Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1897

ülrecte SpoorwegverblndlDgen met GOUDA Wloterdlenst 1896 Aangevaogen I October Tyd van Greenwlcli GOUDA ROTTERDAM 11 11 11 13 li lS 18 86 1 S9 1 60 3 67 4 6011 28 18 8J 4 67 11 86 18 89 6 4 11 48 II t 18 46 6 11 11 61 1 82 18 88 18 61 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTEROA M G O U D A 8 6 9 81 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 10 9 88 10 17 9 30 9 40 9 6 10 87 17 6 61 7 2 8 63 17 e 27 6 84 6 41 6 47 HAAG GOUDA 4 66 6 6 6 14 HoordiMht 6 81 Oouda 6 87 GOUDA ilfiK MAAU Chmda ZevenhuiBao Moetkapelle Zoetorioeer Zegwaard Voorburg Ha i O 7 80 S 86 8 S9 10 1811 18 11 16 18 16 18 98 1 48 8 47 4 46 6 88 6 64 8 11 7 80 7 49 P 88 8 64 9 4 10 8811 16 tv 7 48 8 47 11 80 12 40 4 67 f VtM Ï Z 7 68 8 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 l H 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 46 W 4 1 10 8 18 4 17 6 86 68 6 88 6 8 7 60 8 81 9 9 8210 38 11 11 46 1S 11 47 7 10 7 46 O O U D A Il 1 ZoeterineerZegwaard 7 48 8 60 19 9 4610 1111 8618 221 86 8 44 8 40 4 10 4 88 2 6 127 18 7 8 28 9 8 10 88 1 6 4 68 6 80 9 48 10 48 2 08 6 04 6 89 Oonda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6412 0612 12 17 8 14 4 08 4 S88 1 J2 6 07 488 2810 1010 28 e O l DA UTBECHT ÖOttda 6 80 fl 87 7 12 7 66 8 81 9 28 9 62 10 1 10 67 12 65 8 90 Oudew 6 46 64 ll H B Woorden 6 63 7 8 8 19 t H ♦ Utraakt 6 13 7 48 8 88 $ 9 64 10 6111 46 1 97 8 08 I Nkar Amitsrdam f Stopt Woenadag U T ï E C H T G O ü D Utrecht 6 33 7 80 9 32 lO K 10 88 11 88 11 2 08 8 62 4 46 6 14 Woerden 68 8 11 10 88 11 66 11 24 4 K 6 84 Oudewater 8 19 10 46 Gouda 8 88 9 34 10 10 10 6 11 1011 11 8 4 4 87 6 17 AMSTIKDA e O B D A AnatardaB O lu 7 18 8 18 10 48 2 84 2 8 4 Soida 7 n 81 9 9 14 10 10 li ll 11 88 B 4 1 6 i bot ta Snda BaUfan alt mw MtBt aa nitt op 7 8 09 9 07 10 14 9 88 10 4 jr jr 9 86 j 8 18 8 41 4 11 10 3 17 4 41 6 7 6 66 8 31 10 17 lO St 7 10 10 84 8 84 a 17 7 18 8 48 10 41 3 0 6 18 6 7 89 9 4 11 07 J O U D A A USTEBDAM Oottda S 8 21 82 l H l lm r m C 8t 8 14 lt 10 8 l S 1 18 1 Itopl Ie Nootdorp IiaidaoheiidaiB en Blejiwijt Kmiiwet aa Uetudarp 1 41 11 10 10 17 10 M 11 8 e Iterpliolit tot het 14e jftu ferplicht herhaliogaond tot het 16e juat i Tf rkrygiog Tan een peosioenfonds voor onderwyteriwedawflD en weezen Uitgebracht 1376 at Voor 1344 t Tegen 25 It Blanco 7 st II De alg verg draagt het bbofdbeatourop of waar de afdeelingsbestBren dit weaiicbenaan deze laatate lo met de e t algemeene TerkieziogeD Toor de Tweeie Kamer eane circaiaire te ricbtea aaa alle caodidatea zoü eel mogelyk waarin dezen Terscbiltende Tragen worden gesteld betreffende bet program van den Bood met verzoek om antwoord 2o da ingekomea aotwoorden zoo spoedig mogeiyk TOor de stemming te publiceeren Het boofdbeslnar is in de wyze van publicatie yr Uitgebracht 1377 at Voor 1349 et Tegen 23 St Blanco 5 st III Het hoofdbestunr worde een kredietreratrekt Tan f 1500 uit de algemeene kas omin de Terkiezingakoaten te voorzien tevecsworde het hoofdbestnor opgedragen zoo noodtgeen oproep om vrywillige bydr gen te doen Op de vóórvergadering der algemeene vergadering volgende op do verkiezing wordt by afzonderiyke nota rekening en verantwoording gedaan van de gemaakte onkoaten Uitgebiaoht 1378 st Voor 1306 at Tegen 64 st Blanco 8 st De Daily Chrooicjie vertelt dat het met de ktnnia der vreemde talen by de Engelacbe zeeofficieren al niet beter staat dan by andere £ ngelachen Van alle officiereu op de Eogelscbe vloot zgn er joist 100 dio ala tolk soudan kannen dienst doen voor eeoige vreemde taal Griekacb en Turkieb kent er geen vier verstaan Italiaanscb ttvee Kaaaiscb aobt Daitseh 25 Fr naob vijf Spaaaach en éen Ftrtageeseh Als men weet dat hier onder de officieren ook de doctoren marine iogenieurs officiereu der administratie enz meegerekend zyn is dat zeker niet veel De commisaaria van Politie te Haarleai verzoekt aameui Maria Louisa Servas 28 jaren haiivr van Hendrikna Adrianna Hermanns de Jong aldaar wonendo Zaid Polderatraat 24 te worden bekendgemaakt net de verbiyfplaata vaii baren eobtgeuoot die 21 Febr jl tuascben 10 en 11 uren dea voormiddaga uit Megen Noordbrabant vaar bg werkzaam was aan de lei en dakbedekking van een klooster met medeneming van zyn goederen en gereedacbap vertrokken en sedert niets meer van xich beeft laten hooren Signalement lang ongeveer 1 73 meter 28 jaren geboren te Alkmaar 28 Jani 1868 loodgieter en leiendakker voorhoofd laag aangezicht vol kleur blozend haar zwart en dik in het midden gescheiden en naar beneden gekamd wenkbr zwaar en zwart oogen grya eo belder snor ticbtbrnia tanden gaaf recht en flink midden op het boofd reobta van de scbdiding drie kleine kale plekjes van booidwonden kteeding waarscbyoiyk gry manchester werkbroek en vest met zwarte mouwen bonkert van zwart doflei met fluweelen kraag en een bruin stofleo pet met roode atipjea model jocqeypet draagt by zich in een zwarte zak naar giaaing een colbert vast en broek van zwarte stof met acbier onzichtbaar rood lyotje een rood baaien humd blaaw katoenen onderbroek drie paren gryze en zwarte wollen sokken een paar zwart trypen pautoffeia een paar laarzen met booge schachten en een paar bottines beoevena een zwart lederea zak met gereedacbap De rechtbank te Amaterdam veroordeelde heden H Koender wegens oplichting van een nieuw Tywipl tot 2 jaren gevangeniaatraf Voor die rechtbank deed zich verder een zonderling en zeldzaam voorkomend geval voor In dezelfde zitting oamelyk waarin hetO M 6 maanden gevangenisstraf eischtte tef en eeu 7 36 7 8S 7 8S 7 46 7 5S S SO 8 40 8 47 8 64 D i 9 10 Qoada Mooidreoht Nieuwwkerlc Oipalle Bofterdtm 6 68 6 S 11 6 19 16 RotterdUQ Otpelle Xieuwerkerk beklaagdef die reeds een maand in praTaiitieTa hechtenis bad doorgebracht werd deze op het krachtig betoog van zgn rechtskundig raadsman mr Zwaardemaker nadat de reebtbank even in de raadkamer waa gegaan op vrye voeten geateld Beklaagde tweede regiaaear by het tooneelije elschap ia het Grand Theatre had zyn oog laten vallen op een der vyf danseressen die de operette koningin vele avonden m t hare vlogge danien opiniaterden hy koesterde zelfs hnwelykaplannen wsarrafde de schooue ioatemde Edoch aan de financiën ontbraken een honderd galden welke een maccensB verstrekte voor de bclft ten geschenke de andere helft vaa de som welke beklaagde op een cheqaa van een bankier ontving zoo hy den maccenas ter band stellen Beklaagde deed dit echter niet maar behield de f lOO voor zich maar was juist gereed op een nachtboot te Vlisaingen het Kanaal over te steken toen hy op telegrafiaeh verzoek der politie aangflboodeo en naar Amsterdam tera ebracbt werd Deze zaak dieode beden voor de rechtbank met bet gevolg dat de officier van jastitie wegens misbruik van vertroawen zes maanden gevangenisstraf eiicbte Mr Zwaardemaker pleitte ontslag van rechtsvervolging Wegens gebrek in den vorm der dagvaarding en eiacfate onmiddeiyk invryheidatolling van zyn client In dit laatate stemde de rechtdank toe doch over acht dagen zal zy beslissing geven in deze zaak Ib een gecombineerde vergadering van liet Uitvoerend Comité de Fimmcieele Commiasie ea de Commissie van advies vau de Reclametentoonstelling in Augnstos in het Paleis voor Volksvtyt te Amsterdam te houden werd door het Uitvoerend Comité m idedeeling gedaan van de voorloopige resultaten Daarby bleek dat de belangstelling daar ter stede zeer bemoedigend ia Zeer velen van da voornaamste firma s verklaarden zich bereid tot deelname Een firma nam zelfs voor een artikel een mnorvlakte van + 100 M De meeste firma s konden zich echter nog niet nitspreken over de grootte van baar inzendinlico wyi men nog bezig was daarvoor orgineele plannen te beramen Sommige inrendingen bfltoveu dan ook zeer oorspronkelyk te zntlen zyn Men vertroBwt dat zy die zich reeds bereidverklaarden tot deelname zich zoo apoedigmogaiyk zuUan verklaren omtrent de te nemenplaatsruimte opdat hèt Uitvoerend Comité vóór I April zich ten naasteoby een beeld kaavormen vsn wat de teoEoonitelliog lal wor UnMen achtte dit voor de inzenders evenzeervan belang Van buiten de stad zyn nog alechts enkele inzendingen ingekomen Men verwacht echter van een peraoonlyk bezoek van den directeur den bear Burda aan de voornaamste fabrieken en industrieeleD zeer veel De ontwerpen voor de prysvraag voor een reclame biljet moeten vóór of op 22 Maart iakomeo Zy zullen in een der zalen van het Paleis worden ten toon gesteld voor het pabliek De bekroning zal bekend worden gemaakt op Woensdagavond als waniieer het uitvoerend comité aan geooodigden met hnn dames en soiree geeft waarop behalve de tentoonstelling van de ingekomen biljetten voor de prysvraag ver schillencle verrasüiugen op bet gebied d i reclame den bezoekers zullen worden bereid Op dien avond zal het U C der tentoonstelling aan belanghebbende en belangstellenden alle gewentckte inlichtingen geven Suikerbietenteelt Als gevolg van de door den Bood van Snikerfabriekaoten thans gemaakte bepaling luidende 10 89 10 3 10 48 10 49 9 60 10 11 8 18 9 11 N B i A e Voorbarg 7 1 8 6 iDe beetwortelen die op 15 November zyn aangevoerd maar nog niet geleverd en ontvangen zullen door den kooper worden gewogen en in ontvangst genomen blyvende de kosten van scheepdragen of waggonbeUdine voer re kening van den verkooper Beetwortelen welke na 20 November aangevoerd worden kannen worden geweigerd ia door de Vere niging van Snikerbietenverbouwerac de volgende circulaire aan bare leden gezonden die wy daar waar de geheele beweging tegen de contracten der fabrikanten ook voor onze omgeving en onze lezers van het grootste belang is hier laten volgen Hootenisse 15 Maart 1897 De door de fabrikanten blykens een schryven van den heer Job G Veenbnyzen in de contracten aangebrachte wyziging is ongetwyfeld eeoe verbetering doch geen afdoende Al wordt de risico voor de landbouwers daardoor belangryk verminderd en is men ten minste verzekerd dat de vóór 15 November aangevoerde beetwortelen zolten worden aanvaard en gewogen zoo blyven de navolgende o i overwegende bezwaren bestaan lo dat de beetwortelen zelfs die welke in September en October worden aangevoerd weken ongewogen kannen biyven liggen zooder dat de landbouwer die niet voor de ver voermiddelen kan zorgen daaraan iets vermag te doen 2o dat indien ds beetwortelen van eiken landbonwer afzondertyk blyven iets wat als alechts by het inladen gewogen wordt onmisbaar ia de meeste havens en vele statioosemplacementen te klein zgn zoadat daardoor met ieder landbouwer in staat zal zijn om de bieten vóór 15 November op de bestemde plaats te brengen en 3o dat bij bet gebruiken van de kleine bascale naar onze meening veel meer vergiaaingen knoeiergen en bevoordeelingen van déa eeu boven den ander te vreezen zyn dan by bet gebrntken van weegbrnggeo bediend door personen die bniten partyen staan Met de hierboven genoemde bezwaren hebben wy bh fabrikanten dadblyk in kennis geateld terwyi wy nogmaals ernstig op wyziging der contracten ook wat de overige voorwaarden aangaat hebben aangedrongen Van den uitslag onzer pogingen zullen wy U op de hoogte bonden Inmiddels raden wy ieder landbonwer ten ernstigste aan niet te contracteereo vóór dat meer afdoende wijzigingen in de voorwaarden verkregen zyn Contrscteeren op een contrsct als het ons thans aangebodene achten wy ook na de wyziging onmogelyk zelfs al zoude er een hoogere prys geboden worden Het Hoofdbestuur der Vereenigiog van Landbouwers die Suikerbieten verbouwen K J A G COLLOT d ESCURY Voorzitter C J HOCKE HOOGENBOOM Secretaris Buitenlandscb Overzicht In de proclamatie van de admirsBla in de wateren van Creta wordt gezegd dat de admiraals ooberroepeiyk van plan zijn de zelf regeering onder suzereii iteit van deu Saltan te verzekeren om de rust te herstellen aan een ieder zyn vrybeid veiligheid en goederen te waarborgen eo de ontwikkeling van de holpbroonen des taoda gemakkelyker te maken Laten alten de wapenen neerleggen zeggen de admiraala de mo endhedao willen vrede eo orde en hebben Keooeg gezag om te zorgen dat hun besluit geëerbiedigd wordt De berichten uit Engeland zyn ooroatwekkend Zy doen zien dat io Engeland een coupe tegen Transvaal wordt voorbereid De troepen io de Kaapkolonie moeten zich marech vaardig houden In alle ËogeUche arsenalen heereebt de grootste bedryvigheid Een aantal booten ïya gehuurd om oerlogsmateriaal over te brengen Elke paketboot die naar de Kaap vertrekt neemt wapenen en ammunitie mede 6 19 6 61 7 86 6 20 6 10 6 82 8 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 2 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 33 6 40 aHage 6 46 7 1 Voorb 6 68 Z Zegw6 6 1 Zer M 6 17 Zou werkeiyk de regeering der koningin het jubeljaar willen ontwyden door een aauval op den kleinen onafhankelyken Boerenetaat Ileeda nu bevatten de bladen op dezelfde bladxiide waarin zy melding maken van de to b reidselen voor d feestviering opmerkingen en artikelen gwohreven op een wg alsof de oorlog reads was ai febrokan Waarheen moet dit allea leiden De Cape Timeac laat president Kroger het antwoord geven op deze vraag In een onderhoud met eeu Jobannesbarger zaide de president dat hy geen tyd bad zich met andere laken bezig te houden waat dat hy aioh gereed moest maken voor den oorlog c De Timea correspondent te Johannesbarg scbryft Er kan geen twyfel bestaan dat de toespraak van den heer Chamberlain van ongeveer drie weken geledes en de wyze wparop de eiseh tot schadeloosstelling ontvangen werd in het Lagerhuis op de leden van deu Volksraad eo hunne kiezera niet jnist een bedarenden invloed heeft geoefend eo dat de uitslag der jongste verkiezingen voor de vooruitstrevende candidaten kan worden aangemerkt als een vry zuivere aanduiding van de deakwgze onder de burgers die het kiesrecht hebbeo Deze verbittering in de Z A Repabliek is te bogrypea President Kroger weet dat by van Engelacbe zyde allea te wachten is en daarom maakt hy zich voor de verdediging gereed en zoekt hy aansluiting by den Vrystaat De Volkaatem zegt dat er te Pretoria genoeg kanonnenl zyn om er alle Afrikaandera aan de Kaap mede te wapenen en meent dat Engeland als het vechten wit minstens 60 000 man troepen moet lenden Daar de scherpe woorden van beide zijden zoo vóór de tong liggen kgn de aanleiding tot den stryd spoedig genoeg gevonden zya Aan het uitvoerige talegram dat de minister van Indië van den onderkoning van Indië over den hongeranood outvaogao en dat hy in de bladen gepubliceerd heeft ontleenen wy het volgende De naaste toekomst ia niet ongunstig ofsohoon er van het bestuur veel gevergd wordt Het stelsel van onderstand biykt voor de emitandtgheden geachikt en zal voorzoover te zien ia zoo gebandhaafd worden De bonding van alle klassen is voorbeeldig het volk ia wezenlyk dankbaar voor de hulp De pryzen blijven overal hoog de daling die verleden maand verwacht werd is tegengehouden door de vrees over den oogst in Opper Indië waar hooge winden en droogte schade hebben berokkend Men verwacht echter nog een goede opbrengst c Opmerhelyk is dat het oordcel van den bysooderen correspondent van Reuter na volbrenging van zyn tocht door de Noordwestelyke Provinciën ongemeen gunstiger voor de maatregelen der regeering luidt dan men na zyn vroegere berichten zon verwachten Dg regeering zoo seinde hy Dinsdag uit Laoknow beeft den toestand onder de oogen gezien en tijdig in het eerste begin van den hongersnood maatregelen genomen en mildelyk geld gegeven Daardoor is een vreeselyk onheil afgewend Het gemiddelde sterfte cyfer gedurende de ergste wintermaanden in de meest getroffen distiic ten is nooit de 50 per 1000 te boven gegaan hetgeen merken y op oog ruimte laat veor een enorm getal meoschen dia van gebrek zyn omgekomen In da Noordweste lyke Proviuoiëo seint de correspondent verder heb ik geen enkel geval vaa hongerdoed ontmoet de correspondent heeft elders een andere ervaring gehad geiyk wy weten 10 40 1 18 8 35 8 48 8 61 9 7 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 8 S IS 8 22 9 3 I 7 S 10 9 11 80 10 4 3 87 9 47 9 4 10 81 10 07 6 97 7 4 86 47 7 4 4 t l8 i9 De correspondent ia vol bewondering over de zorg van de regeering voor de noodlydeoden en voor het uitnemende werk dat zy t doen krygen Zoo hebben zy roim 1 000 000 irrigatieputtea gemaakt de bygiënisebe toestand van dorpen wordt verbeterd eo met het oog op bet droge seizoen worden werken aangelegd voor beteren watertoevoer Te Lncknow zyn 6000 man bezig bet ovde paleis en het arsenaal op te graven Mitiioeoen klinkers die nog waarde bebben komen daarby voor deu dag Tegen bet overstroomen van de rivier wordt een dgb aangelegd misachien volgt later een op nbapr park Bet geld dat in Eogalaid wordt bjJMBgabracht atrekt niet om de menwiien Tan den hongerioood te redden Daar heeft de regoering TOor te organ Het lal dienen om den landbonw eer van uad te Toonien en lan ploagoanen en tot leun foor geroïoeerda laadeigennare TOor weduwen en waejen Bet kan nog niet geiegd worden dat Spanje znn rampen te bo en begint te komen Gisteren beeft er weer een au die relaten oyer Cnba in de Times gestaan walke lan een jiarticnlieren correspondent van kat wereldblad afkomstig een betrouwbaarder schildering van den toestand op het ongelukkige eiland goren jan de officieale berichten uit Madrid of de tterkgeklenrde mededeeliogen fan de Amerikcanscha Cabanencomitia De proiincie Pinar dal Rio de westelijkste ran het eiland gren lende ui Barana is met aitzonderiog ran een paar tabakiplantages Tolkomen rerwoesl Veertigduiiend bewooers b na alleen rroowen en kinderen ign op beiel an generaal WeyIer in een paar steden byeengepakt en lijden gebrek De rebellen die versterkingen en orlogsmateriael gekref eii gebben bezetten nog altgd de bergruggen iu bet midden van de proviosie Soms dalen zjj in de vlakte af OK vee te rooven en de Spanjaarden te bestoken Dertigduizend mau Spaansche troepen bescbarnaen de spoorwegen en de steden der provincie maar zy heoben de banden zoo vol dat ay er niet aan kunnen denken de Cubanen aan te vallen ol een poging te wagen om bun instellingen te veroveren Dit is de toestand in de provincie Pinar del Rio wsaromtrent generaal Wejler naar Madrid seinde dit er lich nog maar eenige beoden bandieten io bet Westen bevonden met welke afgerekend zou worden als by bet Oostec onder de knie bad £ o in bet Oosten zyn de rebellen geheel de baas De Duitsohe Centrum organen ontkennen dat onderhandelingen gevoerd worden tuascheo de regeering en de Ceotrum partjj over de credietea voor de uitbreiding der vloot Zy verklaren dat het Centrum niet zal toegeven Verichillende berekeningen worden gemaakt om te betoogen dat in den Ryksdag de vooratellen der regeering slechts rekenen kunnen op 171 stemmen Het aantalStegeustemmers zul waarsekynlyk 224 bedragen De nationaal liberalen scbynen na een conferentie tusscbeu defbeerengVon Benningsen eu Ton Miqacl voor de regeeriogsplannen gewonnen te zyn Van officieoae zyde wordt in tal van artikelen geweien op de uoodMbelykheid om de vloot oit te breiden daar Doitscbland anders zya positie als tweede zeemogendheid van Ëoropa verliezen zal De keizer heelt het verzoek van admiraal Hollman om ontslag als minister van marine geweigerd De beer Mc Kinle beeft ter kennis gebracht van den Senaat o a dat zyn benoemd tot gezftot te Londen kolonel John Haj tot getaot te Parijs generaal Horace Porter Vau deze twee betrtkkiQgen is in de tegenwoordige omstandigheden die van gezant te Londen verreweg de belangrijkste De voorganger van kolonel HHy was iu Engeland zeer populair doch door zyo optreden in bet publiek heeft by veel Jkmerikanen vsn zich vervreemd In zeker opzicht zal hy dus gemakkelgk den beer Bajard uit de herinnering zyaer lendgenooten kunnen verdringen Maar er zijn tnsscben Engeland eu de Yereenigde Staten zulke belaogryke quaesties hangende dat den beer Baj al bczll by bet volste vertrouwen zgner landgenooten een moeilijke taak wacht De nieuwe gezant is in 1838 geboren te Salem iu Indiana By promovArda aan het Brown College en aanvaarde in 1861 de raehtskundige praotyk welke hj evenwel reeds kort daarna opgaf om assistent iecretaris van president Liacoin te worden Hy was eerste legatie secretaris te Parys van 1865 tot 1867 chargé d agaires te Weenea iu 1868 en legatie secretaris te Madrid in 1969 In 1870 legde hy deze betrekking neer keerde naar New York terug en werd lid der redactie van de Tribune c Later werd hü hoofdredac or van dit blad gedarende den tyd van zeven maanden In 1875 vestigde hg zich te Cleveland in Ohio en nam iu 1876 1880 en 1884 yverig deel aaa de presidenta verkiezingen Ouder de regeeriug van president Bajes werd hy aesistent staatssecretaris vau 1879 tot 1881 In laatst genoemd jaar vertegenwoordigde hjj de Vereenigde Staten op bet internationale gezondheidscongrea te Washington Als schrijver heeft hy eveneens naan gemaakt Naar de correspondent van de Times c te Washington meldt zal da aeaaatscommissie voor de bnitenlandache zaken van daag haar rapport indieneo over bet arbitrage verdrvg en versobillende amendementen in overweging geven Het voornaansate amendement bedoelt dat de regeering der Unie deu senaat zoo moeten rsadplegen over elle voorgestelde arbitrage andere hebben de strekking om de twee Amerikaansche scbeidsrechters niet nitaliitend Ie doen benoemen nit leden van ket hooggeieohtskof der Unie en om den koning TU Zweden en Noorwegen die in het traotut w4li t genoemd als degaan die den nmpir aoa moeten aanwijsan indien de vier Bcheidarecbters t over de benoeming van den vyfden niet eens kannen worden uit te sluiten De Times C Correpondent is van meening dat door de aanoemiag van snlke amandementeu de bateekenis van het arbitrageverdrag verloren gaat vooral het eerstgenoemde kan voor de Engelsohe regeering niet aannemelijk zyn COLLECTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda maken bekend dat door ben geene toeatemminK ia verleend c tot het honden van eene COLLECTE ten behoeve van de Ver eeniging tot bevordering voor kleeding aan sminveroaogenda kinderen van alle religieac te Amsterdam doob dat door het Beatnnr dier instelling ingevolge artikel 13 der Wet van 28 Joni 1854 ÜUatablidc No 100 alleen kennia is gegeven van bet voornemen tot het bonden dier Collecte op 22 23 eo 24 Maart 1897 Gonda den h Maart 1897 Bnrgemeeater en Weihoodera voornoemd R La MARTENS Da Secretaria BROUWER 8 R AM El TE HUUR ter gelegenheid der komst van HH MM de Koninginnen A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerduin 18 MAAKT Vrkrs sloikrs s 7 99 98 8SV 86 86 S6l 33 3 98 9 l 98 104V 10 B9r 69 ao i 201 8 20 20I S 108 96 ♦ 2 100 9 ii 80 705 708 loov 81 100 205 115 54 91 9Si 1 16 74 27 27 110 100 2061 J81 102 68 621 64 54 15S 99 997 a s 8V 79 78 1087 108 lOOV 99 1S4 11 1V lüüV 60 108 18 IS 7SV I 109 Wl t l Vl 201 208 V 106 107 1047 108 U7 l mv IM uif NEDEBLiNn Gert Ned W 3 aV dito dito diro Ji dito dito dito 3 HoNQiR Ooi G6udi lS81 88 4 Italii iDSchryving 1862 81 5 OosTSNA Obl ia papier 1868 6 dito io zilver 1868 6 PoatUQAL Obl met coupon 3 dito ticket KU8L4 ND Obl Bionenl 1894 4 dito GeoonB 1880 4 ditobüKotba 188 4 dito b Hopel8S9 90 4 ditoiagoud leen 1883 6 dito dito dito 1684 5 Spanje Perpft aohuld 1881 4 TuaKEij Gepr Conr IeeQ 1890 4 f Geo leeoing serie D Gec la nicg Borie C ZuiüApr Rep v obl 1892 5 Meiico 01 1 Üiiit aoh 1890 6 Veneïüela Obl 4onbop 1881 A STEiti A H Obli fatien 1895 3 BoTTEauAH St d Icea 1894 3 Ned N Afr HaudeUr aaiid Areadsb Tab Mij CertifioRtOQ DijliMaittBohappij dtt Arn Hvpothoekb pandbr 4 Cult M j der VoratenJ aaud a Gr Hypotboekh pandhr S j Kaderlandsclie batik aaud Ned Hanrïelidiiiitsch dito N W Pac Hyp b pandbr 5 Rett Hypotheekb paadbr SV Utr Hypotheekb dllo Sl g OosTKNB Uoat HoQg baDk aand RusL Uypitbeekbaok pandb 4 AuiaiK4 Ëquit bypotb pandb 6 Mbiiv L G Pr L ou eert 6 Ned Holl IJ Spoorw My aaai Mn tot Ezpl f St Spw aand N6 i Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito Mito dUo 1891 dito K Itaue 3 orwl l887 89A Eobl S Zuid Itel Spwmy A H obl S Polen Waraohau Wetuen aand 4 HusL Gr Rum Sptv Mij obl 47 Baltisoho dito aand FaalowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Cb Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambeika Cent PacSp My obl 6 Ohio k fiorth W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 1 Denverfc Rio Or Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louis v Se Nash r ill a Cert v aand Meiico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miis Kanaaa v 4pct pref aand N YorkOntaaio Woat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud fi St Faal Minn Sc Maait obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp 0 6 Canada CaD South CeTt v aaad Ven C Rallw Na leb d c O Aouterd Omnibus Mg aand Rotlerd Tramweg Maats aand Ned Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 8 BiLOi Stad Antwerpen 18ST 8Vi Stad Brussel 1888 2 Homo Tbeiss Regollr Gesellacn 4 Oobteme Staatsleeaing 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 Sfanje 8tad Madrid 3 1868 Nu Ter Bei Hvp Spobl eert VEMADEBINGVilNDEMEMEENTERAiD VRIJDAG 19 MAART 1897 Vooraitter de heer R L Martena Baige Mater Teganvoerdig de bh Noothoven van Goor Jager Herman v Vreamiagen v d Foat Derekaeo van Galea van Iteraoo Prince V d Sandea Straver Deaaiog VingerliDg Jaapera en de Raadt Afwezig de bb Nederhorst en Hooganboom De notalen der vergadering van 19 Febr worden voorgeteien en gearresteerd Daarna wordeo da notolen der vergadering van 27 Febr voorgblesen en gearresteerd De Voorzittei De bh Nederhorst eo fioogtnboom hebben kennia g eveo verhinderd te zgo deze vergadering by te wonen Voarta ia by Kon Baalait van 16 Febr goadgekeird het aalaria van den Gemeenteontvanger tot f 2200 Door Gedep Staten zyo goedgekeurd de Verordening op de regeling van debrandweer in deze gimaente de wysigiDgan der Geueeutehegrootingenvan 189G ea 97 de afstand van grond aan C van Yelzeaen aodereo de beschikking op de reclamea in zftkede plaalselyke directe belasting Ongegrond zijn verklaard de reolamea van J A Wortmao J van Oye M Peetera L J Jaapera S P van der Klayoi A Abbema en wed S van Creveld Verminderd zyn de reclamea van wed J de Vriea op f 1000 H A M Daynatee op f 1600 D Hoogenboom Tz op i 2650 C van Velzen op f 2650 en J da Kruif op i 1300 Geroieerd ia de aanali van H Rost Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een brief van den partlenlieren secretaris van H M de Koningin dank brengendevoor de ootvangat die H M aal wordeo bereidtevaaa kenoiagevende dat het bezoek van geenlaogeren duar kan zijn daar H M niet inde gelegenheid ia gebroik te maken van betdejeooer baar door de gemeente aaageboden Aangenomen voor kenniigaviag 2 lagekomen zyn verslagen over 1896 van den Arcbivarïj de Commiasie van Toesicbtop het Middelbaar Onderwya Commiaaie overde Zvemschool Commiasie over da Mniiekaebool en van de Kamer van Koophandel In banden van B ea W am te dienen bij de aamenatelling van het j bmeentevera lag Rapport der taadacoHmiaaie belast methet onderzoek der luppletoire begrootingen vanhet Beatedelingenbuia en het Israel Armbeeluur tot goedkeariog van de suppletoire begrootiogvan bat Bestedeliagenbuis adviseereode en totmet goedkeuring van die van het Israel Armbestuur Tar visie De Rekeuiog van de Kamer van Koophandel over 189 Ter viai Ken voorstel tot wyziging der begroo ting der dd Scbultery over 1896 Ter visie G Een vooralel tot wyziging der begroeting van het Hotfrnaosgeitioht over 1896 7 DaokbetuigiDgen van den gemeenteout vanfier N Coa en den commies der belaatiogenJ Vermey dank betnigende voor de genomen bsschikking AaagoDomen voor kennisgeving 8 Sen voorstel van B en W betreffondeeeaa nadere regeling van de recegnitie vanuitgegeven grond aan de Karnemelkaloot Ter visie 9 Voorstel van B en W betreffende deuitgifte van een stuk grond aan de wed M Sprayt wed G de Jong Ter viaie 10 JSen voorstel van B en W tot het by deurwaardersexploit opzeggen van grond aanJ Ooweoeel J Krnyt wed D Ouweneal P vau Reedt Dortlaod ea P J Bsllaart Ter visie Ëen voorstel van B en W betreffendebet toekennen eeoer gratificatie aan P vanOkkereu groot f 40 Ter visie Een vooratel vau B en W betreffendede betaling van een aora vau f 85 wegensverscbnldigde huur aan de Mantaebappy totExploitatie van Staatsspoorwegeo en dit tevinden door afachryving der onvoorziene uitgaven over 1895 Ter visie Een adrea van E J v d Heydeo verzoekende een stuk gemeentegrond te mogenhebben tot het bouwen van oen portiek enhet door licht gzerwerk afzetten van eengedeelte grond om daarop groen te planten Het rapport van B eo W daarby gelyk ingediend wenscht adreaaant de vergunning te geven tot het bonweo van een portiek maar wil dea grond niet afataftn tot het beplanten met groen Ter viaie 14 De Rekening der gemeentegasfabriekover 1896 Ter visie Wordt vervolgd ADVERTENTIEN De ondergeteekende verklaart by de a a Verkiezing voor de Provinciale St k en NIET in aanmerking te willen komes Mr JT T C ¥ iaiJL ¥ Het Uestuur ran het Alg Neii Weckl Verbond mukt by deze bekead dat door ham tasschenkomst de WtA I T BMBLIJS Gouwe C IS ia skaat is geateld om door mangelen in de beboette roor haar gezin zoo Teel mogelyk te roorzieu hopende dat dit de inwoners moge bewegen baar zooveel mogelyk mangelgoed te doen geworden HKT BESTUUR Gebr STEENSMA BLOEMISTEN Tarfsingel 77 78 bevelen zich aan tot hei leveren van GïïIELAWDES tt ƒ 0 5 por Meter Los GHOEU Bossen a f 0 80 per boa Terens prachtige SPARREBÜOUEN TM 2 tot 3 Meter hoog Monster op de Bloemisierg voorhanden TE ARIJS Zenden gratis mfrancs bet praobtiff eillUHtreerd IIK ILHI met nederlandschen ot ri ansclieu tekst bevat tende de afbeeldingen der laatst uitgekomea modellen voor lint Zomaraelioan van kleederen boeden enz voor tteeren damat en Itlodereii op ferrankeerde aanvraag aaa II JULES JILUZOT C PARUS Stalen van zijden wollen en Katoene itefTen laken enz eiiz worden eveneeni ftanco toegezonden docii mea relieve daarvoor de aoorteti op te geven en ongeveer da prjjzeo te bepalen Dit album bevat levens de inliohtingea welke voor de goede en pi ompte uitvoer ngea der bestellingen benoodigd zün BaUUingen van S5 franc en heogmr worden meteene verliongmg van 5 0 OfhM99 9PttoM anorli aan Inkomtndê nehtan m aUê tuOitn van Nederland aan hult btziirgé Dtf klanten liebben geene formaUtdtesToor de inklaring of andersmts te verrutiea daar ons réexpédUlihui tê BênnAoit Nairw Brabant daarmede belast is Het Fotografisch Atelier STllBIO Is dagelijks ook des ZONDAGS geopend M tretun met 3 Sm W Proeven rIBO P VAN DKR WAALS FUweelen Bingel BSH bjj de Tiendeweg no Rhflumatiek eiiaeupuaen kortom v Anker PalHExpeller y t s x Ml Ie w rate lAnker Palii Expeiler tit lader boisgezb Wat ih t i j= s ArtBr PalfrExpeiler Pilji 60 out 7S owt w flS in mak Toorlündao in de aeeste Apoftskea en by r iJtOdUK k Te GOUDA bg A WOLFF Harkt AlUk ea DE LAAT VAN SON apsUukw Muki