Goudsche Courant, maandag 19 april 1897

Maandag 19 en Dinsdag 20 April I89T 36ste Jaargang No 72Ö1 60IIMHE mmm Nieuws en Advertentmhlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagpen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst r M 1 5 regdi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ij roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mm OMs TIN 22 Am Orgels tegen 40 60 en ƒ 100 beneden fabrieksprijzen bj M VERMEULEN Organist Woerden BEKROOND MET GOÜÜEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche BK Staalhoudende uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen baitenlandsphe Geneesheerea Verkrygbaar in flesschen a ƒ 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing Tan den rook dezer Gigaretten geeit den Igder aan Asthma teratond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkead middel bu Hoest en Verkoudheid oplossend en verzacktend Prgs per fleachje 20 Cent Krabpblien HoLM Hofleveranciers ZeiBt Depêt te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en bü de meeste Apothekers en Drogisten verkryghaar De Wónder microscoop op d irsreldteiitooafit to Obieftgo over de S i miUioen TMkooht verden ia nu by ons voor gftrittge pryi van sIqoIiU Twkrrgbur Dê voordeeUn tm dtsva wondar mior syn dat men Mar voorwerp o 600 maal vergroot ian huk waardoor atolatoiuen n TOOT hat oog OEiaiofatbare dieren êlm maikavara boo groot lobynen Onontbeeriyk voor hot onderrioht aat planten en dierenkonda en Mn uüg gewenaobt hulBhoadelyk Vparaal tot ondereoeUng aller TtwdJzigainiddelan op grond van vttTvalaofaingen en bet vleeeoh op grond van triobinan De in t water terende diartjea die voor bet bloote Otig mat aiohtbaar T i l t tnen InatigoteiBwammen Buitendien li bet inHtrnment met een loupe voor kortaiobtigen tot bet leaen der kleinateleLterBVociraien Oebrnikaaaowyainff wordt bygevoegd Tarzand tegen rambonra 35 ota boogar By vooruitbetaling llaehM iU ota voor porto VerK ndlinl Herkur C itiiuaiidit MaatAchanpij A t rihiiit HZ Voorburgwal ïiH fi v Niaiiws V d D FEANSCHE STOQMVEEVEEIJ BN Chemische Wasscherij VAN 11 UPPË HËliUEK 19 Kruiskade Botterihim öabreveteord lioor Z M den Koning der Belgen Boofüdepdt roor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het jatoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de ieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetïsfl gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wat Jiülit tortom ifi de besta iawruring RheumRÜek Loaoe pijneii mil togflO pQuen van a leriei aard If g is net het knii mm aan te vsoden teges EiS Anter l ain Expeller ieder tmiageziii P Vg moft dos iteedB iiHiiN Tooikaii den vord gnhowUB Pnja ÖO oant 75 cent en fl 25 de flen jb Voor md n In de meeste jLpotheken en bij F AcWEUohter 4 Go te Rotterdam ïe GOUDA bij A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt SPA AU E mivum n gouda HET BESTUUK maakt bekeu dat weg ens het aanstaande Koninklijk bezoek alhier op den 24n APRIL e k 1 GEliN ZITTING der Hulpbank óp dien datum zal plaats hebben doch den In MEI 1897 twee termijnen worden ing ewachtj en 2 in plaats der ZITTING van 24 APRIL voor inleg in de Spaarbank er eene zal worden gehouden op MAANDAG 26 APRIL 1897 van s namiddags half zeven tot acht uur ïlet Bestuur der Banky Dr W JULIUS waam Voorzitten D RUIJTER Secretaris SPECIALITEIT in MANTELS zoowel voor Dames als Kinderen COSTUMES ROBES ZIJDEIN en JAPONSTOFFEN GROOTE KEUZE van de billijkste tot de fijnste g enres in de meest CONC IURREERENDE PRIJZEN MAGOPs ï n 16 fCt tot U pCt MwUea BoutUonhoudetKle SOEPEN l v£s g g i s Bo o illoan in CAPSULE zijn verkrggbaar hg de Firma T CBMBAS Gouda m engros bij PAUL llOBI l Amsterdam o Z Voorburgmal Ö9 Handgsld f 200 twee honderd gulden bfl het aangaan van eene yrgwillige verbintenis voor ZES jaren en loot ingelgfden by de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dieniit bg het aangaan van een Terbintanis om XWXIX JABHIN gedetacheerd te worden naar Oott lndk Aanbrenggeld TWIITIG GULDEl Men melde zich aan Vrijwilligers en MilitiepUehtigen met onbepaald verlof h den Commandant van het Koloniaal Werf depot te Harderwijk of bg een der plaatseiyke of Garnizoenscommandanten Militieplichtigen onder de wapenen tot faun onmiddell ken Chef t fc Patent H Stollen Der yroHse Erfol dan fSJQrnUnQ m are l airnt H Stollen arrungen hat Anisn lu rar uHladentn werthUmen Xachalmmnqen eiebêti Man liaufa daher unaare stelt ucharfen H Stollen mr w ani dlrsot odor in tolchan Elaanhandlanien In aatien uaiar Plakat wla nebemtoliend ausiBhingt m S = PreUHsten und ZeugnisBe gratli und fn eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten p isUekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost rciet ITle Bestelling en worden ten spoedigste uitg evoerd bij A BRU KIHA en Zn TANDARTS E CASSrTO Turrmarkt 171 uoada van 10 tot B uur behalre ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Stedelijke Cfasfaliriek te GOUDA De priJs Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmetera bedrai de haur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Openbare Vrijwillige VerkooplDg j De Notaris jL i J P MAHLSTEDE te J r ani6acA mRBi ia roornemens om op WOENSDAG 21 APRIL 1897 des voormiddaga elf nre in het Kof ehuis db Habhonik op de Markt ts Goudat in het openbaar te verkoopen K0FFÏEHUI8 met VERGUNNING g enaamd L ESPÉRANUE get R 164 met SCHUURTJE BINNENPLAATS ERF en aanbehooren staande en gelegen aan de Boelekade te O TJ 3D A tegenover de SociëteitlOos Genoegen kadastraal bekend op Sectie A no 2470 groot 1 Are 20 Centiaren Bevattende beneden ruime Koffiekamer Keuken Kelder en Binnenplaats boven Vóóren Achterkamer en Zolder van alle gemakken voorzien Verhuurd aan H G van dbï Woltï voor ƒ 5 50 per week Om te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den Ie MEI 1897 Inlichtingen ten kantore van genoemdenNotaris i Wie zeker zijn wii de Echte Ëitel Oacao te ontvangen tesamen gesteld en na vele proofiieniingen in den handel gekomen onder des naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbercBmde étabbliBsement van Gebï StoU erck te Keulen Ische Cikel acao in vierkanten bnssen Deze Eikel Gtcao is met melk gekeokt eene aangename gezonde drank T or dageJijksch gebruik een 1 2 thericpili tu t pceder Tear een kop Chooolata Als geneeekraobtige drank by gerd Tan diarrhee slechts met water te gcAtrtiiken Verkrijgbaar bjj de Tooraaiml B ü Apothekers ena h Kg V Ko t 1 80 c 0 90 e a35 Oeneraalvmtegenwoordiger Toor Neder and Julius MattenkiMit Amsterdam Ealverstraat 103 Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend flj H tretten met S wF r Proevent ISO P VAN DEB WAALS Flnweelen Singel 882 bj de Tiendeweg OoodL Druk tu A BBIKEliAK fc ZOON Oitboofde vaa het Paasobfeest vernhijnt de QOCOSCHE COURANT Maandag WIET BINNENLAND GOÜDA 17 April 1897 Uit de per Franscfae mail aangebrachte berichten bigkt dat de 2e luit der infaoterie G B Noothoven fan Goor ia OTergeplaatut bg de troepenmacht in Aijeh ter nadere iudeeliDg Op de volgende datums zallen do voortoepige caodidateo der Kie9 ereeLigieg 0d8 Belaog op eene algemeeue rergaderiog op de boveuKftai TBU den heer A Dam Kleiweg eeu reden honden De heer R K Koipers Tan Gorichea op Woeofldag 21 April en de heer D de Clercq van Nnnspeet op Donderdag 28 April Hedenmorgen werden op koateo en oitooodigiug ran den Zeer Eerwaarden Heer Pastoor der Paroehia van St Joseph in de zaal van de R K Leesvereenigiog Westbaven alhier de B K militairen van het alhier ïo garnizoen liggend Bataljon Infaoterie na afloop der Godsdienst oefening onthaald op koffie broodjes met kaas sigaren enz Door de goedgunstige beschikking van het bestour der R K LeesTereemging was de zaal m$t da biljtdien ter faanuer beachikkinj waar z zich tot 12 nar oïtstekend hebben ge amnseerd Dat een en ander by onze landrerdedigerfl zeer in den Bwaak viel beboet geen verder betoog Een woord van oprechten dank aan dPQ ontwerper van dit plan en aan de overige heeren die bet banne hebben bygf dragen om de militairen ter eere van het Paasobfeest zoo recht gezellig en feesteiyk te onthalen Moge het deze Heeren gegeren z n nog een menig tal van jaren dece militairen op een dergelyke wgze te Tereeni eo Allen hebben zich kostelgk vermaakt ook nadat ZijnËerwaarde en den Weid Heer Jaspers die deze bgeenkomst met hnnoe ti enwoordigfaeid rereerden tertrokken waren Het bestoar van den R K Volksbond stelde genoemde militairen in de gelegenheid om zioh op te geren gratis lid te worden van de afdeeling van dien bond alhier om daardoor Tr en toegang te verkregen tot de algemeeneen eest vergaderingen Hiervan werd door velen gebrnik gemaakt Zooala wg vroeger reeds meldden is het heden den dag waarop de heer H F Zitwiug hoofdagent tit alhier den dat herdenkt waarop FEVILLETOfi 67 yGIj stamelde Felbert met noeits gij hebt het recht niet die aan te nemen of tt weigeren Voor God heb ik dat recht i met den brief van Sstelle in de hand en iterk door uign geweten zal ik uw testament vernietigen Dat zult g niet doen 1 riep Fulbert uit zioh met moeite half overeind riohtflnde G euU mijne dochter niet tot armoede reroordeelen f£n gü Gij veroordeeld haar wel tot schande Folbert sidderde z a hoofd zonk krachteloos op het kussen Zgo doodsbleek gelaat werd nog bleeker zyne ongeiyke ademhaling werd nog sneller en zwaarder Èen akelige trek de voorbode des doods kwam om zijne lippen dis zioh nog slechts met moeite bewogen Tiburce meende dat bet laatste oogenblik dur wus Het berouwde hem bgna dat hg den doordMrgd versweard had Maar weldra opende Fulbertme oogea weder en Faurratte met teederhtid aanzianda sprak hy kom mijn kind laat ik u nog eens omhelzen en hg kaste het blonde kopje dat j ich tot htm boog Ik wist niet dat hat zoo zoet was een kind ts emhnlieii zeide de stervende Nog zoeter eou het zyn mynheer wanaaer het BW eigen kind ware MÜD Mnd I Mgn kind 1 herhaalde Falbert ÜM uiflMesiagea verdabbaleade § 0 dat fp nooi hg voor dertig jaren zjjo politie toopbaap indeze gemeente Wgon jpi Door de hoofd en rerdere agentnl werd hg beden morgen bg zgne komst in de wacht aan den Groeneweg welke duor zyn kameraden voor die gelegenheid prachtig was Teraierd harteiyk met dezen dag geluk gewensobt terwijl als btyrend aaBdenken door bun een prachtig zilrer remontoir horloge met inscriptie en een mooie lange p p werd aangeboden Ook nog werd hem ran wege den Atg Nederlandse hen politiebond dé vei uld zilveren medaille voor 30 jarige trouwe politiedienst uitgereikt De jubilaris welke ten hoogste was vereurd dankte in korte woorden zyn collega s voor de eer hem aangedaan Uen schrift nit Haastrecht dd 14 April De districtsreesrts de heer £ Overboach van Goada heeft mond en klauwzeer geconstateerd onder het vee van den heer Schildt dat op den Bilwykerweg io de weide loopt Daarentegen ia het vee van den landbouwer Verweij door den Ryksreearts den heer A Anker van Oudewater weer gezond verklaard Men schrgft ait Vlist dd 14 April By de beden gebonden rerkieziog voor twee bestoureleden van de Krimpenerwaard werden met algemeene 136 stemmen berkozeo als boofding l nd de hear H üitt begaonl van Haastrecht en als boofdingeland plaats ver vanger de heer P Hoogendgk van Berg Ambacht De heer A van der Straoien Jr te BergAmbacht ia laagste iaachryver voor de som van f 34 728 van het door de heeren Van der üiessen Zoon te Krimpen a d IJsel aanbestede werk bestaande in het maken van een dwarasleepbeMifig met bijkomende werkeu te Stormpolder ooder die geme nte Door het Hyk zgn te Schoonhoven twee panden aangekocht om in de plaats daarvan eea posten telegraafkaDtoor te doen boawen Tot heden had het Ryk voor dien tak ran dienst aldaar altgd een gebouw in hour Men meldt ons uit a Hage Voor de vacante betrekking van kantonrechter te a Gravanhage schynt er heel weinig ambitie te bestaan Althans tot op bedeu hadden zich nog maar twee sollicitanten aangemeld nameiyk een kantonrechter in het arrondissement iGravenbage en een der kan tonrechterplaatsvervangers alhier Het Tgdschrift voor Veeartsengkande en Veeteelt bevat het adres door het hoofdbestnnr mijne nagedachleois moogt vloeken Zij zal die cegenan antwoordde Tiburce onverbiddel k als de fechtraardigbeid zelve wanneer zg u zonder schaamte haar vader mag noemen Vader herhaalds Pauvrette treurig want hoe weinig zij ook begreep van hetgeen er plaats had was haar hart tot barilsns toe vol Vader ik heb geen vader ja toch gg zijt myn vader niet waar Tiburce V Bg hst uitspreken dier woorden schoten hare oogeo vol tranen Zij stak hare arnapjes naar deo zwerveliag uit maar door een instinct van jaloezie gedreven maakte Fnlbert zioh daarvan meester terwijl bg faartstochtelgk uitriep Mija kind Mgn dierbaar kind ik ik ben uw vader Braaf gesproken mgnkeer zeide Tiburco a hart heeft orerwoonsn Uw beter gevoel was niet uitgedoofd het sliep slechts Het is ontwaakt Ood dank nog uiet te laat Ëen notaris I een kantonrechter I hernam de burggraaf maar neen ly zoudan te laat komen Ik voel dat ik stenen ga pen en papier getuigen spoedig Tiburce riep de oude vrouw Marianne en Lsgoello Hg droeg hen op terstond eenige boeren te doen komen om getuigen te zijn van eaoe verklaring ilie de burggraaf de Pratenroa zou ooderteekenan Daarop reikte by haastig papier en pen aan den stervende maar diens laatste kraohtan waren uitgepat Eoerlooa lag hy neder met gestoten oogen en ter nauwernood nog ademhalende Vrnohtsrooi traohttfl hg nog de laatste leveuskraohteu aan te blazen het was te laat Intiusehea waren eenige hoeren de hut bionaBge der Maktachappg voor Veeartaenykonde aan de regeenng gezonden om deze te vertoeken wettel ke voorschriften ter bestrgding der tuber cut se ooder het vee voor te bereiden en bet spoedig in werking treden dezer voorschriften te willen bevorderen Het adre is het gevolg van een besluit der maatecbap g op bare najaarsvergadering genomen waar de noodsakelgkheid van een wet op de tuberculose werd aangetoond zoowel tot verbetering van den veestapel als ter beeohatting van de gezondheid van den m iiaob te Hairlem is overleden de heer J C P A Lanzing oud majoor provinciale adjudant in Frieiland In den a s lomer znllen de keuringen vaa veulens in de verschillende proviociëo des rgks werden bggewoond door de commissie die beloM is in het a a aajaar beogstvculens voor da remonte aan te acbaflen Deze commissie bestaat nit den majoor D Kromboot directeer der rgsohool van de bereden artillerie voorsitter en den paardenarta 1ste kl majoortitulair W F Scbröder van het Ie reg veldart alsmede de heeren den Oaden te Opgoen W Arie ëtraver Jzn te Babjloniënbroek leden Heden ia een aanvang gemaakt met het uitveii n van da toateta ondersteuning ofly de voormalige uitgestotenen in het diamantvalE te Amsterdam De gehawdea krygeo f5 de ongebnwden f 2 50 Sen dergelgk adres van onderscheidene muzikanten uit Arobem Nymegan en omatrekea als dezer dagen gericht ward aan den minister van oorlog i eveneens gezoodea aan den mi nister van kolooiëa teneinde te verzoeken dat ook de leden vnn bet muziekkorps der koloniale reserve te Ngmegeo niet in eene zoodanige doodeode coticureotie mogeo trodeo als in bet adres aan den mioister van oorlog door ben s Bsogedaid De uilgever van een conrantje in een der Noordelgke provinciën tracht bet rnilbandelsjsteem weder in te voeren Een zeepfabrikant te Delft ontving van dezen wereldbervormer bericht dat indien een zekere hoeveelheid zeep werd gezonden by eor die firma een bepaald aantal advertentiën zou plaatsen Zoodoende kan de man een aardig magazgntje krggen De Delfiache achattera werden dezer dage tredea gelokt door de vreemde gebourtems die hun was toegezegd Zg stonden zwijgend ia afwachting dat de burggraaf de Prntenros gersed lou i n Ëen kwartier ging er voorbij en men wanhoopte er aan dat hij nog tot bewnstzija komen sou toen op eens aen schok zijn Hobaam doortrilde Hy opende tegeIgkertyd de oogan Eerst zag hy starend de omstanders aan toen kreeg zgn blik meer helderliaid hg vestigde dian eindelgk op Tiburoe en Pauvrette Zgo gelaat nam een krachtiger uitdrukking aan een gtimlaoh speelde hem om ds lippen Hy traohtte de pen te vatten en te sohrgrsc maar zyna vingers waren vsrstgfd Hy deed eene uiterste poging om die doodeiyke verstgving te bekampen vruohteloos I Toen sidderde bg over het gehi ele liohaam en wanhopend riep bg met gebroken stem Pauvrette Pauvrette is myne Mser kon hg niet uitbrengen Z ne oogen sloten zich zgn hoofd zonk zwaar op zgn kussens terug zgn mond trok zich samen hg slaakte een zucht het was zyn laatste ademtocht Alle aanwezigen knielden neder Tiburce strekte plechtig de hand over het lyk uit Bust in vrede Palbert de l ratenro sprak hg op diep geroerden toon want uw dood heeft ftw laven goed gemaakt en Paarrette zal aen vader hebban Toflu nam hg het kind in zyna armen en zioh tot de omstanders wendende zeide hg vrienden voor de wet zal ik weldra da vader van Paarrette zgn maar van n af aan verklaar ik haar in tegen woord igbeid van God en van u aUen tot myne dochter Toen omhelsde by haar hattstoohteiyk bat vaa verbtgd met nienw ledrgoed daartoe moeat natuuriyk het oude ingeleverd worden £ eo der laodaverdedigers komt met een bedrakt gezicht bg den luitenant k var tier meester en vertelt dezen dat hg onmogelgk zgn oude leergoed kan inleveren omdat het zonder ign voorkennis was weggegeven De arme drommel die er gelukkig me8 gamaaks was had o a van de patroootaaoh zoo goed en zoo kwaad als het ging een paar schoenen gemaakt In nog grooter mate dan het vorige jaar geschieden thana de verzendingen laa hjaeiptea io kistjes naar Groot BritaDaiö eo Ooitsobland Te Haarlem worden door eeo expeditear op dit gebied dagelgka gemiddeld 1200 dozgn kistjea naar baitenlandsche makelaars in dit artikel verzonden en man verwacht dat de aanvoer van hyacinten en later ook van talpen uit den omtrek nog verscheidene weken zal aanhouden De prga op de buitenlandaobe markt bedraagt thans nog per kittje bjacinten gemiddeld 2 tot 3 shilling terwgt de nere qualiteiten zelfs tot 6 shilling per kistje gaan Voer het pak en verzendhnia op het Klein Heilig Land wordt de straat op gezette tgden van den dsg bgna veraperd door ds karren en wagena eo manden waarin d bloemen voor de verpakking en verzeudiag worden oangeroecdl Volgend karakteristiek gezegde van dan dezer dagen overlpden duitachen rgkapost meeatergeneraal dr Von Stephen vinden we in de kFreis Ztg vermeld Toen Ven Stephen fta de ampotatte vau zgo vont onder bet scheenbeen uit zgo toeataud van verdooving ontwaakte vroeg hij naar zijn been eo teen men hem antwoordde dat het naar de kliniek was gebracht om te worden gerepareerd zej bg weemoedig Jammer vao het been het beeft niemand iets gedaan en beb geen mgner 172000 onderdaoen er ooit eeo schop mee gegeven Na dan dood ia de geamputeerde voet bg het Igk gelegd Groole opwiadiog heericbte Dinadagavond op den boulevard des Italteoa te Parga Ten nekten ore s avonda op het moment dat het café Ricbe glinsterde van doizende electriaohe lampt n en zwom in een zee van licht werd in eeoa het geheele gebooT in een Egyptische duisternis gehold Men moest de gasten veraoekeo heen te gaan da eerste maal zgus levens dal hy het kind ean kus gaf Da dag begon door te breken Da boeren vertieten de hut da deur wyd open latende pe grijze morgeniehemering drong door tot de legerttede waarop het Igk van Fulbert lag en vermengde zioh met dat der flikkerande vlammen van twaa harstkoarsen dia hat oubewegelgka an strakke gelaat van Fulbert besohanen Marianne en vrouw Kergnisao naderden den zwerveling met eerbiedig ontzag Zy drukten ham da haDden Altgd grootmoedig zeide het jonge mei e dia van aandoening ter nauwernood spreken kon Dat is edel tan u gehandeld myn looo sprak da oude vrouw met bevende stem Tiburoe glimlachte Toob is mgn plicht nog nïet gehael vervuld antwoordde hy Marianna aanziende Pauvrette ha ft ean vader zg moet ook een moeder hebban Maar ben ik dan niet sinds twee jaren hare oude moeder sprak vrouw Kargaiseo half verwgtend Ja hare grootmoedar maar als Marianne wil Marianne sidderde Gg vraagt iif ik de moeder van Pauvrette wil zgn f stamelde ig bleek en bevend au zg nam het hoofd der kleine tusscban hare handen en kuste haar vurig Ja zg zal myne dochtar weten riep zy uit n ik zal haar liefhebbon net geheel myn hart Ik dank o MarianDe zaida Tiburce ernstig en peinzend en oodtrdrukte een diepen zucht iffordt wwwigd