Goudsche Courant, dinsdag 23 maart 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WiBterdlenst 1896 G0UD4 I10TT11RDAM Aangevangen 1 October T d van Greenwicb 8 C7 4 80 4 57 8 4 6 11 l E 4 8 4 1S 8 80 OTTEKOA M e O D B A 10 18 11 50 18 81 1 40 1 4410 8 1 54 10 88 S Ol 10 48 8 08 10 4 11 18 11 47 8 14 6 87 6 84 6 41 5 40 5 47 6 47 DEN HAAG GOUDA 7 4S 8 S0 19 9 4610 1111 85 IS SS 1 85 8 44 8 40 4 10 4 88 K U 8 U7 18 7 SS 9 18 9 S8 r 10 17 1 41 4 S9 6 18 g 9 84 v n 0 n w lt 88 t r 1 S6 4 88 6 80 9 48 w 0 10 48 0 8 06 8 04 f 6 89 r 9 89 6 18 9 18 9 47 10 1610 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 888 16 BJtS 6 607 488 8810 1010 88 BOUD A U T R ï C H T Oouda 8 80 6 87 7 18 7 68 8 819 88 9 6810 19 10 67 19 86 8 80 8 17 4 41 S 67 6 66 8 81 10 17 10 80 Ondaw 6 46 6 64 r H l 8 8 ir 7 10 10 84 Woerden 8 58 7 8 8 18 f H 8 6 17 7 18 8 48 10 41 Vferaekt 6 18 $ 7 43 8 88 9 64 10 6111 48 1 27 8 08 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 I Naar Amsterdsm f Stopt Woensdag GOUD A A U6TBBD1U Qovda 6 87 8 81 9 18 10 87 19 10 4 11 n SO 7 11 Amsterdam C St 8 14 947 10 86 1 8 1 J8 laS 8 BS fllept te Nootdorp Lvidsckandam e Bleyiw k Kniiwvf an Bekendecp U T E E C H T G O U © A 10 16 10 88 11 88 18 8 08 8 68 4 46 6 14 7 86 8 0910 88 11 66 U 84 4 10 8 84 r ff1M6 4 84 0 0 0 10 69 11 1018 11 0 8 46 4 87 6 17 A1I8TIBDA M 9 O U D A Amsterdam 0 8U 7 16 8 16 9 10 48 8 84 S 68 4 48 6 18 Oonda 7 89 8 19 9 14 10 10 Sai 18 88 M8 8 6 8 49 7 88 Laat te 0oada BaUjpii nit naw BMmt aiat 10 17 10 80 11 88 reuen sel zijn Zg hadden niet meer de kracht om de Igkeo Tan hun me ezelleo over boord te werpen De 90 jarige Franeche ecbryver Legoovó hwft deze week op itraat een ODgehk gehad Hg werd door een hoUendeo groeoteawagea omrergeworpeni zoodat zyo rechterarm nit bet Bchoodergewricht geraakte Hg zit qq in ean Terband maar zgn geatel is oog zóó krachtig dat hg io zgn kamer zich vrg beweegt eo er geen andere nadeelige gevolgen zioh hebben Toorgedaao Hg klaagt er vooral over dat hg niet schermen kan een s ïort waarin bg zich nog altgd gaarne oefent Oa hertog van AnmaleheeftindeiAeademie Frao aiMf Donderdag zeer belangrgke medadeellngen gedaan uit de papieren van zijn vader koning Louia Philippe Ooder die papierea bevinden KÏch aanteekeningen over de doodTonniasen die onder s koniDgi IT jarige regeeriog ten getale van 2277 zgo nitgespro i ken By etk daarvan blijkt hoe de koniog naawgezet heeft overwogen of al dan niet het reebt zgn loop moest hebbeo Hg besteedde telkenmale eeo deel vbd den nacht om alle itnkken van elk der processeo na te gaau en heeft een register bggeboaden waario hg naawkeurig zga bevinding opteekeode met de gedachten wisse ling welke hg er later met den minister ran jaatitie over bad alvorens te bealisben In 1906 gevallen kon hg gevolg geven aan zgo wen cb om den beul zoo weinig mogelgk te doen optredeo eo van zgn rcgeering dagteekent dan ook dat io Fraakrgk de nitvoering van een doodvonois in den regel niet plaats had De gedeelteo welke de hertog van Aamale nit die aanteekeningen mededeelde opgeaomeo in tLe Tempsc van 19 Maart gevea een hoogen dank van het karakter dea koniiif 8 en van de hooge opvatting die deze van zga roeping had Daor den keer J Menno Haiziiiga voorzitter van den Geneesknodigen Raad vnor ZaidHolland is aan de leden van dezen raad eeo lohrgven gericht caar aanleidiog lo vao het bekende Haagsche adres over de overlading bg het taiddelbaar en gymnasiaal enderwga en de weosehelgkheid van inkorting der vacanties 2o Tan de diecossie in den Utrechtsohen gemeenteraad ever de aanvrage om ontslag van dr Holahoff als lid der achooloommissie waarbg van niet onbevoegde zgde werd beweerd dat dat de zorg voor de sohoolhygiëoe ia den meelt litgebreiden zin zon rasten op bet geneeshnudig staatstoezicht en wel speciaal bg den geneesknodigen inspecteur terwgl de gemeentebeitnren in dezen macht nech bevoegdheid zonden bezitten De keer Hnizmga deelt in dit sehrgven mede dat hg ean onderzoek wenscht iagesteld te zinn naar de radet eD die er voor hei geneeskundig ataatetoezichb kunnen bestaan om van het onderwgs in gn tegenwoordigen vorm eenig gevaar voor de volksgezoadbeid te dachten en naar de mate waarin voor de bestrgding dier gevaren het genoeskandig staatatoezioht meer direct aansprakelyk mag worden geacht Hg beeft daartoe eene commissie uit den geneeskaodigen raad nitgeooodigd bestaande nit de beeren dr A O H TelligeQ mr C H B Boot tevene curator van het gymnasium te Rotterdam dr S J Halbertsma teveos Toerzitter der commissie van toezicht op bet midd onderwgs te Rotterdam dr P A Vos en L van Italië tevens leden der commissie van toezicht op hét lager ondarwga te Rotterdam die deze uitnoodiging hebben aangenomen Later zal de zaak in den Geneeskundigen Raad worden behandeld Vermoedelgk zal ook te zgner tgd de medewerking van onderwgsmannen van beroep wor den ingeroepen Dezer dagen is door den minister van koloniën bepaald dat in 1897 1920 manaansop pUtietrMpen naar onze overueiche bezittingen moeten worden nitgwondeo waarbg tiveas door den minister is te kennen gegeven dat hg gaarne zoo zien dat in den loop van dit jaar daarvan van uit Harderwglc minstens I8 K man naar Oost Iodië vertrokken Ia Teiband hiermede laten wg op verzoek bier volgen de voorwaarden van dienstneming in Indie eo wat daarbg annex is Voor teder die dienst wil nemen voor ledie bestaat io elke plaats van ons land waar garnizoen is d w z waar militairen verbigf honden gelegenheid om zich daarvoor aaa te melden woont men niet io zulk een plaats dan kan men daarvoor in de naastbyzyode garnizoen plaats terecht Op het bureel van den militairen kommandant kan men zich daarvoor aanmeldea Men wordt dac eerst geneeskundig onderzocht sn il de uitslag daarvan geschikte dau is reeda aan een voornamen eisch voldaan Behalve dat men niet jonger dan 18 en niet ooder dan 36 jaar ongehuwd of wedawnaar zonder kinderen moet 7 go on een lengte moet hebben van miostens 1 55 M moeten de volgende ptpieren worden overgelegd a een geb rte extrict b bewgzen van gebonden gedrag van af het 11e jaar o beTolkingka t d bewgi van tnscbrijving of voldoening aan de nationale militie als men boven de 19 jaar is e bewys van toestemming van vader moeder voogd of regenten voor minderjarigen Personen die millitair geweest zgn gepasporteeid of gegageerd moeten alle papieren betreffende bun vroegeren dienst overleggen eo zoo noodig ook de stukken ooder b c d en e De mil licien ver lofgangen hunnen volstaeu met bun zakboekje en groot verlofpas bezevens de bescheiden ondor b eo o en zoo noodig onder e Behalve de persanen die aan bovenvermelde eischen voldoes kunnen ook doch alleen met toestemming van den miaiater van oorlog ala vrgwilliger bg de koloniale troepen worden toegelaten zy die kleiner zgn dan 1 55 H gflhawden of wedawnaara met kinderen zg die vroeger als militair zgn afgekeurd gewezen militairen die onder zga dan 36 jaar of die zonder bewyi van goed gedragzgn ontslagen 5 geweien gegradueerden die zich in bun vroegeren graad wenscben te verbinden Al deze personen kunnen zich ook in elke garoizoeosplaata by den commandant aldaar aanmelden die dan voor hen de beneodlgdo toestemming nan den M v O vraagt Zij die aan de voor ben gestelde eischen voldoen worden in ae plaats waar zg zléh melden voorloopig aangenomeQ en gaao daarna voor rgkirekeoiog naar bet ÏCol Werfdepot te Harderwyk waar zg dan een definitieve vrgwiliige verbiotenis kannen aangaan d wel voor OostIod ë voor 6 jaren met eeo bandgeld van f 200 en voor West Indië Sarinaae of CQra9ao ook voor 6 jaar doch met f 300 premie Voor bet aanbrengen van die personen wordt na aanneming bg dat depot een premie betaald van f 20 behalve voor gewezen gegradueerden en voor hen die vroeger rechtertgk veroordeeld zgn geweest en met toestemming van deu M T O worden aangenomen Deze premie kannen de aanbrengers ontvangen ia de plaats waar zg wonen Voor alle miliciens betzg soldaat korparaal of sergeant zgn bestaat bovendien nog een bgzonder ganitige bepaling om zich voor den dienst in Oost Indië te verbinden Deze kunneu ui voor den tgd van 2 jaar ingaande met den dag van ootichepiog in ludië gedetacheerd worden by het ladiache leger en ontvangen dan eau premie van f 20O Zij moeten dezelfde bescheiden overleggen die boven vermeld zijn voor de miliciens die een vrgwillige verbintenis voor 6 jear aangaan Voor die gedetacheerde miliciens wordt zonder uitzondering doe of zg al of aiet met machtiging van den M v O worden aange nomen eeo aanbrengipremïe van f 20 te goed gedaan En welka zgn nu de voornitzicbten van ban die zich als vrgwilliger by de koloniale troepen verbinden Velen zgn er die door goed gedrag wilskracht eo gver korporaal en onderofficier worden ja zelfe tot eCBcier kuooen opklimmen enkelen zgn er die na eindïgiug van hnn dien tverband in lodtë blgven om ia bet burgertgke over te gaan en daarin een goed bestaan viuden De moesten echter keeren later naar Nederland terug hebben hun pensioen verdiend qd zoodoende voor den ouden dag gezorgd Die peosioesen bedragen na 12 jaren dienst voor een ad odaut 0Dderofficier f 320 sergeantmajoor f 290 sergeant of fonrier f 260 korporaal f 220 en soldaat f 200 flt eft men 20 dienstjaren dan bedragen die pensioeneD voor die graden respectievelgk f 480 f 450 420 f 380 en f 320 In de iHaarl Ct c kwam dezer dagen de mededeeliug voor dat dn beer Caroeloup te Haarlem zoo optreden in de Janskerk Hg was vroeger priester en is tot het Protestantisme overgegaan £ r werd nog bygevoegd dat die orerga igen in Frankrgk geen zeldzaamheid zyo enz Hierop heeft een katholieke vunr gevat en een stukje aan de H Cc gezonden waarin bij den scbryvar uitdaagt zga beweringen waar te maken n er o a bgfoegt dat in Hparlem de kathoUeken de eeaigen zgn die iels verrichten op t gebied der verpleging van zieken en gebrekkige n Tegen dat echryven is o a op waardige wyse protest aangeteekead door mgr Bottemanne bisschop van Haarlem Deze sehrgft Iu uw bgblsd komt een ingezonden stok voor ónderteeüeod Eeu Katholiek Dit stak is In mgu oog is de inZeader die zgn naam niet noemt een ze8r vreemde Katholiek Hg bad moeten onderteekenen een Katholiek die tegen den wil van zyo bisschop handelt Io mgn vnrig verlangen om allen godsdienstbaat tegen te gaan verzoek ik n vriendelgk deze regelen zoo npoedig mogelgk op te namen De Frankforter Allg Aoxolger lür Drockereien vau 18 Maart bevat heel toevallig aaméntreffend met de beiproken aanvraag om zetters voor Kaapstad eeo brief oït de Kaapkolonie van 9 Febrnari waarin een groote arbeidersbeweging om Ioods verbetering wordt aangekondigd De prgzeu der levenamiddeUn nl zyn iu de laatste 18 maanden met door elkssr 13 pCt gestegen Daar n de patroons na langdurig onderhaadtleo slecbts 5 pCt loonsterhoogiog willen gaven staakten op 1 Februari 240 zetters bet werk Vermoedelgk beeft dus onze minister van Boitsnl Zaken zich en de Nederlandscbe Staat8Ort c laten gebrciken in dien strgd om t bestaan Het bericbt bewyst echter baitendien dat het zettersloon te Kaapstad verre van ruim Ie te zyn in verhouding tot de leveufcomstanstandigbeden aldaar lasg is 7 17 O Si 7 85 8 50 3 44 4 18 4 40 5 80 r 4 60 t 4 67 5 04 4 04 4 83 5 10 sHsg6S 4fl7 S0 Voorb 8 SS g Z Zegw6 8 Zev H 6 17 f Onuda 6 S8 7 Utrecht 6 S8 7 60 9 9 88 Woerden 6 68 8 11 Üudewatcr 8 19 Öottda f 8 88 9 84 10 10 Meer dan 1000 stadenten vao de Dniversiteit en erscbillende tecbnisc be scholen te Petersburg zyu in hechtenis genomen toen zg bg den ingang van de Kazon katbedraal en corps ftebeden witdeo gaan houden voor de ziel van AUias Vitrof een vronwelyke student die in de gevangenis geworpen was op vermoeden van staatkundige ontrouwbaarheidc en toen naar men zegt met een kaars baar kleeren zon hebben aangestoken om zelfmoord te plegen Beleedigingeo haar aangedaan door een politieambtenaar zonden made aauleidiog gegeven hebben tot baar wanhopig besluit Ooggetuigen hebben bat volgaade fait beveatigd dat gebeurd moet 4ga te Lipp in Hongarge met den 25jarigen boeraazoon Mitra Popa uit Terezova Pora was op weg naar het nabggelegen Zigrad om daar bet huwelgk bg te wonen van zgn rroegere beaiinde Over dan berg heen was bet dorp in twee uren te bereiken terwgl door den tunnel de weg veel verkort wordt Pop gipg mat bet oor op de rails liggen en daar bg niet bet minste geliid hoorde greep bg moed en vervolgde zgn weg door dan tunnel Hij waa daar ongeveer tien minntan in teea hg tot zijn ontzetting het geluid van een naderenden trein meende te booren Het geluid werd steeds sterker en weldra was er geen twyfel meer aan Popa liep nn wat bg loopeu kon la zijn angst meende bg dat da trein reeds diobt achter hem was Toen hij eens omkeek zag hg inderdaad reeds de lichten van de locomotief Met een allerlaatste krachteinspanning aette bg bet op een loopen maar van seconde tot seconde kon het waarnemen dat de afstand tussebeo hem en den t ein steeds kleiner werd In ontzettendea doodaaagst bereikte bgtooh oog httt einde van den tunnel juist op bet oogenblik dat de trein hem rakelings voorbyanetde Uitgeput viel Popa ceer en kou eerst aen uur later zgn weg vervolgen Toen hg te Zigrad aankwam herkenden da gasten hem niet zgn haar was grgs geworden Buitenlandscb Overzicht D aaukoodigiog van de blokkade van Kreta beeft te Athene gelgk te verwachten was een uitbarsting van verontwaardigiag veroorzaakt Men vraagt zich af waarom de Kretensere moeten geblokkeerd worden als de Grieken de hoofdachaldigen zija De mogendheden zeggen de Grieken stellen de Kretensere voor de keua antonomie of de hongerdood De Kretensers hebben de lens aangenomen Vereeniging met Griekenland of de dood c en aan da admiraals hebben zg verklaard niets te willen weten van de con stitutie die Europa bun tracht op ts dringen Op nitooodiging der admiraals kwamen vier van de voomsamsta aanvoerders der insurgenten op het sch ereiIsod Akrotlri aan boord van het Italiaanscbe vlaggescbip in da baai van Suda De vice admiraal Ganeraro sprak ben too maakte beu bekend met de afkondiging der antonomie en de redenen voor de aanwezigheid der Ëaropeesehe troepen eu drong er op aan dat zg ds wapenen zouden nederleggen Maar de insurgenten weigerden en verklaarden alleen genoegen te nemen met de annexatie bg Griekenland De admiraals vroegen bun d taak in beraad te nemen en met de aanvoerders io andere deelen van bet eiland te overleggen Men verwacht echter dat allen hetzelfde antwoord zullen geven Dat de Kretenseia niet veel heit verwachten van de voorgestelde autonomie ia geen wonder Zg bebbon daor oodarvioding geleerd dat er Dieta is gekomen van de hervormingen die Europa bun het vorige jaar beloofde io de proclamatie hebben zg gelezen dat Kreta een deel zal blgven van bet gebied des Sultans en zg verwaobten nn natuorlgk dat er een nieuwe Turkscbe pacha zal gezonden worden om het e iland te besturen Dat de Torksche heerschappg over hun eiland voorgoed geëindigd is gelooven zg niet nu de Tnrksche troepen oog de voornaamste ateden bezet houden en door de mogendheden zelfs beschermd worden tegen aanvalleo Het spreekt dos vanzelf dnt zy achterdochtig zyn Men meet daarbij in aanmerking nemen dat zg onbekend zgu met hetgeen er in de bsitenwereld plaats heeft van de poblieke opinie in Europa weten zy niets of slechts zooveel ala zg van de iGrieksche officieren vernemen Als zg overtuigd waren dat de Tarkscne heerschappy 8 57 10 40 10 4 10 11 10 18 10 87 10 59 S 8 87 8 47 8 54 10 01 5 10 07 8 36 8 48 8 61 7 61 7 68 8 8 8 18 8 88 1 ai 7 15 8 6 5 6 17 11 80 7 45 9 07 10 84 9 18 10 14 ff ff 9 88 j 8 88 8 41 9 49 11 10 7 48 9 48 11 18 10 14 voorgoed ii afgeitraft dat oen EnropeHohe prins au bat hoofd van hnn toekomatiga regeering zal gesteld worden ea dat sg mettertijd aisschien zelt mogen beslissen of sg net Griekenland zullen vereeuigd vorden zon ban houding waarschgnlgk geheel anders zgn Slechts de onmiddellgke verwgdering van het Tnrksctie leger zon bet middel zgn om hen te bewegea zich te onderwerpen aan den wil Tan Earapa Zoolang de Torkscbe troepen op het eiland blgven zullen de Kretensers geen vertronwen hvbben in de goede bedoelingen TtQ de mogendheden en zal de rast niet hersteld worden Men verwacht te Athene dat zoolang de blokkade tot Kreta beperkt wordt een oorlog met Tnrkge nog steeds kan vermeden worden maar dat bet verBobgneu der vreemde oorlogsschepen voor den Piraeus en Volo het sein zal wezen voor de oitbarstiug van den oorlog De gezondbeidsoonferantie welke te Venetië zitting heeft gebonden heeft baar werksaambeden ten einde gebracht De overeenkomst dooi deze conventie opgemaakt is onvoerwasrdelgk geteekend door de Tertegeowoordigers van Oostenrijk Hongarge België Frakrgk GrootBrittaaje Italië Luxemburg Montenegro Nederland en Roemenie ad referendum hebben onderteekend de vertegenwoordigers van Spanje Griekenland Perzie Portugal Servië en Tnrkge de vertegenwoordigers van Dttitschland hebben alleen onder voorbehoud geteekend met betrekking tot eenige maatregelen welke in Europa genomen zolteo worden De vertegenwoordigers van Denemarken Zweden en Noorwegen en der Vereenigde Staten hebben eveneens de conventie ad referendum aangenomen verklarende dat ban respectieve regeeringen zoo veel in hasr macht was de maatregelen 7eaden toepassen vóór bat tijdstip hetwelk voor de ratificatie der conventie was aangegeven De vertegenwoordigers van Daitsehland Ooiten rgk Hongarge rankrgk Engeland Italië liQxemborg Montenegro Nederland Portugal Boemeoië Roslaod en Zwitaerland spraken den wensch nit dat de volgende ponten aan de Tegeeiingen zonden orden voorgelegd Om de genomen bealoiteu der gezondbeidsoonferentie ter kennis te brengen van den gezondbeidsraid ta Taoger opdat deze maatregelen ook mogen worden toegepast op Marokko vooral wat betreft bet verbod tot bet honden van pelgriasteohteo de unificatie der propbylactiscbe maatregelen door de overheid van Malta en Gibraltar samenstelling en opmaken zoo spoedig mogelgk van alle bepalingen welke vroeger in verschillende conferenties tegen de cholera en de pest zijn aangenomen Aan de oonveotie ia toegevoegd een algemeen sanitair reglement hetwelk io vgf artikelen vervat is berustende op de stelling dat de duur der incubatie der pest 10 dagen bedraagt De Dnitsche Rijksdag beeft de partg gekozen van de b rootings commissie en de beide krui sers welke door de regeer ia g verlangd werden geweigerd Met 04 tegen 143 stemmen werd verworpen het voorstel tot het bonwen van kruiser O c terwgl kruiser P t ten gronde ging tonder dat men over zgn recht van bestaan had gestemd De meerderheid der vertegenwoordiging is niet tegen het initandboudeu eener goede marine en zg beeft o a als eerste bgdn e een som van een millioen mark beschikbaar gesteld voor ean nieuw oorlogsschip van hst type KÖüig Wilhelm doch daarraade meende tg genoeg te hebbeu gedaan Het zwaartepunt der gaoacbe discussie lag ditmaal aan de zgde van het Centrum dat bet in de macht had dat pont te doen verplaatsen naar den kaut der regeering of naar dien der oppositie Aanvaokelgk had men gehoopt dat enkele Centrnmleden waaneer bet kwam tot behandeling der marine begrooting zich aan het beilnit der begrootiogscommissie zouden onttrekken eo voor het toestaan der beide kruisers stemmen Na de rede vaa den heer Muller verdween ook die hoop en was men overtuigd dat het Centrum in zgn geheel zieb tegenover de regeering zou plaatsen Ën daar bet Centrom bg de marioebegrooting den doorslag geeft wu ieder dia een goed oog heaft op de partg verhoadingen overtaigd dat de regeeriag ditmaal haar kroisert 0 c en P niet op stapel zen zien Noch de rgkskanselier nech de staatssecrataris voor baitenlandsahe zaken waren in staatio het debat nieuwe argumenten aan te roeren In hao redevoerisgen hebben zy toen zg wezeaop het noodzakelgk bestaan eener vloot die bgmachte wua krachtig op te treden niets andersgedaan dan zooals de typisch Duitsohe nitdrnkking luidt offene Tbüien eingestossen Nismand heeft ontkund dat er een voldoendevloot noodig was de Rgksdag heeft zooalsda V Frankfurter Zeitung opmerkt hetzgnegedaan om de vloot io goeden staat te bondenen ook de besluiten der begrootingscommissie die een bedrag van 58 milliaen mark voor deuitgaven der marine heeft goedgekeurd hebbeo dit duideigk bewazeo Het Centrom heeft zich bg de discussie niet bgionder ge eerd De beslissing dar b rootingacommisBie was gevallen en bet heeft zich purua gehouden louder zieb verder te wi eo aan diap ingmiode bwpiekingan over de noodzakelgkheid jaoer sterke vloot of aan politieke beipi eling i Door het geheele Dnitsche Rgk zgn aanstalten gemaakt om beden den handerdtteo geboortedag van keizer Wilhelm I te berdenken In vele plaatsen sal men zieb niet tot dien eenen dag bepalen Ie Berlgn worden drie dagen aan dit eeuwfeest gewijd en de geheele stad inzonderbeid de hoofdstraten worden versierd Gisteren woonde bet geheele Hof een odsdieostoefeoiog bg in de kerk die twee jaran geleden aan de nagedachtenis van den ouden keizer is gewgd Des namiddags werden atle vaandels en Htaudaarden van het garnizoen naar bet paleis Unter den Linden overgebracht Des avoudi vereenigden zich de leden van den Bgksdag aan een feestdisch terwgl in ds drie konioklgke schouwburgen een patriottische vnoistelliog voor de schooljeugd werd gegeven Heden den eigeolgken gedeokdng wordea alle troepen van het Berlgnsche garnizoen in parade langs de Lindane geschaard De Keizer gaat ze te half elf inspecteeren en rgdt dan aan de spits vaa al de vaandels en standaarden naar het groote monument dat dan tegenover bet kooinklgke Slot zal onthuld worden in tegenwoordigheid van de Dnitsche Vorsten de vertegenwoordigers van buitenlandsohe Vorstenhuizeu de ministers de leden van Rgksdag en Landdag enz Des avonds warden de vele feestmalen op verschillende ponten der hoofdstad gevolgd door eeo gala voorstelling in het oparagebonw van eeo nieuw stok van Ernst von Wildenbrucb Dinsdag eindelijk besluit eeo optocht door de burgerg georganiseerd ea dea avonds een fakkeloptocht der studenten de driedaagsche viering in de hoofdstad De fabrikant Krnpp heeft voor dit eeuwfeest lOO OoO mark geschonken voor de stichting van een kiaderziekaahuia Door Ja EngeUche enquête commissie werd Vrgdag het verhoor voortgezet van den beer Scbreiner ondproearenr geoaraal der Kaapkolonie In autwoord op een vraag vaa den heer Blake zeide Schreiaer dat de inval van Jameson de verwezenlgking der staatkunde van Rhodes had vertraagd Met betrekking tot Krieven der Uitlandera verklaarde hg dat Transvaal zgo eigen esak niet zoozeer op den voorgrond had geplaatst ala het had konneo doen De rao8vaatBebe Regeeriog hecht te veel aan haar onafhaokalgkheid en de staatkunde van isoleering Transvaal wil zich oiet de wet laten stellen manr de heer Scbreiner meent dat hervormingen vnn het bestuur en van de wetgeving door geleidelgbe ontwikkeling tal tot stand komen Op eeo reeks vragen van Btgham antwoordde Scbreiner dat de werkelgke grieven der Uitlaoders bstrofien bet stomrechl bet dynamiet monopolie eo de wet op bet verplicht zitting nemen als gezworenen Hij vond de wet op de openbare vergadfiringeu an de vreemdeliogenwat onpolitiek daarentegen waa er een bewoodereoBwaardige ooderwgawet aangenomen sedert den inval Ieder lo ZoidAfrika ia ofertuigd vau het gevaar dat zon ontstaan als de grieven niet weggenomen werden Transvaal bsd de bg tractaat aangensme verpliebtingen geschonden in de quaestie der driften en de clauaole welke Kroger voorstelde in de concessie der NedarlandicbÏ£uid Afri ksansche SpoorwegMaatscbappg op te oemen Wyndham deelde aao de commissie een telegram mede van den secretaris van den Afrikaanderbond waarin verklaard werd dat Louw en Venter niet de Hollaodsche opinie in de Kaap rertegeowoordigeo In aotwoord op een vraag van Wyudham zeide getuige dat naar zgn meening in Transvaal alleen beü te verwachten was vao bionen da stemming der Bollnnders was zoo opgewonden dat pressie vnn buiten ernstige geiolgen zou hebbeu Getuige mfleodec dat de raadgevingen die Krnger ontving en het isolement van Transvaal een gevaar opleverde voor Zuid Afrika Do zitting der commissie werd daarop verdaagd tot morgen 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Zwitsersche Pillen van Apotbeer RICHARD BRANDT een uitstekend onovertroffen laxeermiddel zgn omdat zg op tachte wgze werken zonder eenigen last of pgn te veroorzaken daarbg zgn zg volkomen onachadelgk en goedkoop Wie dus Igdl aan verstopping gebruike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAK SANTEN KOLFF Rotterdam 6 R A M eT TE HUUR ter gelegenheid der komst van HH MM de Koninginnen A va OS Az Kleiweg E 78 73a GOUDA Beurs van Amsterdaak 20 MAART Trkn slotkrt 9 V B8V 85 86 V i8 S i 6S 98 1 98 104V 104 6 V 69 Vi 80V ao 201 10 96 100 9 84 tso T05 708 101 61 100 aoi Ui H 9 98 l 74 87 7V UO m i 8061 iSl lOi 6 521 B4 ♦ l 165 99 99 a 3 i 79 78 10 I 10 100 99 184 11 II 100 60 lOS 18 I8V4 n U 10 i 7 86 44 80 1 208 106 107 104 103 j 117 7l 1 18 1 SB 86 i 1117 1 Kbdsklamd Gert Ned W S 8V dito dito dito 8 dito dito dito S HoNQAa 01 I G6iidl l88l8B 4iTALii lasokrij ing 1368 81 6 OosTENR Obl in papier 1868 S dit3 m zilver 1868 6 PoaTUOAL Obl met ooupoa 3 dito ticket 3 Rusland Obl Binoenl 1894 4 dito Gocona 18B0 4 dito büRoths 1889 4 dito by Ho 183B 90 4 dito io goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferp t schuld 1881 4 ïuatïij öepr Conv Ioen 1890 Ueo leeuiog serie B Geo Ie niig serie C ZuidAfr Rit V obl 1898 6 Mexico Obl Buit Sob 1690 6 Vekebükla Ohl 4oiibep 1S81 AvrrzBDjLH Ol li Btiea 1S0K 3 RoTTtzDAu Sted leen 1894 3 Nbd N Afr UandaUv aand Arendsb Tftb M j Certifioaten DeliMaatBoh ppij dito Am Hypotheekb paodbr 4 Guit My der Vorstenl aaud s Gr Hypotheekb pindbr 8Vs N odcrlandsche bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kolt Hypotheekb paudbr 8 i Utr Hypotheekb dito 3 OoSTiNa Ooat HoDg baDk aand Rosi Hypjthaekbank pandb i f AicsaxKA lüqu t hypoth pantlb Maxw L i Pr L ei eert ft Nan HoU IJ apoorw My aand llO Mij totExpl T St 8pw aand Ned lad fpoorwegm aand Ned Zuid fr Spm aand 6 dito dito dito VR Jl dito iTAUï Sp orft 18Br 89 A Hobl 8 Zuid iUl pwoiij A U obl 8 PoLXN iiraittiau V ettuen aand 4 BusL Gr liii B Spw Mijobl 4 Baltiscliu Ulo aand Faetowa dito aaud K Iwang Dombr dito aand Korak Ch Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahebika fliit Pnn 8p Mij ot l 6 Ohio k Vortli W pr C v aand dito dito Will 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Jr Spm eert v a niiaoisCeiitralobl in goud 4 Louisr aBbTill i Gert v aaud Mexico N Spw Mij lehyp o 6 HiB8 Kunsai r 4pct pref aand N York Ontasiofe West aand dito Peiin Ohio oblig Oregon Calif la hyp in goud B S Paul Mian It Maait ob 7 Uo i iic Uocfdlyn oblig 6 dito dito inc Col labyp 0 6 Canada Cau South Cert v aand VsN C Rallw Na lo h d c O Amstord Omnibus Mij aand Uotterd Trnmnog Maats aand NüD t tad uiBlerdara aand 3 Stad Koilerdum aan 3 BïLniE Stad Antwerpen IS i S s Slad IlriiBBftl 1886 2L HONQ TbfiBi RegullrtieselIsoL 4 Oosten Staatslyoning 1860 5 K IC Oo t B Cr 1880 3 Spanje tad Madrid 3 1868 Neb Ver Bm ADVERTËNTIEN Heden overleed te IJertoffefibosch in den ouderdom ï n 73 jaren oniie innig geliefde Moeder de Wed CATHAEINA ELISABETH BOUMAN vam Dili Hauen Namens de Familie MAETINUS BOÜMAN Gouda 21 Maart 1897 Volstrekt emiije Kemitgmng Verzoekt van rouvibeklag verschoond te blijven De ondergeteekende beveelt lich ten zeerite aan tot het Mangelea Wascligosd hopende door een prompte en nette bediening ieders gunst wiwrdig te maken Wed 1 T BERLIJN Gouwe C 15 Illuminatie Acht kleureiÏGËL ATINE Httlien met busjfs geiuld met wss Per stnk 0 10 100 ital 500 S 0 1000 8 rerkrygbaar bij N H POLAÜ P SFASmOEN per jnuo a cent per Bot 40 cent Guirlandes per Meter t4 ceut franco aan de paal BSSTELLINQEN moeten 14 dagen Toor lereringstïjd besteld worden by K A SCHEFFEL Bloetniat Wilerloostraat 46 Rotterdam LiU lUÜL iNlli Verlichtings ea VersieringsartikeUn f grootan eoorrtnul B MEIBERGEN ZWOLLE KoNINKLUKE K ïliHM8 1 KonlnlUüke MaeMnale Fahri k 1 1 DE HONIGBLOEU Tan 1 Ih N van Schalk C 1 1 gevestigd te afiravenlum 1 1 UepplerHraat 9 en fl § 1 1 naby de Regenteiaelaan I 1 HOFLEVERANCIERS 1 1 van i M den KONllN j van BBLUIE 1 1 Indien gij hoest 1 gebruikt de alle 1 1 wege bekroonde en Wereldberoemde b 1 1 perior Droiven Borst Honig Extract 1 1 iMIBLI A liTTIIE 1 1 FLACONS van 40 Ct 7 O Ct u 1 1 2 verkrggbaar hy 1 1 F H A WOLFF 1 1 Drogist Markt Oouda 1 1 E H ViN MILD Veenta 1 1 B 120 te Gouda 1 1 A BOUMAN Moordrecht 1 1 J C KATELAND Bosicop 1 B V WIJK Oudmairr 1 1 M KOLKMAN Waddimveen 1 Stollwerck sche Borstbonbons gehbrioeord na Tuoriuhrift van den Icon Univcrsitoits Prof Uehm Ho ad Dr Harlni Bonn iebbeD sedert 50 Jaren ab Torzachtend middel tegen hoeateo heesokheid en aandoening der ademingsorganen uitnteekende diensten bewezen Bij spoedige afwieseüng van warme ec koude lucht is t bijzonder aanbevelensnardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Geele palges i 25 cent Alom Verkrijgbaar Hennep r V5 Envelopp 2 2 S0 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINKMAK dl ZN