Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1897

No 7887 Maandag 88 Maart 1807 3£fóite Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dage lijkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tem 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtofiiers der ZeUbevlekking Onanie en geheme nitepattingon ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIAJG Hollandsche uitgave met 27 aib PrflB 2 ffulden Ieder di aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga M aziu te Leipzig Nemoarkt Si franco tegen Inzending van het bedraf ook in postzegels en in eiken bofÜEhandel in Holland FOIEE OUDE SCHIEDAMMEa GENEVEE Merk I NTGHTGAP tottdfc Druk van A BSBÏKMAll k zeON m srmssm F Mifo 3 etmt ver Bo $ 40 cent Guirlandes per Meter M4t ceut franco san de paal BESTELLINGEN moeten té dagen voor leveriagat d besteld worden by K A SCHEFFEL Bloemist Waterloostraat 46 Ilotterd ui nimii Verliclxtings en Versieringsartikelea II gr ot n voorraHd B MEIBERGIN ZWOLLE Koni ltW MaoMtuUe Fabriek k DE HONIGBLOBMc van H N van Schalk € o gefeetigd te a Orave7iiuiye tftl lerttraat £ ea ZSa nabö de UegentesaeUan vaa Z M den KO INÜ van BELGIË Imlien gij hoest 11 jebmikt de aUerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorsli Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cta cu f 1 verkrijgbaar lijj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Vearstal B 12G te Gouda A BODMAN MoordredU 3 C UATELAND Boskoop B V WI K OadtwatfT M KOLKMAN Waddinxnem BMaiMMkaaii 33CT rs fJU eNM9i Wie zeker yn wu da Efhte I Eikel Cacao ontruigen teaamen 1 C ald OD na vele proofnei gen in den 1 del gekomen ondor den naam des 1 nitrinders Dr Hicbaelis Torrurdigd I op do beste machines in het wereldbe1 rismde itabblisaoment van Qebi Stollvarok te Keulen elaeha ia TierkanieD bnsaen Dexe Bikel Cacao ia met melk gekooktMna Mngename gezonde drank voor daMljkach gebmik een 2 theelepel Tan t poeder toot een kop Chocolate Ala eeneeakraohfige drank bij geval TandSarrheo leoits mot water te gebruiken Terktyghaai by do voornumats H Apothekers en O U Vi Ko Vi K yrerfbnaje l M c 0 90 0 35 CNnVMlivtagenwooidiger TOer Nederland luRus Mattentdodl ABUBterdam KalTeistraat 103 VAN Blommestein s Inkt s prjj fon er i uieli k de BE STE cii volkorfiën ONSCHADELIJK Apeldoorn holland Aan bested ing BURGEMEESTER en WETH0DDEK8 der Gemeente Baaslrtcht zijn voornemaDS op MAANDAG 22 MAART 1897 de morgen 1 uur op het Raadhuis aldaar publiek aan te besteden Ben Herbouw der Qemeeutetorea met bijkomende werkea te Haastrecht Bestek en teekening ijjn tegen betaling Tan ƒ 1 50 per stel te Torkrjjgen ten Baadhuize aldaar en aan de stoomdrnkkerfl 1 tak BBNTUM en Zoo te Gouda Inlichtingen worden verstrekt door de Architecten P tak saa STRAATEN en H J NEDERHORST J te Gouda BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE SRifiPEUEN HOLM S Quina Laroche Staalhoudende auina Larocbe is de meest krachtige en versterkende KINAWIJS Aanbevolen door talvan binnenen buitenlandsche Geneeaheeren Verkrggbaar in flesschen i ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Oigaretton geeft den Ijjder aan Asthtna terstond verlichting In Etui 80 en 60 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Hoest en Ter oud teid oplossend en verzaohtond PIrfls per fleschje 20 Cent KïABrauEK HoLM Hofleveranciers Ziüt Depot te Gouda bj den Heer A H TEEPE Apotheker en bi do meeste Apothekers en Drogisten verkrügbaar r EANSCEE STOOMVEEVEEU Gheiuisebe WasscMJ VAN e 01 PE MI1EIMER 10 Kruiskade Botterdam Gsbreveteord door Z H den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terven van alle Heorenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederon Speciale inrichting voor het sloomfn vai pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worde naar de ieuwste enjlaatste methode geverfd Allo goedereu hetzj gestoomd y geverfd worden onsohadeiyk Toor do gezondheid en volgens staal bewerkt Kliniek on Polikliniek voor OBSVBVHMB en tsriVMECOtjÓflMB Spreekuren dagelvjki van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Womidag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A OBVL Verkrügbaar bij PEETERS Jz M N B AIb bew a t d chtheid ia cachet eu kurk steeds voorzien vao deu naam der Firma P HOFFS Gmeeihier Directeur Kynologen Vereemging NEDERLAITD Goedgek bij kon bal 18 Febr 97 StaaUourant JVo 56 Berst © IxLtem sutioaa SLl © In bet ALGËftl VËRKOOPLOKAAL OostvestplelD te KotterdaiD op Vrijdag 19 Zaterdag 20 en Zondag 21 Uaart 97 GEOPEND Trgdag 19 Maart van smorg lOnnr s nam 5 uur keuring entree 1 50 sar 7 sav 10 0 50 Zaterdag 20 s morg 9 s nam 5 i 1 saT 7 saT 10 0 10 Zondag 21 0 50 smorg 9 s nam 5 Ruim 500 HoDdeo met ruim 900 inscbrUvingen heeft TitSr Dam f ItVft Wi Vi Ml t 11l AIOII itg® PP wanneer er aan VFUl j Td CtT llll lVjIi het moeüök laatig vervelend tydroovend huiseiyk Stopwerk I geen eiude scheen te komen Dit allea wordt verorden wanneer men het veelvuldig I bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeniging en Duitsche HuiivroawenI Vereeniging Berlin aanbevolen de vertrouwbaarste bronnen voor vrouweiyke handi werken Magie Weaver Stop Apparaat beait waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel allo in hais voorkomende Stopwerken san Kousen Jjinnena etc niet alleten spoedig maar ook prachtig gelijk al nieuw geweefd nit kan voeren Prijs met proefarbeid en handleiding fl 2 00 onder rembours zending Ëenig adres Verzendhuis Merkur CommaDdii Maatschappy G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 MAQGl ê van 16 pCt tot A Gi MiwitQn BouillonHoudend SOEPEN Sbg g i s Bo u illo3nL in CAPSULES zjn verkrggbaar by de Firma T CBEBAS Gouda Voer esgros bij PAfJL llOR Amsyam o X yaorburgumt 03 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende Bde DAMES en K I N D EEMO D E S benevens HAND WEKKPATRONBN melEDKRE WSEK VERSCHIJMT EEN MDMMER In ieder n tekit u arte platen mtottekroniek feuUletou enz enz la Uitgave zoudor gokl pUtea mei 3 sliypitr en 8 groüte geknipte patr Per 12 nra ƒ 1 26 p po ƒ 1 46 24 als da la uitg mal ilasrenbovan 6 gekleurde platen 1 7B 1 90 4e la 13gakl pl en 1 liijz gakn p by het 6e no 2 60 i M 5 H 8e bij het 6e no 1 geku patr n keuze I2e een gekleurd Iraaie handwerkpalroon S 8 8 PBÖEFmiMER 1 PBOSPEfiTOS ALOM TganS i orto2 ig Patent H Stollen Stttt selirll boititrltt imtlluli Du ilnüe Fni liwtillrgxni rilirliiliu Warnung Der grogëe Et folg i m imaerB i aient H Stollen arrungen M Aitlau lu nt j scMséantn tverthlosen Nachdhmungen js Aw Mn kaufa dahar uiuara stets êcharfen H 6tfoUwi mr ton UM dfnct oi ar In lalciian Usanhvuilunian ti j datian umtf PUIfpi wla nebantteliand wigaUngtld ZI PrMslistmt una Zeugnisae iratk und fnm HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A RRINKMAN ZN TANDARTS taJX OH C E CASSUTO Türfmarkt l7l ouda KOMiNKLIJKl SlOI MVi Kvl Rl i C lIl MISl Hl WASSfHraiJ van 10 tot B uur behahe ZONDAGS en WOENSDAGS Toor I middag BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1897 Oe bawonera van den Fluweelen Singel zgn door een paar bonniir opgeroepen tot eene byeenkomBt ter bespreking an de tersiering bg de komst der EoniDgionen Hedenmiddag te 3 uur zou die vergadering in de rijbs hoogere bargerachool plaats hebben Voor de eerste maal boorden wy giiterenavond het muziekgezelaohap T O E y Q leker mogen wg de dames en heeren dier TBreenigiBg onzeu dank brengen voor den zeer aangenamen avond Oe uitvoering der verschillende nummers aan een critiek té oadarwerpen zoo hier oogepaat zyo daar wy teronderafceUen de vereeniging zich hoofdzakelp bepaald tot het geven van muziekavondjes in hniaeiyken kring en gisterenavond daarop eens een uitzondering wilds maken Toch mogen wy niet ontermeld laten de zeer goede en ifi sommige gedeelten gelukkige vertotkiug van r eeniga nommers De samenstelliag van bet programma was goed daargeateld en men xag daafin de muzikale geest van den leider der Soiree De heer W A Kerper heeit getoond verschillende muziekinstrumenten met succes te bespelen en bovendien een aangenaam geluid te bessitten wat minder met de keel zingen sal Ega geluid nog aaogenemer maken Gaai ne zallen de besoekera van gisterenavond b een volgende gelegenheid een invitatie ontvaugeu De R K Kiesrereenigiog te Gouda zal eene buitengewone ftlgemeene vergadering honden op Zondag 21 Maart 1897 des namiddags ts 5 f in bet lokaal der K K LseaTarsenigiag alhier Westhaven B 159 Onderwerp van behandetini De verkiezing voor de Provinciale Stateu op Dioadag 30 Maart a s vacature Blok Tot deze vergadering worden uitgenoodigd behalve de leden der R K Eiesvereeuiging alhier de bestuursledeo of gedetegeerJeo van de R K Kieavereeuigingen of R K Kiezers in cle buitengemeenten met name Haastrecht Woerden Waarder Banroutawaarder Rietveld Oodenater Hekendorp Papfikop Langeroige weide Waddingsveeo Reeuwyk SchoonboveD Vliit Stolwgb Gonderak eoz De eind 6xameus der Hoogere Burgerscholen in ZuidhoUaDd zullen dit jaar te s Gravenbage plaata hebben De door deu coBraiasaris der koniugiu in FEVILLETOX 31 I Ts Hidden van die ocbezochte streek ververwijdard van alle wageB eou niemaod op het denkbeeld syn gekomen dnar Eulk eene sehailplaats te zoeken terwijl zoo nen te oatdekkan en aaovalloD mocht de pluti onneembaar moaat worden geacht door do atailta van den rotswand in wiens midden hare opcDiDK waa 4 ulk een aahuilhook kon sleehts de verblyfptaatB van een roover zjjn en aao dit karakter beantwoordde dan ook aenigermate de bewoner Hii was een jong mansch en op dit oogenblik zat hij neergehurkt bjj een vuur van doppen waarop bij lood bad geamolten dat hij i kogalvorman goot FlotaelinK dedsn zich Toetatappea in de grot booran De jongeling aproog overeind en greep zijn karabijn voor ham stond aeue vrouw wier somber eu ernstig voerkomen geheel lo overeaastemmlng was met da plaats en bet oogenblik eo denken deed aan de vQrsobyningen waarvaa in de ouda laganden ga prokau wordt Hij zetta terstond zijn karabijn in rust tagde haai nader op htt mos naast cjja hoed et driakUurige kokarde en nam weder plaata bij h t vBur Eoader zich verder in ket minst te bekommeren om de persoon wier komst hem zooveel achrik bad aangejaagd Br hearsahta aan oogenblik stilte die de vrouw hat eerst vtrbrak Zuidholland benoemde exameu commissie bestaat uit de beereu Groenman voorzitter en Salverda de Gra e te a Graveuhaga Van Sohaik en Baastert te Hotterdam Van Oven en Lubberhuizen te Dordrecht Goedkoop vau Nelle eu Breater te Delft H Lsogerbii eii tan Uven en H W F Bonte alhier Van Leeuwen eu Vao der Bruijn te Schiedam Feeuatra en Van Milligen ie Gorincbem Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Bleiawyk de heer J O Mejnen cand te Groningen Bedankt voor het beroep by de Chriateljik Gereformeerde kerk te Gouda door ds G Boa te Anrlau der veen De ky nol ogen vereeniging Nederland heeft gisteren ochtend haar eerste internationale hondeDteuleonstelliag voor het publiek opengeateld in hst Algemeen Verkooplokaal te Rotterdam Toegekend werden o a de volgende pryzeo Langharige St Bernards Pappyklaaae Klatas No 10 Reueo en Teven SiuBcbryvingen 2e prys Wanda IIU van deu heer Job van den Burg alhier Klaaae No lü Teven 3 Inschryvingen 3e prys Herat van den beer B H van de Werve Jr alhier Kortharige Windhondeu Greyhounds Limite klasse Klaise No 82 Reuen en teven 1 inscbryving 3a prijs Duiaa T vau den beer C A J de Goiy alhier Driekleurige Wuttembergscbe Slaande Honden Limite klasse Klasse No 180 Reuen en Teven 5 iuscbryviogeu 2e pry Marquis c R van den beer D A Dupper i de Klenke by OosterhesaelaD Open klaaae No 181 Renen eu Teven G iDBohryvingen Ie prys FeldmBnn R van deo beer D A Dapper Aza de Klenke by OosUrheaaelen 3epnja Marquise van dezelide In de Nutsvergadering Dinsdagavond te Barkenwoude gehouden trad ala spreker op de heer A de Joog Kz ouderwyzer tt Ammeratol Zyu lezieg getiteld Het huis houden van Keac werd op flinke wyze voorgedragen eu met veel genoegen aangehoord Na de pauze werden nog eeaige bijdragen geleverd door den spreker dea heer C J de Vries van Stolwyk en Jftc van Bureu Diuadag avond vergaderde te Stolwyk de kieavereeoiging voortgekomen uit de oude vereeniging Stolwyk Tegenwoordig wareu 33 ledeu Allereerst was aan de orde de vast Ilebt gij mij niot herkend Mulo vroeg zij tA la ik u niet herkend bad zou ik dan mijn geweer habbsD w gelegd UuB hebt gg mij herkend an gij hebt mij nists te zeggen Ëu gij hebt niets batara ta doen dan mg den lug toe te keeren en uw werk ta hervatton ffDat werk is miJD fortuin freule het fortuin van een roover want dat ben ik door u geworden Mijn geweer mijne kogsls en mijne handen zijo voortaan mijne eenige beaoharmers mijne eenige vriendsQ Zij althans inllei geen raiabiuik makin van mijne Uehtgeloovigheid eo zij tnllen hunne beloften nakomen Ik beb met de politiek gebroken ik voer thana geen oorlog meer dat ia oen vak dat allaan de aanvoerders rtik maakt Ik ga op Jaoht op da menaohanjnobt namelyk Als ik müs kruit rerschiat mag ik toch bel wild oprapen Ik weet thana dat de l jfwaohten niet veel beter zijn dan de roodbroeken en ala ik dan toch moet uilgesoholden worden Iaat ik mij liever burger dan canaille uoemon Of nu uwe chouana ovarwinnaara zgn of niet ia mij onversobillig Bg die oordan maakte Malo een getuid met de vingcra dat die onverichitligheid moest bewijzen fPaa op Malo uw leren is ïu mgne hand Vergset den eerbiad niet dien gij mg verschuldigd igt en bedenk dat als gij mijne weldaden op die manier opueeml miin vgandachap u nog minder sou kunaan bavalien fflk west wat uw baat vermag freule zeide de roover met een honsndan lach maar aerbiad I zg dia geen aarbied voor lich zelven bsbban habben dia recht op den eerbied vau anderen f Wat uwe weldadau aangaat gij hebt m goddank er eau ge stelling van een reglement De ontnerp statuten werden gelezen beaproken en na eeuign ver aaderingen goedgekeurd De vereeniging zal voortaan den naam dragen vaa Volksbelang en stelt zich ten doel voor het lidmaatschap der Provinciale Stateu en de Tweede Kamer de keuze te bevorderen vaa personen die de voorultitrevende beginielen Eyo toegrdaao Daarna kwam aan da orde de bespreking van candidaten voor de aanstaande Statenverkiezing Tydena de discuasieu bleek dat Vfllfu gezind wareu zich dezen keer van bet stellen vau een caudidaat te onthouden doch daar hieromtreut geen bepaald vooratel gedaan werd kwarneu ten slotte in stemming de b h Mr J K au Weel en Mr J T C Viruly Van ds 33 stammen bleken er 13 uitgebraobt op den eerstgenoemde eu 9 op deu laatste terwyl 11 biljetten i blanco ingeleverd bï ingevuld waren met het woord ODtbouden De caodidaat der vereeniging is alzoo Mr J E Vau Weel Kautourecbter te Schoonhoven Naar de P Gr Ct verneemt beeft de gedelioeerde F die voor eeoige jaren wegens btAndatichting in het Stalatraatje te Groningen tot 5 jaar gevaugenisstral werd veroordeeld ll maanden verkorting van straf oatvaugeu In de maand November zal by ootslage u worden In gezelschap van zyu echtgenoote en kinderen zal F alsdan naar de Tranawl vertrekken Zooala bekend ia zyn reeda a ertgernimea tyd plannen aanhangig om io de uabyheid vae Haiaduinen een groot badhdtel te doen verryzen De uitvoering dier plannen werd echter vertraagd doordien de minister van oorlog er met bet oDg op defeoaie belangen zyne goedkeuring niet aan kan hechten Na evenwel de bouwplannen voor zooveel uoodig zyn gewijzigd ia da voor de stichting vereischte toestemming van regeeringswege verleend t Ia te verwacbteo dat bet badhuis nu weldra lal verryzen De politie te Amsterdam heeft een zekeren W J Hagen uit t Gravenhage die ouder den naam vun dr Reteau zonder daartoe gerechtigd te ziJB medische praktyk uitoefende gearresteerd eo beslag gelegd op zyne iustrumenteo Ëene vroow die zich door bem bad laten behandelen eo daarna in het Binnengastbuia moeat worden opgenomen had de politie op bet apoor van den kwakzalver gabraebt In elke garnizoeusplaats xyn gewooulyk pen of meer buizen jvaar bet den militairen wend om er geen laat van te hebben Behoud ze too ale gij Z9 tot hiertoe behouden hebt en doe mg niet langer allerlei fraaie bel ften waaraan ik toch gaen geloot meer hecht Wat uwe bedreigingen betrafl zie luij aan en zeg me of ik de mau ben die zich door bedreigingen van vrouwen vrees laat aanjaceo Kom dus niet naer net zulke praatjes bij mij aan maar laat one ovar zaken apraken Wat verlangt gij van mij Klisabeth was oen oogenblik uit hst vsld gealagen toor de heftigheid van hpt antwoord Maar weldra kreeg zij haar gewone koelbloedigheid terug en haar batige aard deed haar ondanks haar trota in achgn buigen voor diin man wiena varmetelheïd lu elk ander geval haar in woede had doen losbreken Thans acbeen xij den ongewonen on onverwschten uitval van Malo zeer welnillend op te nemen ij antwoordde met een bijna vleieuden blik Gij zijt onbillijk Malo Wat toch verwijt gg ra Heb ik of gg zalf da schuld dat mgne bsloftan niet zijn varwezenlijkt Zou ik niat veeleer redan hebben de vervulling van uwe beloften te rergan t Is waar ik heb beloofd u vry te makan vao da militaire diaast en u in ds nabijheid van het kasteel eene hut te geven maar wat hebt gij mij daar tegenover beloofd Rn wat habt gg gedaan franle hernam Malo wat ik a beloofd bab dst heb ik gedaan Hebt gij dat gedaan Vergeet gg dan dat de markiezin Treanna neg leeft hU bet mgne schuld dst mijne karabgu dien dag baar plicht niet heeft gadaas is hat m na schuld dat in plaats van aan vrouw dasr aan mau was dien Ik niet vsririohttef verboden is binnen te gaan om eea of andere meestal zeer egronde raden Op eene Ijjit opgehangen in de ehambree worden die hnlteQ dan aan de militairen bekend gemaakt De kolonel garniseenaeommandaat te Bergeuop Zoom heeft echter nog een ander middel ie baat genomen om de jonge milliciens bekend te maken met voortegde huizen on beu zoodoeude voor gevaar en voor straf te vrgwaren Kergiatereumorgen werden ds miliiciena bg ploegjes onder commando van een aergeaot door de stad geleid Bg een verboden haii gekomen werd halt eo front gemaakt w aroa de sergeant bet buia aanwees ouder mededeeling dat het hun atreng verboden was d ar binnen te gaan Tev na werden de woningen der officierenen ouderoffioieraa en de militaire gebouwenaangeweseu Zoom Over bet vergaan van de Fnnsohe boot a La Ville de St Nasaire zgn nog alechti weinige bgzonderheden bekend bniten hetgeen daarover in da talegrammen is gemeld Da Ville de St Nazairsc deed dienst tutaohen NewYork en de Autillen een nieuwe lyn welke de Compague Transatl antique eerafc sedert vier maanden geopend had Üe boot die een inhoud had vau 2000 ton werd op een waarde vau 3 milUoen francs geivamd Men vermoedt dat da hooi op een klip ie gestooten welke zeer tatr k sgn ia den omtrek van Kaap Hatteru of wellicht ia ly lek geworden dooreen bolaing meteen dryvend wrok Vau de 80 opvarende tyn er ilaobta 4 gered zg werden den 14deo Maart door een zeilschip opgenomen na zos dagen zonder eten of driuken roadgezwalkt te hebben De overige 31 peraooeo die zich in dezelfde loep bevonden waren aan nilpotting besveken of krankzinnig geworden Door Trappisteu wier naam reeda verbonden is aan een bieraoort zat thans te Deventer tfBu roomboterhbriek opgerieht worden Woensdag avond ia de veertieojnrige Anna de Vries welke ongeveer 3 weken geleden de ouderlijke woning iu de Qoarlemmeratraat te Leiden verliet zonder daarin terug te keereo opgehaald nit het Oalgenwater nabn D Vink Staten Oen raal 2e Kahu Zitting vna Zaterdag 20 Maart Het debat ter regeling der gemeente ftnanoÜn ia voortgezet Art l bepaalt dat de gemeeutea elk jaar van het ryk een oitkeering ontvangen Ia dat dan dis moed waar gg zoo op gapooht heb risp de freule uit mat een enkel woord da overmacht hernameude dia baar een oogenblik ontsnapt waa Dat ia daa dia moed dia soo groot schijnt in bat duister als men in het verborgen au verraderlijk kan handelen I AeUter aeue bag eene vroBW opwaohteu an op drie passau eau gewaar op haar afsobieten dat kant ga Maar ala aan man siah vertoont maakt gg u uit da voslea K Freule die man was da zwerveüng ifJa jui t Tiburoe da warvaliog loo als mau hem noemt Ëene baroemdhaid in dit land omdat hg dapper ia ec zgn naam alleen da lafaards op da vluebt jsagi vDie man frenie ïs de eenige steun myner moeder t Bn de minnaar van aw maiaja r Wat tegt ge Tiburce de minnaar vaa MarianasI b lgo Have hamel Malo weet gij daa niot wat er hier ia hat land gebeurt F Martause heeft het kaateal bijna niet verlaten sedert Tiburoe daar liek ligt Zg beminnen elkaar en binnen veertien dagan willen zij trouwen Bg die woorden sprong Malo ovaraifid als een gewonde tijger aTibaroeda varlootde van Mariauae i i ge daar zeker van fraaie P vau Marianne Imur is dat waar Ia dat ukar waar t Zie freule wg hadden een koop gesloten eau verbood a aga aan maar thana is het voor eigen rakening dat ik dien nan zal rerrolgao Spreek wat moet Ik doeuf Waar moet ik baangaan Waar kan ik hem vinden F Ik tal u wreken op uwe vyaodeu maar help m da ragaen vsruiatigan C erjf Mra