Goudsche Courant, dinsdag 23 maart 1897

Woensdag 34 Maart J897 iNo 7239 De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict GOUDA 35ste Jaargang mmm courant Nieaws en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Bovengenoemde Vereenig ng heeit in haro Vergadering van 15 Maart jl tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten Vacature B BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 30 MAART a s den Heer Mr J R VAM WEEL Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandea ia f 1 25 franco per post 1 70 AtzonderHjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst t m 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Haastreehtsche Kiesvereening te Baastreckt C J M KROON VoorzitUr H VA ZANEN MULLER Secretaris i BROUWER Dl KONING Penningmeeiter D RENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J viB DIJK Kiesvereeni ng Burgerplicht t te Woerden A P LEVENKAMP Voorzüter Mr F W Tl 8PILL T ari M S NIEKERK Penningmeeeter A KNIJFF Hz te Rietveld C MUNLIEFF te Barwoutswaarder OPE ME TEBKO OflE D Motaria H QRÜENËNDAAL te tiouda ia Toornemena op WOENSDAG 24 MAAKT 1897 dei morgena 11 uur in het Hotel Di Zalh aan de Markt te Oduda in ééne zitting in het openbaar te teilen en te verkoopen Een leer ruim sterk en goed doortimmerd nCBBEL HEERENHllS net TVin aan de OOHTHAVSlf Wijk B No 109 kadaster Sectie C No 350 groot 8 Aren 90 Centiaren Bevattende het Hnia benedan Boime Va tibnle met marmoren Gang twee groote Voorkamers groote Achterkamer Kantoar eu Bgkantoron twee Kamertjes in den gang en op ds trap uitkomende Keuken en groote Kelders onder bet geheele pand loopende Boven drie Voorkamers Achterkamer Badkamer Dieastbodeukamer Achterzolder met Vliering en grooten ZolderHet Hais is voonien van Oas en Waterleiding vele vaste Kasten marmeren Schoorsteenmantels en verder vau alle geriefelgkheder welke voor een logeable ingericht Heerenhnis warden vereischt Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 aar en op den dag der veiling van 9 11 nar Te aanvaarden ia eigen gebruik 1 Mei 1897 of vroeger bg de betaling der kooppenningenNadere intormatiën ten kantoren van de Notarissen A Q BOUAAN en Mr U ilh KOSSEM te Oravenhaj e en van voornoemden Notaris 6R0ISNENDAAL te üouda Formulieren TOOK DB 7Hi aHEIB5 WBT zgn verkrggbaar bg 1 BEKKüüND MET GOUUEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLM S Quiiia Laroche BS Staalhoudende Q ulna Larochej is de meest krachtig en vemterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binneneu buitenlandsche Geneeaheeren Verkrggboar m flesachen ii 1 90 en ƒ 1 00 d ARETTEN TEGEN ASTHMA Ue inadtming Tan den rook dezer GigBretten geeft den Igder aan Asthma terstond Terlicbtiag In Etai 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en F r oudAeid oplossend en verzachtend Prijs per fleschje 20 Cent KsiEpiUBK HoLH Hofieveranciers Zeisi Denót te Qouda Bg den Beer A HTEEPB Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Een ware Schat voor de ongelukkige slaobtoffisrs der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s FXFBEWARII G HoUasdache uitgave met 27 atb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hatVerl gs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van hot bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland Kienereeniging BurgerpUcUt te Gouda D RÜUTEK Voorzitter H KNUTTEL Secretaris W BOKHOVEN PenmngmeaUr P J BELLAARTJ ZWART Pz P GJOVEREIJNDER Kitfvereeniging Vaderland en Oranje te Oudewater A C VA AEL8T Voorzitter M J J NIELSEN f enningmJocc Secrttari A VAN AEL8TG J W Dl JONGH J A VRIESMAN O B oaANoü MxaAsnra nu Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis franco het praohtiR Keitlustroord lODE ftLHI mat nederlandscnen of franaclien tekst bevat nde de afbeeldingen der laatst uitgekom modellen roor liet Zomarsalsoan tm Ueederen hoeden enz voor heeren damw u kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JALUZOT C PARIJS 6Ul n Tan zUden vollen en kato a a itoffen laken enz eliz vorden eveneeni franco toogezonden doch men gelieve daaiv Toor deitoorten op te geven en oDgeveer d prezente bepalen Dit album bevat tevens de ioNehtinga welke voor de oede en prompte uitvoerlngM dar bestellingen benoodigd ztja BulêUxngtn van 35 franca n keogw nordan met eene verboofi ing van 5 0 0 AvflM notit êfiorij oan Inkomandê nefitfa in atU ptaauen van Nederland aan hui btzorg Dtf klanten tinbben geene formallteitai TOor de inklaring of andersinta te vervullen daar ons réêxpidlUahuU ta Bêzgndagl Noiri Brabant daarmede belast is FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ SN Cbemische WasücherIJ VI H OPPE IIEIMEK 19 Kruiükade Itotterdam Oebrevetecrd door i M den Koning der Betgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Üaerenen Dameigarderoben aUook alls Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomfiii van pluche mantels veeren bont enz Gord nan tafelkleeden enz worden nau de ienwste ett laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of gevertrt worden onschadelgk voor de g ezondheid en volgens itaal bewerkt TANDAUT8 E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda 1 van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Kitnereeniging tSehoonhoten en Omiiretent te Schoonhoven C H VA SCHERPENZEEL Voorzitter K V AS CALCAR PenningmeeiUr loco Secretaris N KOOIMAN D TEYLNOK Kieevereeniging t Burgerplicht ie Krimpen ajd Lek en Omatreken P VAN D B HOOG te Krimpen a d Lek Voorz J HOEFLAKE te Krimpen a d IJsel Secretaris M BOOGAERDT Bbrnz te Krimpen a d Uk Ur L A VA LANGERAAD te Lekkerkerk S MAN IN T VELD Dr e J GORTER te Ouderkerk a d IJsel Franscbe Dultsche JapanscheeD Venetlaansche Lampions de eftootvolle ÜLAAS IES v d Ainst Tentoonstelling VUURWERK BENGAALSCH ÜVR CONFETTI 8ERPENTINS LUCHTBALLONS ORAN IE PLIIMEAUX Nieuw groote en kleine VLAGGEN en WIMPELS VALLEGGIA s FEESTARTIKELEN Hofl Amsteniara Hanigeld f 200 twee toaderd gulden bfl het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor XES jaren eu voor ingelgfden bj de Naüonale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienet by het aan gaan van een verbintenis om XWBB JABBS gedetacheerd te worden naar Oott lndil ianbretigf eld TWIHTIG GULDEN Men melde zich aan VrlJurilUgers eu MiHtiepHehtinen met onbepaald verlof bg den Commandant van bet Koloniaal Werldepöt te Hardencijk et by een der plaatseiyite of Garnizoenscommandanten MiUtiepllcMlgen onder de wapenen tot hun onmiddeliyiten Chef VERWONDERD S iedereen orer onze prachtige en smaakvolle COLLECTIE MERKUR welke wy om onze Cliënteele meer uit te breiden zoolang de voorraad strekt voor den fabelachtigen Prijs van t 6 60 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat uit de volgende voorwerpen 1 Pat Golilln Heerenof Damea Hem met 2 jaar Garantie 1 Fat üoldin Heeren of Damesketting 1 Zakmes met 2 echte Lemmets Kurkentrekker Olassoyder en Breker 1 Pat Goldin Aanhangsel passende bg den Ketting 1 Thermometer die de temperatuur juist en volkomen vertrouwbaar aangeeft met 7 Baroscop Wederprofeet I Ëugelsche Weegveer weegt tot 12 Kilo li Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek S uitiug 3 Pat Goldin Overuemdknoopjes I Autom Illuminium Potloodhouder i Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Dasspeld Alle 20 Voorwerpen maai f 6 50 Verzending na ontvangst van Poslwissel of als Verrekenpakket rembours Porto extra G SClIUBKaT Cü N Z Voorburgwal 258 Amsterdam oi rarTr A iïTG EiNr eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost rcLet EZlep Beitellingen worden ten spoedigste uitgeroerd bij A RRIl liMAfV en Zn De VerMezing De liberale kiezers in het district Gouda Yoor de ProT Staten zijn zoo verstandig geweest zich allen te vereenigen op één candidaat Mogen er bij de voorloopige besprekingen andere namen genoemd zijn met onderlingoverleg is de eenheid verkregen zoodat de strijd kan worden aangebonden met kans op zegepraal Het is een gelukkig teeken dat er meerdere personen in de streek gevonden worden wier geschiktheid de aandacht trekt der kiezers men heeft dau eenige aanwijzing voor de toekomst en een waarborg dat er nog flinke mannen in de rangen onzer partij voorkomen Zooala het gebrnik in ons district en ook de billijkheid medebrengt is dadelijk aan deze zijde van den IJcel het bssef levendig geweest dat de plaats van den verdienstelijken beei Blok moest worden ingenomen door iemand die ipaciaal op de hoogte was Tan de belangen der Krimpenerwaard Als vanzelf was de heer Van Weel kantonrechter te Schoonhoven de aangewezen man daar hij reeds vroeger door zijne atadgenooten op den voorgrond was gesteld Men heeft daarbij zeker ook bedacht dat een lid uit de Oostelijke helft van de Krimpenerwaard de voorkeur verdient nu een ander lid der Staten aan den Westelijken uithoek woonachtig is Wij kennen den heer Van Weel persoonIgk niet doch vernemen alles goeds van hem Door zijne betrekking is hij met wn groot deel van het district bekend en van de zaken die tot den werkkring der Staten behooren op de hoogte Hij is een man die zich de achting zijner medeburgers heeft v rworven en van een onafhankelijk karakter die een eigen meening op goede gronden kan verdedigen Daarenboven heeft zijn naam in Z Holland een goeden klank zoodat hij door afkomst en relation zeker in staat zijn zal de algemeene bdangen van ons gewest te begrnpen a te behartigen Het is nu zaak met alle kracht deze caodidstuur te steunen en te doen slagen Ieder doe daartoe het zijne Men mag verwachten dit de voorstanders van den J FEVlLLETOm 8Ï Tibaroe Terontsehtildigde tich door zioli te beroepen op de Boodsakelükheid om uiet alleeii voor z o eigen onderbond maar ook roor dat ran anderen ie zorgen aBekommer u daar niet oTer zeide Treanna daarfoor lal gezorgd worden Tibaroe antwoordde bedaard maar raatbetadeo dat bij de zorg toor het lot zyner beacbermeliogeD U1 BJemand andera wilde orerlaten Toen werd Treanna driftig en barstte los naar Tiburee liet het onweder Toorb jtrekken eo toen de markies eindelijk uitgepnt ran de veraioeieqia die bij zicb zelf berokkend bad weder tot bedaren was gekomaQ eo nog aala aan den zwerveling iroeg of bij bg zijn p an bleef om bet kasteel t rorlateD antwoordde deze weder bereatigend Dat antwoord gaf bij op eea toon dat Treanna begreep dat alle aanbondea vracbtclooa zou lijn Hjj keerde zieb eeasklapa om wierp tijn geweer orer achoader eu verwijderde zich met raaaa sobreden Uair de markiea Treanna waa een obte Breton Ala kg aaaa oan plan had gemaakt wu hij aiet gemakkelijk daarvan af te brengen Den aadaren morgen byaa op deoaalfdeo tgd dat fraaie de Pratenroa zich aaar da grot in bet kastanje boaek begaf waa h in de kamer Tan Tiburoe gekoma om hem eoae wandeling roor te tlaan Toen 1 tea goad LBd na hal kaataal wina rtap de heer Viruly thans met ons hun best zullen doen voor den heer Van Weel nu hun candidaat zelf begrepen heelt zich in het belang der partij te moeten terugtrekken In sommige deelen van bet district is de heer Van Weel wellicht minder bekend maar de kiezers mogen gerust vertrouwen dat de leiders der liberale partij een goede keuze gedaan hebben en dat hij bet mandaat dat men hem wenscht op te dragen ten volle waardig is Men verlieze toch niet uit het oog dat de verkiezing voor de Prov Staten ni t enkel loopt over de vraag wie het best de locale belangen der streek do polderzaken en waterschapsbelangen kan behartigen Zij heeft ook eene politieke beteakenis daar de leden der Stateu tevens kiezer zijn voor de Eerste Kamer Bij het voortdurend streven der anti liberalen om de meerderheid in de Eerste Kamer om te doen slaan door overal te trachten mannen van hun kleur in de Prov Staten te brengen past ons waakzaamheid Wij moeten steeds op de bres staan en ons niet laten verschalken Ieder liberaal kiezer is aan zijn beginsel verplicht zooveel uiügelijk liberalen naar de Staten af te vaardigen teuz speciale belangen of bijzondere overwegingen voor een enkel maal ons vrijheid geven van dien gulden regel af te wijken Zulk een geval doet zich thans zeker niet voor Onder de candidaten die ie onzer kennis zijn gi komen is niemand die ook afgescheiden van de politiek meerder en beter aanspraken zou kunnen doen gelden dan d candidaat der liberalen Wij verwachten dan ook dat al onze geestverwanten hun stem zullen uitbrengen op den heer Van Weel Gelukkig behoeft er in dit geval geen sprake te zijn van verdeeldheid in eigen boezem Alle vrijzinnigen van welke schakeering ook kunnen en zullen zich om de Centrale liberale kieevereeniging scharen ten einde een waarlijk vrijzinnig en bekwaam man in dti Staten te brengen Alleen is de weinige opgewektheid waarmede men in dezen tijd van afwachting van de dingen die de nieuwe kieswet ons brengen zal de tusscbentijdsche aan vuUingsver kiezingen beschouwt een niet te miskennen gevaar markies eensklaps mt zgn nieuwen Triend atrak aai ziende ziende Tiburee wilt gij mijn aecretaria worden De zwerTeling glimlachte oH hernam de markies ik bied u da belrekking ran aecretaria bij mij aau duizend guldon s jaara bebahe koat inwoning enz Wija dat oena af als gg durft De goedhartige markies bleef midden op den weg staan eu aloeg de armen oTer elkander terwijl hg hem met eene rrolgke spottende uitdrukkinfr aanzag De markies ia Tan morgen zeer opgeruimd gesteaid leido Tiburee Treanna eTeneena Troolgk aanziende Dat ben ik ook maar denk daarom niet dat ik schertB Ik meen het ernatig mgnbeer Mag ik weten wat ik als eecrutaris Toor mgnheer den markiea te doen zat hebben f ir Wat gij te doen zult hebben Zeker Wel duizend dingen wAla daar zgn nMgae oorreapondentie bgbouden Verder Wat Torderf Welnu terzeo maken op mgne Trouw De markiezin houdt Teel van verEen Voorts zullen wij jagen Tiaacheo achaken enz Thans weet ik bet mgnbeer de markies Lniater nu eana naar mg maar wordt niet booa Spreek ik zal bedaard blijven aprak da markiea wiens bloed reeds begon te koken Ik durf weddan dat gij weer gaat weigeren Zooala gij zegt mijnheer Treanna ik weiger Daiaead duitela 1 riep de markiea uit terwgl h MRiklapi Toortotapto dat ia atom I Men is zoo vervuld van den aanstaanden gtooten strijd dat men zoo u spiegelgcvechtje haast niet de moeite waardig keurt Ten onrechte Nooit moet de ijver verslappen waar het de keuze geldt voor een vertegenwoordiger in de Staten terwijl daarenboven het nieuwe lid den tijd moet uitdienen gsdurende welken de heer Blok nog zitting bad En mocht een eventueele wijziging der provinciale wet algemeene aftreding ten gevolge hebben dan beeft een aftredend lid st eds teel voor op een tegenstander Wij rekenen ur dan ook op dat alle vrijzinnigen heden over acht dagen ter stembus zullen opgaan om de verkiezing te verzekeren van den liberalen candidaat Mr J K VA WEEL te SCHOONHOVEN BINNENLAND GOUDA 23 Maart 1897 UedenmoTgeD kwam ooze gemsaaU bezoekea een der hoereu van het ataldepartemaot vau M H M M da Kouiogio die lu jo el chap aii deo Gemeo Die boa WD neater ea deo ComtaiuariB tad Politie de olgeoda weg hebben ft egd Crabetbatraat tCaiUosiogel Kleiweg NioQwsteflg VvgelBDMDg Tiendeweg Ftuweeleo Öiogel Nieowe Veerital OosthareD Dubbele Buurt Gouwe IA e gde Turfmarkt Kleiweg Hoogstraat Markt Noord an Ooetzyde KerkBteeg Kaooustraat Weetbaveu Yeeratal Kaaraeofabriek Bogen Raam Zuidzydo Hotterdameob Veer Gouwe booge KJde Dubbele bDurt Wydiitraat en Stadbuii Waaracbyoiyk tal dexea weg nogweleesige wyziging oodergaao Naar wy veroemen sal ia da Groote of 3t Janskerk tgdena bet bezoek van II U U M de KoDioginoen eeu koor eo paar Qimmerd uitvoeren m t begeleiding vao orget Fa ecoe gecombineerde rergadering van bewoaera dt r Ma kt ea Wjidilraat werd eenparig beiloteo Rameo ta werken tot versieriug dezer twee wykeoi Op deze wpne kan eeoe ineeoteopende T ieriDg vao Markt en Wyditraat tot ataud komen Oodentaaod beatuur werd onmiddeliyk gevormd O Ü T Houweotogfl Toorzilter J Zieletra peouingmeeiter J van Keoen iiecrotarifl G De twee vanüelaara waren op deze hoogte tau het geaprek gebleTee toen de kalea ran freule da Prateoroa voorbij kutim De markiea zoo ala men gezier heeft haastte zich om zijne oiebt aau te apreken Hij waa de man niet om lang boos te bigven en h acheen dan ook geheel eu al het ToorgevaUene te hebban Tergeten dal twee naandeo geleden tuaschan Kliatbeth eo hem had plaata gehad Die onrerwachte ontmoeting bracht bem weder lo sgn humeur t Ia al veertien dagt n geleden sedert wg u op Treanna gezien hebben nicht zeide bij zonder dat hij den trotaobtD bitk aoheen op te merken dien de oude freule op den zwerveling geworpen had irDat ia zoo oom antwoordde zij ematig maar er zgn ook gewichtige zaken op Pratenros aanhangig En welke aU ik t eten mag f Weet gg dan niet wat er omgaat Vertel het mg maar Als gij plaats in mijn rigtoig wilt nemen dau zal ik u naar Treanna terug brengen en onder weg aal ik u medadeelen wat niet langer een gebiin roor a hlijfen mag tik ga met u nicbt Toen wendde de markiea zioh tot deo zwerTeling Ik ga metde frealemitde riep hij hem toe Tut weenieua Brice maakte het portier open maar de markiea eebeen er niet eena aan te deuken waarom deze soader dat bet noodig was de freule Targazeldr Hij atapte in het rfjtuig nnm oaaat zijne nieht pj ta eo leen meu Tibnrce Toorbij reed boog bij zioh orer het portier en riep hem toe Duizend gulden behalre koat eu inwoning Dank er oog MUS goad oTtr 0 de Vooys D a mBom P v Bolk Th Peeters Werniuk eo Cooli Volgens de hedea ter visie liggende kieisrsigst xgn in dexe Oemsente 2231 kissers voor de Tweede Kamsr 2218 voor de Provinciale Staten en 2043 roor dsn Osmeentetaad TweeUl bg de Gsr Kerken Ie Oonda B da J Bos te Heogsveen sa ds A Voogal Ie Diotoloord Deo 18 April a a xal bat dartig jarea g leden zga waarop ie Ooada ala ageat van poUtte ia dieott trad de beer Zitwiag hoofdagent Tan politie tit Wy hopao dat dma welHcbt laatate fMitdag i elko d Tergryada jobilarie ia zgo politie lo baao aal viarea voor bem oiat ongemerkt Toorby zal gaaa itBHieri hem wie bet ook moge tyn dia gednreade dertig achtereeorolgeDde jarao ooafgebrokea voor de veiligheid der inwoDora en hanne goederen ia eene gemeente beeft gewaakt ao die ten alle lijdezynedieaateD bereidfaardig aan het publiek eener gemeente heeft verleeud zoo iemaad verdient achting en zoo iomaad verdient lof wy hopen dan ook dat dien dê Toer dewD aehtauwaardigea grgaaard eau dag ran vreugde een dag van genoegen mi e zyu aa fertrouwen dat bet ook bierweda ven ala met vele andere taken in de gemeeote Gouda bewaarheid moge worden dat men iu Qonda weet te waardeoren en weet te aehteo datgene wat waardeeriog ea aebting vei dient Moge bet gemaenlebeatour van Gouda dfn G5jar ge grysaard een genoegeJijke en tareni zoTgelooM ondea ruatdag waarborgea Oaze weg voerde ona giekeran roor bek eoral naar het verbouwde Poatkantoor De indrnk die wy van de aieawe inriebtiag ootfingen waa seer gunatig Een raine aaal met uitstekende bovenvertiobting ii in gebrnik by bet pereoneel dat aaa gemakkHlyke achryfen andere tafela zyii werkzaamheden veol beter kan verricbtert dan rroeger De versebillende dieniten hebben een drietal doelmatige loketten terwgl een nette en roime vaatibale voor bei publiek beatemd ia Een flinke tafel mat vier atoalen maakt correHpondaotie gemakkelyk ar is gelegenheid tot verwarming zoodat bet ia dit lokaal geaellig uitziet De eenige aanmerking die men zou kunnen maken ia dat het er overdag niet al te licht la maar dat koi misachien door de nanwe Noedgodateeg niet Aodara Het geheel ia een aanwinst voor da atad en XIV Tiburoe op bet graa liggende in de aehaduw van een breeden eik zag een pooa lang da kalea oa waarin Treanna ea de freele geaetea waren Toen rerzoak hij in diep gepeina eo een uildrokkiog vau amart overto g igo gelaat Blgkbaar Toerde hg ecu beftigea atrgd in zijn bionniste De voorslag van den ouden edetoian apeeld bem ondanka hem zelreu gedurig TOor den geeat H j bad dien geweigenl in eene eerste opwelling vanr tijngevoelighetd en kieaobbcid maar hem nader overwegeode Troeg hg zioh af of hg het recht had de kleine I auvratte zgn aaagenomnp kind veratokeu te doen bliJTan ran de voordeelfu iie zgno nieuwe betrekking hem zou aanbieden Want moeat hg niet vooral aan de toekorait denken van de weea met wier opvoeding hg zioh bad belaal De oude vrouw lou miaaehieu zoo tang niet meer Leven eo wanneer iij geatorven waa wie zou daa roor het kind lorgen Zou zg met bem zgn rerUten eenzaam leren moeten dealen Aoü bg baar zoo ala nu de oude boerin over de beide zenden in alle weer en wind aan de vanwogende zonneetralen on den leherpeb zeewind bloot geatatd om zjjn wild en viaoh raa de oene markt naar da andere te brengen t o einde haar van da onzekere opbrengat dairvaa te do n lerea Die overwegingen eo andere van gelgkeo aard braehten Tiburoe in twgl l en deden allerlei treurige gedachten in hem oprijzen if fét MHttl04