Goudsche Courant, donderdag 25 maart 1897

Illuminatie No 7330 Donderdag 35 Maart 1897 35ste Jaargang De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict GOUDA mmm cohant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bovengenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 15 Maart jl tot Candidaat geprocla leerd voor d Provinciale Staten Vacature R BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hebben oj op DINSDAG 30 MAART a s den Heer Mr J K VAN WEEL De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 rege 4 a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen Kiavereeniging Burgerplicht te Gouda D BUIJTER VooratUr H KNUTTEL Secretaru W BOKHOVEN Penningnuattr P J BELLAART J ZWAKT Pï P O OVEREIJNDER Kietvereeniging Schoonhoven en Ometreien te Schoonhoven C H vi SCHERPENZBBL Voorzitter R Van ij kLCXR f f ennittg meester loco Secretarie N KOOIMAN D TEYI luaf Kietvereeniging Vaderland en Oranje t te Oudewater A C VA ABLST Voonitler M J J NIELSEN Penningm loto Seerflarii A VAN AEL8Ï O J W DS JONGH J A VRIESMAN AcbtkleurenGELATINE Holzeu met busjes gevuld met wis 0 10 8S0 8 Koo pprÖ8 = P r ttok 100 itnki 500 1000 Tarkiggbaar bg N I § POLAH Men woidt beledd feraocht jBESTËLUKOEN spoedig te doen ten einde tgdig te kunnen lereren Veriichtings en Versieringsartikelen tm grooteu oorroAit B MEIBERGEN ZWOLLE STEENEN TB KOOP gevraagd 50000 Waal BH 30000 oude Rijnsteeo Brieven met opgaaf ran prgs LOOSDUINSOHE WEG 305 n Haag m immm per H U a cent per Bom io cent Guirlandes par Meter É4t cent franco aan de paal BESTELLINGEN moeten t4 dagen voor leretingatgd besteld worden bg K A SCHEFFEL Bloemist W terloostra t 46 Rotterdam ICEiiijk en Polikliniek Toor afreVAfe en ovn smcoMMOMB Üpreeknren dagelgka van lH S a Q tis Spreekuren Maondag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A eCVLi ötneeiheer Directeur FEMSCHE STOOMVERVEEIJ Gbemisebe W sscherlj VIN H OPPC IIËIIIIËR 19 KruUkade Sotterdam Hbwveteord door Z U den Koning der Belgen Hooffldepdt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Aa Specialiteit voor het ttoomen en TerreUvsn alle Heeren en Dameagarderoben alsook die Kindergoederen Speoiide inrichting voor het latoomen van plnche maatels veeren bont eni Oordjnen tafelkleeden eni vroidon naar de ienwste en latttste methode geverfd Alle goeduren hetxy gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voer de gezondheid en volgens staal bewerkt 44 GRATIS bdmmt elke van dit Wad hat Diat aUMo voor Mu KïllltWliailE EI Xui aoMva aana btlBliaart BicSr sBjakhandali Kietvereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lel en Ometreken P VAS DIB HOOG te Krimpen a d Lek Voori J H0KFLAK1Ü te Krimpen a d IJsel Secretarie M BOÜGAEBDT Bbbkz te Krimpen a d Lek Dr L A VA LANÜERAAD te Lekkerkerk S MAN IN T VELD Dr 0 J GORTER te Ouderkerk a d IJiel van ome Speelgoederenafdeellng zijn w8 besloten de tot nog toe voor 1 50 geadv 14 versch stsks onder den inkoopsprij van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuk kosten dut slecl Lts 1 Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om materwteute schieten Ken Verfdoos met 12 verschillendekleuren l Penseel enz pot i Een metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zwempoppetja G Een surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Een beweegb gekl Pop hebb poreel 8 Een mooie Klarinet kop m hair en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 Een Elegant Koffieservies bestaande stuks nit Koffieen Melkkannetje en Suiker 10 J in aonaap op roiien m w vaoui iou Verzandmg buiten de stad na ontvangst van poatwiasel groot f 1 20 anders Onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 258 KE NNISGEVJ iJT DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAISD doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van bet Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEJS en HOOFBINOELANDEN PLAATSVEIi VANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 1 April 1897 van de voormiddag ten 9 tot des namiddat ti ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het kiesdistrict te Overschic in de Uitspanning de Verffulde Koetswagen voor het 2 kiesdistrict te Bleinmijk in het Gemeentehuig voor het 3 kiesdistrict te Nieuwerkerk aid Yxsel in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gmneentéhui en wel In het 1ste District Voor den Heer J tan übh BERG Jzh Boofdingelaml 1 tolgeaa rooater P ZEEUW Jzs Roofdingdtt d Plaatmnanger va ftrediag In hét ide District Voer den Heer P METZ Boofdittgeland 1 rolgem rooitar A H vxsdenBEEG Hoo rfi 5e o d P aisiii no jer j i af i B In het 3e District Voor den Heer E JOKGENEEL Hoofdingeland 1 volgeiu rooster J DOGTEROM UoofdintielandPlaatsvervanger vanaftreaing In liet Me District Voor den Heer W A vak HOUWENINGEv SPRANG Hoojdingeland volgens roealar A KLUIT HZH Hoofdingeland Plaatsvertangar van aiiraJing DiJKOBAAfe en HooGHEEMBADETi Van Schieland De Secretaris Rentmeester DeJDiJkffraaf C J VAILLANT F D K L E IJ OovdB Druk Ttn A B fNKMAIt k Z ON tBaaetreeUeche Klemereeningt te Baculreehi O J M KROON Voorzitter H VAN ZANEN MULLER Secretarie J BROUWER Dl KONING Penningmeeeter D RENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J VA DIJK Kieevereeniging Burgerplicht t Ie Woerden J A P LEVENKAMP Voorzüler Mr F W TEE SPILL Secretarie M S NIEKERK Penningmeeeter A KNIJk F Hz te Rietveld C MIJNLIEPF te Barwoutswaarder BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAËPELIEN HOLM S Quiiia Laroche Staalliiudende aoina Larocbr is de meest krachtige en versterkende KINA WIJS Aanbevolen doprtal van binnen en bnttenlandsche GeneeS heeren Verkrjjgbaar In Sessohen ii ƒ 1 90 en 1 00 GI6ARETTEN TEGEN ASTHIA De inademiog rau dtea rook dezer Cigarettea geeH den Igder aan Anthtna terstFond verlichting In £ tai 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëeu algemeen als goed erkend middel bü Heest en Verkoudheiü oplopend eu verzachtend Prga per fleachje 20 Cent Kraepblikn HoLM HofleTeraneiers Zeist VepÓt te Gouda bj den Heer A H TËëFË Apotheker en b i de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Bekroond Tentoon t ilinB3ahoenii ftk iry Hago Aug IHW W 8iaberoemde SohoonApprs taiir Lip rm Sat n enfc yn d bMte middnlan voor tiot londer moeite kaïiiig poetSüD TUt ftlle BVart n Kokloonf Bchoenwerk Verkryebaar by winkelier In Boboenwerk GaUatenen Drogeryan dl Hen lette Boed op nMun w rabrlakiaierk Oen Ageat W SwdwURB Amhnn HennepEnveloppen 2 2 S50 en 5 de 1000 aiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN IN StoUwerck sche Borstbonbons gebhrioeerd na vooruohrift van den kon UniTersitoite Prot Gehm Hofrnd Dr HariMt Bonn hobbea sedert 60 Jaren h verzachtend middel tegen boetUm beaBokbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten beweaen Bij spoedige afwisseling Tan wanne en koude lucht is t bijzonder aanborelenswardig een bonbon te gebraiken Terpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbui BINNENLAND GOUDA 24 Maart 1897a GiatewDaT nd hield de beer J H van der Voort ia de openbare rergadering van het Nat ZQD derde en laatste roordracht over Sbskeipeare Zooftla vraegsT aangekondigd was besptak de heer v d V het treorspel Macbeth Na de bronnen te hebben aaogegereD waarait de dichter pitte voor de stof Tan zya stok tooDda spreker in bgzooderhedeD de schoonheden van do geniaU schepping lan Shakeipeore die het moeilyk vraagatak oploste msdelydeD eu belangit lling te wekken voor een moordeniar als Macbeth De figaren van de hoofdpersonen Werden duidelyk verklaard en opgehelderd door aanhaliogen xoodat meo een overzicht kreeg van het verloop der tragedie de voornaamite tooDeelen en de ontwikkeling der hartstochten in de handelende personen Wy twyfelen niet of de voordraahteo van den keer van der Voort bebben de belangstelling in den grooten Ëogelscheu scbrgver verlevendigd levendigden menigeen tal de voornaamste stokken nog eens weer Ier baod nemen Aan bet Vat en hpt Oondicbe publiek heeft preker eenige leerryke avonden bezorgd waarvoor wy hem dankbaar zyn wy maken het publiek fan Gouda en omstreken opmerkzaam op aahterataande annonce van het Theatre Wallende Uit vreemde bladen verneoien wy dat het een trots voor Gouda is dat een dergelyk prachtig Theater ïo onze v sta ui worden opgericht Men herinnert zich dat in de vorige Raada ittiog op voorstel van B en W werd besloten nn het gemeeutebeBtaor van Gooda eenige vliegen met de klenren van WatdeckPyrmont ter leen te geven In de Zaterdag gehouden vergadering vauden gemeenteraad van Goada interpetleerde deheer Btraver B en W naar aanleiding fandat bericht De voorzitter antwoordde met verbazing vernomeD te hebben welke welwillende be chikking door het gemeentebestDar van den Haag ten opzichte aa Goada genomen was ouder verzekering dat dezerayds niet alleen geen vlaggen ter leen waren gevraagd maar daartoe ook het voornemen oiet had bestaan Rn ra wat beteekent dan het o£Bciee e Raadsbesluit dat den Haag nam op verzoek van de heeren van Gouda vraagt bat Dbl c terecht Want in de officieels lyst der in ekomen stukken stond wel zeer duidelyk tEVlLLETOÏM S Haar laugzanerhand maskte k aan z ae aarzeling eeo einde door de overnreging dat het hen toch altijd vry itond om als het noödzakel k bleek sich een leven te kieeen dat meer in overeenstemmiog was met de taak welke hij op zich bad genomen maar dat kij ia de gegeven omitiDdigheden em de toekonist van Faovrette te verzekeren zyne vryheid en waardigheid nog niet behoefde op ta offeren Want wal bood de markies kem aanP Ëene wesealijke betrekking sis secretaris Geenuins Ëene zonderlinge post de mssst gsbooden eu onaangename betrekking sleofata te Tei elijkea met dis van een jnffroaw van gezelschap de Isstigsts tevens bij een msB sis de markies Tresnna Aan den zwerveling moest die betrekking nog minder bevallen dan aan enig aadsr man omdat fajj iu den Isatsten tijd gewoon was geheel en al de iosprskaa van zyn hart en van z a luim te volgen Ên was het ook niet te vreezen dst de geheime neiging dia hij voor ijaurence TreaDsa vwdde ontaarden zou in eene dnarsame vertraowlijkheid met die jonge vrouw P Waarom licb dan onvoorziobtig bloot te stalleQ Had ujn hart niet genoeg gsledsn i Moest bij bet nogmaals aan san onmiskenbaar gevaar wsgea Waa het voor bem aiet beter om zija onafhankelijk en n leven weder te henstteo dia twet OBsokatbare Aanvraag om machtiging Qp B en W om aan het gemeentebestanr van Goada enz Prinseê Sophie der Nederlanden Uit Weioiar wordt door Heoter geaeiad dat da Grootbertogm van SakxenWeimar gisterenavond om half uegen plotsehag aaneen beroerte overleden is Prinses Wilbelmina Maria Sopbie Louibe werd den Ssten April 1824 te s Gtaveobage geboreo en zou dus weldra baar T iste jaar zyu ingetreden Deu Ssten October 1842 huwde ly met den groothertog van SakseoWeimar de viering der gooden bruiloft van het eerbiedwaardige paar ia 1892 Ie Weimar welke ook door onze koningiooen werd bijgewooad ia met haar aandoealyken eenvoud en algemeens deelneming nog lereodig in het ga heugen van alle vrienden van bel Kooinklyk Huis Met droefheid zal het Nederlandsche volk den plotselingeu dood van de eenige zuster van wylen koning Wülem III vernemen Deze vorstiu was ondanks haar buiteDlandscb huwelyk in den vollen zin des wootds een Nederlandiche priosei gebleven en de Grootherto Eï4 be ft zynerzijds alles gedaan om de banden welke by met oua land door zyn huwelyk had aangeknoopt te bevestigen Talloos zgo de biyken vau gehechtheid door haar en haar ec enoot gedurende do laoge jaren van hnn gelukkig huwelyk uau ons land en 008 volk bewezen £ a zeldzaam was ook da sympathie welke de dochter van Koning Willem H in alle Nederlandsche kringen genoot Hoe lang zy ook reeds iu den vreemde vertoefd heeft haar overlydeo tal ten onzent gevoeld worden als een smartelyk verliei N K C Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk te Reeawyk door C J Warners cand Men meldt uit Ouderkerk a d IJsel aan de antirev Nederlander dat hoe vel decentrale kieavereenigiog te Gouda geen candidaat stelde voor de verkiezing der Provinciale Staten de B r kies vereeniging N en 0 alhier io oierleg met meerdere kiesvereenigingen besloot de candidatour van den heer A v d Straaten te Bergambacht warm te steucen Door de ArrouJlsaemeuts Rechtbaok te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vODBisseo gewezen C V 46 jaar scbipp te Gouderak Deze man had zich den AUn Decembeif jl aldaar tegea de veldwachter Den llengat en Stigter bezittingen die ïleclits ïclden fergoed worden door het genot der lisfile en den glans der Alsfern Toen Tiburce onherroepelijk zijn besluit genomen bad stond hij op en slosg welgemoed den weg naar Treanna weder in Op bet plein voor bet kast gekomen zag hy de markiezin in het wit gekleed baar parasol in de hand deii trap afdalou Tiburce groette haar met een vroolijk gelaat Prachtig weer voor eene morgenwandeling mevrouw leide bij Voelt gij u sterk genoeg om met mij mede te gaan mijobear Tiburce Zyt gy niet te vermoeid na de wandeling dia gy met den markies hlbt gemaakt f fAan u beb ik bet to danken dat ik weer even krachtig en getond ben als ia mijne beate dagen ik ZQU u naar het paradys kunnen volgen als gy er my den weg henen wijit f Het Paradijs is wat ver antwoordde Laurence glimlaohand r W gssn De oehtaad waa zoel sn Khoon De zon wierp hara ttralen door dunne witte wolken Het gros was nog bedakt mat dauw dst er de friubheid en kleur vaa verkoogdt Het lommer waardoor de morgenwind ruiscbte gaf eene eigenaardige melodie geheel passend by den zang der vogelen Alles scheen gelukkig alles was gestemd tot vroolykbeid Voor de aante maal sedert vela weken nam Tiburce deel aan did liefelijke stemming der nataar Zija hart opcnds zich met welloit ademde bij de genreo io van den herfst Hij volgde met blikkeo van bewondering de bakoorlqke markisrin die hier en dssr tU hield om de bloem te pU ksa welke sy tus verzet by gelegenheid dat dezen bem uithoofde vikD zijn benevelden toestand van den opeobareu weg wildeu verwyderen Beklaagde die bij de mededaeling dat by zich van bet feit io quoestie niets kon herinneren zyn drookenscbap van toen ala argumont aanvoerde hoorde 21 dagen gevangenisstraf tegen zich requireeren Kon waardig vervolg op deze zaak werd geleverd door de verfirhgDing in de bank der zondsren ran J K 47 jaar schipper te Ouderkerk s d Jaet W de O 20 jaar schipper Ha H 36 jaar schipper eu C van B 33 jaar toQWslager allen te Gooderak die zich eveneeas tegen gi noemde veldwachters hadden venet door te trachten hun een arrettaot dan beklnagde uit do vorige zaak te oatrakkeo Beklaagden oatkeoden het ten laste gelegde eu hadden tot staving van hun beweren een f y tal getuigen i décharge in bet veld gebracht M t deze Retuigen hadden zy het bgzonder getroffen Ëeni en hunner toch hadden niets faeidamaal niets van het gebeorde gezien wat de eerste de baste uit het rechtxaalpubliek eTenaens had kunnen verklaren eu de overige gataigen a décbarge bevestigden de verkla riogao der beide verbalisanten tóó folkomen dat meo er op de tribune schik in bod Tegen elk der overigens gunstig bekend stamde beklaagden werd een gevaogeuisstraf vBtt H dogen gerequireerd Mr G H M Delprat voor de delioqueaten als raadsman optredende was van oordeel dat de politie bier geeo bljjk had gegeven met eeoig beleid te hebben gehandeld Beklaagden toch badden voordat zy in het dorp kwamen een uir geloopsn op freg om hun vriend V thnia te bezorgen Niemand had hen al dien tyd gemoeid Ook io hel dorp oiet hoewel zy dasr den veldwachter passeerden Maar boitea bet dorp werd kun vriend plotseling in den kraag genomen door een potitie agant zonder uniform eo op klompen Hierover niets gesticht badden zy geprobeerd V voor een arrestatie te behoeden Üst hierby verzet gepleegd werd koo pleiter niet aannemeo omdat de 3 eerste beklaagden beladen waren met pakjes zakkea koffie potten boter flcsschen Alleen Ie 4e bekl had de handen vry Mocbt er dus verzet gepleegd zyu dan zou bet alleeu van do 4 kanoen zyn uitgegaan Op dit verzet zoa echter gpen veroordeeling kunnen volgen omdat de dsgvaariliag wederspaooigheid ruet vereende krachten ten laste legt Pleiter concludeerde dui tot vrysproak subs opl ging eener lichte geldboete ten aanzien van den 4en beklaagde Verstek werd voorts verleend tegen A M sehen de struiken outdekte Zy was rul vuur en laven eu mon zou Inderdaml niet aan haur geeegd beblKii dnt znlk eene wreade teleurstel ling baar nog too kort geleden getrolTen had De eante liefde ii vask als da eerste zonnestralen die bijna nooit verlODgen De wonden die sy het hart toebrengen gsnesen spoedig dauk zij de krs ibt dor jeugd Weldra laten zij geen snder overblijfsai sobter dan een onbestemd gevoel rat smart dst spoedig in geheels vergetelheid overgaat Zy trad vier of vijf armenwoningeo binnkn en liet in allen een bewys achter van bare deelnartfrng en liaMsdigheid Zy Hhetn daarbij meer de beweldadigde dan de weldosnater Tiburce die er getuige van was werd er diep door getrotTen Oelukktg maken myna zieken het nog al goed en mijne armen beginnen ook meer welvaart te genieten Waarlyk Ik voel mij reeht gelukkig vac daag Terwijl j zoo sprak zag zy Tiburce aan maar plotseling vii bare vroolijkhsid verdwenen Eene doukere schaduw overtoog baar voorhoofd f Wat hebt gij toch vroeg lij angstig gij ziet er 100 bleek au ontdsan uit Hebt go verdriet Z t ga vermoeid De markiezin had juist gegist De rernoeienis door de beide wandelingen veroorzaakt de zwakte die nog itltijd hst gevolg was van z ne woad en vooral da aandoening dia do markiezie in hem te weeg bracht begonnen agne kraohten nit te putten dis geenszins nog zoo waren bygekomen als hij wel geloofde Ik heb geen verdriet ik ben niet vermoeid stamelde hij maar ik verheug my mevroaw n zoo gelukkig t tiea 54 jaar BKbeider ta Berg Ambaoht beklaagd vau op dan 23en Januari jl of doarvmtronk ten nadeele van Gerrit Oskam een kooyn t hebbeu weggenomen Tegen beklaagde dia deu buit voor 20 cents van de hand bleek te hebbeo gesot werd een maaud gevangenisstraf gereqnireerd Een buitengowaoa Politieblad hehetit de volgende bekeodmakiBg Iu den nacht van 21 op 22 Maart it door verbreking van den loehtkoker oit een der arrestanten kamers van het bureau van politie te Breda ontvlocht Gornelis lieyteo ttehorea ia Zevenbi rgeo den 7den Novelhber 1872 biarbrouworskoeoht wooooofatig te Breda Signalement middelaiatige leogte vry gtiet blozende klaar laag voorhoofd kort geknipt donker haar gekleed met jasje van donkart stof en bruinen deokhoed Hy beeft diefstal ooder vertwarends om staudigheden gepleegd De commissaris vaa politie te Breda Ttruskt opsporing aauhoodiug en opsending Onze correspondeok te Batavia leiat ona onder dagteekeniog van gisteren Pieado Siaga Mangaradja bedreigde Bandar Poeloe in Asaban afdeeling der reitdentieOostkust van Sumatra met 1000 BatUks Deooatrolenr eu de aaltan Taa lubao vielen b aaak iolMdKiLa politie oao De oaavoarderaweiden gevangen gonomeo en naar TandjoogBalei gezoodeo De vyaod die verstrooid werd had twee doodeo eu verscheidene gewocdeo Wy leden geeo verlieten N R Ck Onze eorrespoodent te Batavia seint oos nog De Goda erj met de mail too 17 Maart aan boord is waarsehyolyk veroBfoIokt De Godaverj il eeo Kraaack stoomschip van 816 ton grootte vareoda tussehen Java en Singapore Zoonla oit de ioheepsbariobtaD van hedenin 008 blad blykt was het schip volgene byLloyds ontvangen bericht oit Singapore overzyn tyd en werd eeo itoomiebip ter opsporing uitKezeodeo N R Ct Te Masstriobt hebben twee joogeos van 17 jarea sooder kwade bedoelingeo eerst met elkander gebokst n daarna met peonnemeaseu geduelleerd Het gevolg was dat eeo hunner een messteek in de borat bekwam die tyu leven in gevaar brengt en mjoe overbrengicg naar het gesticht Calvarieoberg noodig maakte Dit is het tweeda geval van dien aard dat binBen acht dagen daar tar itade beeft plaats gegrepen uTocb niet gij kunt mij niet misleiden gy hebt iels dat u deert I atea wij een oogenblik op bet gras ons neerzotten straks kunnen w j dan onzao weg vervolgen Uia uituoodigisg getuigde te zeer vao deelneming om er gaen gehoor aan te geven Mevrouw Treanna ea hij staken een veld over waardoor sioh eene smalla beek kronkelde In de sobsduw van een bosob e ztvtten zy zich op bet gras neder mOjj hebt alzoD den voorslag vsn dsa markies niet aangtnomsn V seide Laurence plotselisg Tiburce wss verwonderd dst de markiezin soo goed onderricht was van betgee a tusMben hem en baar echtgenoot was voorgevallen Oq verwondert u dat ik op de hoogte ben van uw onderhoud mat den markies Ik ben dan ook aenigszina medeplichtig aso hel voorstel Ik erken zalfs dat het deokbeeld om u de betrekking vaa secretaris aan te bieden van mij is aitgegaan Treaona zou u zoo gaarne by zich houden Tiburce bedwong met moeite sfjae oatroeriog tosn hij hoorde dst Laurenee bet voorstel dat da markies hem gedaan bad had aangegeven Hij antwoordde op een toon die ijna aandoening verried fOij zoowel als de markies hebt meer dan geao gedaan om op myoe eeuwige dankbaarheid te konaen rekenen Ik ben diap getroffen mevrouw door de kiesohheid waarop gy my opaianw een weldaad woudt bewijzen Maar houd mij ten goede dat ik dit nieuwe bewüs uwer genegenheid dit nieuws geluk niet asaaeem