Goudsche Courant, maandag 19 april 1897

36ste Jaargang Woensdag 21 April J89T No 7253 Wat mass tanen ponen van i Ifgt is met kat Ml ma au ta wanden tegen l AnkerfaiiiIxpeiier Wat k de btete iv Bbenmatiak iving tagflo Jk t kortom ftnkerPaifl Expeller mmm coüramt NiemwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rma 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De lïitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maainden is ƒ 1 25 jfranco i ost ƒ i yo i I I Afaonderlyke Nomme s VIJF CENTEN BINNENI ANl GOUPA 20 4 1 18 7 I WÉ kannen mededeelenffdét H H M M defKonieginnen precies te nor aankomen en b uur vertrekken stada d 4 LM af ti Itggen is ans officieel VMigesvBiui als volgt StalioD Cr4 b tr 8 6 ietlwBteeff trn ol ii nJ TjaniM Tiendeweff leagstrafit door H B De weg thans officieel t utgaslel Oranje Kransjes 50 et de 5 ons J J van der SANDEN eoada Druk tsb A BSINKMAIi h ZOON b in lader Iraisgezli nnldia Anker Paiii ExpellerT Pt 60 oant 76 oeat en fl ib de a a ih ToOTlü ndeB in 4a maeete Apotlieken an by F jLcPEOokter Oa te Kottardam Te GOUDA bg A WOLFF Markt AlMb en DE LAAT ea VAN SON apatheker UsTkt Het Fotografisch Atelier STLBIO Is dagelijks ook des ZONDAGS geopend M M 6 Album por1 1 fretten met a S Proeven 1 156 P VAN DER WAALS Flnweelen Singel 582 bg de Tiendeweg B ERICH T Wegens verkoop uit fe hand gaat de aangekondigde Openbare Verkooping TIM HIT KOFFIEHUIS get B 164 aan de Boelekade te O OTJID A niet door Notana MAHLSTED £ Bergamhacht 17 April 1897 OPENBARS VERKOOPING in STEIN te GOUDA om Contant Geld ten overstaan van den te Haastrecht gerefltigden Notaria op VKIJDAG 23 APRIL 1897 s morgens 10 aren aan de Bouwmanswoning S Nr 8 bewoond door Hi ndbik Fkiebs van 12 Koeien S die gekalfd hebben of op kalven staan eenige FOKKALVEREN 1 ZEUG met BIGGEN Bouw en Melkgereedschappen als 2 WKINGTOBBEN 2 PBKELBAKKEN KÜIPEN STARBN EMMERS KAASVATEN KAASPLANKBN en STANDAARDS een malle SCHOUW om eeuige MEUBELEN en UCISRAAD eene partij BBSX gewonnen HOOI eene partij RUIGE MEST eenige TAKKENBOSSEN enz Des morgens vóór de verkooping te zien ® I JEa PDIKE OUDE m SCHIEDAMMER GEHEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B A lfl bewys van echtheid ii cachet en kurk steeds voorziou van den naam der Firma F HOPPE Bekroond Tentoo BtflllingSoboeumftkery Hage Aug 1890 WareldbsKMiode Schoen Appre tanriZiipariii Satin va syn de beBte midaelüi voor het aoodet moeite keurig poetien t U1 lie wart ea S ekleora aohoaswsrk Verkrygbaar y wlnkeUeiB in eoboenwerk Oalanterien Crogeiyen ens Hen lette goed op naam en fabtiekamerk Öen Agent W BIJ Slotomaker Co WMm mmm te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C F0ETDI 1N DBOOGLEBVER op WOENSDAG 21 APRIL 1897 des moii geus te elf uren in het Koffiehuis Bik H0HIB aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden gnnstig gelegen Winkelhuis en ERF aan dén Korten Tiendeweg te 6eui a Wyk D No 9S met een nitgang op de gedempte ifll Verhnurd by de week voor 3 35 No 2 E goed onderbonden ruim inge richt WOONHUIS ERF en TOIN in de Kniperstraat te Qoudai Wp K No 228 groot 1 Are 46 Centiareiijl Te aanvaarden 1 Mei 1897 Het hnia bevat 4 kamers kenken kelder en zolder No 3 Een goe4 onderbonden HDIS A ERF aan de Gonwe te Qouda Wijk 0 Wl 69 Verhuurd bij de week voor ƒ i lhp l No 4 Een goed onderhouden HUIS Ei F en TUIN aan de breede zflde der Karnemelk sloot te Uouda Wflk R No 510 kadastraal bekend in Sectie A No 2360 groot 1 Are 5 Centiaren Verhuurd bj de week voor 2 38 No 5 Een HUIS en ERF met een GANG daarnevens en den GRpND daarachter in deBoomgaardstraat te Qoada Wjk R R No 9 Verhuurd by de week voor f 1 50 1 En Nos 6 tot 8 Drie HUIZEN UBVEN en GROND in de Boomgaardstraat te Gouda Wyk E R Nos 18 20 en 21 Verhuurd bij de week elk voor ƒ 1 26 De perceelen zyn de drie laatste werkditgen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te faeziclit t en Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVER te Jouda TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 ou la van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Ro mst der Ront ngln Als prachtvolle decoratie bevelen wy onze practische in elkander VOUmbare veriieHngt gufrtamle in rood teit blauw en orattfe Tegen toezending van 40 Cent verzenden wy franco als proef 41 Meter Nederlandsclie KuDslbloeaieofakiek AXBTEBDAM Een ware Schat voor de ongelokkige slachtoffers der Zelfbevlekklng Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIRJG HoUandsche uitgave met 27 tb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekband in Holland sPAAa EN WMum n goida BET BEISTUIJR maakt bekend dat wegens het aanstaande Koninklijk bezoek alhier op den 24n APRIL e K 1 GEIf N ZITTING der Hulpbank op dien datum zal plaats hebben doch den In MEI 1897 twee termijnen worden ing ewacht en 2 in plaats der ZITTING van 24 APR L voor inleg in de Spaarbaijk er eene zal worden g ehouden op MAANDAG 2ö APRIL 1897 van s namiddags half zeven tot acht uur Bet Bestuur der Bank tpr W JULIUS waarn Voorzitter RUIJTBR Sedretari IHanigeld l 200 twee honderd gulden by hetlaangaan van eene vrywilUge verbintenis voor ZES jaren en voor ingelyfden by de Natiibale Militie onbepmM verlof of in éerkeHJlee Utenitt by het aangaan v n n verbikenis om ÏWJ ïiB J BBN gedetjcheerd te worden naar Oqtt IndÜ Aanbifoggeld TWIMTltó CJir DhJÏ iMeli melde zich ian f ij f f ijÜtUlMers en MUttiepHehligen met onbebatml verlof m en Commandant Koloniaal Werfdep4t te Éarderwijk of by der plaatselBlA of GarnizoenaComraafdanteal ij ilill £ litfépUehtigen onder de wapenfin tot hul onmi dellyU Ohef m€i WEGE de tot nogto i de ha d te d van ome SpeMi edereit afdeeUng zynawy beiflote geadv 14 verscft lataks oneer den inkoap pTÉê i De hieronMr vermelde 14 atnka kostei dus Q f i 1 Een beweegb g kl Pop hebb p rael 8 Een mooitf Klarinet kop ip baar epj hoed 9 Een mooi doos na et otfI 50 aten tO ioffieserries bestaande stak Melkkannetje en Suiker 10 Een Paardenstal 11 Twee Paarden voor den St Een Elegant nit Koffieen pot I 12 Sen gekleede Bekkenslager 13 1 Een Eanon op Wielen om Itnet erwten te schieten U Een Verfdoos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz Een n etal Mnziekdraaidoosje Een metalen Badknlp Ben porseleinen Zwempoppetje Keu surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w yacht Verzebdïng bulten de stad na ontVangst van postwissel groot t 1 20 anders on er rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Arast N Z Voorburgw 258 Per bus 90 et doozen CO en 30 et pakjeö 15 et spuitje 60 en 35 et m XJW MIDDEL tegen snot bj Iloenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Va Aesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 cfc Alles met gebruiksaanwijzing Geurig en Onschadelijk Znlverlnifs vet tegen branderigheid klier achtige aangezi te en andere lichaamtToven en wonden strakheid en etekingen bij verzweringen winterhanden en voeten bij schur t dauwormt ens Zuivert van onreininseet onder in en oahet vel en haar lO Cents per dooa Heeren eigenaren van Huizen kunnen zich op roordeelige wijse voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen MAQQTê van 16 pGttot 2 Q BiwUen Bouillonhoudende SOEPEN in CAPSULES zjjn verkrijgbaar by de Firma T CBEBAS Oouda Ut enijros bij PAUL HOBAl o X Voorburgwal 07 VLAGGEN Banketbakker Markt GOUDA in alle grootten en soorten voorhanden TE KOOP en TE HUUR Zooala NationaloOranje WaldeckPyrmont Zyden en De coratieVlaggen ook Wollen Scheepsvlaggen Oranje Koorden met Kwasten en verder alle benoodigdheden voor versieringen Wol Vlaggendoek in alle kleuren Concurrentie Vlagfgen 3 El lang 60 Cent in de FINALE UITVERKOOP by Verlichtings en Versieringsartikelen in grooten voorraad B MEIBERGEN ZWOLLE I H HlE1I§ ER Het beste onschadelykste tn c makkelykate poetsmiddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk iB de Apprctuur van C M Miillsr 4 Cfl BerllR BeptlKfttr 14 Men lettaigoad op naam en fabridïBmerk Vsrtryglur by Heeree WtakeUen la nhsmwerk itiwtMlM H r rM M fleBaratl Oif It ky W larMaiH AraMM ÖiC Korte Tiendeweg markt QOord Groenendaai JTiendeweg jgel Goejan posthaven D tteeg naar de igeleniang LaoM Tiendeweg Antbonuïtraat Kleiweg Turf Ie Lage Qonwe Lange en Korte arkt west en noordzyije Korte jigo T i ndeVreg Ploweelen Sin welldn ank Nieowe VeeWal ibele Stti t Wydstraat Kerkleeg naar u ierk tan de Kerk Kanonstrast labbele Buurtl over Jii draaibrng Weathaveo eerstal naat d Ktarsenlabriek Van de a r enfabriek over ié Bogen naar iif pupeakbriek van den hejr Goedewaagen Raam idayde Kotlerd er G f o over de draaibrug Jjaar de Osbbelt Buurt Wndstraat naar hol Stadhuis Van het Stadhuis vertrekken B H M M over de Markt oosl en eoordzyde Hoogstraat Kleiweg Kattensingel Crabethstraat naar bet Slation De heer 1 T Swarlsenbnrg heeft een albam van Gonda oitgegeven bevattende 13 stadsgezichten in licbtdrok en dit met map voor den prys van f 1 60 verkrijgbaar gesteld Deze gezichten zyn frasi afgewerkt en by de aanstaande feesten zullen zeker vele ingazetenoa en vreemdelingen dit album aanich ffen ter herioneriug aan deze stad Met ingang van 1 Mei a a benoemd tot notaris binoen het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Gonda J J A Montijn oandidaatnotaris albier Door de Otreoblsoho waterieidingmaatschappij werd Zaterdag aanbesteed de bouw van eenen watertoren aan de Rioowstraat aldaar Ingekomen waren 12 inschryvingeu minste inicbryver C P W Dessing alhier voor f 18590 De beer C P W Dessing alhier is voor f 24922 laagste iuschryver voor de vergroeiing der zinkpletterijon enz der Srma A D Hambarger te Utrecht FEVILLETOX 58 Ba beide vrouwen wisselden een blik vol vreugde en verraaaiog Kerguiseo wilde juist □ Traas liobtan tot Tibaree toen Legoello terugkwam veiv Heuld van een knaap die zeide van bet kasteel Fratenroa te komea en door Ualo met eene boodsebap voor vronw Kergnisec belast ts z ja Die verrloekte Ohoaan beeft wel een harde huid zeida Legoello ik dacht dat by doocj was maar hij schijnt op sjjn best geraakt Zooli kerel sou kanoDikogels vreten zonder dat by er za t zijn maag aan overlaadde yWat hebt gi me mee te deelen vroeg vrouw Kergnisec aan den knaap irÜw KOon is gewond in eene ontmoetiiig met de Blaanwan Ik heb hem opgeholpen en met een kameraad naar de eerste de beste hut gebracht naar kort daarop Freule de Pratenros gekomen is om te nggen dat by naar het kasteol orergebraoht moest worden Daar fluisterde Malo my toe dat hy niet geloofde er ooit lerend van terug te komen De oude rronw sidderde Hy heeft den dood verdiend sprak zy somber en kortaf De knaap vervolgde Oa aaar mijaa moeder zeide Mato en smeek haar dat xy haar rloek terngaeme Haast u want ik zou niet gaarne da groota reii oademameo waunser nyn i I I I j Bedanl t voor hetf beroep by de Qereformeerde Kerk telOoltgeosalaat door den beer i Zgp cand te Oadewat Aangenomen j mi beroep bg da Geref kerk te Koudekerke d J Zijp cand a d V U Bedankt voor l t beroep by de Ned Her vormde Kerk te Pernis door ds IJ Bootsma te Zoetermeer en Zegwaard De correspondent der N R Ct te Batavia seint oodeif dagteekening van Zaterdag Eeu mobiele kolcline van Penaja ia te Ampenan aaDgekomenl Te Banjoebiroe Sis een bom gesprongen waardoor Inileoaot iVan Eek en zes kanonniers licht gewond zyn f Aan eeo partionl er schryven ons welwillend ter inzage afgestaan entleeneo wy bet bericht dat T Boesin Ooeodoet zoon van wylen radja Pedir en moordenaar van T Pakehi door zyn 12 jarig broertje afgemaakt is Het moorden zit den Atjehers in het bloed Delict De toestand van den heer J Haspels is gedurende de laatste dagen iets beteri maar blyit zorgwekkend Men meldt ons uit Schoonboren Pas beeft de btoombootreedery op de Lek onder directie van deu heer B Pot een nieuweboot in de vaart gebracht die aao alleeiscbeo des tgde voldoet of du stoombootreedery onderdirectie van de heeren L van Zessen en Zonenalhier beeft weer een nieuwe salon achr oaf bootop stapel staan die weldra op Rotterdam zalgaen varen N R Ct Zooals gemeld is keerde de heer Zegers loiteunnt der bozareo door het H M G ▼ ryg Bproken van het hem ten laste gelegde Donderdagavond in zyae garnizoensplaats Vento terug en bevonden zich alte officieron vaa het garnizoen en vele andere belangstellenden te zyner verwelkoming aan het station Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de heer Z zich per rytuig naar zyne woning te Blerik begaf tot waar by door dan kolonel regtmenta commaodant werd vergezeld De iogezeteneu van Blerik gaven door muziek het lossen van saluutsehoteo en fast uitsteken der nationale vlag van hunne feestelgke stemming blyk paspoort niet in orde was Is zijna wond doodelijkV vroeg Tiburce Ik geloof het niet de chirurgijn die hem rerbond zeide dat hij er nog wel vaa op zou komen ala men goed voor hem zorgde f Maar waarom dacht hij daa dat hy niet levend Pratenros zou rerlaten Dat heb ik niet juist begrepen Ik heb alleen opgemerkt dak terwijl hy zacht met my sprak zqne oogeu onafgewend op da Areula gericht waren Het l dt geeu twijfel of hy is bang roor dat rardorvea schepsel Hij is haar medeplichtige ea kent hare geheimen en thana vreest hij dat zij zich van zya stilzwijgen verzekeren bbI door hem om t leren te brengen gU het mogelyk I Gerechte hemel Maar dat sou rreeselyk zijn 1 nop de oude rrouw wanhopend uit vlk wil niet dat Malo vormoord zal worden want koe misdadig hy ook wezeu moge het is my n kiud 1 Luister moeder Karguisec hernam de zwerreling Legoello en ik zullen naar het kasteel Pratenros gaan en eisohen dat men Malo aan u afstaat Dan zullen wy hem hier brengen ia dat goed f O Tiburce gij ztjt myn goede geest I Ja baal beta hier en zeg aan myn zoon dat ik hem het kwaad vergeef dat hij gedaan heeft omdat ik hoop dat hy leven zal om het weder goed te maken Ik zat hem die woorden overbrengen Toen wendde hij zich tot Marianne uWilt gij my eene dienst bewyzen vroeg hy Spreek ik beu gereed De markieÜB Treanna is na de inntmiag vau het kasteel naar n jue kut in de rotsen gobraofat Daar Er liepen geruchten dat de groothertog van MedrïeDbsrg Schwerin te Cannes overleden zelfmojrd zou gepleegd hebben uit wanhoop over zyn hopeloosen toestand De oflittieele lezing zegt uu dat de groothertog wandelendle op het hoog gelegen terras zgnec villa door een mispas van den muur ia ge üen Hg werd gevonden door den tuinman van een aangrenzende villa en met bebulp vaa het toegeacboten perEoneel in zyne vertrekken gebtBchtr waar hg kort daarua overleed Meo zegt dat de Parysobe politie op bet spoor is vao den dader van den moord op den joarnahst Henri Titard in den nacht vaa 8 op 9 Oct 1891 Plaoe de la Bourse begaan Er heeft een arfetitatie plaats gehad Een eigenaai dig Twentach gebruik is dat op den avond van den eersten Paascfadag op sommige plaatsen paascbvuren ontstoken worden tinfl twintig soms om eeue gemeente Het komt voor dat de opgerichte brandstapel ettetyke kub meters groot is waarop dan tonnen teer leeggegooid worden Zoo o brandstapel levert aangestoken ia de scberaeriog een fantastisch gezicht op en trekt vele toeschouwers Een ander Twentach gebruik bestaat aan de fabrieken In de aan die inrichtiugeu verfatflidbn Terveryen worden nl tegen de Paaaebdagen eieren by houderdtallen io vericbilleode klenren geverfd en aan de aan die fabrieken arbeidende kinderen beneden de 16 jaar geschonken om er zich gedurende de feestdagen op de paaschweiden of paaschbteeken mede te vermaken Het Engelache stoomschip Ibez van d Great Westeru maatschappy arende tusschen Weymouth eo de Kanaal ailaodeni is Yrydag op de Corbière rotsen by Jersey gestooteu Het ongeluk is het gevolg van een wedvaart met de Frederica c vau de SoathWestern maat schappy De Fredericacbsd het eerst Guernsey bereikt maar de Ibexc vertrok drie of vier minuten eerder Nu volgde eeo scherpe wedstryd wie het eerst om de Corbióre rotsen voer zou het eerst Jersey bereiken De Frederica liep langzaam in en toen de Ibexc de Oorbière rotsen wou omvareo was zy nog maar een vier lengten voor Toen drong de Frederioac zoo op dat de Ibexc om niet aangevaren te worden moest nitwyken en zoo liep zy op een rota Het scbip volde zloh anel en nadat de kapitein nog eenigen tyd getracht had het schip boren water te houden zette hy het ten elotte op bet atrand is zij thm alleen ziek en misschien ten prooi aan de grootste ang t Ga ua haar toe Marianne om kaar gezelschap te houdan en te helpen ala het Doodig moefat zyn Ik ga dadelyk leide Marianne wier goed hart geen oogenblik aarzelde Een half uur later reden Tiburce en Koodmuts nadat zy zioh paarden hadden rersohaft naar het kasteel Pratenros terwijl Marianne in dan wagen plaats nam en den weg naar de hut inaloeg XXIU Twee ramen ran het kasteel Pratenros waren rerlicht Het wareu die ran bat slaaprorlrek der freule Da rioletkleurige gordynen en behangsals en de zwart ebbenhouten meubelen garen aan die kamer eens sombere tiat Ëene lamp met een zware kap overdekt wierp een onzeker lioht orer de meubelen die in deze halre duiaternia nauwelijks te onderaoheideu waren en te midden waarran zioh een groot kruis verbief De lamp stood op eene kleine tafel i6ót de freule dit met hat hoofd in d hand au eeo rozenkrans in de vingeren roerloos met half gesloten oogen en saamgetrokkeu mond in een breeden leunstoel zat Ëindelyk stond zy op deed eenige stappen in de kamer op en neder en mompelde afgebroken by zioh zelren üok ik heb de party rerloreu de Chouans zyn gealageo myn broe der is gesneuveld de markiezin gered I Gered I Koch de liefde noch het geweld hebben haar in myne macht kunnen brrngen I Niets rest my thans dan VOO myne eigene veiligheid te zorgen Ala Malo spreekt ben ik Terloran Zy sehelde Brica die na het gebeurde op het kasteel in haren dieuit waa overgegaan trad bionm en m 500 passagiers werden in da hoatao geland De bemanning bleef aan boord en Zaterdagochtend kon het schip ïn veilige haven gesleept worden Een zonderling geval van brandatichting it dezer dagen voor den politierechter te Lirer pool voorgeweest Herhaildelyk was reeds voor gekomeu dat katoen die in wagens geladen door de straten ran Liverpool werd Vervoerd in brand was geraakt Ds wageni werden eiodelyk bespied en nu zag men in een straat dat een man toen zoo n wagen laugs zyn huis reed uit en borenverdieping gloeiende siutela op de katoen wit rp en dos in brand stak De enig aannemelgke reden voor bet misdryf is dat de man zyn vrouw die ia dienst was by een bergingaiaat ohappy wark wilde geven ny kreeg twee maanden dwaogarbeid Den Istw Jannari traden io werking de wyzigingnu welke de Provinriale Staten van Zaïd HotlaniJ naar aanleiding van een adrM vno het boofdbestonr der Ned Tereeaiging tot bescherming van Dieren c gebracht hebben in bet reglement op de regen en voetpaden doer welke wijzigingen bet misbruik dat van trekbonden op den openbaren weg wordt gemaakt aanmerkeiyk zal konnen worden ge keerd De niewe bepalingen zullen naar verwacht mag worden invloed ten goede oefenen doch bet hoofdbestuur ia ran meening dat daarnaast door de Tereeniging een poging moet worden aangewend om in den geeat der verordening mede te werken niet alleen tot beteugeling van misbruik maar lot verbetering van hvt gehalte der trekbonden io het algameeu Het hoofdbestnar zon daarom door het jaarlyks uitreiken van premiën in verschillende gemeenten aan houders van trekbonden welke zoowel door grootte als kracht en verzorging btyken het beat voor den van ben gerorderden arbeid geschikt te zjjn bet aaaschaffen en gebruiken van fiinke bonden willen aanmoedigen Dit denkbeeld reeds met eenige burgemeesters besproken mocht inatemning vinden en van de zyde dier overheidaperiooen werd medewerking toegezegd Het hoofdbeatuur roept daarom den flaancieelan steun in van die leden in Zuid Holland die in bovenbedoelde zin tot verbetering vaa het gehalte der trekbonden willen medewerken om daarvoor boren hun gewone jaarlykscbe contribqtie gedurende ten minste drie jaren een bijdrage beschikbaar te stellen Of die een gift in eeni willen schenken Het spreekt toch vanzelf dat wil de voor Hoe gaat het met Malo vroeg zy Ik kom zoo juist ran hem van daan Hij roept ouopboudelyk om een bieohtvader Moet ik ei een balen P Dat is niet uoodig de dokter haeft gezegd dat zyn toestand niet garaarlyk is Brioa boog en glimlaohte bijna onmerkbaar Weet gy waar onze aanroerdsr isF vroeg de freule De grai do Vemeuil ia op het ooganblik op het kasteel Coét Peo Hebt gy hem gesprokene Neen hij was vergezeld van den awerveling en Roodmnts Hemel I wat zegt gy 1 De waarheid freule Ik heb ham op reu afbtand gevolgd van de hut af tot op dt plek waar ijj scheidden en toen ben ik apooralags hier heen gereden om u hiervan kennis t geven Gy zyt dapper en slim Brice uwe balooning zal u niet ontïaan Gy zult tevreden over my zyn Maar hoe is het mogelyk dat ly dan graaf de Verneuil rry lieten M Uit dankbaarheid denk ik Ik dauk u roor uwe goede tyding Briee Ik heb er nog eem roor n freule Ën welke vroeg zij half gedaehtetoos terwyl zy uit eana verborgen lade ran hare ebbenhouten secretaire etn fleachje te roorachyn haalde Mevrouw Treanna Brice had ter nauwernood dien naam uitgesproken of ds freule keerde ziob haastig om en aag haar bediende aao met een duivelachtige nieuwsgierigheid tóó dat Brioe er byna van aobrikte i rdt mmifd