Goudsche Courant, maandag 19 april 1897

AangevaogeD 1 October TUd van Greejiwlcb WlDterdlenst 1896 GOUDA ROTTEHDIM Directe Spoorwegverblndiogen met GOUDA 11 12 12 18 18 26 1 30 8 60 12 S2 12 89 18 46 1 38 18 88 18 66 1 69 4 8 3 67 4 60 4 67 6 4 6 11 4 16 6 80 KOTTERDA M O O U D A 9 61 10 19 11 60 12 27 1 40 1 44 10 89 1 64 10 86 8 01 10 48 8 08 0 60 10 11 10 49 12 08 12 47 2 14 Goud 6 80 7 26 8 80 8 40 9 10 9 86 10 17 ll Sl UooidreoM 1 Si t At n t 11 28 NimirorVork 7 89 8 64 uut H SE 0 peUe 7 16 9 1 n otterd m 7 7 6S 8 88 10 9 30 9 40 9 6S 10 37 11 61 5 20 6 61 7 86 8 66 9 81 7 10 7 46 8 18 9 15 eOUDA DEN HAAS ZoetermeerZegwaard Toorbttrg DEN UAAO GOUDA iHage 6 46 7 20 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 821 86 8 44 3 40 4 10 4 38 6 88 6 127 18 7 68 9 88 9 68 Toorb 5 62 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 82 1 66 4 58 6 80 9 48 Zer M 6 17 i 10 48 8 06 6 04 6 80 9 69 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0518 68 2 17 8 14 4 08 4 885 15 6 52 8 507 488 8810 1010 88 t T B Z C H T S O D D A 7 60 0 8 82 10 16 10 88 11 38 18 2 8 08 8 68 4 46 6 14 7 56 8 00 9 07 10 148 11 10 88 11 66 12 24 4 16 6 84 0 88 10 548 19 10 46 4 24 9 86 8 38 9 84 10 10 10 69 U IO 12 11 3 45 4 87 5 17 8 88 8 41 9 4 11 10 b Hage 11 7 20 7 49 P 82 8 64 0 64 10 8811 16 8 01 10 06 8 18 10 16 8 86 10 87 6 89 7 50 8 819 9 8810 88 11 6 11 46 8 7 80 8 86 9 8 10 1811 18 11 16 12 16 12 88 1 48 8 47 4 46 6 88 6 64 ÜM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 Z 7 68 8 66 11 41 12 61 6 08 V 8 07 9 08 11 66 r 1 06 6 80 H 8 11 9 1810 7 10 48 12 11 48 W 46 1 10 2 18 4 17 6 85 6 68 6 28 B O C B A ü T E ï e H T ioadl 6 80 6 S7 7 18 7 66 8 81 9 82 9 68 10 1910 67 12 66 2 20 8 17 4 416 67 6 66 8 81 10 17 10 8 IJtrMhl 6 38 Oudéw 6 46 6 64 11 14 8 37 7 10 10 84 Woerden 6 68 Woerden 6 68 7 8 8 12 t H l dew ler ütlMlit 6 18 7 4S 8 28 i 9 64 10 6111 46 1 27 3 08 8 60 6 13 6 1 39 9 4 11 07 j Qouda t MwT iünierdam f Stopt Woaiudag GOUD A A U8TERDAU OoKdi U SI 8 21 9 68 kmmimt e 8t 8 14 9 27 10 66 l i 1 18 6 15 8 65 lltSt Sosda UttH tt Hwtdorp LeidadieiidUB i Bl wj Knlmf Htkn4 p I Bargeriyke Btand GEBOREN 15 April Maria Pieternella oudere W Tan den Berg en M P Snel Tkomaa Qerudni onden P A Laiten m B AHaTXSDAU eOVDA it 7 16 8 15 9 10 41 84 IJ 4 45 la 7 18 aj9 9 14 10 10 Mail l M5 M M te end a W i ait mwi agtnt m aM op IIM Wat WOB gebenrd Sen geachil tosschen de maatiohappg die het eleetrischfl licht leverde ea bet restaurant koo DÏet ia orde komen en no aloot de lectriaobe maatschAppg maar oTen den stroom af AIb Toorloopig reatiltaat bnaner bemoeiingen deelen de heeren dr Van Hamel Roos aa Harmens ia hnn Maatiilbladc niude dat hnu van zeer bevoegde zyAe Teriekerd werd dat du rraag naar onTeriuengde zeep in den laatsteo tijd zeer belaagryk tofgeuomen is zoodat bet te hopen if dat efrlang de zachte zeepeo met allerlei hoeveelheden meel vermengd evenals de vroegere met meel vervalachte gist tot de geschiedenissen zoUen gaan behooren ilndien dit zonder wettelijke bepaling en dos zonder officieelen dwang tot staod zoude kunnen komen zon het ten zeerste pleiten Toor den practiscben geest van ons volk Men begint overtuigd te geraken van bet voordeel om gegarandeerd xairere waren iets daarder te betalen dan vervalgcbte waarby men geen enkelen behooriyhen maatstaf bezit om te bepalen hoeveel waarde meo voor zgn geld krygt Wat de rechlsvraag betreft in hoeverre een fabrikant die als zeep vermengde waar levert al of niet strafbaar is het ia ons bg nader onderzoek gebleken dat reeds eenmaal ia verschillende instantiëoi in ons laad is beslist geworden dat dit volgeoa onze rechtspleging niet strafbaar scbgDt geacht te worden daar de nsance meebrengt onder en naam van zeep allerlei mengsels te ver etaan zoodat ad libitnm daarmede geknoeid kan worden Dit in aanmerking nemende blyft er niet andera over dan b den aankoop zoivere zachte zeep liefst onder een of ander handelsmerk te vragen Wordt in dat geval vervalscbte zeep geleverd dan is deverkooper resp fabrikant zonder eenigen twgfel strafbaar Men Bchryit ons aan de N R Ct t Naar het zich vootloopig laat aanzien zal tengevolge van de nieowe wet op de personeele belastiag de opbrengst van dit middel ten plattelande aanzienlijk dalen Voor een groot deel vindt dit zgne oorzaak in do groote vermindering van aanslag bepaald voor grootere gezinnen Als een gavolg daarvan znileo talrgke aanslagen bestaan die slechts over eenige centen loopen Zoo wordt b v een perceel van f 3U hnnrwaprde alleen naar den len grondslag de huurwaarde belast Van die bonrwaarde wordt bovendien f 10 als onbelastbaar afgetrokken van het resteerende ad f 20 wordt 8 pet belasting geheven das f 1 60 zgn in dit gezin 8 kinderen beneden den leeftijd van 20 jaar dan wordt deze aanslag verminderd met 8 X 12 pet = 96 pot dos metf 1 53è en bedraagt alzoo bet verschntdigde in boofHBom f 0 06 worden in die gemeente geheven 60 opcenten op de hoofdsom dan wordt de aanblag tien en een halve cent De eersse betalingstermgn kan in dit geval worden voldaan met 1 cent de volgende telkens met 1 cent Waarsahgnlgk zullen de koateo om tot den aanslag te komen in deze gevalleo niet door het bedrag van den aanslag worden gedekt Een voetreisje van Brussel naar den Haag Een hekend Nederland wandotaar heeft het plan op 2n Faaschdag des nachts om 3 uur uit Brussel te vertrekken om dezen koloasalen tocht te aanvaarden Hg denkt ongeveer 8 our te Antwerpen om 11 uur te Esachen om 1 uur te Roosendaal om 4 uur te Zeveobereen om 6 nor 10 te Dordrecht om balf 9 te Rotterdam om 10 uar te Delft en ongeveer U anr s avonds hier aan te knmen een wandelingetje dus vaa 21 uren achtereen Bottsidun 4 66 6 62 CpoUe 6 6 6 8 Nienweikiik 6 14 6 U Hoordieolit 6 21 6 19 Sandt 6 87 6 86 6 17 ttoiida ZeTenhuüsflD Moerltapellfl Een Belgische wielrenner zal hem van EslOhen tot Zwaluwe vergezellen lestand nit Steenbergen sprong Woensdag tusachen Roosendaal eo Kroisland uit de in volle vaart z nde stoomtram struikelde en viel met bet hoofd op de straatateeaen waardoor hg zoo ernstig werd verwond dat hg zguQ onvoorzichtigheid misschien met den dood zal mouten bekoopeo De kaotonrechter plaatsvervanger mr H A vau Kaalte was in de zitting van het kanton erecbt te b Hage van Doaderdaijochtend van meening dat een politiedieoaar wel wat te ver was gegaan in zgn aandrang b j zg bierbuiahoodera om hem sterke drank te scheuken Die beambte erkende nl eerat op de weigering van een bekl om draak te schenken aan hem en twee zgner kameraden op grond van gemis van vergunning f drie glazen bier te hebben besteld maar daarna nogmaals op sterke drank te hebban aangedrongen Na herbaalde wei gering en terwgl hg en zgne kameraden op t punt stonden heep te gaan was de kastelein toch voor den verzoeker bezwekeo Evenzoo gaf de beambte toe ook tegenover eene zg bierhuishoodeter niet te hebben knmp gege ven vóór zy hem jenever had geschonken hier had hg voorgewend een werkman te zgn die aan nabjigelegen in aanbouw zjiode huizen metselde en juist even tijd had een borrel te nemen de juffer had eerst ezegd dat ze aeea vergunning bBd op zgn aanbonden had zg gevraagd of bij van de politiec was zy beweerde nn dat de beambte die vraag beslist ontkennend had beantwoord de beambte verklaarde dat hg de schouders bad opgehaald waarop de juffer hem er een bad ingeschonken Beide beklaagden zgn echter recidivisten de een heeft reeds twee en de andere at drie veroordeelingen wegens noortgelgke overtredingen op hun kerfstok Het O M eiscbte dan ook voor bQm f 25 eo voor baar f 30 boete subsidiair 5 en 8 dagen Het gevoelsbezwaar van den kantonreobter is volkomen jniat Maar clandestiene tappers zgn gewooolgk niet van gistere tegenover onbekenden Wat mogen politiebeambten dan wèl doen om hen ti betrappen Te Rome ia een lantigenoot dr C Modderman zoon van den borgetaeester van Groningen door een straatroover vermoord Op een vrg laat nnr huiswaarts keerende na by eese bevriende familie te hebben theegedronken kwam hg over de Piazza Goiglielmo Pepe waar het gaosche jaar door wildedieren en wassen beeldenapellen staan en verdacht volkje den weg onveilig maakt Daar werd bg door een klein ïneengedrongnn mannetje lastig gevallen om een aalmoea Hg trok zgn pMtemonuftie om iets te geven maar naoweigks had hg dit gedaan of de straatroover gaf tam met een mes een steek in de boist eo daarna nog drie in het onderlgf ontrokte hem zgn portemonnaie en eUeg op de vlucht Modderman sleepte zich nog voort tot den hoek der atraat waar hg door den koetsier van een buurrytoig werd gevonden die hem naar het hospitaal St Aotooio vervoerde Daar heeft hg een levensgevaatlgke operatie ondergaan aan de gevolgen waarvan hg overleed Dr Modderman waa een jong man ongehuwd sedert eenige jnren medewerker van de N R Ct t te Rome In combinatie met twee EugeUche firma s ia aan de heeren Ockhorst en v d Grient te Rotterdam opgedragen 120 spau paarden aan te koopen ten behoeve van het Eogetsche hof De aankoop staat in verband met de aanataande j a bil éf eesten Buitenlandsch Overzicht Tegenstrgdiger dan ooit noemde de Iadép de berichten over het Oosten Deze zeggen dat de benden vrgbuiters over de grenzen zijn tereggeworpen gene dat ze nog maar ateeds voortrokken en door andere troepen worden gesteund dïe in den Ëpiriia opereeren De Engelsche beriehtgeverH althans die der Timet c seinen ecjiter dat de ongeregelde troepen echec op ech e lyden De laatste bf nde die MaandB de greoa overtrok moest ook wgken Er ontstond een scherp gevecht en na een paar nur moesten da indringers vlochten met achterlating van 50 dooden het verlies der Torken was gering De Torkache soldaten berkenden vemcbeidfin van de indringers als soldaten van de Grieksche voorhoede en er werden zelfs Grieksche oflSïieren bg gezien sommigen hadden op hun képi de koninkiyke kroon en allen waren gewapend met rgkagewerec en bajonetten Te Athene is men bepaald onder den indrok van die teleuralellende berichten Nu de ho op een grooten Macedoniachen opatand bedrof ea uitkwam verwgt men aan den N tionalen Bond dat hy niet het juiste tijdstifi voor zgn optreden heeft uitgekozeo Wat zal er qh volgen oorlog of vrede De tindép c vindt het zonderling dat de pere der Triple alliantie tot strijd drgft en stontweg verklaart dat dit de eenige oplossing is De Neue freie Presaec van Weenen ataat aan de zgde der Doitache bladen en merkwaardig vooral zgn de uitlatingen van de officiense Italia De beate en eeclgkste oplossing van de qi aestie zal een oorlog zijn Door dien te beletten stelt de diplomatie zich willekeurig tegenover een wettig recht het reoht van Turkye om zoo noodig met geweld de onscbeodbaarbeid van zgn grondgebied te verdedigen èn het recht van Griekenland om het bloed te doen vloeien voor de vervulling zijner wenachen Laat ze dan veohten eo dapper bun geschil oitstrgden In de Grieksche Kamer beeft minister Deloyannif een krediet van 23 mïlHoen drachmen voor oorlog en marine gevraagd waarvan achttien en eeo half millioen voor het departement van oorlog Daar het onderhoud van bet letter dagelgks eeo half millioen kost kan deze som niet lang strekken Een bëAlissing moet dus spoedig volgen de tegenwoordige toestand is voor de schatkist op den dunr onhoudbaar De Times correspondent houdt het er voor dat de Grieken een aittar tflcde politiek volgen om den Sultan te dwingen bet eerst den oorlog te verklaren Zou op het a s Paaachfeeat rbeda de zwarte schaduw worden geworpen van een oorlog met al den aankleve van dien tusschen de beide landen We mogen het afbidden maar als het gebeurt dan dragen de groote CbriatenStaten ten dezen de zwaarste schnld hooseer ze ook zullen pogen bon handen in onschold te wasacben Keizer Frans Joseph beeft ditmaal zooals reeds werd voorzien de benoeming van dr Lueger tot burgemeester van Weenen bekrachtigd De vreugde over dit feit ia bg alle antiliberale partgen der hoofdstad zeer groot De christelgke Vereen ig in gen van Weenen bereiden groote manifestaties voor bg Lneger s beëediging op a s Woensdag Hg zelf heeft zich tot zootang aan alle ovatiën onttrokken door zich naar de Riviera te begeven Men weet nog niet of Lueger in zgn nieuwe functie tgd beschikbaar zal houden ow ook op politiek gebied als president der Christ Soc Partg in de oisleitbaansche Kamer enz zich met de leiding te blgven belasten maar zeker ia het dat hg óór nlles zal trachten een goed burgemeester voor zgn geliefde vaderstad te zgn Volgens een dét êobe aan den Tempa zgn de kabinetten van Weenen en Boedapest het in zake de hervorming van den AntigIeich thans geheel eens geworden en zal hetqootnm voor Hongarge in de rgka uit taveo omatreeka 34 40 pCt bedragen tegen 65 60 pCt voor Ooatenrgk Ware men het niet eens geworden dan zou Frans Joseph óf het quotum vastgesteld hebben overeenkomstig de statiRtieken der laatste dertig jaren óf den tenngD van ooderbandeliog met één jaar hebben verlengd Ken correspondent der N R Ot seint De staatssecretaria der Zuid Afrikaansche Republiek dr Leyda is gisteren te Plymouth 7 17 6 32 6 89 6 10 2 60 3 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 3 09 4 04 4 33 6 10 na eene voorspoedige reis aan boord van de DanvegaB Caetlec van de Gaatle Igo vroegtgdig aangekomen Mevronw Leydi de heer Montago White aonsol generaal en baron Qoarles de Qaarles viee conaul der Republiek te Londen wachtten den staata secretaris op Dr Leyds die er welvarend uitzag stond mg eenige oogenblikkeo welwillend te woord Ziehier wat hg mg mededeelde Het bericht dat hij hetstaatsMcretarJaathad nedergelegd om jhr Beelaerli van Blokland op te volgen is volkomen onwaar Er ia nog niets beslist over Beelaerta opvolger raaar Leyds zal daarover voorstellen doen als bg de toestanden beter beoordeelen kan Daartoe zal hg een onderzoek instellen in Heiland ataook te Pargs en Berign waarheen hg gaat oaeea bezoek aan Den Haag en Amsterdam Daarnaast heeft dr Leyds echter geen bepaalde zending in Eoropa behalve het voortzetten vau de onderhandelingen door Beelaerta begonnen b v over een gesuboidleerde Praneche stoomvaartlgn op Delagoabaai Dr Leyda verlaat in Angaatos Europa weer om te Pretoria terug te zgn voor het sluiten van de zitting vaa den Volksraad Dr Leyda verklaarde zich niet meer caodidaat te zullen stellen voor het staatssecretariaat maar hg zal een benoeming aanvaarden als de Volkaraad hem herkiest Ten telligate spreekt hg tegen dat zgn reis in verband ataat met wat men de koipergen van Duitschland heeft genoemd om land aan de Delagoabaai te verkpggen Hiervan is hem niets bekend Allerlei geruchten betreffende de Delagoabaai worden rondgestrooid door de belanghebbenden over en weer De Portugeosche regeering moet al wel honderd voorstellen hebben ontvangen om de Delagoabaai lgo enz over te nemen zoodra het scheidagerecht uitspraak heeft gedaan Dr Leyds ontkent niet dat de toestand in Znid Afrika gespannen is maar de spanning gaat niet uit van de Boeren of de regeering te Pretoria zg wordt veroorzaakt door anderen menachen met verschillende drgfveereu Dr Leyda vond beter hierover niet verder uit te weiden Dr Leyda blgft vermoedelijk een paar dagen te Londen voor hg naar Holland gaat Den oonanl generaal der Republiek te Amsterdam den heer R A J Hnethlage ontmoet hg te Londen Do hertog van Connanght heeft Donderdag bet volgende bestuit in bet kamp vau Aldershot doen afkondigen Ongeveer vgftig officieren en honderd noncommissioned of officieren en manschappen van het 1ste regiment Royal Irish Riflei znllen 23 dezer met een extra trein van Farnborongb naar Soothampton vertrekken en zich op bet traneportacbip Dunera insobepen naar Kaapstad Andere detachementen welks mat denzelden trein zullen vertrekken met bestemming voor Zaid Afrika zullen bestaan ait een onderofficier en 55 minderen van het vierde regiment King s Royal Rifles onder bevel van kapitein Ashburnham en 50 minderen van bat derde bataillon der King s Royal Rifles onder kapitein Addington Voor Natal zga bestemd 80 ooQ commiBa ioDedc officieren en manschappen van het derde regiment King s Royat Rides c boneveoa een afdeeling van den geneeskundigen dienst en van de genie Woensdag zgn ta Washington vertegenwoordigers vao de schoen en leder ngverheid bgeen geweest om da gevolgen te bespreken ie de in de Diogley tariefwet voorgestelde invoerrechten op huiden op hun handel hebben zullen Zg besloten bg de flnancïeele comnissie van den sedaat tegen de tarieven te proteateeren Andere handelaars wier zaken bg de bepalingen der door het Hoia van vertegenwoordigers aangenomen wet aterk betrokken zgn zullen dit voorbeeld volgen 7 45 Leden der genoemde financieete commiasia verwachten dat de bill al of niet gewijzigd tegen 1 Juli door den senaat zal worden aangenomen en met 1 Angnstas in werking zal komen Er moeten 45 senatoren zgn die In elk geval in welken vorm ook de Dingleywft zullen goedk nren en bg ben znllen zich 7 62 8 36 8 48 8 61 9 67 10 40 1 18 7 6 8 6 w ff ff 8 18 n K 10 18 8 88 8 63 9 8 10 10 87 10 69 11 80 6 87 6 17 7 26 8 6 9 87 10 4 ff 6 87 8 47 9 V 6 84 V 14 V 6 41 10 01 6 47 6 47 7 46 8 26 10 07 10 S4 nog wel ziltermaDDen nit iet westen loegen die 1 heeft wiMBchSnlijk do kenoeming eener nienwe bimetallietische c ommiaoie door president Mao Kinley niet grooten indrok op hen gemaakt geneigd schgnen om de leiders der repnblikeinen thans in hun bewegingen niette belemmeren KEÜVMSGEf IXG De BUEGEMEESTER van GOUDA overvesende dat hg gelegenheid van bet bezoek Tan Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Regentea aan deze Gemeente van Iders een groot aantal bezoekers ia te verwachten zoodat het noodzakelgk ia ter voorkoming van gedrang en oagelokken bgzondere bepaliuKcn vaat te stellen Gelet np attikaï 137 der Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Gooda heeft besloten de volgends bepalingen vast te stellen die van kracht zallen zgn op den 24n April 1897 lo Het is verboden zonder vergunning van den Burgemeester van des middags tw alf nar tot des namiddags half zes uur den weg dien de Koninklgke Stoet zal volgen met rg en Tocrtoigen waaronder begrepen agn kinderwagens en rgwielen te borgden ofin te nemen 2o Na des namiddags zes uur mogen op Markt de Kleiweg de Lange en Korte Tiendew de Wgdatraat de Dubbele Buurt en de Lange en Korte Groenendaal slechte stapvoets worden bereden 3o Bg het voorbggaan van den KoninkIgken Stoet zal de noodige ruimte moeten gelaten werden 4o Het is verboden net den stoet mede te loopen 5o Yan des middags twaalf uur tot na het passeeren van den Stoet zgn ook voor voetgangers gesloten de Nieuwateeg de Vogelenzang van de Varkenmarkt tot het Lombardswaterlje de Turfmarkt Noordzgde de Eerksteeg Achter de Kerk van de Kerkateeg tot de KanoDstraat de Bleekerakade de Raam zuidzgde en de Korte Groenendaal Vaa deze etraten eo grachten mogen door de bewoners alleen de verhoogde stoepen en trottoirs worden ingenomen De Kerksteeg en Achter de Kerk zgn tot des namiddags half twee uur toegankelgk voor hen die voorzien zgn au een door het Kerkbestuur afgegeven bewgs van toegang tot de St Janskerk 60 Langs den door den Koninklgken Stoet te volgen weg moeten de uit de huizen gestoken Vlaggen en Wimpels zoo dicht mogeigk langs de huizen hangen en meet de ou derkaot daarvan minstens 3 meter boveo de straat blgven en op eenige wgze aan de huizen bevestigd zgn De over de straat overhangende Zonneschermen moeten worden opgehaald of weggenomen evenzeer moeten alle Uitstallingeu van Koopwaren op de stoepen zgn weggenomen 7o Het is ten strengste verboden b het passeeren van den Koninklgken Stoet met confetti werplinten serpentioea bloemen of wat ook te werpen 80 Tgdena den geheelen dnar van het Koninklgk bezoek moeten de vuren aan boord van de in de Haveo de Gonwe en den Kattenaingel liggende Stoombooteu geheel gedoofd en de atoom uit de ketel afgevoerd zgn 9o De Illimoneerglazeo mogen aan de te verlichten ver ieriagen eerat na bet vertrek van Hare Majesteiten worden aangebracht Gonda 17 April 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS REXKISGEFIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gooda maken bekend dat de Leerlingen die medewerken aan de Zanguitvoering op de Markt bg gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de KoninginRegentes aan deze Gemeente op 24 April as des namiddags oiterlgk half vierc aanwezig moeten zgn aan hunne veracbillende icholen vanwaar zg onder geleide zullen gaan uaar de Markt en dat na het vertrek van Hare Majesteiten onder geleide znllen worden gebracht de leerlingen van de scholen der boofdon HÜBER van CITTERT en LEOPOLD naar den Groeoeweg de leerlingen van de scholen der hoofden GONDA en VAN DE PUTTE naar de Jerazalematraat de leerlingen van de scholen der hoofden HEU en VAN DER LAAN naar Achter de Kerk bg den Korten Tiendeweg de leerÜDKen der school van den heer KRUISHEER naar Achter de Kerk bg het Kostersbois de leerlingen van de aoboleu van den heer KROPMAN van mejuffrouw BENDER en van da EERWAARDE ZUSTERS naar den Oostelgken geval van het Stadhnia Op welke plaatsen ag tusschen HALF ZES en ZES nor door hnnne anders en vertorgers kannen wordan afgehaald Gonda 17 April 1897 Borgemeester en Wethouders voornoamd R L MARTENS De Seereraris BROUWER Kieinbandei in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gon da brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen ia ingekomen een verzoekschriftvanden navolgenden persoon waarbgVergunningwordt gevraagd om iu de bg zgn naamvermelde localiteit sterken drank in het kleitite mogen verkoopeo ala Naam v d verzoeker Aand der localiteit A Gielhuis Raaai O 52 Gooda den 17 April 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarii BROUWER De Grootste m jieuwste Sortetiriog HEEEEir DASSEir vindt men bg L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOODA Beur s vaa Amsterdam 16 APKIL slotkrs 98 21 Vrkre KüDEKLiND Oert Ned W S 2 i 88 i dito dito dito 8 98 dito dito dito 3 97 HoxeiB Obl Gbudl 1881 88 4 104 Italië InschryTing 1862 81 5 84ï OosTaNa Obl ia papier 1868 6 84 dito ia ril er 1868 6 84 21 68 is 97 0 98 103 s 58 61 18 18 106 96 Portugal Obl aot coupon 3 dito tioltet 8 Rusland Obl Binnenl 1894 4 dito Grcons 1880 4 dito bii Bolhi 18B9 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goad lean 1883 6 dito dito dito 1884 6 SPASJI Peip t soliuiai88l 4 TlialEU Oepr Coov Ieen 1890 4 Geo leening serie T Geo Ie nieg serie C ZuiD A Ee ï obl 1898 6 Mliloo Obl Buit Sob 1890 6 Venezdela om 4onbep 1881 41 Amsterdam Oblijnfea 1895 o 100 BoiTOWAM 3ted loen 1804 3 9t 926 100 64 100 206 lts 62 9 97 133 1001 74 26 107 101 204 235 loo A 62 64 150 93 62 V6 1 2 K l Ulo 100 152 162 9 100 43 108 10 13 i 103 70 107 21 44 8 187 813 106 106 108 103 116 119 Ned N Afr Hnudel v aand Arendflb Tab My Certifioaten Di liMaa ohappij dito Am Hipothuekb paadbr 4 Cult Mij dür Yoretenl nand s Gr Hypolheekb pandbr B j P oiterlandBche bank aand Ned Haniliilmaatsob dito N W II V o Hyp b pandbr 6 Rett Hypotheekb pandbr S i l tr Hyp theekb dito 3 OoSTKNR OoBt HoDg bank anad BusL Hypütfaeekbank pandb 4 Amerika Equit bypotb pandb 6 Maxw L G Pr Lieu oert 6 Ned Holl IJ Spoorw Mg aand Mij tot Sipl r St Spw aand Ned nd Spooriregm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl8 ZaiiItal Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weauen aand 4 RusL Gr Rus Spw My obl 4 fialtiscbo dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 Amerika Cent PacSp Mlj obl 6 Chic t orth W pr C i aand dito dito Win SI Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouiBT ïfashvill Oert v aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Miss Kansas r 4pct prcf aand N York Ontasiofe West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minu k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Canada Can South Cert T aand Vï O Ralln iNa loh d c O Amsterd Omnibus My aand Rotteïd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 Bklqib Stad Antwerpen 18 l ï g Stad Brussel 1886 8 HoNO Theiss ReguUr Gesellsoh 4 OoHTENR Staatsleeniog 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Uodrid 3 1868 ii Nid Ver Bei Hvp Bpobl eert 11 a i J ffion iS Oerardns Anthonie oiden M U Belonje en W H Hnider 17 Jacob paders J de Jong en G Anders OVERLEDEN 15 April J G pranger 48 j 16 A C de Boog 76 j ONDERTROUWD 16 April F n Vuuran 25 j en A Zannebeld te Heino 22 j W L J Taa Kersbargen 32 j en C J H Daudt 33 j J W ran der Zwalm 21 j en T Lafober 22 j L Bakker 28 j en Q an der Kle 25 j H de Kloet te Weeep 28 j en L 0 Krufit 29 j Het Bnrean Tan den Biirgerlgken Stand lal a s Maandag 2e Paascbdag Tan Toormiddag 11 tot namiddag 1 nnr geopend zijn tot bet doen van aangifte ran Geboorte en Orerlyden INGEZOMD EH Gonda 17 April 1897 Beleefd Verzoek By den Arbeidsraad ia een toorstel ingekomen om heeren patroons te dezer stede beleefd te Terzoeken ons hun verkTolk bg hel aanstaand bezoek der Koninginnen niet te willen korten maar dien dag nit te betalen zoowel die werklieden die per weekloon als die per stok of per nar werken Hoewel dit niet op het terrein Tan den Arbeidsraad ligt meent het beatnor toch door middel Tan ow l d heeren patroons te Terzoeken aan dit Tersoek te Toldoen opdat de Terznchting Tan menige hnisTader en moeder ik won dat d Koningionen maar weggebleTen waren niet worde gehoord Hopende dat de heeren patroons zooveel mogeiyk aan dit Terzoek zullen Toldoen zegt het bestnnr U M de R bg loorbaat dank Toor de toegestane plaatsruimte Nara BS het best mr der Arbeidsraad M MALLON Secretaris ADVERTJBNTIEN 1847 1897 Den 19n APRIL 1897 hoopt ABIE KOPPGKDRAAUER den dag te herdenken dat hg SO Jaren de firma IJPELAAK tronw en eerlgk heeft gediend J IJPELAAR Pz amtda 18 April 1897 HF Do Kekeuing en Feranfwoordtng over 1S09I97 Tan de Commissie tot bereiding en uitdeeling Tan SOEP ligt ranaf 17 APRIL gedurende acht dagen ter iza zsog © Toor belanghebbenden ten kantore van den Penningmeester den Heer H GROENENDAAL Verhuisd Mej J NAUTA stads Verloskundige Tan den TIBNDEWEG naar de Spieringstraat F 24 Openbaar Onderwijs Toelating vaa Leerljop op de Tusschenschool De Commissie Tan Toezicht op het Lager Ouderwgs alhier maakt bekend dat de InscbrlJvlDg van Leerlingen wier plaatsing men met den laten JUNI 1897 op bovengenoemde school Terlangt zal geschieden op DINSDAG den SVsten APRIL 1897 des namiddags ten vyf uar Voor rerdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie 3 H VAN DUB VOORT Gouda 13 April 1897 Kliniek en Polikliniek TOor OBSTETHIB en OTlVjiBtlOMjOegB Spreekuren dagelgks Tan 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woenidag ea Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A EYLi Qmiuiltitr DirKtmr UhmsA J H A DEliERS Bjj ronnia der Arrondissements Reohtbank ie RotUrdam dd 10 April 1897 is h t door den gefailleerde aangeboden ACCOOJRD gfehomologeerd en rerbindeud rerklaard rolgtns de wet De Curator Ut M M schim TIM niR LOËFF Adv oeaatProcarear Gouda Kleiweg 28 VRIES Bg beschikking Tan den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris in borengenoemd Faillissemant dd U April 1897 is bepaald lo dat de schuldTorderingen met de noodige bewgsstnkken bg den Gnrator moeten zJ n ingediend roor 1 MEI a B 2o dat de Tergadering tot Terificatie der schnldTorderingen aal plaats hebben op WOENSDAO 19 MEI des Toormiddags ta 10 nur in het Gerechtsgebouw aan het Haagscha Veer ta Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM tis diï LOBFF AdTocaat Kleiweg 28 Oonda oPE msE mm ma De Notaris H GROENENDAAL jUM te Oouda is voornemens op WOENSOmÊOt DAG 28 APRIL 1897 des morgens O uur aan de woning bewoond door W ViRBooii aan den Veenwog in den Znidplaspolder Wgk A no 53 onder Moordrecht naby hot Station in bet openbaar om CON tani geid te rerkoopen 13 ROEIEN gekalfd en niet gekalfd hebbende 1 VAARKOE 1 gulste VAARS 4 PINKEN FOKKALVEREN ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOERENWAGEN BRIK B wielige KAB SCHOUW TDIGEN Bouw en MelkgereedschappeD BRANDHOUT PLANKEN en BIELS En hetgeen Terder ten rerkoop zal worden aangeboden Te betichtigen op den dag der Terkooping Tan des morgens 8 9 uur Nadere information geeft Toornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLM S Quina Laroche IC Staalh udeode Q ulna Laroche is de meest krachtig en versterkende KINAWIJN AanboTolen door tal Tan binnenen bnitenlandsche Geneesheeres Verkrggbaar in flesschen k 1 90 en ƒ 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHHA De inademing Tan den rook dezer Gigaretten geeft den l der aan Asthtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en FerA ou IAei oplossend en Terzacktend Prgs per üeschje 20 Cent Kbaepilibk HoLH Hofiereranciers Zeut Depot ie Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten Terkrggbaar BniaWINKEI C KOMNKMlkl STO Mvi uvr i i i i IIIMrM III K lu u