Goudsche Courant, dinsdag 30 maart 1897

f J dM joMt voidt ia hrt vaarlgkst Daarom faopon wa dat kerk sebU ao pars te saman sullan arbaideo om zoaToal mogelgk tegea deze toenemeDér ODaarlÜkbmd te waaracfauweo opdat we waarlgk dan Katoor geven wal dea Keizers i tls nu weer da tgd dat aabattars rondgaan dat toch niemand iets varberga dal er toch aarlgkbeid zg foor God aa do meDecban c Hier wordt ioderdaad de viog r gelegd on aen wonde plok Vinda dit woord aoa goed plaats waar het aoodig is In de Sl Ci ia opgenomen aan Kon Bosloit waarbg wordt bepaald dat aan de Naderlanoscbe Beidemaatacbappg wordt opgedragen bet bsforderen van bevloeiiog taa behoove van den landbouw Dit geschiedt in t bgzonder door a bet opleiden vrn bevloeiiogaopzichtors aan eene buitenlaudicbe WieseBhaoacbole en de vorming van personen geschikt om de hehnlpzame hand te bieden hg de aanlag en da instandboudiog van vloeiweiden h het verspreiden vaa de kennis der bavloeiingen ouder de landbouwers ook door hot bonden van voordrachten c kat waar weoechelgk ko Uloos vir trakkan van ontwerpen voor dan aanleg van vloaiweidan aan belangstellende hestoren vareaai gingen of partieutieren d het aanleggen op hare kosten masr zoomogelgk bg wg tan voorschot van eenigkunstwerk sooals md stuw of inlaatbois zonder dat biorl g nochtans sprake kaa ign vanbevooroordeeliog ran eakelea e het aanleggen van proef vloei weiden toneinda pr efonderTindelgk de weldadige gevolgenvan Koede vloeiweideu in het liebt te stellah Varder wordt in genoemd Kon Beeloit bepaald dat door de NaderUndsebe Beid maatscbaprg joarlgks uitarlgk iu da maao Mei aso dan minister vou W H en N aen verslag wordt ingediend handende uitvoerige mededaelingen omtrent al ha seendoor hasr ten opziebta der punten a e bovengenoemd is verricht dat df Nedarlandache Heidemaatschappg da inlichtingen zal geven welke baar door den Ministar van W H en N in sake bavloeiiogeu worden gevraagd en voor zooveel van hsar afhangt de g I enheid gavan tot bezichtiging dar vloeiweiden aan door genoemden minister aan ta wgzen personen Voor de uitvoering van de boven omschreven taak wordt aan de Nederlandsohe Heidemaatschappg voor het jaar 1897 aan snbaidie verleend vau f 5300 Bg de beraadslagingen over de begrootingiu den Franncben Senaat klaagde dezer dagenda senator Traille dat in Algerië ia veelKoreikanen worden aangedteld bg da administratie Vier Korsikaoen zjja tegelghertgdaangestelde riep hg nit Wia is toch daEgeria die de regeering aandrijft om de Korsikanen te begonstigen ïk niet riep da Eorsikaaosche senatorGosabianca nit i Senator Traille Ik zeker ook niet Ik heb niemand bjj den minister aanbevolen dsn eeu bescbernialing van zeer bgzonderen aard c De min van justitii Dsrlan O ja gghabt den ac eVprechter van Algiers aanbevolen It De min van binn zaak Bartboo Dat is ten miuste onbaatzuchtige protectie De beschermeling kan voos zgn beschermers biets doenfk Heoatar Treille Wilt ge zoo goed zijn mgoheer de minister mgn brief voor te lezen s De min van justitie sDie is zeer geestig 1 Ga mgt dat uw beachermeliog een hommeda têtac ia t Directe SpoorwcgverblDdlogen met GOUDA WlDterdlenst 1896 AaDgevaogen 1 Uclober TUd van Greeowlcb OVDA SOTTXRDAU 1 I Jl 14 io s aa 10 17 4 50 4 a7 a 8 11 i io 4 5 4 16 a ao KOTTIIDA u e O n D 1 lo ia 11 50 ia a7 1 40 1 44 a ao 40 tin 10 87 a i7 a 5i 7 ai a 7 10 7 48 a ia al ao 10 11 aOtlDA DIN HtAe Ookdi ZBTaiihuiHDMoerlEap ne ZMtmuMr Zegirurd VooTbarg a MIt O 7JI0 5 55 a 10 1511 18 11 15 11 18 11 18 1 41 5 47 4 45 8 11 5 54 5 11 7 10 7 49 8 51 8 84 J4 10 HU 10 tU 7 418 47 11 50 11 40 47 7 r 5 01 10 08 Ej 7 5S5 aa 11 41 18 51 Loa a ia 10 15 y 8 07 a oa ii aa 1 05 5 10 a ia 10 17 Ha ia 181 710 4818 11 4811 481 10 1 114 17 5 15 5 81 8 111 81 7 50 Ml 1110 88 11 8 11 40 SOt Di OTÏlCBT Uoidt 5 80 a 87 7 11 7 558 81 88 6110 1910 57 11 58 1 10 8 17 4 41 5 51 8 58 8 81 10 17 lO S Oudaw E M 54 11 14 1 87 7 10 10 84 Woarito 6 TS7 8 ri t 11 8 i 8 45 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 ViMtkt a ia 7 48 8 18 I 54 lt 5U1 45 1 17 8 08 8 5 5 18 5 7 8 4 11 07 Maat laaterdam f Stopt Woaudag e O U D 4 A M S T X K D 1 U 8o d 8 87 a Bl 68 10 57 18 10 4 11 l IO 7 51 10 17 10 8 jCK 8 14 J7 10 58 IJ Ua U8 8 88 lïM li as 11 47 Tim t Tftt Hat sgn twM ptraontn wi VaXïnAoMd FrueUeo Vigo Vidal d Umid 1 Boea bg wio mes in de ferachillsDcIfl woniugen diesg hadden een volledig ftrchief vond tsd adreiboekea plattegronden eoz Cit bun boeken bleek dat ly o a dit jur f 7000 mat ban bedrgf hadden verdiend Ban ilacbtHfferi maakten ig vaoral ia Fraokrgk en ItaliÜ Voor da eerste maal hield de Lev ennverzekering ringII aatscbappy Dordrecbtc te Dord recfat Zaterdag baar gewone jaarrerf aderiog in haar nienir kantoorgeboow op Kotenfaof onder leiding van baar com miliar ii vooraitter mr H A Nebbeni Sterling Zg werd bijgewoond door de Jionders en vertegenwoordigen van f 722 000 eandeel recbt gevende op bet oitbreogen van 63 tanmen De aangevraagde versekeringen vertegen woardigan e n waarde van f6 001 000 Daarvan werd i 732 000 afgewezen en wai bg bet ilniteo der boekon f 230 000 oog niet afgedaan De afgegeven peliisen liepen ovar f 5 037 000 veriekerd bedrag De terzekeringen die 30 September 1896 vac krscbt waren bedrogen te zamen f 24 002 000 Het gemiddeld verzekerd bedrag per poHi ntepg ia de afdaeling LeveoiferMkaring van f 2833 tot f 3033 Aan premie werd f 1 027 000 ontvangen waarvan f 148 000 werd overgedragen a n aaitermaaigcbappgen met welke berverzekeringen loopenda zgn De inteuat rekeniog teeg van i UT OOO tot f 144 009 De oitkeering vao verzekerde kapitaleft en renten vorderde f 377 000 of ai aftrek der bgdrageo van faarverzekeraari f 280 000 zijnde f 231 900 aan kapitalen en f 49 000 aan Igfrenten De iterita onder de veraekerden der afdeeliog Laveniveraekeriag bereikte 59 pCt da nitkeering 64 pCt van beigeen de iterftetafel deed varwBobten Bg afkoop van pot ineen werd aan belangbabbenden f 24 000 als aandeel in da reserva nttgekeerd Het vermogen der Maatschappij wyit een Betto vermeerdHrJDg aan vau f 513 000 De premiersiurve steeg tot f 3 321 000 met iobe grip dar waarde van de herverzekerde contracten De aetiva der balans vertegenwoordigen i 3 874 000 zgnde dit f 553 000 meer dan tot dekking der tegenwoorditie en toekomstige verbiateoiiseu der vennootschap vernischt wordt Overeenkomstig bet praeadvies van commissarissen werd de rekening en balans vfestgesteldi en tot oitkeering van 5 pCt voorloopig dividend besloten Da volgens rooster aftredeade eommissaris prol dr W Kaptegu werd jberkoxen n in plaats van wgtea jhr J Q C P Vrytboff t iet algemeene stemmen tot ommissaris geozen jbr mr L U N F M üoacb Ridder van Rosenthal officier van joHitie bg de arrondisiemeats reeb thank te Dordrecht De vaorzitter slnit de vergadering nadsfchg sjjns tevredenheid bneft betuigd met de verkregen nitkomsten en hulde beeft gnbracbt aan directeo n voor bonne tectvotle laiding en aan bnn personeel voor diens gverige toewgding Uit Morlaix wordt gemeld dat ernogaltyd rersohitleade strandgoedereo overbiüfseten van ene schipbreuk aanspoelen die blgkbaar nog niet lang in het water hebben gntegen Te Plooesoat heeft men een cahier gevonden met aanteeksningeo betreffende drie reizen van Rotterdam naar Bata ia en terug en betrekking hebbende op het HotUadscha stouuiobip Utrecht van Rotterdam Alles draagt er toe bg on te gelooran dat de Utrecht met man en muis is vergaan lassoben lie de Bas en Roiooff 0 d a ao 7 it a ao 8 40 Umidiooht 7 at 1 47 NiHnilwk 7 fM 0 Ue 7 4a 9 1 Boltiidtm 7 7 11 a aa a io Bottoriui 4 si a ti a OliwUe a a a a Xiniwukuk i i4 a ii Moofdnoht a ii a u a a M a K De inflaenBa heeft te Londen al is z over het geheel goedaardig en wordt zg weinig door complieaties met borstziekten ererfierdi verleden Aek toch nog in 24 gevallen den dood teo gevolge gehad en dak bg 8 pAr Doeo onder da twiatig jaw 8 taascbeo daiwiatigantertig OD 8 daarboven Öladitone heeft ook eeo tichtes aanval gekkd en nn is ook lord George BaosiltoD de minister van Indifi er door aacgetaat Een gewezen Fransoh spoot wegbeambte die reeds tot 20 jaar tnehthoiMtraf ia veroordeeld woffett beroDving van een postwagen stond Vrgdag ook terecht omdat hg er ook zga werk vaa gemaakt bed zgn koffertje heimelijk nit den bagagewagen te nemen en dan lalOr op zgn bagagebriefje vergoeding te ordefen als zgn koffertje hem natnorlgk kon worden afgegeven E paar maanden geleden gelokte het hem aldos een vergoeding te krggeo vau 138 francs Kort geleden trachtte hg dit winstgevend bedrgf nog eens ait te oefeoen maar werd op heeterdaad beIrapt Het koffertje bevatte slechts eoM oode jas en eene paar pteenoo Hg is nn bovendiesi tot 13 maanden gevangea astraf veroordeeld Fran Saoitalsrath Teannette Schwerio nit Berigo trad te Amsterdam in ËeDigAxiodbfiidt op in een vergadering belegd door het Comité tot verbetering van den maatscbappeIgken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland t Mavr Jettje De Bosch Kemper leidde bet eerste deel der vergadering terwgl mr Fokker nit Middelburg presideerde toen bet debat bega o Mavr Schwerin gaf eerst eeo kort bistoriseh overzicht van de treurige arbeidstoestaodeo die een halve aauw geledee in Engeland Daitschlaod en Frftnkrgk to vloden waren en die leden tot een arbeidswetgeving en de fabrieksiospectie In EageUnd waar in de Textiel inda trie Kj doizeoda vrouwaa werken deed zich spoedig de behoefte gevoelea aan aaiistentie bg e in peotie door inspectrices M i vroowelgk toezicht bepaalt zich tot de fabrieken waar vrouwen en kinderen arbeiden en tot de fabrieken mat gemengd penoneel In Amerika Australië en Fraukrgk zgn ook inspectrices aangesteld in Dnitscbland echter nog niut In Baden waar de inspectie zeer goed geregeld is heeft men aan de iFraueo ereinv verzocht dames aan te wgxen die als tosscheepersonen zoodsn optreden tussehen de arbeidster en den fabriekiinspocteur Alleen ia Heidelberg werd aan dien wensch voldaan doch bat doel werd niet bnreikt De arbeid stars brachten persoontgka aangelegenheden te berde tg wildon graag loeren koken eoz zakeiT die met da fabrieksinspeetie oieto te maken hadden In Pruisen wil men van het optreden der vrouw nog niet veel weten Zelfs een half officieelen aureus voor de opleiding ter fabriekainRpectie mochten de dames niet bgwonen Toen richtten da dames onder Uidiof van Frau Schwerin self een cnrsns op waarvan apr een aantal bgsonderbaden mededeelde Sps verdediKde het optreden vaa inipectrioes en achtte het arbeiden der rouw m de fabrieken niet soo sobadelgk mits het niet voor het 18fl jaar gebeurti Eeo ander a ument voor het optrelen der vrouw als inapectrioe i de zedalijkhaidsquaestie Meisjes knanen tal vau bezwaren veel beter aan inspec tricaa dan aan inspecteurs madedeeteu In het daarop volgend debat batoogde o a mevr Qerritxan Jacobs dat da arbeidswetten de vrouw benadeelen sjj is daardoor b v geheel uit de fabriekmatige zoivelbereidiog vardroogan Voorta meende zg dit da fabriektwetten voor man en vrouw dezelfde regelen moes tan aan ge ven N Mr Fokker sloot hierop mat een jvoord van dank aan de sproakstor da vergadering In aen sDoitaeBa kroniek in het HbI wordl bat votgaoda ma edeeld uit de Deutsche Revue u u la ia ii fi ii aa ii ai n 4a ii ai a ta a ao i aa ia t la sa ia ai 11 4a U aa aa la aa t ai a ai 10 59 lo sa 10 45 10 4 Er befttnat aan het Daitsche hof een ambte bW die nieta andoia to doaa baaft i tronvana wark genoag dan kranten te leieo en datgene wat naar zgne maeniog den kaïzer kao intero aeeren nit te knippen on Z M onder de oogon te brengen Vou StOBch heeft eani eaa merkwaardig briefje aan dien ambtenaar geschreven Hg was zeer godsdienstig eu kerkech maar tolstrekt niet domperig of fanatiek zoodat hg in 1894 zich hardnekkig verzotte tegen het ontwerp op de ajoodale regeling Zoo schroef hg nog nadat bei ontwerp door de beide FfOisiiiche buizen wm aangenomen eeo artikel tegen dat ontwerp dat hg aan de Hamb Korr c deed staren En toen schreat VOO Stotsch aan den kaizarlgkeo Koipschaer bet volgende briefje De keizerlgks gosdkouriog Is no niat verleend Ik heb no atte krachten waarover ik beachikken kan ingeapinoeo om bg het Hoogste Gezag gehoor te krggen Hat is echter zeer moei jjk om daar gehoor te krggen en nu heb ik gedacht dat als bat Hamborgscbe blad bet artikel opueemt men mao aannemen dat bet onder de kraatanknipsali komt die den keizer worden voorgelegd Het artikel ia inderdaad opgenomen in het Hamburgacbe blad maar of het ook voor de keizerlgke schair genade heeft gevonden is onzeker lu alle gavalie hoeft betzija doel niet bereikt Maar ii het niet merkwaatdig dat de chef dar administratie moet verklaren dat het zoo moeilgk is bg dea keizer gehoor te krggen en dat hg zich daarom met een beleefd brielje tot den invloedrgkea kraotaolezer waudt Die ambtenaar wordt troowens door velen osar de oogen geztsu Er worden wet artikelen gesebreven uitslniU ud met het oog op die machtige acboar die ze ola ttem des volkse voor den keizer traDspooeert De N Prov Groo Ct wgst onder hovenstaand opschrift op een betreurenswaardige verzwakking in het moraliteit evoel van een gedeelte vsn ons vulk t Het acbtite gebod van Gods heilige wet luidt Gg zult niet stelenc bat schgqt echter dat veel lieden dit aldas lezen G j zult niet stelen behalve van dan Staat Op dit punt schgot het nationaal geweten om bet zoo eens te noemen zachtjes aan in te slajfOD en het wordt hoog tgd dnt ieder die invloed kan oefenen op het pnbliak ook eens lette op de dreigende verschijnselen die zich op dit terrein vooidoen Het moest niet noodig wezen dat onte tegenwoordige minister van Fiuanciêu op allerlei wgzen de wet verscherpt om ont duikiogan te voorlioman En toch de uitkomst beeft bewezen dat het wel degalgk noodr akelgk was a tls ons meer dan eens overkomen dat we ergens eau bezoek brachten en ootvaogeu werdeo met de woorden Mgnheer moet maar ni t oaiiw kgken dat bet bier zoo o rave boel is maar weet o we wachten de hearen voor df belasting en nu hebben we onze msnbeleo opgeborgen Het blad noemt verschilleoda wetsontduikingoD De treurigste van allan acfit zü die waarover verleden wsek in de Tweede Kamer wei gehandeld Het bigki dat er waarlgk menpchen zga die iu t gezicht van den dood een gedeelte van bon gofd weggeven aan kinderen en naastbestoanden om zoodoende bet betalen viCd soccfssiertoht te ootduikeu Denkt bet u eens daar ligt een stervende hg of zg zsl zoo dsdeIgk moeten veracbgoen voor den Hechtar fan Hemel en Aarde Stelende gaal man de eanwigheld in ban het vreeselgker We aarzelen niet het een schande voorNederland te o mao dat onze tegenwoordigeminister met zulke wetsvoorstel ten is moetenkomen versoberping der wat was helaas Doodig we kunnen het tot onzen spgt nietontkeonoQ c Teo slotte a a7 10 40 1 18 8 86 8 48 8 61 7 17 7 88 7 58 8 8 8 18 8 81 1 57 10 4 10 11 10 18 10 17 £ en kwade gewooote kan laagoamerhand zoo inwortelen dat men niet meer gevoelt 7 S 8 81 8 88 8 10 5 80 5 81 5 17 7 88 8 5 8 87 8 87 9 47 f 4 84 f 4 41 Vfl ai 5 40 5 47 8 47 7 45 aj5 10 07 DIK HAAS eOUOA a io a 88 8 44 4 18 10 59 A1 80 5 59 1 50 4 40 4 50 4 57 8 04 5 10 1 54 1 01 1 05 1 14 10 4 a 0 4 04 4 8B aUaie 6 4 7 10 7 43 8 S0 9 1 4810 1111 8518 111 85 8 44 8 40 4 10 4 88 5 11 O in ia 7 68 88 8 88 Toorb 6 58 10 17 1 41 4 8 8 18 84 Z Za 10 88 1 58 4 58 50 9 45 ZaT H 8 17 10 48 a oa 5 04 8 89 5 OnluU 88 7 50j5 8 t8 47 10 1 10 418 05 11 518 17 8 14 4 08 4 888 18 Jn 8 507 4Ba 8alO WDJa n T R X O H T e o D D A Mnakt 88 7 80 9 88 10 18 10 88 11 88 11 1 8 08 8 514 45 8 14 7 5 5 09 07 10 84 Woardaa 58 5 11 10 88 11 86 18 84 4 18 8 84 88 10 84 Oidawatar 8 19 10 48 4 14 t i 9 18 i Oosda 8 81 84 10 10 10 6 11 1018 11 8 48 4 87 6 17 8 18 8 41 4 11 10 7 45 iantariaa 6 tt Bmd IM IJ 8J A1KTIKDAX 8O0D1 18 10 41 1 84 8 81 4 48 18 14 10 10 8J11M8 46 S I 5 IM Bitteil iidseh Ovenlchl Hadao uilen Kamar es Sanut ta Puij aaa baaliut aemao in uke da nuehtigiog walkt da ngMring gan d haalt om aan lerTOlgiDg io t atallan tagan da dria alg Ttudigdan Naqoat Aitide Bo ar aa Htrak a dan aanatoc La ray Bj deia fiet biytt bat niat da miaiattr Rwthan moetgsngdhebban dit deze unrragal BOg alaohta aan bagin nran in het gabaal moaten 15 parlemeatil a gaeompromittaard zgn KDa commiuie in lapportauri welka de Kuur haaft baaoemd baalt dan procoraargananal Baitrand en dea mioiatar Tan jutitie Dailan gehoord Laatitgeneamde tarkUarde dat de gacompramitiearda parlementaladen tegen ia eeo Ter olgiDg zal wordeo lageatald lo drie categorieèn tjjo te Terdaelen lo de oudparlemaataladea 2o da parlemenuleden die door toaachanpersonaB ao Artoa geld hebban aotraogen en 3o de parlementaledeo die raehtetiaoka Tan Arton geld onitiogan Da thani gedane aaoTragen batreüeo da laatste Miegoria Taor da oTeriga wacht de regeering aeiit itelliga bew gzeo af Oader de aerate categorie Talt Saint Martia die zich rrijwillig aaa bet paleis Tan joatitia haait aangemeld hg is io Decktanis g nomaa Naqaet aehgnt de plaat ta hebben gepoetst Marat hoofdredactaar an de Usdicilc heeft ill de Kamer Ign onaehnld betoigd de aocialiatische afgefaardigka Bojer rartelde in de aoaloirs dat Arton g m twee jaar na de Pansma gescbiedenis 3000 fr bad geleend welke som hg gedeeltelijk ia maaodelgksehe termgotn bad teragkataald la de aToodstttiog der Kamer Tarklaarde de rapportaar der aommLaie dal zg van deo miaistar Tan iaatitia bewijielakken had Terlangd zonder welke zg gaeo beilissmg kan Tallen Da miniatar had had in orerleg met dan proaareargeoeraal en de rechter Taa inatrnctia da OTarleggiog der bewgutakkeo toegezegd naar daze documenten baTonden zich in een brandkast waarraii de gnffifr den alantal had da griffier echter woont boiteo en is des aronds niet meer ta bereiken schaterend gelach Daarom staida da rapportaar Toor da zitting te erdagen De Mcialisten wilden een zitting op Zondag maar da Kamer bealoot tot heden ta rerdageo Door de liakerzgde werd den ministeri bg het haeagaan nageroepea Zoekt den alentel Bg d Franaahe Kamer aal dezer dagea nftar da Figaro mededeelt door admiraal Batoard Aen miaistar Tan marine aan Toorital worden agadiaod tot aitbreidiag Tan da Franscha Tloot Biarmedo Toldoat de miniater aan de belofte iadartgd afgelegd tgdens da beraadslagingen orer da b rsjAing dat hg spoedig de grondslagen sou afogereo ran een marine program dat tan doel beeft de Franacbe Tloot op aan behoorlgke sterkte t brengen teganOTer de Tloten dar andera mogendheden Nadat ia 1892 het Tooratel Tan dan toeamaligen minister Bsrbej om 82 groote ichepanaa 156 torpedoacbepen aan ta bouwen in danloop Tan tien jaren als te kostbaar door debegrootingsoommisaie Werd rerworpao is arlaar weinig gedaan TOor de nitbratding dar Franscha marine Tbaaa Is dna dok aon ze omfangrgk program noodig Admiraal Beaoardzal dan ook Toorstelleo de rloot te Termeerdpren mat 45 groote oorlogaachepen en 175 torpedobooten ea torpadojagers Het programia Terdeeld osar acht jaar doch het grootstedeel zal worden uitgeToerd erer de ear te rgfjrren gedarande walka de pantaerschepen ende tor ojagera znllan worden gaboCwd DeTardealing Tan den arbeid is enkel gascbiad zagt da Figaroff om het jaarlgksch productieTermogaa dar Franache arsenalen en werTenniet te beren ta gaan De totale koaten der 220 nianwa schtpen worden op onge eer zas honderd mitUoen geraamd Met de 8 millioen TOor da rewia in aanbouw zgnde schepen komt ankrgk de TOürgenomen uitbreidiog Tao zgn marine dos op ongereer acht kondeW millioen francs ta staan ta Terdaelen oter a jaar ZatardagaTond werd aan air Alfred Milnar dan nieawen goaTarnenr der Kaapkolonie een afacheidsfeeatmsal aangeboden onder Tooriitterachap Tan da o d ainister A i nith Onder de aanzittandan waren Ghamborbtin John Morlaj BaUonr en daechan Chamberlain stalde aan dronk io op dan Toanitter en baaprak da Tarhonding tot TraoaTaal QrootBritaonië hoopte dat Traffe Taal den plicht zon inzien om da Terplichtingao alt de Loadensehe cocTentie Toortrloeieode naar d letter a TarfuUaB au kgtjjjds kamaraadsokappalgk 3e hand zoa reikan aan het groot aantal Treemdeliogeo die zoo rnimachoota bgdragea tot het sacces ea den voorspoed Tan TransTlal Cbamfaerltin geloofde dat agn laadgenooten da integriteit banner rtahten ondar da coarentia zoadeq handkaTan en Qroot Britannië zgne positis alk opperste macht in Zoid Afrika Indien er aspiration baatonden naar een onafbank lyken statenbond ondar walken de Hollandacha iuTloed OTerwegand ia an ajmpathie en steno rerwaeht wordt Boer ran het Tastalaod Tan Enropa dan TBI 8fMl BtitBBBi8 dih ign inlka aapi raliia OBfarauighaar wA ds luagrta Britseka belangen ea anaaaoeambaar oor het Engalache Tolk Zoolang men niet oprecht Tan die aspiration afziet ii gMn afdoende en berredigeade oplossing mogelgk Zaterdag ia bat nienwa Oostanrgkacke Haia Tan Afgeraardigdea Toor het earat bgeangekomaa Toen het kabinet met graal Badeai aan het hoofd da Tergadarsaal biaaantrad ward het door Trrachilleoda partgen mat gejaieh ontffangen Hat Toorzittarschap werd op Terzoak Tan den ministarpraaidant tgdalgk waargenomen door den heer Proakowats In zgn openiagsrede drakte daza deo weosoh uit dat de Kamer bewaard mocht biyveo roor alle politieke oneeoighaid Toor eiken heltigen partgstrgd opdat zg al haar krachten zou kunnen wgdan aan da oploaaing Tan maatschappeljika rraagatokkan aan da behartiging der belangen Tan hst raderland en het weligo dar burgers Nadat de Tencbilleudii afge aardigden den eed hadden afgelegd werd de zitting rerdaagd tot asDstaaadea Dinsdag Deze earate zitting werd door tal ran balangatallandea bggewoond De belaigstelling der afgeraardigden wu eren groot als die ran het pabliek want bjjoa alle zetols waren beset De korte zitting had een kalm verloop AUeea toen de antl samiiisebe sftiersardigde Mittermajer die opeotgk tbo di fstal wordt beschnl digd werd op erwpoa om dan eed af la leggea oat toad er Moige bewagiog YoliteaB een corre poodeut dar Daily ChroDicieff te VVa hiugtoo zal presideat Mae Kiolay bet arbitrageTerdrag ait haoden ao den Beasat aann meo lo welken Torm ook Hoewel hjj in zgo Boodschap zich eea TourBtaoder der arbitrage toonde maat hg toch Tan een poging om op de senatoren eenigrn invloed te oefenou hebben afgezien dit is ia tegeosprsak met eeo rroeger bericht dat hg aterk Toor da hakrachtigiag van bet oogewgzigd verdrag ijrarde Ook zgo Triendan in den aeoaat paooen icb niet hard in en de ataataaecretaris Sherman houdt aieb stil bg laat de senatoren die tegeostaodors Tan bet Terdrag zjio begaan lotaascheo wordt het elkea dag waarschgolukar waonear wg afgaan op de telegrammen der Kogetache bladen dat bet tractaat de Tsreiachta twaederdea der stemmen niet verkrggeo en da aeoaat selfa bat geameodaerde verdrag rerwerpeo zal De haar W Randall Cramer aacraUris Tan de Intarnationol Arbitration Laagoe dl deor ean medewerker der Daily New geraadpleegd werd zaide orartaigd te zgn dat er ooder de bsTolkiog der Uoie genoeg gaaatdrift Toor da arbritaga is om da vgandachap van dea lanaat op den daur te orerwioBen In dan aeoaat achgnan aaoral ook da Ieren zich te doen doen gelden wier meening kan beoordefld worden naar wat de Uaited Ireland 27 Febraari schreef bet Teroagelnkken Tan bet abitraga Terdrag tasachen Engeland en da Vereeoigde Staten is de grootste orerwinning der Ieren in onto eeuw Overigeos zou op de beweging io Europa bet mislukkea ran deze poging eeo zeer nadeelige uitwerking hebben meende Cremer en in de internationale parlemeotaire conferentie te Brnaaal dezen herfst al dil wel te marken zgo Ailoop der Openbare Verkooplng van Ouroerende Qoederen VEILING 29 MAAKT Een Huis en Erf aan de smalle zgde Tan de Ksrurmalksloot te Oouda wijk B No 377 I 640 koopar Q Slag Goada Eeo Huis Schuur en Erf aaa da smalle zgde Tan de Karnamelkaloet ta Qoada wgk R No 376 f 920 kooper J Simonie Gouda Een Moaatn n en Kleiagareokaan Tan driepadeh mat Voor en Acbterloods aan da malU zgde van de Karnemelkaloot ie Ooodaea nitkomenda in de Derde Kade 1845 kooper C IJasalstein Ooodf Een Huis en Erf en Schuurtje in do Derde Kade aai de Karnemelkaloot te Gouda wgk R No 350 I 690 koopar l J Tan Velzeo Gooda Bargerlljke Stand 4 Uaaitreoht GEBOREN Cornelia ouder W Strsvar on B M Duga Cornelia Jozef ouder A Homborg en C Strarer Arie ouder O Bakker ao J Ooatorwgk QÏERLEDEN A F J Slangen VlUt QEBDWD L Oskam en G Schout b E B O Xj A IS C EL 24 Professorea in derUedicij ea en duizenden Geneeskundigen hebben Terklaard dat de echte Zwitsersche Pillen T n Apothear RICHARD BBiNDT een uitstekend onovertroffen laieermidifel gn omdat zg op zachte wgze werken tonder eenif en laat f piJB te Tsioonakani daaibg agn aj Tolkoma BBekaUük aa goedkoop Wia dos Igdt bbb Tentopping gabniika gnea ander nidw Niet andara ta Terkrggan dan in loonM k 70 Cent in de Apotheken Hoofddepot F E TA SANTEN KOLFF Rotterdam ieawc Zeodingr Fr chüge FAUASOLS A vau OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van msterdam dotkn 7 UAARI Vrkn i w B5V 86 88 Aa 6 98 9 98 104V 5 89 lO i loa 9 V too 7i 54 580 705 100 61 lOOV 105 Iti 64 9 V 186 74 17 laj 8V Canaauao Cert Nad W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito a Uosa a OU peadl l88155 4 iTxua lalohrijving 1889 81 6 OoaTlKa Obl iiitlapierlS85 dila iD zilver 1868 6 FoETliOAL Ubl mal coupon 3 dito ticket 3 104a 10 10 701 BoauxD OU BisnanLiaot 4 dito Geeona 1850 4 dito bii Sotha 18B9 4 dito bg HopelS39 90 4 dito in goud taan 1883 6 ditn dito dito 1884 5 Stasis Perp t aahuldUSl 4 Tvauu Oepr iav leaD 1890 4 Geo laaQiQH aeria D Geo la ciagaeriaC uii An Hzr t obl 1891 5 Mtiico Obl Buil Bek 1890 Vbnuciu 0 I 4aabap 1881 AvnaaOAH UMivallan 18 8 3 BonzBDia Sti d Inaa 1894 3 KZD N Afr Hantlelar sand Araodab Tab Mij Cartifioatea DvliMsataohappij dito Ara Hvpotheekb paodbr 4 Oult Mg der Vorstenl aaud a Or Uypotheekb pandbr 3 Nadcrlaodaohe bank sand Nsd Haadetraastach dito N W k Psc Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr S Utr Hypcitbaekb dilo 31 OoaTSïla Ooat Hong bank saad Bual Hypntheekbaak pandb 4 AHZaiZA Kqmt bypoth pacdb 6 87 yLxym L G Pr Liao oart O Nlo Holl IJ 9poorir Uii san £ I 110 lOO 0 881 108 5 Vi 54 155 83 79 1057 1011 lOOV 99 154 11 100 60 108 18 Mtj tot Kipl V 3t Bpw isad Nad Ind Spoorwegm and Nad Zuid Afr Spn asad 8 dito dilo dito 1891 dilot ITALIZ 8DOarivl lS87 88 A Kobl S Zuid ttal Spwmn A H obl 8 PoLBM Waraobau Waauen aaod 4 as 78 Beal ür Hoaa 8pv Mü obl 4 Baltiaeke dito aaod FastowB dilo sand 5 twang Oombr dito aaod 6 Knrak Ch Aiov 9p kap obl 4 dito ilita oUi 4 i i 18 761 Va 6 44 90 108 io v 107 104 108 117 l Hl 55 111 AaianA Cent Par Sp Mg abl 8 Chic t Vorlh W pr C v a nd dito dito Wiu 81 Patar obl 7 Dearer k Rio Ir Spn eert r a Itlinoi Jenlral obtain goud 4 Loaiav fcNsahvilie Oert v Bsnd Melloo J Spw Mg la byp o 8 Mlaa Kaoaaa v 4pcl pref and N Tork Oolsaiok Waal sand dito Penn Ohio oblig OragoQ Cslif Is hyp ia goud 6 Si Paul Mina k Uaoil obl 7 Uu Pao Hoofdlijn obllg 8 dito dito Line Col la byp 015 Oahsda Cao Boath Cert v aaad Van C Ball k Na la k d cO Anaterd OmDibua Mij aand ftottard ramweg Maata aaod NlD Stad Amaterflsffl aand 5 Stad Uotlerdam aan 5 BlLolB Stad Antwerpen 18 7 1 Stad Bruaaal 1898 8 UoKO Tbeia Uegatlr GeaeUsoti 4 OoalZHa Staalalrening 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 8 SfAllJe Stad Madrid 3 1885 Nto Var Bet Hap Spobl aart 88 aS Staats loteriJ aa KlBMS Trekking van Maandag 89 Haart No 3988 1000 No 14488 ƒ 400 No 1148 100 Nó 58 41 5845 8051 18064 aa 19810 ieder 100 Prijzen van 30 184 2304 6888 7493 9918 11888 18541 18978 193 1334 5488 7497 941 11871 16598 18978 819 1459 6439 7506 9970 19816 18071 19014 897 1687 6418 7514 9i8t 19901 16774 19014 II 2680 6473 7587 10017 11967 18886 19080 139 MM 564t 7673 lOoU 1M87 18368 1908 108 i64 6569 7504 10186 18810 15890 19078 338 9684 5674 7663 10911 ISOiO 16958 19 69849 9889 6681 7686 10346 18084 189B1 l l9l 364 t 05 5557 7899 10409 13081 17080 19105359 1988 5691 7771 10410 13100 17131 1911 1970 5888 7793 10578 13313 17161 19814 S036 5781 7874 10819 13340 17180 19939 448 8040 5739 7878 10614 13169 17199 19175 140 8161 5749 7884 I0A48 13589 17808 19198560 3171 5798 7908 10684 188I6 17940 1981957 5101 5797 7948 10697 15700 17194 19834 81b 3110 67 8 8088 10700 13734 17387 19848748 3171 6869 5099 10746 13769 17351 19890558 8811 6903 8188 10861 189S8 17889 19 50848 8898 8918 8140 10879 1 001 17899 1 71 aiTi 8818 88l 8388 844 8681 8537 5638 8 58 8618 8741 87 8813 8859 5a t 8911 8977 010 030 075 108 1 4 9101 144 9966 9187 376 387 9481 9496 9517 9651 9689 45 9 79 9790 9711 9776 899 909 17488 laaa 17435 laau 1746t 1 900 17535 1 87 17 3 19980 17619 19977 17581 90087 17836 aooaa 17 66 aoo 17 94 90094 17706 90109 17735 80188 17740 90151 17833 10187 17871 10175 17978 10188 18085 90888 18037 loaao 18070 90968 laiia 80888 18113 10808 I8I73 10S84 18181 10384 11188 8088 18317 80480 183 a 80488 18447 10S14 11474 10575 15505 06 5 18568 80 11 18614 10441 18898 lOUO 1881S 10788 19734 10740 18839 90778 18883 10808 18S 8 10878 18907 10970 I890 10991 18913 V64 10888 Ul l 10905 14881 10917 14 84 10987 14304 10 0 14407 11019 14410 11 88 14418 11 130 14486 11048 14501 11010 14717 11154 14515 11308 14576 11310 14999 11369 IIOIO 1 388 16046 11408 lt049 II 0 15053 ll 70 15101 11T03 16105 11795 15198 11808 11114 iiaaa 15141 11557 15551 11975 16848 11001 15350 11016 16886 11169 15495 19179 15581 19193 1564S 19141 16754 11966 16898 19968 16919 111 16045 11319 16066 19369 10111 11477 16186 llgoe 16181 19681 18910 18666 1S616 lt e3 taeil 84 8418 6 878 8648 8077 918 3598 6089 940 3617 100 949 3699 6179 66 3879 6996 957 3701 6380 3741 360 8817 63681104 3394 68811114 3971 3911144 4063 404 1173 4080 6443 1308 4199 4591139 4148 64831149 4104 85331961 4909 66441979 4818 65761978 4148 i U4 1363 4198 6S34 1411 4347 694 1 S00 4369 8710 1603 4499 67901669 4464 6898 1833 4589 361 1854 4649 890 1700 4660 9011747 4 93 997 17 8 4737 70091780 4747 70891867 47S4 7089 1914 4846 70991939 4947 7183 1943 Mil 7111 1993 5187 79339074 6168 73319098 6153 7310 1184 69 14 7 198 1170 6916 74049174 5161 7417 tlttl 6314 7467 ADVÜRTENTIEN KMek en FoUkMek Toor OUHVKVHtK en Spreekuren dagalgks Tan l t n Gratis Spreakuran Maaiuhf Wonilag aa Vrijihg 9 11 sur IXmDRECHT Lynbaan No 11 r fimw Qmu h44r Dir4eUttr Een ware Schat Tooi de ongelukkif e alachtoffcra der ZaUbcTlekking ünanie en gehe joe uitapüttingaa ia het beroemde werk Z Dr Ret u s ËLfBEWARING ïlollanaicfae uitg lfl n t 27 fb Priu 2 tfulütiü l der die aan dt TorachriKkelgkfl gevt au tui deu ondeugd lydt moet tiet la a de oprechte teenug die het jgMft redt iaarlyka diuKeud mi eeu sekenm dood Te vurkrügen by MtVerl gi M guin te Leiptig Neuiavkt B4 franco tegen ioMuduig Tw b t bedruf ook Iq poitseg U en in Ikw boekkandel in UoUud l krfit n l T nl ii t 1 11 n Knbosii iiiikk a r y H c Au lHMt katurtf poaiaaa mn li WKft nn t kl traMboM Vulr Vnrkryi t r y lakallwra in aahuBtiwarli IhUuburtau Dn wryn ink lf i i l t coad op uriUlt m hbrlekiiDwrk 0 i Aff iii liflwM UW An b ak vgg AikBrPiiiExpeUw Rheumetldr LeBUap neii kortom GieiniA liUttVeBdMlUffMI gfelt ABker PaliIxpeller Waf hl SaAM htüigtKln aawaTrAnler PiliiIxpelier Vatï 7 FiV 50 aant 75 oaat aa 1 it a b VoorbAndaa bi 4a aiaeata Apotkakn o bg r A Kiokt r Ce la Hottanlam Te GOUDA bg A WOLFK Markt iftWken DE L4AT VAN BON apatfcakar Markt ZTSZI PO 1KB OBDB Sf 8CHIEDAMMEB GEHETEE Mmkt NIGHTOAP Verkriisbaar b Jz PEETEE8 AU bewyi Tftu eohthuid U cachet en kurk ateeda voorxieo van den oum der Finu F Borra