Goudsche Courant, dinsdag 23 maart 1897

35ste Jaargang Dinsdag 2S Maart 1807 No TS28 De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Bovenffenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 15 Maart jl tot Lanilidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten Vacature R BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 30 MAART a s den Heer Mr J R vAi WEEL rnmm cohant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 11 Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen Kieeveteeniging t Burgerplicht € te Gouda O RUIJTEK Voorzitter H KNUTTEL Secretari W BOKHOVEN Penningmeeiter P J BELLAART J ZWAET Pz P G OVEREIJNDBR ADVEKTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN Handgeld f 200 twee honderd gulden bii het aangaan Tan eene Trijwillige Terbintenis voor ZES jaren en Toor iugelijfden bü de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dUnat by het aan gaan van een verbintenis om IWEB JAREN gedetacheerd te worden nai Ooit Indii Aanbreiiggeld TWIITIG GULDEl Men melde zich aan VriJwUUgera en MilitiepHohtlgen met onbepaald verlof hg den Commandant vun het Koloniaal Werldepöt te Barderwijk of by een der plaatselijke of Garnizoenscommandanten UaUlepHefaigen onder de u at enen tot hun onmiddellijken Chef HEDE AVOl D OPENING van liet Modemagazijn L ESPÉRAHCE OOSTHAVEN No 19 GOUDA Minzaam Aanhevelenü C WAGEMAKER Kieivereeniging Vaderland en Oranje t te Oudewater A C VA AEL8T VdtrziUer M J J NIELSEN Penningm loeo Seeritaru A TAN AEL8T G J W D JONGH J A VRIESMAN H H Comestibleliandelaars Ben prima Fabriek van LIMONADESIHO PEN wenscht den alleen Verkoop Tan deze artikalen Toor GOUDA op te dragen aan een oliede Firma Zy die hierop wenschen te reflectoeren gelieTen zich te wenden onder No 2427 Bnrean Tan dit Blad J De Notaris H 6R0ENEN iV HIL DAAL te Gouda is Toornemens bypjji op DONDERDAG 8 APRIL 1897 by inzet en op DONDERDAG 15 APRIL 1897 bg ahlag telkens des Toormiddags ii nnt in het Hotel Di Zalm aan de Markt te Qouda in het openbaar te Teilen en Terkoopen Ie BENE B0MAMOra benevens ruim 3 Hectaren uitmuntend Wei en Hooiland en BOUWGROND onder de gemeenten WADDINXVEEN en UOUDA in den polder Bloemendaal en üostpolder in diverse perceelen en oombinatiën 2e DE Heerllj Icla ed exa Tan BloemendacU Broek IhuU en t Wetgje en BroekhuUien met glazen Toorzien Tan wapenen Alles met de hoofdvoorwaarden in het breede omiehreTen in Notitiën op aauTrage Terkrügb ar Tan af 24 Maart 1897 ten kantore van de Notarissen A G BODAAN en Mr G va ROSSEM te t Graaenhage en van genoemden NoUris OROBNEN DAAL t Gouda m mmwas per Htio 3 cent per o 40 cent Guirlandes per Meter ié ent franco aan de paal BESTELLINGEN moeten f4 dagen voor leveringstyd besteld worden bjj K A SCHEFFEL Bloemlgt WXerloostrait 46 Roltfrdam VAN BlOMMESTEIN S INKT i io FondeAiniielijk de BESTE volkomen ONSCHADELIJK APFLDOORN HOLLANO Kieeveretniging Schoonhoven en Om irekeni te Scltoonhoven C H Ti SCHERPENZEEL Voorzitter R viB CkhCA Pennitigmeetter heoSecretarie N KOOIMAN D TEYINCK Kieevereeniging Burgerplichit te Krimpen ajd Lek en omstreken P TIN MB aOOG to Krimpen a d Lek Voorz i HOEFLAKE te Krimpen a d IJsel Secretarie M BOOGAERDT Bisaiiz te Krimpen a d Lek Pr L A Tiü LANGERAAD te Lekkerkerk S MAN IN T VELD Dr C J GORTER te Ouderkerk a d IJ el Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te BergAmhacht ia Toornemens om op WOENSDAG 14 APRIL 1897 des morgens 9 ure aan de woning get no 32 in Kozendaal onder Haastrecht in het openbaar te verkoopen 1 afiandsch Vos Merricpaard 14 KAIFKOEIËK 3 Pinken 1 Pinkstier Varkens Kippen ïentwagen Blokwag eu Schouwen Voort Uouwerij en Melkerijgereedscliappe Meubelen of Huisraad en andere Hoerende lioedereu Daags Toor de rerkooping afgeuammerd te bezichtigen Inlichtingen ten kantore Tan genoeniden Notaris Ondero eteekendo beveelt zich beleefd aan voor het W I T T B il Gangen Plavonds enz JHoogachtendf A VAN VEEN VrouweBteeg 233 OOOOA t Baaetrechttche Kieavereeningt ie Baaetrecht C J M KROON Voorzitter H Tis ZANEN MULLER Secretarie J BROUWER Dl KONING Penningmueter D BENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM B J Tl DIJK Kietvereeniging t Burgerplicht t te Woerden 1 A P LEVBNKAMP Voorzitter Mr P W TEE SPILL Seerelarii M S NIEKEBK Penningmeester A KNIJFP Hï te RietTeld C MUNLIBPF te Barwontswaarder OPEMB ASE mw m De Notaris J KOEMAN te Haastrecht zal op MAANDAG 29 MAART 1§97 s morgens elf uur in het Hotel üi Zii ii to Gouda in het openbaar Teilen en Terkoopen No 1 Een HUIS en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda wjjk R No 377 kadaster Sectie A No 1722 groot 66 Centiaren Te aanTaarden by de betaling der kooppenningen No 2 Ben HUIS SCHUUR en ERF naast het Toorgaande perceel wgk R No 376 kadaster Sectie A No 2334 groot 1 Are 18 Centiaren No 3 Een MOESTUIN en KLEINGARENBAAN Tan drie paden met VOOR en ACHTERLOODS achter de perceelen 1 en 2 en uitkomende in de Derde Kade kadaster Sectie A No 3292 groot 18 Aren 95 Centiaren De perceelen 2 en 3 z n Terhuurd tot 1 Maart 1906 te zamen Toor ƒ 147 sjaars En No 4 Ben HUIS en ERF in de Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wflk R No 350 kadaster Sectie A No 3293 groot 71 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 20 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór don verkoop van U tot 3 uur en op den dag der Telling Tan 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Toornoemd DS anAUDS MAOASare ou Frintenips TB PARUS Zenden gratisiafranei het prachtig geïllustreerd nederlandichen of franscben tekit bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen roor bet Zomepseixocn van Ueederen hoeden enï voor beeren damvf kinderen op gel nkeerde aanvraag aas II JULES JU UZOT C PARIJS Stalen van zijden vollen en katoenwItoffen laken enz euz worden eveneeni franco toegajonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer iê prOzen te bepalen Dit album bevat tevens de mtiefatingM welke voor de goede en promj te ultvoerfngw d r bestellingen benoodigdzün Betlellingen van 35 francs en heoger worden met eene verhooging van 5 0 0 hMM tracht anorii oan lnkomand9 neM n m aU $ ptaalun van Nederland aan hult btzorgd Dtf klanten hebben geene formatiteittt TOor de inklaring of andersinti te vervallaaa daar ons riaxpiimhuit t flozta aal NoaNi Brisant daarmede belast is Automatiselie vallen voor nitiflD H A 3 40 vunr muizen k I lii vuor torren kakkerlakken one k R iO vangen voortdurend zonder toeciclit i iO rAttan matian of duleande kevers ia een uaoht litelleii zich vatuflUs veder op en laaten niet da Ri ot re reuk n Vurkoup tegen toezending vku liet liwlrag ot ondar reinboun Terzeiidhuis Merknur Commandit UfttitHoLappy G N hnbert A Co AmMteirdtftn NZ Toorbargwftl 3 8 Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks ooiides ZONDAGS geopend wm 6 Mbum por tretten tnet S Proeven f ISO P VAJf DEB WAALS FUweelen Singel 582 bg de Tiendeweg jmmi Verliclitings en Versieringsartikelen in grooten roorra t B MEIBERGKN ZWOLLE Gebr STKENSMA BLOEMISTEN Turfsingel 77 78 beTelen zich aan tot het leTeren Tan GUIRLANDES a ƒ 0 115 per Meter Los CrUOEIT Bossen Ik f o so per bos TeTens prachtige SPARRBBÜOMEN Tan 2i i tot 3 Meter hoog Monster op de Bloemist erj Toorhanden TANDABT8 E CASSITO Turfmarkt 171 ooda iJldlVU ILI LlUllI van 10 tot 5 uur bahalTe ZONDAGS en WOENSDAGS to middag 0 da Druk vm A BUIWKMA fc ÏOON BINNENLAND ÖOÜDA 22 Maart 1897 Mat Terbetering Tan ons Raadsverslag kunnen wg thans mededeelen dat in de Raadszitting van Vrjjdag jongstleden op de iriag Tan den heer StraTir door den Voorzitter is geantwoord Gaarne deel ik den geachten spreker nameni Bnrgaaeester en Wethouder node dat ook hun college uit dagbladberichteo heeft Ternomen dat door B en W Tan den Haag Tan den Raad dier gemeente ia geTraagd en verkregen de machtiging om aan het gemeentebestuur van Gouda Benige vlaggon te leenen Wg stellendie welwillendheid van het Haagscbe gemeentebestuur ten zeerste op pry nfaarign toch wel eenigermate varbaaid want het gemeentebeatnar Tan Gouda heeft aan B en W Tan den Haag niets ter leen gevraagd zgn sok niet voornemens geweest dat t doen en zullen van het welwillende aanbod iu geea geval gebraik maken Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Gouda brengen ter kennis van Stembevoegden dat de lerkiezing ter vorinlling tegen 1 Juli 1897 van de periediek openvallende plaatteo en ter voorziening eveneens tegen 1 Juli 1897 Tan vacaturen tuascheotgds ontstaan in het Kerkelgk beheer zal plaats hebben op Maandag 5 April 1897 van dee voormiddags 10 tot des namiddags i uren in do St Janskerk te Gouda Periodiek attredeo dooh terstond weder Herkiesbaar zgo A Dortland O van Egk en A van Veen Kerkvoosden W Kromhout Jr N van Krimpen H Jager J Gooda en A van Eeadt Doilland Notabelen O van Veen J A Brand van Straaten en H Groeneodaal Commiasariasen van Oppertoezicbt Vacatures toaecfaeBtgds ontstaan door Benoemd tot Kerkvoogd A van Veen en bedanken G van der Zwalm Notabelen Bedanken A Kwinkeleeberg J W Brukel en A F ran der Pool Commissanaaen van Opperteezicht Naar wg vernemen mogen bjj de komst der beide Koninginnen geene bloemen worden toegeworpen voor het aanbieden van bouqnetten enz meet men zich wenden tot den heer Burgemeester dezer gemeente Heden morgen werd ten Raadhnize te Hnast FEVILLETOA 3 nZ66 lóó zie ik u liever zeide EliBabath inwendig fsvreden orer bet weliUgsn van kare list kH du herken ik u weder ICalo du zie ik toch dat gy csn moedig hart kebt Maar nu gaat gq weer al te ver Gy barst los als een vulkaan Kunt gij orer eenige vertrouwde mannen beschikken Ik htb twintig jongens onder myne bevelen fVereenig die en maak u gereed om een slag te wagen Ba dan wreekt gy mg op hem dien tk haat Beter nog gy wreekt o zelf Én freule de Fratenroa zeker vin f TB overwinniogi verliet den bandiet dien zq hare beurs aebterliet Briee wachtte haar op eeoigeo afstand van de grot Oiaohoon deze na bet vertrek van deo burggraaf in diMtt was van den markies Treanna werd hy somtqds dour freule de Pratenros gebruikt die zeker waa ran zjjne trouw en van tqne stïUwijgsndbsid Hy werd er ta goed voor betaald Na een oogeo blik naar den weg gezocht te bebben gingen beiden het boseh in en na twintig minuten gaaas waren zy weder op den grooten weg waar het rytuïg der freule wachtte Hjj volgde toen de richting natr het kaatael Prateores recht aanbeateed de herbouw der gemeentaloren met bijkomende werken Ingeaehreven werd door C P W Dessing te Gouda voor f 11 900 W Bokhoven 11 489 Joh Alblas te Waddiniieeo 10 387 W A Verbruggeo 10 200 J J Doim te Gouda 10 100 J H de Wilde 9 999 a de Hoog te Waarder 9 646 C W den Hoed Stolwiilfersi 9 348 Omtreut de gunning kon nog niet beslist worden De bg het 4 reg infanterie fcenoemde kapitein E K Blokzgl ia bestemd voor het 5e bataljon te Gouda Vóur 23 dezer moet door de gemeentebesturen aan de adspirant Iriezer die toprloopig niet op de kiezer iy t yn geplaatst drtarïsn per aan ge teekenden brief mededeeliog worden gedaan De porto i komon ten laste der gemeente Men berekent dat daardoor eene Bom vnn ongeveer vgfdtiizeDd gulden uit de gemeente kaaaeo zal orergaan in s r jks scbatkiit Kr heeft zich te Utrecht een vereeDiging göTormd tot ChrisUlgke Terzorgiog töd zennwlyders Ooder de voorloopige beataardera komt ook voor de beer J W de Kaadt alhier Aan da boowmeesters Jozef Cojpers eo W Kromhout ie door kerkroogden ran de Ned Bervormde Kerk alhier opgedragen eeu voorloopig plao te makeo van de herstelliag vao dit eerbiedwaardig gebouw uit do veeitiende eo rgftiende eeuw Het aautal kiezers bedraagt te UaaBtrecht 305 eo te Vlist 82 Door de Centrale U C Kiesrereeuiging ie bet diatrict Gouda ia tot caodidnat iu eeue gistercD avond gebonden vergadering met 54 van de 68 stpmmon gesteld de beer A J Tb Ilofmaa te Woerden De beer C A ïSelverder oit Utrecht hield te Woerden daartoe uitgenoodigd door de liberale kiesvereenigiog Burgerplicht voor een talryk publiek eeue teziug tot aanbeveliog van bet programma der liberale Unie viraaria hy tevens de hekeode brochori van den beer De Beaufort bestreed Debat is uiet geroerd Voor de aanstaande verkiezing voor eea lid Elitabeth bad tich gsmaVkelijk in een hoek neorgerUid en waa geheel verdiept iu gepeinzen toen een kreet gevolgd door een scbok van het rijtuig dat atü bleef staan baar plotseling in bare mijmeringen stoorde Jjij lag den markies aan ds zyde van den weg vergezeld van ten net gekleed jong meoBcb De msrktei naderde lyne nicht De jongeling groette beleefd en zette zicb toen op bet mos neder gG ij hier nicht riep de oude edelman terwijl by zyns groote banden op het portier legde wat doet gy zoo vro hier op weg Ik heb eenig geld gebracht aan dan bisseliop oom en ik keer nu naar hnis terng Maar wje is dat jonge menach die daar naar de wolken blijft kyken Dat is Tiburce Herkent gg hem niet F tNeen antwoordde de freule met minachting ffgy weet dat ik op zulke menachea niet vtel let Zij wendde den blik ran Tiburoe at en vervolgde haar gesprek m t Treanna Tiburce waa inderdaad ook moeielijk te herkennen Zijn persoon was al eveozaer veranderd als zijne kleeding Hy droeg nog aityd een donker ttaweol jaofatbuia maar thana geheel naar den smaak en van zeer fijne stof Reeds die nieuwe kleeding maakte onzen Diogeiea tot een geheel ander man en deed zgn gunstig voorkomen in het oog vallen Toen hij na tveken lang het bed Ie bebben gehouden roor het eerst weder opstond vond hy at zyue kleederen all door een toovenlag vernieuwd Eerst had big ziob ernstig beklaagd over dat misbruik van vertrouwen maar de markiaa had hfliA Verklaard dat ook hy Hlf er niets ran begreep fXk weet siet dwr ProT Staten alhier zal de autirerolotiouaire Iciearereeoiging geen candidaat stellen lo de Kotonde ran bet MBseom van Kunstngverbeid te Haarlem is thans teotooogesteld de mttorbeschildering met rier plafonstukkeu en varichiltende fragmeoteo van het beeldbouwwerk afkemtitig nit een haia gelegen ain het Spaarne te Haarlem Het sohilderwerk werd vervaardigd door den schilder G Zegelaar die omntraeka 1720 te Loeoen geboren werd gedoreode een groot aantal jaren te Amsterdam erkzaam waa en in 1790 te Zwolle overleden is De rier imalle paoneelen stellen de jaargetgdea voor terwyl op de breede panneelen de vier elementen vertegenwoordigd zgn Het childerwerk maakt in zyu geheel eenea zeer aangenamen en vroolyken indrok enbehoQdens de aan het t dperk eigene byiouderheden in de ËgQurlyka voorstetlingeD mag men zeggen dat het goed getoetst en met zorg behandeld ia Enkele gedeelten ala br de voorat ling van bet water kunnen zelfs als meesteratokjas der decoratieve sohilderknnst doorgaan terwyl de onderdeelen bloemen vrachten eo rerdare attribotea hoogst rerdiensteiyk geschilderd zgn Op een der smalle panneelen de winter Tooritelleade beeft de aebilder die stom was zyn portret met dat zyner rronw op middelbaren feeftyd gepenaeeld beide ügaren maken met de fljnke draperie een zeer voordeeligen iadrnk i e hoakstokkeu rao het plafond in fraai gesneden omlyatingen gerat italleu roor kinder reliefs zoogenaamde granwtjei in den geest der werken van Jacob de Wit dia eveneens goed geschilderd zyn Het ornamentale beeldhoawwerk is voortrefielijk goed gebsiteld genre Looia XV en bestaat oit twee spiegelomiyetingeo met conBolen doch vooral is te bewonderen de compositie ran de klok dia een meesterstukje van jgoeldhouwwerk fcan genoemd worden Wy zullen hopen dat deze slakken die met nog rele andere een prachtig geheel vormen roor ons laad zullen behoadBU blyven eo door een onzer kunstliefhebbers zal worden aangakocht Op het oogenblik is het tentoongestelde eigendom van een gesticht dat daar de zaal waarin dat werk zich oorspronkelgk bevond als schoollokaal werd ingericht zeker wel van plan is zich van deze kunstschatten Jte ontdoen De meesteres van het dienstmeisje in Den Haag aan wie dezer dagen baar portemounaie zou zyn ontrold terwyl zg naar bet trouwen stond te kyken beeft by de pohtie aangifte gedaan van haar vermoeden dat het meiaja het bedrag vnn f 85 ten eigen bate zon hebban hoe dat in zijn werk gtigaan ia mijn beate vriend zsid bij Zeker zal oen van müne bedienden awe plnnje eens goed hebbeu saboon gemaakt Ër waa zao vflsl kiesckheid in de wyze waarop hem dit geeobenk gedaan was dat Tiburce zveng en het aannam Later vfrQam hy dat de markies sleobts het denkbeeld van zyne gade bad erwczenlgkt Toen zy hem zoo fraai gekleed zag bad de oude KergnisM die dagelijks op heï kaateelbkwam om naar hem te hooren hem ter naawernood herkend en Fauvrette had zich niet zooals gswoonlgk in zyne armen geworpen Zg bod eerat moeten weten wie hij was Marianne waa bg de eerate ontmoeting oggetogoQ ran bewondering 0 wat ziet gg er nu goed uit 1 had zg uitgeroepen en langen tgd bad zg hem byna met verbaling aangestaard En inderdaad zgne slanke buigzame fraai gevormde gestalte kwam treffend uit Hg had eene aristooratlaehe bevalligheid die tot dniverre weinig in het oog waa gevallen Door aga ziektwd waardoor hg eenige weken lang binnenaksmers waa gebleven had tgn gelaat die bruins tint verloren eu zgoe oorapronkelgke blankheid hernomen Het aobeeu thana door een inwendiged glana veriiobt Maar al die verbazing ei bewondering over de reraodering die hg ondergaan had hadden Tiburce meer leed dan genoegen gedaan Waartoe die ver BoderiagP bad hg bg zich zelren gevraagd Is mijn toestand in de maatachappg dan veranderd Zal ik ns Qog eenigeo tgd op bet kasteel vertoefd te hebbeu niet weder mgne toevlucht moeten zoaken tol myne nattsD en mijn geweer en mg op uiefw moeten bloot stellen aan de gnurhedeu van wind en WMx IHt was althaaa zija rooraemu maar de aiDg wend en dat het geheele verhaalde ran de ontvreemding verzonnen zon zgn De politie heeft naar aanleiding ran een n ander een onderzoek ingesteld Men scbrgft nit Utrecht Voor het Hoog Militair gerechtshof zallen a s Dinsdag des roormiddags te batf elf de pleidooien geroerd worden in de zaak ran loiteaant Z beschuldigd Ïd bet rorig jaar een poging tot vergiftiging te hebben gedaan op den grootvader zgoer rronw ran welke besehntdiging bg ia vrygesprokan Verschillende rapporten door deskoodigen orer de laak uitgebracht zoowel op aandrang ran den adrooaat fiscaal als ran de rerdediging zyn oorzaak van de langdurige vertraging dsxer zaak De beichaldigde berindt zieh reeds sedert AogastUB VBO bet rorig jaar ïo preveatiare hechtenis Zyn verdediging aal worden geraard door mr Tasman nit Amiterdau Uit den aard der taak zyn de bgzoiidarheden orer het vergaan ran detVilIe doSaiat Nazaire nog achairacb Wy hebben echtereen rry aaneengeschakeld hoewel kort rerhaal ren de ramp gerooden in de Kngelsche bladen en laten dit hier rolgen Op den 7dan Maart kraag het aohip slecht weder en tea rolgen en dag barstte Ma iware cjoloau loa Het si bip maakte roveel water dat de varen werden gedoofd Wat op het dek was werd rerbrgseld door de woeite golven rier booten werden te pletter ga stagen terwyl ie werden neergelaten Viar andere werden uitgezet maar het iohi lonk zoo snel dat er geen tgd orer was om zebeboorlgk van proviand te rooriion Drie rolgeladan booten zgn rerdwenen haar lot is onbekend De vierde boot dreef een week hing zonder kompas of zeil op den oceaan rond Er waren 38 menschea aan boord en weldra werden er eenige krankzinnig ran honger dorst en konde Vier kinderen stierren in de armen hunner moeders eo deze bezweken io de armen boooer ech enooten Elkea dag stierren er meer en bun lyken werden orerboord geworpen soolang de orerhiyvenden daartoe de kracht hadden Nadat de boot zeven dagen bad roodgezwalkt werd zy Maandag jl opgemerkt door den sohoener Hilda £ r waren toen nog rier lerende wezens en vier Igkeo aan boord De overlevenden waren uitgeput van hooKer en ontberiog bon Igden had niet lang meer konneo doren £ eo bonner is loo zwak dat de geneesbeeren vreezen dat hg niet meer te markiea Treanna had ar andera over gedaeht De oude landedelman bad een gevoel van vriendaokap voor den zwerreling opgevat Het laoht eo opea karakter an den een waa terstond is den smaak gevallen van d c ruwen roudborstigen aard dea anderen Zoolang Tiburoe zyne kamer had gehouden had de markies zich ten plicht gesteld om hem elkeu dag te bezoeken Vaak ging de markiezin met hem meda en aoms bleven zy geheels avonden te zsmen die zy dan pratend eo spelend doorbracbtsn Zoa dor een geleerde te zyo bezat Tibuice veelzijdige keonia en oen halder verstand dat vooral in vertrouwelgk geprek nitkwani Laareuce eu baareoht genoot hoorden hem gaarne spreken Bovendien sohoakta bg zeer goed wat bg geloerd kad ia do dagen dat hy Eatelles moeder den lyd kor ft de markies was zeer in sijn sebik dat hy alt eea tegenspeler by de hand had die bgna legen beai waa opgewaasen Geeo wonder daarom dat Treanna die door zgne driftige uitvallen alle Isndedellieden uit den omtrek van zich vervreemd bad oprecht verlangde dat Tiburce zich maar voor oltyd op bet kasteel zou vHtigen Toen dan ook op een morgen dat zy op jacht waren in bet park Tiburce hem zijn dank betnigde voor zgne langdurige en onbekrompen gaatvryheid en hem zg n plan mededeelde om nu zgne wond geheet geuezeu waa hem te verlaten was de markief zoo weinig verdacht op die madedaeling dat hij sprakeloos van verbazing hem aanzag Eiodetgk riep hg uit de aoboudera ophalende Beste vriend gg zyt hier zeer goed en gij blgft hier Dat wU Ik K arit urvafyd