Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1897

3540 4876 8967 18618 1456 17489 19088 20818 3740 6676 9476 12738 14664 17S88 19146 80967 8864 5962 ia dezer dagoQ het slachtoffer geworden van een ongeboord brataien diefstal Naar tao f idiog van een advartestie waarin de rentenier eenige perceelen grond te koop had aangeboden kreeg hy bezoek van een elegant gekleede heer die na aitvoerige onderhandelingen g neigd acbaen den grond te koopen Gedurende het gesprek verruilde de onbekende zyn met oude papieren gevnlde reistasoh voor een aan des rentenier toebehoorend bandkoffertje dat f 106 000 aan bankpapier bevatte Huason bemerkte den diefstal eerst eeaige uren na bet vertrek van den dief die sedert tpoorloos verdwenen is Een oommissie waarvan de heer mr Tb Egken secretaris is heeft bet voornemen op Donderdag 1 April s avonds te balfacht in bet Paleia voor Volksvlgt te Amsterdam een feestelgke bgeeokomat te houden waar bet 25 jarig bestaan vao De Stacdaardc zal worden herdacht en tevens bulda gebracht aan de hoofdredacteur dr A Kuyper Een muziekkorps onder leiding van den heer Zaagmaoa zal de gezangen begeleiden De feestrede wordt oitgeaproken door prof H Bavink Gek dr Kuyper zal het woord atftteu Genaraal 2e Kahie Zitting van Woeoadaj 17 Maart Met 46 tsgen 20 stemmen kenrde de Kamer in tweede lezing bet wetaontverp tot nadere regeling iu bet successierecht goed nadat de wijzigingen door de Commissie van Rapporteurs voorgesteld waren aangenooien De Kamer ving daarna de beraadslagingen aan over het wetsontwerp tot regeling der financiën tusacbea Rgk en gemeenten De heeren Röasingb Tragen Meesters eo Zylma verklaarden principieel niet tegen de voorgestelde regeling te ago Zy ontwikkelden echter vele bezwaren tegen de wgz6 van uitwerking van bet beginsel een wgze die tot groote ongelgkheden en onregelmatigheden zal leiden De heer Van Karnebeek waa bet geheel met bet alelsel der regeering eens doch bad gaarne dea gemeenten verguaoing g3geven tot heffing van debietrechten en opcenten op de bedrgfsbelasting Da heer De Beaufort Wgk by Duurstede verdedigde bet hoofdbeginsel van het ontwerp Alvorens het debat verdaagd werd tot morgen sprak de heer Gablmann nog zgo ernstige afkeuring uit over bet stelsel der fixeering van uitkeeringen naar het afgekeurde ayaleen van 1895 Onder blyken van ongeKeene deelneming bad gisteren de uitvaart plaata van het Kamerlid Beelaerta van Blokland doit ig eenvoudig wa de stoet Geen ronwkrauseo op de lykktst volgens den wenscb der familie Slechts eeo uitzondering werd toegalateu toen da door vier Kamerboden omgeven rouwwagen gevolgd door een aantal equipages afgestaan doer voorname familiën op weg naar bet kerkhof ia bet Westeinde een oogenbük stilhield voor het gebouw der Fundatie van Renswoode Eeo der verpleegden die alleO voor het bek geschaard stonden legde een eeovoudigen met rounfloers omwenden palmtak neer op de kist bevattende bet stoffeiyk hulsel van de n rentmeeater dier Fundatie In de volgrytuigen zaten de naaste familialeden en enkele vrienden de adv generaal de heer Gregory dedirecteur geoeraal der Ezptoitatiemaatach de heer Cloysenaar de grijfier der Eerat Kamer de heer Star Nbman de directeorgeneraal der poateryi n ds heer Havelaar generaal Egter van Wiaaekerke luit kolonel Van Gorkam de ond rererendaris van buitenl zaken de beer Hora Siecama en diens particuliere aeoralaria de beer Canneel Voordat de stoet bet sterfhuis verliet was aldaar een korte plechtige dienst gebsuden geleid door da Gbe l Gildemeester waarby de Frinsche ttezant tesenwoordÏK was Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 AangevaogeD 1 October Tüd van Greenwich GODDi flOTTBKDAM 1 1 18 18 18 26 1 89 8 60 8 67 4 60 12 88 4 57 12 89 6 4 12 46 6 11 88 12 S2 12 66 1 69 4 8 4 15 6 80 itOTTERDA M e O U D A 9 81 9 51 10 19 11 60 19 87 1 40 1 44 U IO 9 88 ie l7 6 10S 44 4 7 86 6 90 80 9 40 9 65 10 87 6 17 6 61 7 26 8 6 89 8 60 10 61 11 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 54 2 01 5 40 8 14 3 09 4 04 4 83 7 10 7 46 8 18 9 I S GOUDA DEN HAAG Zoetarmear Zegwaartl Voorburg a 7 80 8 85 9 89 10 1311 18 ll lS 19 16 12 98 1 49 8 47 4 46 5 22 6 64 11 7 20 7 49 8 32 8 64 9 64 10 811 16 ZM 7 42 8 47 11 80 12 40 4 67 8 01 10 06 Ï I 7 681 56 11 41 19 61 6 08 8 12 10 16 T 8 07 9 08 11 66 1 06 5 20 8 26 10 97 H 8 119 18 10 7 10 48 19 11 4619 461 10 9 12 4 17 6 96 6 62 6 29 6 817 60 8 81 9 2810 89 11 6 11 46 8 O l D A U T K ï e H T Oolda 6 80 6 87 7 12 7 66 8 91 9 99 0 68 10 19 10 67 19 65 9 90 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 Oudn 5 46 6 54 t t 11 14 9 87 7 10 10 34 Wowdaa 6 58 7 8 8 12 t Il 8 46 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 ütreokl 6 18 J 7 42 8 98 9 64 10 6111 45 1 97 8 08 8 60 6 18 6 1 89 9 4 11 07 I KT j ± Q ur an i 12 08 12 47 HAAG GOUDA Hage 6 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8619 291 85 9 44 3 40 4 10 4 38 6 99 6 197 18 7 68 9 98 9 68 Voorb 6 69 II 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 82 1 66 4 68 6 80 9 48 ZeF M 6 17 10 48 9 08 6 04 6 89 9 69 ISfiada 6 98 7 60 8 18 9 18 9 4710 1810 6419 0619 69 9 17 8 14 4 08 4 886 15 6 69 6 07 488 9810 1010 28 U T K E C B T G O U n A 10 16 lO kS 11 88 19 9 i08 8 69 4 46 6 14 11 66 19 94 4 16 6 84 H 4 94 n B 11 1019 11 8 46 4 87 5 17 7 56 8 09 9 07 10 14 8 10 14 9 86 8 98 8 41 9 49 11 10 Dtnoht 6 88 7 60 9 8 89 Woerden 8 68 8 11 10 88 üudewater 8 19 10 48 Gouda 8 32 9 84 10 10 10 69 i Kur llmiterdam f 8iopt Wouudag GOUD A A U8TE1IDAM OoTti 87 8 81 9 58 lO il 12 10 4 11 5 90 imtudam est 8 14 9 97 10 66 1 8 1 18 8 18 ttapt te Nootdorp o Loidaolioiidui m Blejravfjk Enliirag u Hdcudoip AUSTESDA M S O D D A AKaterdui 0 St 7 16 8 15 9 10 42 8 84 9 68 eöida 7 99 19 9 14 10 10 11 11 19 98 46 1 16 Lut te Ooudt Baidgen oh uu aaatt m aM op 9 46 11 10 10 80 se niimnntend gMchikt zgo Toor dit moderne TerToermlddel Troawean wur eeo reiawegon rgdt kan eeo ets Uet ook Voor ondernemeade fabrikanten it bet tbans een goede tyd om Indit te veroveren c Aan Tan len gonTernenr vrq Atjeb ontTiing n telegrammea wordt door de Jsv Ct bet volgende ontleend Sedert den 2o Febraari werd io Lebong Toortgsgaan met patrooillesren in allerlei richtingen waarbg geen sobot is geTallen Toekoe Oemar a vestiging aan dA bovenloop der Lambeaoi rivier werd ook rao uit de XXII Moekims bevestigd De gOBTeroeor is den 7a naar Lebotig geweeit en bepaaldedat de daar gelegarde troepen bedan ijnde dan de tor f der opgelegde boete verstreken KDlleu terugkeeren en dat zoo de boete dan niet gebeel betaald mocht zyn de Kedjoeroean vaa Lebong en de Imatn vbd Blangmey mede genomen zollen worden naar Kota Radja Sene koloon die den 8n van Indrapoeri over Djerir naar Kroeng Kemiroe uitrekte vond alle heovels door de v anden bezet Op den GléTjot Soeboei en den Glé Athe gtjlegen ongeveer 1200 meter ten Zuiden van Soeboei by Lamoedjoen ï waren versterkingen waaruit de Tö od verdreven werd Onze troepen ver volgden hem tot over de Kroeng Kemiroe welker waadbare plaats door eeo bezette loepgraaf werd beetreken bü don aanval daarop verdronk de Amlioineesche faselier Paibutg de vgand liet 2 dooden achter Aan onze xjjde werden niet levensgevaarlijk gewond de onder luitenant von Eglofistein eu defuselierti van der Hoef Wierkeu van Leeuwen en vier inlanders allen van bet 6a bataljon Te O nnr s nam waren de troepen io het bivak terog Een vrederechter te Bowling Oreen in Ohio maakte na een rykelgk besproeid diner sebandaal op straat Den votgenden dag veroordeelde bü zicbzelven tot 5 doll boete Ia de l atste aflevering van Van No eu Straks boadt August Vermejlen naar aanlei ding van het verTverpen van het wetsontwerp de Vrieodt een warm pleidooi voor het Vlaamsch en Cjriel Buysas die t gewaagd beeft zgn taal af te valleu krggt er behoorlijk VBO langs De jonge auteor die zelf bet allermeest voor bet nieowere Ylaamsch gedaan heeft besluit aldus Waarom achrflven wg Vlatmsch wg die toeh aileo een oppervlakkig artikel even g makkeiyk in t Franscb zonden opstelleti P Omdat wö onze taal als eenioneriykenoodzakeiykheid van onze knust voelen Men zon ooa evengoed kunnen vragen Waarom scbryft gy I De Vlaamscbe taal o t ia zoo banaal wy hebben ZB gesproken in vadersbuie met de moeder die ons opgekweekt heeft door die taal heeft zy ons gegeven wat zy geven kon Die taal is met onze gedaebteo zelf geboren en dat ia uit ons wezen niet meer te wisschen Onie polders en onze bosschen al ooze avonden en morgenden roet al hun weiden en wolken zy hebben de kleur der Vlaamscbe woorden die woorden ademen dezelfde ontastbare lucht om zich uit elk woord dat we uitspreken verbindt ons inniger met de aarde die ons gemaakt heeft Wie kan de liefde voor de taal verklaren Er zyn in de taal zooveel zooveel onuitlegbare dingen verre herinneringen en overeenkomsten die ale hun grond in ons diepst eigen zelf hebben Het eenvoodigste als het grootste kunnen v y slechts ia onze taal juist organisch uitdrukken Wy gaan nu door onze jeugd zien de menachen ronddwalen weeneu beminnen en wanneer io ons zelf eene broedere kracht komt opbeven ala een naklank van wat wy zelf bemind en geweend hebben met alle mensebeo maar ook als een engelachtig voorgevoel van k weet niet welk volkomener leven harmonischer en schooner dan al wat ons no SAO 8 47 8 64 l IG 8 80 7 88 7 89 7 46 l ti 7 Qaud Mooidreclit Niemrwlerk Oapelle Batteidun 6 62 6 8 6 U 19 6 96 4 65 8 6 6 14 6 S1 6 S7 Chihda Z8t nhui n Mo8rk pelle Botterdui 0 p Ue KieuwMkwk Hootdnoht Seid in den tyd gebendeo werkelgk scbgnt en wy willen dan klanken vinden era te zeggen wat de meoscbea God noemdea dan weer knnneo we alleen de geleiden van onze eigene taal hooreo die in zich ieta dragen vao t ebeime leven zelf van ons zniverste verlangen Zoolang er in Vlaanderen eeaige zyn die dat gevoelen en de woorden van hun voorgevoal neerscbryven o mgn taal myn taal dat ge ofGcieel zgt of niet g kunt niet ten onder gaan gg zgt iets van het hoogste leven c Naar wy uit goede bron vernflimen beeft dr C O Ueipke civiel geneesheer te Pekolongan op medisch gebied een ontdekking gedaan welke behalve voor Engelscb Indië on Egypte inzonderheid ook voor Neder Geooemde geoeeabeer heeft namelgk de ontdekking gedaan dut de zoogenoande tropische lever abcessen bon ontstaan danken aan een worm Eohinococcua Dr Gelpke is thans ijverig bezig met de tevenstoestandeo van dien worm ni te gaan en te bestudeeren Binnen een tydsverloop van drie jaren hoopt hy bet zoover te kannen brengeo dat lever abcesaeo in Indië even zeldzaam voorkomen als tegenwoordig de tricbineuziekte in Daitscbland Loc Die heeren van de stad Die hebben altyd wat Die hebben nitgevonden om iemand een vroolgkeo avond te bezorgen Zaterdag en volgende dagen werden e3n groot aantal aangeteekeode brieven aaogebodeo en door de koninkigke postergen plichtmatig met zeer veel aconratesss over eenige duizenden reedzame inwooera der stad Uotterdam verdeeld Men kan zich vooratellen wat eene vreugde in menig werkmansgezin de keonisgevinf van bet postkantoor bracht dat een aangeteekeode brief aan het kantoor was af te halen Velen tieten huoBo familietpden die op jaren waren iu gedachten afscheid nemen haa nalatende eene erfenis of belangryk legaat Het eerste wat den man werd vertoond was het stok en onmiddeltgk vrerd bem verteld dat slechts notarisaen zoodnor over de post hunne brieven verzenden De vrouwen brachten een onrustigen nacht door want de heeren moesten een nnr vroeger op zyn om naar het postkantoor te gaan Daar werd zeer beleefd hnnoe kenniageving ingezien en de brief ban verstrekt nadat hst aftaekenao eenige moeite bad gekost Dankbaar aanvaardde de werkman eene mededeeliog vanwege de gemeente dat hg roorloopig niet op de kiezersiyatea kon wordM geplaatst aangezien hy verzuimd had zgne belasting te voldoen Een duiker veronj eInkt Te Touillon h tt dezer dagen een ernstig engetok plaats gehad Een duiker de 33ja rige Gabriel Lepied gehuwd eo vader van een vry groot gezin was onder water werkzaam tot bet opruimen van oude fondeeringeo met bet oog op de verbouwing van een brug aan bet baveaboofd van Misaiessy in bet msrinearsenaal nadat men den vorigen dag onder een pgler die weggebroken moest worden een dyoamietmgn bad doen springenTerwyl Lepied op een diepte van 3 meter de fundeeringen iaspecteerde stortte de waggelende pgler io en de duiker werd onder zware ateenblokken bedolven Hy bad nog tgd de gebruikelgke ooodsignalen te geven en men apande alle krachten in om bem aan de oppervlakte te brengen toen een tweede instorting volgde en een enorm blok gehonwen steen het hooid van den ongelukkige verpletterde Drie uren later eerst slaagde men er in bet verminkte Igk te voorschijn te brengen Een brutale diefstal 11 21 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 10 29 10 86 10 48 10 46 9 60 H g 10 11 7 61 8 66 10 17 1146 De te Keims woonacbtiae rentenier Hnsion Vela bewoners der EoniDgiBnegncht hadden de gordyoen neergelaten ten teeken van ronw Op het kerkhof Eik en DnioeD was een ontzagwekkende menigte aaaogestroomd om een laatste hulde te brengen aan den overledene alle kringen van Regeering en maatschappy waren vertegenwoordigd de miuistera van battenl zaken en justitie de leden van den Raad van State de voorzitters eo leden van alle richtingen uit de beide Kamers met de leden der bnreaux vele oud miniaters o a de heeren Mockay Rays van Beerenbrouck Berganiins uit het Kabinet ooder welks bewind de beer Beelaerta presideerde Da Toar van Bellincbave en ood Kamerleden schier alle gezanten der vreemde mogendheden van Duitich Portngal België Italië conaolaira vertegenwoordigera en ambtenaren van departementen vooral van jnstitie leden van recbteriyke colleges denotaties der Indische instelling te Delft van de vereeoiging Moed Baleid en Trouwt tteoeraals Verspeyk Romswiuckel eo majoor De Wya van kerkeiyke colleges eo een acbaar van deelnemende vrouwen Nadat de Igkkiat ia de aarde was gezonken aprak jbr mr A F de Savornin Lohmao lid der Tweede Kamer namens de Kamer en lyae politieke vrienden By wenscbte den overledene iiiet op te hemelen ala menicb weteade dat dit niet viel io den geest v Beelaerta en bepaalde zich tot het gedenken van de groote gaven god t waarmede Beelaerta gewoekerd beeft en die hg reeds bezat in den tyd dat hy aan Uaiversiteit studeerde toen by zich reeds deed keaneo ala maa die wist wat hy wilde voi yver en vooral als een man van karakter Verwachtingen van hem gekoesterd zyn trouwens verwezeuiykt De heer Lohman ontwierp vervolgens een beeld van Beelaerta die een zeer voorzichtig man was eer terughoodend maar die als bet ooodeakeiyk waa sprak onbesobroomd en oqbe vreesd niet terugdeiazende voor de pablieke opinie sprekende naar plicht Beeiaerts waa het type van eeo oadHol lander eenvoudig vaa levensw ze behulpzaam aan ieder Spr meende namens de gebeele Kamer te spreken wanneer hy zeide dat zy Beelaert s verlies diep gevoelt want als hg sprak dan voelde men steeds zya eigen weldoordacht advies ook ala haar voorzitter heeft de Kamer igae eigenschappen mogen waardeeren Zyoe adviezen zacht in vorm waren scherp in de bedoeling Bovenal wees de beer Lohman op Beolaerte schitterende gaven in zijoe betrekking voor de Transvaal in welke functie hg onovertroffen was wellicht onovertrefbaar zal blyken en waarin hy aan dat land niet alleen gewyd h eft zgne beste krachten maar vooral door zgn Eoberpziooig oordeel doorzicht zaakbennis personenkennit door zyn volharding en moed ia staat waa dat land te steunen en die h o te te doen bereiken welke die Staat beeft ingenomen tnsschen de groote mogendbeden in die betrekking heeft hg zieh doen kennen als diplomaat maar tevens als Chrisienstaatsman die niet alleen Transvaal maar ook Nederland heeft gediend door bet te verbinden aan dat land onzer stamverwanten De J B meldt 10 40 1 18 8 36 3 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 27 7 69 7 69 8 18 8 92 9 8 9 10 7 96 8 6 8 63 6 17 6 87 6 84 6 41 8 47 10 4 9 87 9 47 9 64 10 01 1 26 10 07 6 27 7 46 6 47 1 46 It 1 49 7 6 7 46 Mi Het boog militair gerechtshof heeft uitspraak gedaan io de zaak van den Ie luitenant der art L A F H oolboom te Kota Radja beschuldigd vao doodslag op vyf personen en bet toebrengen van verwonding aan zes personen door onvoorzichtigheid by vergissing met granaten sobieteu op onze eigen troepen en met vernietiging van bet vonnis van den krygsraad te Kjta Radja waarby verzachtende omatandigbeden waren aangenomen en slechts een geldboete vaa f 100 was opgelegd den beklaagde veroordeeld tot drie maanden gevangenisatraf Bultenlandsch Overzicht Dat het nu meenens gaat worden met de blokkade vaa Kreta blijkt mepr nog dan uit de verklaringen van regeeringen ait bet vertrek van de Fransche versterkingen naar Kreta Ersobynttossohen de mogendheden afgesproken te zyn dat ze elk zeshonderd man znllen staren wast nit Tonloa zya gisteren hoaderd vyftig man vertrokkeu en gaan er vandaag nog eens vierhonderd vyftig aa van Malta worden eveneens zeshonderd man gestaard pQ redacties van kranten te Weenen hebben TBO den commissaris van politie bevel gekregen geen berichten op to nemen over de bew iogen van de Oostenryksche troepen Ook van Oaar woruso uus oiyiiOaar mauscbappeu gezonden en de drie andere landen znllen wel hetzelfde doen iy bet dan ook gedeeltelyk met eeo zuur gezicht De blokkade en bet versterken van de legermacht op bet eiland moet dienen voor twee diagen bet vreedzaam verdryven van de Griekscbe tfoepea en bet herstel van de orde in samenwerking met de Turksche troepen Een treurigen indruk zal bet ongetwyteld maken dat de dienaren van de mogend beden te Chania broederlyk feestvieren met de Turken zooaU dezer dagen te Cbaoia is gebeurd en het was beter geweest als de Italiaaosche bevelhebber den moesjawir maar kalm bad thuisgelaten en zyn toost op den Sultan voor zich had gebonden De ontslagen rrage van den chef van bet Dnitache marinedepartement admiraal HoUman is voor de keizer zeker geen aangename inleiding tot de Oentenarfeieri Maar zal het ontslag aangenomen worden vraagt meo Zelfs in een land waar bet vertrouwen van het Parlement over bet teven eens ministers beslist zon Holtmann nog niet behoeven heen te gaan want wel beeft de begrootiogscom missie van den Uykadag zyn plannen verooroordeeld maar bet Huis zelf moet nog uitspraak doen Maar zelfs al ware dit geboord dau kaa in Daitscbland een minister nog wel aanbly veo Alzoo is t nog zeer onzeker of Wilhelm II t ontslag zal aannemen Men moet bovendien achter de schermen druk in de weer zyn om den Ryksdag te belezen althans een deel der mariaecredie eo die de commissie verwierp alsnog te bewilligen Overigens behooren de geruchten over een groote mioisterieele OHsis een aanstaand imarineoonflictc enz met de meeste voorzichtigheid opgenomen te worden Ze zyn misschien niet aodera dan het gewone middel om overeenkomstig het partystandpunt op de besluiteo van den vollen Eyksdag by de tweede lezing van de marinebegrooting invloed te oefenen Het beele kabaal beeft dan ten doel het schrappen van posten op de marinebegrootiog door de begrootiogscom missie in den vollen Rykadag althans gedeeltelyk ongedaan te maken De boofdbtaden van het Oentram dat io dezen den doorslag moet geven willen echter nog van geen vergelyk weten In het Deanache Landsting verklaarden gisteren by de eerste lezing dur begrooting de rapporteur Steffensen en de oud premierE trup in te stemmen met de verklaring door baron Reedtz Thott in het Folketiog afgelegd dat de regetring niet bet bewind kon voereo met een Tegerbegrooting zoopia het Folketiog die beeft aangenomen Ds begrooting is naar de commiasie verzonden Langzamerhand is bet dus woer gskomeu tot een crisis die wellicht weer zal leiden tot den toestand waarin Denemarken jaren achtereen verkeerd beeft en die pai drie jaar geleden eindigde toen het ministerie Estrup door het ministerie fieedtz Tbott vervaogeu werd namelyk dat de volksvertegenwoordiging telkens weigert de begroeting goed te keoren en dat bet miaisterie dan maar met voor oopigec yegrootiugen regeert en zyn wil doorzet Evenals vroeger het geschil liep over de vestingwerkea van Kopenhagen ia na het conflict weer uitgebroken naar aanleiding van oen militaire qnaestie er worden slechts omstreeks 18 mill kr gevraagd maar daarin begrepen is een som vaa 200 000 £ r voor het onderbond van de veatingwerken der hoofdstad en dat acbyot de roode tap te lyn geweest voor de oppositie Sir Henry de Villieri eerste reobtier der Kaapkolonie en lid van den Privy Council van Engeland heeft als zyn meening meegedeeld dat in hst geschil tusschen het hooggerechtshof an des Votkaraad bet de rechters zya die ongelyk hebben de regeering van Tranavaal beeft niet anders kuDnen handelen Voor de enqné te oom missie te Lenden werd Dinsdag de keer Schreiner oodprocarear generaal der Kaapkoloaie geboord De avoodbtaden verklaren dat by de beate der tot nsg toe gehoorde getuigen is Hy spreekt eenvoudig en gemahkelyk in een vryen conversaiiatoon En wat hy zaide was even geschikt indrnk te makea op de enquêtecom missie als de wijze waarop hy het zeide Zya verhoor was byna eea doorloopende akte van beschnldiging 1 tegea Rhodes En het moet merkwaardig geweest zyn de gezichten te zien van de leden der commiasie toen de heer Schreioer verklaarde Hefc rnaattaat van den inval is betrenrens waardig Da measchen vertroewen elkander 1 niet meer Zy hebben een grooten leider v r iloren inwien zy vertronwtn stelden Destaatkunde van wettige agitatie door de Uitlanders had de sympathie van een deel derbevolking van de Kaapkolonie de ataatkondevan geheime samenzwering beeft de openbaremeening grootendeels tegen de Reformbe wegingingeuomea w Een der gevolgen van den inval was d de Vrystaat ongeroat over den toestand ebruik maakte van het recht de apoorwpgen in den Staat te koopen van de Kaapkolonie een recht waarop bet anders zeker ia de volL gende jaren nog geen aanspraak zon nebben gemaakt Daardoor bad de Eogtilscbe kolonie die eigenares was van het stukje spoorweg tot aan de Tranavaaiscbe grenzen dit verloren tot groot nadeel van de kolome en bet Ryk En wat wellicht nog erger was de rassenhaat waa er door aangewakkerd do belangen vaa Engeland waren geacbouden eu bet aanzieo dea Ryka waa er op betreurenswaardige wijze door gedaald Het ergste gevolg noemde de heer Schreiner echter de indruk opgewekt by de Hollanders ia de kolonie de loyale Hollanders zooala hy zeide die door den raidc wareo gekwet8l en beleedigd in bun beste gevoeleas Zoo ging de heer Schreiner voort met donkere kleuren schetaend de gevolgen die Rhodes plan en Jameson s daad hadden voor gebeel Zuid Afrikrt Eo niet minder hard waa zyn oordeel over de uitlandera en over de zeer gezochte redenen tot de nproerige beweging Wat het toekennen van stemrecht aangaat zeide de boer Schreiner de commissie moet trachten te begrypeo hoe moeüyk dit is voor een jongen staat die overstroomd wordt door vreemdelingen Het u niet mogelyk den Europeeacben maatstaf in Zuid Afrika te gebruiken De Uitlanders haddeu grieven dat ontkende hy niet maar zy werden schromelyk overdreven Hy wees als voorbeeld op de onderwysquaestie Men moet niet vergeten dat de Èngelsehe bevolking van Tranavaal grootendeels uit jonge Heden beataat eo dat er dientengevolge nlii zoo heel veel kinderen zijn die oaderwys noodig hebben Over de monopolies sprekend zei e de heer Schreiner dat deze de bevolking een zwaren last opleggen doch men moet wachten tot de bepaalde tyd verstreken is ludien de inval galnkt ware de regeering omvergeworpen of Transvaal tot Dritsch grondgebied ware gemaakt zoo üien aan de monopolies niets kannen veranderd hebben By het beoordeelen der houding van president Kruger moet mea niet vergeten dat hy een constitutioneel sooverein is zeide de heer Scbreimer nog Zeer tot zyn verontwanrdiging wekte dit gezegde den lacblust op van de Uuouistea onder de comité leden Ea wairscbnwend klonk ziju woord y Qet eenige middel om de zaak in het reioe te brengen is de ernstige wil der Engelache regeering om de gebeurtenissen niet te licht op te vattea om den indruk die de sameozweriog in Zoid Afrika maakte niet te miskennen Burgerl ke Stand GEBOREN 15 Masrt Dorothea Maria Beoriette ouders J B Timmermaon en M L H Kagie Maria Jacoba ouders W Kelder eu J G Blok 16 Gyabertha ouders H van der Wolf en A vao Noa Machiela Aotbouia ouders F Zwaoeuburg en M de Bruin Hendricus Gysbertas ouders B Janmaat en M A Klyn 17 Willem Rielf ouder J A van dor Valk en J Meyer 18 Wynanda ouders J Rietveld ec M Klein OVERLEDEN 15 Maart C W de Groot U j 16 J J Potbarat 15 m M J Hendrikse 8 m 17 J Janmaat 53 j W Koomen 76 j GEHUWD 17 Maart D van Dam en C van Roon H L de Jong en E Valstar J van de Boeve en C J Weitor ReeuwUk GEBOREN Arie ooders F van Es ea A Schouten OVERLEDEN J ran Doorn 354 Staats loterij la KUaie 1 Trekking vaa BaoderJag 18 Muari No 8123 m 16941 ioder ƒ 100 Frjizeo Tftn ƒ 20 170 3884 6123 9684 12168 14673 17760 19223 416 4 04 6216 970S 13168 14746 17826 19 80 798 4080 6325 10279 13356 14780 18944 19811 860 4198 393 10968 13690 14888 18480 19866 94S 4218 7136 11101 18606 15088 18634 19974 1183 4240 7820 11232 13669 15156 18540 202U 8196 4947 7419 11536 13744 15008 18S71 20260 2628 4 7 7678 11778 18804 16003 18686 20264 3048 4667 8223 11796 14616 16203 18779 80503 180 4674 8842 119U9 Ï4529 16891 18781 90696 8 RA1IIE1 TE HUUR ter gelegenheid der komat Tan HH MM de Koninginnen A van OS Az Kleiweg E 73 73a GODDA Beurs van Amsterdam 13 MAART Vrkrs slotkrs 891 SV il 99 98 861 86 86 S i es 98 ny 1041 691 69 SO 80 108 680 705 lOOV 61 100 206 116 64 9 98i 186 74 27 110 100 2061 231 109 68 64 156 99Vi 63Vl 79 103V 102V 100 1I9 184 11 100 50 108 13 86 28 8 Nemïlanü Cerl Ned W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoMn Obl Geudl 1881 88 4 iTiLtt iDsobrijving 1862 81 5 Oomi K Obl in papier 1S68 6 ilita in zilver 1868 6 PoBToon Obl met coupon 3 dito ticket 3 104 20 20 Euaum Obl Binnenl 1894 4 dito Geooni 1880 4 ditobüRotli 1889 4 dito bj Hope 1339 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpaIUB Porpit aohald 1881 4 TlriKHj Öepr Uonv leon 1890 4 Gee leening serie D Oec le niag serie C ZuiDAre Rb ï obl 1898 5 Mbiico Obl Buil Seh 1890 8 Venbzoeli ObL 4onbep 1881 AwsnaOiM Obliiiatien 1896 3 EoTTEaDiM 8ted loen 1894 3 NïD N Afr Handelsv aand Arendsb Tab Mij Certifioaton 708 Beli MaHtschappy dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand Gr Hypotheekb pandbr 3 Nederlandsche bank and Ned HaadelmaatBoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S L tr Hypotheekb dito 31 Oo8t Na Üo t Hong bank aand SuSL Hypotheekbank pandb 4 Ahsbika Equ t bypoth pandb 6 27 Max L G Pr Lien eert 6 NSD HoU IJ Spoorfr lü aand Mg totXipl r St Spw aand Ned Ind Spoornregm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 621 997 631 78 dito dito dito 1891 dito 5 IliLlE SDoorwl 1887 89 1 ïkibl 3 Zuid Ital 8pira i A H obl 8 PoLBw Warschau Weenen aand 4 osi Gr Russ Spw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivaog Gomhr dito aand 6 Kursk Gh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amiek Cent Pac Chic k North W pr O ï aand dito dito Win 8t Poter obl 7 l A Den er Rio Gr Spoi eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisr S£ ashTillflGert r aand Mexico N Spw Mjj Ie byp o 6 131 Mils Kansas r 4pct pref aand N ïork OntasioJt West aand dito Penn Ohio oblig 6 V 109 V 26 44 9 20 2081 1067 10 104 103 117 Vi 12 36 UI Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdliju oblig i dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Canada Can South Cert v aand Ven C Sallw Na Ie h d c O Amsterd Omnibus Mg aand Bottetd Tramnog Maats aand Nkd Stad Amslerdsm aand 3 Stiul llo tordam hqii t BïLCB Stad Antwerpen 13ii 2 Stad Brussel 1838 2 HONO Thois ReguUr ieselUch 4 OesTBNI Staatsleeaing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spakje Stad Madrid 8 1868 Nbu Ver Bo2 Hvp Spobl eert 36 MAR TBERICHTEN QOUda 18 Haart 1897 Granen voortdurend nog in flauwe atemming Tarwe Zoeuwsehe ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Mindere dito 6 40 a 6 60 Afwekende 5 76 a 6 Polder 6 76 ii ƒ 6 10 Rogge Zeeawsohc 4 a 4 35 Polder t S ÏO i 8 90 fluitenlandseho per 70 kilogram ƒ 3 S0 i i ƒ 4 Gerst Winter 4 10 i 4 60 Zomer 3 80 i 4 80 CheTallier 4 60 è ƒ 6 60 Haror per heet 2 90 i 3 50 per 100 kilo 7 a ƒ 7 25 Heunepsaad Inlandsob 6 25 a 6 60 Bnitenlandsohe ƒ 6 50 è ƒ 6 75 Kanariezaad 6 a 7 50 Koolzaad nieuw ü Krwteu Kookerwteo ƒ k ƒ Niut kokende ƒ a Buitenlandseho Toererwten per 80 Kilo ƒ 4 75 a S Boonen Bruine booneo ƒ 7 a 8 Witte boonen i Dairenboonen 6 90 i 6 90 Psardenboonen 4 90 a 6 20 Maw per JOO Kilo Bonte Amerikaansohe 8 90 a 4 10 O tiiqiiantine 8 86 i O O Poianian ƒ 6 a f 28 Veemarkt Melk ee red aanroer ianri l en prijzen traag Vette arkens red aanvoer handel matig 19 a 21 et per half KG Biggen voer Kugeland goede aanroer handel vlag 17 a 18 et per half KG Magera biggen goede aanvoer handel ïlue 0 60 è 0 96 per week Vetie schapen r d aanvoer handel rrij wel 4 Nuchtere kalTOB goede aanvoer handel vry wil ƒ 4 a ƒ 6 ïokkalveren 8 i ƒ 14 Aangevoerd 13 partyen kaaa Handel matig Ie uaL ƒ 23 60 i 86 9e qual 90 aV 88 Zwaardere ƒ NoordHoUand Mho i Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 0 90 a 1 Welbeter ƒ 0 75 i 0 86 p EU ADVERTENTIEN Het Bestuur v n het Alg Ned Werkl Verbond mukt by deze bekend dat door hau tnsachenkomat de Wed I T BMULIJS Gouwe C IS in atiiat is gesteld om doormangelen in de beboette TOor haar gezin zooveel mogeiyk te voorzien hopende dat dit deinwoners moge bewegen haar zooveel mogelykmangelgoed te doen geworden HKT BESTUUR KEN Stoommacliiiie van 8 F K TE ROOP Met STOOMKETEL van 12 M Terwarmend oppervlak on 5 Atmospheeren overdruk Goed onderhouden en Stoomketel op s Kjks keur Brieven franco letters B W T Algemeen Advertentie Bureau NIJOH VAN DITMAR Rotterdam m iimmw per Mtio 3 cent per Bot 0 cent Guirlandes per Meter 14 cettf franco aan de paal BESTELLINGEN moeten gé dagen voor leveringityd besteld warden bg K A SCHEFFEL Bloemitit Walerloostratt 46 Kotterdtin W J VAN LEEUWEN Spieringstraat F 41 Levert goed gevulde VET LAZBN voor Illumtnatitn met de GLAZEN STEKERS UANGEKS iu bruikleen ii f 6 de 100 êiuha tÊ Belast zich tevens met het BB llluinlueereii van Straten Eerepoorteu Muziektenten enz tot nader overeen te komen condition ipjuEuaa Voorradig STERREN en Ws voor illpminatiêii J E OBAHBS MAOASrWS DU FrMeips T E PARIJ S Zenden gratis en franco het praclitiK geïllustreerd IBflE ILIÜI mat nederlandachen of fransctien tekst bevatt Dde de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen vaa kleederen hoeden enz voor heeren damei u kinderen op gefrankeerde aanvraag a B II JULES JILUZOT C PARIJS Stalen van z den wollen en katoanaa toflen laken enz ohz wordeo eveneeni franco toegezonden doch men gelieve dativ ▼ oor de loorten op te geven en ongeveer da prUzen te bepalen Dit albi m bevat tevena de i ntlehtlngM welke voorde goedeen prompte uitvoering der bestellingen benoodigdzijn Betlallxngen van 35 francs en ktogtr Wor den met eene verhooging van 5 0 0 ftan9t traoht ênorii oen Inkomêndt nelit§n in alk plaauen van Nederland aan hulê buorpL De klanten hebben eene formaliteltê Toor de inklarlnff of anderainti te TerruUea dMT ons réixfiédm$hutt t Rouadaêt Noir4 Brabant daarmede betast is