Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1897

Sftste Jaargang Vrijdag 26 Maart I89T No 7231 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVËRTËNTIËN worden gfoplaatsi tu 1 5 regfel a 50 Ceaten iedere regel meer 10 Genten Groote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykg met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 h anco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN OPENBAREYMOOFING JÊÊÈ Oe Notaris H GROENEN yfe m DAAL t Gouda is Toornemens tgff fl0t op DONDERDAQ 8 APRIL 1897 bij iBMt en op DONDERDAG 15 APBIL 1897 by afalng telkons des Toormlddags ti nar in het HAtel Di Zii m aan do Markt te Gouda in het openbaar te veilen en rerkoopen Ie EENE SOÜWMNSWOHmS benoTons rnim 3 J Hectaren uitmuntend Wei en Hooilancl en BOUWGROND onder de gemeenten WADDINXVEEN en GOUDA in den polder Bloemendaai en Oostpolder in diverse perceelen en combinatiën 2e DE Heerlï5 rli eca e3n Tan Bloemendaai Broek ThuU on t Weegje en Broekhuizen met glazen voorzien van wapenen Alles met de hoofdvoorwaarden in het breede omschreven in Notitiön op aanvrage verkrügbaar van af 24 Maart 1897 ten kantore van de Notarissen A O BODAAN en Mr G viH KOSSEM te Qravmhage en van genoemden Notaris GROENENDAAL x Oouda TERSTOND GEVRAAGD EEN HET LOOFUEISJE van den P G niet beneden de U jaar die tevens geschikt is om met jonge kinderen om te gaan Zich in persoon te vervoegen bfl Mej DE VRIES Markt A 52 Oouda Verlichtings en Versieringsartikelen N ffrooteu tioorraail B MEIBERGEN ZWOLLE illuminatie AchtkleurenGELATI E Hulzen met busjes gevuld met was Ko o ppr gs Per stnk 010 100 stuks 9 500 8 B0 1000 8 verkrjjgbaar bg m g POLAK Men wordt beleefd verzocht BESTELLINGEN spoedig te doen ten einde tgdig te kunnen leveren M mmimi per MHIo 3 cent per Bot 0 cent Guirlandes per Meter 14 ceut franco aan de paal BESTELLINGEN moeten t dagen voor leveringstyd besteld worden by K A SCHEFFEL Moemist Waterloostroat 46 Itotterdam Ilokroond Tentoonstel 1 in g S ob o en m kery Ilwga Auff IHWiWneldberoemJa SoboonApprs taM Lip rin 8 tlo en lyn il bwte mldaelMi voor bet tonder mooit kaorig pOBtaon V n Uo iw rt nu klourcf tohoênwerk Verkr gl ft r by winkeUen In Bohoenwerk U torion Drogsryen oni Uen lette Md op DMUn en fkbrlekimeTk a n AgaDti W Sar4 Mim Arnhem De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Bovengrenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 15 Maart jl tot Candidaat oeprocla INSn T l r MATn l Staten Vacature R BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hibten op Mr J R VAM WEEL Kantonrechter te SCHOONHOVEN Welke den Kiezers met den mee sten aandrang wordt aanbevolen Kieavereemging Schoonhoven en Omatreken te Sc ioonhoven C H V4 8CHEBPENZEEL Voorzüter B VAN CAhCA R Pennintiineetter loco Secretarii N KOOIMAN D TEYINCK Kieêvereeniging Burgerplicht t te Krimpen a d Lek en Omstreken P viN DER HOOG te Krimpen a d Lek Voorz J HOEFLAKE te Krimpen a d IJsel Secretarie M BOOGAERDT Bukkz te Krimpen a d Lek Dr L A VA LANGERAAD te Lekkerkerk S MAN IN T VELD Dr C J GORTER te Ouderkerk n d IJsel Haaetrechtsehe Kieevereening te Baaetreeht C J M KROON Voorzitter H VA ZANEN MULLER Seeretaru J BROUWER D KONING Penningmeetter D RENEMAN B E BOER 3 LEEUWENHOEK W DOGTEROM B J VAN DIJK Kieêvereeniging t BurgerplidUt te Woerden J A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W TUK SPILL Secretarie M S NIEKEKK Pennmgmeeeter A KNUFF Hz te Rietveld C MUNLIËFF te Barwonteivaarder Kiavereeniging tBurgerpliclUt te Gouda D KUIJTEB Voorzültr H KNUTTEL Secretarie W BOKHOVEN Fenningmteiter P BELLAABï J ZWART Pz P G OVEKEIJNDER Kieêvereeniging Vaderland en Oranje te Oudewater A C ViN AELST Voorzitter M J J NIELSEN Penningm ioco Seeretarie A VAN AELST O J W D JONQH J A VP 1ESMAN Het Theater WALLEI Da4 komt in eenige dagen te GOUDA met 70 Kunstenaars en 100 Gedresseerde Dieren ea zal wegens andere contracthjke Terplichtlngen slecbtB eenige VOORI TELLIIlGf i hier e en Een elk bereisden of beleesden man zal zeker deze firma wel bekend zgn Fransche Duitsehe Japahscheen Vcnetiaansclie Laiiipioii § de eft ectvolle GLAASJES v d Am st Tentoonstelling VUURWERK bengaals h vuur JONFETTL serpentins LUCHTBALLONS ORANJE PLOMEAUX Nieuw groote en kleine VLAGGEN en WIMPELS VALLEGGJA s FEESTARTIKELEN Holi Amsterdam Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMf van II i van Schalk Co gevestigd te a Oravenhage Heppterttraai 9 en 99 ty naby de Begentesselaan KE NNISGEVI NG van Z M den KONING ran BELGIË Ifidien gij hoest I gebraikt de allorwege bekroonde en Wereldberoemde Bnperior DruivenBorat Honig Extract 3S i E3ijiük iNrTii E FLACONS van 40 Cts 70 Cta en i verkrygbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boekcop B V WIJK Oudewaur M KOLKMAN Waddin Tveen DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Formulieren VOOK D 7EIliaSE BMET zgn Terkrygbaar bg L Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFD INGELANDENPLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 1 April 1897 van de voormiddag ten 9 tot des namiddaffs ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetmeagen voor het 2 kiesdistrict te Bleümijk in het Gemeentehuig voor het 3 kiesdistrict te Nietm erkerk a d Yssel in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gmtteentehuis en wel In liet 1ste District Voor den Heer J tan wen BERG JzN Hoofdingelaml 1 volgen roosUr P ZEEUW JzN Hoofdingdand PlaatsvervangerJ tediaj In het 2de District Tolgena rooitar ran aftre Ung Voor den Heer P METZ Hoofdingeland A H VIS DKN BERG Hoofdingeland PlmUvenanger RheoiD i k Lêodinpynen kortom iegea F Aitl er Piia Expeller Iggl ilmathMMlimiliulawenilaiitegeii ff MMMt das itMda in ted r haia zip sr ort AiiliBr PaiBlxpeller In het 3e District rolgeoa rooator Tan aftreding lerlei Voor den Heer E JONGENEEL Boofdingelaiid J DOGTEROM HoofdiwielattdPlaatsvervnnger In het Me District Voor den Heer W A vax HOÜWENlNGEv SPRANG Hoo dhigeland volgen rowier A KLUIT HzN noofdingelattd Plttatsmvanger j v n itreJing PnJB 50 oent 75 uoot es fi 25 de flesiti Voorhanden In de meeste ApoUiekeo en bg T A Rloktei k Co te RoUwdam DiJKOBAAt en HooGHEKHBADEN van Schieland De Secretaris ttentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D K L E IJ Te GOUDA bg A WOLFF Markt AlMk en DE LAAT en TAN SON apetbaker Markt Drak toq A BEfiCKMA fc SS90N Ooada BINNENLAND GOUDA 25 Maart 1897 Wg kBDQen aU seker mededuelen dat hei konioklük bezoek een paar dagen aal vorden veracnoreo docb dat bet programma ongewQzigd bl ft eo TeraierÏDgen kaïmeD worden aaagebiaehi Het comité van ADtireToUtiooaire KiesrereenigiDgen ÏD bet district Gooda heeft besloten Toer de Pror Staten rerkteziDg geen candsdiat namens dat comité te stellen maar de pleat elgke kiesrereenigiugen bierin rr te laten Verscbillende AotireTolationaire Kiesvereenigingen in ons district hebben tot candidaat gesteld den beer A v d Straaten te Bergambacht Door Gsdep Staten der provincie ZnidHolland zyn benoemd tot leden ad plaatsrervBDgsüde leden ran de raden van beroep roor de nitsprask op bezwaarscbriftaD betreffende de personeete belasting de volgende Keeren Voor den Ilaad standplaats hebbende te Rotterda lid mr A J Bik te BotUrdam plaatsTerv lid W Laas te Capelle a d IJsel te s Gravenbage lid mr C Sternberg te Delft plaatiff mr D N Brouwer alhier te Leiden lid N D Kenoiuk te Alfen piaster D van Oordt t Leiden Dordrecht lid J Lala te Alblaswvdam plaataf U Bai U Sliedrecbt Na afloop der gewone vergadering ran onze afdeeling er Ned Vereeniging tot bevordering der homoeopatbie alhier is Din dagaroud tot stand gekomen eene Vereeniging tot oprichting BD instandboodiDg van een hotnoeopathiacb siekenhnis alhier de eerste vereeniging van dien aard in Nederlaad Het atdealingibestunr der Ned Yer tot bev der homoeopatbie werd tot voorloopig bestnar dezer vereeniging ge kozen Men meldt nit Den Ha Het treurig bericht van bet plotseling over Ijjden van H E H Prioses So ihia der Nederlanden Groothertogin van Saksen Wei mar is gisteren even na midderaacbt op het domein Zorgvliet per telegraaf aangekomen Hare Majesteitea ontvingen Dinsdagavond het droevige oreriydensbericht kort Ladat zy nit den schouwburg ten paleize waren teruggekeerd Wij vernemen dat de Groothertogin zich in den laatsten tgd minder wel bevond Wagens het overiyden van priniaa Sophia FEUILLETON S7 Ge gelooft alzoo dat g gelukkig zoudt zyn op Treacns waarom zoudt gij daa ran daar gaan Hot moet mevrouw Uw gevoel van eigenwaarde rerbiedt u esa aalmoes aan te nemfa in deu vorm eeaer betrekkiag waarvoor gij niets te doen hebt Mijn hemel myoheer Tiburco laat toch al die overdreven gewetensbecwareu varea z jn goed voor de ijdelheid vaa Bdn dwaas Is elke dienst die mea iemand bewail niet eene woldaad Ën zeg ra bloos ik dan omdat gÜ U zulke groote diensten bevszeD hebtP Want dte snit ge tooh nog el niet verfeten hebben denk ik iiOek gij mevrouw hebt m het leven gered risp Tibarce niit Wij sijn dus in het effsa Hoe Hw mgaheerP Heb ik hst niet aan uwe voortdursnde zorg eo asn Qw heilumen invloed te danken dat ik hersteld ben vsD myne wond P O ik was ernstig gewond en om rag te genezen was al de wondenaasht esner i 9 Doodig Welnu sprak Laursnoe met eea gullen laob daa zal ik maar die fés zgn maar onder voorwaarde dat ik ook hars maaht beiit es dat gg mg gehoorzaamt fU gehoonamss hai aalda Tiburea iwaarmoedig is de soiree die gisterenavond ten Hora zon plaats hebben afgezegd Bet Hof zal voor den tgd vaa 3 maanden den rouw aannemen t w l maand zwaren 1 maand halven ea 1 maand lichten rouw Wat betreifc de voorgenomen bezoeken van Hara Majesteiten aan Goada en Amsterdam kan worden medegedeeld dat die znllen doorgaan hoewel bgzondere feeaten daarby nalunrlgk zalleu verralleo De mogdykheid ia evenwel niet nitgesioten dat het overiyden van de Groothertogin eenige reraudering zal breogen in de planoeo voorzoover betreft den datnm van het bezoek aan Gonda en Amsterdam Ten konioklyken paleize is door tal van autoriteiten booge staatsdienaren ambtenaren leden van bet corps diplomatique enz iosobryviog hunner namen gedaan in de gereedliggeade coodoleance boaken De gebouwen behoorende tot het eigendom van de overleden Vorstin zya alle gisteren ochtend gt aloten In het buitenpalei aan den ScbeveDtngschen veg Itgt oen condoleance lyst ter teekening De Konioklyke Paleizen in Noordeinde Kneutflrdyk en Voorhout werden eveneens giatereuocbteod ten teeken van rouw geslotvn Op bet KoDinklyk Paleis ia betLNoordcrnde van den toren van het ytsdbuis en van bet Raadhuis zelf is de vlag halfstok gehescben ten tesken van rouw Ook aan sommige particuliere woningen i de driekleur als roawbetoon nitgestokea By de Tweede Kamer ia ingekomen eene kouinklgke boodscbsp houdende kennisgeving van bet oveilyden van Prinses Sophia Groothertogin van Skbseu Weiraar Kisenacb Deze boodschap zal met een adres van rouwbeklag beantwoord worden waartoe de afdeelingen der Kamer vergaderen De Staatscourant borat de volgende mededeel ingen Het heeft Gode behaagd in den avond van dw 23sten Maart 1897 tot zich te roepen Swe Kooiaktyke Hoogheid mevrouw de Grootïïljctogin van Saksen Weimar Eisenach geboren Prinses Wilbelmina Maria Sophia Louise der Nederlanden Eene kortetoodige ongesteldheid maakte eea einde aan Haar dierbaar en nuttig leven Hare Majestit de Kouingiu verliest in Hare Kooinklyka Hoogheid eeue veel geliefde Tante en bovenal wordt Zyue Koninklyke Hoogheid de Groothertog zwaar getroffen door het over lyden van Hoogstdeszelfs bartelyk beminde Gemalin De opper ceremoniemeettter maakt bekend dat het Hof ingevolge de bevelen van Hare dut zDU mijn grootato ti u L zijn maar halaaa or is eene zaak waarumtrent ik niot kan toegeven en het KOU zeker juist die zijd welke gy mij bevelen wouiU Waar zou da rer Uenate zyn als de gehoorzaamheid gseae opofTering eiscbta Maar zij nsg nooit zyn ten koste der eer De Ewervflling sprak die woorden ast znlk een zonderlingea nadruk uit dat I urenoo er door getroffen werd O ging hy roort op zachten byna smeekendeD toon ifls t mij de kracht om tot den o ode toe mijn moeiligk en eenzaam pad af te leggen Om zeker en veilig te gaan heb ik mij ean sirsngen gids gekozen en die jjids merrouw is myn plicht Ik begryp u met mijnbsor seide Ijuurenoe verbaasd wHoe kant gy denken dat ik iata vita u vergen zou dat streed met uw plicht fu uwe eer Ik heb mgne gedachte slecht uitgedrukt mevrouw Als ik n gekrenkt heb doet het mij leed en rraag ik n reracbooning Ik neem het u niet kwalijk maar zeg me hoe gü door de aanneming van het voorstel ran den markies ts kort zoudt doeo aan plicht eoeer Weet gg wel dst dit groots woorden zgn over eeae nietige zaak Voor den arme merronw is de arbeid plicht en ds ODsfhankolijkheid sgne eer Welnu gij zult op Treanoa werken en uwe onsfliankslijkbeid behouden Denkt gg dat vr u ds vrgbeid willen ontnemen P En borandisn ztüt gg au in staat ziju om goed te zorgen voor hen win lot gij u hebt aangetrokken Tlburei lusktte fir z JQ nog asaaro redenea Majertait de Koaingia Regentes den rouw zal aaunetUBD voor dan tgd van drie naaaden iogaa s op hedtin w ens het overlgden van Hare Kouinklyke Hoogheid mevroow de Groothertogin van Saksen Waimar Ei eaacb geboren Phases der Nederlanden Deze rouw wordt verdeald in eene maand swareo eene maand middelbareu en eene maand lichten roaw Door het overiyden van H E H de hertogin Tan Sakien prinses Bopbie 4er Nederlaoden eenige dochter van koning Willem II ia weder een 4 r weinige overgeblevenen nit het Huis van Oranje Nassau heengegaan Thans igu nog alleen koningin Wilbelmina en priosee Marie de dochter van nn wglen prins Frederik eo gemalin van dan prins Von Wied over Volgens de Grondwet was prinses Sophie by oQlstflotanis van oakomelingen van Koning Willem lU t eerst tot de Kroon geroepen met hare afstammelingen Baar eenige zoon de erfprins van Saksen Weimar is in 1894 50 jaar oud overleden Deze erfprins was gabuwS met zyn nicht Pauline kleindochter van den hekeoden hertog Berohard van Saksen Weimar die als generaal in Nederlandeoben dienst in 1831 den veldtocht in België medemaakte en in 1848 opperbevelhebber der Neder landsebe troepen of Java was Uit dat buwelgk zgn twee zoons geboren Da oadite erfgroothertog Willem Ernst i 0 i od eo thans in de rechten van zya moeder getreden wat de Nederlandscbe kroon betreft welke echter biet te gelgk met die van een ander land mag worden gedragen De tweede zoon prins Bernbard Hendrik ia 18 jaar Prinses Sophie hoeft verder twee doehters van welke de oudste met den vorst Hendrik VII van IleuBs Schleiz is gefanwd en de jongste met hertog Jan Albrecht r Mecklenburg Na de Weimara koiceu de afstammelingen vaa prinses Marianne dar Nederlanden zQster van koning Willem II die met prins Albrecht van Proisen den jongften broeder van keizer Wilhelm I ia gehuwd geweest Die afetammeliogen zyu prins Albrecht van Pruisen de regent van Bruoswgk eo zgn drie zoons de afstammelingen van nn wglen prinses Charlotte ftt prinses Alexandra kinderlooze weduwe van hertog Willem van Mecklenborg Schwerin Verrolgens worden geroepen de afatammeliagen van prios Frederik De oadste van diens beide dochters overleden in 1871 is met koning Karel XV van Zweden gehuwd geweest en haar eenige dochter ia da genalio van den hroonprina ran Denemarken 8 kiode ea De jongste dochter van prins Frederik prioai S Marie von Wisd de enige nog evende mevrouw Uok radSBon van eer sn plicht rroeg Laurenoe min of meer lobartsead Meer nog dan de anders Welke zgo die dsnP Ik bid u vraag mij er niet naar merrouw i ali ik 19 u msdedoe de zoudt gg in plaats van zo af to keuren mij gelijk geren Laurence ontroerde Zij vro niet verder De iwervo iug zweeg ook Plotieling echter brak bij het iHïwggoD af en aan de stem cgns harten gehoor gevende haalde hg de beurs dis mevrouw Treanoa hem gesohoukea hsd te vooischijn en vroeg plechtig f U rkeat gij die bsurs Dat is eeoo herinnering san mij antwoordde Laurence verrast Welnu merrouw die beurs hsb ik ooott afgelegd lij wai m n trooit ea m n geluk Kn nu £ o nu begint sg mg ewoir op het hart ts wegen sn ik rersoek u ze terug ts nemen Hij reiktcrhaar de beurs toe msar zg oum u tet asn Zg plukte asD eene bloem die zg in de hand hand Zoo ik u wei begrijp iprsk iij apu ds woorden van den twerreliog eeo auderen zin willende geren sti ik u wel begryp wilt gy zelfs zulk een onbeduidend geschenk niet ran mg aaDnemsn Omdat er van die onbeduidsndo dingen zgn xi in onze dogen een onwaardeerbaron prijs hebben en scbaiton ontroeren ons somtijds onze rust I nrenoe kon zich thant niet meer houden of zij Tihurce niet begreep Zg zamelde al hare krachten bgeen zsg hem ernstig in het gelaat nam de beurs aa ea nukte eeae bawqpng om op t staan Maar prinses van Oranje Nassan behalve kooiagin Wilhalmina heeft vyf kinderen Teh slotte kunnen oog de mannolgka afbtAiMmelingen van priasei Caroline van Oruje een Kusler vau koning Willem X worden ga roepen Gisterou warden jhier voor do itieroakfiring aangevoerd 7 tweejarige en 15 oenjarigo stieren AaohondiugepremiSo werden Toor 2 jarige stieren toegekend aao A v d Dnsaen te Capella a d IJsel eo voor I jainSfi aan N W Castelein te Vlist J Goeo to Moordrecht on A V d DusoB U Capella a d IJsol Voor het examen oatti haodwerkoa is gister o a gealaagd taej B vaa don Hook to Schoouhorea De oude dansen die jaren lang itt tergatolbeid waren geraakt komen boe langer koe meer weder in gebraik Kerst werden ze mMr als bgconderheid vertoond en nn hebban ao reodi bun tutr ia de balzaal gemaakt Da eerste oude dans welke weer ia geaada ward aaagenomeo was de Cotillon Do is van Frantcheo oorsprong en was t aUereersk ean solodans later een doetdane on eindelÜk aen van da vale FranKba rondadaosaB lo dien vorm erd h mear algemeen voraimid door Enrops r waren toen ecbier slechts enkele figuren aan verbonden Die met den spiral eo het kassen behooren wel tot do uorspronkelgkste Nn echter zgn er wel meer dan honderd figoren bekend eo ateods wordoa er nog maar bedacht Uit Batavia leint men aas do N R Oic ouder dagteekeaing van gisteren De Godarerj is door de Generaal Tal nur Singapore gesleept Dinsdag soiode men dat het Franeebe stoomschip Godaverj varende tasicheo Java en Singapore met da mail van 17 Maart aan boord wiaracbgnigk verongslokt was Ken stoomschip dat thans blgkt de Generaal Pet van de Kon Paketvasrtmaataobappg to ago werd Ier opsporing uitgezonden Uit bovenstaand tf Iogram blgkt nugelakkigdat bet schip behouden is gebleven Men leiat uit Amsterdam De bewoners der Overtoom werden giileren avond omstreeks 10 nur op de been gebracht door een zwaren uitalaanden brand die in een hall oor tgds bet booten aobtergebonw der chocoladefabriek der firma ervan Caspar Flick de iwervL ltiig biold haar terug door eene zsobts smeokende bewogiug Hoor mg aan merrouw en verlaat mg nistvoor ik mg gerechtraardigcl hsb Ik wil niet dat gg mg roor een dier rerdorven wezens zult hoodeo die de weldaden ondankbaar maken I urence bleef en Tiburoe herinnerde haar thans aan al hetgeen tussohon hen had phuts gehad hoe zijne bswondrring Isngumerhaud ia een ander geroel moest orergaan Hoe h door haar het geluk zijner jeagd had teruggskre su en baar beeld onuitwischbaar in lyo hart was g ft Laurencs luisterde zwjjgend toe en zog hem èèü met een we Oioedigen blik Zg wss geheel oader den indruk gner woorden die gsusch anders klon ken dan die ran Fulbert Het gevoel sprak uit elke uitdrukking Zy dnrfde hem niet oansien vreO tendc dat ook zij dan hssr gemoed niet zou kunoea bedwiogen Toen voelde zy op aens twee handen da bare grypsn Gg ziet wel mevrouw dst ik niat hg u kan blijren sprak Ttburoa op ontroerden toon Ha mynheer antwoordde zg bet gelaat afweadende om hare tranen ts rerbergen f Vaarwel mevrouw ea vergeef mij dst ik hei gewaagd heb u ds sohuilhocken van miijn hart bloot te leggen G hebt wel gedasn wsot ik zoo getracht hebhen a Msr te boaden Ik All t nimmer Mif lk a althans niet door mija toedoaa MawC vfi ve van nabij kont gij opmij rekacsff mJBr healMK eene groota gistioa inhst hud i