Goudsche Courant, donderdag 18 maart 1897

No 7224 Donderdag 18 M art 1807 35ste tïaargang fiOüDSOHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag el jk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ABVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GUIRLANDES flJD Dennegroen j vroegtijdige bestelling rkrjgbaar bg F Hooftman Jz H Uttceg 1 KoniMliUfke MaeMnale Fabriek DE HONIQBLOBMc van H N van 8chaik Go geTertigd te s Oravenhage Hefplerttraat X9 m ZSa nabij de Begentesselaan van Z M den EONIMG ran BELQIE Jndteti gU hoest 11 gebiaikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraivenBorst Honig Extract 2 E3LI A IsTTHE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cts on f l Terkrjjgbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Geuda E H vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J O BATELAND BosLcop B T WIJK Oudeiiia r M KOLKMAN Waddinxmen ttOFj FDIEB OUDE ♦ r SCHIEDAMMER GEIEYEE Xerks NiaHTOAP Vorkr gbaar bq PEETERS Jz A ls bewijs van eohttioid ti oaohet en kurlc steeds roorzien van ddn naam der Firma P HOPPE FEAÏÏSCEE STOOMVEEVEEU BN Ghemtscfae Wasscherij ViN H OPPEKHEIilER 19 Kruiskade Botterdam filabreYeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUOA de Heer A VAN OS Az S eoialiteit voor het stoomen en Terren vftn Qe Heerenen Damesgftrderoben alsook aUe Kindergoederen Speciale inrichting roer het atoomeu van ptoohe muitels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de ieawste en glaat8te methode geverfd Alle gowleren hetzg gestoomd of geverid worden onschadel k voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt gUttbroDDd TtiDtoonuteUiBgSohoaniD akery B Hoge Aug i m WereldlieroemdB SobosuAppre taor IJlparin SatlD hb lyn de beate middel D Toor hfit konder moeita katirig poetsen vui alle iwut en geUeura aohoanwetk VarkiTibftar by winkeliera in ohoenwerk iïuui terian Drogeryen eu Uan Istte Koed op UMun en fftbrieJutaerk 3en Ageiit W Sirdtmann Ambam aeaia Druk vaa A BEIMKMAA k WON A N DE Stearine Kaarlenfabriek QOUOA kannen voor vaêt werH geplaatstworden j eenigsiins met BANElWELiK bekend J van ËLKilBoomgaarilstraal A UENDRIKSEN Korte emendaai bevelen zich beleefd aan tol het aanbren gen van 4 tot ket LEVEREN ui GUIRLANDES tegen teer büluke pHj en Bestellingen worden aangenomea tot niterIfik 6 APRIL m mmi per UUo 3 etmt p r Bot 0 cent Guirlandes franco aan de paal g4l Cent BESTELLINGEN mo en É41 dagen voor leveringstyd besteld worden bjj K A GHEFFEL Bloemist Waterloostraat 46 Réittrdïm PARU S Zenden gratis M franco het prachtig geïllustreerd IIBE tLUI met nederlandschen of franschen lekst bevattende de afbeeldingen der laatB uitgekomen modellen voor het Zomersieizoen van kleederen hoeden enz voor hepren damei tn kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa il JULES JILUZOT A PARIJS Staten van zijden wollen katoenea a eft 1 toffen laken enz enz worde eveneenf franco toegezonden doch men g lieve daarvoor de aoorten op te geven en ongeveer da prijzen te bepalen i Dit album bevat tevens de iQUohtingeB welke voor de goede en prompte aitvoeringan der bestellingen benoodigdzijn BtHsUingen van S5 francs en keoger wopden met eene verhooging van 5 0 OAvam $ rBeht êtiorij oan Inkomenda noMan in alt $ ptaaUeti van Nederland aan hui bezOfgiL I e klanten hebben geene formaliteitaB Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réaxpéditlêhuU t 8oz nttaat Noiri Brabant daarmede belast is Een ware Schat voor de ongelukkige slaohtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKti Hollandecfae uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de versehrikkel ke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagH Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postz ls en in eiken boekhandel in Holland V Hrt beste onschadelykste en ge makkelykste poetSmiddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk ta de Appretuur van C M Milller Co Bertla Beuth Str 14 Men lettpgoed Ml naam en fabrieksmerk Verkryikatr by HMnn WtnkatUra to iBhoanwarl latamlMlaii iNar iMua Mn aaHMi l DaMtkyi W tvdwiaaiiiAniktM VERWOl DERD is iedereen over onze prachtige en smaakvolle COLLECTIE MERKIJR welke wjj om onze Cliënteele meer uit te breiden lOoUnK de voorraad strekt voor den fabelachtigen Prijs van t 6 60 rtnwl b oemdo collectie bestaat uit de volgende voorwerpen 1 Pat en Breker 7 P f fi u = f Zakmes met 2 echte Lemmets Kurkentrekker Glassnader dê temoeïahL f i Aanhangsel passende bg den Ketting 1 Therniometer die f Su l w vertrouwbaar aangeeft met 1 Baroscop Wederprofiet Meialk S n r T1 r i n l i P GoUin Man chetknoopen met houder e P wLf n dknoopies I Autom Illuminium lotloodnouder 6 Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Dasspeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50 Verzending na ontvangst van Postwissel of als Verrekenpakket rembours Porto ettra G SCHUBERT Co IV Z Voorburgwal 258 Amsterdam MAGGFm van 16 pCt tot 2ifCl EiwUea BouOlinhoudmul SOEPEN in QA P 8 U L E S zflu verkrijgbaar bjj de Firma T OBUBAS Oouda Voer eigns hij PAUL HOR KI AterdaiB O E WoorhurguiiU 93 rabi Fatent H StoUen ititiBkarli Imntrtt uiilUcl Dn dDili mt Oittifllrilatlt ritrtaUii Warnung Der groêae JSr olg tfM j ufiaera Pattmt H Ütoltan errungan hut Artlasi ia mn aohledanen werthUtsen NachdhmunQfn taiaèÊ Mui kaufa dahar untera steta ëcharfen H SUtUm nar ren una diract oder la tohsitan lltanhandlimtMt tl danan unaar PUktt wia itebamtehand auiiaUn lA Preiëlttten und ZeuffnUae irÊÜt und fivm OI T T T7 lNra E 3iT eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten f isitekaarten Luxe Postpapier Roowpost Rouwkaarten en 23CLet Ellens Bestelling en worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BRIilfKlIlAI en Zn Gebr StoUwerck a Chocolade en Cacao Dcdlmatige door de nieuwsta uitvindingen op machinaal gebied rerbeterdfe fkbrleatid en uitdoitead gebriük van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Tirma behaalde 27 Brerets als HoflcTerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmnntend n Ëibrikalit K eeds 1871 schrerf de Accademia national de Paris NouB vouB déaemons nne Wedatlle d r première claKMe en ooneidéralioii aavotre excellente fabrloaldon de Ohooolat bonbons varias eto etc MMwerck fiibrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseurs Banketbakkers enz ni Genenialvertegenwoorcliger voor NederUnd Jiüios Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A ME S en K IN D EEMO DES benevens HANDWËRKPATBONBN amr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MDUMER In ieder n ttktt Kwarte platen modelcrentek feuilleton enz enz zonder okl platSD met 3 suijpstr on 3 groote geknipte putr Per IS nrs 1 26 p post 1 45 ala de Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen 1 75 1 00 Ie V ff ISgekl pl en 1 bijz ge in p bü het 6e no 3 50 o i W H Se bi het 6e uo 1 gekn patr D kea 18e v oen gekleurd yaaie handwerkpatroon 3 j j Uitgave fan GEBB BELIKFANTE te 8r f nhag VTagenilraat 100 10 Ie Uitgavfl e PBOEFffiyHER EN PBOMW AIOI BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1897 VERGADERING VAK DIN GEMEENTERAAD Vr dag den 19 Maart 1897 namiddags li Dur Aan de orde De beooemiDg van eenen voorzitter Uden en plaataverfaogende leden van de atembureanx voor de verkiezing van eao lid der Proviociale Staten De benoeming van eeue ondeiwyzerea ain de Ie Bargerecbool voor meisjes Het voorstel tot goedkeariog van bet boishoudelyk reglement van bet Burgerlijk Araibeetonr Het voorstel tot nadere regaling fan bet gebruik door parttcaliereo vangerioleerdezytea Bat voontel tot vaatsielliog van regelen voor den verkoop vaa in erfpacbt uitgegeven gemeentegrond Het voorstel iet restitutie van oor H A Diestelbont ten oereohte betaalde hanrpeaningen Het voorstel de leiering van het TOor de itraatverliobtiDg benoodigde gaa om niet te doen geschieden Gisterenavond hielden vele beirooeri der Hoogstraat eana vergadering in hat lokaal van den heer C P Baekece daar zg met het oog op de aanstaande komat van onze geëerbiedigde Koainginnen bet verlangen hadden de atraat een feeeteiyk aantien te geven als uiting fan een gevoel van liefde en verknochtheid voor het Hais van Oranje De geraamde kosten waren reeds fliok en rnim aiïhoots Tolteokend alvorens het bestuur gekoien was hetwelk bestaat uit de heeren C Gp van der Post S van Praag M J OoaterliDK A Hoageadyk ea Tb Schmidt Met het oog op het aanataaad besoek van HH MM de Koninginnen zal aan het spoorwegstation alhier eea kooinklgk paviljoen worden gemaakt van 20 M lengte en 6 M breedte B en W van s Graveuhage zgn door den Raad gemaohtigd aan het geneentebestour te Goada vlaggen mat de Waldeok Pyrmontsche klenran in brnikleen af te staan Door de Arrondisasments rechtbank te Rotterdam werden in de zitting van gisteren de volgende vonnissen gewezen J V v boerenknecht te Benschop wegene FEVlLLETOSi 30 Do markies schelde en beval dat men twee paarden zou sadelan een voor aijne vrouw en een voor hem De burggraaf beguf zich naar zijne kamer waar hij zich op de kanapu neerwiorp Hoeveel gebeurteuisaeu op c a iIbkI Die markieiin die gisteren op mij verlierd was en thans mij haat Een goed afi eloopen duel met een gek die liefhebberij beefï om voor Don Quichot te spelen En dan dat kind dat uit da lucht is koaien vallen dat doobtertje vau ma I Hy begon te Inchen maar zyn laoh wasgeniaakl Ik kon die Vauvrelto wel eens ganu zien vervolgde hig mW ben wezenlijk nieuwsgierig of lij op me gelijkt Maar neen t ia manr beter dat ik baar oiet ken Mi sohian zou bet mij dan maar moeite kosten om haar weer te vcrkten Wie weet i ik heb toch nog een hart in t lyf Daar twijfel ik aan miJQheer de burggraaf antwoordde eene schelle stem Het waa de stem van freule de Pratenros Xll Zoo zijt gij h t mijn be te Elisabeth sprak de markies met tene hoffotijke buiging opstaande eo voor baar eene plaats makende op de kanapé Wel wel wat tijt gij streng in uw oordeel mishandeling tot I 25 boete enba 10 dagen heohlenis J van den T 46 jair boomkweeker te Goada wegens diefstal van een iaktste uit een herberg te Hoenkoop tot een maand gevangen iastraf De iangvereenigiQg Harmoote teReeuwgk gaf Dinsdag avond eene uitvoering onder leiding van eten directeur de heer A van der Spiegel in het kerkgeboaw der Ned fierv Gemeente aldaar die flink bezet was De nommers van bet programma warden nitatekend voorgedragen In de pauze werden verschil Innde orgelstakken ten gehoore gebraokt door den organist deo beer W C Stofberg Onder de ingezetenen ta Stein gaat een adres rond waarin do weasehetykbeid wordt uitgesproken dat dit gedeelte der gemeente van BeeDwyk wordt afgenomen en gevoegd moet worden by het naburige Haastrecht Slechts een paar hebben het niet willen ooderteekenen loodat bet adres spoedig den Gedapateerden Staten zal worden toegezonden Voor de vacante hetrakkïng van hoofd der achool te Krimpen a d IJael bebben sieb 51 sollicitanten aangemeld Onder dezen bevinden er zich met akten Franach Daitsch Enge sob gjmnastiek wiskoadp haodteekenen boakbooden enz Maandai werden op het gref van A De Haas te Capella a d IJsel die bat slachtoffer werd van den onlangs gepleegdan moord aldaar 3 kransen gelegd Deze bewgzen van weemoedige hulde aan dan ootslopeoe werden gebracht door bet meisje van den vermoorden jongeling zyn patroon en zyn kaoieraden Uit Brest wordt gemeld Het schijnt bevestigd te worden dat de stoomboot Ulreebt vergaan ia Er iji echter nog geen enkel lyk gevonden Het Bchriftelyk werk voor de akte als onderwy er en onderwyzeres lager onderwys eal te s Gravenhage 1 April met 450 candidaten aanvangen De mondelinge examens beginnen den 9oo daaraanvolgende De Frankfurter Zeitiingc acht het wel waarschijolyk dat dr Leyds de tegenwoordige staatasecretarls der Zuidafaikaanacho republiek tot opvolger vau den heer Beetaerta v n Blok lond als vertegenwoordiger van de Transvaal Om een zeer eenvoudige roden Fulbert Brico is van morgeu op uw hevel op l rntenroi gekomen H j heeft mij gezegd dat go postpaarden hebt besteld s dat een bewijs dat gij een hart ia t lijf hebt P Zoo tijt gij alten vernijfde jonkers Oy beweert dat gij onwederitaaubnar zijt voor de dames en het kost eeu 3 dume niets om u do hoop te doen opgevoD ff De markiezin moge heol Uchtziniiig sohijneu maar zij ia deugdzaam boven alle beschrijvini liove zuster an al mijne moeite was vergeefs Neen ik wil niet langer Uet onmogelijke beproeven ik geloof niet dat Ket heipon kao al hield ik mijn laven Inag aan Do tijd snelt voort mijne beate dagen gaan voorbij en do veratandi e man moet iiju tijd weten te ntitto te maken Het genot heeft vleugelen en de Hefdo duurt een dag zegt het oude liedje Gij zijt een dwaas Pulbert Bedenk tooh er is iels dat rasser voorbg gaat dan dit alles wanneer men zyo leven doorbrengt als een verkwister Wat dan Do fortuin Fulbert wilde oen ïroolijk gelaat zetten maar ondanks zich zelvon zag hij zeer matig Er was in de stem van Elisabeth leta kouds en gebiedendfl dat hem vrees aanjoeg Haar gelaat kare houding wareu alt d even stemmig n streng Hare magere rechte gestalte beheen nog langer ie bet la ge zwarts gelaat dat sij altijd droeg Hare hoekige gelaatstrekken getuigden van dweepzucht hare diep liggende groanachiig grijze oogen zonder wenkbraiwan hadden steeds iets doordriagends dat in eraitige Offlataadlghedia un bUkuMstnlen denken by de Europeeaohe regeeringen zal warden beaoemd Wy herinneren dat dr Leyds rnim eenjaar geleden toen Jameson zyn inval deed zich in Europa bevond en naar aanleiding daarvan mat versehillende rageeringen in aanraking k am Met den heer Beelaerta heeft hy herhaaldeliik geconfereerd Het vermoeden vaa de Fr Z c is nataurlyk oog niet meer dan eu gissing lu een dorp naby Leiden ie decer dagen door een ambalant geselschap vertoond Roze Kate vaa Neator de Tlère Op het biljart waa het tooaeel opgeslagen De keuken diende tot kleedkamer Om uit de keuken ia de zaal te komen moest men over bet tot tooneel ingerichte biljart In de groote acène in de smidse wandelde een meid met een groot blad met koppen chocolade uit de keuken over het biljart de zaal in De tooueeli ten speelden rnstig door al of er niets gebearde Staten Generaal 2a KAWta Zitting van Dtudag iC Maart Bjj de opeoiag der zitting huldigde de vDoriilter de nagedachtenis van Jbr Beelaerts lid en oud voorzitter wees op zyn buitenaewoae gaven kernachtige adviezen en hofifelijkheid e overledeaa waa een aeharp denker en debater die nooit de eisoben der bumaaiteit ait bet oog verloor eu altyd bereid waa raad en voorlichting te gefeo in en bniten de Kamer Minister Roëtl aloot zich namens de Begeering aan by deze buide met de vele gaven van geest en hart ia hy eiken kring tot zegen geworden De herinnering aan hem wordt niet licht weggewiscbt De heer Van Bjlandt Apeldoorn wees byzonder op het groote achter onherstelbare verlies dat de stamverwante broedera van Transvaal door dezen dood lyden Op zyn vooratel werd besloten heden den begrafeniadag eerst te 2 uor te vergaderen Aaogeoomen de ontwerpen omtrent het oieow recbtsgebonw aan den Noordaiogel te Etotterdam ruiling grond te Coevorden Handelstractaat Oranje Vryataat Bealoten werd tot bet varleenen van sublidie voor de verbinding der Zeeiiwsche eilanden met den vasten wal door tramwegen Zuoala gisteren naeht reeda van partioaliere ayde uit Oreaden gemeld werd beeft gisteren in Saksen een groot ongeluk plaats gehad te kwart voor drie in deu namiddag ia een gedeelte van de dynamietfabriek te Hildersdorf deed Haar groots moud en dunne lippen vorriedeu eeu vinnigen halastarrigen aard en liefdelooze inborst Zij wai in één woord een vau die norsche karakters ODvrrikbaar geduldig geslepeu n vatbaar om een onverzoenlijk haat en tviaakzucht to koestaren Manr ia haar gedrag n woorden veinsde zij de grootste getrouwheid aan do orthodoxe beginselen zoowel op staatkundig als godsdienstig gebied Zij preekte en vermaando en verke lerde allen die hars beginselen niet waren toegedaan of zich daartoe niet lieten bokeoren Hare godsdieoat was 1 oala wii ter uauwernood behoeven te zeggen slechta sebiJD Zij was eene soort vau masker dat geheel en h1 past 4 bij haar karakter en hare gewüouten maar dst niet beletten kon dat zij zich nu en dan in hare ware afschuwelijke gedaante vertoonde Freule de Pralenroa wilde haar broeder terug houdeu oc met dat doel had s zich gehaaat om naar het kasteel Treanna te gaan ondaoka het gevaar dat zij liep haar oom ta ontmoeten wat voo haar na het heftig tooneel dat er kort geleden had plaats gehad verre van wanscbelijk was Oij hebt gelijk zuiter antwoordde de burpraaf ik heb groote dwaasheden begaao mija fortuin heb ik er voor het grootste deel doorgebracht Maar ik kan niet louter voor de kaas om dat weder te krijgen mija gaheela leven bü miju oom blijven Ik sou er vau virveliug sterren Elisabeth froaate wrevelig de weakhrauwen Gij zijt en blijft ea lichtzinnige dwaas B M gij altijd even streng liij zijt niet in slaat eeu plan tan uitroer te brengen ai hing er uw toekomst van af rUct is dan ook wel zoo gemakkelijk om een bg Freiberg in de lucht gevlogen Vyf werklieden xyn daarbg ora het leven gekomen een werkman werd zwaar gekwetst De atoffeüjka schade is zeer aaazienigk Toen Zaterdag avond de sneltrein van Londen naar Glaagow te 9 nur Carlisle bereikt bad vond men in en eoncpartiment een beer bewnatelooi liggen Hy werd in een wachtkamer gebracht en kwam een paar aar later bg kennis Hy vertelde toen dat twea mederci gars ben iets ingegeven en daarna beroofd hadden Zyn gouden horloge en ketting bean en papieren geld waren weg Dezer dagen ia meldiag gemaakt van de arrestatie van een notaris te Roermond Volgens de L K 4 is de taak deze Bg akte van openbare verkooping vaa 4 October 1895 werd publiek geveild een huia te Linoe en toegewezen voor f 300 na voorlaiing hebben da comparanten eu de getuigen met den aotaria de akte onderteekend Partyen beweren na na anderbalf jaar dat de verkoop en tofwyding een plaata gehad hebben voor f 400 ea daarin wordt eene valscbheitl in authentieke akte gezien Het IS zegt bet blad wel mogetgk dat partgen voor den openbaren verkoop eens ge worden waren dat wat het lot der openbare verkooping soa weaen bet hais waa op 21 Jali 1837 ia het openbaar voor l 80 verkocht de keopar toch ïn lader geval de koopaom zou aanTulIen tot f 400 de notaris bondt tan stelligste vol dat bet buis op den opealMren verkoop voor f 300 il toagewsieo tooala in zya akte vermeld ataat De J B acbryft in haar meiUoveriiaht De loop der gebeurtaniaaeo in Atjeh doet ben die over den toestand aldaar kannen oordeelen vreezen da de geheele onderwerping of bevrediging in de eerste jaren nog niet aal worden verkregen Het gaat er joiat tooals vroeger er wordt hie ea daar oitgerakt aan onze zyde aneavelen en worden gewond ofBoiereu eu minderen aan den A jehscheo kant doen dit bendehoofden en Atj hera de vyand verlaat de door hem ingenomen atellingeo betzy hy de onzen tot den ijftooht gedwongen heeft of niet en daarna is men weer even ver Maar er ia toch dit onderscheid dat wg thana op eenige punten gevestigd blyven en dat de vjjand voor zoover Toekoe Oemar de leiding heeft ons tracht af ta aiatten door zich rcbuit te houden en onze troepen vruohtelooze tochten te Uten doen Oogetwgfeld is de gang van zaken eens telearatelling voor hen die tcL en deo verklaardi n vril der volk plan te maken dan om het uit te vot rou vooral wanneer die uitvoering van zoovele omstaiidighedeu afhangt die allen moataa medewerken fWelke hinderpalen hadt ge dan te overwianea F H Vooreerst de markieiin selro Kene kwestie van tijd Van de eeuwigheid antwoordde Fulbert Ikhoud niet van die kwesties En zelfs wauueer datpuot was beslist zou dan de uane misstap noodzakelijk tot een anderen moeten leiden r Kr zijn vrouwoii zwak genoeg om eens van den reahten weg afte wtjkeR maar krachtig genoeg om zich voor eene tweede maal to hoeden Laurence zou wel eene vandie vrouwen kunnen zyn Die kans zou men moeten nagen zelde Klisabeth Eu als nu eens de markies dit tot nu toe stekeblind is geweest lout begon te ruiken Ik sta u berg dat ik hem bij tü ds waarschuwen zal Ik acht er u wel toe in staat riep Fulbert spottend uit Maar de markies is nog niet beelemaal oud Hij ia krachtig en kan nog dertig jaar leven en geloof me op eau erfenis die zoo ver af ligt durf ik niet hopaa voorst uiet als mee zoo veel maatregelen en listen te baat mod nemen De markies sprak Elisabeth met een duivetschen glimlach heeft gisteren b my eene beroerte grhad Dat zal lijna laatste niet zfju iy is volbloedig co driftig Daarom is het zaak dat wij hem aan deu invloed van Laureuce outrukken en hoc eer hoe beter