Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1897

No 7233 Zaterdag Zl Maart 1897 358te Jaargang norBSCHE GOlKAfr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitrondering van Zon ea Feestdag i De pr s per drie maanden is 1J25 iranco per poet ƒ 1 70 Ain nderl jke Nommers VIJF CENTEN ADVERT E NTIEN worden geplaatst ra 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters Trorden berekend naar plaatsruimte Inzending Tan Advertentiën tot 1 uur des midd Kiavereenigint yadtrland en Oranje te Oudeu at4r A C VA AEL8T Voorzitter I M 3 J NIELSEN Pennitigm loeo Setrttarü A VAN AEL8T O J W D JONQH J A VRIESMAN Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Qangeii Flavonds enz Boogaehlend A VAN VKEIN Vrouweatoeg 233 OOPDA TE KOOP ongeveer 300 zware BOSSEN Sparregroen en Sparreboomen TM X tot d Mtter lang Br r onder No 2427 aan het Bureau dezer Courant Voor de a s FEESTEN rerkrggbaw att schoon geiykende B ustes in Gips van Il H Majenteiten KONINGIN WILHELMINA en KONINGIN EMMA LeTcnsgroot 7 liO per itak by Oebr BEUKLMAN O Z Voorburgwal 160 AmiUrdam Illuminatie AcbtkleurenGi L4TIKE llulien met buitjes gevuld met was Koo ppigi Per atnk 0 10 lüO itnkt 9 600 t SBO 1000 8 Tatkryghaar bg V fS POLAK Men wordt beleefd Tenocht BEÜTELLIKÜEN tpoedig ta doen ten einde tgdig te kunnen leveren LIU ÏI Verlicliii gs en Versieringsarrtikelen in grtoUn eoorraud B MEIBERGliN JhvOLLE FIJN mmami per WHO 3 cemt per Bmê 40 cent Guirlandes par Meter 14 CtUt Iranco aan de paal BEIJTËLLINOEN moeten M dagen voor leieringatgd besteld worden bg K A SCHEFFEL Moemigt Wilerloostntt 46 Kotterdam UEKROOiNUMËÏUOUUEN MEDAILLE KRABPEUEN HOLM S Quina Laroche N Staallicutlende duioa Laroche is de meest krachtig en vrmterkemle KINA WTJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in sscben 1 90 en 1 00 CIGAREnEK TEGEN i THHA De insdaraing rim dea rook dexer ignretten geelt deu Igder oah Aëthniti tontond verlichtiug In Ktui 80 en 50 CèntH Salmiak Pastilles iSea algemeen als goed erkend middel bg U e t en KerA oudAoM oplossend en vanaohtend Prijs per fieachje 20 Cent KuiriLunc Holh Hofleveranciers Zeul JieilOt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Gouda Dmk vao A BttINKMAN li ÜOON De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdi trict GOUDA Bovengenoemde Vcreeniging heeft in hare Vergadering van 15 Maart jl tot Candidaat geurotlaleerd voor de Provinciale Staten Varaiture R BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 30 MAART a g den Heer Mn J R va weel Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezerw met den meesten aandrang wordt aanbevolen KUevereeniging Schoonhoven en Omilreieiie te Scftoonhovfrt t HaaitreehUche Kieneremingi U BaatruM C J M KROON Voorzitter H VAK ZANEN MULLER Seeretaru J BROUWER Dl KONING Penningmeettr 0 RENEMAN B K BOER J LEEUWENHOEK W OOGTEBÜM R J VA DIJK Kieevereeniging Burgerplicht t te Woeden 1 A P LEVENKA 1P Vcorzüter Mr F W T SPILL Secrelarit M 8 NIEKERK PenmngmeeeUr A KNUFF Hu te Rietveld C MUNLIEFF tt Barwontswaarder KitKeretniging wBurgerpliehtt te Gouda D RUIJTEB VooTzilttT H KNUTTEL SecretarU W BOKHOVEN PenningmeaUr V J BELLAART J ZWART Pi P UjOVERBUNDEB C H VIS 8CHERPENZEEL Voorvaler R ViN GAt k tPenningmeeeter loco Secretaris N KOOIMAN D ÏEYINCK Kienereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek en Omstreken P vm oiB HOOG te Krimpen a d Lek Voorz J HOEFLAKE te Krimpen a d IJsel Secrrtarii M HOOGAERDT Bl B i te Knmpea a d Lek Dr L A Vil LANüERAAD te Lekkerkerk 8 MAN IN T VELD Dr C J GORTER te Ouderkerk a d Uiel FEMSCHE ST00MVEE7EEU HM Chemiseüw Wasscberij H Oi i E HËlilEK 19 Srulnkade Botterttatn Gebrevetet rl d u r Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verres tui alle Uetren en Damesgarderobeu alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het BtooiiMSD vaa pt achemantels veeren bont enz Goi gnen tafelkleedea enz worden muur da ieavrste enj laatate métboUe geverM Alle goederen hetxy gestoomd of geverfd worden ouacb dBlyk voor de gezc jpdheid en volgens staat bewerkt XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevatteade DAMESen KINDERMODES beneveus IL NDVVËKKPATltONEN mr IEDERE WEEK VBU3CHIJNT EEN IVIIJKIMEK In ieder n leicst mmmrte plHte modekroniek feMUetou enz enz Ie C itgSTs zonder K kl pUtsu mei Ssuijpfttr su3 groottf ekuiptü pBtr l er 12 iira 1 2G p poit 1 45 2e u all de Ie aitg rast daar iibof D S gekleurde pUtau 1 75 1 ifO 4e Ie l gekl pUa 1 bfjz gekD p bijhetaeno a 2 50 8 60 Sa j bij het Sa DO l geke pslr D kuuKe a ISe eeu gekleard Iraait haDdwerkpatroon h 8 8 2 PR0ÏPNUIMK8 Eü PBöSPKTyS ALOÏ GEBB BBLWJAKTK Gr k g KE NNISGEVI NG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Z iii UHANUB MAOASirfB OU FrMemps T B PARIJ S Zenden gratis Mfranco het praohtie Keiüustreerd lOBE AtMUi mei nedarlandBchen of franschen tekst bevattende de afbeetdinfïen tier laatst uitgekomen modellen voor liet Zomepeelioen vaa kleederen boeden enz voor heeren damet en kinderen op gerrankearde aanvraag aaa I MES JILUZOT i P l ARIJ8 Stalen van tijden wollen en katoeoM Stoffen laicen enz eüz wordes veneeni franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer 4m priiun te bepalen Dit album bevat tevens de inliohtiofW welkeToor deKoedeen prompte ultvoeringM r bestellingen benoodi dzijn BsUêtlingen van 35 francs tn koöffer woeden met eene verbooginf van 5 0 0 ftwuê êraekt ênor Q aan lakêmmdê nehtaa m aU $ ptaaUm van Naderland oan kult bnorgÉ Der klanten hebben geene formaliteitM TOor de inklaring of andersints te vervuHoa daar ons réêxpéttitithuit te HoïMitmi ffomm Brabant daarmede belast is Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATSVER VANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 1 April 1897 mn de voormiddagit ten 1 1M de namiddag ten 8 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Over chie in de Uitspanning de Vergulde Koetmiagen voor het 2 kiesdistrict te Weixwijk in het Gcmeentehui voor het 3 kiesdistrict te Nietuverkerh aid Y iel in het Gemeentehui on vooy het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gmneentehvis en wel In het te Dütrict V Voor den Heer J van pek BERG JzN Hoofdingeland 1 Tolgen rooSor P ZEEUW JzN Hoofdingeland PlaaUvenanger r n tireding In het 2de J i trict Voor den Heer P METZ Hoofdingeland 1 njlgem roo Ur A H VANDEN BERG i oo aiHye awi P aafstwcawsrer ding In het Se District Voor den Heer E JONQENEEL Hoofdingeland 1 ig o J DOGTEROM Uoofdinqeland Plaatsveivanger auafweding In het Me Piitriet Voor den Heer W A vak HOüWENINQE t SPRANS Uooldingelandx igeni router A KLUIT HzN HoofdtHgeland Pltttttsvervanger van sftreaing DuKORAAK en HoooHEEMBADBi van Schieland De SecretaVis Rentm etter De Dykgraaf w C 3 VAILLANT P D K L E IJ j hwh zeker reeds menige Dame j t andauts llm tl Vl PtlI lllolon uitgeroepen wanneer er aan E CASSUTO Taritaarkt 171 uoada tgdroovend buiselgk Stopwerk I geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeuiging en Duitache Huisvrouwen 1 Vereenigiug Berlgn aanbevolen de vertrouwbaarste bronnen voor vrouwelgke hand j I werken Magie Weaver Stop Apf iraat b tit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel 11e in huis voorkomende Stop I werkea aan Kousen L nnens etc niet alleen epaedig maar ook prachtig gelijk al nieuie geweefd nit kan viiei n Prgs met prc farbeid en handleiding fi S OO onder rapibonrs zending van 10 tot 8 uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor niiddag Eenig adres Venendhuis Xerkur Commandit Maatschappg G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorborgwal 258 BINNENLAND eODDA 26 Maart 1897 Wg kanaan mededaeteo dat da iware roaw dsB 23n April siadigt en dat waarsobgolgk den 24d of den 26d als dan datnm kan worden bascbeawd waarop onu KoningioaeB deae gmeeata lallan beioakeu Ia een gisteren avond gebonden algemsene vergadering van de Weerbaarheid Veraenigiog sBargerplichtc werd de rekening en verantwoord over het afgeloope jaar f oedgekeord an werden tot beatanrsledea herbenoend de hk D Heogasdgk en H van Wgogaardao Htdan morgen werd aaobeiteed onder nadere goadkanriag vaa den Miniitsr van Oorlog lo Het tóejarig onderhoud van de kaxarnegebsawan enz te Qaoda Raming f 2415 fngascbreveo werd door J J Duim voor I 2 0 W Bokhoven voor f 2694 C J Koot vo r 268 C P W Dessiag voor f 2635 en J H de Wilde io r f 2628 2o Eene gedaaltalgke bnitan sn binnen verving van Militaire gebouwen te ponda Baming i 950 logaschrevaD werd door C Sterk te Bodegraven toor f 944 au J K van tHoff te Amsrstoart voor f 887 3 Het DJarig onderbond van de KaaeroegebOBWen eni tel Sehoaahovan Raming f 1620 Ingaschreven watd door J Klip te Schoonhoven voor f 1779 4a Eeua gedeeltalgka buiten sa binn nverviog van Militaire gebouwen te Sohoonhovea Raming i 1600 Ingeschreven werd door O vaa Willemswaard te Sehoonhoven voor i 1680 J R van t Hoff te Anerafoort voor i 1539 n H E Hartman te Vianea vaar f 1439 In de laal EnnBtain der Sociëteit i Oaa Genoegen I werd gisteren avond san vergadering gebonden van den Naderl R K Volksbond afdealing Gonda tje voonitter de bear Denker opende de vergadering met gebed waarna door den tweedan secretaris den keer M S Ogier Jr de notalen der laatste vergadering werden voorgeleien die onveranderd werden goedgekeord Ingekomen was een sehrgven van de afdealing Amsterdam meadeelaade dat de onder FEVILLETOJX 88 Meent gü ooit im noodig te btbban een woord eoD teekcD ea ik ben b u Bentnaen mag ik u Dtet maar ik mag roor u tlerven m Sa PaavreUs en de oude vronw f Ik draag ze aa miJD dood aaa u op eo ik zal dan mitig heDtngaan gik daak a mynbesr Ook g kuot op mij rar troBwen Met die woordea atond de msrkieziD op en keerde met laagume ottreden naar het kssteel tenig XV Tiboree volgde tegan ee boom geleuod lugtn tijd de markieitn met z oa btikkaa toen verzonk k $ in een diep itilzvijgen waaruit hij plobHÜag gewekt we door Marianne en Panvrette terwgt lÉtfrt daarna siok ook vrouw ICerguiiec bjj ben voegde Verrast door hare vcnchqning traehtla Tiburce tijas aaodoeoing te verbergen maar MariHane had ze reeds bespeurd list lusterlijke belangstelliog sprak z hen moed is en thans sag by eerst koe haar voorheen soe vrootijk itelaat bleek en ernstig was Het geUk maakt egoiitisoh olaehooD hg haar vaak gfldannlde zjjne ziekte gezien bad wa bem éia verandering fan haar Toorkomen geheel ontsnapt De kalme genegenheid die hg Marianot toedroeg had si aaoit Tetleeaheod i k had kaur altfjd hartel k afdealing St Ednardus diamatilbewerkera in kalpbehaevendea staal verkeert Dat een versoek om halp door ds Bondakroeders gebillgkt werd bleek oit een flink applaus Thans werd het woord gegeven aan Patat B Ermann S J die met gaeitdrilt werd begroet als aaa bakende ea hooggeschatte radenaar voor de Volkabonders alhier De geachta Spreker sou deun avond behandelen den grondtoon van den Encjdiek Rerum Novarom door Z fl Leo Xlll voor eeoige jaren in het licht gegeveo Met Dr Schaapman noemde Pater Ermann den Paus den man die de grootste macht heeft over de sieleo der geloo igeo Zjjn Encyoliek heeft een Kbok over de wereld doen gaan veel goeds is er door tot stand gskomeo bg onze pogingen tot lotsverbetering onzer medebroeders moeten wg steeds luisteren naar den grondtoon van Rerom Nova ram s £ o wat hooren wg dan iVrgBeid Qelgkheid eu Brooderschap Dit macht en wachtwoord moet ecbtar in gesonden in Ohriitelgken zin worden op e at Noch da Fransche revolutie noch de opstand van 1848 hebben Vrgbeid Gclgkkeid en Brdederichap aangebracht In 70 is door de Commuue eaa vergaefsche poging hiertoe aangewend en voor den tegenwoordigao tgdgesit is het wachtwoord een leus niets meer H t toent nu aan waarin de vrgheid bestaat domansch besshikt volkomen over zgu wil ten goede of ten kwade Vganden van God en godsdisnit zoakeu in de vrgbeid san toestand waarbg geen beletselen of hinderpalen voor onsa verlangens bestaao Bg de bsschonwiog nver de Gelgkheidc flagt de geachte Spr shier wordt tocb zeker niet bedoeld da z g plijrsieke gelgkheid by maakt aenige gaeataljjke opmerkingen omtreot de gevolgen van den xncbt naar geljjkbaid bespreekt de wetten in Frankigk die niet voor toepaa iug van sde f elijkbeid pleiten sa waarBchowt voor de mogelijkheid dat in ons land ook toestanden zullen geboren worden die in Frankrijk bestaan als net da kath kiezrrs zich vereeoigen met geloovigs protestanten ten siude eea cbristelgkr regeeriug aan bet roer te krggea Spr toont bij de besprskiug van gelgke rechten voor man en vrouw san dat zg niet aan de stambos behoort zg keelt een geheel andere roeping Wsr gelgkheid predikt het christendom de eerbied dien menaodsren varseboldigd is geldt niet personen maar hat gezag Wg z n allen kiodert n van deozelfden Vader dezelfde Voorzienigheid waakt over ons zg bedreigt net straf of geeft uitzicht op bofooning naar gelang wjj haar i oorsckriften verachtea of die volgen ontvangen maar na sen kort gesprek was hij sttoda ia zich zfltven gekeerd en bad hij ntat meer naac baar geluisterd Marianae had dii spoedig opgemerkt en alfl fijngevoelige vrouw had zij er maar al te goed de nden van vermoed Zij was echter te tier om daarvan iata te latea bigkeo aan Tiburoe maar zoo tg ia schijn en tegenover hem al dezelfde bleef baar hart bezweek er onder eo wanneer zg des avonds bet kasteel verliet weende tij vaak totdat zij de bnt van haar grootvader bereikt bad Voor moeder Kerguiaer was dia toestand niet verborgen gebleven Z j bad haar ondervraagd en Marianae had niet lang kannen ontkennen maar zik de oude rrouw aicb miaschien gelukkig had gevoeld wanneer zg slechts vernomen bad datTlbarce Martance fltet beminde met ontzetting hoorde zg dat hjj verliefd was op mevrouw Treanna want zg wist dat hg eerlgk en reebtschapen wu en die liefde zijn ongeUk zou zgn oen besloot z om Tiburce ondanks zjjn tengboudand karakter zelven de be kentenia te ontlokkjn en hem uit het gevaar te redde Zij achtte het oogenblik daartoe tbans gekomen maar al spoedig tiet zij bel onderwerp varen toen Tiburoe baar bgna voorkwam met de mededeeling dat hg Treenna verlaten ging en weldra weder eeniga dagen in de hut onder den vggeboom zon doorbrengen Üe betde vrouwen en Pauvrette namen afaeheid en Tiburce bleef weder alleen toen op cede ea knecht van den markies naar hem toesoeldo met reneak terstond op bet kasteel te komen Ofaohona hg zieh voorgenomen bad daar niet moer te verscbgoeo kon hij toch aan de stem zijns harten S 4 weerstand bieden om nog eenmaal vhii de maruin afsebeid te oenen U volgde terstond dra Leo XIII predikt gelgkheid de armoede ngaemen kan en mag hg niet armen en rgfcen mosten er zgn doch da Paas vervloekt Bfad en ellende De maakschappeljjka toaatand Mt ziek genoemd worden omdat hst panparisme zwak ia tegenover den mammon Otarvaat ran rgkdom kweake verstapping zionel kbeid uitspatting eo overmoed terwjjl Maoede overgaat lot bolpelooiheid verdooviog varlwgteliog ellende Üaze toaatand net verbeurd worden en dit wil de Pans in dan gerst vao het Etaagalie Thans beiprak Pater ErmsBn de Broaderaehap Ds Krsnscbe lierolotia an da troebelen van 1848 hebben den broederhaad zoo okBw aangetrokken en zaa vattgebaald dat voor zulk een broederschap bang gewordeu sftt De soeialistea razen en vloekeu tegen df rjjkeo ea grgpeu elkaar lu bet baar en vochten met oord en pan wie da sterkste broeder tal zgo Volgens sommige geleardsn stammen wg si van apen en is dus onze brordsrsi hap mets andsrs dan apsniiafde lu cbristetijkea sin zgn wg achter allenbroeders n l als kinderen van Ma Vader Wg syn arbeiders in één wgogaard en eeanaai zal da groote bataaldag aanbreken waarop wg rekenschap kollen moateo gavanomtrent het gabroik van eose vrjjbaid waarop Ü gelgkelgk d i naar dentelideo maatatal ZBlleo worden geoordeeld waitrop zjj die de bnadarichap met voaten hebben getredenMkwrdeald anilan wordaa Da Knc alisk Rerum Norarams heelt veel katholiekenwakker geschud ftit een oaxAliiteo rust waarin zg waren Toortgedummelil Het gulden woord sarbeid adelt mag niet tot leugeu gemaakt worden Voorsl de Katholieken Boeten tooaen dat dat bg ben t Broederschap geen gdel woord IS dit moAt bigkeo zoowel in den Volksbond als in het familieleven In de vrgbeid gsigk beid en Braedersefaap van het Eraagelie is da oplossing dsr sooiale kwestie ta vinden wg moeten de woorden vau den l ncydiek Rarum Novarum tot daden mal n wh strooien dso goed zaad uit niogelgk zien wjj den boom doch zeker zeilen onze kinderen de scboooo vrachten plokken Zoo aindigde de geachte 8pr zijn keurige rede die meermalen dooreen krachtig applaga onderbroken tf rd De voorzitter braoht eèn harlaljjk woord van dank aan Pa ar Ermann en as zeksr de tolk van de fliok bezatte vergadfring toen bg den geschten Bpr een tot weerziens toeriep Hierna werd nog verslag oilgabracht van dt werkzaamheden dar onderiifdeeling sHolp in Nood De Eerw Beer Piobot spoorde da ladan aan tot slenn Van deie oaderafdaaling bediende on vond op het terravdea markies die met zgne gade bem e gemoet Hnm Ktndelijkl riep bij uit toen bj diobt genoeg b hem was om tot hem te kunnen spraken gKia tf Ibk I Mijnheer Tiburee gaal wandelen voor zgn pleizier eu bg sofaijut niet te weten wat er in het land gebenrt VVeet gij niet dat molden ja van avond miiachien al de Chonans bg mü snllan zgn en all w j ben laCeo begaan zullen zg ons als vleer muizen aan de raort t u Treanna spgkeren Die woorden gingen weder als gewoonlgk gepaard met driftige gebaren s n gelaat wna weder pnrper a od terwgl het wit zijner oogen met bloed was ge eurd Bedert Treanna eenmaal een licktn aanval van btroerte had gebed was Laurence zeer ongeruit over hem en zij deed ook tbani al bet mogelijke om hem bedaard te bonlen maar de markies wilde er niet vaa weten Bedaard honden rlep h uit aSD dat terwgl de halve provincie in opstand is en men ooi gaat belegeren verbranden vermoorden Ma k u met te bezoi d markies sprak Tiburee bet il misKhieo zoo erg niet als gjj u voorstelt Kene ganiebe bereiking komt qtet in eon pur uren tgds in opstand en er tijn troepen genoeg in de aabgbeid ffSpreek mg van geen troepen uiide de markies heftig Troepen Ja er zullen troepen op Treanna komen en dat zal ons ongeluk zgn Daar la en brief vaa den prefect dien ik zoo juist heb ontrangen Weet gg wat hg m schrift I dat hij een eakadron bozareu en twee stekken gesehut laittü den Huzaren en geschut I Dat li onze dood f De dood van ons allen fUvu bfgui de nariïiiiiii lt die aotdaten en van de collecte die voor de Aoatardamscha Bondsbroader gaboodau ward Da rekeniag en vorantwoordiog tan dan Penaingmeaater warden in orde batondaa a tot afgevaardigde voor dan Castralen Raad werd gakoaas da Haar J Kasbargaa Te Bergambacht komen op da vutgeatetda kietarsigst voor S43 kimars tagaa 250 ar ojda lijat Bedankt vaor het baroap bg da Qarri Kark ta Haaatraaht door dan hvar H Thomas caad te Stesowgk De Kobingtonen sullan sioh bg de plechtige begralanis van II K H Priniea Scphia der Naderlandan la Wainur waarvoor da dag tot baden oog niet definitief was vastgealeld beiden laten ertegeowoordigen door baron Van Hardenbroek tan Bargaakachl opparkamstbe r an nr E li graaf tbb Limbaig Suraai kasarbeei tan H U Uit een jjartiaalier schrgtan wordt aaa bat Volksdagblad aadagadeald dat aaa SO UI ambtenaren in dienst der Zatd Afrikaansoha SpoorwegMaatschappij wegens hun saoialittiacha begioselao sjjo ontatagea Da rwbtbank ta Haallam varoardeaUa Jan Kaamav sgani poginf tat noord p daa borgemeaatat vaa Kdam tot vijl jaar gataogaoisstral Woensdagmorgen braaht aana nit da militaiia slagerg ta Breda loagebroken koa heel wat opschudding teweeg onder de op het ezercitiaterroia aanwasiga racmtao Alle pogingen om bat beest ta grijpen blavan vraehtalooe na an dan werd dezeangaoeomtargaworpsa galakkig xoader ernstig letsel ta varoarzakak Nadat de koa zoo ongetear eaa aor had boiigebouden liep zg tagan eaoa eompaguia soldatan in die onder bevel van aan officier haar met geteld gewaar afwaebtaa Enkele soldaten warden tegen den grond gesmeten aan paar geweren btakan doeb da koe bad na eea tiartal stekenen ea nabgdeo kop dia baar bewusteloos dst n neervallen waarna een dar militairen slager van baroap baar vardar mat zyn knipmaa aimaakta In de uilgeatalda zaak wagana otarlrading vaa da Drank wat de vorige weak voor het kaotoogareoht ta Rotterdam bahandald waarin t ea mariniers zulk een treurige rol speelden heelt het O M tot trgspraak gacoDeladeerd gezonden worden om ona Ie rerdedigsn yOm ons te verdedigen f Om ons in bet verdarf te storten mevrouw Heb ik hunne hulp neodlgf Beu ik de vijand van da Chouans ik F lieb ik niet in 181 B in hnoae getedem lastreiduiF Thans aou ik niet meer veobten dat ia soo naar Ik sou even hard sobreeuwen els sj j miasohieo n harder Ik sou een tafellaken aen eeo staak b ehen op den hoogstea sefaeorsleen vaa agn kwteel en de opstaadelingw zouden m j mat rust lat jn Ka weet gg wat er nu gebeuren zal Binnea een paar uren ui ds ganioha bevolking weten dat er troepen io aantocht zgn Men zal seggeo dat ik d hulp van den prefect bvb inguroepen Reeds lang beschuldigt men mg van lauwheid van onvarsebiUigheid Men heeft gezegd dat ik ingne koksrde had omgeilraaid dat ik een jakobgn ben geworden O gg kent die menechsD niet zoo ali ik Heeft freule de Pratetiroa nog dezoD morgen mij met geugd dat zij net genoegen allen souden zien hangen die aan de laatiur verkiezingen hebben deelgenomen Ka dsnk au eens aan soldaten op Treanna tg zutlen sleahla de ruines van ons kasteel vinden ffWnarop kunnen de Chouans bopenP aprak Ti burec n lij z a niet georganiseerd s hebben ge boofd vDe hemel gave dat het waar was Tibaroe nuar zg hebben e u hoofd Dat verzeker ik u Kn weU een hoofd I Wat kwam die rampealjge vreiw ook in deie streek doen Van wie spreekt gg tobk vroeg Ijaareaee verwonderd ovir bet nedeiyditt dat b Trèaaiia dooflrtrulde Wtrit ttmif i