Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1897

ff i M È ¥rm t 3ftste Jaargang Zaterdag 30 Maart 180T No 7320 Kyaologen Vereeaiging ITEDEELAin Qotdgek bij ko hal 18 Fehr 97 Staatcmrant Ao 56 3 e r s t e lELtexaa a tioanLa le NieuwS en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k nket uiteondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1J26 iranco pw post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN toepassing van het beginsel der gemMotelgke autonomie met inaohtneming van de a gemeene eiacr eo betiekkelgk volkswelvaart Deze haagen saaaen met de verkeersvrgheid oor afschaffiag der aocgnsen verkregen en waarop niet mag worden ternggekamen do b welke voor de gemeenten derving van ontvangsten veroorzaken waarvoor zg vergoeding moeten erlangen De extra vergoeding aan bargemeestera ea secretarissen is ene billjjke t emoetkomiag wegeas hunne meerdere werkiaamheden voor rgksaangetegenhedeo Hierop volgden neg eeoige repHekm De Nederlandseha consul te Brest rapporteeft dat vermengd met de wrakstukken van bet stoomschip Utrechte afkomstig ook wrakstakken van een zeilschip werden gevonden waardoor hg vermoedt dat beide schepen met elkander iu aanvaring igo geweest tengevolge waarvan beide zgn verongelakt De marineprefect admiraal Barrera heeft order gegeven om hem onmiddellgk bericht te zenden zeodra er Igkeo op de kost worden gevoDdsD Een oad gesagvoerder der Rotterdamsche Lloyd de heer Sprang van Lee is te Brest aangekomen Na eeR onderhoad mat dao Nederlaodschen consul den heet De Kerroi ia den beer Sprang van I ee naar Rosaeff vertrokksn vanwaar hg de plaate zal gaan bezoeken waar vermoedelgk de ramp moet hebbeo plaats gehad E aarDa sal hg naar Brest tarugkeeren om de ooodige maatregelea te nemen voor t geval er Igken op de knal geworpen worden Tot de voorstel en der algemeene vergadering van dsn Bond van Nederlandseha onderwgsers die bij referendam werden aangenomen behooren de volgende Ia Zal de Bond zioh met da a s verkiekiogen voor ds Tweede Kamer ialatea Uitgebracht 1375 st Voor 1336 st Tegen 34 st Blanco 5 st Ib Het hoofdbestuur stenne bg de e v al gemeene verkiezing de Statsn Oeoeraal ééu ot meer candidatan bg veorkeor Bondsleden van wie verwacht mag worden dat zg op krachtige wgze zullen werken voer a vrgbeid vaa den ouderwgter buiten deschool b eene betere maatsohappelgka positie vanden ooderwgzer c meerdere zelfstandigheid van dau klaseeonderwgzer d kindervoeding en kleeding toor zooverparttcalier initiatief te kort schiet Gy vertrekt Gy vertrekt zonder eeo wksl bezoek gebracht te hebben in de hut waarvan ik u heb gesproken Hel was mij onmogelyk Ik bad zooveel te doen Dus moet Paavreite wees blyven Wat wilt g t Is nu eenmaat 80o Dan zal ik baar vader zyn mynbeer da burggraaf Zoo als ge vorkiest tot weerziens Hij keerde zich om nam uugmaati afscheid van zyn oom n voor Ijsarenoe eene buiging makende zeide bij half fluisterend Nu hebt gij een nieuwen vriend om mij te verviingen lieve taste Eene vrouw sefaijat altyd een gunsteling te moeten hebben Als by geen slecht menich en geen dwaas is cal hij het lang kunnen blyveu Fulbert voelde dat Ijaurence hem te sterk as Hij had den moed niet haar te antwoorden Op zyn gelaat bleef ssn glimlach spelen maar haat fu wrok kookten ui zyn hart Hy steeg in bet rytuig U gaf bevel om voort te r den Hat gelold van bet rytuig dat zich verwyderde naakte op de uiarkiesiQ een onbeBchrijfaljjken ndruk Een pynlijk gevoel maakte zich van haar meesWr zü wankelde maar bedwong zich Het was de laatste herinnering aan ds liefde die baar verliet XHI Achter een ecuwsnond kastanjebosob waar altijd lohaduw en stilte heerschtsn was eene diep grot In een roU welker toegang verborgen werd door dichte slingerplanten en hooge atruTkea I ff êrit otreolgU Verliclitings ea Versieriagsartikelea in grooUn Koammd B MEIBERGEN ZWOLLE BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLEl KRAEPEUEN HOLM S Quina LarocheJ StaaIbMdeDde Q uiQa Laroche ie da meest krachtige en versterkende KISA WIJN AanbcTolen door tal Yan binnen en bnitenlandsche Genees heeren Verkrjgbaar in flesBchen a 1 90 en 1 00 CKARETTEN TEGEN ASTBMA De inademing Tan den rook deier Oigaretten g eft den lyder aan Asthma terstond Terliohüng In Etui 80 en 50 Cents Salmiak PastiUes l Een algemeen als goed erkend middel 1 B AoMt en Verkoudheid oplossend en Terzackteud Prys per fleacbje 20 Cent KaAsnucK Uolu HoOeTerasciers Zmt Dep t te Gouda by den Heer A H TEBPB Apotheker en bfl de meeste Apotkekers en Drogisten Terkrggbaar HUiniek en Folikliniek 1 fOor OBSTKTHMB en tiJUVMBCotjoeMm Spreeknren dageiyki van IZ H a Gratis Spreeknren Maandag Woensdag en 1 Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A CVL Qmeeiheir Direcleur Lijders aaa Daaw of Haarworm drooge Tochtige Sehubb ndattwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig t jeuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt ou4er iraarborg genezen selfs by hen die door niemand genezen kouden worden door Dr Hehra ê MeohtenU d OnsahadeHik t Gebruik Vitleendig Prüs zes gulden Ned Ct tegen Tooraitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt Try van port en inkomende rechten Terkrygbaar hg de St Marien DrogerU Bat ig Duitschland Een ware Schat 1 voor de ongelukkige slachtoffers der Z lfbevlekking Onanie en gehe jne aitsp ttügen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Bbllandwihe nitgsre met 27 aib Frsi 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen vau deze ondeugd Ijdt n oet het lozen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te Terkrygen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumartt 34 franoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekI handel in Holland ifiO A FDIKE O0DB r SCHIEDAMMEB GEÏÏEVEE Merkt Veikrijisbiuir bij M PEETER8 Jz N B Al bewij tilhoid u Mohet en lurk iteeds voorlien v n den n ni der ïub P HOFFB Oonda Diuk yaa A BBINKMAM k ZOON NIGHTCAP in het ALGEM VERKOOPLOKAAL Oostvestplelo te Rotterdam op Vrijdag 19 Zaterdag 20 ea Zondag 21 Uaart 97 GEOPEND Vrydag 19 Uaart tan smorg lOunr s nam 5 uur keuring entree 1 50 sav 7 sav 10 0 50 Zaterdag 20 smor 9 s nam 5 X sav 7 sav 10 f 0 10 Zondag 21 smorg 9 s nam 5 0 50 Ruim 500 Honden met ruim 900 InschrUvingen Voord eelig ex is het voor iedereen die een HARMONICA wil ko pen dezelve tlireet uit Amsterdam in plaats van uit bet buitenland te ontbieden om reden dat men dan xrij is van inkomende reelUen en kooge porto 60 ets Om alle concurreMie het hoofd te bieden zgn wg besloten de HAfihONICA welke wj tot nog toe tkt 3 7S adverteerden voor SleClltS S ZS vau de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Barmomca t zijn van het allerbeste Duitsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclariatunr 50 sterke stemmen 3Toudigen dubbelen balg met U vonwen 2 registers en dubbele bassen De vooweu ran den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke notenschaal voor zelfonderricht met dansen marschea liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen voomitbet ling met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents verhoeging voor porto Men oatbiede onzen rgk geïUuatreerden Catalogns Eenig adres Verzendhuis Mtrkurt G SCHUBERT Co Comm Maala Amsterdam N Z Voorburgwal 2 8 b t 0A n IT h rt t n be tte de D JteÈk VEHSCHIJ NT EEN MüMMBH 1 7B 8 60 i eo 8 1 0 la JitgSïS zondar g kl platen mei auijv r f 2e al de Ie uilg mat Jaatenbo an 6 gekleurde pitten l S i2gekl pl an 1 biMekn p bg hei 6e no vl j traaia handwerkpalroon 3 PRÖEFNUMER 1 PROSPECTUS AlOl een geklenrü BBLINFANTK te a erarenh age Wagenalraal 100 108 e ShJS s Patent H Stolien ut sctirl ifuraiTlti uillUclii DIS iliilg mt € UKlmUrium Fitriiuti Z J er gro M Erfotg dtg 1 t trruifiw hst Ajilui lil ril I lohleOentfi werttUoiien Nachahmntiums Mtbm MmttufidtMruiMnKtelt tcharfen H Stttim itup ton uns ilrwt adv In loldiut tltanhÈti tmitH tl f itim uKitrPiMkst trlê nabtmtahmdl saHMnit = PMOIMm anf Zmgniut trttli wM Owm aicliutaanKzk O 3iT T TT I T G E IsT eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten f isUekaarteth Luxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost Begtellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU ÜMA en Zn MAQGr van 16 pCt tot 24pCt mwUia Bouül nl oud nil SOE PEN in C AP8ULES zgn verkrygbaar bg de firma I CBEBAJS Gouda kr engros bij PAUL HORN imstetiiis o M r arliHr icai Gebr STEENSMA BLOEMISTEN Tnrfsinjel 77 78 bevelen zich aan tot het leveren tu GÏÏIELAIIDES k t O tiS per Meter Los GHOEÏT Bossen a f 0 8O per bos Tevens praehtig r SPAHBEBÜOMEN van 21 tot 3 Meter hbog Monster op de Bloemisterg voorhanden l öNniKLUKE tK i i m Koninklijke Machinale fabriek DE HONieBLOEM van H N vanSchaik Co gevestigd te s Gravenhage Kepplerttraat 9 en 9 nabg de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest I gebruikt de allcrwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Hooig ËxtrBct 3vr E3LI jMJTTHB FLACONS van 40 Cts 70 Cte en I verkrggbaar bg P H A WOLPF Drogist Markt Giiuda S H TAS MILD Veerstal B 126 te Ooada A BüüMAN Moordrecht 1 C RATELAND Bothop a T WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddinmen Wie zeker zijn wii de Kchte j Gfliel Cacao te ontTingeu lesiunfnguteU en sa vele pncfuenungen m don j handd gekomen onder den naam des I uitvinders Dr MiohaeliB TOrriardigd op de beste machines in het irereldbercBmde étabblisaement Tan Oebi StoUwerck te Keulen Itche J FTDieIziLeI $ I Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikftl Cacao is met melk gAookt een ungeoame gezonde drank Toor d geltjksch gebruik een i 2 theelepel ra t pcefler TOOt een kop Chocolate Al I geneeekracbüge drank b j geT l Tan I diarrhee leciits met water te gebruiken I Verkrijgbaar bij de ToornauBl B 1 I Apothekers en ri 80 cMO c 0 35 QenenalTert pnwoordiger tok Nederland JuRus MaHenklodI Amsterdam KalveiBiraat 103 Het Fotogra£scli Atelier STUOIO is dagelijks oelf des ZONDAGS geopend rnm Ibumpor WÊ truien met Z Wi W Proeven r 1 50 P jlv df b waals Flaweelen Singel S8g bg de Tiendeweg o R BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1897 GiiterQDDiiddi werd io eeae Tsrj aderÏQg waartoe alle bewoosra d r Oost ea Weithaven waren opgeroepen eeoA commissie gekozen wallce zich belasten zal met bet inzamelen fau bydri en en de Tersiering der Haren by ge legenheid dtr komat onzei Voretinoen Ook io de Lange Groenendaal heeft zitb een comniuie i evormd om tijdens het bezoek ran H H M M de Koninginnen aau Gouda dn straat op een waardige w yze te doen deelnamen aan de feeiten ran dien dag De commiBeie beetaat uik de heeren W K Scbuling B Hoogerwaard P vau Heoebergeo N Kieuwerkerk en P Kond Donderdag 25 Maart 1897 des avonde W 8 nm zal in de Zaal Kunstmin der Sociëteit tOna Genoegen c eeae rergai ering worden geboQden der E C Volksbond aid Goads Panten tan bebandeling iDgakomeo stokkes Verslag Hulp in Noodc Daarna lal als spreker optreden de ZeerEerwaarden Heer Pater H Ëroiann prof aan het gymnasium te Eatwyk aan den Kgn Gtiteraa had alh r een vergadering plaats van den cbrist bist bond district BodegraTen Het ongunstige weder in aanmeiking genomen wa er een goede opkomst Al tpreker trad op mr Verkooteren Tan Amsterdam die de begiDselen van den bond uiteenzette Vooral deed spreker Bilkomen dat de bond geenszins Tgandig tegen de R G wilde optreden gelijk beweerd wordt maar dat bjj het Frotestautscb karakter van ons volk wilde bandbaren Het reglement werd voor t ganscbe district tafltgoiteld Een beitaar Tan 8 leden werd gekoien De Stct € No 66 bevat volgens de wet van 22 April 1855 StbI c No 32 de stattttea van de Boskoopscbe Zangvereeoigingc te Boskoop AaogeDomeB hel beroep bg de Gereformeerde kerk te Capelle aan den IJsel door den heer W Hoogland cand te Amsterdam Bg koBÏnklgk besloit is benoemd tot ontvanger der directe balasüngen en ace ta Bos FEVILLETOM 88 Fulbert die opyde kanapé half lag half Bat glimlachte veelbeteekaaend Zque zuater zag dit yWaarom lacht gij F vroeg zij ffWilt ge t vreten Ik zal het u zeggen Het verwondert ma te Eton dat een vroom geweten zoo veel ruimer is dat eau wereldsoh Ik sta verbaasd OTsr den oaverbiddelijken haat waarmede gg zelfs de sebaduw vervolgt van he die gij uwe vijanden acht Uwe bewondenag en verbazing eijd wezenlijk merkwaardig antwoordde Elieabeth met een blik TiQ minachting vMaar wat gaat mij dit aan P Zijt gij in staat om mij te begrijpen Gelooft gy das dat bet fortuin van den markies Treanna het eenige doel il dat ik mg voorstel te bervikea Dan zijt gij in dwaling Ia mjjn bezit zou dat fortaio slechts een middel zijn om on beiden ene positie to geveDi zoo ala er missohieo geene tweede ia Frankrqk ia Luister Falbert Hoe licUtzianig en dwaas gig wezen moogt rU d omstandigheden het eiachen hoop ik toch dat gij moed geestkracht en gver zult belilten Welnu er zal een tijd komen en do dag i na op handen watrop dia moed geestkracht on ijver nob openbaren sullen Ik heb u altgd nog slechts onbestemd gesproken over die zaken omdat ik bang wa dat se ia awe oobssooaanheid rerradea koop c a J D Boerma ontvanger der directe belaitingen invoerrechten en accgnien te Oasendrecbt c a De correspondent ta Batavia van het N T d D seinde giaterea Gisteren deden de troepen een to bt naar Biïoel Te vergeefs trachtte nen Toekoe Tjoet Lamtengab in handen te krggen Bij het departement van koloniën ia ootvaB gen bet volgende Tas 18 deier gedagteekende telegram van den goaverneor generaal van NederlandsohIudië betrefiea le de krygsverricb tingen in Atjeh Ëergittteren ait Segli den vgaod aan verlaten benting KottaBaroe werkende verdrevenKapitein S A Drgber niet gevaarlgk gewond Vgaod twee dooden Het grootste stoomschip ladiogbooi darwereld de sAlggrat arriveerde voor denWaterweg te Rotterdam stoomde om 1 uarbiooen en was om 3 uor vóór de stad Ditschip is lang 455 voet breed 5B voet en bol 23 voet 4 inches meet braio 7575 ton netto 4897 ton Dit is tev ns het grootste schip dat ooit een Nederlandscbe haven binoenkwaoi De lading bestaat uit circa 12 000 ton graaoea stukgoed Vermvedel de laatafee brief v t den h r Beelaerts Was een bewgs van diens naowgezotheid io t behartigen rau zyao lakeo Zondag kreeg een hoofdonderwgzer op een dorp io Gelderland bericht van deo heer B dat bg hem Maandag kon komeo spreken msar eukeleTureo later ontviag hg een telegram meldende dat de heer Beelaerts bem Diet kon oQtvaDgen wegens kevig oogestetdbeid Hg had dos op zgn aterfbed oog gedacht aan zgoe werkzaamheden io betrekking tot anderen Zatordagochtend half 8 kwam een vrouw met een meisje vau ruim 2 jsar een kruide oierawinkel in de Tweede Weteringdwarestraat te Amsterdam binneo en vroeg aan de winkeljuSronw of deze een paar aurtjes op de kleiae meid wou passen want zg mo0st uil werken Maar de paar uurtjes duurden wat heel lang want eerst s nachts om half 1 kwam ze bet kind terughalen en toen gcbasD zg nog lóó weinig lust te hebben het voor haar rekening te nemen dat zg zeide het te vondeling te zullen leggen De wiokaU I jaffronw wilde toen het meisje niet teroggeven zondt Maar binnen wsinige dagen zal hot groote geheim dooi kaaonschoteu verkondigd worden van bet eeno einde van Frankrgk tot het amlere en mijn plicht is daa u deelganOot er van te maken Fulbert eonft groote omwenteling ia op het punt om uit te breken l we plaats is in de eerste galederea van den Hretonschflu adel Wees dus gereed om bij het eerste signaal tot ons over te komen Gij zult mot bet Btsal ik met het goud strijden Ën als g j den degen getrokken hebt om den wettigen opvolger onzer koningen op den troon ta herstellen dan zal ook ik de heilige rol weten te vervullen die ik in dezen oorlog op mij heb genomen jij zult don vijand beatrijden ik za het getal onzer aanhangen grootcr maken an hun ijver en trouw weten tf betoonen Voor dat doel wil ik mtju vermogen besteden benevens al wat er van bet uwe overgebleven 18 en ook dat van den markies Treanna als ik kan Is dat baateuaht broeder Kn verdien ik uw spot Gü vergeet zaater dat gy na dien burgeroorlog ea het herstel van een wettigen erfgenaam op dea troon voor ons eene positie voorzaagt zooals er geen tweede io Frankrijlc is Dat is hot roornaamste Daarvoor hab Ik wat over Ik zie my zalven reeds als connctablo van i rankrijk Kn wat gij Ëlisabath irWat doet bet er toe wat ar van ons komt riep Elisabeth uit ongeduldig dat haar broeder hare plannen neer afkeurde dan ondersteunde en nog vroinig bereid soheea om haar medeplichtige te worden flDe zaak van het koningschap en der ware godsdienst is toch schoon genoeg dat een rcchtsohapen hart er zich onvoorwaardelijk aan w dea i kaar Tkani spot gg maar ali hst oogaablik daar ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd ea de Trouw verwgderde zich eggende dat se dai Zondag wel zoa terugkomen maar se kwtm nu heelemaal niet terug en zoo cal ten sUUe de politie zich over het schaap moeten Offfermen iPtaten Oenerftai 2 Kauba Zitting van I Aderdag 18 Maart I m0 debat ov r de ODtwerpregeliag der ge I nulnt fiitiaiiciün werd voortgezet 1 Oe heer Bahlmann zgn rede vervolgeode betoogde dat de nieawe regeling van hft plütfitselgk belastingstelsel hem slechts matig I bevredigt De hoofdfont is dat het Rgk op 1 lU es beslag heeft ge egd Hjj zoo weosckep I en verlaging van belatting op bet Rgk en 1 Tsroiaerdering voor de Gemeenten Hg vreesde 1 dat de maatregel tbans niet zat baten ats de 1 oitkeeriag niet grooter wordt I De heer Van Dedem is ook onbevredigd daar 1 elke waarborg ontbreekt dat de gemeenten op I dAD duur allea tyn gebaat Hg verlangde een hi ger6 uitkeering I Ds bper Heemskerk achtte het stelsel van I Ritkeeriog aan de Gemeenten door het Rgk I het miDst gelukkig Hg zou wenschen te gaan 1 U de ricbt Og van gameentelgke autonomie Poer dit 0Dt erp wordt de oppositie tegen bet ieaws personeel gerechtvaardigd Het baat slechts de helft van hat aantal gemeenten De heffing van inkomstenbelasting door de I ineeoteo disode anders te worden geregeld F Ue Minister van FiaaooieA verdedigde het ontwerp Men kan niet allen bevredigtfo aan alle opgewekte verwachtingen voldoen De taak der Regeering was het beginiel der uitkeeringeo van 1885 beter te regelen en een formule te TÏnden die beter dau de tegenwoordige aan de eiichen voldoet De minister betoogde dat de uitwerking volkomen goed U en wel degelgk op juiflte beginselen hsrust ai zgn die niet tot de uiterste concequentiën doorgeroerd wat eer een voordeel is Gemiddelden moest de Regeering bg rekeoiugen aaonemeo omdat zg geen juiste cgfers kende Opheffing van de verüeeliog der Gemeenten io categorieën is wel een I stelsel maar geen verbetering van het regeeI ringstelsel dat de billgkheid vooropstelt Men klaagt over vele gemeenten die niets zollee I krg en maar daaronder zgn vele die niet of I zeer weinig plaatselgke belasting heffen Het I ontwerp moet rekening houden met de beI staande toeslaoden ea kap niet gebaseerd zgn I op een onbekende toekomst I De minister van bionenlaDdsche zak fo beI toogde dat het wetsontwerp een geheel oitI maakt to zoover dat de uitkeeringeo verband I houden met da regeling der gemeentelgke beI last daarhg is bf 0 gd een nieawere is dan ik weet het aekar lult gij niet eoa der 1 laatslen zijn die uw dool in den roem tracht te ver oreren Goed gezpgd zuster antwoordde Fulbert op een toon waarvan do kalmte op zonderlinge wijze afstak bij de koortaachtige overspanning der oude juürouw ffBij don hemel men vindt niet eiken dag oon burgeroorlog om zich afleiding to becorgen en ik neem dat middel yan tijdverdrijf saarne aan Ik kan dus rekenen op u Zoodra ar een sobot te doen of te krijgen ii beu ik op mgn posL Wat uwe plannen ten opzichte der markiezin betreft Ik neem aan die tot een goed eind te brengen Wees daar niet bang voor flÜus behoef ik niet meer verliefd te zijn De burgeroorlog zal de zaak tot oen beter einde breogan Veel geluk er mede Dus i3 alles ia orde Alls Fulbert Frenle Elisabeth reikt haar bloeder haar lange magere hand en deze kuste die herhaaldelijk Toen bood bij haar een arm aan en geleidde haar naar het hek van bet park viaar zy baar rytuig had laten wachten Deazelfden dag werd Brice voorgesteld en aanganonen als knecht op bet kasteel Trsanua Den volgendon morgen juist toen Fulbert gereed was om met een poatrijtuig te vertrekken werd er i eene draagbaar naar het kasteel gedragan Het was I Tibarce dien men er mede vervoerde De burggraaf naderde hem en sprak op loasan toon Ik hoop mynheer dat uwe wond spoedig genezen zat en dat gij hal niet op mij wraken zalt als wjj I Ikandsr weder moohten oatmoeten