Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1897

I Sl s u 7 17 7 81 8 S6 8 48 1 81 9 17 10 40 1 11 7 61 ff ff 10 4 ff f l ff ff ff 10 11 ff f 8 1S ff ff ff 10 18 r 10 48 7 86 8 11 8 9 1 9 10 10 17 10 89 11 11 44 4 11 4 40 6 10 6 tJ 8 17 7 11 8 6 9 87 10 4 4 80 17 ff ff 9 47 3 4 67 14 ff 1 14 f 6 04 41 ff ff 10 01 f 04 SI 6 10 6 40 8 47 47 7 46 I II 10 07 10 14 Olrecte Spoorwegverbindingen met UOIDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb QOVDA ROTTIRDA U l St l tO S I7 4 t0 4 17 11 1 19 4 8 4 1t t ll KOTTIKDA U e O V D i 10 19 ll tO li i 1 40 1 4410 19 r f 10 M t § 1 01 10 41 ff 0 10 49 IMI IMT i l4 9 10 g St lO lT 9 S0 t WJ il 17 tl 7 16 7 10 7 4 1 18 9 1 SODDA DEN HiAS ttoudi £ eteiihuli i M rk palle ZoetarUMr Zegwuril Vootb rg Haft e 7 au 8 16 9 89 f Ot DAUIIICHT lioidl I IO 7 7 11 7 8 8 11 ll 9 6110 1910 87 11 11 i lO 8 17 4 415 67 66 81 10 17 10 1 0 i w 6 46 64 f Hl 7 10 10 84 o rd i 8 68 7 8 8 11 + U 46 I S4 17 7 11 1 48 10 41 UtlwM IS 7 41 8 18 j 9 14 10 61 1 1 48 1 17 S 08 S 60 6 11 I 7 M 9 4 11 07 I Hiu lauteidtm f Stopt Wowudig DEN H A A a GOU DA H g81 7 10 7 i8 8 l 9 19 9 4 10 1111 8611 11 l M 1 441 40 4 IO 4 8S 6 11 8 117 18 7 11 9 11 l M Voorb 6 61 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 8 18 9 84 Z i w6 ff ff ff ff lO W ff ff 1 11 ff ff ♦ T ll 17 ff ff ff ff 10 41 ff ff LM ff ff ff 8 04 ff 89 B9 0 Hid 8 18 7 60 8 18 l lt 9 47 10 1810 6411 0111 11 l il 1 14 4 08 4 886 16 6Ji 607 488 1810 1010 18 D T 11 0 E T S O D n A 1 81 I 16 10 18 11 88 11 1 M S tl 4 418 14 7 1 8 09 9 01 10 14 10 18 ff 11 66 lt l4 4 18 ff 84 9 11 10 14 I0 4t ff ff ff 4 14 ff ff ff ff 9 l 1 1 10 11 11 1011 11 ff 8 4 6 4 87 6 17 8 iS 1 419 49 11 10 y AMSTIIDAIt OODA 7 11 8 11 10 11 i M l M 4 41 11 8 19 1 14 10 10 liailM Ml M I M 1M a Mammal m Im op e O U U A A U8TIKDAM M I7 8 11 9 61 10 67 11 10 4 U 1 10 7 81 lO n 1 RSt 8 14 947 10 M 1 1 1 11 6 11 ff H ondat dU iwM gefcoigeo inmiddels nur Ind ÜD Tertrokken a du oiet nader kouden gehoord worden Te Louden heericbt de iofloeoza weder ia berigen graad Verladtin woek kqd blykeoi olficieele opgareo 24 pertocan ad de f e olgen ▼ en de Kiekte overUdeD dafe is meer dao iods de groote epidemie vao oor twee jaer De xiekte werd eteozeer onder onderen als onder jongeren vso di en waargenomeo Ëeoe weduwe te Heodrik ldo Ambscht Tood dezer dagen bg het sefaooe maken vso eene bedttbde in een pae gekocht buis achter een balk op een richel een met stof bedekt oacbt pittendooaje waaKa znttg goudeo tientjes bleken te liggen Te St Oidenrode naar eaaigen tyd geleden door oenige laodboowers een coüperatieve boterfsbriek werd gesticht hebben eeoige iogeutenen nu beiloteo ook coüperstiefe winkels op te richten De ergernis die dit rerwekte bg deneriogdoeoden heeft t mh nu Dinidag geoit door t iaslaan tan de rui n bg eenige boeren en ia de boterfabriek Te Loosdrecht wordt door eene geheele familie een vak uitgeoefeod dat in de meeste plaatseo van ooi vaderland wet geheel onbekead lal tgn bet rak van kroideuzoeker Die familie Wiogulaar eo het waa teeds en is nog eene uitgebreide familie boodt tich nl at sedert bgoa een eenw bezig met het zoeken van gsoeeakracbtige kruiden Toor meoach en dier Na zuivering en voor zooveel ooodig droging worden deze kruiden geleverd aan apothekers drogisten veeartsen ear £ o iu deze wereld sgo de Wingelaar Tri Higsmeeo bekend Beter dan de meoacben zelf het zgn op het gebied van Latgnache namen Het is Toor die lieden nog wel eens eeu bezwsar dat sg sondet nadere aandoldiog tao de plaataet ke beDaaing der kruideo niet weteo wat ze moeten zoeken Maar weten zg dat eenmasi dao viodeo te ook eo handig Ds grootute hoeoderhof bevindt tich in de Vereenigde Staten te Little Compton iu den staat Uhode Iiland Zg behoort asn een zekeren mgabeer Wilbur die per ianr 150 000 eieren verzendt In deu hof alaan houderd kippenloopen die tien vaet lang eo acht tot tien Toat breed zgn In elkeo loop vjiooDgeVeer veertig boeojeTeu De dieren worden tweemaal par dag gevoederd tö krj gen h t geheele jaar door die middags miïs Oe morgens krggen zg ook groenten Uit Amiterdam meldt iSen Ue politie houdt zich met het onderzoek heiig naar de oorzaak van den plotiehogeo dood van een bejaard man wiens Igk in den nacht van Dinsdag op Woeoadag in de Ilotenstraat op het trottoir liggend gevond n ia AaovaQkeigk meende men dat er misdaad m het spel kon zgo De dood gevondene is een broodbakker Schmier genaamd die in den bewuaten nacht als naar gewoonte op weg wai naar tgoe bakkerij De voorloopige eohoowing in bet Binnengutbnis beeft geen spoor van geweldpleging aota ontdekken ïlr is eene kaeutiog aan het achterhoofd het gevolg van den vat on een lichte aebram an den hals De gerecbtelgke Igkbchouwiog zal het geval apoedig ophelderen Intuatchen tgo door den commisaaris van politie den heer Dusser deBarenne ouderaoheidene personen gehoord Er heeft dea nacbls eene vechtpartg san het eind der Ro7aDstraat plaata gevonden het is echter nader geblekeo dat dete au weinig beteekenia was en dat de oade Schmier een teer oppassend man van 63 jaren die met eene dochter op de Baangraehl woonde daarin waanabga Igk niet betrokken j ewfeat ie 8 40 HM H 9 1 9 10 7 T tl Qouda Moonlraolit Hlnw k k a Ha Bottudam 5 9 U 19 t li 4 11 t t 6 14 l il QolllU BottardtB a wlla Mi iw tk rk lloordraobt SgiuU Ifea gelooft daarov dat de onde maa op ïign gang naar de bakkerg door èen beroerte gotrolfea is geworden Kader meldt men Het oaderioek van gisteien beeft opnieuw het vermoeden van geweldpleging gewettigd Kr il nl een joog werkman gearresteerd die den ganschen Diosdagavor d beechookeo langs den weg ïa gezien en die volgens getuigen met den oodeo man gekrtkecld heef Mogelgk dat deze dronkaard Schmier eeo stomp heeft teegedisnd toodat deze achterover mat het achterhoofd op bet trottoir is gevallen De bafccbonkeoe bad eenige f Cbrammen waaromtrent bg gaene verklaring kon geven Qg blgft echter ontkennen zicb iets van een gevecht met Bcbmier te beriooeren Statan OendraAl 2e Kam Zitting van Denderdag 2 5 Maart De ConmiBsie van hei adrea ven rouwbeklag bestaat uit de beeren Van Deden Van Byland Apeldoorn Vso Karnebeek Uicbiels eo Vermeulen Het ontwerp zat heden in de afdeeliugen ondersoeht worden Het debat over de gemeeotefiaanciiin werd voortgezet eu wel over art U letter B belastingen door gemeenten te heffen met ameodemeot I goappel om te staan bet heffen vao plaatielgke ïwdrgfebetastiag voor hen die bon hoofdverbigfoldera hebben en een smeodemeut Commisiie van rapporteurs andere regeling der heffing van straat en vreggeld en het doen vervallen der bgzondere belaiting op nieuwen aaoboow Nadat de Minister van binnenlandscfae taken beide amendementen had beatreden verdedigde de beer Pgnappel zgo smeodement Zgn voorstel om atetamiog over het hegioael oit te stellen tot na beslisiiog orer detaits werd verworpen met 3i tegen 27 stemmen De Miai ter van fioaaciëa bestreed daarna bet amendemeotPgoappel a invoerende eeoe speciale foreuseubelaiting naar een oobiligkeu en teer moei lijk toe te pasadn grondslag De Commiaaie van lUpporteurs beeft baar amendement ingetrokken na verklaring van den Minister dat het regeeringsvoorstel toelaat in bgzondere wgken an gemeenten die in dezelfde omataodigheden verkeereo eeoe speciale belasting te beffno Het amendemeat Pgnappel ptastselgke bedrgfsbelastiog voor foreuaen is verworpen met 04 tegen 18 stemmen Te Hamburg dreigt opnienw werkstaking De kolenimporteors willen de arbeiden dwingen tot deelneming aan eeo fonds en een termgn van zes wesen om tiuo dienst op te zeggen De arbeiders weigeren dit e iu eeue vergaderiugvan 2500baTeBwerkeriis twsloteu deatgemeeae werkstaking opnieuw teb ioneo als de importeurs niet hunne eiachen intrekken Aan het officieel vetMag loopenda tot 15 Febrnari is het volgende ootleend De in Lebong gelegerde troepenmacht door kriiste veortdorend bet terrein doch vond geen vgand Alleen werd op aaowgztog van den kedjoerseao deu 3lu Januari de vesting der uitgeweken bewoners van Uontent ontdekt waarvan de bewonen in de boascben vluchtten met achterlating vau twee dooden en twee aohtbrlaadgeweren Onder de doöden werd herkend PaoK Bim bet koold der Binasaha Tengoh eo Toeooeng van Qeutent eea rarig aanbanger van T Oemar Aan de vlncbtelingen werd alsnn kennis gegpven dat tg naar Oentent konden terug keenn tegen ialevering van één geweer per man Deo 4n tebruari meldde zich daarop een persoon aan met twee geweren Den 7n besqcbt de gouverneur Lehong en bepaalde den terugkeer der troepen op 12 dezer met tast den kedjoeran en ilen tman vau Blang Mej naar Kotaradja mede te voeroa iadieo de boete waarvan in het vorige varalag sprake ie nog niet zou ijjo betaald 11 11 11 11 ii ai l t9 4g it ti u at ii ai U Si 11 41 u tl M IMI 10 97 i ii t il 9 10 10 11 Aaogesiuo iu het geheel osgeveer 6000 dollars is opgebracht zgo de g qipftmd e personen nU gljtelaaH berwaarts medaflffiht HPnnp dfl aagi der XXV notkims bleef de to liand ozrefaoderd De vete van Kroeng Kaba nit ondernomen patrooillei evenmin als die van de linie uit naar de heuvel terreinen en de IU moekims Daroe en de IX moekims ontdekten een spoor vao vgaadige benden ïo dezen veratagtgd werd lodrapoeri bezet door bet ja bataljon eo een gedeelte van het 9e batsljoo en heeft de loitenaot kolonel J B fan Heutsz b t bevel aldaar aanvaard Dit kampement werd eokele malen licbt bekboten waardoor den 5o dezer eea Ëaropeesch faselier eeo mttten kogel bekwam Ook de beschadiging der telephooogeleiding kwam eaa enkele maal voor een karrevoeder die alteen den tocht van lodrapoeri naar 3amagani maakte werd van zijn trekos beroofd Teo einde de schuilplaatsen der tgindelgke benden die voornamelyk langs de Eroang lAngknroang houden te vernielen werd op den lOti dezer daarheen ni erokt en verscbitlende vercamelplaitseo van kwaadwilligen verbrand terwglittog een 8 lal voor laad ge weren en monitie km worden boitgemaakr Bet verslag maakt verder metdiug van veraebeidene acberraotseUageD waarbg gevangenen gemaakt of wapens in beslag gdoonen werden Noordkust De pretendent sultan bevindt ticb thans in het gebied van T BintaraTjoemboek en blgft bg zijo voornemen om naar Kemala te trekken T Hoeftin Uoeodoeë is gehawd met eene jongere znster van T Uantroë Gareet waardoor bg zich den steun van dezea veizekerd heelt Ha Atjefa geweten paogUma van NjaKedjoeroean van Blang Ara is door bet beetoor io genade aangenomen na vervuiling van den hem gesteldeu eiscb tot inlevering van het bg zgne ontvinchting nit de verRterkiug te Telok Bemawe op 24 Juli 1894 medegenomen troepBogeweer welke outvlDchtiog deetgda plaats had tegetgk met de desertie van twee £ oropeeache onderofficieren Voor de arroodissemeots reebtbaDk te Kotterdam itond gisteren o a terecbt J F B S 32 jaar zich noemende commiasionair io assurantiën wonende te Rotterdam Zwart Janstraat 15 Volgens de aanklacht zou hg op of omstr eks 23 Juli 1896 aldanr met het oo merk om zich wederreobtelgk te bevoordeelao Gerrit Üoeamao bewogea hebben tot de af ifte van f 10 62 door valacheigk op te geren dat hg was gevolmachtigd gene raal agent voor Nederland van de kCompi nie frao9aiae d Aiaoranees coiitre l incaodiec ta Parji rne Cadet 8 in die hoedanigheid met Roesmsn tegen braudfchade te aJoiten op diverse zich ia verschillende panden aldaar bevindende goederen toebehoorende aan H tot een totaal bedrag an f 5500 van die verzekering op Ie maken een aseorantiepolis die polis io zgn voorzegde valiche hoedanigheid namens dia maaiscbappg te oaderteeksnen eo daarna aan U ter hand te atellen 8 19 6 t 3 09 SS 7J0 9 its I U ff ff h 9 84 ie Woardm OB t vatcr QoQiU 7JI e ta y tati Beklaagde eeo kalm drok redeoeerend burgerheertje vertekerde dat h j tich niet ton begrijpen boe men er toe kwam hem te verdenken dat bg geen generaal ageat van de iCompsgnie in qnaestie zon zgn Want dat moest nog eerst bewezen worden meende hij Met de Compagnie tran aise die aigenlgk Le Siècle beette doch dit bad hij vermimd aan de verzekerden mee te deeleo bad bg oitvoerig gecorrespondeerd over de condities van bet agentscbap ten bewgze waarvan bg deo heereo io prachtig koatiobool Fnnscheen aantal treffende passages uit die correspondentie voorlaa Vooral wilde bg stq rk doeo uitkomen dat de maatscboppg hem condities had gesteld ouder mededeeliog dat hy zoo bg die aannam tot agent ton worden benoemd Die condities bad bg aangenomen toodat bg zich als gevolmachtigd agent beaebonwde ofschoon de mBBt chnppg hem zgc benoeming nog niet liad thuisge taurd Dat zou later wel komen daclit bg lotussohen sloot hg alvast de rer keriniieo in quaestie waarbg bij de qaali taiten nu tijo maabehappg ten tearata roemde De heer Hoesman boorde echter nadat d veraekeriag tot stand wat gekomen inlke care dingen omtrent beklaagde dat hg eigenlgk niet wist wat bg van 8 of van tgn maateehappg moeat denken Hy wist echter genoeg toen eeo briefkaart geadresseerd aaa de Compagnie francatse d Aeanrsnces centre l lncendie rne Cadet 8 Paris als onbestwlbaar geretoarnoerd werd Hg voelde dat bg er voor f 10 62 ingeloopen was en eischte ran bwklaagde dit geld terog S was hiervoor niet te vinden en het gevolg was eeo aanklacht wegens oplicbtiog Beklaagde beweerde tbaas dat de briefkaart eenvoudig as teroggekomen omdat aan het adres de nadere aanduiding Le Siècle ontbrak I Ur Pdlak Daoiels wees beklaagde op de oowaarscbgnlgkheid deter rerondtratelling daar toeh ket adres straat en huiioummer vermelde Het O M na het verhoor van twee getaigan aan het woord noemde beklaagde een baudig slim gewiekst man Ën ala er aangetoond wordt dat hg van die handigheid gebruikt maakt on het publiek te bedriegen ie hg een gevaarlgk man S ia berhaaldelgk zoowel te Rotterdam ala in andere arrondissementen met de josiitie in aaoraking geweest Ata agent voor allerlei obecore maatachappgea rertekerde bg peraonaa tegen brandscbade Kreeg men brand dam hoorde men van ds veraekeraren aieta meer en kreeg men geen cent £ eu arme stakker te Stadskanaal werd ia 1895 door S verzekerd in de maatschappij La Lojale f De boedel ao den armen man verbrandde geheel tonder dat hg ooit een cent aitgakeerd kreeg Mgubeer had hem eenvoudig bg de vLojralet veriekerd hoewel hg in September 1894 reeds opijehondea had eot voor de maatschappg te sga Een jaar na bet eindigen van tgn agentscbap stak hg daa de premies nog in den zak Dezelfde praktgkeo beoefende hg bier en ook te WioBoboten Tot beden was er noe gsarna men het ook gewild bad geen b oIgkheid beklaagde ter zake van deze feiten met aacces te vervolgen maar nu vlei ik mg toch zeide Z E A dat er eindelgk een eind assureeren Spreker zal komen ara dergelgk achtte voldoende bewezen dat beklsagde in een valsehe hoedanigheid had gehandeld Dit bleek oit de briefkaart die met de mededeeliog inconnnc door de poet geretourneerd werd Maar ook al bad men de briefkaart aan demaatscbappg Le Siècle gezonden dan zonde zaak nog oüt in orde zgo geweest Deconsul generaal Van Lit heeft namelgk inrne Cadst no 8 geïnformeerd en TerooSldat de zweudelmaatecbapfig Le Siècle I Jnli met de ooorderzoo en met acbteilat van vtle schulden ia vertrokken na ineen jnóaaoden onder verschillende namen en adressen geheel Parijs te hebben doorgevlogen S was de man die dergelgke maatacbappgen oataurlgk moest hebben en daarom stelde hg er zich mee iu relatie Z Ë A hoopt van harte dat de reohtbank termen tal vinden om mgoheer S c eindelijk te reroordeeleu enreqoireert oplegging eener gesangeoisstrai voordeu tgd van acht maanden Buitenlandscb Overzicht 7M 9 46 De Qrieksche regeeriog baeft al baar consuls van Krsta teruggeroepen Dat ia zoowat bet eenige nieuws Verder hebben de admiraals da opstandelingen ferbodeo dan toevoer van proviaad voor de blokhuizen waarin Turken titten opgesloteo te verhiuderen Dit verbad is onmidddellgk overtreden ooals meo weet doordat de opstandeliagen de Turken oit Cbania hebben belet hun kameraden in bet omsingelde Malaxa levenamiddelen te brengen De opstandelingen hebben de groviaoabrengers zelfs verrolgd tot bg Soeda maar toen moes ten tg terugtrekken voor het gescbutvonr ran de Turksche aehepen De opatBudelingsUf die du Tsrksche blokboiten omsingelen beschouwen die Torken van buiten die met levensmiddelen aankomen met gelgk recht als blokki debrekera als de admiraals da Qrieksebe lebcpan die da opttudalilgen lefensniiddaltil tncbten ta brenfta l babbtn dus groot gttlgk dai sg gaan eerbied betoooeD voor eeo arbod dat nitgaat ran neoaeheo dia pieeiea hatutfde doan al g Aan dit erbod i betteltda let beacboren ali aaa alle looralgtiaade beralei bekeadmakiagaa eo oota a Hat ia Iroaweos boogat opmarkelgk dat de Tiaaa het groote ooDierratieTe Ëogelache blad ia da lastaia dagea met groote krackt en bg berhaling er op aandringt dat men aan aoden eg moet Tolgeo en bet koning George oga gk maat maken zgn troepen ran Kreta larag ta trekken under dat ign troon getaar loopt De Timei indt dat bat boon tgd ordt dat ar eea ain1 koml aan bet Kretageha pil en dat i leker wel iedereen met beu eens De Griaksche regeeriog aal liah door de blokkade Tan Kreta niet laten dwingen dat bigkt ten overrloade nit baar beelnit nm reriet aan ta teekenen tegen dien maatregel De Onitacbe Keiier beett weer op aan der ieettdagen bg de ont anget ran een deputatie Tan iludenten dia in fakkel optocbt hnide kwam bawgzan aan bat nationaal gcdenkteekeo eenige diogeo geiagd die nogal aaadaebt trekkea Tocb doen de meeata oouranten maar Itof ie niets gemerkt bebben De woorden lan Wilbelm dan kwamen bierep naar Zorgt gglieden er tooral roor dat ondar het Tolk niet zooteel gemopperd wordt ala nn belaai loo dikwgla bet geTal ia Da ffVouiaobe Zeitnog herinnert aan een dargelgka iting a den keiter in eeo rroegara rade lagt o m door rrgelijk te eriUaaaran toont een mondig Tolk tgu toewijding aan kroon en taderland Een ander blid de V lkizailnng rerklaatt te begrgpen dat bat TOor aan monarch die het beate wil tooi liJn Tolk pgnlgk moet ga teganorei een aee ran oataTrcdaaen te itaan ar ia t zoo gaat het klad Toort roorzeker eeo sterke moed toe noedig om in het aangelicht ran die onder kei gansebe volk gistende onteTredenheid het sit ta bonden op deo post waartoe man door ign geboorte is geroepen t enz Naar Toorts gemeld wordt heeft keizer Wiihalm Tan het ecnwieest gebruik gemaakt om ceremoniemeester Van Kotze te begenadigen Uaandsg is bg nit de leitiag ontslugen üok aan ander dnelliit een aasaaior die een luitenant io een twaegerecbt bad gedood beeft gratie gekregen nadat hg een jaar reaiingalraf da kalft ran ds hem opgelegde straf bad ondergaan Da aatonr gaat ook in pnrlementaire gewoonten er boTen de leer De Fransche Kamer Terklaarde onlangs maar 4eo dag per week te willen wgdan aan interpellaties ten einde met haar wetk wst op te sohietan Da erraring laait achter dsl eg er nog neen enkele week de band san heeft gebonden Ketgisteran begon hat alweer met eeo interpellatie oter de oothnllingan Tan dan beer Aaron Arton De soaialiat Argelièi deed bet wooid Hg rroeg dan Minister ran Jaatitis oier bet gereebtelgk onderzoek er moest nu eeo eind aan komen want bet was noodig dat het Panama schandaal definitief geliquideerd werd De Minister Darlan antwoordde eenvoudig dat da rechter Tan instructie sgn werk net tolkomen onafhanketgkheid roortzel en dat het onderzoek resultaten oplerert Da Regeeriog bad op het ooganblik geen andere rerklariogen te gcTen naar wat de eer Tan het parlement betieit die ion in allen geTsIla boren alken aanral rerhaTSi blgten Men had wel niet real aan dit antwoord maar het kleef er bg De Figaro maakt er Trg willekeurig oit op dat de onthullingen blgken zullen niet reel te bateekenen te beb ben Andere kranten spreken echter Tan 10 Kanerladen en 2 Senatorae welke Zaterdag a s genoemd zonden worden Sommige bladen sgn Tan oordeel dat het moeilgk procedeeren zaf sgn tegen de boeren daar de reornaamste getuigen Charles Do Leseepe en Cotta weigeren zullen iets te zeggen Keiaer Frans Joseph zal in persoon den 29o Maart ia dsn Hofburg bet nieuwe Ooslenrgksebe Parlement openen De troonrede zal eeo zaer recbtiireeksche zinspeling beratten op de eonstitotioneele noodzakelgkbeid om het rergelgk taawshen Oostenrgk en Hongarge te Ternienwan jp seaaat der Tereanigde Staten heeft de dria amendementen ran hel arbitrage rerdrag Toorgasteld in het rapport ran de commissie Toor da buitenlandsehe zaken aangenomen Wat da sTimeat naar aanleiding Tan deze baatisaing Mhreef hebban wg gisteren reeds ia bat ksrt gemeld Wg ontleenan aaa het hoofdartikel nog het Tolgende Wat optimisten TOorstelden als onmogaljjk wat kalmer beschouwers uiterst waariahyolgk hebben geacht is gebeurd De senaat heeft bat arbitragaTardrag waaraan tooTaal werk waa beataed en waarsan aooreal segeoingen warden Terwacht Ternietigd Reeds bet eerste der drie aangenomen amendementen maakt het rerdrag waardeloos het bepaalt dat geen f naaatie aaa de bg het rerdrag bapialda arbi trage ui werdea onderworpen teasjj de senaat hiertoe mat een meerderheid san twee derden beslait met andere woorden de senaat baknuhtigi aan rerdrag om alle gasohillan aan een acbaidagareckt ta ondarwerpan ep Toorwaarda dat geen geeebit daaraap onderworpen zal worden wanneer niet een moeilgk te Terkiögan meerdarboid bg a nderlgke baslissiog daartoe Tarief geeft Maar de saaaat beeft meer gedaan dan een met reel zorg tol stand gebracht stsatsstuk waardeloos maken bij hseft een slag toegebracht aan hetbaginsal der arbitrage zelf en aan het ertroowen dat gesteld wordt in het Amerikaanscha Tolk Daar ia eeo gelakkig zeldzame iichtzinnigbaid en oaTarantwoordelgke grilligheid ia zgn manier Tan doen Eh de rrieodea ran Trade en roornitgang in alle landen zullen ontmoedigd ago eo de go da hoop opgeren die ig op deze poging om al u geschillen tuis hen de beide naties langs sebeidarsehterljjken weg nit den weg te ruimen baddsn gebouwd Uet is te bsjammeran dat dete eerlijke en welgemeende doging zoo jammertgk heelt sebipbrenk geleden Wait niet OTeriebat konden de weldaden worden die Toer de men cbbeid nit zalk ean aTereenkomal hadden kannen Taorttloeian Dat de ernstige Amerikanen met dezebandelwgee Tan daa senaat meer ingsDOmea zouden tyn dan wg kanoen wg geen oogaablik aannemen Hst sBerl Tageblattc ootTiag oit Landen hst volgende bericht Van welingelichte sgde verneem ik dat da betrekkingen tasscban Traasraal en Engeland io de laatste 24 uur zulk een ongunstige wending genomen hebben dat beslotsn is 1 5000 man Ëngelscbe troepen naar de Kaapkalonia te zenden Een sCential Newsi telegram nit Barlgn zegt Het betrekking tot de berichten orer ket Tersterken de Ëngelscbe strgdmacht in ZuidAfrika meldt de National Z g dal ia ofEcieele Dnitsche kringen de omwikkeling dar zaken in Zuid Afrika met groote belangstelling wordt gerolgd De Daily News ontvangt van zgii Berlgnacben oorrespondeot de mededeeliog Het kiaarbigkeijjk nogal anwaarsehgolgk gerucht loopt dat de hertog van Connanght door da koningin die met alle middelen den rrede wil bewaren naar Berlgn gezonden is om I eiser Wilhelm te verzoeken sgn lasschenkomst aan te wenden ten eind president Krnger wat meegaander te makend Het Petit Joernal bespreekt dr Toornitzicbten ran een oorlog in Zoid Afrika en zegt Da omitandiflhadeo doen wel het ooganblik naderen waariu Engeland aan krachtige poging zal doen om Transvaal te verpletteren Doch dan zal bet waarachgnigk gedwongen worden ook tegen de Duittcbers te itrgden c Het blad meent dst Piankryk als bat slechts een raste en onwankelbare staatkunde volgt airchts voordeel ban hebben bg de toenemende Tgsndschap tosscbeu de Engelscben en Doitacbers in Zoid Afrika fNaiOHTINQBM WBLKB oaTAAB tICHAtll OT HIMUta XHNNKN TaBOOazAKKtf BÜRGEMEESTEtt en WETHOUDERS ran OOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 9 5 Doen te veten Dat zg vergunning hebhen Terleeod aan L Dekker en zgne rachtTerkrjjgenden tot het oprichten eeuer suikerbaltenbakkerg in bat perceel aan de Boomgaardstraat wgk RH No 42 kadastraal bekend ssclie A Ne 3184 Gouda 26 Maart 1897 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R L M RTENS De Sacrerari BROUWER REf mSGE§ lXG Hert k van Maten en Gewichten BUKGEMEESTER en WETHOUDERS lan Gooda Gelet op het Besluit Tan Haeren Gedepoteerde Blaten der Provincie Zuid Holland van 30 NoTamhar 1896 No 105 1 Pror Blad No 75 brengen ter kennis dsr logezeteneo deser Gemeente dat de HERIJK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben van 13 APRIL tot 15 MEI a s uitgnonderd de Zondagen en 2a Paascbdafi van des voormiddags 9 tot dea namiddags 3 nar in het daartoe ingericht lokaal aan dea Graeneweg naast de Eerste Openbare Bargarschool voor Jongeni dat de letter g io dan gewonen scbrgfvorti bestemd is tot goedkeuringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bg den nieawen IJK als den HERIJK dat Toor de rerdeeliog der werkzaamheden tol beTordering ran den geregelden gang ran den HERIJK naar rolgorde der wgken aan de buizen der Ukplichtigen biiefjea zullen worden bezorgd houdende opgaaf raa den dag ao bet nar waarop zg hunne Halea en Gewiohtan tot bet ondergaan ren den HERIJK tullen kunnen aanbieden terwgl zq die onTooriiens zoodanig briefje niet mochten ontTangeB lioh tot bet bekomen daatran op de baraa aaagawaaao dagen an oren Tojtr dao BKRUK i daia Gaaaaala au kat bavaagt aamd IJklokaal kunnen TarToaga Wordende belanghebbenden roorta herinnerd dat ay Terplieht agn hunne Matea en Qawiohten bahoorlgk aohoon eo Tolkoneo droog lot bet ondergaan Tan dea HERIJK aan te dal na 1 SEPTEMBER a s het gabrnikan of Toorbaadan i hebben raa Maten ao Gewichten niet Toorzien ran de rereiscbte Stattpalmarkeo verboden en strafbaar is dal ig dia rao daae galrgenbaid nar dsn HERIJK in deze Gemaante geen gebruik geaaakt hebben hnnaa Matea ea Gewichten tot hel ondergaan van den HERIJK kunnen aanbieden nan het IJkkanlcor te ROTTERDAM daa DINSDAGS au VRIJDAGS san elke week des Toormiddags san 10 lol dsa middags 12 éren eu dea namiddaga Tan 1 tot 3 uren dal de ondardeeleo van ket Gram oitaluitend aaa bat IJkkantoor Is Rotterdam geverifieerd warden DiealengeTOlga wordt ieder dien zulks taoeht aangaan aangemaand sich bovenstaande gelegenheid voor d n HERIJK ten nutte te makea ten etude te Toorkomen de onaangename geTolgea die bg Taiaiim daarraa TOOr hom souden ontstaan Gouda den 25 Maart 1S97 Bnrgemeeater en Welhondan isernoaBd R L MARTENS Da Saoiataria BROUWER i ieawc Zeiidiag Prachtige FAUASOLS A van os Az Kleiweg E 73 78a GOUDA Beurs van Amsterdam 85 MAART ilotkrs 191 Vrkti ls 99 9 is 161 86 st Vi 8 98 1041 691 69 O i log 100 J Vi 630 705 lOOVi 1 100 806 146 64 98 186 74 17 110 100 108 i til 101 61 64 ii 165 99 a s 79 lOI i 10 i looV 114 ll s loof 50 lol 18V 162 i 881 a i KBDBai tNij Gert Ked W S l dito dito dito I dito dito dito 8 Hoiiaia Olil itiidl 1881 88 4 lTAl ia InsebruTiBgl3 l 8l 6 OasTs va Obl m piarl8 8 dito io iilrar 1888 6 PosTUOAi Obl met eoupon 3 dito ticket S 104 lO f 10 701 RusuNi Obl Bianenl 1894 4 dito Ceeons 1880 4 dito bii Solbl 18S9 4 dito bi Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1889 8 dite dito dit 1814 8 Sfanis Ferpil schuld 1811 4 TliMBU Oepr CioT leen 1190 4 ieo leeuiag serie D Oec Is jBg serie C ZulDAra Ksp robl 1891 6 Mbiico OU BiiiLBcb 1890 VlNBlOBLA OU 4onbep 1881 AwartaliAlc ObÜKStien 1896 3 BoTTsanAM 3ted leen 1894 8 Kan N Ah HsudelsT sand Arendab Tsb Hij Certifiosten DsllMsatiahsppü dito Am llvpotheekb psodbr 4 Oult My dor Toratenl eend s Or Hypotheekb psodbr 8 Sedcrlsailscbe bank sand Nad Uaadelmsstsob dito N W k Pso Hyp b pandbr Kelt Hypotbeakb psndbr S t L tr Hypotbsekb dito 3 OoeTBNa Uoil Hong bank send Bl BL Hypotbeekbsek psndb 4 AKBaiiiA Ëquit bypolb puidb 6 97 is i 78 Usz L G Pr Lten eert Kzo Holt IJ Bpoorir Mg sand Mij tot Kzpl V at Sp ssad Ned Ind Spoorregm sand Ned Zuid Afr Spm sood 6 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Snoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zaid Itsl 8p Dg A H obl l FoLBM Wsrsehsa Weeuen sand 4 Kdsi Gi Kuu Vl 18 10917 201 loiv io v 107 104 los AüBBiaA Caat rse 8p Mü obl Cbie k Sortb W pr C v sand dito dito Win St PeUr obl 7 Deoverk Rio tJ r 8pm eert t s Illiaois CeDtrsl obC in gond 4 I ooiBV fc Ssshville Gert r saad Mexico N Spw Uij Ie byp o Miss KsDus V 4pet prei ssod N ïork ÜDtsaiot West ssod dito Peaa Ohio oblig Otegon Cslif la byp io goud 8 St Faal Mlnn k Manit obl 7 Vo Psc Hoofdlijn oblig dlt9 ala Line Col Is byp 015 1 Ad Tb C KsUir kKs leb d cO AAuSard Omnibus Mij sand IisUerd Trsmwsg Uaats sond Nstfi fltsd Amsterdsn ssod 3 Stad Kotterdsm san 3 B LaiB Stad Antwerpen 1897 117 IU Il SS 86 Stad Bnissel 1881 1 HoKo Tbeiii Kegallr Icsellwb 4 Ooarrma StasUleening 18 0 6 K K Oost B Cr 1880 3 STAna Stad Uadrid 8 18 t ITd Vsr Bes Urp SpobL aait ADVERTENTIEN V Oc familie BURUBBSDIJK Tanoakt beleefd en zeer dringend vertehixmd t bUJvtiH van all fHMUUU die kunnen inkomen op da AdTertentie No Wll Da Mi oan Oouda Vrgdag 26 Haart 1807 GauJa 27 Maart 1897 DIJKGRAAF en HOOOHKKMBADXN raa RIJNLAND brengen hg daiea ter kenoia vaa Ingalaudea 1 dat de Toorloopig opgenomen Rekening orer het dienstjaar 1896 op da Sacietaria ran hel Hoogheemraadschap op eiken werkdag Tan dea morgana 10 tot dea namiddaga 4 nnr tor iuaagn ran een ieder zal liggen ran 0 Haart tot 9 April 1897 en aldaar tegen baUUng Taa 15 canla in dmk Tarkrggbaar aal ign 2 dat da Ingelanden hunne bmwaran legen deia Rekening binnen acht dagen nadat dia tor Tuie heeft gelegen en due niterlgk op U April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingatonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 24 April 1897 in hal opanbaat lal oTargaan tol de behandeling ras boTanbedoalda Rekening Dgkgraaf eu Hooghaamndan Tan Rijnland EGBERT UB VRIES Dgkgraaf U P BERDBNIS tak BEBLBKOM Seoratarii KoninlUVke MaeMntUe fabriek DE HONlGBLOBHs ran H N van8chaik Go gereetigd te êOravenhage Hepplertirmal en 9 nabg de Regeuteaselaan Tan Z M den KONING van BELGIË niUe gil hoeft 1 1 gebmikt de allorwege bekroonde eu Wereldberoemde Superior DruiTen Borat Honig Extrad FLACONS Tan dIO Cta 7Ü Cts en tl Torkrggbaar hg F H A WOLPF Drogist Harkt Qtadt E fl TAN MILD VeersUl B 120 te ffouiin A BOUMAN Moordntht i U RATELAND Bakoop B T WIJK OudtwU M KULKHAN Waddinnm Een ware Schat TOor de ongelukkige slacbtoflers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe sne nilapat tingen ia het beroenjde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING Hollandaofae nitgare nat 27 alb Prns 2 fielden Ieder die aan de Terachritkelgke geTolgen ran dase ondeo lüdt moet het leien de oprechte leenng dia het geeft redt jaarlgks duizend van een lekerea dood Te Terkrggen bg het Ver lagaMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in poatzegeU en in allwn boekaandal in BoUud AN BlOMMLSTtlN S iWKT it fcriücAiiiJelijk de BtSTE i volkomen ONSCHADELIJK 3nRN HOl LAN