Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1897

No 7235 Vrijdag 19 Maart IHOT 35ste Jaargang AOCMIE tlOHMIVT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k t Ifci B d ADVERTEIVTIEN worden geplaatst Tui met uitEondering van Zdh en Feestdagen f SÊB ÊK ïmL fk 1 5 regdi a 50 Centen iedere regel meer De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franc per Y a W Centen Uroote letters worden berelcntd post 1 70 l ï SUBP 3ï plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T Sv Imsending van Advertentiën tot 1 uur des midd Aanbesteding BÜBGEMEKSTBR en WETHOUDERS der Qemeeate Haaatrtcht zijn Toornemens op MAANDAG 22 MAART 1897 des motgens 10 nnr op het Budfauis aldaar publiek aan te besteden Den Herbotiw der Qemeentetoren met bijkomende werke te Haastreclit üeatek en teekenmg ijjn tegen faetaling Tan ƒ 1 50 per stel te verkrygen ten Raadhuize aldaar en aan de stoomirukkerg J tas BBNTUM en Zoon te Gouda Inlichtingen worden Tentrekt door de Architecten F VAK Dl STRAATEN en H J NEDERHORST Jh te Gouda Wwmm per Kilo 3 cent per Bot 4tO cent Guirlandes franco aan de paal 14 eent BESTELLINGEN moeten 14 dagen Toor leveringstyd besteld worden by K A SCHEFFEL Bloemist Waterloostraat 46 Rotttrdaai Verliclitings en Versieringsartikelen ii grooten voarraaa B MEIBERGEN ZWOLLE n s QRANÜS IrMeips T E PARIJ S Zenden gratis enfranoo h t praolitiff geïllustreerd lODE ILHI mst Bêderlandschen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen Toor liet 2onier eixo n van kleederen hoeden enz voor heeren damei d lünderen op gefrankeerde aanvraag aui I JULES JILUZOT ft e PARUS Stalen van xljden voltea en katoenaB toffen laken enz eaz worden eveneeni ftanco toegezonden doen men gelieve daarToor de soorten op te gaven en ongeveer de prUun te bepalen Dit album bevat tevens de inUobtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringn ter bestellingen benoodigdzijn B tUiUingen van 35 francs en koogtr worden met eene verhooRinR van 5 0 0 ftw lM rüQht MorU oan Inkomende rechten i atl pioatten van NederlanU aan huiS bezorgd Dtf klanten hebben geone formaliteiten Toor de inklariuK of andersints te vervullen daar ons réexpidltleitaia te ffozendaat Noori Brt ant daarmede belast is Kliniek en Polikliniek Toor OBSVBTHMB en GVlVMBCOIMaME 3preeknien dageiyki ïan 13 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A ClEVL Gentethter Diredeur da Brak na A BSmKMAM t aOON KonlnKHjke MacMnale Fabriek DE HONIGBLOBU van H N van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Kepplerttraat 29 en Os naby de Regentesselaan van Z M den KONIMG tan BELGIË Indien gij hoest 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H T N MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN UoordrecU J C RATELAND BoeUop B T WIJK Oudemalrr M KOLKMAN Waddmxveen 1É@I JB VOIKB OUDE f SCHIEDAMMER GENE VEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A ls bewijs van ecbtlimd is cachet on kurk steods voorzien vAii den naam der Firma P HOPPE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanve en gehe jue uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARIi G HoUandsohe uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyke duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sehubbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig jeuken der huid alsook elke audere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Dr Uebra s Mechtentodf OnaehadeHik Gebruik Uitwendig Frys zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de St Marien DrogerieDanxtg Duitschlaud Dma rrlKEI 0 pKuoam KOMNMJJhJ SrOOMVl RVKRU lll BIlM 111 WASSrilIKl We€ENi8 OPHEFfflNG van onze Speelgoederen af deeling zijn wy besloten de tot nog toe TOor 1 50 geadv 14 versch stnks onder den inkoopsprijs van de hand ie doenDe hieronder vermelde 14 stnks kosten dus slecla ts l Een mooie Klarinet Een mooie doos met Soldaten 10 stuks Een Paardenatal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenalager Een Kanon opjwielen om met erwtente schieten Een Verfdoos met 12 verschillendekleuren 1 Penseel ent Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 kop m haar en hoed d Een Elegant Koffieservies bestaandeuit Koffieen Melkkannetje en Suiker 10 pot 11 Een metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinenjZwempoppetje 6Een surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Verzending buiten de stad na ontrangat van postwissel groot f 1 20 andere onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorbur w 268 I er 1 roBse Erfolq arningsn Si Pateat H Stollen hit Anf u m whiBdBttan weHhloetm Nuchahmungtm gag b Mui kaufe dthtr anten at t icharfen H iïMoW nar ron una direot odv In tolobm £ ittnhutdluni n dmiM umêr Plaket wtt nalmtt md mittebAnttm = PreMitten and ZtsugrUêêe irêtk and ww MAGGV0 van 16 pCt tot 2iip jt SitHtea Bouülonhoudeml SOEPEN is £a g g i s ZBo o illoaa in CAPSULES zyn verkrygbaar by de Firma T CBBBA8 Oouda Voor engros bij PAUL HORIM AmsteriiaiB o Z Voorburgwal 0t XLI Jaararang van DE BAZAR Dames Modeg idg bevatUnde DAMES en KINDER MODES benevens HANDWEttKPArRONEN OV IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MDMMER In ieder n t k t warte platen moilekroniek feutUetè enz enz lo Uitgave Kouder akl pUten met 3 snijpatr en 8 groote geknipte patr Por 12 nrs ƒ 1 86 p poit 1 45 2e g aU de Ie uitg met daaronbofon 6 gekleurde platen 1 7B 1 90 4e H II Ie jf 5 Se bij hst 69 no 1 gekn patr n keura He een gekleurd traaie handwerkpairoon 3 8 2 PROEFISMER EJl PROSPECTUS ALOM rgriraafitSo Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Beelmatige door de nieuwste tiitvindingen op machinaal gebied TerKteterdci fti brlcatie en uitsloitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeroi on verbruiker vau Stollwerck s Chocolade en Cacao oen flanfaevQtonswaardig fabrikaat naawkeurig beantwoordende aan den inhoud dfir reap etiketten Dt ma behaalde 87 Brerets als Hofleyerancler 44 Eere Olploma s gouden enz Medailles e n bewijs aa uitmuntend i jn fabrikaat liceds 187i schreef de Accademie national de Paris NouB Toua d éaa ru ong nne lledatlle d or première cla iMe en conrtdèratlon ae Totre ezoaUent fhbrloation de Ghooolat bonbooa variea eto eto IMIwWnik bbrikaa is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Bank t akk s enz enz GeneraalvettegenwoordigeT voor Kederlaiid J ns Hattonlodt AnEterdam Kalverstraat 103 ia UJLllJM lJWJ I l Jl illLJL l 11 eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten t isitekaarten Luxe Postpapier Kouwkaarten en Rouwpost aaciet SZlep Bestelling en worden ten spoedigste uitg evoerd bij A BRU ÜMAK en Zn BINNENLAND GOUDA 18 Maart 1897 Naar wg vetoemen beeft de particalier Seeretaris van H M de Koningin beden deze gemeente beeooht en met den he r Burgemeester de kaarsenfabriek en de pgpenfabriek van den heer Goedewagen bezocht zoodat bet zeker is dat deze beide indostrieele instelÜDgen zallm bezocht worden Het bezoek zal duren van 1 tot 5 uur en waarschynlgk plaats hebben op 20 ot 21 April Omtrent den ta nemen weg ia nog niets met zekerheid bekend daar de Btalgaeester eerst hier de weg moet opnemen Op een verzoek van ket bestuur van bet Militaire Tehuis alhier tot HH MM de Koninginnen om tijdens haar bezoek aan Gouda deze inrichting mét een bezoek te willen vereeren ia namens ÜH MM medegedeeld dat de t d dien de Vorstionen te Gouda zullen vertoeveo te gering is om aan dat verzoek gevolg te knnnen geven Tgdeas het verbluf vau BH MM ten atadhniie ut de kostbare beker van Jacoba van Beyeren de groo e aantrekkelykfaeid vau Gouda s Stedeiyk Museum voor de vorstinnen ter bezichtiging worden gesteld De Goodsche telefoon zal binnen een patr maanden in werkieg gestald worden Beeds ign er 80 aaDBloitiogen Tot onderlrgzer tan de U K Jongeusicbool alhier ia benoemd de beer Scheere te ÜaroieleD In de gistere gehouden openbare vergadering van den Raad van State afd voor de gescbillen van bettaur weid bebandeld Het advies van den pensioenraad voor de bargelgke ambtenaren betreffende de aanvrage om pensioen van den heer Langerhoizan vau Uven eervol ontslagen directeur der opgeheven burgeravoodschool te Gouda Rap iortear de staatsraad mr Asser De koninkl ke beslissiug volgt later Door de vooruitstrevende kies ver eeuij iDi Volksbelangc Ie Stolwyk wier statuten inde Dinsdag a ODd gebonden vergadering zyu aetges ld is tot caadidaat voordeaaustaandH Staten veVkieiiog vacatnreBlok gekozen de heer J K van Weel kantonrechter te Schoonhoven troepen bij de Ned Hervormde Kerk te Vinkevaen ds B G van Eudt te Woerden FEVILLETOK SI Kog eens zuster ging hij voort ik heb gees plan om er langer mijne moeite aan te beatedeo Ik heud alleen van dingen die gemakkel k syn Ik beklaag u Lieve zuster waarom veriiot gij niet iets dat gij zelf kunt doen zonder migne bulp Dat heb ik reeds gedaan Bij die woorden die sij met zekeren woesten trots kad uitgesproken atond zij op Hare lange reobte geBtalte hare hoekige gelaatstrekken hadden iets ontsagwekkends Men zou haar roor den geest dea kwaads kunnen houden hJb herhaalde lij ik heb reeds iets Redaaa Ik ben niet geslaagd naar wat doet het er toe ik zal het nogmaals wagen Ik haat die Laurence meer dan ik seggea kan en ik zal niet rosten voor ik haar uit dea wag gernimd heb En welk plan hebt gy dan gesmeed wat deukt gij te doen Wat gaat a dat aan Laat het u genoeg zgn te weten dat ik oai mijne plannen uit te voenn iemand noodig heb die slim is zw ygeu kan weet wat hij zien moet en niy eiken dag op de hoogte houdt VBD hetgeen hier gebeurt Ik mosl een spion hier hebben en ik heb gedacht aan Brioe Qy kont seQ biteren kisssn L l Woensdag werd te Oudewater eene operetten oitvoering gegeven onder leiding van den heer J A Verhoef bygeataan door de heeren C J V erhoef en P Montyn Door een 20tal meisjes werden op alleraardigite wys De Bergfee en Db Varkenshoeder uitgevoerd Deze uitstekend geslasgde oitvoering zal voor belangstellenden op e k Vrydag door eene tweede gevolgd worden Gisteren is te sGravenhaga geslaagd voor het examen in de nuttige handwerken Mej E Teeue van Haastrecht De hper C A Zelvolder van Utrecht reistdezer dagen in meer dan ééue plaats van hetdistrict Hoorn om als afgezant der LiberaleUoie op aansluiting by die vereeniging aante dringen Diosdag kwam hy o a te Edam waar by personen bezocht en Woensdag treedt by op in Hoorn om daar eeoe redevoering tebonden Een onderwyzer zond aan da Tel onderstaand epistel dat by dezer dagen van de moeder vau eeo zyoer leerlingen ontving meester mriej heef den polenmee floren en schlool daar siten 75 aen in den potenmee wil u Boo goet zijn en fraag u bat aan den krin maar sei heeftin bet school ver loreu Aftn een meisje dat gistereDoohtend op etraat voor het stadhuis in Den Haag naar een trouwparty stond te kykeu is f 85 ontrold het geld waarmede zy belasting moest betalen Naar wy vernemen beeft de Italiaanscbc Hegeering zich tot de Nederlandsche Regeeriiig gewend met verzoek om in het bezit te worden geateld van gegevens over de verhouding der Nederlandsche spoorwegen tot bun personeel Dinsdag namiddag kwam ten kantore van de Nymeegsche Bank vereeniging een vrouw die een accept groot f 1000 aanbood dat voorzien was van de bandteekeniog van een ioge zetene te Neerboscb De onderteekening kwaoi een der vennooten van genoemde Bank ver dacht voor waarom hy der vroaw een half uur uitstel gaf in welken tijd de gemeeDtepolitie met de saak io kennis werd gesteld Toen zy temgkwanl eo het accept opnieuw aanbood werd zy aaogehoudeu Het bleek dat zy tot bet doen van deze operatie van Amsterdam gekomen was en reeds by een anderen kasaier baar geluk beproefd bad Hg is trouw ciet waarP wAls een hoad 6 im i A Ia een aap hij ii een parel onder de knechts Hg besteelt me wel een weinig maar niet meer dan een ander Voorts geloof ik dat b zeer aan mij gehecht ïb want h is bijna zee maanden ziek geweeit eu ik heb hem niet naar het hospitaal gezonden Laat hij eeni hier komen daa kan ik met hem spreken Pulbert schelde en bijna op hetzelfde oogeoblik trad Brice binnen Brice was een man van ongeveer vijfentwiatig jaar van loiddelbara lengte mager tenger vrij mooi met zwart haar eena bleeke kleur ernstig voorhoofd en een loerenden blik Hij sprak zelden naakte weinig beweging en gleed het leven door ats eene slang koud en bepieerig van aard ODgevoelif van hart behalve misschieo dat hij aan l ulb rt gehecht was Brice kortom waa een verdorren msnaoh en vrij gevaarlijk ook Kom eens nader Brice zeide Rlisabetb haar zachtsten toon aanalaande ik wilde een oogenbhk mat u praten Brice zag haar eeoigsiins verwonderd aan en naderde met onhoorbare sehreden De burggraaf heeft mij gezegd dat gij zeer dankbaar zijl voor hetgeen hij voor u gedaan heett Uaokbaarheid is de heiligste plicht en ik wensch u geluk dat gij die iq zoo hooge mate beoefent Brice boog weder maar ook thans achtte hg zich neg niet geroepen een antwoord te geven Ab dit zoo Ïb vervolgde de frenle lalt gij oo De Locomotief schryft De Holtandsche bladen deelden onlangs mede dat volgens berichten io Nederland ootvaugeo het denkbeeld zoe ztju geopperd om by gelegenheid der wereldteutoouBtelling te Parys iu 1900 een Javaanscbe kampong te doen lerrij eu op het tentoon stel liags ter rein zooals ook io 1889 gebeurde maar dan meer uitgebreid en meer volledig Met het oog op dat bericht acfaynt het niet overbodig mede te deeleo d t zich reeds een paar maanden geleden met betsselfde doel een syodioaat vormde te Btitar welk eyodicaat beschikt over een kapitaal van fe 120 000 De beer J H Bernard die io 1889 aan het hoofd der kampoog op de Esplanade des Intftlides stond zal met de uitvoering van bet plan worden belast en vertrekt over eenige d en naat Parys in bet bezit der noodige vojmacbteu om met bet comité d organiaationi met aannemers van bouwwerken metleveraacieri contracten te sluiten Aan bet oomité d organisatiouc is door bet syndicaat reeds een terrein aaogevraigd van minstens zoadoizend vitrkante meter op da Esplanade des iBvalidee ol de Champs ElysJes Het terrein in 1889 door de kampong ingenomen was slechts vierduizend vierkante meter groot au de opriebting heelt toen tachtigduizend francs gekost Het is belaas maar al te waarBcbyolyk di de Utrechte de vrachtboot van de Rott am cbe Lloyds die 28 Febroari jt Tan Rotterdam via Atjeh en Padaog naar Batavia is vertrokken by de Fraosohe kust met man en muis ia vergaan Lyken zyu evenwel nog oiet aangespoeld of opgevischt De oorzaak ligt nc iu bet duister en zal misschien wel nooit aan bet lïebt komen maar bet gerucht als zou het schip vergaan zyn ten gevolge van ontploffing van een gedeelte der lading mist allen grond want t lydt schier geen tvyfel dat onder de lading geen ontploffiogsmiddeleo waren Bet vermoeden bestaat dat de Utrecht gezonken is ten gevolge van aanvaring Voor dit vermoeden bestaat meer dan één grond In de eerste plaats zyn alle goederea die aan de Fransohe kuit zyn aangespoeld af komatig uit het z g koebrngsdek d i het tweede dek aan dea voorsteven Was de Utrechte bv gestrand dan zon zy met baar voorsteven aan den grond geloopen zyn baar aohterstevea zou zyn vernield en de lading v n het achterdek zou zyn vrygakomen Maar DD is het vermoeden niet onRerymd dat de Utrecht door eenig ander schip in den voorsteven is geraakt en dat uit bet daardoor leker geoeigd zijn onvoorwaardelijk da bevelen van den heer de Pratenros na te komen Daartoe ben ik bereid freule antwoordde Brice kortaf Goed Wij verwachten dit ook van u en luister nu naar hetgeen wy tan u vorderen Maurice de knecht van don heer Treaana is dood geschoten zoo als gij weet ten gevolge der verregaande roeke loosheid van zijne meesteres Meu heeft een bediende noodig die hem vervangeu kao Ik heb beloofd er een ta zoeken en mijn oog ia op u gevslIsD Brice Wilt gij iu dienst tradan van den beer Treanna Da knecht zag ziju meester mat eenigs aarzeling aan Ik aal mijohaer de Pratenros niet verlaten dan op ziJD uitdrukkelijk bevel en dan nog met teodwezea zeide hij gloQ dus mijn broeder u dit beveelt daa gehoorEaamt gg f ffDan gehoorzaam ik Welnu mgn goede Brio zeide Futbert dan zie ik mij verplicht u af te staan aan den haer Treanna Ik doe het waarlgk niet gaarne want ik ffSi tevreden over u Maar gg kunt ons op Treanna vau dienst zijn Mgnt zuster zal u zeggen op welke wqze Klisabetb vervolgde Om gewiehtigo redenen die ik n wel niet zal behoeven mede Ie deelen moHten wg op het kasteel een persoon hebben die geheül ir onze dienst is die een waakzaam oog houdt en ons getrouw allts vertelt wat er gebeurt Neemt gg die taak op u V Ja freule antwoordde de knecht met een half onderdrukt glialaohje ontstane gat de goederen waartnder bet vat spek ayu weggedreven Voor het vermoeden van aanvaring bestaat nog een tweede grond en wel deze dat neg verschillende schepen vermist wordeaj die lich ten tyde waarop de ramp vermoedelyk heeft plaats gehad tusaoheu het Engelsohe Kanaal eu de Golf van Biscaye knonen hebben bevonden Reuter Beint uii Pretoria De hser Leyds vertrekt 31 deter met de Scot naar Europa iu verband met den toestand die door bet overlyden van jhr mr Beelaerti van Blokland is ontstaan en zal oomiddeilgk naar Den Haag doorreizen De heer Van S andick sobryft in Ininlinde Wy herinneren ons den tyd dat er voer £ 00 ver wy weten aldchts éée fiets te Batavia was die bereden werd door den heer Intveld Sedert dien tijd 1880 is veel veranderd in ludië Niet het minst ep bet gebied van de wielersport Op Batavia ziet men thans zeer vele Settryders zoo heeren als dames Toaral in de vroege oohteodaren Burgers te Deventer leverde onlangs een machine aan den sultan van Bandjermaein De De1i Conrantc meldde dat de wielersport lich ta Medan zichtbaar uitbreidt en dat die edele kunst ook reeds io den smaak schgnt te villen van epnige damea die men dagelykt viytig dit vermaak kan xien beoefenen Te ftatavia is door de fabrikanten dar Gresesnt Cycles een kleine ten toon tel liog geopend van speciaal voor de tropen vervaaidigde rywielen Trouwens wanneer mea den yver nagaat waarmee Indische verlofgangers JB den Haag en Amsterdam zich in het fietaryden oefenen ligt het voor de hand dat ag dit doen met bet oog op bon toekomst ïn lodië niet slechts om hun tydelyk verblyf iu Nederland te rervrooiykee Men weel hoe de spoorwegen v ava veranderd hebben waarscbyaiyk zoo schreef men ons uit Indië zal de fiets nog een grootere wyzigiog brengen iu den adat dor Eoropeesche niet alleen maar ook der gezeten Maleische eo iulasdsche bevolking De tyd is niet v r meer dat de dienitpaarden der hoofdeu op vele plaatsen zullen plaats maken voor de dieastfietsen Endelraditioneeb dorjMhoofden met vlaggetjes die sommigeroBidenten zoo aarne oit bon reiswagen op hun tournees zien meedraven op hunna biekjee zolten miawïbien al spoedig plaats maken voor een geleide op de fiets dat zeker niet minder deftig zal staan Er zyn ten minste heel wnt afdeelingen waar de wegen zoo goed zyn dat f Zt ur goed Ik behoef u w met te zeggen datonze dankbaarheid evenredig zal zgn aan uw gver zoo zg al niet grootar is Ik weet niet juist hoelang het voor onze plannen noodig zal weien dat gij op het kaïtael Treanna blyft dat zal van omstandigheden afhangen maar ik beloof in elk gaval u te zullen beloonen vau bet oog oblik af dat g IU dienst van den msrkln treedt kunt gij op 1200 francs ijaars rekenen Bit inkomen zult gg genieten zoolang gg big hem zgt Vertel mg uu eeuB onder welk aanoemelgk voorwendsel gij deu beerde Pratenros verlaten zult om in diauat van dan markies te tredan Dat is zeer eenvoudig freule Hoe daoP Ik houd van het buitenleven en ik heb sen af sobuw van Parijs Zeer goed zeide Klisabetb Van daag reeds zal ik zeggen dat gg bereid zgt om in do plaats van Mauriaa te komen omdat gig liever buitan bigft Houdt gg werkelijk meer van het bnitenteven lalfa in deu winter P Ik kan het buitenleven niet niUtaan aelfa niet in dan aomer Elisabeth glimUohte en zeide op den minzaamaten toon die haar mogelyk was dat hy gaau kon Welnu Fulbert sprak zg segaviarend nu kunt gü heengaan Ik heb u niet neer noodig vdor dan dag dat wij dan opstand io Bretagno luUen doen uitbreken Als de omstnndigheden nit maar een weinig medewerken ben ik zeker dat ik met Brice en een ander persoon Malo de markiezin weldra in n aa macht ut hebben