Goudsche Courant, maandag 22 maart 1897

Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUOi Wlnterdlenst 1896 AaogevaogeD 1 October TUd vao Greenwich OOUDA aOTTERDAM 9 10 9 3 10 17 9 80 9 40 9 58 10 87 1 59 4 8 4 15 liOTTEKDA H o O U D A 10 19 11 50 19 87 1 40 1 44 61 7 86 8 86 U 08 y 47 7 10 7 46 8 18 9 16 OOVDA D£N HAAS Zoetermeer Zegwaard Voorburg H xa 8 7 80 1 85 9 89 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 49 S 47 4 45 6 Ï 6 64 8 11 7 80 7 49 £ 88 3 54 9 64 10 8811 1 M 7 4 8 47 11 80 18 40 4 67 Ol 10 08 I Ï 7 6S8 6 11 41 18 61 5 08 8 18 10 16 7 8 07 9 08 11 61 1 06 6 80 8 8 10 87 aH 8 1 1810 f 10 48 18 11 4 M 48 1 10 8 18 4 17 6 86 5 6 8 89 7 60 8 81 9 9 8 10 8 11 8 11 4 D£N HAAG OOUDA Hage 6 4 7 80 7 48 8 50 9 19 9 4 10 1111 3518 8 1 36 8 44 3 40 4 10 4 83 6 8 187 18 7 68 9 88 9 58 Voorb 6 6 10 17 1 41 1 4 89 18 9 84 Z Zegw6 1 10 8 1 66 f jj t 4 68 80 9 48 Zev M 6 U 10 48 0 i 5 04 39 9 5 Gouda g 98 7 50 8 13 9 18 9 47 10 1810 6418 05 18 6I yCt 8 14 4 08 4 888 15 5J 8 607 488 8810 1010 88 OUD A U T K ï C H T Uonda 6 80 87 7 1 7 66 e l 9 8 68 10 19 10 67 18 65 8 80 8 17 4 41 6 67 65 S1 Oudew 8 46 64 1114 8 87 ro rd 6 68 7 ï 8 1 t H 8 45 8 84 17 7 18 8 48 10 41 Btraakt 13 7 4 e 6 9 64 10 61 11 45 1 97 8 08 3 50 5 18 5 7 8 9 4 11 07 I Naar imaterdam f Stopt Woauadag 1 GOUD A A USTIRDAU Ooida 7 8 81 9 59 IO 18 10 4 11 O 7 61 10 17 10 80 Bnfa iJ 0 8 14 9 87 10 6a 1 S l lt 5 18 8 l lljt 1 atnt tt Nootdorp CddMkaadam an Blejrawyk Kraiawag an Hakaadorp I 10 17 10 80 10 84 AMSTIRDAlC OUDA Aaatardam e Il 7 1 8 11 9 10 4 8 84 i 58 Chnda 7 8 19 9 14 10 10 11 11 ii M Laat la Aoida Saiil n alt maar aamit n aiat op yaigau te atellan wetUlgk legaliig ear lederen inwoner op 1 Jamuri De heer Van Dedem beeh een amendemeat Toorgeiteld fOO l in bet belaii der plattelandigemeenten om boTendien aai de gemeeoten te geren t der rgkagrondbelaeting op de ongeboQwde eigeadommen De Miniater ran fineneian beatreed dat amendt pertinent alt niet verband hondende met aard en karakter van bet ontwerp waardoor bet beweerde oniecht van 1865 niet gecorrigeerd maar veralimmerd ton worden terwgl bet cgfer van 1 5 ook ongemotiraerd ia Het amendt ia voor de regeering onaannemelyk Het amandl Van Dedem ia rerworpen met 51 tegen 25 atemmen Art 1 ia onveranderd geadgekeurd Art 2 bepaalt de nitkeering aan de gemeenten aldaa 1 een vaat cyter per inwoner n l 50 ota aan gemeenten baneden de 5000 zielen i 2500 en f 1 per inwoner boven de 5000 zielen aan gemeenten taaachen ds 5000 en 20000 zielen f 17500 en f 1 50 per inwoner in gemeenten boven de 20000 zielen 2 een bedrag in evenredigheid tot het aantal niet in de peraoneele beiaating vallende woningen H t totaal dier beide aommen gedeeld door bet aantal iuwoiiera is het voor lederen inwoner uit t kaeren bedrag Hierop ia voorgeateld la een amendament Traxen om de aom aab 2o te verminderen met een vierde 2e amendameot Karuebeek om alecbts twee catagorian van gemeenten aan te nemen boven en beneden 5000 zielen 3e amettd Borgeaiai c a dat ook twea catagoriën maar boven en beneden 20 000 wil Van de verachillende amendementen op art 2 warden die van den heer Goeman Borgeaina c a aangenomen het eerste aan alle gemeenten niei minder dan 20 000 inwonera i 1 per inwoner toekennende met 67 tegen 16 bat tweede aan gemeenten met meer dan 20 000 inwonera i 20 000 banevena f 1 25 voor iaderen inwoner meer toekennende met 52 tegen 37 atemmen Kadat de overige amendementen iogetroken of tengevolge vau deze bealiaBiog vervallen waren werd bet aldua geamendeerde artikel 2 zonder boofdelgke atamming aaoganomeo VERGADERlNGVANDBNGEHEEPiTERA D VRIJDAG 19 MAART 1897 Ve oIg Aan de orde 0 benoemiog ran fienen roorsitter leden n plutiTeriaDgQuda ledeu raa de atembaraanx voor de rerkieziBg van een lid d r Prorinciale Staten Tol Tootsitter van hefc tweede itembureaa wordt benoemd de heer Cr Stra er met II etemman terwyl 3 et zga uitgebracbt op den beer rao der Poit en I op den beer Nooibo Ten Tan Goor Tot plaatarerTaDgend voorzitter woidt benoemd de heer J M Nootbofea ran Goor met 14 etemmen 1 item wae uitgebracbt op den beer H Jager Tot Ie lid van bet late stembareau worJtbenoemd de heer G G lao der Post met 14 st da heer Jager verkreeg 1 atem Tot 2e lid van bet late stembareau wordt benoemd de beer G Priuce met 14 at de beer Dealing verkreeg 1 stem Tot la plaatBver vangend lid wordt benoemd de beer D G van Vreumiogen met 14 st 1 biljet in blanco Tot 2e plaatsvervanger wordt benoemd de baer L Pf W Desaing met 14 at 1 stem was DitRobracht op den heer Viagerliog Tot late lid vao bet 2de stembureau wordt benoemd de heer H Jager met 14 stemmen 1 atem waa uitgebracht op den beer Nedeihotat Tot 2de lid vaa het 2de stembureau wordt benoemd de heer P de Koadt met 14 stemmen de beer Jaepera verkraeg 1 stem Tot late plaatever vanger wordt benoemd de beer U J Nederboral met 15 at Tot 2iJe ptaatavervaoKer wordt benoemd de 8 80 8 40 8 47 8 64 l 10 7 16 7 8S 7 8 7 4 7 55 8 S8 7 Gouda Moordreekt Kleawerkerk OapaUa Batterdam 6 68 6 8 11 19 8 96 17 4 66 6 6 5 14 6 1 6 87 ftoiida Ztvenbuiien Moerkapella Bolterdaia Oapeile Xiauverkark Hooidreckt ftouda beer A Jaspers Li met 14 atemmen de boer Vingerling verkreeg 1 atem Aan da orde De benoeming van eene oaderwijzeree aan de Ie Burgerschool voor meisjes Benoemd wordt mej D C Vorater met 14 stemmen terwyl 1 biljet blanco was uitgebracht Aan de orde Het vooratel tot goedkeoriog van het bnis houdelgk reglement van het Burgertijk Arm beatoor Wordt goedgekeurd Aan de ocde Het voorstel tot nadere regeling van bet gebruik door particulieren van gerioleerde zyien Wordt goedgekeurd Aan de orde Het vooratel tot vaatstelliog van regelen voor den verkoop van in erfpacht nitgegevea gemeentegrond De heer van Galen M de Voorzitter ik wensch in overw iog te geven dit vooratel nog aan te boodeo en wel zoolang totdat de geheele regeling van die gronden bekend is daar wy nog niet weten of er oog niet meer gronden zullen woideo aangevraagd De Voorzitter Indien de vergadering ditwenacbt kunnen wg dit punt van de agiBudaafvoeren en dit nitetellen Wordt g edgekeord Aan de orde Het voorstel tot reatitutie van door H A Diestelborit ten oareobte betaalde huurpenningen Wordt aangenomen Aan de orde Het vooratel de levering van het voor de straatverlichting benoodigde gas om niet te doen geschieden De beer van Galen M de V ik kan myn atem niet geven aan dat voorstel wanneer de stad om niet gas krygt voor de verlichting dan zal de gasfabriek een mindere ontrangst hebbeu van f 6000 a f 7000 per jaar waardoor wy de winst kleiner makeu voor de fabriek wie veraohaffen de winst aan de gasfabriek toch de gaaverbruikers en na gaat het niet aan de geheele gemeanschap daarvan te doen profiteerao de gemeente kan die winit selve beter gebruiken en het komt my voor dat het beter is van die winst meer schuld af te loBseo In de gemeentewet staat tocb dat de gemeente voor de veiligheid enz da straten en i moet oaderboudeu daar zal dan toch ook de vertiohtiog wel bybehooreu al wordt bet niet afzonderlijk geooemJ ik geloof dat het niet wenscbelyk is en zal daarom tegen stemmen De beer Herman Als lid der gascomminie meen ik ook hier ieta te oioeien zeggen wanneer ik naga de verschiUeode plaateen in ons land dan moet ik constateeren dat te Gou fla bet laagste wordt betaald voor gas eo wat de straatverlichting betreft moet ik opmerken dat de winst niet alleen wordt behaald nitdegaspryzen maar wel utt koolteer ammoniak en cokes hetwelk tocb ook door de burgers vuu Gouda kan worden betrokken die geen gebruikers zgn Dat wy in de gelegenheid zyn dit voorstel te doen komt doordien wjj een contract voor twee jaar hebbvn gesloten en de kolen prys zeer laag is de winst der gasfabriek draait meer om de neveoproduoten dan om bet gaa selve ll tS 18 18 19 86 18 89 18 89 19 48 18 66 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 1 88 18 81 9 61 10 88 10 S 10 48 10 40 9 50 10 11 De heer Derckseo M de V ik wenscb alleen te doen opmerken dat bet argument van den beer Hermiin niet opgaat waar hy zegt dat Gouda een d r laagste gasprij en heelt de belasting betalende burgera moeten hier niet de risico dragen voor de niet betalende burgers De heer van Galen De heer Herman zetft dat te Gouda dea minsten gaaprys wordt bo taald maar in bet Nieuws van den Dag kan men zien dal te Kampen maar 44 ceDt viordt betaald hier zou by aanneming geheel ebaLdeld worden op de risico der gas verbruikers en vervolgens kunnen wy hier lezen dat in die tien jaar io de gemeenttkas een G000 gulden als winst der gasfabriek is gestort ik xoo er voor zyn om meer af te lossen van de schold o nu wordt wel beweerd dat in 1893 eeu duur steenkolenjaar wa toch werd nog f 14000 a alost dos een bewys dat dat weinig invloed heeft gehad De beer de Raadt Ik kaa my niet b rjjpea welke verbetering bg aanneming van dit voorstel te weeg val worden gebracht en daarom zal ik legen stemman De Vooriitter By aanneming is dit bet vericbit dat bet bedrag vooraf kan berekend worden terwyl anders naafloop van het dienstjaar eerst de wioat kan berekend worden De beer Vingerling Ik kan ook net dat vooratel niet medegaao daar wy de kip zallen gaan slachten dia de gouden eieren legt ik vind dat een verkeerde toepassing van de gemeeote fiDantiën Daar niemand het woord verlangd wordt tot stemming overgef aan eo wordt het voorstel aangenomen met 9 tegen 6 stemmen die der bh Jaspers vau der Sanden de Raadt van Galeo Dercksen en Vinf erling De heer Straver M do V ik wenscbte u wel een vraag te doen naar aanleiding van de berichten in de couraiten betrefteode vlaggen die door het Gemeentebeetnnr van den Haag worden afgestaan De Voorzitter Als antwoord kau ik u mededeelen dat wy dankbaar bet aanbid van den Haagschen gemeenteraad zoUeu aanvaarden die geheel ongevraagd dat besluit hebben genoraeo wy stellen dat aanbod op hoogen prys Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Buiteolandsch Overzicht De blokkade is begonnen En de eerste daad van geweld heeft reeds plaats gegrepen Ëeu OoHenryksche torpedo kruiser de SebeDicoc hield by kaap Dia een schoener aan die onder Grieksche vlag voer en die levensmiddelen en ammunitie aan boord had voor de troepen op Kreta Als antwoord op bet sigaaal van den Oosteoryker warden door bet Grieksche sebip kanonschoten gelost De commandant van de 3ebenico liet deze schoten beantwoorden met het gevolg dat de schoener io den grond werd geboord Het lot van de bemanning van den schoener is onbekend Zoo is dus de openlyke stryd tussehen Griekenlaud en de mogendheden oitgebrokeu Lang zal bet niet duren of deze stryd zat ook op bet eiland Kreta worden voortgezet De Dailjr Telegraph c meldt Hat Frankryk en Italië aarzelden de pacificatie van Kreta op zich te nemen Oostenrijk en Daitschland hebben roudoit geweigerd daaraan deel te nemen £ u too zullen dan Rusland en Ëngelaud te zameu moeten optreden om de Grieken vaa Kreta te verdryven Inmiddels begint een van Engeland uitgaande beweging veld te winnen om Griekenland een weinig to gemoet te komen en zoodoende een uitweg te vinden uit de moeitykheden waarin de Ëuropeesche diplomatie zich heeft gewerkt Oe Times corre8pondent te Athene wyst er op dat invloedrijke kringen in de Grieksahe hoofdstad niets anders wenschen Griekenland wil geen oorlog ludien deze gedwongen uitbreekt zou bet lot van Griekenland eo van de geheele Helleeoscho beweging op éen kaart gezet worden Ëen overwinning zelfs zoo het laud niet kunnen redden van den onoverkomelyken en onvermydelykeo fiuauoieelen ondergang Eu een nederlaag zod revolutie en waarschynlijk deu ondergang der dynastie na zich sleepen Indien de Turksche troepen onverwyld Kreta zouden verlaten zou Griekeuland meer neiging batoooen den wensch van Europa na te komen Dan zouden de mogendheden kunnen uiscben dat de Torkache en Grieksche troepen gelyktydig van de Tbeasaliachegienzan werden teruggetrokken En daardoor zou het gevaar voor oorlog kunnen worden voorkomen Dit zou zulk een gewin zyn voor Europa ddt het zich daarvoor wel een opoffering getroosten mag 6 19 5 61 7 17 4 0 4 57 6 4 6 11 6 80 3 67 6 39 i lO 6 38 7 86 8 0 3 44 4 18 4 40 5 8 4 50 4 57 6 04 3 09 4 04 4 3 6 10 6 4i 1 64 8 01 8 08 8 14 UTRECHT 10 16 10 88 ll Si 11 5 Utneht S3 7 50 9 1 8 Woerden 68 8 11 10 88 üudewater 8 19 10 46 Gouda 8 8 9 84 10 10 10 69 11 10 l i Oe Duitsche Ryksdag is al aan de marinehfgrooting bc Von Hoheolohe en Voo Marsebal verdedigdan bai do aanvngaa der regaering De rioot is niet Of waasoB tegen de bnidige eiseheo De Duitaobe kooplieden en readers hebben wereldbelangen en in dien sin moet Duitscbland aan wereldpolitiek voeren Ook Von BolloMn de ministar vaa marine mengde zich in bet debat Van de afgevaardigden drong Kardorff van de ryksparty aan op onmiddellgke bewilliging van de aangevraagde kredieten Maller verklaarde de weigerende heading van bet Centrum Warner zei dat de antisemieten bereid zyn éia kruiser toe te staan Uenc zegt dat Freiherr von Stoma die s keizers vertroawen ia booge mate geniet in den Ryksdag aan ieder die t boeren wilde sou verteld hebben dat mocht de Ryksdag het marioeplan verwerpen een spektakel zon volgen zooals men nog nooit gezien had Alla ministers zouden de verwerping van het marineplan met hun portefeuille betalen Wilde de Ryksdag dus het t nwoordige ministerie behouden dan moest hy hst plan goedkeuren andera konden de nsinistera naar de maan loopen f Dit zyn let wel woorden die aan Wilhelm worden toegeschreven Onder talke omstandigheden moet men wel den indruk krygen dat de meerderheid van den Ryksdag als ze de crediet t weigert dit doet met het bepaalde ataatkondigO oogmark om te demonstreeren tegen een plotseling inbrypen van den keizer in bet staatknndige raderwerk over de hoofdden der ministers been Oom Paul is van zyn bespreking met president Steyn te Bloemfontein io Pretoria ruggekeerd Het resultaat der gevoerde ooderbandetingen zal eerst in de volgeode week worden openbaar ge maak mur de Times weet op gezag van berichten uit Kaapstad Ie melden dat de presidenten van Transvaal en Oranje Vrystast besloten hebben een fcaderale oniec aan te gaan Best mogelyk en boog noodig tegenover de laaghartige politiek der EogfU schen Dag in dag uit veroorlooft zich de britsche jingopers met den GIobe en het beruchte PIgottblad de Time8 aRU bet hoofd de smadaljjkste uitvallen tegen de Boeren van Transvaal en slaat daarby op de onbes haamdste wyze telkens en telkens der waarheid in het aangezicht Zoo b v heet het nn dagelyks dat Kruger de rechters tot willooze werktuigen der tranavaatscbe Regeering wit maken hebeen Engeland ter willa van de britache nitlanders onmogalyk kao gedoogen ene En tocb is er niets anders geschied dan het wetgevend gezag van den Volksraad handhaven gelyk ïn elk ander land geschieden zoa waar niet gelyk in de Ver Stat van N Amerika het Hooggerechtshof ia geval vaa eooflieten aeu eiceptiooeele maohtsbevoegdbeid heeft Ook df doodonschuEdig bedoelde uitdrukking van Oom Paul waarin hy Victoria tot wier eerbiediging hy zoo juist nog had opgewekt een kwade vrouwe noemde d i een vrouw waar niet meê te spotten valt wordt door de Times c misduid ala een uitting van wrevel eo ooeerbiedigheid Krugerzelf zei Woensdag by het afscheid te Bloemfontein dat hy in de verste verte niets oneerbiedige bedoeld bad en dat ook zyn geheele komst te Bloemfontein atlerfflinst een tegenwerken van Engeland bedoelde maar enkel het belang van geheel Zuid Afrika beoogde Nu de Kaapsohe ood proc gen sir J fleorjr do Villiers te Pretoria luide erkend heeft dat de Transvaalsche Regeering in bet rechterlijk conflict correct gehaodeld had verklaart de Times c weder dat Villiers geheel op eigen gezag gekomen is en dat slechts een particuliere meeniog kao uiten De leden van het Hooggerechtshof zegt het blad zullen nu eiseben dat de Volksraad onverwytd eeu nieuwe Grondwet make waarin de bevoegdheden duidelyk om chreven worden Dr Lejds sir J H De Villers en de maeitte vreemde consul hebben Woensdag te Pretoria by deu britscheu zaakgelastigde gedineerd S O ü D A 18 S 08 8 6 4 46 14 li l4 4 18 a 84 4 94 8 45 4 87 6 17 7 5 8 09 8 07 10 14 9 88 10 14 S 8 88 8 41 9 49 11 10 48 It M 7 48 7 4t 9 48 Te Pretoria wordt beweerd dat de heer Loydü dia 31 dezer naar Europa vertrekt jbr 7 68 8 36 8 48 8 61 9 67 10 40 1 1 7 59 10 4 ë a 10 11 8 13 10 18 V 8 88 3 53 9 3 9 10 10 87 10 59 a 8o 6 97 17 7 86 8 6 9 87 10 4 8 87 f 9 47 6 84 9 64 41 10 01 6 47 47 7 45 8 S 10 07 I0 I4 BnnlMrlT va Bloklaad ah bniteagemon genat ea gevolmaebtigd ainiiter det ZaidAfrikaaaiebe Republiek te Berlga Parga en LiaaaboD aal opvolgeo Generaal Joobert beeft te JobaoBeaburg een landboawteotooDatoUiBg geopend Ingezetenen boden bam een adres van welkom aaa en de generaal antwoordde dal tgn wenach waa da betangna van indaatrie en baodel te bevorderen Hg waa overtuigd dat de bevolking van Johannlaborg daartoe net de llegeeriog wilde aamenwarken en verzekerde dat de Regaering al kM mogelgka wilde doen in dat opiicbt a A JM Ëi TE HUUR ter gelegenheid der komst van HH MBf de Koninginnen A vaa OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 18 MAART Vrkrs 897 98 slotkrs 887 86 86 B3 98 l 8V 104V 691 69 807 ao io 4 100 9t 54 680 705 1007 61 100 806 145 64 9 23 6S i KloaiLlKD C tt Ked Vi S dito dito dito 3 dito dito dito 3 KoNO Obl a6adl 1881 88 4 iTAIilï luschrtjving 1889 81 6 OoaTXSa Obl In papier 1863 6 dito in zilver 1863 6 PoaTDOAT Qbl met ooupoo i dito ticket 3 104 709 136 I 74 87 110 100 2067 931 102 62 54 166 99 6b7 79 1M7 1027 1007 7 134 l s 100 50 109 13 ScauKD Obl Bisnenl 1894 4 dito Oeconi 1880 4 dito bil Botlii 1889 4 dito bij Hope 18S9 90 4 dito iu goud iaou 1883 ö dito dito dito 1884 5 SrANJE Ferp l schuld 1881 4 ruailK QeprOoav loen 1890 4 Geo leeniag soiie D Gflc Ie nicg serie G ZuiD P Har r obl 1892 5 Milico Obl Bait 9eh 1890 Vbnbzokla Obl 4onbep 1881 AvaraiDAH Oblin t en 1896 3 RomiDAM 9trd leen IS94 3 Nao N Afr Kandel r aand Arendflb Tab Mij Ceitiücatou Bali Maatrohappi dit Am Hypotheekb pnndbr 4 Guit My dor Vorstenl aand s Gr HypotheeVb paudbr S j Nederlandaclie bank aand Ked Hnndetmaataoh dito N W fc Pac Hyp b pandbr 5 RiU Hypotbeakb pandbr 3Vi Ctr Hypotkeekb dito 3 OoariNa Oost Hoog bank anud BuaL Hypotheekbank pandb 4 i AuaanCA Equ t bypotb pandb 6 277 627 9Vs 837 78 Haxw L G Pr Ii eu oert NlB Holl f J 8poorw Mij naad Mij tot Gipl T 8t Spv annil Ned Ind Spoortvegm aanü Nad Zuid Afr Spm sand Sdito dito dito 1391 dita S ITAUB SpoorirUlSS A Kobl 3 Zttid Ital 9p Tuiij A H obl 3 PolilN Warschau Weauen aand 4 Bosi flr Eu 8 8pw Mü obl 47 Baltische dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Donibr dito aaml 6 Kursk Ch Aaow p kap obl 4 dito dito ooiig 4 137 1091 86 4 20 1 808 1067 107 lOtV 103 117 12J 36 UI AKBttlK v Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denverk Bio Gr Spm eert r a IIÜDoia Central obl in goud 4 Louisv yaahfdl Cort v nand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Mlis Kansas v 4pot pref aand N Tork Ontasio Weat aand dito Ponn Ohio oblig Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paul Minn ii Manit obl 7 Vn Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito I ino Col U hyp 016 Canida Can South CaTt r aand Va 0 Hallw iNa lob d o O Amsterd Omnibus Mij aand Eottaid Tramffeg Maats aand XsD Stad Amstardeni aand 3 Stad Rotterdam aan 3 Bbloib Stad Antwerpen ld 7 SVi Stad Brussel I88 8 HONO Theiss Bagullr Geaallseb 4 OoSTBXa Staatalpauiog 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SpanJB 8tad Madrid 3 ieS8 Nbd Ver Bfli Hyp Spobl eert 88 Do VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare keonia dat aan de Kiriers in deze Gemeente zgn toegezonden de sOproepiagabrieven en yStembiljettenc tot het benoemen van een lid der Provinciale Stalen van Zaid Bollaad en dat wanneer eenig Kiezer zgn stembriefje verloren beeft of er geen mocht hebbeo ontvangen bg iob tol bekomiog daartan ter Plaataelgko Secretarie zal knnnen vervoegen dat da ialeveriag der Stembriefjes zal aanvangen op den 30a Maart aanaluade deamorgana ten negen en eindigen des namiddagaten 4 ore dat bet Slembriefje achriflelök ingernld door den Kiezer in peraoon ia de Stembai m et geatoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Hooldplaataeo van het Hoofden van bet Onderkieadiatrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje ia te vallen persoon doidelgk met naam en voornaam moet worden aaogewesen dat bet Briefje niet oaderteekead mag zgn en geane andere briefjea omvatten of daaraan opzetteiyk zgn vaatgebeoht Gonda den 20 Maart 1897 De Voorzitter voornoamd B L MARTENS BnrgerlUka Stand GEBOREN 17 Maart Jan ondera G van der Slogs en J Kerver Eliaabetb ouders G Sloot an C B Tugoenburg 19 Johannea Leonardos onders J van Dam eo A Molder Jao ea Neeltje ondera B Both en M W B Verbree Marianoa ondera M A Oats eo A Hirschel OVERLEDBM 18 Maart J E van Oostrom 3 j GEBUWD 19 Maart A Smits en L Schouten ONDERTROUWD 19 Mrarl M Blanker 34 j en J Vetbnrg 3 5 j ADVERTENTIEN Heden werd ona een Zoon geboren J J P DBN BOER H J DE BOER STi B siHüri 19 Maart 1897 Getrouwd Dr A SMITS LOUISE SCHOUTEN Gouda 19 Maart 1897 V De Heer en Mevrouw A SMITSScHOUTBN betuigen ook namens wederzydscbe familie hun hartelgken dank voor de zoo talrgke bewgzen van belangstelling b j hnn buIgk ondervonden Oproeping van Belanghebbenden IQ De Gedeputeerde Staten der provincie uüfHoVand roepen bg deze op do onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verscbgnen in de openbare ver gadering van hnn College welke zal gebonden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op A ANDAG den 5n APRIL 1897 dea namiddaga te een ure an waarin verslag zal worden uitgebracht iu zake da door J TENWUA c en C HABBBti JANSEN c allen te Nomikn gemeente Nieuwkoop ingediende adressen hondende verzoek om aan het besluit van stemgerechtigde ingelanden van den polder Nieuwkoop en Noorden dd 12 Novembar 1896 tot opruiming vau de aluia te Slikkindam goedkenring te onthouden of bet uit krachte van art 91 van het algemeen potderreglement te vernietigen Tot en met 27 MAART a liggen de stnkken lederen werkdag van des vooriniddaga 10 tot des namiddaga 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhoud alhier i Qravetihage den IG Maart 1897 Do Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffier Het Bestuur van het Alg Ned Werkl Verbond maakt bii deze bekend dat door haar tnssohenkomsl do Wed I T BMBLIJN Oouwe C IS in slaat ia gesteld om door mangelen in de behoefte voor baar gezin zooveel mogelgk te voorzien hopende dat dit de inwonera moge bewegen haar zooveel mogelgk mangelgoed te doen geworden HBT BESTUUR Belcroond TeDtaonstollmgSoboaomftkary Waraldbar emd Soho ii Apprstaar tiipann Satin ens lyn dt bsiite middelan voor bet londer moeiu keurig poetien xmn allo twart ep gekleurd chosnwerk V rkr7gb ftr by winkeliers in gchoenwerk üaUnteri n DrogeryBn wit M n latta S ed op URun n Ubrieknaark enAgrat W Sartemnn Amhtm Bg vonnia ran de ArrondiaaemantaBeokt bank te a fframiAajw den SS Febtnarg 1897 gewezen ia bet hnwelgk den 22 Jnlg 1879 te SotnOaya gealoten Inaachen JOHNBENRY VAM BLOMMESTEIN Fabrieknnt gedomicilieerd te a Oravenluge en JOHANNA CHARLOTTE DOYER wonende to a QrantiOiage op den eiach ran laatatgenoemde verklaard te zgn ONTBOSDBS door echtacheiding Voor uittrekael de Procnrear der Eiacheres W THORBBCKE By akte op dea 19 Maart 1897 ten orerstean Tan den Notaris G C FORTOIJN DBOOGLBEVËR te Q o u D A verlM n is door de ondergeteekenden I A Flif SAIifI SR ZJEBFSMA Koopman en Winkelier en S LOMON EHAS LBVVSJfBSHG Koopman beiden wonende te Gouda eene rBNfMOOTSCKMF aangegaan onte de Firma fZ LBMFSMA en Compagnie betrekkeiyk den handel in Manufacturen en aanverwante aitikolen en hetgeen rerder met gemeeaschappelijk overleg zal wor den goedgevondea en het honden van een winkel in die zaken Welke vennootschap is gevestigd te Gouüa is ingegaan den In Januari jongstleden en ia aange n voor eeu tydvak van v f jaren eindigeode alzoo3l December 1901 doch alleen wanneet een der vennooten minstens zes maanden te voren heeft kennis gegeven aan den aoderea vennoot dat hy de vennootschap op dat tyditip wil doen eindigen Zullende wanneer dit niet mocht zyn geschied de Vennootschap telkens voor een jaar worde verlengd tot dat een der vennooten haar minstens zes maauden to voren heeft opgezegd als wanneer zy eindigen zal den eersten Januari daaraanvolgende De Vennooten zyn beiden tot de teekeniug der firma in zake hunnen handel betreffende gerechtigd doch zy zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich ala boi mc en verhinden tot welke handelingen de bizondere handteekeoing van de beide Vennooten wordt vereischt D LEEFSMA 3 LEÜVENBERG Heden Avond Opening VAN HET nieuw gerestaureerde HOTEL CAFÉ DE PAALW € GKIJSËËLS PROP Departement Gouda Ier Maatschappij tot M ran t Algemeen De 3e lezing van den Heer J H van der VOOBT zal gehouden worden DINSDAG 23 MAART a s a avonda 8 uur in een der lokalen van do SocieteittDa BÉ0 iiE Oosthaven O VoxawKap M A € B E T H De Secretaria VOHSTER FCIEE ODDK f SCHIEDAMMER GEITEVER Merkt NIGHTOAP verkrugbaar oi M PEETER8 Jz N B Als bewiJB van echtheid iacachet en kurk ataeds voor CHIEDAM r Firma P HOPPE VLAGGEN in alle groeten en soorten voorhanden TB KOOP en TB HUUR Zooala Nationale Oranje WaldeokPjrmonth Zgden en Decoratie Vlaggen ook Woilen Sobeapavlaggen Oranje Koorden met Kwasten en verder alle benoodigdheden voor rersieringtn Wol Vlaggendoek in alle klenmn Concurrentie Vlagfgren 3 El lang 60 cent in de FINAiB UITVERKOOP bg I IS KCISIER Korte Tiendeweg OPENBARE VRIJ WILLIGE VERKOOPING De NoUria J P MAHLSTBDE te Bergambaehi ia voomemena om op DINSDAG 23 MAART 1307 dea namiddags 3 nre ie het Koffiehuia Hat Schaakbord aan den Kleiweg te Oouda in het openbaar te verknopen Een goed onderhouden WODN ENWMELEÜIS geteekend Wgk L ao 245 met Erve en Aanbohooren slaande en gelegen in do Doeleateeg te Qmida kadaater Sectie C no 1260 groot 40 centiaren waarin sedert jarea een goed beklante Nering wordt gedreven Verhnnrd aan de wodnwo Uankhotat voor 2 50 per week Te aanvaarden bg de betaling dar kooppenningen op den 1 Mei 1897 Inlichtingen ten kantore van genoomden Notaria FEANSCHE STOOMYEEYERU as Chemisolie Wassehery V18 H OPPEKHEIMEK 10 KniUkade BotterAwm atbrevateerd door Z H den Koning der Belgen HooMdep4t voor GOUDA da Haer A VAN 08 Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Hoerenen Dameagarderobeu alsook alla Kiudergoederen Speciale inrichting voor het jslaompn vaa plnche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatate methode geverid Alle goederen hetig geatoomd of gererld worden onsobadeiyk voor de gezondheid an volgens ataal bewerkt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRABPELIEN HOLM S Qiiina Laroche Staalhoudende uioa Laroche ia de meest krachtig en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in fleeacben k 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigarelten geelt den Igder aan Aathma teratond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastillesa Ben algemeen ala goed erkend middel bg Hoest en Fer urZ ie r2 oplossend en verzachtend Prga per fleschje 20 Cent KaïapiuaK Hoih HolleveraDoiera Zeilt Depot te Oojida bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bS de meeate Apothekers en Drogisten verkrggbaar Zeer nette Gesteendrukte NAimAÜTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON f 4 lA