Goudsche Courant, dinsdag 30 maart 1897

36ste Jaargang Zaterdag 17 April ISOX No 7250 fiOlMHE J ieuws etf Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia ƒ 1 26 iranco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN mm mmM te GOUDA ten ovetstaui van den NoUria G C FOBTDIJN DROOGLEEVEK op WOENSDAG 21 APRIL 1897 de mor gens te elf uren in het KoffiehaU Qab uoHiKc aan de Markt van No 1 Een goed onderhoadqji ganstig Winkelhuis en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wp D No 96 met een uitgang op de gedempte zgl Verhuurd by de week roor 3 25 No 2 Eeu goed onderhouden ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN in de Koiperstraat te Gouda Wp K No 228 groot 1 Are 46 Centiaren Te aauTaarden 1 Mei 1897 Het huis berat 4 kamSre keuken kelder en zolder No S Een goed onderhouden HUIS en ERE aan de Gouwe te Gouda Wyk C No 69 Verhuurd by de week voor 2 75 N 4 Een goed onderhouden HUIS ERF en TDIN aan de breede zgde der Karuemelkeloot te Uouda Wijk R No 510 kadastraal bekend in Sectie A No 2360 groot 1 Are 5 Gentiaan Verhuurd by de week roor 2 30 No 5 Een HUIS en 1R mët een GANG daarnevens en den GROND daarachter in de Boomgaard traat te Gouda Wyk R R No 9 Verhuurd bg de week Toor 1 50 En Nos 6 tot 8 Drie HUIZEN ERVEN en GROND in de Boomgaajdstraat te Gouda wyk R R Nos 18 20 en 21 Verhuurd bS de w8ek el voor ƒ 1 25 De peioeelen ijn de drie laatste werkdagen TÓór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen NadeKB inlichtingen geelt voornoemde Notorii FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Koninklijke MaeMnate Fabriek DE HONIQBLOEM van H ÜV van Schaik Go gevestigd te aOravenhage Kepplerttraat 9 en 9 nabfl de Regenteaselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 3S i BLIA IsrTÏ3 EI FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrflgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD VeWstal B 126 te Gouda A BO UA Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewafrr M KOLKMAN Waddituetieen Bekroond TentoonBtelliogSolioenmakery fl H gB AiiK 18B l Wereldïoroemde Sohoon ApprBtaiir Lip nn Satin ent ayn do beste middelsn voor het onder moeite kenrig jpoetaen van lle wart on gaklBÖrd sohoenwerk VerkrygbaM by winbehere in scboenwork Golanterien Drogetyen en Men lette S Bod op naam en fabrieksmerk en Agent W SirdemÉnn Amhem Openbare Vrijwillige Verkoopini j De Notaris É l F UkülSTWE ie Bergambacht iW is voornemens op op WOENSDAG 21 APPIJ 1897 des voormiddags elf ure in het Ko huis ub Habuonisc op de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen roffÏéhüis met VERGUNNING g enaamd L ESPÉRANCE get R 164 met SCHUURTJE BINNENPLAATS ERF en aanbehooren staande en gelegen aan de Boelekade te O O TJ ID A tegenover de Sociëteit Ons Genoegen kadastraal bekend op Sectie A no 2470 groot 1 Are 20 Centiaren Bevattende beneden ruime Koffiekamer Keuken Kelder en Binnenplaats boven Vóóren Achterkamer en Zolder van alle gemakken voorzien Verhuurd aan H G viH d s WoLir voor ƒ 5 50 pet week Om te aanvaarden bij de betahng der kooppenningen op den Ie MEI 1897 Inlichtingen ten kantore van genoemden Nl taris OPENBARE VERKOOPING in STEIIS te GOUDA om Contant Geld ten OTerstaan van den te Haastrecht geresUgden Notaris op VRIJDAG 23 APRIL 1897 s morgens 10 uren aan de Bouwmanswoning S Nr 8 bewoond door Hïsdbik Pbtbes van 12 Koeien die gekalfd hebben of op kalven staan eenige FOKKALVEREN 1 ZEUG met BIGGEN Bouw en l elkgereedscliappen als 2 rRINGTOBBBN 2 PEKELBAKKEN KUIPEN STAREN EMMERS KAA8VATEN KAASPLANKEN en STANDAARDS een smalle SCHOUW enz eenige ItlEUBELEN en HUISRAAD eéne partij BESX gewonnen HOOI eelie partij RUIGE MEST eenigo TAKKENB0Ö8EN enz Des morgens vóór èé verkooping te zien Een wa e 8chat yoor de ongelakki e slachtoffers der Zetfberlekking Onanie en gehe jne nitspattingen ia het beroemde weik Z Dr Retau s lüLFBE WARING floilandache uitgave met 27 alb Prfls 2 jijnlden Ieder die aan de verBchrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks dnizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stollwerck sche Borstbonbons gefiibriceerd na voorschrift van den kon TTniversiteits Prof Gebm Ho ad Dr HariMt Bonn hebbeu sedert 60 Jaren ab Terzachtend middel tegen hoesten heesohheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koade lucht ia t büzonder aanbevelemiwardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gede pakjee 26 oent Alom verkrijgbaar öoud Druk Taa A BEWKMAN k ZOON WÊÊÊÊÊp J e COMMISSIE tot versiering van denS F Kattensingel ter geleg enheid van het bezoek vaii HH MM de Koninginnen aan Gouda noodigt bij dezen H H ScMppers uit met hunne g epavoiseerde vaartuigen de Kattensingelgraeht te versieren Zij stelt daarvoor de volgende prijzen beschikbaar 1 Eerste Prijs van ƒ 25 12 50 10 7 50 6 2 50 1 Tweede 1 Eerste Premie 1 Tweede 1 Derde 1 Vierde Zij die wenschen mede te dingen moeten zich vóór 22 APRIL aanmelden bij den Heer J B v CATZ Kattensingel Q 168 en 1 00 storten welke na afloop van het feest wordt tjeruggegeven Zij zijn gehouden de hnn door de Commissie aangewezen ligplaats in te nemen en voor 11 uur met hunne versiei ing geheel f er d te z jn SPAAR m BULPBAMR TE GOUDA HET BEI§iTUUR maakt bekend dat wegens het aanstaande Koninklijk bezoek alhier op den 24n APRIL e k 1 GEKN ZITIING der Hulpbank op dien datum zal plaats hebben doch den In MEI 1897 twee termijnen worden ingewacht en 2 in plaats der ZITTING van 24 APRIL voor inleg in de Spaarbank er eene zal worden gehouden op MAANDAG 26 APRIL 1897 an s namiddags half zeven tot acht uur Ha Seetuur dlr Bank Dr W JüIilDS waam Voorzitter D RUIJTBR Secretaris VERWOI DERD is iedereen orer onze prachtige en smaakvolle COLLECTIE MERKLR welke wfl om onze Cliëuteele meer uit te breiden zoolang de voorraad strekt voor den fabelachtigen I Pi ijs van t 6 50 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat nit de volg ende voorwerpen 1 P a Goldin Beerenof I ame8 Bem met 2 Jaar CFarantie J Pat Goldinl Heeren of Dameskettiag 1 Zakmes met 2 echte Lemmets Eurkentrekker GlaBsnQdei en Breker 1 Pat Goldin Aanhangsel passende by den Ketting 1 Thermometer dï de temperatuur juist en volkomen vertrouwbaar aangeeft met 1 Baroscop Wederprofeet t Ëngelsche Weegveer weegt tot 12Ys Kilo 2 Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek Sluiting 3 Pat Goldin Overhemdknoopjes 1 Aotom Illuminium Potloodhouder 6 Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Dasspeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50i Verzending na ontvangst van Postwissel of als Verrekenpakket remboara Porto extra G SCUUBËRT Co N Z Voorburgwal 258 Amsterdam XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids beyattende DAMES en KINDERMODES benerens HANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMEB In ieder n te k$t Ktcarte platen moOekroniek feuiUeton enz eni Ie üitgaroi zonder gekl pUten mei 8 snijpstr en 3 groote geknipte patr P IS nr l i p pMt ƒ 1 46 2e aU de Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen 1 7B 1 90 e H r K 13gekl pl en 1 bijz gekn p bij het 6e no 2 60 2 60 H 9e bij het 6e no 1 gekn patr n keoKe ISe v een gekleard fraaie haadwerkpairooa 3 8 2 PROEFffllER 1 PROSPECTUS ALOM T e rL foSol Vlaggen Vlaggen J VAlf D AITTZIG Kaasmarkt 3 Goedkoopst adres voor Wollen en Katoenen Vlaggen STEEDS ALLE KLEDBEN l VOOHRABie PrijBopgaaf en Monsters worden gaarne verstrekt pg Zendingen franco Gegarandeerd echte klenren BINNENLAND QOÜDA 16 April 1897 De Ie Uit W Petter vao bet 4e reg iof alhier wordt vaa 23 Jati tot 1 October gede taoheerd bg het korp genietroepen te Utrecht om de oefenlfigeo van dit korps hg la woDen De dettcfaeering van den 2d loitenant O J IJasel de Schepper van het 2e reg hozar n by de Egaohoot te Amersfoort wordt 1 Jit ni mat 2 jaar verlengd De kapt P W Boaboom van het 7e reg inf te Naardeo is overgeplaatat by het 4e reg iof te Leiden Zaterdag middag had te Waddingsveen een treffend nngelak plaats De landbouwer O VBB bezig het veiland te rollen Deze bewerking geaehiedt met een rol van graniet of gzer wegende pi m 600 a 700 kilo B de eeovoudige bewerking was het 6 jarige kind van den beer O tegenwoordig Het hoe laat zich moeieiyk verklaren Ao h by het opnienw oprgden van het stak land geraakte de kleine onder de rol met het gevolg dat heide Toetjea verpletterd werden De plaatseiyke geneeaheer tehnlp geroepen constateerde aan beide lichaamsdeeleu beenbraok t Bedankt voor het beroep bg de Ned Herr Kerk te Yinkeveeu door ds B G tbd End te Woerden Naar men verneemt zyo H H M M de Kooiogianen voornemens in Juni weder op het Loo te komen en aldaar de zomermaanden te verbiyven Jaap Eden gaat met Goirry met wien by ook verleden jaar ona land bezocht naar Torgn i aar beiden heel gonitige oontracteo hebben afgesloten Pastoor Kneipp Igt ernstig ziek aan eenlongontsteking Tol De jaariykache aitvoeriog der Ned Orgaoiatea Vereeniging ie bepaald op Maandag 26 April in de Evang Loth Kerk op het Spm te Amsterdam Medewerking zal verleend worden door mej Helwig de heeren Rogmana Frowein Petri t EVlLLETOat 56 De Btem vsn Marianne vroeg wie bij was ea op het no9mBn van zijn naam hoorde hij dien met blijdschap herhalen en werd de dear der hut teratoud geopend Glj komt juist by tijds mynheer Tiburce zeide Marianne Ik zou bij het aanbreken van den dag op weg moeten gaan om u op te zoeken Dan Bou het la laat geworden zyn sprak oen zwakke item De swerveling wendde het oog naar het bed van vrouw Kerguiseo en ontdekte daar eeo man vriena doodablaeke kleur hem bijna onkanbaar maakte Naast hem waren de oude vrouw eu Marianne gezetei In zijoe banden hield hij de hand van Pauvrètt geklemd terwijl de boeria op eentonige wgee O l ebed voor hem opzegde i Dat is de heer Pulbert de Prateoroa sprak Marianne Hy is zser zwaar gekwetst Ik heb hem in eene der zalen van het kasteel Treanna gevonden toen ik daar kwam te gelijk met de troepen uit de stad Hjj heeft versooht dat ik hem kierfaaen zou laten brengen en ik heb aan dat verlangen voldaan Thans wil hy met u preken mynheer Tiburce De zwerviliag gaf Legoëllo die juist bezig was t üê pyp tan een brandeaden spaander aan te steken m weak om buiten te gaan rooken en naderde het Hasselaar de Vries en bet koor Cantos et Organum c dir de beer Joa Yerheyen In het Dbl v Z H wordt f an de nienwmodel kepipet van zg OoHteoryicscb model gezegd dal zy het meeat afzicbtelyke hoofddeksel is dat men to Earopa heeft konoea opsporen De klep ooemt de steller van dat bericht een xoogiydersIaifeU en zyn elotaom luidt Al8 bet er opzettelyk om te doen ware gewapat onze infanterie iets te geveu dat zoo weinig mogelgk imponeerend uiteriyk aan den troep zal geven had men moeiiyk iets doeltre£fendera koaoeo oitdenken c Voor Falb den weerprofeet die naar men weet verlamd is en daardoor ia kommeriyke omstandigbedeu verkeert ia in verscbitlende landen van Earopa ongeveer f 50 000 byeeo gebracht Men moet maar boffen Hoevele honderden meoschen lyo er niet die zich werkeiyk verdiesstelyk hebbeu gemaakt voor de samenleving maar die nochtans in armoede sterven En deze man die vermnedeiyk overtuigd waa van de waarheid van zyo stelsel maar dnt door alle wetenschappeiyke mannek op goede groodeo voor onzin waa verklaard krggt een kapitaal bgeen om onbezorgd van te leven De achrgver der Haagache Sprokkeliogen in het U D C vestigt de aandacht op de handelingen van s lands regeeriog die een jaariykiche bydrage an i 1200 uitlooft voor bekwame jongelieden die zich op het beeldhouwen willen toeleggen maar daaraan niet denkt voor de beoefeoaara van wetenschappeiyke vakken ofschooo t nog vrg wat nnttiger voor de samenleving zoo zyo als jaariyks een veelbevolend medicua of natoorkondige een jeugdig ingenieur enz uitzicht bad op zulk een prlx de Rome c In Amsterdam worden pogingen aangewend om een nieuw radicaal weekblad op te richten Te Kortrgk ia iemand van opgewondenheid gestorven toen by by de oatzegeling van de nalatenschap van eeo zyner verwanten bemerkte dat zpn erfdeel 200 000 frcs meeviel Uit Appingedam wordt aan de N Gr Ct gemeld In zake bet faillissement van den heer J Borat te Deltzyi valt oog te metden dat ofschoon de zaken reeds lang zwak stonden de val voor het groote publiek zeer onverwacht kwam Nader biykt my dat eeo deel der bed De oude Kerguiseo stak hem hare baad toe terw l Pauvrette hem om den hals vitil tHier ben ik mijnheer sprak hg ontroerd tot Fulbett wiens voorhoofd reads door da vleugelen des doods overaobaduwd scheen Wat hebt gij m ie zeggen f Tulbert zag met een imartvoUeQ blik Pauvrette aan die het gelaat van Tiburce met kussen overdekte Zy heeft u wel lief sprak bij met eon zucht vZooals zy u Hef gehad zou hebben als baar rader antwoordde Tiburce ernstig Falbert gaf met een wenk te kennen dat de tegenwoordigheid van vrouw Kerguiseo en Marianne hem belatten te zeggen wat hy zeggen wilde Deze verwyderden zich daarop fik heb Dog slechts weinige oogenblikken te leven zeide de burggraaf toen zij alleen Wa en Tyd heb ik niet te verliezen Daarom haast ik mij u te zeggen dat ik in deze laatste ure verklaar oprecht iKrouw te gevoelen over al het kwaad dat ik u berokkend heb ofschoon gy het mij wederkeerig hebt gedaan Mijn gewfeten verwyt mij niets mijnheer yMooht ik hetzelfde knnnen zeggen sprak Fulbert met en droevigen glimlaoh Ik heb menig kwaad goed te maken en daar ik niet gewoon ben zoo als mijne zuster Elisabeth om vergiffenis te vragen in den biechtstoel traeht ik mijn geweten op mijne wgze tot rust te brengen Daarom verzoek ik tt dan ook om als gij mevrouw Trnanna ontmoet mijne voorspraak te wezen opdat zij mij vergiSeois sohenke loo zij mij at niet betreuren kan Zeg haar vooral dat zij op hare hoede ty voor myne taster erifenis door den heer Borat reeda was nitgeke rd 2oodat bet aantal alacbtoffera niet zoo greot ia als eerat vermoed werd De aitbetaliag der resteerende gelden zon 13 ApHl plaats hebbeo Eeo dienstmeid vap de oode overleden dame die het vrachtgebroik gerfoot vao een legaat van f 15 000 ia niet hnit aan toe Gisteren troffen wy in elfzyl vepcheidene personen aan uit versclfilleode pi tsea allen met hetzelfde licht te raden dotil De zaak ia in handen van een Groningecheu advocaat Het gezin van den heer Bont bevond zich gisteren nog te Detizgl Te Nieuw Buinen hebben de veenarbeïdeis uoh vereenigd en een bezoek aan devervenera gebracht met het doel eene loonaverhooglng te bekomen en tevena mot werkataking dreigeode Nadat de verhooging vao 50 tot 75 oenta per dagwerk waa toegezegd is het werk hervat De beer C L te Steenbergen is Woensdag haast het slachtoffer geweest van eigen onvoorzichtigheid doordien hg tasschen Bozendaal aa Krnialand uit de in volle vaart zynde stoomtram sprong Hij struikelde en viel met het hoofd op de ateeneo waardoor hy zeer ernstig verwond werd en voor dood by deu he r Linders aan het Gastelscheveer is bionengeSrageu tloewel men aanvankelyk het ergste vreesde was zya toestand gisterochtend geruststellend Het beatoar van den A N D B te Amsterdam beeft by bet volgend aohryven aan de JQweliera mededeeliüg gedaan van bet besluit in de vergadering van eergister avond genomen Amsterdam U April 1897 Aan de gecohibineerde werkgevere in de diamaot indostrie alhier Myoe heeren Namens de besturen der vyf vereenigiogeD Van diamanlbewerkers atbier heb ik de eer n mede te deeleo dat ingevolge het besluit der algemeene vergadering van giateravond de werkstaking voor den juwelier M Visser opgeheven is Verdere inlichtingen daaromtrent geeft bygaand manifest dat heden op groote schaal verapreid wordt Namens de besturen voornoemd Hoogachtend Uw Dw w g HENRI POLAK Voorzitter Het bedoelde manifest ia van den volgenden iohood Het hoofdbestnor van den A N D B het beatuar van Beti alel het beatnnr der niamiQtaiypprs VflrewoisiDg het betitaar van ffSïel u gerust mijnheer ééa zal over haar waken flöij zeker P Ik vik weet dat m n u als ryand niet genoeg ksn vreezen vooral wanneer gg mevrouw Treanna verdedigt De burggraaf gaf aau die woorden eene spottende uitdrukking Tiburoe bawaarde het stilzwegen Laat ons thans over Pauvrette ipreken ging Pulbgrt voort lï heb dat rriendelyk kind nog eene laatste maal willen zien en hare toekomst willen verzekeren Voor het laatste dqi l kan ik mg tot niemand beter wenden dan tot u k verzoek u dus da uitvoerder te zijn van myn araraten wil Ik vermaak aan Pauvrette alles wat mij overgebleven is van miJB fortuin dat ik grootendeels heb doorgebraoht Daar is myn testament lees het Tiburoe nam bet papier en las ffik ondergeteekeade mijn dood voelende oaderen in het bezit van mijn vollen wil geen andere erfgenamen hebbende dan myne zuster Elisabeth ds Pratanros vermaak al wat ik bezit aan eene weea Pauvrette genaamd die hst toaval mjj heeft doen ontmoeten Het is eene goeds daad die ik hoop bij God ia rekenschap te kunnen brengen en die mijne zuster in hare verhsren liefde zeker van gansober harte sal goedkeuren lila de hut onder den vijgeboov Fulbert de Pratenros rrToeu by het papier gslezon had gaf Tiburce het den burggraaf terug Gij hebt dat testament met eene goede bedoeling geschreven mynheer zeide hy maar niet op die wyze maakt gij het kwaad gokl dat gij bednvea ksbt Ali Sstalla thans Patrimooiom en bet beatoar vaa St Ednardui beriobteo dat de werkataking voor den juwelier M Visser van af heden is opgeheven Noch in het schryvea aan de jnwelien noch in het manifest wordt eeoig voorbehond gemaakt in verband met de aaDnemeiyke voorstellen € waarvan door den Boodivooriitter gisteravond gesproken werd Men mag due hierait opmaken dat deze coocessiea niet van de gecombineerde werkgevers uitgettaan zyo en zyn wy goed ingelicht dan heeft ook de heer Visser zelf rechtstreeks noch door derden voorstellen tot tegemoetkoming gedaan Omtrent dit punt waarover ook door het bondsbsstanr het zwygeo bewaard wordt verkeeren wij doa nog in het duister Hbl De christelyke bakkersgezelleii rereenigiDg 0a8 Beginsel vakafdeeling van Patrimoniam te Amsterdam richt per stroobiljet tot alia huismoeders het verzoek om ich op PaasohZaterdag avond van brood te voorzien voor de beide Faaschdagea zoodat de bakkersgelellen op deo eeraten Paaaobdag niet behoeven te werken Men beweert zegt het biljet dat de vrouw e n macht heeft Wilt gy dat nn eens toonen ten bate van honderden b kkengezellen in Amsterdam 1 Van het iNederlandsche Dagblad orgaan tot verspreiding van d Obristalyk hiatoriiaha begiDBelen € verKhynt Maandag 3 M h t eerate nummer In de veetibuhs van verschillende der voornaamite stations langs de lyoen der MaatBcbappg tot eiploitatie van elaataspoorwegen zullen leiaenaartjes worden gemaakt voor het invullen vaEl ometerboekjes £ Het bestjIi dCr nationale teotooostetliog te Dordrecht npi beslotpn datachoolkioderen van daar en eJaera mits ooder geleide hunner onderwyzerai tot de tentoonstel tiug eallea worden topegelaten tegen een entree van 5 cents per boofd Het vendel van Ond Dordrecht heeft eena uitooodigtng aangenomen van den burgemeester van Ha ao in Hessen tot bezoeken dier stad en het uitvoeren van verse hill eiftie exercitiëa voor den Duitscbeu Keizer by gelegenheid van diens komat aldaar Voor de vrederechtere te Spalding in Engeland veracheen dezer dagen eed arbeider onder bescüoldigiag een vrouw aaogerand te hebbt n Zy hadden elkaar een paar jaren van naby nog kon spreken zou zij u antwoorden Ik neem voor miJB kind geene aalmoezen aan Ik wil niet dat zy geld zal krygen vaa hem die weigert haai zyn naam te geven Zijt gy dan altyd even streng prevelde de burggraaf ongeduldig Gy weet uiet wat het my reeds gekost hesft om een testament te maken ten voordesle van Pauvrette Het is een gril waarom de wereld waarin ik verkeerde lachen zal f Wat bekommert gy u in deze laatste oogeoblikkea nog om de warsld Vrees veeleer dat uwe dochter lyden zal onder de vooroordeelen van die wereld dis haar met minaehting van zich zal atooten Het vermogen dat ik haar aolaat zat baar in staat fltoUen om van dte wereld onafbankeiyk te zijn Het zal haar beschermers genoeg doen riaden en ieder gunstig voor haar stetnmeu Vergis u niet mijnheer juist uw vermogen zal Pauvrette in een maatsobappelykeu kring plaatsea waar ieder haar rekenschap zal vragen van bare afkomst De groote wereld die geen ellende en armoede kent heeft minder medelydea en mo r trota dau de arme die bg ervaring de maatachappeiijke jammeren kent en ze met vergevingsgezind beid eu deernis bejegent Misschien hebt gy gelijk mijnheer maar wat zal ik ar aan doenP Ik heb alles gedaan wat ik kon en durfde Nooit zal ik den moed hebbeo myo kind te erkennen k Rp ik mynheer zal getrouw den loatsten wil vervhllen van haar die thaus niet meer ia ik neem vooi Pét ette de aalmoes niet aan die gy haar