Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1897

meantefiaaneiën bondende aanvnlling van art 194 der Gemeentewet waarin bepaald wordt welke besluitea van gemefutebestureB aaa de goedkenriog van Gedeputeerde Staten worden ouden ouderworpen met 50 tegen 36 stemmen verworpen Tevoren was het ameadement vau den heer Hintreu strekkende om de door de regeariag voorgestelde aanvulling nader in bgzonderhftlen te oraschrgveD ingetrokken De stationsbraad te Bern Omtrent den brand in bet eenige stAtion te Bern dat vgf jaren geleden door de Cümpagnie du Central cuisse eigenares der Ign Bazel Ber Tbun belangrgk vergroot en gedeeltelgk herbouwd werd wordt nog gemeld De brand schgut ontstaan te zgn door een defest iu ileo schoorsteen van een der bofFetkeukens Des morgens te visr uur stonden de groote waohtkaasers en de buSetteu Ie 2e en 3e klasse in volle vlam zoodat de brandweer zich moeet bepalen tot de bescherming der zggeboBwen Het was gelukkig stil weer waardoor Ie naburige perceelen vooroametgk het postkantoor waarop een regen as Tooken neerda ldo behondeo bleven Te 4 30 kwnm de eerste trein het ataüon biuueo Het was de sneltrein IijonGanère Bazel en Zurich De rei zigers staken verschrikt hun hoofden uit de portieren want de geheele Igo bg het atatioa was verlicht alsof het belder deg wa Kort ca de aankomst ran deu trein bogen de gloeiende gzere dakspanten van bet vlammende gebouw naar binnen over en ploften roet donderend geraas iu den grond Omstreeks zes nar was bet vuur beperkt tot de wachtkamers en bet bufiet De groote centrale hal alsmede de bagagedepöte bleven gespaard Van de wachtzalen die met een y ekere weelde gemeubileerd waren is niets overgebleven dan een enorme hoop puio bedekt eu doorploegd met verbogen iJ Cren bouwgeraamten Merkwaardig ia bet dat de stationsklok achtergebleven in een gevel waaromheen allen verbrand of geblakerd is het water eu het vuur heeft getrotseerd en ondanks allee voortgaat het juiste unr aan te wyzen Sen verstandige hond Mark Twain vertelt dat een zekere dr Walter Alee in een Amerikaansch stadje onder zijne patiënten een kaatelein had die ajjo arm had gebroken Telkens als de dokter bg den patiünt kwam en iets aan den arm deed wat dezen een lichten kreet van pgo ontlokte gromde dazen alsof hg l os werd op den dokter Toch scheen het dier te hebben begrepen dat de behandeling van gn meester deer den dokter in bet belang van den eerste was geweest £ enigen tjjd nadat de dokter voor bet laatst zgn patiënt bad hetocht wfrd er op zekeren dag luide en sanhoudend aan de deur van des geneeaheers wooing gescheld Hy opent eu ziut den hond van den herbergier Het dier was evenwel niet alleen maar had een grooten kater medegehracht die zich met moeite op drie pooten voortsleepte en den gebroken vierden poot in de hoogte hield Wel weet iedereen dat de in de kelders bewaarde aardappelen in dezen tgd des jaars dikwgls lange bleeke uitipruitaela geven dat zg nitloopen gelyk men dit noemt Maar niet iedereen weet dat in deze uitloopera een zeer vergiftigde atof ol Salaoine voorkomt Het is reeda meermalen gebeurd dat men zulke aitloopera in plaats van weg te werpen en te vernietigen aan de varkens voorwierp die er dan ziek van werden eu als zg er wat veel van nuttigden zelfs door stierven Er wordt ook van gevallen gewaagd dat runderen met afvul uit fabrieken waar men uit gesoboteu aardappelen met de uitloopers en geeatrgk vocht vervaardigd bad gevoed na Terschgnselen van vergiftiging het met den dood be WiBterdienst 1896 AaDi evaogeD 1 October Tijd vas Greenwich G o U D A R o t T E K D A 11 18 18 18 18 86 ï si 8 60 3 67 4 80 6 18 6 61 6 14 M 1 39 r tt M 1 88 18 88 19 88 1 69 4 8 4 16 KOTTIKDA U 6 O V S A 9 81 9 61 10 19 11 60 19 97 1 40 1 44 9 60 10 89 10 88 10 48 10 40 18 08 19 47 7 17 7 68 8 86 8 48 8 61 9 7 10 40 7 6 ID 8 8 8 18 10 18 7 86 8 88 8 63 9 3 t lO 10 97 10 9 6 10 6 38 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 4 04 4 33 6 10 DE 60 9 19 9 4610 111 10 17 10 89 10 43 8 06 6 04 8 89 18Ï 47 10 1610 8418 0618 688 17 8 14 4 08 4 S8 1 6J8 6 607 488 8810 6 97 6 17 6 87 6 84 6 41 6 40 8 47 6 47 7 48 NHAA6 00V0A 1 3 19 881 38 8 44 8 40 4 10 4 88 8 18 6 117 11 7 8 1 41 4 89 6 18 in AH O t 9 60 10 U HAg 8 117 80 7 49 8 8 8 64 9 6410 8811 18 8 01 1 10 06 8 18 10 16 8 88 10 97 8 89 7 60 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 46 8 18 9 16 SODOA DIN HAAO ftoud 2eTeDhuiHn M rkap le ZoetermMr ZegwaArd Voorburg O 7 SU 8 86 9 8 10 1811 18 ll lS 19 18 18 88 1 49 8 47 4 46 8 f 8 5 64 ZM 7 48 8 47 11 80 19 40 4 87 EX7 88 8 66 11 41 18 61 8 08 r 6 07 9 98 11 88 1 06 6 80 H 8 119 1810 7 10 48 19 11 48 lt 48 1 10 8 18 4 17 88 6 69 6 98 e O V D A V T R I C B T ionda 6 80 8 87 7 18 7 88 8J1 9 88 9 69 10 1 10 7 19 66 8 80 8 17 4 4 I 6 67 66 8 31 10 17 10 39 Jtnolit Oudaw 6 48 6 4 1M4 8 87 7 10 10 84 Woardai 6 68 7 3 8 19 i t il 6 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 Vtlaallt 6 13 7 48 8 88 9 4 10 61 11 4 1 97 8 08 3 0 18 6 7 89 9 4 11 07 I Naar naterdam f Stopt Woaoadag S O U D A A II8TEI0AM QowU i 1 8 81 9 9 10 7 18 10 4 U n 80 7 81 10 17 10 80 lO Bt 8 14 9JT 10 6 1 8 1 18 1 8 6 11 86 pt t Nootdorp LaidaclaiMUa M BUjiw k Cnbwaf u Btkmimf 1 68 8 06 O T B K O H I O O O D A 10 16 10 38 11 38 18 8 4 8 3 88 4 48 6 1410 88 ll 11 14 4 16 6 84 10 46 4 84 10 69 11 1019 11 3 48 4 87 6 17 AHSTIIDAU SOBDAABBtatdaBaU 7 18 8 18 9 10 41 1 84 8 8 Swda 7 U 8J9 9a4 10 10 l ai 11 18 M M6 tl tnJM Hif iii m ID asch beeft gel d De brand moet ïa het achterite d el vao dit bontan gebouw ontstaan zgs men weet echter niit door welke oorzaak daar het perBOoeel om 5 nar de poort was aitgegaan De belendende bais d deel uitmakende van bet blok dat gebouwd ii door de tnaatacbappy Laceor et Ëmergoc ei iWuartoe ook het kerkgeboaw der afgeecbeideo gcoieente Tandt De Roerer behoort hadden eel tan de verBcbroeiende hitte te Igden Ondanks den feilen wind en ondtnka de moeielykheden waarop de brandweer staitte daar bet in rlammen opgaande perceel slechte door twee gaogec Tan de Overtoom af te bereiken was slaagde sy er ia met vyf ptoom spuiten en de beschikbare brandkranen werkende het vuur tot bet achtergebonw te beperken Bleekte aan de keik en aaa een der naaste huizen werd door het Tnnr schade toegebracht Ia de nsebinekamer is de brand waarschynIgk ontstaan daar deze in bet middendeel Tsn bet geboQw was ingericht en de buren dnideIgk hebben waargenomen dat de vlammen bet eerst aan dsn aohtergerel uitaloegen Het verbrande was op beorspolii verzekerd Toch zal de Rcbade voor de eigenaren ainz tolgk zj o daar zij de kans loopen dat hun geene Tergnnniog zal worden verleend de fabriek op dezen aan alle zgden door wooahoizen omgeven plek te herbouwen Staten QeneraaL 2e K mbh Zitting van Woensdag 24 Maart Bg de opening der zittiug herdacht de voorzitter de overleden grootberto tin van HakienWeimar prinses Hophia der Nederlanden leder Nederlander gevoelt smart over haar verscheideu Waar nood te lenigen viel of nuttige taken tot stand te brengen waren waar de aationale kunst en Dgverbeid boog gehouden moesten worden daar stond zg vooraan Het wel en wee van Nederland deelde de vorstin ten allen tgde Da minzame edele vrouw zal ia eerbiedige en dankbare herinnering TOortloven De minister Roëll sloot lich namens de Begeeriog aan bg deze gevoelens van ronw eu holde De Kegeering deelt de smart van den doorloohtigen echtgenoot en van oaze geliefde Koningin eu geÜrbiedigde Koningin Regentes bg het afsterven der edele vronw die een geheel eenige plaats in den raiaen en eogeu familiekring innam Ofschoon zg reedn 55 jaar Nederland verlaten heeft heeft deze vorstin nooit haar geboortegrond vergeten maar bleef zg daaraan met hart en ziet verbonden Waar sprake was vau bevordering ot voorbereiding zelfs van werken van openbaar nut daar stond zg op den voorgrond en aan b zondpre personen zonder onderscheid van rang ricbtiog of geloof verleende zg steun De berinneriog aan haar zsl in gezegead en dankbaar aandenken bigven Ingekomen was het overlgdensbericbt ren bet Kamerlid De Lange wiens nagedachtenis gehuldigd werd door den beer Hiotzeo als van een man van groote seherpsinnigheid kunde en karakter Ook de Minister van Binaenlandsche Zaken sloot zich aan bg de hulde aan de nagedachtenis van den heer De Lange gebracht Vrgdagochtend ii er aideelingaonderzoek ïo zake der wgzigiug der gkwet en andere ontwerpen Het debat over de gemeente önaooiën is hervat en vel over het 11 art goadkearing door de Qed Staten van verordeningen tot vaststelling der tarieven voor het gebrnik of genot van inrkhtingen niet vallende onder art 238 en over het amendement Hintte om ook aan de goedkeuring der Ued Staten te onderwerpen tarieven voor de verlichting water verzorging vervoer en soortgelgke doeleinden wat de minister Van Houten oogrondwettig noemde daar deze dekoninklgke goedheoring behoeven De heeren Van Deldeo en Hintzen ontkenden pertinent de grondwetschennis De Kamer heeft ten slotte letter A van ait 11 van bet ontwerp tot regeling van de gR 10 17 11 31 11 88 11 88 11 48 10 37 11 81 6 8 8 68 Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA a ud Mooidncht Nimwatlmk 0 p Ua Botterdun 8 30 7 7 86 8 80 8 40 9 10 7 88 9 47 7 89 8 64 7 48 0 1 7 66 8 88 9 1C 9 30 9 88 Botterdui Xi i ruk k Mootdrwht 4 68 6 68 8 17 8 8 8 8 6 14 8 11 6 91 8 19 f 6 87 8 86 6 61 7 i f J t r 1 7 10 7 4 kocbtdo Bg de distillatia van de sotaBiinef in de spoeling aaaweug gebleven Ook ia brt graden om de uitsproilsela van gescboteo aardappelen niet aan kippea of ander pluimvee oor te zetteo Zg zya als votedael ten eenenmale ongeschikt Maandag namiddag sloeg teCoevordei tgdeni de jaarmarkt een paard gespannen voor een zeilwagen op het marktplein op bol Na een kraam met suikerwerk omver geloopen te hebben liep bat voor een pottenwinkel een nit talling omver draaide vervolgens bg eu holde met zulk een vaart tegen een tentwageotje aan dat dit omviel eu twee der raderen totaal verbrijzeld werden Hierop vloog de bak van de as eu holde het paard met bet onderstel de Friesche straat in waar het werd opgevangen Voor den eigenaar een dore dag Wonder genoeg kwamen geen persoonigke ongelukken voor Aan van den gooveraear ontvangen telegrammen wordt doof de Java Ct c het volgende ontleend Den 14n Februari werden 4 brigades marechauBüée een peloton infanterie met repeteergeweren twee pelotons csralerie en eene sectie berggeachnt naar Indrapoeri gedirigeerd om deel te nemen aan een aanval op de vgaodelyke tellingen te Kota Bii Theuë gelegen 1500 meter beoogaten Moenloo in het gebergte van de V rooekims Montassik Deo 15n werd uit Indrapoeri en uit Tjot Mantjang naar Kota Bii Theoë uitgerukt De vijand bad alle heuvels bezet van Kota Ba Tbeue tot op een afstand van pim 2500 meter ooNtelgk daaraan Op den heuvel Kata Ba Tbeaë bevonden zich drie benticgs aan bet einde vsn genoemde afstand was ook eene beuting en ten noordoosten daaraan lagen meerdere Vau 7 unr s morgens af ontvingen onze troepen veel vuur uit noordelyke en noordoostelgke riabting tot aan een heovel benoorden Maaeleb welke door ons bezet werd Van daar uit werd de vjjand eerst in uoordoostelyke richting door infanterie eo artillerievuur teruggedreven waarna het artillerievuur op Kota Bii Tbene werd gericht De vyand wachtte den aanval niet af een SO tal vluchtte in noordwestelyke richting en kwam in vnnrKevecht met de cavalerie en met de snetladers De vgaod liet drie doodea eu een Beaoaontgeweer achter men zag gewonden wegdrageo De kolonoe oit Tjot Matitjang keerde s namiddags naar het kamptiment terug terwyl de kolonoe uit Indrapoeri te Kota Ba TbeuS bivakkeerde Den 16en Februari werd opgerukt in noordelyke en noordoostelgke ricbtiog en de vyaod verdreven uit twee bentin a op Glé Releu uit de benting gelegen op plm 2500 nieter afstand van Kota Bk Theoë en oit twee ba itiog i ten noordoosten daarvan gelegen tegen bat hooge gebergte aan welke laatste bezet waren door volgdliagen van Potjoet Ma Tahir een bendahoofd nit ds XXVI moehims Hiermede was de geheele vgaodelgke positie opgeruimd De terugmarach naar Indrapoeri geschiedde door de raoekim Moeroeë heen alwaar vele loopgraven en versterkingen op veraehilleDde henteltoppeo werden aangetroffen en onze troepen veel flank v unr vooral oit bet Oosten ontvingen De tt r versterking naar Indrapoeri gezonden troepen keerden naar Kota Radja terug Ooze verliezen waren op den eersten dag niet 1 evensgevaarIgk gewond de wachtmeester Tarie de korporaal der iuf Larang eo zeven uiet Ëuropeeacbe miudere militairen op den tweeden dag geaüfuveld da sergeant de Vries en de martfchausees Peletimoe niet levensgevaarlyk gewond de fuseliera Malder Wimsn Israël Drybarth Janama Caraoao de marechaussees Soeradikromo eo Kouemet 4 60 4 67 8 4 11 80 90 1 4 8 01 1 08 I 8 14 3 0 t Uag 6 46 7 80 7 48 8 Toorb 68 Z Zayw6 6 ZeT il 6 17 OiHlda 6 88 7 608 13 6 88 7 80 i Sl Woardao 6 3 8 11 Oudewater 8 19 Gouda 8 88 9 84 10 10 Op den lOo Februari ontvlocbtten drie lolaodsche krygrasdarreAtanten nit het pro Todathnii een faoDaer werd dtfor de baToIkiag zwaar gewond ternggebraebt de tweed keerde vrywillig terog terwgl de derde de moordenaar van luitenant Korfaaober nog wordt opgespoord Omtrent de drie deserteurs meldt een eorreBpoo4eat der J B te Kota Radja het volgende In den vreegen morgan van den lOu Febr werd het plaataelyk kommando verontrust door Aa tgdiog dat drie in voorarrest geplaatste iolandsche soldaten nit hun arrestkamer oatvlucbt waren doer de oitsnyding van een vierkant gat in het bouten beschot grenzende aan den weg die langs de militaire auditie loopt Onmiddellijk werden marechaussees infanterie en de posten aan bet werk gezet on de gevlnehten op te sporen ten einde ta voorkomen dat zg uaar dei vyand zouden overloopen Heel veel ancces stelde men er zich niet van voor daar zg zich gemakkelyk in de rimboe konden sebnil hondea toch gelukte het s middags er een in handen te krggen Het drietal had natoorlyk metdieootvlacbting veel te winaeu en niets te verliezen daar zg den fetrop voor oogen hadden Tot het drietal behoort ook de vermoedelgke moordenaar ven den Isten luitenant Korfmacber die helaas niet gepakt ia Deze laatste deelde mede dat bg van da ootvluchtiag van de beide andere makkers niets wist wakker geworden jtad hg het gat in het beschot gezien en de verzoeking niet kunnen weerstaan om uit bet kooitje te vliegen Iloe wanneer eu door wien bet gat gemaakt was kon hy niet mededeeleu eenmaal gevlogen ging hg door den kraton klomdeomanr ver volgde de Kroeog Daroe en ging bg Lampeneroet de spoorbaan over Langs de baitenlinie wandelde bg tot nabg Senelop waar hy door een Atjeher een slag met de klewang kreeg door eenige anderen met een donderbns verwond werd en ego in onze banden werd ternggebraebt Op ieder hoofd was 500 dollar gesteld bet geen de kampongbevolkiog was bekend gemaakt wat tot resultaat gaf dat wy er ten minate een terug hebben Daar zy noch geweren noch patronen medegenomen hebbeo zal hun aaokomat in het vijaudelyk kamp wel niet tot byzondere faartelyke behandeling leiden Dobbel jammer is bet toch dat de veimoedelgke moordenaar van den genoemden officier de plaats heeft kunnen poetsen De zaak van da ontvluchtiog is in onderzoek waaruit moet blykeu dat het verwondering baart dat eerst uu dergalykeootvlachting heeft plaats gehad daar de booten omwaodiug niet erg dik moet zgn Het staat te vreezen dat de beide niet gepakte ontvlochten wel weg zulten blgvtn KantODgerecbt te Gouda Zitting van Woanadag 24 Maart 1897 De volgende personen ign veroordeeld wegens Overtreding Stoomwet G V d V te Rotterdam tot f 25 of 14 d Overtreding reglement op wegen en voetpaden J O te Capellfl a d IJsel tot f 0 50 of 1 d Overtreding verordening op de atÖomvaart M L M zwervende en Job L te Haarlem ieder tot f 15 of 7 dagen A H V d H zwervende G T te Gouda G K te Amsterdam H d J te Haarlem A T d M te a Hertogeuboscb eo v W zwervende ieder tot f 10 of 5 dagen Overtreding algemeene politieverordening te Wadding8ve n J D te Wsddiogsveeo tot f 1 of 1 dag Overtreding algemeene politieverordening te Genda T d H te Nieuwerkerk a d IJael tot f 2 of 2 dagen G S te Oudewater tot f 0 50 of 1 dag Overtreding algemeene politieverordening te Gouda en openbare dronkenschap 10 11 10 18 1 18 7 8 6 9 87 47 4 10 01 8 88 10 07 11 80 10 4 98 8 68 84 4 3 6 80 48 1010J8 7 6 8 09 07 10 84 9 18 10 84 16 8 88 8 41 9 49 11 10 t 48 t l 7 4 9 4 t 4 7 46 1 M 11 11 J V A t H atr cht Ut f 2 of 2 d geD H a ta RMOBBk Ttygeapioken OMiibue dronkeoachap A B D te Goud tot f 0 50 of 1 da OpoBbare droolionatbap bij 2de barhaliag J d 0 U Nieuwerkerk a d IJael t t 3 d gen keckteniaatraf Balteolandscb Overzicht De admiraala van de vereenigde vloot hebhen aan de inaorgeoten die het Turkscbe blokhuia by Malaxa bel reu da volgende proclamatie gezonden welke oagetwgfeld ook bestemd ia nor de insurgenteo die io den omtrek van andere door de mogendheden bezette steden tya gelegerd De admiraals achten dat het voor de vüligheid van de iuteroatiooale tioepen die ontacheept zullen worden te Kisamo Suda Retimo Kandia eo Hierape ra volstrekt noodig is dat de blokbnizeo door de Turken io de omstreken vao deze steden bezet uiet iu banden van de Grieken vallen Daarom ge eo zij aan de iusorgenten formeel bevel toe te laten dat deze blokhoizeu van proviand worden voorzien Als deze officïeeïe proclamatie io dsn widd word wordt geslagen zullen de admiraals het neodig vjndeo Rtreoge maatregein te nemen De taak van de blokkade hebben de admiraals aldus ouderling verdeeld Oostearyk blokkeert de baai vso Kiaamo en het schiereiland Korykos tot de zuiddgk gelegen kaststrook van westelgk Kreta Kuslaud het schiereiland Akroiiri tot kaap Dia Ëugelaod vau kaap Dia tot het Bchiereitaod Spinaloaga Fraokryk van Spinalouga tot kaap Salmone Italië van daar zuidoDstalgk tot Hierapetra De baai van Kanea is eea ioteroationale streek daar houdt ook het Duitsche oorlogsschip ge meenschap pel yk met andere de wacht De zuidkust werdt door schepen van Italië Engeland Frankryk eu Kuslaud te zamen bewaakt Hoe goed ook geregeld is het toezicht toch geen beletsel voor de wakkere Orieksche zeeliedeu om hnn tandgenooten ter hulp te komen Maaodagnatht zyn eeuige ladingen meel en ammun tie ontscheept hg Flataoia op hetzelfde pont waar de Griek 9che troepen onder kolonel Vasaos iadertyd zgo geland Het meel vooral zal goed te pas komen want de grootste uood heerscbt op dat eiland By al de ellende komt no nog bet uitbreken van besmettelyke ziektes Ook in het district lletimo haeft een stoomboot leveusmiddelBu outseheept maar vau een andere boot de Hera die reeds Vrydag met een lading proviand naar Kreta is vertrakkee haeft men sedert niets meer gehoord De Hera had o a den vice president der Kamer aan boord De feesten in het Duitsche land zgn voorby Drie dagen lang heelt hel Duitsche volk met groote vereeriug fo opreelite deehiemiog de geboorte herdacht vau Duitscblauds keizer die door eyo kleiozoon Wilhelm da Groote ia genaamd doch wieas hoogste roem het steeds zal zg dat by de stichter des Uyks ia geweest Aan de feealtafel m het koninklyk slot te Berlgu heeft de keizer zgn talryke hooge gasten toegesproken Hy dankte beu voor hunne nanwezigheid by bet groolache leest da Duitsche vorsten eo de vertegenwoordigers van de Ëoropeesche aouvereinen die niet wilden achlerbigven maar deelnemen aan dese feesten en din daardoor bet bewys leverden dat de vorH eu ealaobten van Ëoropa verbondeo zyn door een gemeeoachappelyken familieband dat vreugde en leed van het eene bnia door alle andere worden gedeeld c Met warmte sprak de keizer over zyn grootvader wieus geest heden tusachen zgn volk heeft gewandeld dia zeker hedeapacht een bezoek heeft gebracht aan zyo vaadaeU Wg gedenken hem in zgn daemoedigen eesvoad en plicbtebetracbtiog kWij gedenken hem als de zoonder heerlyks liefdevolle koningin sWg gedenken hem als degeue die gezegd beeft dat hy meer heeft geleerd door zjjn ootmoed dan dper al zgn succes Voor ona moet zijn aandenken zgn een veroieawde aansporing om voor onze volken ta leven eo te werkea zooala hg om daardoor de beschaviag te bevorderen an den vrede te bewaren Een vorstelgk woord voorwaai leven en werken voor onze volkenis Ueer dan een Duitsch blad heaft in de laatste dagen gewezen op een zonderling en zeer pmerkeniwaardig verschgnnl Ia zgn groote geestdrift voor zgn grootvader ziet de keizer in de gescbiedeois van de grondlegging des Duitichen Uyka slechta keizer Wilhelm I en niemand anders De VoBa Ztg s acht het Duitsche plieht ta berinoereo aan de groote diogea die Bis wek voor hei Rgk beeft rerrtcht te beriBnwren aaa den man die meer dan iemand anders da grondlegger de opbouwer van het Q M geworden £ n naast wellicht boven ben behaort keizer Friedtiob te staan de gro t krooapriaa de mfta die tu alle Doit achers het meaot voor de wedergeboorte van het Rgk beeft gedaan die het deakbeeld van de instelling vaa het keizerschap voorstond toen Bismarck het van de baad wees toen koning Wilhelm bet niet der beipreking waard vond Om hen beiden scharen zieh Moltke Roon Steinmetz en zoovele anderen wier namen thaos zyn vergeten of verzwegen Toch behoeren zg by aatiooale feesten als dit te worden herdacht omdat cy de medewerkers waren van den keizer de madestiobters van het Rgk zegt de Vo8s Ztg c In de Diuadag gebonden zitting vaa de ZuidAfrikaanecha enquêtecommissie wts de opkomst van het pabSiik zeer gering de belang stelling in de zaak wordt blykbaar minder Het verhoor van Schreiner den oudadvo caat geaeraal der Kaapkolonie werd voortgezet la antwoord op talryke vragen vao verschillende leden herhaalóe hy iu hoofdzaak wat hy vromer bad medegedf eld over het overdrevene van de grieven der Uitlanders en overdewenichelgkheil dat de Chartered Company ouder rykdheatuur werd gebracht Getuige as overigens vao meeoiog dat de BQti Britsche politiek der Boereo regeeriog grooteodeela bebeerscht werd doir Ëngolaads stelselmatige pogingeu om de gemeeoaebap Vdu de Republiek met de koBt te beletten Mocht Engeland aan Transvaal die gemeenschap en het bezit van een haven toestaan 1 dan zou president Kruger meende Schreiner niischieu in een Ëagelach protectoraat en io aausloitiog vau de republiek aan een tolverbond tusschen de Zoid Afnkaau cbe staten en koloniën berusten Voorts verklaarde getuige dat de Hol andscbe Kapeuaart de Ëogelnche regeeriog da i alieeu lu een protest tegen schending van de conventie onverdeeld zullen volgen als die soheuding onbetwistbaar ia echter niet als het een twyfelachtig geval geldt Zelfs de driftenquaestie sou de meerderheid der Bollandsche Kapenaars liever door een arbitrage dan door het zenden van een altimatom opgelost hebben gezien Aau het slot vaa het verhoor trachtte Ckamherlnin Schreiner te laten toeetemmen dat de Trauvaatacbe regeering d ismaal de Loodeniche uonveotie had trschleu te schenden eenmaal met de dynamiet mooopolies de tweede maal met de quai tie der Vaal driften de derde maal door aau d t Zuid Afrikaanscha spoorwegeiaatschappy ds rabatten te bewilligen welke de coDventie z i verbood Getuige wilde dit echter slechts gedeeltelgk toestemmen Op Cbamberlaiu s vraag waaraan het ontstaan vau de grieven der inlanders te wyten in antwoorde Schseiner De goudmenachen stroomen de Traosvaal binnen zonder iate om de Boeren eu hou land te gereo Zy komen eenvoudig om ryk te worden Vaak zijn zy atkomsiig uit Engeland en uit de ondste bastbeatanrde landen van Europa en verlangen in de Transvaal aaageiiomen dezelfde geriefelijkhedea en voorrechten als ztj thuis gewooa zyo te genieten Zg bedeukeu niet dat de Transvaal tot zeer onlaogs een laud van landbouwers eo herders was Dit alles vond geioige oobillgk dezulken zeide by behoorden de tering naar de neriag te zetten in plaats vao voortdurend te klagen eu da landsregeering aan te vallen Hg achtte de houdiag van den Volkiraad tegenover de aaumatigiog der u tlandera niet meer dan natuorlgk De Boeren zulleo naderhand wel toegevender worden maar zjj verkiezen zich niet thois de wet te laten stellen doer vijandig geziade vreemdelingen Een telegram uit Pretoria vao giataren meldt dut Ur Leyds in de aanntaaode week naar Europa zal vertrekken als vast opvolger van wyleo Jbr Beelaerts van Blokland te VGravenhage De heer Fischer vao de Oranje Vryslaat wordt genoemd als opvolger van Dr Lsyds aau bet ministerie van bBitenlandscbe zaken De correspondent van de Times te Waebngton bflscbonwi bet arbitrage verdrag als dood ea begraven doordien de S maat vaa de Vereenigde Staten zouder stemming de bekende verlammende amendementen van de commissie fOor boitenlandsebe zaken heeft aangsnomes De correspondent wgt dezen uitslag aan drieërlei dingen vooreerst het overzadelyk jingoisms VRD den Senaat ten tweede de afgonst van den Senaat op de regeering van de Vereenigde Staten ten derde zgn b at tegen Engeland In een hoofdartikel van de Times wordt het vorenstaande volkomen beaamd Door zoo te handelen schryft het blad benadeelt de Senaat bet scbeidarechterlgk beginsel zelf aobokt zwaar bet vertroowen van de wereld in het Amerikainsche volk eo stelt vooral de vrienden van vrede en voornl ang teleur HAHKTBBaiCHTEN aonda ft Maart 1897 Granen zonder veraudering Tarwe Zeeuwscbe 8 60 a 8 96 Uiadare dito 6 40 a 6 60 Afwykende S 76 a ƒ 6 Polder 6 tB a 6 10 Bogga Zeeuwsche 4 i 4 86 Polder f 8 70 i ƒ 3 90 fiuiteolsodache per 70 kilogram 8 70 a ƒ 3 90 Gerst Winter 4 a 4 50 Zomer ƒ 8 10 k 4 80 Ohevallier 4 80 i 5 7jB Haver per heet 8 it 3 S0 per 100 kilo ƒ 6 75 ft 7 Benaepsaad lolaudiob t U i f 6 B0 BuitenUüdsche ƒ B BO a 5 7S KanarieEa8d 6 a 7 60 Koolzaad nieuw a Krwien Kookerwtea k Niet koktade ƒ ü Buiteolaodsohe voererwten per 80 Kilo ƒ 4 75 a ƒ 5 Booaen Bruine booneo ƒ 6 a 8 Witte boonsn DuiMoboonen 6 90 8 80 PsardenbooDea 4 90 a 6 21 Mait per 100 Kilo Boute A iiierikttai aahe S 90 f 4 OiDquantina 6 a ƒ 6 86 Poxaniao i B 26 inlaadsolie meatiog 5 a B lfi VsEHiftiT Melkvee red aanroer handel eo prijien traag Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 19 a 21 Pt per half KG Biggen voor Engeland rad aasTO T liatidel matig 16 a 18 et per half KG Magi re biggen goeds aanvoer baudol matig ƒ 0 60 a ƒ l per week Vette sohapon handel van geen boteekeoi ƒ a ƒ Nuohtere kalven goede aroer handel matig ƒ 3 a ƒ 8 Vokkalrereu ƒ 7 a ƒ 10 Aangevoerd 13 partyen kaaa Handel vrij wel Ie nual j aS BO a io qusl 20 a ƒ 22 Zwaardere NoordUoUand ohe a ƒ Boter goede aanvoer handel matig Goeboter O flB a ƒ l Weibotor ƒ 0 76 a 0 86 p Kilo l lieuwc Zendingf Prachtige PARASOLS A van OS Az Kleiweg E 73 73a UOUDA Beurs van Amsterdam 24 MAA RT slotkn 8 Vrkn 89V 99 98 85 88 8SU 63 98 98 1Ö4V B9V 69 20V 20 106 42l 100 9 l 54 680 705 100 61 lOOJ 206 145 54 9 981 185 74 27 110 10 206 281 10 62 i 54 16Si 99 a U l 79 108 108 100 991 134 11 Va 100 60 109 18 85 98 S l Hedjihsd Cert Ned W S ililo dito dito 3 dito duo dito HoNO OU ütudl 1881 88 ♦ taliü Iwolirijfing 1888 81 5 OoaTENR OW in papier 1868 6 dito in ül er 1868 5 PoiiTtuAj ül l met coupon Sdito ticltet 8 104 201 201 702 araliSB Obl Hiuneul 1894 4 dito jBcon 1880 4 dito bii Roth 188B 4 dito b j Hope 183il a0 4 dito ia goud leen 1888 6 lUto dito dito 1884 5 SviWE Perp 1 Mhuld 1881 4 TiJiilïU J8pr i oo l6en 18D0 4 Geo leeolng serie D Oeo te nÏEg aene C ZuiuAf E i v obl 1892 S Mülloo Obl Buit Soh 1890 6 Venmuiia Obl 4oiibep 1881 AwniElliM Otdiü tien 1895 8 Som DiM Sted leen 1894 8 Nul N Afr lUudeliï imnd Arend b T b Mij Certifiontoil DoliMa tioh ppij dit i Am Hvpolhoelcb psndbr 4 Cult M j Ier Vontenl iid iGr Hypotheokl p ndbr 3 NederUndKho beok and Nod HeqdolmaaHoU dito N W k Pao Hyp b pandbr B Bott Hypotlieelib pandbr 81 Utr Hypotheokb dito 31 Oo T N Üoit Hong bank aand BüHL Hypotheekbank pandb 4 Ahhh Bquit hypoth pandb i 27 Maxw L 1 Pr Lieu eert 6 Nbd HoU U 8poor Mii aand Mij tot Eipl T St Spur aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atr Bpm aand dito dito dito 1891 dito 6 ITIUB Si oorwl l887 89 A Eobl 8 99 esv 78 Zaid Ital 8p rBij A H obl 8 PoLIN Warichau Weeiieu aand 4 Klill Gr Bui Spw Mij obl 4 Baltiirlio dito aand Faatowa dito aand 8 Ivang Dombr dito aand 8 Knnk Cli Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 l a 13 767 1091 801 1081 10 ia 107 1047 lOS i 117 18i AxHiti Cent P j 8p Mij obl 6 Cbic k ortb W pr 0 t aand dito dito Win 81 Peter obl 7 D n erk Rio Or Spm eert v a niinoii Central obl in gond 4 Louia k Naah ïille Oert aand Meiioo N Sp Mij Ie kyp o 6 Hua Kanna v 4pet pre aand N Tork Ontaaiok Weat aand dito Penn Oiio oblig 6 Dragon Calif la hyp in good i 8t Paul Minii ttfanil obl 7 Un Pao Hoofdig oblig dito dito Lino Col Ie hyp 018 Cabadi Cao Boulh Cert T aand V C IUll k Na Ie h d c O Amalerd Omnibua Mg aand RoUetd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amalerdam aand 8 Stad Rotterdam aan S BiLOlï Stad Antwerpen I8n7 f Stad Bruaael 188S 8 Ho Thei Begallr ieaellaeh 4 OoaTBNE StaataWening 1860 5 K K OMt B Cr 1880 3 JPAIIJI Stad Uadrid 3 1888 N B Ver Bei Hip Spobl eert S 35 UI BnrgerlUke StandSEBOREN 23 Murt Jansje anders R den Haag en M van der Borg Pieter ouders P U Happel en H ran den Berg Didarica ondera W Blok en W Leeflang 3 plii Maria owlen J Fnrret an C M Tu d i BoMh Qarardi Hnw ouden P J HeisUrborg en M C nu Vaim ii M rli o Antonio ood n T Boora en E C Heerkoni Atie Gorard ooderi W Kreeoven en M B na der Luo Joiinn Adrinni oodera J de Priester en H J tu Epa Reetink Geertje ooden P liommers en W T D den Berif 2 $ Wilbelminn ondera A Bloos eo M Ham OVERLEDEN 23 Maart C O n Scboonereld 2 j B Sehiokel 23 j GEHUWD 24 Mnsrt G ritn Vliet en G Schoatei ReeawUk QEBOREN Uarend ondsra P Boen m B dan Hertog Cornelia ondera C Tan der Wolf en it Oosterom OVERLEDEN O an Triel ADVERTENTIEN De oadergeteekeode beveeli lich ten zeerste aan tot het Mangelen au Waschgoed hopende doot een prompte en iiette hedieninu tedere gunat wurdig te maken Wed I T BEKLIJN jiouwc V 15 e Formulieren VOOR UE TEIIISSEIIS WST zyn verkrygbaar by i Koninklijke Machinale Fabriek DE HUNIGBLUEUc ran H N van Scbaik Co gereetigd te Oruvenhage Ueppturttraiil U eu 9 nabij de Regentesselaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoett 1 gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Hnparior DraiTenBorst Honig Extract FLACONS Tan éO Ct 70 Ct en 1 rerUrggbaar h F H A WOLFF Drogist Markt Gouda B H TAK MILD Veental B 128 te aouda A BOUMAN Moordnek J C RATELANÜ BM üep B T WIJK Oudmmirr M KOnCMAN Waddimvan HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 luet Firma bedrukt by L BRINKMiK ZN