Goudsche Courant, donderdag 25 maart 1897

Directe SDoorweeverblndlDKen met GOUDA Wlnterdienst 1896 AaDKevaogen 1 October Tlld vao Greejiwlcb QOUDi ROTTlRDAM 11 18 18 18 18 86 l St 8 60 8 67 4 60 18 88 4 67 tl t 18 89 n H 6 4 18 48 6 11 1 88 18 88 18 66 1 69 4 8 4 16 6 80 UOTTIKDA U S O n D A 9 81 9 61 10 19 ll kO 18 87 1 40 l i4 10 8 1 64 10 88 t 8 01 10 48 8 08 9 60 10 11 10 4 18 08 1 7 8 14 9 10 a SO 10 17 86 6 90 g 80 40 8 15 8 61 7 86 8 8 6 7 10 7 46 8 11 l gODDl DEN BAAS Zoetwmeer Zegwaard Voorburg DEN haag sojjda t Ha 8 11 7 10 7 49 8 88 8 64 9Ji4 lO Hll lO 8 01 10 08 8 18 10 16 8 88 10 87 8 B 7 60 8 81 9 9 8810 88 11 8 11 48 17 48 8 S0 l 4 10 1111 3519 9t 1 3 1 44 3 40 4 104 33 5 11 8 117 18 1 i t UtM 10 17 1 41 4 9 6 13 M 10 38 I 1 88 4 68 8 30 i 48 10 43 8 e 5 04 89 9 5 8 13 9 18 9 47 e 7 80 8 85 9 89 10 1311 18 11 15 19 16 19 98 1 49 3 47 4 45 5 99 5 64 ZIl 7 48 8 47 11 80 19 40 4 67 2 Z 7 68 8 66 11 41 19 61 6 08 V 8 0T 9 08 11 66 1 05 ii t 5 10 tH 8 18 9 18 10 7 10 48 19 11 48 n 4 1 10 8 19 4 17 6 15 5 68 I8 Ol DA ÜTKlCHT Uovla 6 10 8 87 7 11 7 6 8 91 9 11 9 6110 1 10 67 11 65 1 10 17 4 415 67 8 66 8 81 10 17 10 Ou4aw 5 45 64 11 14 1 87 I IO 10 84 Wo l 5 58 7 8 8 19 t U l ♦ l M ii VtTMkt 18 7 41 8 88 i 9 54 10 6111 46 1 17 8 08 3 50 5 18 6 7 8 9 4 11 07 I Nur ijntoidun t 8 P Woaudag B T B ï O B T e O O n A 10 16 10 38 11 38 11 9 08 S 59 4 45 6 1410 38 11 55 11 94 4 16 8410 46 4 14 10 6 11 1011 11 3 46 4 87 8 17 AHSTtHDAII SOQDA iüaitatdui Q t 7 11 8 15 9 10 41 I 14 1 U 4 41 1 Soada 7 11 M 1 14 10 10 uai IMI Mi M U Uit to a dt B t ft l gM al mtm wmi m aM op o O D A A USTIESAU 8 87 8 11 69 10 67 11 10 U HM 7 51 10 17 10 80 0 8 8 14 4I 10 68 1 1 IJ 6 V 6 11J Bn t t Mwtdoip kIMdMiindu u BlqmrUk Xnbm w Hékatep Katea Oen raal 2e tAuuu Zittiag nu Dinadtg 23 Murt Het debat over de regeliog der g meeDi fiDanciiiD werd voorfegezet Behandeld werd art 3 extra gitkeftriog aan de gemeeuieo wegens hooge koBten derarmeolorg en bet ameodt der eommiBsie vao rapportenrg om de extra Q it Iceering niet te gefen of t beperken als de koiteo van krmeo zorg miader bedrigen dau 80 ceats per iawouer De beer Borgesias betoogde dat zoodoeode bet itetael der mgeeriag rerbtterJ wordt óu earegelmatigbedeo worden tegeogegaan pe beereo Da üeufort Wgk en Mackaj hadden bexwaren tegen bet artikel De mioiflter van Boaociën erkent dat art 3 gt D iaeaaUregeling Ïb maar tot daever oiels beiera ie nitgevoQ en Hq betwyfelt of het amendenent wel eed Terbeteriog ii De beer Lieftiack protostaert tegen Mackay s bewering dat de weldadigheidazin in de drie Doordeiyk e proviociëo isafgeDomeu Dat ia niet de oorzaak ran dou dlecbten toeitattd der gemeenteo wel moet opbondeo de vroegere eensgesindbeid van Staat en Kerk welke laatste de torg Toor kerkgebiaweo en soboleo beeft maar geen eobflidlën meer geeft voor de armen De heeren Borgeiieii en Bastert verdedigden nader bet amendemeDt terwgl de beer Lobman art 3 sterk afkenrt De Minister tbu financiën hield vol dat met de beschikbare gegevens geen betere regeling te krygen is Door bet vooritel der regeering tal de sobsidie bjj wgze van gnnst boogenil zondering worden Bet voorstel slait zich by de bestaande organieke wetten aan en staat jtierzicning niet in den weg Art 3 is onmisbaar in bet ontwerp andere zon de regfling bal f incompleet zgo en de regeerïog zoo daarvan niet gaarne de verantwoordelijkheid dragf n Het amendt Borgesini acht hg niet wenscbelyk maar dsarmeda staat of valt bet regeeringaTooratel niet De heer Lolimao aabt intrekking der wet zoo erg niet daar dan later een betere regeling kan gemaakt worden Art 3 is aangenomen met 62 tegen 21 stemmen Het Amendt Commissie van Rapporteara Nieuw artikel 3 bis ia aangeoomeQ met 68 t en 15 stemmen Art i tot 10 zÜD daarna aangenomen Art 9 oitkeering van er jaarwedden van bargenieesterB en aeetetarissen na debat met 72 tegen 12 s emmen Onze lezers berinaerea z cb bat verbaal van de jonge dame die te Loo Ien in een trein zat met een ke r aUeen on onder bet rgden het portier opende en langs de treepUnk naar dea oondnctenr wandelde voorgevende dat ü na den moord op Mina Gstnp bang was geworden boewol de beer met wiea zg reisde baar niets gedaan had Voor dea rechter is an echter gebleken dat de man haar lastig geiallen was hetgeen hem nn op f 24 boete en f 15 kosten te staan kwam In verband met de invoering van de nieowmodel poetbladen met zegelafdrak van 5 cent is da aanmaak der ond iuodel postbladen geitukt De aandacht van het publiek wordt er door den minieter van Waterstaat Handel dn Ngverbeid op gevestigd dat deze laatsten voor zoover de voorraud strekt niet langer dan tot 1 Juli aanstaande zoUen worden nitgegoven Door doD minister van koloniën ia bepaald dak in dea loop dezea jaara 11 20 man aan snpplelietroepen naar onze overzeesche bezittingen moeten worden nitgezonden waaronder minstens 1 00 te beatemmen voor Ooat liidie Do aanmelding voor dienstneming kan geBfihieden voor de provincie Zaid Uolieud in de garnizoenen itGravenbaffe Leiden Gouda Sehooohoven Rotterdam Brielle HellevoetRlois Dordrecht en Qoriocbem ten bareela van de plaaUelgke of garnizoeus comuandanten alwaar tevens alle verdere inlichtingen ter zake kannen worden verkregen 8 40 9 47 8 S4 l a ic 8 10 a iida ao 7 t Mwrdreiht 7 M NimwarliHk 7 1 0 paU 7 40 ÏDttindui 7 7 6 68 8 8 8 11 8 18 8 86 4 58 t B 6 14 6 11 6 17 Sottaidia Oipalle Xinwnkuk lloordraoht Owtda ftobda Kevenhuiwii Moerkapane a ada Behalve vnor r jwi1liger8 voor het leg r in OMi en Wesi Tndië aan wie bg eene verbintenis voor 6 jaren respectievelgk een bandgeld van f 200 en f 300 wordt toegekend bestaat gelegenheid voor alle milliciens ook gegradoeerden om voor den tgd van twee jaren ooder genot eenar premie van 1 200 bg de troepen te worden gedetacheerd Het comité dat zich gevormd heeft om tot het nitzendpn van een kerkschip te geraken waarvan ds v d Valk en da E Eisma te Scbeieoingen resp voorzitter en secretaris zgo heeft in eciie circniaire bet plan nadtir toegelicht Het volgende is daarvan ontlesnd Bet Bcbip staat onder de zorg van een in de Noordzee erraren bemanning van 8 a 9 personen Een bekwaam en degelgk predikant geheel voor den dienst dea Woorda onder de viaacheravloot wordt beroepen Hg bezoekt door bet kerkschip da visschersachepen ter bariogvaari spreekt met de visBChera let op de onderwgziog en bet godsdienstig zedelgk leven aan boord en handelt verder naar bevind van zaken Voorts zorgt fag voor eene goode lectnnr en vat verder het doel van zgii dieobt bevorderen kao Zondags predikt bg in de wal van het schip voor de viasohers die er kannen opgaan Ook iu de week kunnen zg die zaal als gezel scbapiizaal of leeszaal gebrniken eo op die manier kan ons vigscbersvolkje eea vereenigingaleven leiden op zee en een kop koffie of chocolade kuonea het gebruik van verkeerde genotmiddelen vervangen Even noodig is ook de dionst der barnbartigbpid De Ignen daarvoor werden welwillend door dr Keuchenius ie Scbeveningen ala geofesknndig adviseur als volgt getrokken Als het meest wenachelgke werd de dienst van een vasten arts geacht doch bg gebreke van dien zoo men voorabaoda kannen volstaan met den dienst van een gediplomeerde verpleegster 01 verpleger Verband en medicgnkiat zgo aan boord en een viertal hutten voor gewonden en patiënten De kosten vóór het een en ander tonden een uitgaaf vorderen van f 6000 a juarif waarin niet begrepen zgn de koaten voor den dienst in de wintermaanden in de bavena Wederom ia aan de Tweede Kamer een medelid door den dood ontvallen Mr A F de Lange ia aan de gevnlgea van zgne ziekte en van de ondergane operatie giateren avond bezweken Hg had zitting voor het hoofdkieadi strict Alkmaar waar hg gektAea werd na bet optreden van mr Van der Ka als minister van justitie In zgne omgeving en daarbuttea gaf bij blgk van groote vrijziunigbeid en door zgn keunia en redenaaragaven blonk bg in vele kringen o a in landbouwvergaderingen uit Vanwege bet hoofdbeatnur van den A N D B zgn gisteren middag te Amaterdsm manifesten verspreid waarin wordt medegedeeld dat heden avond een buitengewone meeting zal worden gebonden in bet Paleis voorVolksvlgt uitslaitend voor bondaleden die in bet bezit zgn van bnn diploma Vroawen van leden zullen niet worden toegelaten terwgl in geen geval vakgenooten mogen worden gelotrodoceerd Verder wordt in het manifest gezegd dat de beaprekingen een beogtt ernatïg karakter zullen dragen en dat alle leden moeten tegenwoordig zgn De bnrgemeeater van Haarlem hfeft da vorige week de ingezetenen zgoer gemeente verrast met een bekendmaking c waarin de bepalingen der Zondagswet in herinnering werden gebracht met da bgvoegiug dat de naleving der wetteliike bepalingen in vete oplichten te wonaoben overlaat eb de plaatselgke politie in laat heeft de handhaving der wet bevorderlgk te cgn c 11 91 11 88 11 8 11 4 10 87 11 61 De borgeraeeatar sehgot van den indruk dier bekendmaking geen hoogsn doak te hebben gehad want hg vond bet geraden ten alotte oog te waarsohnwnn dat bg f en tweede overtreding de boete f stritf cal verdubbeld worden en wijders alle te konp gelede of aitgest ldd goedeien verbeurd verklaard zullen worden enz Inderdaad is reeda op dea eeraten Zondag na afltondiging dar bekendmaking heet wat t geo de Zondagswet gezondigd De vHaarl Ct verklaart dat Baariem zelden op Zondagen er zoo vroolgk oitstet ala eergiaterea het geval waa Ia de eerate plaata was er veel publiek in de straten om te zien of er aoma ieta bgzooders zou gebeuren Dan hadden er oneindig mee inkeliera hunne gordguen omhooggehaald dan gewoooIgk düa Zondaga het geval is zoodat de be kendmakiag eeue tegenovergestelde uitwerking sehgot te nebben gehad dan de bedoeling ji geweest In aigarenwinkets werd mtt open deoreo verkocht sommigen hadden zellahunne deoreo die nndera toesla tn voetgebonden opdat ze opfn zoadeo blg en staan Bg nijze van protest kou meo gisteravond in een groot manafactureo magazgo voordit do tgd voorde openbari godsdiBnatoefentDgeo bestemd was afgeloopeo alle gaslichten zien branden Eoo winkel in da Groote Uoat traat bad bet gordgn neergelaten maar daarvoor een groot plakkaat gfzet met bet opacfarift Heden wordt hier vei kocht Door alle btraten zag men politie ageoten loopen in uniform en svermomdec de namen opteekfoonde au de overtreders en bet naren lange Igsteu die ze meevoerden naar het politieboreau iHet spreekt fanzelf dat enkele winkeliers die uit het een of ander beginsel des Zondags g ewoon zgn hunne winkels te si liteo ook du gesloten hadden anderen die Zondags open plegen te zgn bedden giateren gordgnen oeergelatea maar over bet algemeen waren er veel meer geopend dan gewoonlijk c Van het opmaken van proces verbaal beeft de H Ct c niets vernomen Tronwens Daar bet blad hoorde zou van etne vervolging in deze toch niets komen Dat ia eao zesr zon lerlioge opmerking Waartoe mag men vragen da verbodaeu strafbepalingen eeuer oude wet een 82ja rige in herioneriog gebracht wanneer vaa een vervolging der gepielde overtredingen toch nifts komen kan Heelt de borgem ester van Haarlem dau enkel de bekendmaking gedaau om te doen oitkomeo dat de Zoudagewet straffeloos mag worden overtreden WMIicht als middel om haar atgeacbaft te krggen Dit is niet zeer aanoemelgk Het ia veeleer waareebgnlgk dat tege een of meer der overtreders een vervü1ii iLg zal worden inge steld Geschiedt dat tegen allen die eergisteren bet verbod getrotseerd hebben of het op de volgends Zondagen zullen doen dan zal de kantonrechter te Haarlem volop werk krggen Het Haarlemache geval wgat wederom op dan ouhoudbaren toestand welke uit de Zoodagswet voortvloeit De tegenwoordige bergemeealer is sedert 1893 in fnnctie en beeft dus ongeveer vier jaren tang toegelateo dat in zgu gemeente werd gehandeld aUof die wet er niet vas Tat van neringdoenden hebben zieh met het oog op die houding ingericht Nu plotseling brengt de burgemBeater de oude bepalingen in lierinnering en maakt bekend dat de politie in last beeft voor de naleving te waken waarvan dus velen de nadeelige gevolgen zullen ondervinden Gesteld hij legt zgn ambt binnenkort neder dan is het zeer wel naogelgk dat zyn opvolger weder de wet laat slapen om wellicht ook na eenige jaren haar weer als een boeman te gebruiken Ook de tegenwoordige bnrgeuieeater kan tiolgonde jaar of al over een maand evenals tot dnsver bandeteo 8 14 7 17 6 89 6 10 6 38 8 60 S 44 4 18 4 40 4 60 t 4 67 6 04 3 08 4 04 4 38 6 10 Htge 5 487 10 Vootb 6 69 Z Z w Ze If 6 17 Gouda 6 98 7 50 UtiMkt 6 83 7 50 9 9 81 Woorden 6 18 8 11 üidewalir 8 19 Ooudt 8 19 9 84 10 10 Zulke gevallen zgn meer voorgekomen Dertig jaar geleden kreeg Amsterdam een burgemsester van orthodoxe richting die op grond der Zondagswet welke vóór hem in onbruik was geraakt de openbare vermakelijkbeden zeer belemmerd en de houders van deze er tofl bracht donr wetsootdoikioe zoogenaamde ooiëteiten met tntrodaetie bon Mr f op Zondag toch oit te oefenen Nanwelgk was hg afgetreden of zgn oprolger liet da wek weder rusten Zoo hangt de bandbAving der wet geheel af van de inaichten laim of willekeur des burgemeester Is dit wenschelgk Mag dat zoo blgven Charlie de olifant oit Sanger s ircos die eenigeo tijd geleden een oppasser die hem alecht behandeld had doodde ia niet alleen een wraakzuchtig beaat maar ook jaloorsch Het circoa had ooianga een nienwan Indiscben olifant gekregen Edgar net zoo o kolos ala Charlie Edgar die in het duffe ciroualeven weioig behagen beeft brak verleden week Woensdag nit zgo kok op Earl s Coort te Londen los en veiligheidshalve ketende men hem daarna vast aan Mary een olifant van liet vroawelgke geslacht hetgeen reeds nit den naam bigkt Nu waa Marj mei Miaoie hare zuster ainds jaar en dag de apeetgenoo o en vertrouwde van Charlie Men kan zich denken at er in Cbarlie omging in bet circus hield men hem dan ook op een stand Maar Vrgdag zag het bseat zgn kaos schoon ontsnapte nit zÜD hok en rende op Edgar tn die met Marj een luchtje schepte op bet veld Edgar aan een slachttand geketend kon dea aanval niet weerstaan en spoedig lag bg met de ongtlokkige Mary op den grond en Charlie tr boven op met zgn slagtanden stootend wat hg kon En dat alles onder een oorrerdoovend getrompet beantwoord door vier andere olifanten van bet circus en welbaaat door al het gedierte dea velds en de vogelen des bemata daar vereenigd Met stokken zweepen tomahawks en touwen werden de beesten eindelgk gebcheiden Edgar acheen er nog al goed afgekomen een paar achrammen op zgn rug en f en blauw oog was alles A B wonende 4e Wassenaar op de buitenplaats bter Horst c reed gistermiddag oBUtreeka 3 unr op den Leidichen weg op eenigen afstand vóór bet rgtnig waarin de koningin nut eene hofdame zat Zgn paard achrikte waarscbgnlgk vau bet geluid der flnit waarmee de koetaier der koningin waarachnwde dat bet bofrytuig in aantocht was en sloeg op hoi na eenige oogenblikken echter viel bet dier zoodat t voor B afliep met eenige schade aan zgn rgtuigje en een lichte verwonding aan de knie Het koninklgk rgtoig keerde onmiddeflgk om toen B a paard op hol was geslagen Uit Konstantinopel wordt aande Frf Zlg gemeld dat gf Bnasische en twee Oosten rijkacbe zeeofficieren die op weg waren naar Pera door Torka h gepeupel zgo mishandeld Het volk schreeuwde slaat ben doodle Er was wel politie bg de hand maar die liet bet gepeupel a il begaan en de officieren konden zich stecbtg met groote moeite redden De Russische gerant Nelidof heeft nog deuaelfden dag een atreog onderxoek geëiscbt PosterUen eo Telegrapble 65 Den 18den van elke maand zullen voorhet vervolg per trein Amsterdam Antwerpen in aaosluitiog op da toomsohepen van de Compagnie havraise peuinsolatre welke den209ten van elke maand van Marseille naarUadagascar Reunion en Mauritius vertrekken brieven en andere slakken naar genoemde landen kunnen worden verzonden De daur van den ovf rtocht van Marseille tot Majunga is + 22 dagen 66 In de ataten Noe 231 232 233 234 96 79 en 81 behoeven in bet vervolg dtnaam ea de woonplaats van de geadresseerdender pakketten niet meer te worden vermeld 7 88 8 85 3 43 8 61 9 67 10 40 1 13 7 69 10 4 8 8 10 11 8 13 10 18 8 99 8 63 9 3 8 10 10 97 10 6 11 80 8 6 1 37 47 14 10 01 10 07 6 97 6 17 97 34 6 41 6 47 8 47 7 86 10 4 7 6 8 0 1 07 10 14 18 10 84 8 1 8 18 8 41 i 4 11 10 T M Mi Daarentegen zullen echter op al die staten mueteu zgo ingeschreven de plaats van afzending de plaata van beatemming het nommer van inschrgnng en de dagteekening van verzending der pakketten met dien veistande dat op de UUb 233 an 234 da msb fu da plaata Tao bettemming alaohti éénmul zal behoaioD tooi to komen en in de itaten 79 in 81 die naam dan alleen lal worden rerBold indien ter plaatae Tan bwtemmiog goen poetkantoor is gerestigd Waar Tonr de opneming Tan de bedoelde aanTryzingen geen kolommen in de staten Toorkomen zijn daarToor de TrgTalleode kolommen Toor den naam eo de woonplaats ran de geadresseerden te bezigen 67 Daar de Fransche pakketbootën uit Marstills de biTOn Tan Mabé niet meer aandoen konnfn pakketten bestemd eor de Seychellen ailaaden ook niet meel langs den weg Tan Frankrgk fersonden worden 68 ï 40 T Benoemd 1 April Tot Directeur an het post en telegraaikaotoor te Hasselt C Flens thsna klei der posterjen eo telegraphie Iste klasse te Billegom tot hriesengaarder te Nisteliode J N L Leenhaoweis en te Hallom J U de Jong BeTorderd 1 April Tot Commies der postergen 2do klasse de Commies 3de klaas U L Plegta te Dordrecht met Terplaataing naar Leonwardes tot Commiesen der poitergen 3do klane do Commiezen 4de klasse L KngeU Ie Rotterdam u J M Nenjean te s Grannbage Belast 1 Mei Met de waarneming T n bet beheer fan het post on telegraafkantoor te Oosterhool de directeur t het telegraafkantoor te B rgeu op Zoom A Somers Verplaatst 16 Maart De trouweiyke klerk der lelegrapbie 2de klaaee G W Noteboom ran Goes naar Rotterdam de klerk der posterijen en telegraphie 2d6 klasse C C den Decker ran Hulst niar Goes telegraaikaotoor 1 April De Commiezen der posterijen 2de klasse A Wycbgel vao Schilderwolde Tan Leeuwarden naar bet spoorwegpostkantoor No 3 te Zwolle en E T J P Neomagos Tan het spoorwegpostkantoor No 3 teZwolle naar 3Deek da Commies dor posterijen 4de klasse W H Tan der Meulen ran Sneek naar Dordrecht de Trouweiyke klerk der posterijen en telegraphie 2do klasse O H A Claasen san Rotterdam telegraafkantoor naar Arnhem postkantoor de klerk der posterjen en telegraphie 2de klasse A R Noteboom van Rotterdam telegraatkantoor naar Terneuzen 1 Mei Ds Commies der poateryso Ie klasse jhr J J de Posters tbu Amsterdam Inspeotio tjjdelgk naar Utrecht Inspectie de Commies der posleryeu 3de klasse H J J L Goot Tan Amsterdam Inspectie tgdeIgk naar Utrecht Inspectie de Commies der telegrsphie 4de klasse A Tan der Bam ran Amsterdam Inspectie naar Utrecht Inspectie tol 1 Aug a s ËerTol ontslagen 1 Joli De brierengaarder L Hoekman te ürk Orerleden 2 Maart De Commies der telegraphie Isteklasae te Leeuwarden J A H Wissink Bultentandsch Overzicht Uit en over Crèta voor beden weinig nieuws Alleen valt melding te naken van eeu opzienbarend telegram nit Pargs aan de Eüd Zeit c geseind Zie bier wat de correspondent van het Kealscbe blad ntent te weten Nadat tot voor drie dagen de toestand merk baar acheen op te helderen en vooroamelgk eedert de stemming in de Fransche Kamer tengevolge van de vastere houding der Fransche regeering het oogenblik scheen te naderen waarop ook Engeland zich zou aaoeloiten bg verdere dwangmaatregelen tegen Qriekeelamd met nam tot de blokkade van Yolo es den Pjraen ia bigkens berichten uit goada bron de eeni uindheid thans verdtr dan ooit Engeland beeft sedert den Kabinetsraad van Zaterdag voor goed afgeCien van een deelneming aan de blokkade van Grieksche havens daarentegen wordt ia goed onderrichte kringen van een nieuw Sngelseb voorstel geaproken tot bat afwenden van bet gevaar eener botaing aan de GriekscbTarksche grens Dit plan moet ongeveer dme strekking bebbea dat de mogendheden Griekenland zoowel als Tnrkge znllea sommeeren bun troepen elk 50 kitom van de grens terug te trekken Mecbi Griekenland dat weigeren dan aan Engeland bereid zgn tot de blokkade van Valo maar andtfs niet Wat Turkge betreft zandxn vodnamelgk Rnslaod ea Oestenrgk hnn invloed moeten doea gelden iageval van weigering van de zgde van Turkge zou Engeland tot elke dwangmaatregel tegenover da Perte te vinden zgn Indien deie mededeelingen juist zgn dan Bobgnt het Ënropeeach concert grooter gevaar te laopen dan ooit loodra bet op krachtige d den Bftoet aankomen Want dat da blokkade TU Enta wutover d mogendheden bei dns ver eens konden worden niemendal geeft acht aen algemeen boiten kgf En dus moet er te avond of te morgen opnisnw beraadslaagd over verdere dwangmaatregelen Zullen Rnslaod c s dan voor Brittanje zwichten De Griekache regeering lou niet ongaarne zien dat een vreedzame oplossing zoo worden gevonden want wanneer de Atheeaaoha correspondent der TimeBc goed is ingelicht is zg zicb uitstekend bewast an ua gevaren van baar tegenwoordige positie Kolonel Vassos en zgn troepen terugroepen ovareeokomaiig dea wenscb der mogendheden ia eauvoodig oomogelgk Ëen revolutie in Griekenland zou er het onmiddellijk gevolg van ga ea daaraan zal zich noch deze docIi een andera regeering wagen Met beide banden oa Griekenland daarom een achikkmg aaogrgpen waarftoor het in staat wrs het leger terug te trekken onder een schgn van aoocts waardoor aan de eigenliefde der Grieksche bevolking eenigszioa wordt te gemoet gekomen Misschien zal het oomogelgk blijken den sultan te bewegen zgn iroepeo vóÓr die van Griekenland bet eiland te doen ontruimen Maar vraagt de genoemde correapondeot zou ar dan geea middel gevonden kflonen worden om de troepen te g lgk te dneo vertrekken f Wanneer het Grieliache leger terugkeert zonder er in geslaagd te zgn Creta met Gripkentand te vereenigen sal er waarschgntgk een weinig gemompeld worden maar de regearing van den beer Delyannis beschikt in de Kamer over een sterke meerdtiheid en de oppositie ia zwak en verdeeld De algeiieele ontruining van Greta door de Turkscbe troepen zoa vernoedelgk reeds een voldoende satisfactie zgn voor het volk hetwelk nu ook begint te begrgpeo dat de vereeoiging in de toekomst vrg lekar ia doch op dit oogenblik niet kan wurden doorgedreven tegen den wil der mogendheden En iotasschen doet de Grieksche regeering baar beat om een uitbarsting aan de grens te voorkomen De kolonels Mucromicbalis en Uanos die het bevel te Larisim en Arta ep zich hebben genomen hebben grooteu invloed op het leger en men verwacht dat zg er in zullen slagen de discipline te handhaven en da geestdrift der troepen binnen de perken te houden De vsrkiezingeo in Italië zgn kalm voorbggegaan en hebben het resultaat opgeleverd dat te verwachten waa Hoewel de gebeele uitslag oog niet bekend il is het reeda zeker dftt da regeertogapartg een meerderheid van minatena honderd atommen heeft in de nieuwe Kamer Alle ministers zgn gekozen Of nu bet minïsterie Di Rodiui een tgdperk van parlementaire mat tegemoet gaat mug worden betwgteld Onder de miniHtBrieele vlag zgn een groot aantal candidaten gekozen die bg de eerste gewichtige temmiug LD het kamp der oppositie terug vinden zgn Dit verscb nsel is niet nieuw Uet is sedert jaren bg elle verkiezingen op te merken In 1895 wist Grispi bg de algemaene verkiezingen een kamermeerderheid te verkrggen die de verbazing van geheel Europa opwekte Geeo anderhalf jaar later of die geduchte meerderheid was zoozeer veranderd boewei de samenstelling der kamer bgna geheel dezelfde waa gebleven dat Crispi tot aftreden genoodzaakt was Dit voorbeeld moge markies di Hudini herinneren aan de vergankelgkheid van een Italiaansche kamermeerderheid De verkiezingen ia Oostenrgk zgu nog niet geheel geëindigd dooh het beeld vao den nieuwen Rgkaiaad ia toch re da op te maken oit de resultaten die thans bekend zgu Het aautal leden is van 353 op 425 gebracht De groete meerderbaid daarvan is reeda gekozen de enkele verkiezingen en herstsmmingen die liog te wachten zgn kunnen het resultaat niet veranderen £ n dan is bet opmerkelgk welk een out zettende nederlaag de Duitscb liberala partg geleden beeft Zg keert terug in het Parlement gedecimeerd haar beate krachten heeft zg verloren in den atrgd Dit is het gevolg van haar onvoldoende voorbereiding vao haar zonderling optreden Zg wierp zicb iu den verkiezitigastrgd zon der leider zonder eenstemmighstd zouder kort duidelgk program Zg zag de andere partgen rondom haar zich krachtig voorbereiden doch ag deed niets En zg ziet th ans baar verloren zetels over an aan de Daitschnati ooalen de olericalen en de antisemieten Graaf Badeai zal om een meerderheid te kunnen verkrggen een coalitie moeten vortaian waaria ciericalen antisemieten Polen Czechen en Dttitsch ttationalen sitting hebbeo en die dos een reactionair kJtrakier dragen tal De conferentie ter vdrmïng van een nauwere verbintenis tusscben Transvaal en de OranjeVrgstaat beeft zieb in beginsel vereenigd aaet bet verdriH van Potcbefatroom Toegestaan la dat burgera van den eenèn staat eo hunne nakomelingen volle vrijheid zullen genieten in den anderen Staat behoudena zekere bepalingen De overeenkomst moet onderworpen worden aan de bekrachtiging der Volksraden Het heniana iraetaat tanebaa TrtoiTaal b den Oranje Trgataat bepaalt o a dat da burgers van eiken staat het kiesrecht zullen ontvangen in den anderen ataat en ook dat de beide staten elkander zuUen steunen zoo zg wordea aangavatleo Preaideni Kroger antwoordde op den brief waarin de rechters in het Qooggereebtahof hun onderwerping aan bet beMait van den Volksraad mededeelden dat de regeeridg nooit getwgfeld beeft aan da goede tronw vaa de rsobters die het vermaard geworden vonnis in de zaak Browo bebbeo gewezen Doch de regeering moest aan dea Volksraad da goedkeuring vragen van krachtige maatregelen die bestemd ttja zekerheid voor de hoaderij van sobnldbrieveo eo de eïgeodouarechten vao den Staat te waarborgen Het einde van de judiciaire risia veroorzaakt algemeene tevredenheid in het laod bahalve bg de pera die de belangen der Chartered Company voorstaat en die teleurgesteld aebgnt door de vreedzame oploaaing Tin dit inoi leiit I iieuwc Zcndingf Prachtige PAEASOLS A van OS Az Kleiweg E 73 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 28 MAAKT Vrkn 8VVi 9 V 98 861 4 85 85W 63 98 987 I04t 59 69 ao u 20 106 96 100 4 580 70S 100 öl loov 306 US 64 98 98 135 74 27 110 lOU 206V 381 103 6 64 U5 9 ï l W a 79 10 7 103 lOOV 1 9 184 11 loov 50 103 18 slotkrs 8 V 86 38 flS ÏRDEBLiNii Oert Ned W S 3V dito dito dito Sdito dito dito 3 HOMOiH Oal ibudl U8l 88 4 ITM IS Inschrijving 1863 81 Oustenk OdI in papier 1868 6 dito IQ zilver 1868 5 PORTUUA L Oltl met ooupoa 3 dito tioket 3 l04Vi 20 37 ftvsLAND Obl BiQnenl L8tt4 4 dito Gflcona 1880 4 dito bii Haths 1889 4 diio by Hope 188 90 4 dito m goud Iflon 1883 6 dito dito dito 1684 B Spaïijb Terp t BchuKU88l 4 TïJEKBij Gopr Jo T Ieon ISau 4 Oeo Iseniug aerie l iec Ie nizg aerie C ZuiüAfe Uzp V ohl 189S 5 Mexico Obl liuU Soh 1890 6 ViNEZüïLA Obl 4onbep 1881 AvvTEEDA U Obli Btien 189S 8 R0TTssDiLU 9ted leen 1894 3 Nai N Afr Hwidalav aand AreodBb Tab Mij Certifioftton DeU M atiohappij dito Arn Hvpotheeicb pandbr 4 Cult Mij der Vorateal uaiid fl Gr Hypotheekb pandbr SVa VederUndscho bank aand Ned ilAndelmaalBcli dito N W h l ac Hyp b pmtïbr 5 Rott Hypothfleib pandbr 8V Utr Hypjtbüükb dito 3Vb OoSTKNR UoBl Hong bank aand Rlisi Hypotbockbank pandb 4 AMSaiKA Kqu t bypoth pandb i Maxw Ii i Pr Lien eert 6 j NiD HoU IJ Spoorw My aand My tot Kipl V St Spw aaud Nad lad Bpoorwogm aand Ned Zmd Afr Spm aand fi dito dito Uto IBOl dito 6 TAI IK Bpoorffl 1887 8 A Ëobl a 5 is 997 g 78V Zmd ltal apwrny A H obl 8 Polen Warschau Weaiien aand 4 RusL Gr Ruu Spw M nbl 4 iBattiacb dito aand Futowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aaud KKnrsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dild oblig 4 uv 13Vi 1091 7Vs 26 ♦ 4V8 30 3081 1067 1077 104 IO8V4 in Via 131 S i Ameeiei Cent fac Sp Mij oM 6 Chic k S ortb W pr C v aaad dito dito Win St Pater obl 7 Denver h Hio Or Spm eert v a Illinois Central ob in goud 4 Louiav iVaibvilUCert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Mins KaosKB v 4pct pref aand N York OutasioSt Weat aand dito Poon Ohio oblig 6 Oregon Oalif lahyp in goud 6 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp 0 G Ganidj Can Soath Cert v aand Vek C Rallw Na loh d o O Amaterd Omoibua Mg aand Rotterd Tram egMaata aand Keo Stad Amsterdam aand 3 Stad Kottordam aan 3 BRLOIRStad Antwerpen 18S7 IVt Stad Brussel 1886 2 UoNO Theiss KeguUr leaellaob 4 OosTRKa Staatsleening 1860 K K Oo t B Cr 1880 S Spanje HUd Madrid 3 1868 Nan Ver Be Hvp 8pobl oert 86Vi R E O I ft 3 E 24 Professoren ia de Uedicij en en duiunden OeoeeskuDtligen hebben verklaaril dtt de ecbto Zwitserache Pillen T n Apotbeer RICHAKD BEANDT een nitstekend onovertroffen laxeermiddel ijn omdat ly op uehta wgn werken Kinder eraigtn Uat of pgn ia Teroonakan durbjj ün ig Tolkonun oniehtdeiyk en goedkoop Wie dus Igdi ua fentopping gebraike geen ander middel Niet anden te Terkrjgen dan in dooaiea k 70 Ceutd iu de Apotheken Hoofddepot F E UK SANTEN KOLFK Rotterdam ADVERTENTIEN Heden overleed te s UtrtogtnboKh in den ouderdom van 73 jaren onze innig geliefde Moadar de Wed OATBAlUNA ELISABETH BOUMAN ViMoiaUAoEN Namens da Familie MARTtNÜS BOÜMAN Gowia 21 Maart 1897 VolHnkt eenüjg Ketmi gevinff Versoei e van rouwbeklag vtnchoond te blijven Twoed e Aankon di g By Tonnis der Arrondi ement8 Reehtbuik te rtoturdam A 23 MOVKMBER 1896 ia mtgeaprokun de tkheiding Tan Tafel en Bed tnaschen WILHELMINA VALOIS wonend te liolUrdam al eieoherosen JAN CORNELIS UK VOS tooneelepeler wonende te Rotterdam als gedaagde met alle wettelgke geTolgen durTan by de Wet bepaald De Procareur der Eiacherts Mr Jos TAM BAALTK Do ondergeteekende beTeelt tich ten zeente aau tot liet Mangelen v Wascligoed hopende door eeu prompte en nette bediening iedera gunst waardig te maken Wed T BËKLIJiX mnm lit gl uiVlisl wolka otwigfiti Hitrilf B wya da fud tot tiivran op rokt I o tr a uryk nrli ïitinf liAiik kaa mt o wul kwHrtjM luwvrpitii tuiMtr liiit Balil iiiat wflir ult n i alvoitiii R 11 Kyti dnar oarat ii k Nlfh atifnitk H it Nt NKia lar mil da a Mu bKnk clilauiilfkartvil iriiaiil wirag afta l4 de ipMiirlalth r 10 umltan en wHt tut RpiiraH ih il tuarultb MHcrhiir llniittu h Anitardam duor PfyslScems porto extra werpiiiK nlujt v mouw lU liitg teg iBi r i iidhui s t oinniantin Hilml ftrt II n N Z n f Hl JU TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda Gouwe C 16 IJIÜUU IU uu ill vart 10 tot B uur bebaWe ZONDAGS en WÜENSDAOS Toor middag Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jne uitapattingen it het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBËWARINii HoUandache aitgare met 27 afb Prhs 2 gulden leder die aan de veriobrixkel ke gevolgen vau des e ondeugd Igdi moet het lezen de oprechte leertog die het geeft redt iaariyka duitend vau een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magann te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bednw ook in poatxegeU en iu eiken boekband in Holland VAN Blommestein s Inkt it iro fontie Vinvieli k de BESTE t volkomen ONSCHADELl lK 1