Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1897

Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 AangevaogeD 1 October TUd vao Greeowlch OUDA KOTTIKDIM 11 86 1 89 8 60 3 61 4 10 15 88 4 61 18 89 6 4 11 48 6 11 11 86 l lt 8 4 16 6 80 BOTTtKDA U e O D D 1 1 10 19 11 60 18 11 1 40 1 44 9 10 8 10 11 9 30 9 40 9 66 10 31 8 11 8 61 1 8i 8 1 86 8 88 8 63 9 3 9 10 6 80 i 9l 8 11 1 88 8 6 9 81 8 81 8 47 8 34 41 f 10 01 3 0 4 04 4 33 8 10 6 40 6 41 8 47 1 46 8 86 10 07 DEN HAAG GOUDA 18 98 11 41 1 10 1 46 8 18 8 16 60DDA DEN BIAS Chuida KereDhuiBtQ MoerkRpelle Zoetermeer Zegwiutrd Voorburg ft 1 30 8 86 9 8 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 48 8 41 4 46 6 Ï8 6 64 8 111 80 1 49 P 38 8 64 9 64 10 1811 16 11 I 4S8 41 11 80 18 40 4 61 8 01 10 0 I Z 68 8 68 11 41 19 61 8 08 f 8 18 10 16 V 8 01 9 08 I 11 66 1 06 6 80 8 88 10 81 H 8 18 mO 1 10 48 18 11 4 18 48 1 10 8 114 116 86 6 68 98 89 1 80 8 8l 9 9 8810 88 11 8 11 48 Hlgo 6 481 801 48 8 60 9 19 9 4 10 11 a O I D A V TUCHT Oosdl 6 30 31 7 18 1 66 8 81 9 88 9 68 10 19 10 61 19 66 8 80 Oudev 6 46 8 64 1114 8 31 Wnerdai 6 6S 1 8 8 18 t H Ulrwlil e lS i 1 48 8J8 $ 9 64 10 6111 46 1 813 08 I K u tLmiterdim t Bloot Woenidig GOV A A II8TBEDAM Ooud I SI 8 81 9 68 lO il 19 10 4 11 J 0 8 8 14 9J7 10 6 1 8 IJ 8 8 11 apt tt NdoUuip LddKhndu ea Beytwjjk KJnliwif u Hek d i i U T K E O H T S O U o A Utnekt 88 1 80 9 8 88 10 18 10 38 11 38 18 8 S 08 8 88 4 46 14 Woerden 68 8 11 10 88 11 66 18 84 4 18 8 84 Oudemter 8 19 10 46 4 94 Qoude 8 88 9 84 10 10 10 89 11 1018 11 3 41 4 87 6 17 Ali8TIIfiA H S O U D A AKltwdu a U 1 18 8 18 9 10 48 1 34 9 63 4 Bind 1 88 8 18 9 14 10 10 Mal 1841 M8 i 8 6 Lat Soad BoMgiw lit mmiwmt m oM op 3 17 4 41 6 67 8 66 8 81 10 17 10 8 1 10 10 84 3 84 8 1 1 18 8 48 10 41 8 80 6 18 6 1 39 9 4 11 01 i 10 17 10 80 11 88 het Gondiche pabliekt dat zoo langzamerfaaod UD grooiflteedsche gemftkketi gewend zal rakeo Door de directie Tao de Maatacbappij voor scbeepB eo werktoigboow te Fe enoord weid gisteren aanbesteed het boa wen van een ketelmakery op baar etablisaement De inflchryTtagen moesten behelzen A voor bet geheele werk B met kostelooza bijteveriog door de fabriek van het gegoten gzerwerk en C als boiTen van al het gterwerk logeschreveD werd o a door de hh C P W Deesiog fOor het gefapele werk f 107 550 H J Nederhorst idem f 104 493 beiden alhier Door het ministerie van waterstaat zgn aan den heer H J Nederhorst te Oonda bg ooderbaodscbe orereenkomit opgedragen de werken van ondereo borenboaw ren de brng eter de BroekweterJDg K M 34 123 in den spoorweg Goada Rotterdam Toor de som vso i 15 200 Heden morgen omstreeks 6 nar brak er een hevige brind nit b den timmerman 0 riak Ie Reeuwyk het buii was m de bewoond door F Yermenten Door de felle wind aangewoekerd is het geheele huis met timmermantwinkel afgebrand Ëen klein scbuartje met een kleine hooiberg is nog door de brandweer gered lok is nog van beidehoisgezinneD eenig huisraad gered de oorzaak is onbekend alles wae Terzekerd De leden van de Eerste Kamer der St teoQeneraat zya tot hervattiog der werkzaamheden byeengeroepea tegea Maandag 5 April des arouds te half negen ure De G van Gorkam te Amsterdam vierde gisteren onder vele bigben van bDlaogfetelliog ztjn 40jarig ambtjabilé Te Leideo tot doctor in de godgele rdbeid gepromoveerd stond de jobilarifl eerst 7 jaar te Ëemnes Tan daar werd hg beroepen naar Leiden eo verwiMelde die standplaats in 1874 met Amsterdam Ds Van Qorkom zal de volgende maand zgo emeritaat vragen Wg mogen mededeelan dat de Broederseheps commissie so de coratoreo vao de kweekschool den dag waarop dr C P Tiete sedert 25 jaar als hoogleeraar aan de kweekschool verbonden za zyn den 13n Febraari 1898 feestelijk wensoheD te herdenken Zg willen prof Tiele op dien dag zgn portret aanbieden met len wensehc zoo beet het in een tironlaire vnrzonden aan de Tante ledeu der algemeene vergadering de bestoreo der gemeenten en de studeoteu van het seminarie dat dit kunstwerk eenmaal eene ptaata moge inoemeo nevens de andere bekende portretten die de wanden sieren vau de Bestuurskamer te Amsterdam Professor Tiele heeft zich bereid verklaard voor het portret ta zitten en zich met bet huldebtgk zeer ingenomen betoondf vooral ook wglhet niet een parsoonlgk geschenk zal zgn ietswaarvoor hg zich na de feestviering op 3 Nof ember 1893 begrgpelijkerwg e bezwaardsoa gevoelen Liefst zou professor Tiele voorhet portret aanitonds in de Amsterdamschekerkekamer een plaats willea vragen en dit teeer omdat hg reeds io bet bezit it an eenander portret bestemd voor de seoaatskamerte Leiden terwgl er in de kerkekamor teRotterdam een portret hangt oit den tgd vanzgn verblgf aldaar N R Ctc Bg het departement vao koloniën is ootvangea het volgend fan 22 dezer gedagteekend telegram van den gouverneur geueraal van Ned Iadië betreffeude de krysverricbtiugen in Atjeh Eergisteren nacht werd het hendehoofd Toekoe Tjont Lamleogah in het hooggebergte beauiden Mamdreb overrompeld en met zeven zgoer volgelingen gedood Oozersgda werden geen verliezen geleden 8 10 8 40 S 4I 8 54 9 1 8 88 9 1G 1 91 1 8a 1 48 1 t 1 Ond Hoordreefat Nieuwer kerk OtpeUa Kotterdun 6 ti e s 8 11 8 19 8 16 4 68 t S 8 14 5 81 Rotterdam Oapelle Xieuwerkerk Uoordreoht 9ottda In de plaats vaa de afdealing Schiedam neemt aan het einde van 1897 de afdeeiing Alfen zitting io het beslnar van d Kcwestelgke vereeoigiog ZoidHoUand van het N O G Door de afdeetiog Alfen worden voor lid van t gewestelijk bestunr voorgMlragea de heer J V d Schenk hoofd der school te Bodipgraven en C Bgkerk secretaris der afdeeling Alfen van den Bond van Nederlandscbe ooderwgzers Io den brief waarin de rechters ran het hooggerechtsbof de regeeriog der Z A Repo bliek aanzeggen dat g zich ann de nieuwe wet honden zallen verlangen zg dat de r eeriog by den Volksraadeen wetsontwerp iodiene waarby de grondwet en de onafbaokelykbeid van bet hof op steviger groudilag worden getet zoodat zg niet dan door eeoe bgzonderc wet kannen vera iderd worden Ds president heeft beloofd een dergelijk voorstel bij don Volksrasd in te dieoen Een siation verbrand Io den nacht vao Zaterdag op Zondag is bet station Bern door eeo hevigen brand verwoest Het geheele gebouw de wachtkamer niet uitgezonderd werd in korten lyd een prooi der vlammen Id weerwil van dezen brand werd het treinen verkeer niet ooderbroken Ie de etrafgevaogeais te s Hertogenboscb bevindt zich thans nog sJocbti één veroordeelde Dit bericht is een atog name tegeohanger van die der vorige week dat io eenigegevao ganis ao van lagereo rang geen ruimte beschikbaar is om alle vomiisaen ten uitvoer Ie leggen Op de fiets in anderhaUen dig van Farya osar Amsterdam dat heeft eeu ti ransche raclameryder Cb Joyenx gedaan Zaterdagochtend even orer zessen vertrok hy uit Pargs en Zondagmiddag vóór 5 uur waa by te Amsterdam Bgzonder friscb kwam bg aan tO n bem eeu etoel gepr fEeuteerd werd antwoordde by ik heb al zoo lang gezeten nu wil ik wel eeni staan c en dat na een ritje van 626 K M De tocbt werd gemaakt over Reims Rethel Brussel Breda Terheyden Qorinchem Meerkerk eu Utrecht Jejeux had onderweg niets dan vleesoheztract gebruikt en zgn diner bestond uil soep oesters bloemkool en ys Na aankomst waa t eerste dat bg deed oen bad nemen Te Winterswgk is Donderdag toen men aan bet itation der Qeldersob Ov tgi M Aobe Lokaalspoor bezig was met rangeereo eeu arbeider tusicben de buffers bekneld geraakt waardoor hij inwendig xoodanig werd bekneusd dat hg na korten tgd overleed Voor Falb den weerprofeet die verlamd ia heelt en bg opeabare inschryviug in Duitschlaud 50 000 mark by eengebracht Donderdagmiddag ongeveer te 12 uren had in de schacht Wilhelm Ie Waone iu Westfalen eeu hevige mtjnootploffiog plaats In do zesde kolengaug wilde een der opvithters tegen bet verbod een stuk rots door d roamiet laten springen waardoor bet myagis ontplofte en acht arbeiders werden gedood De arbeid konniutlegenslaande dit ongeval loch worden roort 11 18 11 18 U ll 11 88 11 86 11 41 11 61 I 8 18 M 8 61 9 81 10 89 10 36 10 48 10 48 9 80 lO U Ha e 8 80 7 81 8 88 Uit Wetitergoo schrgft mea aan de Leeuw Ct c Het spreekwoord dnt het eerste kievitsei er 20 Maart moet zyn al zsl het ook op eeu ysschots worden gel gd heeft zich dit voorjaar bewaarheid De booggewaardeerds trekvogels waren dtt jaar dan ook byzonder vroeg uit bet zuiden teruggekeerd reeds halverwege Februari Werden de eerste troepen gezien Eu niettegenstaande vogelkeoners constateerden dat de vogels geen besten winter hadden doorgemaakt daar ze erg vermagerd terugkeerden kwam het eerste ei toch bgcon der vro reeds 15 Maart werd het te Oldeboorn gevonden Te Wommela werden door een eierenxoeker uit Spannom 19 Maart twee flieroo uit één nest ten verkoop aangeboden De gelukkige vinder beaomde hiervoor nog 9 gnldeo Gewoonlgk komen de eerste kievitseiereo eerst einde lentemaand at moge de traditie als uitersteo termyo daarvoor 20 Mtirt hebbeu vsetgesteld Iemand die hiervan aaoteekening beeft gebonden dateerde het vinden van het eerste ei o a in 1879 op 3 April in 1887 op 30 Maart in 1888 op 1 April terwylhiertegeooter staan de jaren 1882 en 1H94 toen de gelukkige vioders reeds op 17 en 16 Mhart in bezit van het zoozeer begeerde eerste eitje kwamen Ook op Texel ii het eerste kievitsei ge vanden Men meldt nit Haarlem Nieawsgierig om te zien hoe door de politie de publicatie betreffende de Zondagawet zou worden uitgevoerd bewoog zich Zondagochtood reeds vroeg menigeen op straat die anders tot de langslapers gerekend wordt Geruit kaa gezegd worden dat zoowat half Haarlem op de beeo was en de agenten aangaapte die op groota ty§ten aanteeksningen maakten By onderzoek bleek dat zij lait hadden om op die lysten te plaatsen alle namen van de neriogdoeoden in hnn wgk met vermelding van bet beroep en de aanteekening of al dan oiet was geëtaleerd en bg koffiehuizen of de denr was geslotea De koffiehhisbonders hebben zich vrgwel alleo naar de publicatie gedra Q en Bg de gebroeders Briokmann op de Groote Markt stond van 10 tot 12 een der firmanteu en een jongen op de stoep om de deur voor komende eu gaande bezoekers te openen en te slu teu Van niet étaleereo van neringdoenden as slechts by eeu dood enkele spiake De meeslen hadden bgzonder veel werk van de étalage gemaakt De firma Peek en Gloppenbnrg bad er zelfs groen tusscben aangebracht Gewaarschuwd of geverbaliseerd werd er niet Naar werdt gezegd zal van de opgemaakte staten één verzamelstaat worden gemaakt zullen de volgeode week de waarachuwingeo en de daarop volgende week de Terbaliseeringen beginnen en zulten de verbeurdverklaringen de week daarop een aanvang aemea Uit Amsterdam meldt men Wie met de uienne bepaling omtrent bet sluitingsuur der koffiehuizen tevreden mogen zgn de kellnen oiet Zgiien hnnnen diensttgd met éen nnr verlengd en mopperen daartegen Dit is te begrypen al krygt de kastelein iets meer in het laadje nu er na één nnr nog wat getapt kan wordeo dit verhoogt de fooi van den kellner met geen enkelen cent Dekel ners nu willeo bet daarheen dryven dat de koffiebnisbouders die tot twee nor s nachts mogen en willen open blyveu verplicht zullen zyn des morgens hun personeel oiet vóór 12 our aan den arbeid ta zetten De 20e Joni de jabileumsdag van Koningin Victoria znl een algemeene daokdag zyn Te Londen wordt al handel gedreveu in de huizen en kamers die uitzicht geven op het voorbytrekken van den stoet Een buis io Piccadilly is voor dien eeneu dag verhuurd voor f 24 000 Kleine kamers in de bunrt van den wegt waarlangs de opfocbt gaat zyn voor f tiO en f 120 verhuurd Men beeft daar geen uitzicht op den f toet hoegenaamd maar kaa erontbyten of lunchen 6 10 6 61 1 11 8 10 8 88 1 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 60 4 61 6 04 8 10 1 64 9 01 8 08 8 14 In de boort van de kerkSaiotGermain des Piti p een ta btheuveltje aan den ingaeg van de rea de Rennes stond Zaterdagmiddag een olifant van drie meter hoog Zyn snuit zwaaide zachtjes heen en weer Ontstelde politieagenten snelden op het monster af dat gelukkig van karton bleek te zijn maar niettemin een pnorme menigte ova zich had verzameld Mos wachtte tot de dttittonia viel en toen werd het dier met groota motita door de politie in hechtenis geoomea en naar het bureau in de zooveelsteafdeeliog vervoerd Wie hem er oeergeiet had Men beeft het oiet kunnen ontdekken maar de leerlingen van de Ecole dee buanx arts staan onder de verdenking Ze moeten echter eeu aardigen tgd gehad hebben om ongestoord door voerbgkomende politieagenten het beest op te zetten wanneer men io aanmerkiog neemt hoeveel moeite het dezen gekvst heeft bet te verwgderen In de Friesche gemeente Schoterland gaf ienand aan een jnffmuw die zeer goed op de hoogte is van de effecten eeoige effecten ter waarde van p m f 4000 in bewaring om die ter geschikter tgd voor hen te verkoopen Toen by na eenigen tgd by de joffronw kwam om eens te informeeren hoe t met de effecten stond zeide zg dat zg geen effecten van bem ontvangen had Daar fay da stukken in groot vertrouwen aan haar bad ter hand gesteld had hy geen bewye van ontvangst van haar gevraagd Dadelijk heeft hy hiervan kennis gegeven aan den officier hg de rechtbank te Heerenveen zoodat de zaak aanhangig is hg den rechter van instructie voor wien beide peraooen reeds in verhoor zgn geweest lu den nacht van Vrgdag op Zaterdag is uit den stal van den stalhoider R te Rgswyk een 5 J8rig paard ontvreemd ter waarde van ongeveer f 400 Men vermoedt dat bet dier ter voorkoming van berkenning naar de atecbtbauk is gegaan Door twee politie agenten in Den Haag ia aangehouden een agent van het Nederlaudsch Zendinggenootschap verdaehl van afpersing en tevens van bet valscbeiyk aannemsn der hoedanigheid v an polit ie rerbercheur Buitenlandscb Overzicht Aan bet gala diner in het koninklgk paleis stelde de Duitsche keizer gister een dronk in Heden zeide hy ia het eeu di van diepe ontroering voor het Duiteche volk De vorsten zyn byeengekomeu om bet aandenken van den grooten keizer te vieren Aan de verzamelde vorsten bracht spreker zyn diepgevoel den ionigsten dank en nt aan alle vertegenwoordigers der vreemde sonvereinen die aan het feest wilden deeluemeu om daardoor te bewgzeo dat Europa s lorslen en volkeren door een gemeeuschappelgken grooten familieband omsloten zyn Het is niet aan my vervolgde spreker mgo grootvader te huldigen maar zgn geest waart beden door zgo volk Wy denken aan zyn deemoed zgn eenvond en en trouwe plichtsbetrachting en herinnereo ons ayn woorden dat hy meer geleerd bad door deemoediging dan door succes Voor ons echter booge vorsten en verwanten zal zgn aandenken een nieuwe aansporing zgo om voor onza volken te leven en te arbeiden Op den voornitgaug eq de beschaving op bet behoud vao den vrede de vriendschap eu de wapenbroederaobap willen wy de glazen opheffen met dan roep Het Duitsche volk en vaderland en de Dnitsebe vorsten hoera Volgens eeo bericht door de KülaiseheZtg uit Farys ontvangen is de eensgezindheid onder de groote mogendheden sedert eenige dagen verder te zoeken dan ooit Engeland zon niet willen meedoen aan de blokkade van Grieksche havens maar bet voorstel gedaan behben een maatregel te nemen om het oorlogsgevaar aan de Turksch Griekacbe grens af te wenden Deze maatregel zoo hier in bestaan dat de mogendheden aan Griekenland en aan Torkye den eisoh zonden stellen hun troepen ieder aan zgn kant 50 kilometer van de grens terug te trekken Weigerde Griekenland dit den zou Ënj eland bereid zyn Volo te blokkeeren Op Turkge zouden vooral Rusland en Oosteoryk hun invloed moetan uitoefenen 10 40 1 18 8 86 8 48 8 61 9 61 10 4 10 11 10 18 10 81 1 68 1 61 8 8 8 13 8 88 11 80 10 4 10 6 1 6 8 09 9 07 10 4 0 98 10 4 9 S 1 8 8 8 41 9 49 11 10 7 46 9 48 4i 18 4 7 8 Het bericht spreekt ook van aanstaande wyzigingen in het Franscbe ministerie De voorleopige berichfcen omtreat den oitilag der algemeeoe rerkieziBgen meldeo dat gekozea ago 161 njiDiateriealeo 20 leden ran de conititntioneele sppoaitie Oriapianeo 9 ndicalen 11 Boeialiateii terwgl tot nu to blgkt dat er 8 beritemmingen maeten plaats hebben Dit is evenirel elecbts de oitalag rao 209 Torktezingen terwgl er meer dan 500 zelels TorTold maetan worden Hoewel bet aantal gekoiea mini terieelen orerweldigend i kan oen dna nog geen Taste gerolgtrekkingen maken TOOr den algemeeiieu uitslag Wel scbynt de oterwiuniog na het kabinet di Rudini gewis Tooral waar men Terneemt dat alle mioiaters herkozen z o In de Franscbe Kamer zal heden de Panamazaak worden heropend TOOrloopig nog slechts met een Traag OTer den stand Tan de iostroctie Vaat staat hieromtrent dat Le Poitteiin de rechtercommissaris te Ijoodeo ia geweest Vrgdag Tau duar is ternggekeerd en gelijk ook de sTeDpsiberestigt Terscbilleadebewyi tnkken ia oetTangst heeft genomen door Arton aan een hooggeplaatst ambtenaar toeTertronwd De commiseie Tan rapporteurs uit de Kransohe Kamer OTer het Toorstel Tan een der leden om het Terbod omtrent oaderzo k naar het vaderschap uit het Burgerlyk Wetboek te schrappen heeft zich in beginsel daarToor Terklaard Ëen barer leden heeft zich echter belast met het aanbieden ran een nieawe redactie welke te ens zal trachten waarborgen te geTen tegen misbrnikea Io België is een beweging gaande oTer de snikerpremiën Het TOert meer dan 80 pCt Tan zö prodnctie oit en zoowel de fabrikanten als de boeren die beetwortels verbouwen Tragen Taa de regeering meer protectie tegenoTer de jongste maatregelen tau endere luodea De boereo eischen booge ioToerrechteo op buitenlandrche bieten de fabrikanten algeheel Terbod Tan den iuTOer tbo saccbarioe bebalT TOor geaeesknodige doeleindfo De aitslag der Terkiezingeo in TranSTaal ia naar de correspondent Tau de Times te Johaaoisburg meldt dat de Eerste Volkaraad ntt 19 roDsarratieTen en 8 TOornitstreTenden zal bestaan in pilots tbo 16 conserTatieTeu 11 TOornitstreTenden Troeger Tegen de geldigheid Tan Tier Terkieztogeo n protest aangeteekend maar Termoedelgk zullen deze protesten geen geTolg hebben In den tweeden Volkaraad blijft de cooaerTatieTe partg in de meerderheid Hoe de Hellandsche Atrikeaers denken over den heer Shreiner die TOor de parleweotaire commissie te Londen übodes ontmaskerd Tau de meeste grieTen der uitlanders in TrinsTaal het herscbenschimmige aangetoond en de zeer ernstige gerolgeo van Jameaon a inval inTol iu zoo helder licht gesteld beeft zegt Oiis Lande in eeo artikeltj oTer bet rertrek Tan genoemden heer De beer Schreiner zoo heet hel is goeu bekend met de ware toestanden eit hst wordt Tan bem verwacht dat hg in dezen kritieken tijd duidelgk te Terstaaa zal geTen wat de Afrikaners van de geheele komplot geicbiedenis denken Wg hopen dat bg vooral zal doen oitkomen welken geweldigen acbok het snoode verraad aan het vertrouwen der Afrikanen ann al wat Britach ia in Zoid Afrika beeft toegebracht Het kan ons bier in de Kolonie niet veel schelen wat van het imperiale onderzoek wordt wg hebben reeds het rapport van one eigen selekt comité doch men behoort het in Engeland te weten dat men niet kan respekteeren wat men oiet Tertronweu kan De eer ran Engeland is io deze zaak gemoeid en iadieo het onderzsek slechts strekt om de aoholdige personen zoo wit mogelgk te wasscbeo dan is het klaar met bet Britache prestige io Zaid Afrika Do Afrikaners hebbeo zicb algemeen sedert de ontsangst Tan den heer Rhodes ernstiglgk n bealiat aitgesproken en de heer Schreiner zal wel weten op welke vgze de feiteo voor het selektcomité te brengen en den indrak weg te nemen alaof de Afrikaners den heer Rhodes nog vertrouwen De wensch vao Mo Kinlej dat de oieowe tariefwet onmiddellgk zal worden behandeld wordt door bet Coogrea met oanwgeietheid vervuld Zaterdag wetd de wet hg het huis der Vertegeowoordigers ingedieod heden begtut dit met de behandeling en het besloot reeds dat de eindateraming op 31 Maart zal plaats hebben Er wordt dui haaat gezet achter de wet die een tgdvak vad acherpe protectie in de Vereeoigde Staten opent Het ia te Terwa£hten dat de aieuwe tariefwet aan de oade wereld al niet minder nadeel berokkenen en dan Vareeaigden Staten al niet meer voordeel venchaSan ui daa de vorige Daarvan hadden de Amerikanen in vier jaren rnimachoota genoeg Het zal met deae al niet andera gaan als eerst het doel maar bereikt is deu Snanciaalea nood ta verhelpen en het reataohtig tekort te dekken Vale rgke Aaerikaaen doaa groota dingen voor dan Amerikaaucken laidbonw In Na Tork bjvoorbeeld wgden wel d rtig o veertig gtoota grondeigenaarslich geheel aan bet fannen en ieder hnnner is specialiteit io eeu of aoderan vorm tbo laodbouw Drie of TiermsaI op een jaar komen aji bgeeo als de New Vorkfarmers om elkaar in gezellig onderhoad io keuois te stellen Tao de resultaten Tan hnn proefnemingen en pogingen De heer Theodore A Havetaejer lid dier club deelde mea hoe hg op eeo stuk gvood van 000 acree in New Jersey vertegenwoordigende eea kapitaal vao 50 000 poni St oitsluitend de zaÏTelbereiding aitoefent eo jaarlijks zeTOn tot tien percent maskt zgn model hoeve Mountain side te Mahwab oogereer eeo uur Tan New York aan den Eriaspoorwr moet hot wonder zijn van de geheele landstreek en is om zgn melk beroemd Andere New Yorkscbe millionairs bezitten modelboeven tot bet kweeken Tan paarden of Tan TarksDS of ook Tan bloemso Weinigen hebben zicb TOor den lattdboow ia de Unie zoo Terdienatelgk gemaakt ala de heer J Sterling Mortoo die onlangs ala mioiater Tan landbouw is afgetreden met het Kabinel ClOTeland Oogereer 43 jaar geleden ving hjj in Nebraska toen nog een territorium en eerst na 1867 in de staten opgenomen het werk aan dat Toor die streek Tan zoo groote beteekeois is geworden De boden Tan Nebraska beetaat grootendeels uit vruchtbare maar aan hoornen zeer arme vlskteo die door taoge rgen aandbeuTels worden onderbroken De heer Morton voelde veel belangstelling Toor de bosebcultuur eo zag spoedig in van welk een onberekenbaar not voor den landbouw in dezen staat de beplauting met boomen eo de aanleg van wouden hebben moesteo Op zjju aandriogeD werden door de slaatsregeering prgzeo uitgeloofd voor bet boomkweekeo en de zoogenaamde Arbor Day ingesteld als een feest Toor ODderwgzera eo acboolkinderen waarop sjj io t bgzouder zich met bet pinoten eu Tersorgen van boomen bezig houdeo Dit gelukkig denkbeeld ia met achitterende uitkomst bekroond de vroeger zoo eentonige eu deels dorre vlakten werden met minstsos een milliard woudboomen eh dnizeoden vrocbtboomen bedekt zoodat Nebraska een hout eu vrtichtenrgke laodatreek ia geworden Ook op de vruchtbaarheid van den grond eu bet klimaat heeft deze hervorming een gunstige uitwerking gehad Thans wordt de Arbor Day io bgoa alle ataten der Unie op gelgke wijze gevierd eo is b j een aan de algemeene belaogen met name aan den landbouw teu goode komend nationaal feest geworden Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen DINSDAG 2 MAIRT ten OTerstaao lan Not J I Msblatede Huis eu Erf wgk L No 245 I 950 k W Groeueweg KIEZERSLIJST BURGEaMEKSÏER en WETUüUDERS der GemeeBte GOÜD Gelet op Art 28 der £ ieswet Brengen ter alKemeeae kennis dat de Lyst aaowyeeode de personen die binnen deze Gemeente bevoegd zyn tot bet kiezen trd Leden van de Twtiede Kamer der Staten Generaal vbd de Prorinciale Staten en van den Gemeenteraad door hen is vaRtgesteld en dst deze Lyst van den 23n Maart tot eo met deo 21n April a ran des voormiddags lu tot des namiddags 1 ara ter inzage rao een ieder op de plaatielyke Secretarie oedergelegd eo tegen betaling der kosten io nfdrok Terkrygbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd d6t een ieder be foegd is tot en met deo 15o April ferbstering van de vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond dat hy zelf of een ander in atryd met de wat daarop voorkomt met voorkomt of niet beboorlyk voorkomt en dat de vettoekeD om verbetering die mat de ooodige stnkken vry tyn van zegel by beu modt o worden ingediend Gonda 22 Maart 1897 Bargemeester en Wethouders voornoemd H U MARTENS De Secrerari BROUWER KEXXiSGEf IIMG IlfUCHniion Wllfll QIVAII SCHilDI OF HIKU KCKMBN VBROOnZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Goada Gslet op artt 6 en 7 der Wet ran den in Juni 1875 StaaUblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat ep de Secretarie ter Tisie ie gelegd een Terzoek met bglagen van J Vergeer te Gouda om vergoDniog tot oitbreiding zgaer hontzagerg door plaatsing eener gaamotor van 8i V K io het perceel gelegen aan den Katteosingel Wgk Q Ne 197 Kadastraal bekead Sectie A No 3383 Dat op Dioadag den 6 April 1897 das aa aiddagi ten I are op het Raadknia gelegaobeid il om bezwaren tegen da gevraagde vergunning in te brengen en dat gedarende dria dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeante van de ter zake ingakonen schriftnrea kan worden kennis genomen Gonda den 23 Maart 1S97 Bargemeester en Wetkooders voornoemd R L MARTENS Da Sacrelaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Maart Wilhelmioa Johanna ondera F O Nieuwlaod en A Reeboen 19 Arie Floris ouders J J P den Boer en H J Starkenbrog 21 Hendrika anders A J T Qroeneveld on J de Bnhr 2 Elisabeth ondera W Ham en E Bok OVERLEDEN 20 Maart J P laarin 5 m J Boot Sm 21 C A C Boot 5 m H A de Quant 14 j 11 m 6 R A M E l TE HUUR ter gelegenheid der komati van HH MM de Koninginnen A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 20 MAART slotkn 191 Vrkn 89 ia 99 9a 861 86 68 98 l 98 1041 891 69 soVi Ü0 106 100 9 l 4 I 880 705 1001 01 lOOf 208 Ui 84 i ii 27 110 lOO i 2061 181 102 82 B4 V 166 907 63 79 1081 1021 lOOV 991 184 11 100 ie 101 18 6B l 23 l KauiaiiND Cert Ned W 3 l i dito dito dito 8 dito dito dito S HONOili Ooi Jeaai 1881 88 4 Italië lasctirijvmg 18S8 81 6 OosTKNa ObI in papier 1S6S 6 dito iu silver 1868 6 PoRTcoil Obl met ooupoD S il ito ticket 3 104 201 901 HuSLAND Obl llianenl 18 4 t dito Geooni 1880 4 dito liii Roths 1880 4 dito bij Hope 1880 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t 8P41IJI Perp t schuld 1881 4 TuaïBij Gepr Couv leen 1890 4 Geo leeniag serie 1 Geo Io nilg serie C ZuiuAra Rap V obl 1 89i 8 Malluo Obl Buit Sok 1890 Vbniszueijl Obl 4onbep 1881 A rxauAM 0 8tiea 1898 3 RoiriBUAH Sted loea 1894 3 Nbd N Afr Hsndeiav ssnd Arendab Tsb Mij Certifioatoii DoliMsattohappg dili Am Hypoiheekb psodbr 4 Cult My der Vorsteol aftud s Gr Hypotheelib pandhr 3 KederlaaUaoho bank aaad Xad Kandolmsataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotheakb pandbr 3 i ftr Hypothaekb dito S OoaviNa Oost Kong bank aand RuSL Hypotheekbank paodb 4 AüRmiKA Ëquit bypoth pandb 8 271 B9V 997 78 Majw L f Pr liieu oert 8 N D Holl IJ apoorir Ug ssad Mij tot Kxpl V 8t Spw aaud Ned lod Bpoorwagoa aand Ned Zuid Ah Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 ITAI IE 3poor l 1887 89 A F obl 8 iSuid Ital Sparmij A H obl 3 FoLZN Warachau Weauen aand 4 Rm Gr Buis Spir Uy obl 4 iBaltiaeho dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr ilito aand 8 Karak Cb Azow kap obl 4 dito dito oblig 4 181 78 1091 26 44 9 201 208 V 107 104 108V Akkzika Cent Pao Sp Mij obl 8 Ohio k orth W pr C v aand diloditoWiu 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert T a lllinoia Central obl in goud 4 Loniav JiVa8bTillr0erl v aaud Mexico N Spw Hij le byp o 6 UiiB Kansaa v 4pet pret aand N York Ontaaiok Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 8 m Paul Hinn ti Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col labyp 0 8 Canada Can Soutb Cart v sand Vm CBallw Na leh d cO Amaterd Omnibua Hij aand Bottard Tramweg Uaata aand NzD Stad Amalerdam aand S Stad Rotterdam aan S BlLotl Stad Antwerpen 18 7 l a ÈL ï 117 121 38 lllVs Stad Brussel 1888 UoNO Tbeiaa Begallr Gesellnb 4 OosTEKa Staataleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 SPASJE Stad Madrid 3 1868 Nib Ter Bes Uvp Bpobl oert ADVERTENTIEN Heden overleed te s Htriogenèoteh in den ouderdom van 73 jaten onze innig geliefde Moeder ile Wed GATHARINA ELISABETH HOU MAN VAN Daa HioEM Namens de Familie HARTINUS BOUUAN Gouda 21 Maart 1897 VoUtnkt eenüji Kettniê ning Vtrxittkt van rouwbtklag vtrttAoond tt hlijven DIJKGRAAF RN HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van de Ingelanden dat 4e verktemiug van UomfdingelauHem e M oftU gelun4PlaaUcertMUger zullen plaata hebben op 1 APRIL 1897 op de plaateen en uren vermeld in de te i t zake aangeplakte biljetten EGBERT DE VRIES Dykgtaaf H P BERDENIS VAN BERLKKOM Sacrataria lAidm 22 Maart 1897 De ondergeteekende beveelt aich ten leerita aan tot het Mangelen v Waschgoed hopende door een prompte en nette bediening iedere ganat waardig te maken Wed I T BËHLIJN Gouwe C 16 Formulieren VOOK 01 TEILISIEIDS WET zgn verkigghaar bg II tiilii k TB PARMS Zenden gratis nfranco het praolitie ffoilliistrflerd IBK IUM owl DederlandHrhen or franiiclien tekat bevatünde de afbeelillnRet ilnr laatst ultgekomea nodellen voor liet Zoni ra uMn vaa Ueederea hoeden enz vixjr heeren damai ta kinderen op gerrankeerde aanvraag aas I JULES JtLUZOT A P PARIJS Stalen van tUdeo wolleo en katoaaa Itoffen laken enz auz worden oTeneeot franco toegezonden docti men geilere daarvoor de aoorten op te reven en ongaTear ét prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUehtingaa welke Toordeffoedeen prompte uttToerlOfMi dor bMtelllnuen benoodjgd zijn Btttaltmgen van 35 francs en hoagtr irorden met eene verhoofrinit van 5 0 0 fhmaê § raeM tnorlj oan lnkom$nitt mhttn in atiê ptaaUen van Nederland atttt Hul $ 6$lOt Otf klaoten hebben geene TonnalitaitM Toor de inklarins of andersinta te vamillaB daar one ré9Mpémi9hui $ t § Haz HinMl Notré Brabanl daarmede beiut is TANDARTS E CASSrTO van 10 tot S uwr kehalva ZONDAGS an W0KN8DAQB voor niddag Torfmarkt 171 uooda