Goudsche Courant, donderdag 18 maart 1897

AaDgevaogeo 1 October 6 19 6 61 8 14 7 17 Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Wlsterdleost 1896 GOUDA BQTTIIBDAM 8 60 3 67 4 019 89 8 I n 46 ii 8 19 8 19 66 1 69 KOTTBKD A M GO ü D 1 9 81 9 61 10 19 11 80 19 87 1 40 1 44 10 9 S8 10 17 10 69 11 80 9 40 9 66 10 87 6 61 7 96 lÏM 18 47 6 40 H A A S 7 10 7 46 8 18 9 1 GOUDA DEN BIAO ftoudi ZtifeQhuiwn Moerkapelle Zoetermeer Zegvaard Voorburg O 7 80 8 86 9 89 H ge 6 48 7 80 7 48 8 50 9 19 9 46 10 1111 8618 88 l JB 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 187 18 7 68 B8 Voorb 6 68 10 17 1 41 89 18 8 8 64 9 64 lO Hll lS 10 08 10 16 10 87 Z Zegw8 i 10 88 1 66 Z8T M 6 17 10 48 Goud 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6418 0618 8 8 17 8 14 4 0 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 90 iu üï H 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 4 18 48 1 10 8 18 4 17 6 86 6 6 98 8 8 7 J0 8 81 9 9 9810 88 ll 11 48 ü T K I O H T 6 O D D A ütneU 8 38 7 60 9 9 38 10 16 10 8811 38 18 S 08 S B 4 46 6 14 7 6 8 09 9 Woerden 68 8 11 10 88 11 68 1 4 4 18 8 84 üudenter 8 19 10 48 t 4 94 Qoudl 8 8 9 84 10 10 10 69 11 1019 11 8 48 4 87 6 17 AMSTIBDl M e O D D A Ghmd 7 8 1 9 14 10 10 Uill l tS 8 41 UU ta ikiid ttUfta uit luu iiwiiit w bM op BOUDA DTEICHT Ooid 6 80 6 37 7 18 7 86 8 81 9 89 9 69 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudaw 6 46 64 U 14 8 8 WoBdan 6 68 7 8 8 18 t H 8 rtr l t 8 18 i 7 48 8 88 i 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 Nur ImiterdBm f Stopt Woanidag 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 S 60 6 18 6 7 80 9 4 11 07 GOUD A A H 9 18 10 67 10 68 1 8 10 17 i 8 11J8 lUipt lë i ootdorp MdHhnidüii eu BI T4 k Uniimi Hitradvpi TAitegaiivoorcliging en de beloÜe fan den Miniiter tsd kolooiëa in van Kedr gaiyn zijn T randerd cd daarin viodt waarscbynlgk bet gerucht lyn grond dat de GoavernearGenQ raal het bewiad moede ia Waar echter de w ze ran oorlogtoeren der Atjehere en de verdeeUog van het land io tal Tan itaaljee het onmogeijjk maken dat door een schitterend wapenfeit of da onderwerping ▼ an een Torst aan den krgg een be Utit einde komt zal men goed doeD Atjeb maar als fer rerd te bnohooweD waarna men daa den Tgand roovrr of kwaadwillig kan nocmoD aldaa en toestand icbepponde die min of meer ook in Birma en Tonkin bestaat Wordt dan het pabliek niet langer op de hoogte gebooden Tan Iken kogel die ginds wordt afgescboleo dan kan het gaan meenea dat het io bet gewest Atjeh en onderhoorigbeden betrekkeiyk rastig is De Deti Ct c gcbryft Het rjjk Siak moet nog onaitputtelüke Toorraden geschikt timmerbont bevatten Niet alleen dat de heer IJsseldyk nu daarheen is getrokken om het bebesr te aanfaardfo eener reeds lang bestaande heutkapondernemiLg doch onUngs ia te Singapore ook eene aieawe Siak Timber Company met succes tot stand gekomen waaiTan het prodact natuurlgk naar Singapore zal gebracht worden WeI jammer dat onze kust geen geacbikle havenpUats aanbiedt om er een hoatmarkt en hoatstapelplaats te resligen we zien on bet Treemde fersehgnssl dat bet SHmatrahoat eerftt naar Singapore wordt reiToerd om vau daar op bestelling weder naar de Oostkust terog Terseheept te worden Tooh BQbiJQt die trafiek de meest practiacbe t syn althans de minste onkosten te reroorzaken en het spoedigst de koopers tot aicb te trekken MaD mag derbalre aannemen dat Singapore er wel de noodige winsten weet nit te halen want d aer dagen ia wederom door den Sullan Tan Siak aan eene bekende groote firma te Singapore een nieuwe hontconcessie verleend die een groots uitgestrektheid tand omvat en waarvoor te Singapore opniaaw eene naatflcbappy sal opgericht worden De sJ B schrgft in baar mailoTtrsiobt iBet laat en ongeregeld iovallen der regens doet ia een groot deel Tan Java Toor den rgstoogst vreezen bet hoofdvoedingsmiddel der iolandsohe bevolking wordt ia vele streken by den dag doorder en leeds komen er be richten van het zich Toeden met boombUdereo By de goede middelen van varkeer zal er op Java niet licht sprake zyn van kongerenood doch bet is niet voldoende wanneer de mensehen maar jnist io bet leven blyTen en vo r da inlanders ssl bet moeityk zyo onze overheersching te loven alleen omdat z daaronder niet Tan honger sterven Het is echter gemakkelgker te zeggen dat er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen dan aan te gBTen waarin die moeten bestaan men kan toob de landrente niet verlagen of kwytachelden Boolang die nog inbaar ia waar men voor soovele Ëuropeeaobe ambtenaren en officieren heeft te zorgen die niet in lodiëzyn gekomen om gebrek te Igden en waar men ten behoeve van Nederlands reslige Atjeb te onderwerpen heeft Den luikerfabrikanten komen de late regent ten goede docb de koffieplanters zied bier en daar hunne nieuwe aanplant verdrogen Aanstaande koïBeoogsten lijn er andere nl verkocht maar van de te maken aoiker ia nog geen pikol van de band gezet omdat de te bedingen prys zoo Isag is c Ia de volgeade week vergadert de commissie nit bet Nederlandsch Landboowoomité ter behandeling van bet vrangstuk der beachermeuda rfchten Zy bestaat uit da beeren B F Bultman voorz Haarlemmermeer dr 6 W Broinama Steenbergen J K Rienks St JacobiParocbie J Éinkes Borger Leiden mr P H A Tydeman Tiel J J van Weel 8 40 8 47 8 64 9 i IC J 86 7 8 7 7 Ï SS 9 8 6 17 7 Ooud Moordimlit Niaiwerkwk OtpeUe Battudun 6 6S 6 3 6 11 19 g 6 4 S5 B 5 6 14 6 81 B 8T tv 7 48 8 47 Ï Z 7 68 8 66 8 81 9 87 87 8 14 Osiiii AmrtwUm G Bt Botterdui CpaUe Hi u ork rk Uoordreoht ead Wolfaartsdyk mr P W k Cort van der Linden sOravenboga jbr A Miobiels van KesBsnicb Reimersberg Nntb Limbarg A Tsn Leanwen Leiderdorp W A VirnlyVerbnigge Rotterdam J D T Groceman Wioringerwaard Volgens De Nederlander orgaan van jbr mr A F de Savornin Lohman heeft de commissie van advies bespeurd dat tal vnn persoDQn die zich onder de warme antirerolution nairen rangschikken zelfs onder de ijverige aanhangers van dr Kujper eigenlyk uimmer bet antirevolotioanair program vau beginselen bebben ingezien ea niet weten waar dit verkrygbaar is Zy heeft daarom een uitgave van dat program bezorgd bet van eene korte toeliobting op enkele artikelen voorzien en een zeer groot aantal exemplaren graüa beschikbaar gesteld De ledeu van de comjiisaie van advies bebben zich bereid verklaerd aan elke tot hen gerichte aanvrage te voldoen Door die mejedeelingen wordt das bevestigd dat tal Tan zich noemende antireVola tionnaireo eigenlyk niet weten wat er omgaat Troawens dit is nit onze omgeving genoeg bekend Daardoor zyn velen znlke gemakkelyke matrnmenten voor politiseereode domioé die hun ambt misbraiken en specutserendex broeders € die ten bate van eigen voordeel den boeren zand in de oogen strooien Zy honden eenvoudig een praatje over het geloof en over Godswoord an de eenvoudige zielen zeggen er ja en amen op zonder iets meer te weten of tfl vragen Het b ad van dr Bronsveld De Vaderlander geroelt dan ook weinig sympathie voor de geheele antirevolotlonnaire psrty eu wil zelf nièta weten van eene aansluiting by de fractie Lohmau Siaen weg bewaadelen moet het doel ziju van den Christelyk Historisch Kiszers bond Hst blad verklaart voorts aan liberalen als b T wylen mr Rojaarda van dan Ham de voorkeur te geven boven mannen ala b v de geslagen candidaat te Hilversum baron Vau der Borch van Verwolde en betoogt dat als allen die zioh op den grondslag van denChr Hist Kiezerabond vereenigen kunnen ziek werkelyk aaneensloten de georganiseerde antirevolutioonaire party weldra een minderheid zou blyken Wy kunnen niet weder tot da antirevo lutionnaire party beboorenc zegt dr Bronsveld Dr Kuyper zou mosten sterven wil zy veranderen Waat dat heeft Groen nair waarheid geaegd hy is leideï jure sut door zijne boven allen nitatakende talenten Wie eebtMr niet slechts uit een oppervlakkig opstel van Frans Netscber maar twintig jaar lang uit Standaard an Heraut zyn systeem en karakter bestodeerde kan niet meer bewonderen en volgen en wy willen ook niet te slotte toe by de anti rev party achteraan komen sukkelen in een Jan Pleizer met hinkende paarden c Zaterdagavond brak te Haaften e Q hevige brand nit by den landbouwer Klop Huis en inboedel werden door het vuur vernield Weinig kon gered woideo Reeds herhaalde malen kwamen te Haaften branden voor waarvan werd vermoed dat kwaadwilligheid by in t spel was doch daar steeds bewyzen ontbraken moest de oorzaak als onbekende worden opgegeven Ook thans wordt aan kwaadwiltigbeid gedacht en een der vermoedelijke daders is na iu arrest geooman Door de marecbanseea werd naar da gevangenis te Roermond overgebrnobtJ van Helden landbonwer tè Herkenboseh verdacht van eene levansgevaarlyke vfonde te hebben toegebracht aan Ë Menten aldaar Ëen paniek GOU 19 96 1 S9 U Jl 11 12 U 18 11 98 11 86 I o 11 4 11 61 8 66 10 99 10 88 10 48 10 40 9 60 H g 10 11 TEBD A U 18 10 4 11 1 18 8 1 7 61 8 66 In de St Ferdinandskerk te Napels is een geweldige paniek ontstaan doordien tydens den ppredipnnt o n j rorit teen uit den koepel neerviel en op t hoogaltaar terechtkwam De kerkgangers meenden dat het gebonw instortte en drongeus ylings naar da deuren Eengroot aantal vrouwen en kinderen zyn sommigen leven Bgevaarlyk gekwetst Eeu zonderlinge verdwyuing Sedert Maandagnorgen baart te Brassal de verdwyoiog so de ecbtgenoote van een koopman uit da Jourdanstraat groot opzien Zy as Zondagavond met eeu paar vriendinnen naar het groote bal in den Montacboawborg gegaan eo heeft zich daar tot 5 a 6 anr in aan morgen zeer vermaakt Sedert ia zij verdwenen Men vermoedt een misdaad daar zy voor ten minste 5000 frans aan juweelen droeg en bovendien een ruim voorziene gondbeors by zich had ROODE KRUIS Hulpvr Comité te GOUDA Aan Ledea en Belangstellenden geeft bet Bestuur van het Hulpvr Comité bet Roode Kruis c te Gouda gaarne het Verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopeude aver bet vier eu twintigste dienstjaar Beleefdelyk verzoekt het Bestnar dat ook niet leden daarvan inzage willen nemen den atenn van velen is zóó noodig zal er voortgegaan kannen worden met bedeetiag van zieken wier getal vaortduread groot blyft De ware belang8tel ing van vele Leden vooral ook die der Leden buiten de stad wofdt zeer gewaardeerd Dubbel welkom waren de giften die mochten ontvangen worden waardoor het mogelyk wan te kannen blyven bedselen Met welgemeanden dank wordt gaarne melding gemaakt van de volgende giften als vorige jaren met opgave van tyd plaats en Vedrag In Maart mocht ontvangen worden nit Gouda f 10 f 2 f 1 50 f 1 50 f 1 50 24 Maart uit aGraveubage f 60 Uit Feyenoord f3 30 April uit Gonda f 20 zynde een gedeelte der opbrengst van een liefdadigheids00 neer t 18 Mei opbrengst der verloting van de op 11 Februari 1896 ontvangen sprei van mej E de Bucker te Goes f 75 Gift 50 ets 20 Mei uit Amsterdam i 10 14 Sept uit G f 1 In November uit Leidan f 5 28 Nov uit Amsterdam f 10 7 Dec nit Goada van versebillende belangstellenden 12 eoeplysten In Januari 1897 uit Gonda f 2 50 16 Februari nit Gouda f 2 Aan leden en belangstellenden zy onzen besten dank toegabraobt voor de zóó welwillende deelosme in de lotery der sprei die ga trokken is op no 78 het debiet der loten toch mocht onze verwachting overtreffen het betangryk cyfer daarvan reeds vermeld is bet beate bewya groote voldoening voor de milde geefster der sprei en verblydend bet Bestuur zóófeel sympathie voor onze vereaniging nocbt ondervinden 7 86 6 80 8 10 6 39 3 44 4 18 6 89 9 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 88 19 October 1896 mocht ontvangen worden van mevrouw de Haan de Rocbemont alhier een keurig gebreide sprei lot ons leedwezen voor de vrieudelyke milde geefster meenden wy niet zoo spoedig weder eene lotery te kunnen laten volgen Io Januari 1897 mochten wy vau oQs steeds belangstellend lid merroow Viruly Ledeboer te Leiden ontfangen eene vogelkooi voorstellende da lot 28 Nov 1896 bestaande Hervormde Kerk te Haastrecht ook die geschikt ter verloting atelde onze Penning meesteressQ voor met deze beide mooie pryzen eSne lotery te houden waaraan eeoige uitbreiding kon gegeven worden aangemoedigd door vele betaugstelleoden beeft het Bestuur de vryheid g nomen tot Hare Majesteit de Koningin Re 5 nte beleefdelyk het verzoek te riebten eene lolerg te magen faoaden vanplaa minas daisend loten a 50 ata per lot Zoodra van Hare Majeatat de KoninginRegentes eeo gunstig antwoord uag worden ontvangen wenscbt het Bestuur de vryheid te nemen tot u leden en be ngstellenden zoowel baiten als binnan de stad zich te wenden tot verwezenlyking van het goede doal Met vertrouwen gaven wy van deze te honden lotery kennis met beleefd verzoek daarin met uwe ons bekende weldadigheid ook nu weder te willen steunen Pcyzen van welken aard ook zullen gaarne ingewacht worden by de Penningmeester ease maj G W de Jong en het hestunrslid mej E Temminck Westhaven te Gouda Gaarne brengen wy opeulyk onzen biionderen dank aan allen die deor hunne gewaardeerde welwillende gaven ea contribatiên ona sestennd hebben uisde aan bh uitgevers dar Goudache Couranten onsen dank voor de welwillende opname van ona verslag Op aanvrage van bb geneeskundigen werden 205 zieken van veraterkende middelen voorzien Aan ben werden uitgereikt 48 96 349 83i 44 33 5 58 1 60 10 rooral de Aan vleesch voor f liter melk voor eieren voor i brood reparatie van materiaal materieel ziekenstoelen windknsaens De ringbuasens enz worden door beatonrdereasen waar noodig in gebraik gegeven van de dekens wordt een goed gebraik gemaakt De rekening ia nagesien en goedgekeurd door den heer J A Biezenaar en mavroaw G N Gealbnysen Adriani Door het hoofd eomité der Nedarlandsehe vereeniging ontvingen wy de gewone berichten en verslagen Wy bevelen ona tot elke gift hetsy in geld oud linnen neteUaek of gebruikt Iwddegowl beleefdelyk aan Met vertrouwen en aanbeveling meeaen wy ons verslag over het vier eb twiotigate dienstjaar te mogen eindigen met de herinnering aan de zóó laag mogelyk gestelde contributie jaarlyks minstens a f I voor het lidmaatachap Het Beatuur MeV M J TES BOSCH SCHOLTBNS Presidente Mej G W DE JONG Penningmaesteresse Mej C SaLTSER Secretaresaa Mej C M E DUTILH BestuarsUd Mej J M SaLTSER Mej N J SCHELLING Mej E TEMMfNCK BulteolaQdscb Overzicht Een heele week beeft Europa noodig gehad om het er over eens te worden wat het aan jsyn waardigheid verplicht was tegenover Griekenland te doeu Eo bet besluit vau al die onderhandelingen is geweest het plan om tot een vreedzame blokkade van Kreta en enkele Griekscbe bavens over te gaan Die blokkade zat heden beginnen De admiraals dar eskaders hebben daartoe reeds tast ontvaagen van bunue regeeriogen Eu naar de heer Hanotaux mededeelde in de Fransche Kamer zal Frankryk zich met onttrekken aan de samenwarking De blokkade zal zoo lang vredelievend en vreedzaam blyven als Griekenland zieh niet feitalyk verzet en daarvoor behoeft gaen vrees te beataau de mogendheden zyo ook besloten aan da blokkade het vreedaaue karakter te ontnemen ala Griekenland aan Turkye deu oorlog verklaart en daarop ia thana de kana grooter dan ooit Inmiddels zal aaa da consula worden op gedragen uit te zien naar middelen om de autonomie op Kreta io te voeren Voorlaopig zal dit geschieden door da benoeming van een Christen als gouverneur door het plaatsen van garnizoenen der zes mogendhedau in de zeehavens terwyl aan Frankryk en Itvlia zal TlJd vao Greeowicb 10 40 1 18 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 63 7 69 8 13 3 89 8 36 8 43 8 61 8 63 6 17 6 87 84 8 41 47 9 8 9 10 7 86 8 6 10 4 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 4 68 8 80 9 48 6 04 89 9 6 4 886 18 6J 8 807 488 8810 1010 J8 9 1 8 8 8 41 9 4 11 10 9 7 4K 4 4fi 8 X8 1 49 7 46 68 8 88 7 46 n worden OM ragan da orde ea rost op bet eiland te harstellen Het grootste gevaar dreigt thans aan de Macedonische grenzen Sedert twee dagen is het Giiekscbe leger mobiel verklaard De regeering Terwacht dat an daardoor da beacbikkiog zal krygen te land en ter zee over 90 000 man waaronder 11 000 zeesoidaten Op dit oogenblik lyn te land 46 000 man onder de wapenen De zeenackt is byna geheel op voet van oorlog Id Tbaivalii waren aau bet einde der vorige week 28 000 man troepen en 22 batterijen licht geschut bijeen Volgene de offieieele beriahten bef ft de mobilisatie een gunstig varloop Enkele dagbladcorrespondenten verklaren echter dat de Griekscbe krygatoerastiageo minder vlot van stapel loopen dan de regeeriog wel wil doen voorkomen Maar toch is aan de Tbessaliscba grens brandstof genoeg voorhaudea om een Europeescban oorlog te doen ontbranden De mogendheden die thans alleen aau de pacificatie van Kreta eu de onderwerping van Griekenland denken hebben naar het sebyn nog geen middelen beraamd om bet gevaar dat van die zijde dreigt te verhoeden Iq den Eraasche Senaat zeida Franok Chauvaan heden Na de beraadslagiog gisteren in da Kamer gehouden scbynt het geraden aan de regaering heden instemming te betuigen met de politiek die zy in bat Oosterache vraagstuk Ksvolgd heeft Wy kunnen niet anders dan bet besluit van de regeering goedkeuren om door samenwerking van de Enropeesche mogendheden den vrede in het Oosten te bewaren Hanotaux antwoordde met een verl lariog gelyklaidead met die by gisteren io de Kamer had afgelegd Frauck Chsnvean verzocht daarop den Senaat TOor dezelfde motie van orde te stemmen als gisteren da Kamer Na een redevoering van de Freyoinet verdedigde Hanotaux de staatkunde der regeering ir zake Kreta au verlangde bij een motie van vertrou ireo Franck Chauveau stelde toen eeu motie van orde voor waaria de verklaring der regeeriog werd goedgekeard Deze motie werd met 240 tegen 32 stemmen aangenomen Sr wordt verwacht dat de afloop der debatten in de Franoehe Kamer vooral van invloed aa z n op de politiek der Engelache regeering Da e is in den laatstea tyd heftig urgevallen door de oppositie die nn waarsabynlyk gaarne zou bebben gezien dat natnnriyk alleen uit ingenomenheid met het streven der Grieken aan de Eoropeesebe samenwerking een ainde zon lomen Engeland aobaan aan het concert vast te boaden over de bonding van Frankryk as men nog onzeker docb aan die oazekerbetd is dooc de verklaring van den beer Hanotaux een einde gekomen De Fransche regeeriog ontvangt dan ook van verichillende zyden woorden van hulde terwyl de voornaamste Engelsche bladen ala Times Standard en Morning Pott een vry scherpen toon aaauemem tegen de houding der Grieken Zelfs de Daily Telegraph anders zoo Mcht tegenover de Griskcn laat zicb in haar laatste nummer vry scherp nit tegen de Hellenen Zy spreekt van de osrype pogingen van Griekenland en merkt op dat de Grieken nit de stemming van de Fransche Kamer de gevolgtrekking zullen kunnen makea boe zy moeten buigen voor den wil der mogendheden teazg zij de sympathie hunner vrienden willen verlieaen De Dnitsche pen toont zich verbaasd over het door admiraal Hollmaon gevraagde ontslag Wy leven immers niet in een pa emantaire maar in een constitutioneete staat zeggen zoowel de nationaal liberale als de vryzinnige bladen ee atgeaoemde met tevredenheid de andere met een onbestemd vertangea naar wat meer staatkundige vryheid dan rereenigbaar is met de hedendaagiehe Duitsehe instellingen Bismarok heeft niet alleen in de praetyk maar ook theoretisch da opvatting weerlegd dat de verantwoordelyke minister iu Dnitacbland zon moeten aftreden zoodra da meerderheid vao het parlement zieh tegen zyn beleid verklaart Ea in dit geval zon dan toch alleeo prins Hohenlobe de verantwoordelyke man genoemd mogen worden niat de staatssecretaria Hollmann Niet deze maar de Bondsraad hepft het heela marineptan opgesteld de rykskanselier is de verastwoordetyke persoon tegenover het parlement aa da vraag of Hollmann al dan niet het vertrouwen ran den Rykadag geniet dost hier niets ter zake Maar nergens ook niat in een zuiver parlementair geregearden staat komt het voer dat aan minister aftreedt omdat de meerderheid der begrootingaeommissie de door hem verdedigde posten verwerpt Het is dua tamelyk onbegrypelyk waarom jaiat de stsatsaecretaris Hollmaa zyn ontslag naerat n waarom hy het reeda au neemt Intnsaohen sabynt da keizer de beslissing over de ontslagaanvrage te willen oüatetlen totdat de Rykadag zelf over de gevraagde krodialan aitspraak gtdaan heaft Admiraal HoIImsan staat sedert 24 April 189U aan bet hoofd vaa het departement van marine als opvolger van den scboot by nacht Hensner die in Maart 1889 graaf vau Monts rarrangen had Uollmao een geboren Berlyaer is den 19n Jennari 58 jasr geworden by ia een nog krachtig en flink man Reeds op 15jarigen leeftijd nam by dienst by de Pruiaisahe marine in den oorlog van 1864 voerde by reed bet bevel over een kanonneerboot in 1870 nam hy ala kapitein taitenaat aau bet gevecht van de Grille by Stiddenaee deel In 1888 werd hy beaoemd tot achoat bg oacht Tnssehen 1874 en 1881 ligt zyn werkzaamheid ala chef der céBtrale afdeeling in de admiraliteit Hollmann beeft in het parlement nooit redenaaragaven teu toou gespreid maar door zyn eenvoud an zijn zakelyk optreden heeft hy zich wel eenigiziua populair weten te maken De begrootiogseommisBie heeft in een volgende ittiog den eersten teirayn van een millioen mk toegestnan voor de versterkingen vaa de haven van Kiel evenzoo den vroeger herhaaldelijk verworpen eersten termyn van een millioen voor een groot droogdok te Kiel By het in buitengewone zitting geopende nieuw Congres of Parlement der V S van N Amerika dat den heer Reed ata voorzitter herkoos waa van den nieuwen president M Kinley een Boodschap ingekomen waarin hy met cijfara tracht te bewyzen d t in da jaren van de Kapubliktiiiiicbe Regeeringen de inkomsten de uitijuveu overtroffen terwyl tgdens democratisch bettuar jaist bet omgekeerde p aata had Dfl President wenscbt dat ook in t vervolg voor raime ontvangsten zal gesorgd wordfin niet alleen voor de gewoae nitgaven der Regeering maar ook voor de spoedige betaling van ruime peDsioanen en tot liquidatie van hoofdsom eu interesKder openbare scbutJ De dringende eiscb van bat oogenblik is eeo spoedige Inwerkingatelliag vau een taristwet dl ruime out rangaten veracbaft De President beveelt heï Congres ernstig aan alle pogingen te doen om die wet tot stand tp brengen alvorens tot andere zaken over t 9 gaan Iu een onderbood met den New Yorksobeu correspondent van de Timea sprak M Kinley den wenach uit dftt het Arbitrage verdrag met Engeland onveranderd door den Senaat zal worden bekrachtigd Venter dat een iuteroationale je Aixig aangaande hot bimetallisme zal tot siaod komen al ook een matig tarief van iovoerrtichten Wat dit laatste onderwerp betreft gaf de Presideut toe dat hy sich niet langer plaatsen kan op zyu standpunt van 1890 de tydsomstaodigbedeu maken dit onmogelyk INGEZONDEN De annataaade Internationale Hondententoonstelling te Rotterdam op 19 20 en 21 Maart a s te houden door de Kynologen vereeniging Nederland bekoft een der beat geslaagde te worden die lo Nederland gehoodeu warden De tegenwerking van eenige zijden ondervonden beeft alleen bet gevolg gehad dat zoowel de vereeniging ala haar eerste tantooustelliog zich in een groot sacces mogen verheugen Op deze tentoonstelling toch komeu eenige van de meeat beroemde bonden vau Europa die nog nooit te samen in HollanJ geëxposeerd werden onder meer de beroemde Foxterrier Champion Vice Regatc van Mr Stephens met meer dan 200 eerste en eerepryzen en terwijl deze hond op zeven veraehilleude tentoonatelliogen den Championaatstitel verwierf Ook verwacht men Mr Stepbena Aetou Nederland een jonge Foxterrier tor eere der expoieerende vereeniging aldus genoemd die in Engeland reeds met groot succes zyn debut hield Jit Dnitacbland komt Huudesport a Waldmann van den heer von Otto Krackwitz een hond die een tienjarigen roemvollen loopbaan achter lich heeft stamvader ia van de meest bpfoamde daabooden van hft continent en wien men zyo boogen leeftyd iu geenen deele aanziet Verder zal ook Rheingold Squire van deu heer Wilhelm Weldmann u t Wiesbaden tegenwoordig zyn een collie met meer dan 60 eerste au speciale pryaen did onder de beste der wereld kan gerekend worden Ongetwyfeld zal het bniteDgewone auccea vau deze eerate teotoonstellioi geboaden door de Kynologen vereeniging Nederland aanleiding geven tot een zeer druk bezoek Gouda 18 Maart M de Redacteur t Gaarne zou ik de aandacht der politie r op veatigen dat a nachts omatreeka 12 nurde nachtrust der Crabetbatraatbewoners nog ut eens wordt veratoord door hondeageblaf op atraat Het zal misschien weinig moeitekeattu hieraan een einde te maken en deu dank ie verdienen van de bewonera dier afgelegen buott die op hun rust gesteld zyn Voor plaaisiog biervan dankt u ÜEd dw X 8 RAMEN TE HUUR ter gelegenheid der komst nn HH UM de Koninginnen A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 13 MA AET slatkrs 891 Vrkrs NmmiND Cert Ked W S ii dito dito dito 8 99 dito dito dito 3 98 HoNQjii obl Geudl 1881 88 4 Ilül luschrijfing 1862 81 6 861 4 OonnNK Obl in papier 1868 6 186 86 93 6S dito ia zilrer 1868 86l PoETuoAL OW met coupon 3 1 dito ticket 3 98 104 RCSHSD Obl Binnenl 1894 4 6S dito Gecoos 1880 4 98 dito biiUoth 1889 4 9 i dito bg Hope 1839 90 4 98 dito in goud leen 1883 6 I dito dito dito 1884 6 V l SPiWl Petp t aobuld 1881 4 B9I ToiMu öepr CouT loeo 1890 4 1 69 20 20 Geo loening sotie D 20i Geo Ie nilj Mtie O 1 20 ZuiDArn liep T obl 1898 6 106 Mehoo Obl Boit Sch 189 6 I 96 ViiiïzoEL 1 Obl 4onbep 1881 42 A n RDiM ObliKatien 1896 3 100 HoTtMDAH ated ben 1894 8 9t NlD N Afr iUudelK aiiud 64 Arendsb Ï b Mij CeitifioMen I 680 D liMaatioh ppij dito 705 Arn Hvpotkooiib p ndbr 4 100 Cult Mij dor Vorstonl Mud 61 Qt Hypotlieelib pindbp 3 I 100 Nederlandiobe bank aand 1 206 Ned Handelmaatseb dito 146 Vl N W k Pac Hjp b pandbr 6 54 aott Hypotbeekb pandbr 3 9 Ctr Hypothaekb dito S i 9Bi Oostim Oo l Hong bank aand 186 Rost Hypotbaekbank paodb 4 AMmiiCA Equit bypotb pandb 6 74 M i L G Pr Limi oorl 6 27 Nsn Holl IJ Spoorir Mij aand 110 52 997 63V 78 Mij tot Eipl St Spw aand 100 Ned Ind Spoorwogm and 806 Ned Zuid Afr Spm aand 6 181 dito dito dito 1891 dito 6 102 ITAUE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 6 i Zuid Ital Spwmij A H oM 8 64 F01 IN WaAdiau Weauen aand 4 166 BüBL Gi Buil Spir Mij obl 4 99 Baltiscbo dito aand 08 ïailona dito aand 6 1 79 Iwang Domb dito aand 6 I 108 Knrsk 01i Aiow 9p kap obl 104 dito dito oWig 4 100 V 18 AMEElKi Cent Pac Sp Mij obl 6 99 Chio k loith W pr O v aand dilo dito Win 8t Peter obl 7 184 76 109 Vs 26 44 201 208 106 107 104 103 117 191 86 111 dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Minn ii Manit obl 7 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col lo hyp 0 B CANiDA Can South Cert v aand Ven CKalW iNa leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botteld TramwegMaats aand Nkd Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aan 3 BlLoiB Stad Antwerpen 1887 glad Bruisol 1886 2 HONO Theis Bogullr Keselliob 4 OosiBN Staatilcening 1860 S K K Ooit B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 3 1868 Nao Ver Bes Hvp Spobl eert 36 354 Staats loterij Ie Klasse Trekking Tan Woenidag 17 Maart No 9868 ƒ BOOO No 4862 2000 No 11102 en 19640 iader ƒ 1000 No 1 26 en 18048 ieder 400 No 1446 en 3844 iedar 800 No 7875 9159 en 19199 ieder ƒ 100 122 3279 6072 165 3286 6106 230 3292 194 273 3616 6861 383 860 6368 298 3666 6 186 347 8681 6411 Prijzen van ƒ 20 92 3864 6049 8894 11206 13673 16767 1 U 9098 11269 18823 16796 18697 9031 11277 13841 16806 18717 9169 11345 13847 16813 18726 240 3313 6380 9189 11360 13878 16000 18761 264 3489 6356 9203 11465 13917 16009 18812 9270 11470 1 076 16033 18866 9282 11491 14126 16060 1891S 283 11672 14138 16087 18970 9332 11589 14142 16180 18997 366 3689 6426 9349 11593 14167 16303 19066 447 3744 6447 9382 11538 14360 16338 19116 487 3810 6462 9468 11601 14263 16846 19156 542 3839 6489 9478 11693 14265 16438 19168 680 3851 8607 9480 11744 14271 16680 10170 593 3863 6866 9637 11749 14276 16542 19206 676 88 7 6669 9737 11760 14282 16668 19247 739 3917 762 9746 11771 14187 16664 198 9 769 3926 6778 9746 11788 14296 1857 19412 849 3969 8806 9768 11799 14323 16637 19416 896 4047 8852 9796 11861 14341 16636 19449 1089 4063 6396 9847 11884 14878 16661 19466 1040 4098 6914 9868 11886 14401 18606 19476 10 6 4H4 1137 4191 1141 4306 1359 4391 1376 4803 1394 4T89 1423 4631 1442 4606 1446 4862 1490 4676 1528 4768 1653 4764 1774 4786 1946 4848 19 7 4964 2021 4956 3068 4993 9087 5088 2101 6127 2236 6210 3369 6328 2393 6931 3466 6878 3546 6401 2689 6413 2633 S623 2671 6617 3677 6684 3741 5371 3786 6878 3790 6746 2840 5752 2848 6822 2850 5869 3906 6885 2953 5967 3039 5903 3044 013 3060 1994 98 8 6983 9904 6988 9936 7083 10006 7190 10020 7260 10124 7823 10131 743610161 7462 10227 7476 10S38 7603 10236 7686 10240 7688 10876 7692 10119 7766 10356 7783 10370 7834 10378 791110389 7914 10408 7934 10624 7958 10534 708210573 8033 106 2 8059 10613 8089 10636 8196 10732 10760 1 1794 8325 108078460 108228607 109388666 109278716 109668729 11029 11068 11077 3897 111668890 11187 18898 18738 16800 16861 16879 18880 16949 16961 17009 17039 17146 17197 17318 17319 17988 17378 17417 174J0 17641 17639 17646 17663 17663 17343 17873 179 O 11929 17960 17973 18043 11078 18168 18234 18873 16886 18461 18466 18689 10681 19670 19643 19743 19759 19773 19794 19888 19881 19878 19878 19986 19939 1993 19968 30064 30181 80161 30341 30308 30407 30481 30634 90570 30686 90601 20669 20178 30786 30779 80834 90837 10836 30868 30907 90916 20966 90985 U804 14410 11935 14838 11974 14 39 11978 14574 11980 14600 11996 14703 12002 14733 13014 14758 12146 14788 18184 14793 13969 14808 12862 14833 12963 14830 12273 14938 13386 149 69 1838S 14974 12898 15013 12408 18034 18681 16048 12693 16060 19699 16180 19607 16810 18681 16879 19686 15314 12690 16316 12193 16362 12963 16387 13013 16434 13116 16471 18126 16480 18196 15489 13232 15630 13418 16621 13421 16617 18618 15647 13548 15666 13560 15697 1360 16707 ADVERTEWTIEN Getrouwd J VAX niE HOEVE Wedr Tan S M C CoiiiwiJx IN C J WELTER Wede Tan B Blom BzK die hartelp dank zeggen Toor de talrSke bewijzen Tan belangstelling bg bnn hnwelijk ontTangen üi 17M irtl897 Gouda Voor de blgken Tan belangstelling out Tangen by het oreriyden Tan hunne Zniter CATHARINA MATTHEA t Amtrt oort batuigen haar Broeders en Behttwdznater bon dank Uit aller naam J TAN LOON Kimmird IG Maart 1897 Het Bflfltunr Tan het Alg Ned Werkl Verbond maakt by deze bekend dat door haar tusachenkomst de Wed I T BBRLIJS Oouttte C IS in staat is gesteld om door mangelen in de behoefte Toor haar gezin xooTeel mogelyk te Toorzien hopende dat dit da inwoners moge bewegen haar zooreel mogelyk niangelgoed te doen gbworden HKT BESTUUR BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche IK Staalhoudende uina Larochn is de meest krachtige en versterkende KINAWIjy AanbeTolen door tal Tan binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkryghaar in Besschen ii 1 90 en 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHIA De iuadsming van den rook dezer Cigaretteu geeit den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplosseni en Terzachtend Prys per fleschje 20 Cent Erabpiubn HoLU HofieTeranciers Zeilt Depot te Gouda by den Beer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apotheken en Drogisten rerkrygbaar Het belle onichadelyluU en f JÊ makkelykste poetsmiddet voor Heerea 9 enTOoraldameaenKinderschoenwerk f Mam t Appretuur van C M Millar k C Vïp Berlll B atll Slr l4 MeiileH coe U lü op naam en fabrlfikamerk ï Vi fi ij w t s s s uSS y wX M