Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1897

No 7233 De CENTRALE LIBERALE RIESVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Bovengenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 15 Maart jl tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten Vacature R BLOK waarvan de verkiezing zal plaats hebben oi DINSDAG 30 MAART a s den Heer JMn Je Ke VAIV WËEL9 Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen Maandag 29 Maart 1897 35ste Jaargang ftOÜMCHE eOURAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ciourant geschiedt dagelyfct met uitzondering van n én Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VUFCENTES ADVERTENTIEN worden geplaatat rwi 1 6 tegels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Kietvereeniging Sehoonhfivefi en Omstreken t te Schoonltoven C H VA SCHEBPBNZEEL VoorzüUr R VA CAU AR nnifwm r loeo SecretarieN KOOIMAN D TEYXNCK Kieeveremiging t BurgerpUdUi tt Krimpen ajd Lek en Omttreken P TA o a HOOG te Krimpen a d Lek Voort J HOEFLAKE te Krimpen a d IJsel Secretarie M BOOGAERDT BsRNi te Krimpen a d Lek Dr L A vi LANGBUAAU te Lekkerkerk S MAN IN T VELD Dr C J QOBTBR te Ouderkerk a d Usel De ondergeteekeiide bereeH zich ten tteni UB tot fa t Hangeleii v Waschgoed hopende dooi een prompte en nette bediening ieden gonit wurdig te maken Wed I T BEKLIJK Gouwe C 15 Formulieren TOOR bl 7EI1IS1EISS WET agn Terkrögbaar bg l iliii 4 AniomatiseheYaUen V i ir ruttaii ft 9 iri Vnrkoop t flii tunxeTi litt tad het bolritg ol onil r rnmlioiin YerxtindbuiN Merkiiur UdiHDWQilit M tjia iKp y 1 M hnb rt A Co AmtftfvitatH N Z Toorbargwitl UB O M ORANDB uA OAmarm DU Frintemps TE PARIJ S Zinden gratis Nfranco Iwt praohtiff RelÜUBtreerd IC ILIM mtt Btdarlandschen of franschen tekst bevattonde de af beeld iiifcun der laatst uitgekomen dellen voor het Zomsreelxoan fan klecdercD hoeden enz Toor heeren damn B kunderen op gefrankeerde aanvraag au m JULES JILUZOT C PARIJS SUdMi na liJden wollen en kttoenai toffen Uken enz eni orden ereneeni frenoo toegezonden doolt meu geilere dtervoor de loorten op te geven en ongeveer d preien te bepelen Dit album bevat tevana de inllohtlngw welke voor de guede en prompte uitvoerlngea r beatelllngen benoodigd zUo BttttUingm van SS franci n Aeo wor lan mat eene verhooging van S 0 0 nuM nM MtrIJ nn Inkuntiulê rtclitm in all flÖMen vm Ntderlmd aan hult iuaipU M klanten hebben geene formalltaltaa Toor de Inklaring of andeninta ta Terrallaa aar oni rénfMtltkulê tt ffuMiMt Niré Irabant daarmede belait i FEANSCHE STOOMVERVEEU m Ohemisckc WtsscherU van H OPPE HEIIllEB 19 Kruiakad Rotterdam Gabievetaeid door Z M den Koning der Belgen HooHdepöt TOor QOUDA de Heer A VAN 08 Az SpeoiaKteit voor het atoomen en rerrai van alle Heerenon Dame garderobe aliook alle Kisdergoederen Bpeoiale inrichting voor het Bhmman van ploohe mantela veeren bont eni Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatste methode geverid Alle goedereu hetzg gestoomd of geverfdworden onachadelijk voor de geaondbaid enTolgena taal bewerkt KUiMTUniging Burgerplicht t tt Oomla D EDUTBR VooriiUer H KNUTTEL Secntari W BOKHOVEN PmmtwmutUr 9 i BKLLAABT 3 ZWABÏ Pi P GlOVEBEUNDlEB Kitmtriemging Vadirland m Orm t te OudewaUr k C V41I ABL8T Voorzüter M J J N1EL8BN Penningm loto Secrttarii A VAK AEliST Q J W Dl JONGH J A VPJBSMAN Fraoscbe Dultsche JapansclieeD Vcnetiaanscbe Lamploag de effectvolle GLAASJES v d KE NNISGEVl Nfi DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SVHIELAJSD doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINOELANDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATSVER VANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 1 April 1897 van de voormiddaffx ten 9 tot des namiddag ten 2 nre in de hoofdplaatsen der kiesdistiicten als bij art 26 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Overtchie in de Uitspanning de Vergulde Koetmagen voor het 2 kiesdistrict te Bleismijk in het Oemeentehui voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerk aid X iel in het Gemeentehvis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehui en wel In het ie DUtriot Voor den Heer J van dek BEBG Jzs tioofdingdand 1 volgen rooster P ZEEUW JzK Hoofditigeland Plaatsvervanger i vM ftredmg In het ide IH trict Veor den Heer P METZ Hoofdim eland i volgene rooster A avAKDENBEHG Hoo ai jeia d P ao sr Ta t5i r i aaaftrediiig In liet Se District Voor den Heer E JONGENEEL Boofdingeland 1 volgens roouor J DOQTEROM Hoofditu eland Plaatsvenanger v nriir ding In het Me District Voor den Heer W A vak HOüWENINGEv SPRANG Hooldingelandl volgens rooster A KLUIT HzN Haofdingeland Plaatsvervaitger j vu nltreding DuKouAAP en Hoooiieembaden van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D K L E IJ nl Patent H Stollöïi 1 EraoHii miiikl tu diut rni MiHrglira M JVer groeee Erfoin tfe S OPllUnO eatmt H SloUen errangan het Maat ta rer teliMKm werlhloern JVar hahmuntim i flm Msff ieuft eehtr unien Met echarfm H stolim lm ten urn dimt edet iWpm timlunelmfi M eeeer Hellet l le iMeeMieiie eiiHMiitltlt SS iVeWiitm mH tmtnieee Iretk mn lnm a ada Druk vu A BSKKMAS k MON ntmiiu t B adreehttehe Kieewetmngt te Baaitreeht C J M KROON YooreitUT H VAJi ZANEN MULLER Secretarie J BROUWER Dl KONING Penningmeeeter D BENBMAN B B BOER J LEEOWENHOKK W DOGTEBOM R J VA DUK Kieevereeniging Burgerpliekte te Woerden 3 A P LEVENKAMP Vooreitter Mr F W Tia SPILL Secretarie M S NIBKERK Penningmeeeter A KNUFF Hz te Rietveld C MUNLIEFF te Barwontawaarder BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLK KRAEPEUEN HOLI S Quina Laroche Staalbiudende dulna Laroche il de meeet krachtige en vereterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen battenlandsche Geneesheerei Verkrggbaar in flesscben a ƒ 1 90 en 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHIA üe inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg JSceet en Verkoudheid o oseead en verzachtend Pros per SeschjeSOCent Kbaimuek Houc Hofleveranciers Zeiet Depot te Gouda bg den Beer A H TBEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Ondergeteekende beveelt zicf beleefd aan voor het l riTTEIW VAN Gangen Plavonds enz HoogaeM dt A VAN VEEN Trouwesteeg 233 OODDA Wie zeker zgn wu da Echte I3kél CacaO te ontvangen tesamoL j gesteld en na volo prosfncmingen ia den himdel gekomen onde de naam des I uitvinders Dr MlchaeliB vervaardigd op de beste machines in het weieldberffimde étabbUëSoment van OebriL StoUwerck te Keulen lliclie Bikel Cacao in vierkanten baaien Dozo Eikol Cacao is met melk gekookt eone aangename gezonde drank voor da I ilijlisch gebruik een i 2 theak van t pttider voor een kop Chooolaü Ala gcn esliraobtige drank bij geval van Juvrheo sloiits met water t gebruiken Vukrijgbaar b j do voomaamite B I Apothekers ent Vt Kft Vt ge proflm ea I 1 80 c 0 90 e ft35 nwoordiger toot Nederland lultbt MatteDklodt AmatejMam Kalveiatraat 103 Het beito oiucfaadatj urte ta Mkkelykite poetifnlddel voor Uvtrea e TOMTal dames cnKlnderKhotawerkis dfl Appretunuan C M Hlllar 4 Ce Barila Beitli B op oeain en 1 tw AnkMi Wij herinneren de Kiezera yoor de Provinciale Staten aan de verkiezing op a a DINSDAG 30 MAART Dringend wordt aanbevolen de candidaat der Centrale Liberale Kiesvereeniging de Heer Mr J K van Weel te SCHOONHOVEN een man van degelijke kennie grondige bekendheid met de belangen der Provincie en beslist Trijzinnige beginselen Niemand blijve van de stembus weg BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1897 Als varvolg op ooze berichten in No 7216 van Dinsdag 9 Maait 1897 kannen wg van bevoegde zgde nog mededeeteo dat Koningin Sopbie der Nederlanden en Prine Frederik bg hnn bezoek op 12 September 1874 aan onze tad niet alleen de Oondscba kerbglaieo hebban beziehtigd maar ook een beiook bobben gebracht aaa bet Mueaom van O dhedrn geinige daarvan de bandteekening van Xoniogio Sopbie benevens de pennehouder die op t Museum van Oadbeden eena waardige plaats De aitilag van het toelatings examen aan da Rgks Normaalsebool albier is aldos Toegelaten tot de 3e klasse N Schinkel Tot de 1ste klasse G 0 Sprait C J Weerman H J Bitter L Janssen F H Baebaen J H Carher J H Pronk J M Verboom Afgewezen 2 oandidaten Naar wg met zekerheid vernemen treedt deverlaging vso het schoolgeld voorga 2a bnrgeracholeu reeds met 1 Apiil e I in werking Eana niiowo inschrgtiog lian met bet oog opde iadeeliog der klassen niet plaats bebbeo Toch meenen wg openbaarheid te moeten gevenaaa de verlaging van hetsehoolgeld totf 30 per jaar sohalen Bender en Leopold omdatdit naar onze meaning invloed moet hebbeoop de aieawe insohrg iag voor beide scholenia Jnni a s y Dankbaar voor dit bèsloit van den gemeenteiftad zollen vele oaderM biermede rekening Iers I FEtJILLETOJX Sfl Vaa wi ik spmk F giog hy drifitig roort Viq wie aoderB dan ran dia atoutmoedige Trouvr di heldhaftige moeder die tij al fea maanden aag mat huDiie ijdele betuigiDgen van tronw en gehaeblheid bedriegen Wati riep Tiburce ut fgelooft gy dan dat 7j il io Vrabkrijk ik weet bet zeker in Bretagoe of i da Yeodee op welaige myleD missobien TRD bier De oagelakkige heeft mogelijk gedacht bier nog boofden ta vinden ala Bocchnmp Charetta of Elbée Weet gg wie nu de ziel der beweging isP Hoe de TitaA heet dia de ganache provincie in oproer brengen zal F G zult mij niet gelooven en toeh ia bet zoo Ugne nicht freule de Prateoroa blnsat bet opioer aan t Ia een idóe van eene oude juffroaw die nn de tgd der liefde voor haar roorb ie in de aerxaobt eene vergoeding trachtte vinden Uwe water zeide mevrouw Treaona gUmlaobend g zelf begint er ivi mede te sptttteo alk apotten en waarom denkt gg dat nlevronw Wat ik u zeg la ernst Ik heb in hare handen belangryke beüheiden gexien proclamatiea plannen van bet hHUu dat moet optreden benoemtngeo in blaneo v He betrekkingen Zoo zeker als de UB aan deMnmel ttat beefi het vu mg sleebta on oppexbtrelbibber te irordei fan dei hoeden en voor bnane kinderen et gretig abraik van makeu Wg stellen ons voor tegen den tgd der inschrgringan hierop nogmials de aandacht te vestigen Niet alleen worden er door de ingezetenen gezorgd Gouda in een feestkleed te steken bij gelegenheid voor het a s bezoek van tï II M M de Koning nnen te Gouda D ch lao onzer g ibandetaars nauelgk de firma J F Herman Zo hebben er ook voor gezorgd die bampagoe bg bao flrkrggbasr is welke sedert het jaar 1873 geregeld aan bet Nederl Koninkigke bof gebroikt wordt Namelgk de champagne OeorgeGonlet Csrte Blanche extra Uet Café en botel de Paauw vroeger ondernemer de beer M Vermant is door den tegenwoordigen eigenaar de heer Grgseela in een nieuw Meed gebuid De benedenzaal is geheel gereatanreerd en naar de eiscben des tgds in gericht Deze restanratie is zoo daargesteld dtit bet geheel een buislgke aanblik geeft Het baffet de stoelen enz zgn geheel in moderoe stgl daargebracht en ougetwgfeld zulten vulen daar een kgkjo gaan nemen Wg vestigen de aandacht onzer lezen op aebterstaanda adverteatia betreffende de teatoonstelling van teekeoio n en boetseerwerk door do leerlingen van de Avondsohool voor Ambaohteliedeo lo den cursus vervaardigd Beroepen bj de Geref Kerk te Koodekerke de heer J Zgp cand te Oodawater Men achrgft nit Stolvgk dd 25 Maart In de laatste openbare bgeenkom t der leden vno de aid sStoIwgks van den Ned Protest Bond trad nis spreker op Dr Proost pred te Koog a d Zaan Voor de paoze werd ons in eene doorwracbte verhandeling geteekend het leven en streven het werken au Igden van den grooten hervormer Petrus Dstbenus Na de paoze clgds de voordracht eener novelle van Haverschmidt k beb eeo tvonderlgken droom gehad De voorz bracht ten slotte den spreker den bartelgken dank der ereeniglng over voor bet degetgke en schoooe werk dien avond geleverd Door da nieowe kieswet is bet aantal kiezers te Kieowarkerk s d IJsel voor do Tweede Kamer en de Provinciale staten tot 236 gestegen een vermeerdering van 86 verecnigde kalfaoUeke legoia Ëa gij bobt geweigerd vroeg Tibarce lachend Dat spreekt bet zou m ook wat gekost hebben Uw hoofd Mijn hoofd vooreerat en voorts vijfmaal honderd duizend franos in deugdel ko hypotheek ten voordeele van freule de Pralenros M n dierbare nioht vergeet de geUelgke V ordeelen niet V fmaal honderd duitend trance voor bet pleizier om achter de eene of endere beg te worden doodgosehoten Wat zegt gg daarvan Tibnroe Lach er niet te bard om want onder al die dwi naheden it bloedige ernst veraeholen Het dolle gepenput zal bet mg niet vergeren dat ik geweigerd beb hun geerraal te worden Maar laten zij mg niet tot het uiterste drijien die Chouans laten zij mij niot dwingen om partg te kiezel went veel liever diyt aan hanne doltinnlgheden ing aan te stuiten zou ik republikein of sane culotfe worden Ja aana culotte I Ik zou mij aan faet boofd kunnen atellea van de Jakobgnen in de stad en ben in buune huizen braden als voaaen in buD hol Zoo uitvarejKle en boe langer hoe meer toegevende aau zijne drift waa de markies zieh zelvan niet meer meest o wonderi de rampen van den bur gerkrgg kende bg bg ondervinding Hg w s koningsgezind als odelmanf d or ovorleveriog en famtliefa trekkingen i aar zgn adel waa in egn oog slechts een maatsvhkppelijk voorreoht die bem in de gel fiuheid stalde een boogen toon te voeren tegen den prefect ea wtn partgtje whist te speltm nSét deS bisschop In den laataten t jd daebt g UQ om lieb by de partij t roeftB die Huoi uui Voor de laatste of zaada vergadering van het laeegeselsofaap te Raeowük tradji Donderdag avond op de heer dr J J Schreidar dia met aan sabete oit het Overgselsebe dorpsleven van Da Heering en getiteld £ ena Bekearingigescfaisdeoisv het opgekomen pabliek aangenaam wist bezig te handen Na desa lezing volgden nog aenige bgdragen waarop da vooreitUr na dank kan heeren watkanda laden ea een tot weerziens in het volgeode seizoen deze bgeenkomst sloot Da Qrootbertogin van Sakseu Wsimar geboren prinses vau Oraoje Nassau was zooalsmea weet de naasie trooeopvolgater kraahtansart U enter Grondwet In baar plaats treedtmaf haar overlgden tbene volgeus datzelfdeartikel de ondste zoon van baar vooroverladenoudste zoon Erfgroothertog Wilhelm Brost gebonn 10 Jnni 1867 thans Initeoaat bg deProisifcbe garde te Potsdam die alzoo voorloopig de nederlaodscbe troonopvolger is vankoBiogin Wilhelmina V d Op 30 an 31 Maart 1 April lal U Woerden een detaoberaeDtstreio ven bat Ista regiment laldartillarie wordsn ingekwartierd ter sterkte van 1 kapitaia 1 loiwoant 59 onderofficieren en miaderao mat 67 paarden tol hal bonden van ceaa mobiliialie aafaaiag Hen meldt oei oit Den Haag Da beer Cremer lid van da Tweede Kamer heeft gisterao een meosohlioveode daad verriebl Om half vgf tan de vergadering op bet Binnenhof huiswaarta koerende zag bg beweging in de gracht van den Nieuwen Uitleg eu bg nader onderzoek bleek bem dat een man in bet water lag an reeds in ziokendeo toestand verkeerde De Amsterdamscbe afgevaardigde draalde niet met het aaowsoden vaa pogingen tot redding van den drsikeling te meer daar er op dit oogeoblik weinig raenschen op den weg waren fig trok zgn overjas en jas nit en sprong midden in het water met bet gelukkig gevolg dat hg eeo werkman bet leven redde Inmiddels kwamen eeige personen met ladders aan geloopao langt welke de heer Cramer en de drenkeling waer op bet droge kwamen De heer Cremer keerde in zgn bemdsmouwen naar tgne nabggelaga o woning aan de Prinsessegracbt terng Men meldt ons nit Haarlem Ds leening voor bet Koningin Emma pension is niet voltaekend Er wordt nog beraadslaagd wat in deze te doen het bewind was ee door wier handhaving rusl en orde Ebuden worden bewaard Maar door den opitand e nu dreigde utt te breken worden ptotaeliog die rust en orde weder in de waagschaal geatetd wurttp raoD tgemeen begon te vertrouwen Thans na zee maanden tusaehen de beide partuen te hebben doofgeteild moest hij zicb verklaren geesf uitweg wal hem meer overgebleven Voor of tegen ons blaaw of rood mot de Qbonana of de buuren Waarlgk on tnssohen dia twee uitc nten te kiezen zou ook aan andere uiinder b sluilenlooten dan Treanna moeieijk ïijn gevallen Dit was de oorzaak daa ook van zijn drift die nooh door de lacbte vermaningen zjjnsr vrouw noch door de koele reda neering van Tiburce tot bewaren was te brnngen Zoo sprekende stonden zjj voor bet kasteel en zouden jui t zijn binnengetreden toea Brie itio hunne tehthfikomst Dp eeo afstand ad besptnd thans in allerijl bet slotpleia overstak en aan den narkiea eeo met groote letten besehravien ituk papier overreikte dat op eene ruwe plank wu vutgeheoht Treanna bad slechts vlecbtig den blik er opgeworpen toen lijn vuurrood gelut bgaa zwsrt werd Hg sidderde over al zijne Men en met nauwelijks boorIwre atem vrorg hg Wie beeft n die boodschap opgedragen ellendeling Ik heb die plank aan de poort van het kasteel vastgespijkerd gevonden antwoordde Briee zonder de minaie ontroering te laten bigken Ik meende wel te doen baar aan den markiae te ge ren Aan de poort van bet kaateel Heb ik a niet gewgd dat zg one wilden ven oorden Bljj die voordau atortte de marktae plotaeUHf vu tl de 8tatan aen rmal 2a Kavd Zittiig ra Vrjjdag 26 Maart Nadat bet adres van rouwbskhg HU da Koaingio Regentes was vaitgeeteld werd voert gegaan m t de bekaadeliog vaa het ontwerp tot regeliug dar gamaanlt financiin wat met art 11 lett C da daarop iogediaida amendamenten rakende de boitengawooa op centen voor uitwonende graodeigaaaars De voorgeatelde buitengewone opceatan op if grondbelaating wardei boetradan door da peeren Uennequin Da Baaolort Wgk Farf Lncatee en Zgp maar verdedigd door dan beer Pjlteraan De raioitter van binaaDlandscba aakan Taiwierp de amandemeutea ook dia tot maat dere varbooging Da regeeringsgadaobta ia da gemeenten voor da toekomst te kalpa door aan aaqnivalent in den vorm van buitaBgawona epoentea tegenover de laga hoofde Igke omslagen opdat daas niet ovarnatig opgedreven baboevan ta worden Men maldt nit Delft Sr begiet enig licbl ta komen ia da aan raeding aiet roof in de vorige waak op zake ren S oit s Gravanbage aan da Niaewa Lus alhier gepleegd S herinnert ticb na mat aan soldaat te zga uitgeweest Sedert eenii 0 dagao rustte bet vermoeden op da H soldaat bg bet Ie bat 4a reg inf an no bg desa san porteiDoimia ia aadaa dia 4Mr H ia herkigd is door dan m oor eommaadeot een raad vaa ondarsoek ingesteld baslaaoda uil aan kapitein a twae luitenants daar U alia aehnld bigft ontkenaen tn den boadel vaa sea Ie Langeiwaag Fr overleden pelsoon is een koperen tabaksdoos gevonden die volgens teekeoing meer dao 200 jaar ond meet zgn Op die doos ign eaniga dichtregelen gegrift die wel ge nigen van Oiaajegeiiodbaid Aan den boveokaat vindt man ter Weerazgden van da sjmbolen vrede en geracbtigbaid bet volgende Den Oranjeboom via Oodt geplant sabajat dat dia moet veel le den ea verdragen 13 scboul disn Boom an alle bant Hoe menig Ivdt list en lagen ost desa Boom geplant van Godt ta brengen tot een yders spodl Maar slet boe vaele Ilemeliaga die desen Boom met Kant au Haot omringen an roepen al o groten Godt waest dese Boom ejn dael en lodl Aan dea oaderkaat treft oen aaa Oranten is mya tast Ik laat my aiat var leydan Voor het adel Na soii bloet Daar wjl ik graag voor slreydea maoht Op bat gert i p van Tiburee eq Brice kwamM da bedienden van alle zgden aanloopen en ba verdm zieh om hun heer 11 bet kasteel t a brengen Terw l zg daarmede bezig waren nam Tiburee de plank op die de markies had laten valleo en ïu daw dreigende woorden Als de wille vlag dezen avond niet van ket kaaleel Treanna wappert tullen alle bewonen over de kling wordTen gejaagd i De narkiezin kwam epoedig weder tet b twnat B j voegde ziih bjj Tiburee die aan bet hoofdeinde n bet bed van Treanna plaats had groomen De nieuwe aanval waaraan de markies bad bloot gestaan waa erger dtn de vroegere Alle middelea werden aaogewend maar vmobteiooi toen hij plolaelinf als van zelf de oogea opende en rondzag yBéred t riep LaAenee vol b ijd efaap nit ea tnride naar baar echtgenoot l at ia de derde aanval binnen weinige maanden sprak hij nut flauwe stem liet zal lyel de laaUtezgn Ik dank u voor nwe aorg liauranq lu ij on een oogenblik met Tibnree alleen V f minutmmoet ik m t hem spreken P Laureitoe en de dokter vnlMen het vwtrek en zoodra tg alleen waren begon Treapna Ik gevoel dat ik het ntet lang neer maken zal men heeft mg goed getroffen Ja Ttbaroe ging hy voorl als in antwoord op deo t lik van verwondering waarmade deie hem umzag men beefl nij ver moord Ontboad wa ik Eeg Alles ia net voorbedaebteo rade gebeurd M i niebt beeft deieo norgen mijn bloed io beweging giibraabt en ven aroad hMft ifj m4 iat doodatee gegev