Goudsche Courant, dinsdag 30 maart 1897

35ste Jaargang Dinsdag 30 Maart 1807 No 7234 De CENTRALE LIBERALE KIES VER EEN IGIKG in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Mr J R VAN WEEL Kantonrechter te SCHOONHOVEN welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen iOIIMHE fiOlBMT Nieuws en Admrtentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatet raa 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Ditgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met Tiiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1J26 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommere VIJF CENTEN KiMotruniijing t SurgerpUeht te Bouda D KUIJTER VooriiUer H KNUTTEL Smttarii W BOKHOVEN PmnmgmeeHer P J BBLLAART J ZWART Pz P G 0VERE1JNDEB Kietverteniging Vaderland en Oranje te OudewaUr A C VA A EIST Voortitter M J J NIELSEN i enmngm loco SeerttarUA v AELST a J W oi JONGH J A VRIESMAN Openbare Vrijwillige Verboping Zendengratisiflfranco h t praehtiK geïllustreerd IQK ALJM m DMtrlMidichen of franichen tekat bevattonde da aTbwIdiDgren iter laatst ultKekoraen nodellen voor het Zom paeixo n ran KlaedareD boeden enz voor heeren damai n kladeren op gefrankeerde aanvraag aaa 1 JULES MLUZOT C PARIJS Rtalan ran lUden wollen an lutoena Jtoffan laVen enz enz women eveneeni franco toeKezonden docli men gelieve daar Toor de loorten op te geven en ongeveer it prUzen te bepalen Dit album borat teveoa de inliohtingaft WilfcevoordeKüoileen prompte uitvoeringaa ia beetelllngen benoodigd z jn B UUmlm can 35 raaci eo worden met eane verliooging van 6 0 0 ffuuê êrachl $ ntrU eau Intonuaili mhtia uit ftaalun mm Nedtrland tan kult i$iarpl IW klanteo hebben geene formaliteitei Toornde inltlannK of anderainta te vervullea daar ena n xpéillllilmli f RaztHdaal Ntari Brabant daarmule bolaat ia mi m vEBS oim De NoUris J KUËmIn te laattredil zal op MAANDAG 20 MAART 1897 a morgens uur in het Hotel üi iktuf to Oouda m het openbaar reilen en rerkoopen No 1 £ ea UUIS en ERF aan do Karnemelktloot te Qouila wgk R No 377 kadaster Sectie A No 1722 groot 56 Centiaren Te aanvaarden bg de betaUng dar kooppeiiningen No 2 Ben HUl SCHUUR en ERF naast het voorgaande perceel wuk R No 37G kadasUr Seotie A No 2334 groot 1 Are 18 Centiaren No a Ëen MOESTUIN en KLEINOABGNBAAN van drie paden met VOOR en ACBTÜRLOODS achter de perceelen 1 en 2 on uitkomende in de Derde Kade kadaster Beotie A No 3292 groot 18 Aren 95 Centiaren De perceelen 2 en 3 s n verhuurd tot 1 Maart 1906 te zamen voor 147 sjaars En No 4 Een HUIS en EUF in de Derde Kade aan de Karnemelkaloot te Gouda yk R No 360 kadaster Sectie A No 3293 groot 71 Centiar Varhnnrd bj de week voor 1 20 Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 11 tot 3 uur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft Notaria KOlEMAN voornoemd UTRECHTSCBB llïIPIJliGiG Door kchldrukkiiig f Zonder Kloppen Tapgtreiniging is noodig voor lndel fkheid en gemndheM en voor het behoud van de Tapijten selveu Unze Machinale Inrichting laat naar eene vernuHige vinding aelfa de lichtste Tapytsoortea onbeschadigd en maakt ook de u tMr te werkelgk atofvry eu zuiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaire met JPrUeeourant verkrggba r aan ons Kantoor bg de UtrechUche en de Amhemgohe heeren Behanger en voor daia ometreked bg de volgende Firma ionda ü aRAVESTEIJNena JONO HarmtlK Wed t na FHAtmU JKER Mimtfoort J A MOKINCX flfr Aan alle Kleeden wordt eènnaart gehecht met bet at pel onur Firi eu met dagteekening UTRECHT nrictóny Anthoniedgk Kantoor Bamanid Wewd Eaatatrut 1 BSSfiK De Notaria J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens om op WOENSDAG 14 APRIL 1897 des morgens 9 ure aan de Uouwmanswoniog geteekend No 82 in HoO0enUaal onder de gemeente Haastrecht in het openbaar te Terkoopen 1 aftands Vos Merriepaard 14 Kal f koeien 3 Pinken 1 Pinkstier 8 Ruiskalveren Varkens en Kippen Voorts BOEHEN WAGEN BLOK WAGEN SCHOUWEN Bomteeril en Malkerffgereeaêchappen en andere Hoerende lioedereu OPENBARE VRIJWILLIGE VËRKOOPL G De Notaris J P MAHLSTEDB flk lijft te Bergambacht is voornemens om StaÊm op VRIJDAG 23 APRIL 1897 des voormiddags 9 ure aan de Bouwmanswoniog geteekend C N o 42 in Benedenkerk te Stolwijk in bet openbaar te verkoopeu 1 aftands bruin Men iepaard 1 kalfdragende of gfekalfd hebbende KOEIEN 4 Vaarkoeien 7 Pinkepp 1 drachtige Zeugp eenig e Kippen Tilbnrrg Arresleds een zoo goed als nieuw geoliede Boerenwagen met toebehooren 4 eiken Schouwen 2 Varkenshokken Ealrermestbok Boomen Vlonders Horden Palen Slieten Wilgenpoten en Brandhout eene party best gewonnen HOOI BOUWKRIJ en MËLKËKIJ QEKËËD30UAPPËN Memheien en vele Goederen T f Hrt bette oiuduidclyktti en i 1 ® miikkelykth povtsmlddel toot Hmrca m voorol damM en Klnderie h o awtr t bdeApprttuurvuiC M Ililttr4 0 BwHi BntlHStr I4 M iiti op naun en fKbiielunMtk Varknilkur ï wmttt Wtnliillwii In chB w li ÉTBHTVABMi AwMrul Diiai ty W B rd neM Anihwi Qooda Drtlk vao A BBINKUAM k ZOON V JSiavereeniging fSeltoonhoten n Omelreiene te Scfioonhoven C H V SCHERPENZEEL Voormter R iN CALCAR nntn nsr8ï r loco Secretarie N KOOIMAN D TBYINCK Kitnereeniging Surgerplichtt Ie Krimpen e d Lek en Oinetreken P VA Dia HOÜU te Krimpen a d Lek Voorz J HOEFLA KE te Krimpen a d Ijsel Secretaris M BOOÜAERDT Bbenz te Krimpen a d Lek I r L A VA LANGERAAD te Lekkerkerk S MAN IN Ï VELD Dr C J QOKTER te Ouderkerk a d Usel t Baoètrechtsehe Kienereeningt ie Baaetreck C J M KROON Voorzitter H VA ZANEN MULLER Secretarie d Kman f B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTERÜM R J VAN DUK Kietvereeniging Burgerplicht e te Woeritn J A P LEVENKAMP VoorziUer Mr F W TBB SPILL Secretarie M 8 NIËKERK Penmngmeeeter A KNIJFF Hz te Rietveld C MUNLIËFF te Barwontswaarder Handheld f 200 ItVH lunderd liiny by het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelgfdes bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werheHJken dienet bg het aan gaan v n een verbiutonia om TWEE JAHES gedetacheerd te worden naar Ooit lndil lanbrenggeld TWIITIG GULDEN Men melde zich aan TrlJwUUger en HilUtepHchtigen met onbepaald verlof h den Commandant van het Koloniaal WeridepOt te Hardeneijk of bg een der plaatselgke of GarniaoensCommandanten I WEGENI OPHEPVIIG MüUiepli htigen onder de wapenen tot hun onmiddellijken Chef van onze Speelgoederen a tleellng zijn wy besloten da tot nog toi voor i 50 geadv 14 versch staka onder dert InkoopaprIJ van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuks kosten dus sleclits 1 1 Een beweegb gekl Pop hebb poreel 8 Een mooie Klarinet kop m baar en hoed 9 Een mooie dooa met Soldaten 10 2 Een Elegant Koffieservies bestaande stuksV uit Koffie en Melkkannetje en Suiker10 Een Paardenstal pol Ben metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zwempoppetje 6 Ëen surprise voorst Sinterklaas 7 Een Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om meterwteute schieten i Een Verfdoos met 12 verschillendekleuren 1 Penseel eni Verzending buiten de stad na ontvangst van poatwissel groot f 1 20 andera onder rembours van f 1 35 franco door bet geheele land G SCHUUEUT Cü Arast N Z Voorburgw 258 MAGOCt van 16 pCt tot 24pCt JBiwUen Bou MonAoud ni SOEPEN in C APSULBS zgn verkrygbaar by de Firma T VBEBAS Gouda Voor mps bij PAUL HORN Amslerdaiu o X fentrbmrgwia St TANDARTS Trafisch Atelier UBIO E CASSUTO Turltaarkt 171 vouda Is dagelijks ook des 2UNDAGS geopend 6 Album portretten met H Proeven ƒ ISO P VAK DEK WAALS Pluweelen Singel 38 8 by do Tiendewog ji an 10 tot S uur bdialve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Zeer nette Gesteendrukte NMÏEAMITJES worden GELEVERD door A BiÖNKMAN ZOON BÜP FETMBO IJW £ r Meüi fcjk aan voor de a s FEESTEN een bekwame liuffeljuffrouw goede referentiÜQ voorbanden fr br letter P bg W TOK Drnkkarg Slaakkade 89 Btitlerdam Vfij herinneren de Kieiera TOor de ProTinciale Staten aan de verkiezing op beden 30 MAART Dringend wordt aanbevolen de candidaat der Centrale Liberale Kiesvereeuiging de Heer Mr J K van Weel te SCHOONHOVEN een man van degelijke kennj grondige bekendheid met de belangen der Frovinoie en beelist vrijzinnige beginselen Niemand blijve van de stembus weg BINNENLAND GOD Da 29 Maart 1897 Door de rechtbaak te Rotterdam ii Zaterdag ailgtiptokeo bst faÜlitMment Tan P A tbd Hoiwegen coDfiaenr alhier Beefater connaii aril mr E Feith Curator rar M M Sabim TaD der ioeff advoraat en proearear albier By dea heer F StroeTralhtar ii geëxposeerd eene Boata van H M de KoDiogin die verTfterdigd li naar bet taaate model waarfoor H M heeft geposeerd Dece boete ii vur aardigd ia de Ooudaebe Papiersinefabriek o mnot oit door fijne afirerkiog en goede gelgkheid ea oogetw fetd zallen feleu een bestelliDg daarop doeu Voor de aaDttaaode tentooDstelliog io Dordrecht die ook door H M de Koaiogio wordt bezocht liju reedt vete boitaa beiteld Door den gemeeoteraad van Haastrecht is de Ttroienwittg van dao teren aan deo heer G W den Hoed te Sittlwgkeralais gegoud In de oaderecheidene kerken te iGraren hage werd gisteren bet oferlgden Tan prinses Bopbie der Nederlanden herdacht Deielfda roaw als wegene hetoTerlgdanTao Prinses Sophie roor de landmacht en het ladiich leger ii vsatgeateld is ook uitgesohreTen Toor de offioiereo der marine Volgena bat Baagache Dagblad t heeft Datid Blea de opdracht ontvangen om een portret te Bchilderen Tan H U de Koningin Met de aitvoeriog zou door den heer Blea reeds een aauTang zgn gemaakt ware het niet dat een borstaaadoening ran den schilder daarin eenige Tertraging had eebrafht H fl M M de K i FEViLLETOJ Zij heeft dat plakkaat aitgadaoht eo zy rekende terecht op een vernieowden aanfsL zy ia er tn geslaagd De plundaiiog tan het kasteel lal het laatste hed f lijn Men hoopt du tan de wanorde gsbniik te maken om myn teatsmeot te stelen Dat loa kat ongeluk zyn taa Laaraaoa Maar geddaok die laatste mbdaod kan ik voorkomen Dat teslsmeiit is io mÜB kabinet achter in aigne secretaire Neem bet Tiburce en breng het Taa daag nog bij een notaris Ga terstond ik zal tnchteo in t leren te blijvea tot gq terugkeert Tiboroe keada het karakter ran treola de Fratenroa hy wist ook diU Brioe met kaar io betrekking stond juist de oaataodigheid dal deze het plakkaat had gebraeht en terstond verdwuiea was toen alle ttdttei te hulp uhoteQ gavao hem de or rtDigiA dat de giMing vao den markies juist was Hg fW deed dan ook dadelqk aao ket terlaagen van den iekfl mtxr kat was te Uat De retaire atood open hst tMtament was Terdweaen Men behoefde geea bövmder aoherp doorzicht te hebben om te hagiiipea wie da aohuldige was eit dst daie thsos P K aas nsor ket kasteel da Pratenros Om Treaaaa intusschen dien Uatsten slag te bespsreo BUI Tiburea het eerste papier dat hem voor de baad kwam aa met de woecdaai Waee niet beaergd Dinginoen hebben tuaoa goedgevonden dat da knnatenaar de léancea lal beginnen io do maand Joni aU de orstinaen Tan hare buitenlandsehe reia op Het Loo zutleii tyoteroggekeerd Da beer Bles zal lich intasschan tot beralel Tan geroodfaeid TOor esoigen tijd naar bet Zoiden begeTen De baaldtenia tan ODie jonge koningin lal door den heer Blos geschilderd worden io bal gala loilettergrootte Tan een knieatuk Door de kommisun U van LoDieo A J Th ütlbera en A J f Schalk te a Hertogenboach ia den 23 dezer procei ter baal Tan bakenriog of gemaakt t aa Io A A r B wiokeliar 2o H t G branderski echt au 3o Wed A R brander Hen te s HartogenboBcb tpf zska respectieTelgk Io onKedakteo inslag ïo ongmlfkt varToer en Ao ong dakteD uitslag BD 35 5 liter gedistilleerd jeneter ad 48 pCt Meo meldt ait Vianeo aan de N R G i HedeooohtaDd i taogevotge tan den tall n wind de Duitaohe aloomboot tegen ileschipbrog aaugeTaran Daarvan ia da leRgerbalk aigabrokao en zg i de brogschepon beschadigd Van da boot mItb ia bet icheprad gebroken zg lixt thana bier ïn de haven De pasaage TOor rytuigen ia gestramd Voor peraoneo heeft geregeld de orertocbt per boot plaati Men meldt oit Apehioorn aan de N R Gt Eau paar dagen gfleden werd door de Gez Spronk de bolp der uacht politia iDgeroepao gl zich aan vreamda indringer in de keoken bevond die bg ctjoe arrestatie een aap bleek t zgn Geheel overeankomstig den vorm werd bg io verzekerde bewaring gesteld en tot bedea wacht men af of de eigenaar zich al dan aiet zal aanmetden Uit Amtitardam wordt gemeld Dat het ernst ia met het onlangs door den Raad genomen bealoït om de Weatermarkt niet hoger beachikbaar te atellen TOor de plaateiog van kramen ens bg gelegenheid der Toorjaarrkermia kan hieroit bigkeo dat man bezig ia bet plein met boomen te beplanten In den nacht Tan 22 op 23 Maart ia door inklimmiog en braak te Cbaam io da R K pastorie ten nadeele ran den pastopr A L V aldaar ontvreemd 1 Raasiache obligatie Rebant apoorweg groot f593 7 bankbiljetten 2 elk Tan f 100 1 an i 50 4 el Tan f 25 onpever f 218 a o cnntanten 2 ilvefen h markies ik aal bet testament osar een notaris in Teiligheid brengen verliut hy het steken vertrek Vyf minuten later galoppeerde Tiburce mat tossen teugel naar bet kastsel de Pratenroa XVI Ofschoon Briee aen goed eind op hem moest toor hebben en Tiburce terecht vreesde dat hq hen niet meer kon iabalen waagde hij toch eene poging Weldra sag hy de torens van bet kosicet v 5or zich mssr de kronkelingon van deo weg betetleo ham te tien of Briee het doei vso zyo reis niet reeds had bereikt By het OBBslaan vaa een hoek aag hy i66r xioh een ruiter die even als hyspoorstag naar het kasteel ree Aao de Hverei herkende Vd terstond Brice en fay kreeg tekerheid toen Aaw zioh lierhaaldel k omkeerde sn blijkbaar begrypende dat hy vervolgd werd ijn paard nog meer aanzette Tiljiuree besefte al het gewicht van hot oogenblik van eenige seconden biug het geluk der markieain af Hy drukte lyo paard de sporen nog dieper in bet lyf en de afitand verdween onder de ioeveo terwyi Briee faetty omdat liia paard bet niet tegen dat vao Tiburce kun uithouden of wel omdat hy in lyna oogst niet genoeg vryheid er san gaf meer en meer terrein op hem verloor ficeds boorde hy de stem ran Tiburce die hem tcijeriep dat hy aoa blyveD stam oog ééue mioaut ca deze sou hem hebben ingehaald eo zoodér mCieite hem bet kostbare pspisr hebben ontrukt das lfoodB door eene misdaad Dao ware tyo diefstal d njioe vlucht outtelöos geweest In dieo uitersten nood oam hy eeo kort besluit Hy hield HnskUpsW haalda aan pistool uit ya halstar dieuingsvaatjes en 1 kitogram Tggen en een stok peperkoek Da officier an jaatttia ta Br da lenoekt opaporiog inbeelagaening en bericht De Bariynacba eorreipondeat t d N R Ct c seint ait Weimar Geen grooter teganatalHog ia denklwir dan dat mea van de pralende feaatalgkheden Titn da TOtige week ta Berlgo io iit doodatille Weimar komt eo daar in de kleine ónaaoaianIgka bofkark dia er io haar grgze kalmte nit siet als een dorpskarkje in den grootaten eeD ond het ovsraebot Tan een roratin tentoongesteld tiet die met ongekende deelnamiog wordt betreard door allen die tn Duitachland aanépruk mogen maken ep d o naam batcbaatd la deo Kcbemerdonkar aan dpo voet van bet altaar staal een eanvoniilige baar waarvan da bovenste helft geheel is bedekt met eao Weimarsehe Ttag zwart en geelgroen terwijl de ondurste helft in een oozagiyke oraoje ilag is gebald Rondon de baar ia een beru van bloemen en kransen waaronder vooral éfU verbazende krans ran Tergeet ng o iet iel in t Mg talt Eigenlgk ziet mea io het somber halfdonker nieta dao de groote schittereuda ranje Tlag en den krans Terg etmyoiflt es Vao wel iogeUcbta zgde boor ik dat da Oroothertogin zelf utilrokkaiyk den weosch heaft ta k aneD gegeven zoo aanvoodig io b t owtfknfianlökata karkja t worden aeargalagd Z beeft too allea wat met haar b rafaoia samenhangt self naawkeang geregeld Toao zg haar gooden brnüott vierde bad zg om too te taggeo een streep onder baar levan gacet en sedert dieo tgd bad tg er zich zorgvuldig mee betiggobonden io opgewekte k mta alles Toor haar eiade te regelen toowal diBgeo Tan oeoonominoban aard aU hetgeen haar Igkpleohtigheid en hegrafenia betrof Met bnisTroDwelgke sorg bepaalde tg nauwgezet hoe baar groote instfllingen van weldadigbaid en dergeiyke al ook botGoethe Schinar arohial na haar Teriicbflidao geldelyk bezorgd toodea blgTau Haar testament is nog niet geopend Wat ik daaromtrent Troeger heb meegedeeld iraa eaa rergioaicg Da opooing garebifdt eerat aa de begrafeoia maar men eerzekert mg ten ataltigate dat zoowel openbare als partionli ra iaateiiingen zallen marken dat bon overleden eldoenatar nog oa h ar dood milddadig ga iorgd heeft Wat de Igkpleehtigheid aangaat heeft de ovarledena zeer ataillg bepaald dat alle praal Terue lan moet worden Zg heeft i Us in korte trekken de n V kst aaog geTwn Tan de Inkrt dfl dii bMlen z l wordfn gt homl O al de en choot bet paard van Tiburoe neder dm door dan vsl medegesleept ooder bet dier vial terwyl Briee sondar lich om zyae vtoeksa of vsrweosohingaa ta bekommeren uaar het kasteel reed Het aobeoD evenwel bwlist datdeatlendelingiynB taak niet volbrenireo ton De ontmoetiDg bad plaats gebad niet verre van eene herberg sooali men van sfrtand tot afttond op drukke wegen aantreft By hst faooren van het geweersohot liepen eenige boeren dis daar aao een tafeltje uten naar buiten Oader hen as lloodTUls Briee wiens Mard nog altyd ia rollen galop roortholde wss nog steebts op kortea afstand vso hal groepje woarrna ds oude Jakobijo deel uitmaakte toen Tiburoe die ofichuoo by mb erg beteerd had hem zoo ipoetlig raoKelyk wss nagsloqieo met eeae dondereode slem nitnep rlletp Legoello I breek my dien kerel de ribben I Toen hy da stem van lyo vriend hoorde schoot Legoèllo toe plaatste zich middeo op den wsg eo iQi er zich door ó bedreigiogeo van Brtea te latau afiKhrikkao areamio als door ket pistool dat dete hsBL oorhield greep b ket paard by deo teugel Afhield bat tsgeo mat eens kracht die meo niet rsD een mao vao zyoe jaren eoo verwacht hebben Ia een oogeeblik wu Briee omringd door de boeren en daar by begreep dst tegenstand bem met neer batSQ kon stak by syo pistool io dep helster en seide terwyi hy Tiburce bedaard ac f er aansog i Mag ik tbaasAvao n varnemea waarom ga me sinds een half uur aaxat t Tiburce gaf geen antwoord op dia vraag Qooi dien kerel vao lyo paard aaide hy tot da boarao Oogeablilkeiyk liebtu Legoëtlo hem by tya baan ait kat i loodat kUiia syaa vella laagte kiat in den gralkalder oaargelatan wordt soodat aan den aeraten hofpredikaot Bpinotf doot d ontslapene de woardeo in dea mond aüii gel O Igkrede moet haal kort tga en da boofdatrakkiog ervan ia deze dat ket innigata eo hestalgkste ïn bat laten van dao menaeh het geloof ia omdat hal de sial lirfdergk naar bet koninkrgk der hemelen leidt Als troawo eo diep galoofige protaataotache wilde da Oroothertogin zooala ik raada verteld hab ht raven worden onder de tonen tan baar lietatingt horaat aSio feate Borg iet nasar Gott Met dit cboraal val daarom de plechtigheid hedenmiddag worden baatotan Zg zal maar aaa klein half nar doroa Uit al da bepalingen zeida mijn zegaman die zalf met de Groolbi rtogïii dikwgla over al deze dingen had geaprokea akomt daideiyk de Taitta wil aan dan dag om aoo eaoToadig uiogelgk tonder oiterlgk vartoon vao da aarde te aebeidan Daarin lag de fiers bascbeidanhaid ran aen waarachtig groot gemoed t Beoedeo in deo gratk ldiar aaria o er da dertig hiaten Tan Triandan aa toorTadaren Tnn brt hou van Weimar maten tal da kial Tao do Grooibertogio Toorloopig naaat di ran Schiller ataaa De kiataa tan Schiller en Goetha heafl man beide wat Tooroit en diohter hg elkau moeten abniven om plaats ta maken TOor da nieuwe Toratalijke bifwoooetar Tan da oadfr aardache doodfinwooing Tateni wilde ttea dasrby da y a jp vrÜ nakan waar aan da ftjiM Kemaat tiMMli gaaterTMatarrMtazal irorua gelegd Toao ik dea grafkelder bazochl ward jakt bg kaoatlieht de laatela atoan g malsald io bak graoiateo onderatuk waarop de kiat Tan da prinaas van Oraoja tal staaa Daarnftaat atoadan ia schamerdonkar weggMlokeo met wendaraohoooe kranaan getooid da mdrukwekkanda viarkaota kiataa tod dookar mahooiahoat waarin bat gebaento aan Ooalha an Scbillar raat Gelgk thans bepaald ia komen niet da Keizer en da Keizerin maar alleen de Keis r en wel paa hadeo eaa half nar vóór het bqio van da lykplacbtigheid De gr M Qrootbartog moot tick blgkbaar teer onttiao Uit Petèrsbnrg ii aan waggon matgeaehtiiken Tan den Ozaar Toor den kfiaer Tao Cbioa Tsrtrokkan Prins Uchtowaki gaat ala boitangewoon gezant tan kaiaar Nicolaaa na haC bof ta Paking Eindelgk beeft de Spaanache politie da bakeodn sdohatgraTerat werkrljjk io de gavangania U fhtHcht D ot liehtarH wffrd n Ie R raloM É I l J r op den grond tel Houd hem geed vaat bevi de iwerveliag co tarwyl meo ook aao dit betel toldrad doorurkt hy bem en haalde al zeer spoedig bet te tameot taa Treanaa te voortohya Hy drukte Legoëtlo de hand beateev hat paard vao BHoe eo rerwyderde ideh pooraiagB Maar by was nog slechts even op weg toao hy tyn rtf Wbietd eo den oadeo Boodmote wenkte dat by by iiem soa komen aUe markies beeft tan morgeo weer eeo aaoval vsn beroerte geboil aeide hÜ en ik bea haag dat hy er niet meer van opkoi t Welnu tlij moet nu naar bat kasteel gun eadaarmyaa tonigkomit afwocbteo Wat ui ik dasr doenr Dat zult ge wel zien vergeet ia gran geval ow gewe r mee Ie breogen dat van Bavenay en Quibs roQ De Chouans komen flubtarde hy hen ia het oor De ander haalde ongeloovig de sehooders op maar loofde Doar het kasteel te gaan en Tiburce reoda naar de stad Wal Brioe betrof toen men hem in vryheid gesteld bod sloeg hy dao weg naar hal kaatael weder in êI toortwaodelMde eeo daualje floiteade At de jeogdige laadedriliedeo uit deo omtrek waren op dit oogenblik Io de salons vao Treule Rlisabeth tareenigd De vergadnriag was ulrykeo luidruohtig Te oerdeelea oor de leveodige gesprekkao du door de geopende tenstefs tot op tnreo afitaod gehooid werdaa had mm kuooea gelootan dat hisr aaa baat gtfriefd waad ITerit tenitfi t