontketenen Dtt is de raden waarom Frankrijk zich verzet t an de annexatie van Kreta door Griekenland boveodian de autonomie waarborgt aan de Kretansers alle vryheid Het Enropeesch concert is het eenige middel om den vrede te waarborgen De gebeurtenissen in Armenië hadden tot gevolg dat de overeenstemming knsachen de mogandbedan inniger werd Onze minister van buitenlandscbe zaken wydde aan dit eonceit al zyn energie eo bekwaamheid Het FranschRusisch bood enootsobap beantwoordt aan de nationale aspiratiën zooder die alliance zenden wij aiet geslargd sya io onze politiek Da mogendheden vervolgde Méline gevoelen de noodzakelykheid om snel en zeker te handelen Het it tyd dat ar een eind aan komt morgen zou bet misschien te last zyn De blokkade en de bezetting van Kreta zullen uitgevoerd worden met medewerking van d Eoropaesche troepen Tot de blokkade van Griekenlaud is in beginsel besloten om een algemeenan brand te rerhindaren Spreker veroordeelt een politiek van isolement de r eerisb weigert by voorbaat aan Frankryk een politiek van vernadering op te leggon Er waren tien motiën voorgesteld £ r werd gestemd over de prioriteit voor een motieGoblet luidende dat de Kamer besloten is zich voor een actie van Erankryk naar buiten alleen te willen verbinden voor een poUtüek overeaakomaiig haar belangen enz De prioriteit werd geweigerd niet 347 tsgen 173 stemmen Een motie van den republikein BenaultMorlière waarin de verklaringen der regeering werden goedgekeurd werd door Méline aanvaard en door de Kamer aangenomen met 356 tegen 143 stemmen Nadat de Dnitsche begrootiogscommissie Yrgdag het krediet voor het nieuwe pantaerschip Ersatz Köaiog Wilhelmc met een verrassend groote meerderheid bad toegestaan beeit zg Zaterdag de twee kruisers geweigerd Na een kort debat werd daarop het adriesjacht eveoeaoB geweigerd Een nienwe kanooneerboot werd toegestoaa met slecbts vier een andere kanonneerhoot die de plaats van de litis vervangen moet met sleehts éia stem tegen Vervolgens weigerde de commissie de torpedodivisieboot en de 8 verlangd torpedobootea daarna werd nog een sommetje bestemd voor da plannen van een nienw marinedepartement te Beriyn geschrapt De commissie hoeft sieh dns niet al te vrygefig betoond wat trouwens te verwachten was Met dat al heeft zy volgaas lommige bladen een beginselfont begaan door de gelden voor het nieuwe pantserschip toe te staan daardoor immers zegt men verklaart zy de groote plannen van admiraal HoUmann of van den keizer zelf niet volstrekt te verwerpen Moar hst is de groote vraag wat de Hyksdag zelf zal doan als hy de marinebegrooting onderhanden neemt hetgeen waarscbyolyk Woensdag of Donderdag gebeuren zal De houding van de bpgrootingBCommissie geeft daarvoor volstrakt geen maatstaf in een paar dagen kan achter de schermen zooveel onderhandeld worden 1 De Magdebnrgisehe Ztg c vestigt er terecht da aandacht op dat het geacbraeow over de nienwe groote morineplannen wel wat orerdraven is In een vroegere memorie die van 1884 wordt met veel minder omwegen gewezes op de door Dnitscbland te volgen groote politiek op de noodzakelykheid voor de Duitsche marina om een slag op de open tea te aanvaardan enz eu bet nu zooveel genoemde plan van 1873 was als men de teohniseh zooveel lagere eischen van toea in aanmerking neemt óók seer omvaogryk Men moet ook niet vergeten dat Dnitschland s sverzeescbe handel lirk in den laatiten tyd onzaglyk ontwikkeld heeft en dat zoo da Daitsche vloot alléén Aooit met sneces tegen de Engelscbe of Franscbe den stryd kan opnemen het toch niet onver ehillig it of Doitschlaod ook door zyn marine vaarde beeft als bondgenoot Voor het behoud van dan vrade is hst ongetwyfetd van groot belang zoo lang keizer Wilhelm II aan hat bewind blyft dat Doitschland ook ter zee zoo machtig wordt als bet kan met t oog ap den geldelyken kant van het vraag tok Op dit laatste kout het natnurlyk aan Wellicht is de sterke tegenkanting van no vooral te wijten aan de maar rondborstige dan diplomatieke wyze waarop admiraal Hollmann het groota ptaa aan don Rgksctsg heeft voorgelegd Naar t sebgnt zal dit ham ook zgo post koitoji Door di9 Köln Ztg c wordt bevestigd dai de minister van Marine admiraal Von Hollmann ontslag heeft gevraagd Het wetsontwerp op de laadverbniziug by den Daitseben Ryksdsg ingediend bepaalt dat bureaox vooc tandferbuizing slechts met vergaonisg van den Eyksksnselier oj eriobt DLOgen worden znlk ean vergunning wordt slechts verteend aan Doits bers of aan vereenigingen die hun zetel io Doitschland hebben en tegen een borgstelling van mioslens 50 CK 0 Mark De vergunning is slechts geldig voor bepaalde landen en bepaalde havens van afvaart De ondernemer msg stechia op grond van een daartoe gesloten orereenkomst met de landverbnizars dezen vervoeren dergelyke overeenkomsten met dienstpUabtii e personen knnoen niet gealoteu worden Élk landverboizeraschip wordt vóór elke nieuwe reis onderzocht met het oog op zeewaardigheid in richting nitrusting en proviandeeriog Eeu raad van deskundigen van minstens 15 laden heeft het toezicht op de landverhuizing terwyl byxondere ambtenaren vau regeeiingswege woeden aangesteld De termyn voor het inwerkingtreden van de wet wordt niet bepaald Volgens een telegram uit Kopeuliagtn aan de Frankf Ztg is in Deoeuiartteo een miniit ieefe crisis aitgebrokto De minister van oortog heett daar bet FoiketbiRg de militaire krediften niet wil toestiau zyn ontslag aangeboden en aen acht kt waar obynlyk dat het gebeele ministerie z il aftreden De radicale afgevaardigde Ullmauu tot voorzitter van bet Noordscbs Storthiug geko zen is directeur van een volksschool voor middelbaar onderwijs Hy heelt reeds vroeger bet voorzitterschap van bet Stonhing bekleed en heeft dsnl uil gemaakt van het ministerieSverdrop maar werd door Sverdrnp toen deze zyn zwenking maakte naar reehts in deu steek gelaten Ullmann in 1848 geboren was iaatstelyk afgefsardigde toor Bratsberg by wordt als de voornaamste radicale redenaar beschouwd eo heeft ook by het conflict met Zweden vaak bet hoogste woord gevoerd io bet Storthing Engeland bereidt zich vuor om met groote plechtigheid het zestigjarig jubileum te vieren van koningin Victoria En het lan bestaat om uit alle rykeo die direct of indirect onder het behper van Engeland staan deputaties te zenden Nu is het niet ié verwonderen dat in de Zuid AfrikaanscbA Republiek de vraag gedaan is of deze republiek aan de haldebetooging moet deelnemen Daartegen varzet zioh de Volksstem Ëo wel op dezen grond Het Xransvaalsche volk heeft intnsBcben het recht om de sobittereude regeering van Koningin Victoria door zyn eigen oationalen bril te beschoQwen en te toetten aao zyn eigen politieke ervaringen De troonsbestyging van Hare Britsche Msjesteit valt juist samen met den Groeten Trek der Aftikaners met het zich ontwringen der Boeren aan eeu Staatkundig verband dat hun ondraaglyk was geworden En de erdere regeering van Engelands Koniagia heeft veor het volk der Z A Repabliek niet veel anders gebaard dan zorg onrecht kommer vervolging en oorlog Wat de Trantvatars haden tan dage zyn x n ZR niet dank zy Engeland maar ondanks Engeland geworden Het scheen ons noodzakelyk toe om deze dingen in herinnering te brengen omdat we niet zonder verwondering en leedwezen vernomen hebhea van een plan dat gerezen is bij sommige belangstellenden io het aanstaande jubilenm het plan namelgk om de Z A Republiek offii ieel en door een ryketyk aantal voormannen des volks te doen vertegenwoordigd zyn op de feeattiu welke io Engeland zallen gehouden worden ter eere van Koningin Victoria We weten niet in koever dit plan reeds ombeUd en goedgekeurd is in onze hooge ambtelyke kringen maar durven voorspellen dat bet by de nationaalvoerende Transvalers maar erg min toejnicbing zal erlangen Na zestig jaren van ooophoudelyken strijd tegen Harer Britsche Majesteits raadgevers vertegenwoordigers adminiitratieve of militaire autoriteiten heeft bet TraosvaaUcbe volk thans al heel weinig lust om afgezanten naar Lsndeo te staren ten einde de dichte drom van huldedragers eo bewoaderoars te vermeerderen Ook voor het Britsche publiek moet bat maar een matig genot opleveren om in den feeststoet van het jubileum Transvaalicbe afgezanten op te merken ala een luid schreeuwend verwyt tegen een zestigjarige politiek van perfidie jegans een klein BoerenrepabÜekje dat nooit het Britsehe rijk een stroowïsch in den weg gelegd had We hopen dat de ongetwyteld goedgemeende suggestie om de Z A Republiek te laten deelnemen aan het pan Britsche vreogdehstoon voor goed begraven worde io onmiddellyke vergetelheid We gunnen deu onderdanen van Koaiogin Victoria van ganscher harte bun jubilenn en wenschen dat het zoo schitterend mogelgk zal wezen Doch op dat feest pasgea niet de io rouwgewaad gebalde Tertegeawoordigers van kleine valken en iwakks natiai walka ladert de laatste zestig jaren de meedooganlaote politiek van Albion met geweld hebben moeten weerstaan Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Maart Pieter ouders J G Heus en S van Draanen 14 Pietar onders C J van der Kleg en S den Hertog 15 Wilbelmina onder P L tan derWaeter eu G van Bauren OVERLEDEN 14 Maart J Braere 7 m P van Leeawen 33 j 8 RAMEN TE HUUR ter gelegenheid der komst van HH MM de Komn pnnen A 7an OS Az K leiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 13 tóAA KT Trkra slotkts 8SC 99 98 861 86 86 861V 2S 28 63 1 63 i l 8 i 1041 104 6 V i9 20 ïOV 3ÜV 106 42 1 100 Ai 54 580 705 703 1001 61 100 805 145 64 9 l 98i 135 74 27 37 110 100 206V 281 102 5S 681 64iV i 166 997 997 wi S 79 1081 108 lOOV 134 H iiVi 100 60 108 13 18V 75V 109 V 26 4 201 8081 1067 107 104V 103 117 Vll 121 36 afiV4 UI HEDiauMü Cert Ned W S S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNQAB Obl Geudl 1881 88 4 ItaLIS iDSchrijviag 1863 81 6 OosTïNa Obl iQpapiBrl888 6 dito ia zilver 1868 5 PoRTCoiL Obl met ooupon S dito ticket 3 RuanND Obl Binneal 18Ï4 4 dito Geconi 1880 4 dito biïEothB 1869 4 dito bg Hope 1899 90 4 ditoiugoud teoD 1888 6 dito dito dito 1B84 5 SpaNJï Perp t schuld 1881 4 TuaKiu Gepr Conv leen 1890 4 Gflc leeuing setie D Gec la nicg serie C Zuu Afe Rep v obl 189 K Mexico Obl Buit Sch 1S90 96 VENEZÜEI A Obl 4oabBp 1881 AVSTBEDAH ObUicatien L89B 3 BoTTlHO M Stftd loei 1884 3 Ned N A fr Haudelsv aaud Areiidsb Tab Mtj Certifioaten U liMaatfohappjj dito Arn llvpoihoeltb psodbr 4 JiiU Mij dor Vorataal aand 9 Gr Hypotheokb psodbr SYj NederUadscbe bank saad Ned Handel maatBob dito N W h Pac Hyp b pandbr 5 ÜLtt Uypotbeekb pandbr 8Vi l tr Hypotheokb dito SVt osTBNZ OoBl HcDg bank aand Best Hypotheekbank pandb 4 AuBantl Equit hypoth pandb S Uaxw L G Pr Lteu oert 6 Neo HoU I J Spoor w if ü Mg tot IDzpl r St Spw and Ned nil Spoorwegm and Ned Zuid Afr 8pm sand 6 dito dito dito 1891 dito lïiLiï Spoorwl l887 891 Eobl S Zuid ItBl Sp ra ü A H obl S 1 uj Eir Wanohau Wesuen saud 4 KxiaL Gr Rum Spw Mij obl 41 1 Haltische dito aand Vsatova dito aand 6 IwsDg Dombr dito aand h Knrsk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Akekiki Cent Pao Sp My obl 8 Chic orth W pr C v aand d lo dito Win St Poter obl 1 Denver Rio Gr apm eert v a Itlinoii Central obl in goud 4 Louiav MaBhvUlrtOert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Mifis Kanias v 4pct pref aand N York ODtaaiob West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la byp in goud 5 St Paul Miou k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col lehyp 0 5 Canada Can Bouth Cert v asnd Veh CEallw ifNa leb d c O Amsterd Omnibus Mij aand Bottetd TramwegMaats aand Ngd Btad Amsterdam aand 3 Stad Kotteidam aan 3 BtLGiE Stad Antwerpen I8h7 8V Stad Brussel 18S6 3 HoNQ Tbeias EeguUr GeseUech 4 OosTENv Staatsleeniog 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bei H p Spobl ert 354 Staats loterij la Klano Trekling van Diasilag 16 Uairi No 7060 80000 No 1S97 ea 11889 ieder 1000 No 10177 ea 16166 ieder 40O No 10 91 aa 17S56 ieder 200 No 219 16765 ea 087 leder 100 Früzea Taa 20 8 8969 6901 8130 104 1 13285 15718 18S70 40 3145 59l i 8198 10495 11809 15326 11394 51 3210 59E6 8201 10580 13915 15850 18498 846 3224 5969 8207 10617 13360 16854 18683 255 8240 5970 8896 10659 18387 15856 18109 317 3 68 6001 8307 10776 11426 15862 11674 868 8267 6866 8358 10811 18444 15986 18679 872 8289 408 3421 457 8482 485 3508 5 3 3699 631 3739 686 3847 669 3864 766 3871 797 3882 844 3885 867 8888 912 3892 926 3980 954 8941 1115 8948 1184 3974 1186 4089 1167 4059 1288 4070 1384 4280 1411 4110 1449 4393 4431 4470 1460 4474 1616 4609 15H1 4673 1549 4630 1718 48321 80 6088 1786 5136 1811 51401850 6148 1906 5178 1920 6194 1957 62 5 1980 62241991 6855 1038 531S 2040 53852058 63882286 64808305 5424 83S8 648 8891 5471 2448 5476 3485 65148565 55602590 5663 2598 5674 8721 6740 2740 6769 2778 5730 2918 6808 18451 16160 18601 15990 13637 16051 18644 16078 13676 16085 18584 16096 18611 16118 13 8 16170 18684 16818 1873 16311 13741 16353 13848 16588 13863 16631 13866 16677 13884 16970 13937 16758 18956 16770 14107 16803 14286 16887 14296 17003 14363 17063 14368 17104 14371 1711 14390 17148 14437 17832 14494 17268 1733014686 1736114565 17998 17426 14066 1744814658 174 8 14682 17427 14706 17527 14868 17638 1487 17E36 14886 17622 14984 17716 16086 1778015086 1779815044 17866 16107 1780816146 11940 15198 1800815194 1803816813 18089 15228 1818816288 18183 15257 ln45 16373 18149 16419 18258 16483 18265 16429 18289 15774 18811 ISTOO 18746 18768 18794 18814 18873 18895 18900 18987 19088 19121 19187 19198 19217 1981 19980 19314 1937 1949 19690 19698 19723 19877 19879 19910 11 97S 19994 80024 80028 80065 20128 20U1 20 10 80816 0368 20876 1068 80657 80679 80608 20614 i06g6 20812 20892 0886 80902 61 7 885 $ lOttt 6876 344 10976 6400 8467 10996 6406 8 82 11091 6440 8698 11136 8644 11236 8894 11242 6456 8712 119076472 8780 118336618 876 113516617 8846 11461 6585 88114 11467 6543 8966 11479 659 S 8981 11493 6689 8984 116166665 9006 11619 748 9014 116906760 9048 11727 9140 11738 9347 117476986 9371 11806 926 9385 118646066 9386 118716994 9398 118987037 9412 11928 7095 9489 11931 7184 9542 18040 7147 9546 12117 7218 9565 12129 7286 9691 18833 7273 9606 18867 9672 19301 9784 12S04 7848 9818 123107401 9816 183927474 9916 194347478 9966 12449 7489 10016 18463 509 10081 12568 7616 10038 12673 7566 10042 12683 7572 10113 12619 7685 10133 18688 76401 147 12729 7646 10160 18736 7783 10163 19788 7818 10178 12824 7833 10298 18941 7894 10233 12963 7930 10241 18087 7934 10276 13067 796710278 18107 8000 10298 13250 8086 10432 18260 ADVERTENTIEN Het BeatiiDr na bet Alg Ned Werkl Verbond mukt by deze bekead dat door baar taescbenkomst de Wed I T SMBLUS Gouwe C IS ia atiiBt ii g iteltl om door maflgeten is de beboeite oor baar gezin z oveel mogelijk te roorziea bopende dat dit de inwonen moge bewegen baar üOOToel mogelgk mangelgoed te doen geworden HET BESTUOa m Lil Verlichtings en Versieringsartikelen in 0raot n Boorraad B MEIBERGKN ZWOLLE de brate iaw wroviiu tegen Jlobt Bheoniatisk I anaenptjaea kortom Wat Yfg il metbet Ml mM UB la wendeBteseM S Aitlter Painlxpeller Vit Hat iu lieada b ieler hniafeiia Rnkerlaiiilxpellef Fi 60 oeat 76 mat d 1 25 de tit ik Toorhaadea ia de meeate Apotheken ea by T AtWaUUar 4 Oa ta Batteidain Te GOUDA bg A WOLFF Markt AlUk en DE LAAT n VAN SON ap tb ktT Markt EEineBSFDTVMTEEi Nan wordt Terzocht op t HERK te letten UIT HET MaOAZIJH TAK M ftAVENSWAAY ZONEN OORINOHBM Deze THEEËN worden afgelarerd in Tenegelde pakjearanvyy twte en een half en een Ned one met Termelding ran Nommer en Pryg Toonden Tan nerenetaand iMerk Tolgens de Wet gedepojneerd Zich tot de nitToering Tan geaarde orders aanbOTelende J BREEBAAHT LZ EENIO DEPOT detfijaataHaagaoiieBeMihait