Goudsche Courant, woensdag 21 april 1897

11 12 18 13 18 88 1 8 8 50 8 67 4 60 n 18 88 4 67 18 89 ff 6 4 18 46 ff S ll l 38 18 38 18 1 1 59 4 8 4 16 6 80 WiDterdienst 1896 GOUDA ROTTERDAM AaDgevaogeD 1 October Tl d vao GreeDwich Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA OoiltU 6 80 7 88 8 80 8 40 9 10 9 36 10 17 11 81 Uoordieoht 7 83 S 47 t n 11 88 Nianwerkmli 7 89 8 B4 H St CpeUe 7 46 9 1 11 49 Botterdun 7 7 88 8 88 9 1C 9 30 9 40 9 8i 10 87 11 61 KOITKKDA H 6 O U D A 6 51 7 85 8 8 55 9 S1 9 51 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 8 50 8 44 4 18 4 40 ff 10 8 ff 1 84 ff ff ff 10 86 ff ff 8 01 ff 10 43 ff ff 8 08 9 50 10 11 10 49 18 08 18 47 8 14 ff ff 4 50 ff ff ff ff 1 67 ff ff ff ff 6 04 ff 8 09 4 04 4 SS 5 10 6 40 DEN HAAG GOUDA 7 10 7 45 8 18 9 15 OOtDl DEN B A A ftouda ZeTsaliuiNn Moerkapalle ZoetflTmeer Zegwaard Voorbarg G 7 8U 8 85 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 45 6 89 6 64 211 7 48 8 47 ff ff 11 80 ff 18 40 4 57 S Z 7 53 8 66 ff 11 41 ff 18 51 5 08 r 8 07 9 08 ff ff 11 65 1 06 6 80 iH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 48 18 46 1 10 8 18 4 17 5 86 5 68 6 88 s Haga 6 11 7 80 7 49 fi Sa 8 64 9 54 10 8811 16 8 01 ff 10 06 ff 8 19 ff 10 16 8 86 ff 10 87 ff v 6 8 7 50 8 81 9 9 8810 88 11 6 ll A iHaga 6 48 7 20 7 48 8 60 9 19 9 4610 11 U 3618 88 1 85 8 44 3 40 4 10 4 33 6 88 6 187 18 7 68 9 88 8 56 Vooib 5 68 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 4 39 ff 6 18 8 84 Z Zeg 6 6 ff ff ff ff 10 38 1 61 ff ff 4 58 6 80 9 48 ZeT M 6 17 ff ff ff ff ff 10 48 8 06 6 04 6 89 ff 9 89 Oouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 4710 1610 6418 05 18 58 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 58 6 507 488 8810 1010 88 U T E E G H T O O U D 4 10 15 10 88 11 88 18 8 3 08 8 5 10 38 ff 11 65 18 84 4 16 10 46 ff ff ff ff 4 84 10 58 11 1018 11 ff 3 45 4 87 5 17 e O V D A U T B S C H T iouda 6 80 6 37 7 18 7 65 8 81 9 88 9 58 10 19 10 67 18 56 8 80 Oudev 5 41S 6 54 n t ll ff S Woarfea 6 68 7 3 8 18 ff ff t ff 11 88 3 46 THiMht 6 18 I 7 48 8 88 $ 9 54 10 5111 46 1 87 3 08 i Kaar A Btterdam f Stopt Woanadag S O ü D i A M 8 T ï E D A M Goud 8 87 8 81 8 68 lO SI 18 10 4 11 H i AmitaidaB 6 8t 8 14 8 87 10 8a l t l 6Jt ftpt I Noctaorp LaidHliandaii n Blqvw k Endiwtf a Hekaidaip 3 17 4 41 6 57 6 55 8 81 10 17 10 8 ff 7 10 ff 10 84 ff 8 84 ff 6 17 7 18 8 48 10 41 3 50 5 18 5 7 89 9 4 11 07 f AHSTEEDA H 9 O U D A 7 51 10 17 10 IS Amatardam 0 It 7 15 8 15 9 10 48 8 84 8 66 11 U eonda 7 88 8J9 9 14 10 10 Mal 18 88 1 41 I Iaat ta SoiuU BtUpta ilt mMi iMat i iltt op gMielda maatr gtl doel treffen gedaretide eenige jareo achtereen met het aitkeereo van premiëa moet norden voortgegaan Ëerat langKamerhand eaI de ktina om een premie to behalen roor de huuders ran trebhonden een prikkel worden om zich op verbetering van de beapanniog banner wagena te gaan toeleggen Id itider geval ealten tea minste drie jaren moeten voorbggaao alvorens over het reenltaat penig oordeel kan worden geveld e i het ia dan ook daarom dat alvorens tot invoering van faet premiestelsel over tu gaan zekerheid moet vrorden verkregen dat gedo rende zoodanig tgdvak over de uoodige gelden kan vrorden beecbikt De ood hoogjeeraar Loman vóór eenige dagen door ioflaenza aangetast is op 73 jarigen leetiyd overleden De heer Loman werd geboren ie sGraven hage den 16 Septt 1823 Hy was eers Evangelisch Lutberauh predikant te Maastricht daarna te Deventer engerd in 185G tot boogleeraar aan tLathersch seminarinm te AmBterdam benoemd aan welke gemeentei ke universiteit b in 1877 eveneens verbonden werd Tot de vertegenwoordigers der mqderne richting behoorende richtte Loman in 4867 met anderen bet Theologisch Tydscbriftc op waarin men vela zyner geschriften bijeenverzameld vindt Bovendien schreef biy opstellen in de Godgeleerde Bedragen Nieuw en Oad De Gids Nederland en andere tydschriften terw l van zijn byzondere sttidie voor de maziek getnigen Koraalboeken voor de EvaogeliechLntberache kerk XIX Oud Hollandiche YolkeliedereUf XII GenienltedereD door de Vereeoiging voor Nederl mnziekgeschiedenis in t licht g even enz Hoezeer prof Lohman nog tot het laatst van zgo leven groote belangstelling toonde in al wat de muziek betreft weet ieder die io Amsterdam veel concerted bezoekt als er iets bgzonders te hooren waa kon meo zeker zya den bliuden grganard met zgo sprekenrl gelaat zoo vol nitdrakkiog door een syner dochters goleidf te zien binnenkomen £ n dan kon men hem soms wel eens zien zitten met de band aan het voorhoofd in de bonding waarin Jan Yetb hem heeft afgebeeld op zyn mooi portret Dezer dagen hebben twee Franicbe jurj s weer vonnissen gewezen die er np berekend schyaeu te zyn het onhoudbare van hetjury stelaet te bewyzen Te FBrgs bad een man die dronken was zyn vroQw een messteek in den bnik gegeven omdat zy bouillon op de tafet had gemorst Heeft Reynaud zyn vrouw gewond en hebben die wonden den dood veroorzaakt zonder dat Reynaod de bedoeling had te dooden werd aan de jury gevraagd Op de eerste vraag zeide de jury neeoc op de tweede ja zoodat dus de beklaagde den dood zyner vrouw niet opzettelyk veroorzaakt had maar zonder haar te wonden De rechter merkte op dat de jury waarschynlyk het omgekeerde bedoeld bad Dejoryging weer beraadalagen en antwoordde toen dat de beklaagde zyn vrouw wèl gewond had maar niet den dood veroorzaakt De man kreeg tien maanden gevangenïaatraf Niet te veel De jury te Qoimper in Bretagne maakte het nog een beetje erger Daar heeft een boerenknecht die aan tafel dronken werd den oudeten zoon van zyn baas half dood geslagen met zyn klomp den joogate zoo met een mes in den bnik gestoken dat by er aan is geatorveOf den baaa die zyn stervenden zoon vast hield in de knit gestoken en da 76 jarige moeder aan het hoofd gewoud De jury heeft dezen woesteling wegens eenvondige verwonding vier maanden ge vangen iaatraf g even 4 58 5 58 6 17 5 6 6 8 ff 6 14 6 11 5 81 6 19 6 SI 6 85 Rottetdmm OapeUe Kieawarkerk Hoordradit De papier industrie zegt La Nature wordt meer en meer een dreigend geruar voor de basschen ïn ééa jaar worden er 1500 milHoen kilogr papier verbrnikt en daar lompen stroo netels enz niet voldoende grondstot fen opleverden veor die ontzaglyke hoeveelheid hebben Frankryk en Engeland alleen in één jaar 400 000 tonnen grondttof gebrnikt van boomen onlangs nog gebaald nit t Noorache woudc Men gebruikt daarvoor dennen en sparren van mtnstena dertig jtreo welke iflder niet meer dan 150 kilogr grondstof voor papier opjeveren Een dagblad met een groote oplaag beeft das oegeveer 100 boomen nnodig voor een enkel nummer Als dus het aantal boeken tydsohriftea en dagbladen bljjft toenemen zegt La Nature dan zollen over 50 jaren alle boasohen van Europa omgehakt ea tot papier verwerkt zyn Maar misschien zal bet zoo n vaart niet loopen De Kaapache bladen toQpeu tot 30 Maart Onder het bpsohrift Weest verstandige achryft de Vülksstemc Kannen Ëngelschen bier te lande di bet diamant jubilenm van Koningin Victoria willea vieren ons Transvalers niet met rast laten Eerst wilden zy alle raadsleden en andere voormannen naar Londen gestaard hebben om ban te laten verbaaad staan over Albion s grootheid Nu weer komt onze geachte tydgenoot de aJohannesbnrgscbe Standard and Diggers NewBc met de suggestie aandragen dat president Kroger vooraan moet loopen op het feest onverschillig welken vorm dit mag aannemen f Zoo iets ligt henach niet op den weg van het hoofd van dezen ataat Er is geen twyfel aan dat Preaident Eruger evenals andere Staatshoofden b yken zal geven van belangstelling in en hoogachting voor Hare Britsche Miijeateit en niemand behoeft zich op te werpen om den beer Kroger te vertellen wat de wellevendheid meebrengt ïn dit speciaal geval Maar heel iets anders ia het voor den Transvaalschen Staatapresident om op te treden als ware de Z A re nbliek een Britsche vaaalataat welks regeering moet meejnicben met een paramountpower ergens in Europa Laten onze EngeUche vrienden verstandig zyn en niet van den Transvaalachen Staatspresident verlangen hetgeen ze niet tooden vragen van de Fransche of Amerikaanache presidenten gesteld dat men in Frankryk of N Amerika woonde Bovendien ia Koningin Victoria ooit een voetbreed nit haar pad gegaan om den Staatapreaident der Z A È een peraoonlyke beleefdheid te bewyzen7 De sVolkeatemc thryft Gednramle de laatste 12 jaren is nit Transvaalachen bodem blykena dezer dagen door den wanrnemenden Staatsmy ningeniear opgemaakte berekening voor e n waarde van meer dan 42 000 000 pd at aan goud weggegraven verleden jaar bedroeg de gondopbrengst der Z A R een waarde van 8 603 821 Wanneer de Tranavaalache goudvelden in Charterland hadden gelegen dan zou 50 percent van de winst over die 42 millioen in de zakken der Rhodea rrienden zyo gekomen Nu heeft echter de Z A Republiek slechts een miniman gedeeltetje van die millioenen in de aehatkist zien vloeien Tooh zyn de menacben te Johanneshorg niet erg tevreden zy hebben schatten verdiend met hun kompagnies wier kapitaal doorgaans tot onmogelyke verhoudingen werd aangedikt Nu deze aangedikte kapitalen geen bevredigende rente opleveren loopen ze uaar de regeering en klagen hun nood over den fiakalen druk over de dnorte van het dynamiet over de opoor wegtarieven en orer honderd andere dingen meer behalve over de abnormaal aangedikte kapitaliseering der mynmaatsohappyen Waarom benoemt onze regeering niet een commiasie van nitnemende boekhouders en financiers met opdracht om eens de boeken der mijnkompagnies te onderzoeken ten einde te doeo blijken waar de font Hgt dat de Witwatersrand deep level mynec niet betalen Indien werkeiyk kan bewezen worden dat de schold niet ligt by de heeren kompagniepromoters en kompagoie directeuren dan zallen we de eersten zyn om een gewillig oor te leenen aan da klachten nit Johannesburg In het Oldambt Groningen koopt men het beste rnndvleescb thana even voordeelig als het varkenavleeiob De vette varkens levend gewicht kosten tach 18 cents per halve K G terwyl reeds vatte koeien schoon of netto gewicht ooY 22 en 23 et per pond verkocht werden Üit Delfzyl schryft menaan t N v d D c Omtrent de zaken van den beer J Borst burgemeester van Detfzyi tevens hoothaodelaRr kan tot nog toe weinig met zekerheid gemeld worden De berichten welke daarvan in sommige bladen voorkomen zyn niets andera dan een wearapiegeling van geruchten en meeningen welke in de café a en op de straat alhier rden uitgesproken door menacben die het hy dergelyke gelegenbeden gaarne laten voorkomen dat zy op de hoogte zyn Onjuist ia dat de heer Borat geen orde op zyne zaken gesteld heeft Uit goede bron kan ik verzekeren dat hy vóór zyn vertrek zijne zaken in handen gesteld beeft van twee te goeder naam bekende advocaten Onjuist is ook het bericht omtrent de nalatenschap van mej van der Werf te Appingedam Aan de erfgenamen is de vorige week hnn aandeel in de erfenis uitgekeerd De heer Borst had echter ook het beheer over een kapitaal van f 15 000 uit dezelfde nalatenschap afkomstig waarvan eene vroegere dienstbode van mej van der Werf het vrnchtgebruik heeft Of deze som verdwenen is zal ait het onderzoek dat aanhangig is nog moeten blyken De heer Borat ia Maan dag middag uit Delfzyi vertrokken na vooraf last gegeven te hebben dat een door hem aan een der wethouders gerichte brief den volgenden morgen moest bezorgd worden Of nu aan eene vlucbt gedacht moet worden zal op dit oogenbtik waarschyulijk hijzelf alleen kunnen besiisaen ïUoe het tekort dat wellicht vry aaozienlyk zal blyken te zyn is ontstaan is nog niet volkomen opgehelderd De heer Borst leefde te Delfzyl met zyne baisbonding op zeer bescheiden roet en had voor zich zelf zeer weinig behoeften ïVoor de ambtenaren in de gemeente was de heer Boret een zeer welwillend man die ben gaarne met zyn hulp ten dienste atond Aan klachten en grieven van zyne gemeentenaren trachtte hy zooveel mogelyk tegemoet te komen en vaak bracht by daartoe in den gemeenteraad zyne eigen inzichten ten offer Wy lezen in Eigea Haard CopernioQs heeft zich naar men beweert kort voor zyn dood beklaagd dat hy de planeet Mercurins nooit met het bloote oog had gezien Wat den ouden astronoom niel vergund was zal io het taatat vau deze ent in het begin van de volgende maand voor de bewoners van onze streken bereikbaar zyn Mercnrius zal dan avondster zyo Gedurende eens geheele maand btyft de planeet een uur langer dan de zon aan den horizon godarende acht dagen zeHa langer dan twee Rur Zy zal dan te vinden zyn ten westen van den Stier en de Flejaden en in helderheid aan Aldebaran zeer naby komen Voorts wy en irg er op dat Eigen Haaid deze week bevat de portretten van den joogaten ridder der Militairen Willemsorde den ads rea De Djeve en van Stephan beide met byschrilten De St Jamea Budget bad bericht dat de actrice Marion Terry ging trouwen Dit waa niet jnist en de tooneelspeetster achtte door het bericht hare belangen benadeeld Zy stelde een vordering in en kreeg f 60 000 schadevergoeding 7 17 S 8 6 10 6 88 7 86 5 80 Crtnslit 6 88 7 60 9 8 38 Woerdea 6 68 8 11 Oudawater 8 19 Ooada 8 99 8 84 lO lO Naar wy vernemen heeft v M laatst hoofd der school te Heerbngowaard thans in hechtenis bekend min voegzame handelingen te hebhen gepleegd met meisjes zyner school Ta Lobib is in den nacht van Vrydag op Zaterdag door een onbekende oorzaak het huis bewoond door den voerman F Mincke geheel afgebrand Omstreeks middernacht werd de brand door een voorbyganger ontdekt die den te bed liggende bewoner en ouden man nog joiat tydig koude wekken De inboedel welke verzekerd was giog geheel verloren Bultenlandscb Overzicht De ïndépeudance Beige deelt mede datTurkye officieel aan Griekenland den oorlogverklaard heeft Zondagmorgen zon dai rvanaan alle a ogeodbedeo mededeeling gedaan zyo Het blad voegt erhy dat de Dnitscbe gezantte Athene verklaard beeft zich te belasten metde belangen der io Griekenland geveatiffdeTurken In de Griekache Kamer deed Delyannis mededeeling van de oorlogsverklaring door Turkye De verklaring dat Griekenland den oorlog aanvaardt werd met toejuichingen ontvangen Zoo kwam dan op den Paaschzondag de mededeeling dat de oorlog was verklaard Het optreden van Griekache troepeïi onder de ougeregetde benden aan de Macedonische grens noopte de Tarkrche regeering tot uitvoering van haar dreigemeot Uit deze daad blykt al in de eerste plaats dat de Turken zich sterk rekenen en gereed zyn Inderdaad zy hebben tyd genoeg gehad bun troepen te mobiliseeren en uit te rusten tyd genoeg om benoorden de Griekache great stellingen in te neoien waarnit zy niet zoo gemakkelyk verdreven zollen worden De vraag ia nu maar wie van de partyen offanaief zal optreden en op wieos gebied de stryd gevoerd zal worden Het is voor Griekenland oogetwyfeld van het hoogste belang de eerate te zyn die de grens overtrekt De Grieken ayn reeds de eersten geweest maar of het hnn zal gelukken den stryd te voeren op Turksch gebied dat staat nog te bezien De geestdrift te Athene is in dat oplicht tameiyk bekoeld men weet dat met de Turken niet valt te gekscheren en dat er troepenmacht genoeg in Macedonië ia geconcentreerd om èn den Grieksche troepen het hoofd te bieden èn een eventneele opatand der Griekache bevolking te onderdrukken De toestand vóór een maand toen Griekenland vol vuur en de Grieksche bevolking van de grensstreken vaardig tot den opstand was is door den langen duur van de aarzeling en door de versterkingen van de Turken veel verslapt Doch voorspellingen te doen ii in deze al uiterst moeilijk Zoo als de zaken thana staan achynt alles er op te duiden dat het voorloopig hy sohermntselingen en minder belangryke gevechten zal blyven tot er een groote slag gestagen wordt die een einde aan den stryd maakt Dat de oorlog lang zal dnran is onwaarsckynlyk te meer daar de mogendheden al meugen zy zich wellicht voorloopig niet ia de zaak toch niet zullen nalaten baar invloed te doen gelden Te wachten ia ooV dat financieele overwegingen ar toe zullen leiden den oorlog te verkorten Noch Griekenland noch Turkye verkeeren in gnnatige omstandigheden om de ontzagiyke koaten van een oorlog te dragen Reedfl de mubilisatie heeft in da beide schatkisten een heel gat geslagen De Grieksche minister van neiën heeft weder drie wetsontwerpen ingfdiend om aan geld te komen Ten eerste verhooging van de uitgifte van schatkistbiljetten van 14 op 30 millioen drachmen ten tweede machtiging om een binnen leening te aloiten van 24 millioen ten derde verhooging van de emitisie van bankbiljetten van een en twee drachmen tot 4 millioen Wezenlyk de financiën zallen in deien oorlog een bjyzondere rol speten 4 46 6 14 ff 6 84 ff ff 5 17 ff 7 56 ff ff 8 88 8 0 9 07 10 84 ff 8 88 10 84 ff 9 86 1 8 41 9 4 11 10 8 58 M 4 45 18 7 41 i M I t M S TAA En de mogendheden Welke houding zallen zy aannemen Geruchten gaan dat Engeland éa Rusland plannen hebbeu met Kreta den eigealyken twistappel die om de 7 58 8 86 8 48 8 61 9 67 10 40 1 18 7 6 ff ff ff 10 4 8 6 ff ff ff 10 11 ff w 8 18 ff ff 10 18 ff n 8 88 8 53 9 S 1 10 10 87 10 59 11 80 6 W 6 17 7 86 8 6 8 37 10 4 f 6 87 ff ff 9 47 A 8 84 ff ff 4 ff 6 41 ff ff 10 01 6 47 6 47 7 45 1 85 10 07 10 84 gevolgen geheel vergeten wordt Indien een deïer mogendheden nu met baar pla voor den dag komt ie het concert van de wya Uaar ook zonder dat zftl wet eeo dissonant de melodie komen verstoren al ia het zeer goed mogelyk dat een Eoropeesche oorlog wordt voorkomen es de strijd golocaliaeerd zal blyven De oorlog is uitgebroken beter gezegd ia verklaard Turkye heeft den atoot gegeven en de Griekache Kamer heeft onder applana da mededeeling ontvangen Beide zijn gereed en de mogendheden hebben vroeger verklaard dat geen van beide ooit voordeel met zyn optreden zon behalen In een telegram uit Eonstantinopel aan de Temps wordt nog de mogelykbeid aangenomen dat tnsschen Griekenland en Turkye bet laatste woord niet zon gesproken zyn Overigens wordt de oorlog in Temps en Débats als feit erkend met de hoop dat de diplomatie slagen zal den kryg tot twee te beperken Voor Eoropa en voor Frankrijk is de toestand niet veranderd Een vervroegd byeenkomen van het parlement hoewel door de linkerzyde verlangd wordt daarom door beide avondbladen onnoodig geacht Vry wet een weerslag dus op hetg n gisterochtend vóór bet vertrek van Faure in den ministerraad ia besproken Wat de achatd aan den oorlog betreft schryft de Tempe dataleder ook de diplomatie mea culpa moeat erkennen De Belgisobe kamer beeft in baar laatste zitting voor het reces heel wat teere ponten aangeraakt zonder dat de bartetoehten aan het koken geraakten Aanleiding was er anders genoeg voor want de behandeling der begrooting van onderwya bracht niet minder den drie groote vragen aan de orde het Ylaameche onderwya oor de Walen bet verplicht onderwijs en de gelykheid van het vrye met het officieele onderwya De afgevaardigde Hoyoia die in zyo WaalBche afkomst geen bezwaar ziet om de schoonheid van de taal van Vondel en Le eganck te waardeeren braoht h t eerste punt ter sprake en dat vooral voor het gymnasiaal en middelbaar onderwya En dat een weinig aandrang ia deze wel Boodig ia bleek uit de cyfers van de arrondissementen Charleroi Bergen Doornik Hoei Luik Aarlen Manche Dinant en Namen waar van de 2694 gemeente scholen alechta 25 Vlaansch zyn terwijl op 83 andere het gebruik dezer taal facoltatief is terwyi van de 349 door de overheid aangenomen scholen er slechts 4 zyo wat de Vlaamscbe taal verplichtend eu 7 waar deze toegelaten ia Niet minder belangryk waa de verraasing door abbé Daens den leider der Christendemocraten menigeen bezorgd een verraasing welke vcoral den anderen katholieken verre van aangenaam waa Wyzende op het groote aantal kinderen in de volksklasse door hem op wel 300 000 gesteld betoogde deze spreker dab het noodig waa het onderwya verplichtend te stellen en wel tot den leeftyd van 14 jaar Want juist in de jaren tneacben de 12 en de 14 heeft het onderwys het meeste kaoa ingang te vinden by hen die te voren onderlegd zyn Maar niet alleei daarom werd het verplicht onderwya noodig verklaard ook en vooral met het oog op de wet op bet gebruik der Vlaamscbe taal is dit noodig Scherp hekelde de spreker de bestaande schoolwet welke wel beloofd beeft God in de school terug te brengen Maar wat baat dit waar bv alleen te Antwerpen 20 000 kinderen Tan godsdienstig onderwys zyn verstoken een toestand welke in de andere groote steden al niet gonstiger zal zyn en zeker niet in de groote centra der nijverheid waar ook de ouders onverschillig zijn geworden voor de kerk Woeste kwam tegen deze beachonwingen op met het merkwaardige argument dat leerplicht alteen daar geen moeilykbeden haart vraar een min of meer autocratisch gezag ia maar dat daar waar het volk invloed heeft nl spoedig verzet zou komen tegen de maatregelen en de straffen die tot beschaving noodig zonden zyn Tevens kwam de spreker op tegen de gelykheid tnascben bet officieete en het vrye onderwya een getykstelling welke naar ahbÓ Daens erkende millioenen zon kosten zonder dat zooals Woeste opmerkte de middelen waren aangegeven om deze te vinden Eindelyk was nog de katholieke afgevaardigde Benkin aan het woord die erkennende dat geen party meer scholen had gesticht dan de katholieke opkwam tegen de schoolwet Tan 1895 die een godadienatige atempel op het officieel onderwya had gedrukt zonder dit te verbeteren Ook deze spreker verdedigde het rerplicbt onderwys en wraakte bet beweren dat als ne andere parey aan het bewind kwam de onders verplicht zonden worden hun kinderen naar de officieele scholen te zendan Geen party welke dat zou willen zon zich knaaen handhaven en daarin rond de spreker alle aanleiding om het denkbeeld te steunen Dat de meerderheid in deze niet medegaat is te verwichten maar gebleken ia het nog ntel daar de kamer tot den 27Bte niteen ging en den begrootingsarbeid verder onafgedaan liet Weer een onriai taaltje van de wgze waarop de Engelache Globe voortgaat de geê gemeente tegen de Transvaal op te hitsen Zy deejteen telegram uit Kaapstad mede betreffende by den Volksraad in toedienen bepalingen op het verplicht gebraik van de Hollandscbe tsnl io sommige gevallen onder strafbedreiging van eene boete van vyf pond sterling o by wanbetaling gevangenschap van ten hoogste zeven maanden c Boren dit bei lhht nq plaatst zy in groote letters De Transvaal gebruik van de Bollandsche Taal Ëngelschen in ketenf lu Londen loopen sinds lang geruchten dat het rapport van air Richard Martin den militairen commandant van Beetsjoeanaland ongunstig tnidt voor de Chartered Company en daarom door Chamberlain achtergehouden wordt De Londensche correspondent van de Manch Guardian verneemt dat in het rapport bevestigd wordt hoe de Chartered dwangarbeid heeft ingevoerd en by bet verleeuen van eoncesaies buiten baar charter is gegaan Zoowel de regeeringsparty als de oppositie keort bet af dat Chamberlain het rapport achterbondt totdat de Chartered er op geantwoord heeft het geldt hier toch geen beschnldigiDg maar bet officieel rapport van een daarmede belasten ambtenaar en dat had onverwyld moeten gepubliceerd worden Naar nit Kaapstad aan de Timea gemeld wordt hebhen de rechters Ameshoff en Morice in het geding betreffende de schorsing van de Star beeliet dat er slechts één interpretatie vaa artikel 5 der perswet mogelyk was nt dat het alleen sloeg op reeds door den druk gemeen gemaakte kopie en oiit op nog niet afgedrukte De President was das niet bevoegd geweest tot zyo besloit De eiachera werden in het gelyk gesteld on het besloit van den President buiten werking gebracht met zyn veroordeeling in de kosten De Star is inmiddels opnieuw verschenen Van baar aanvankelyk plan om een eiach wegene moreele en intetlectueele achade tegen de regeering in te stellen heeft de directie afgezien KENNISGEVING De BURGEHEESTER van GOUDA overwegende dat by gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Regentes aan deze Gemeente van elders een groot aantal bezoekers is te verwschteo zoodat het noodzakelyk is ter voorkoming van gedrang en oagelukken byzondere bepalingen vaat te atellen Gelet op artikel 137 der Algemeene PoUiieverordeniog voor de Gemeente Gouda heeft besloten de volgende bepalingen vast te atellen die van kracht zallen zyn op den 24n April 1897 Io Het ia verboden zonder vergunning van den Burgemeeater van des middaga twaalf uur tot dea namiddags half zes uut den weg dien de Koninklyke Stoet zal volgen met ry en voertuigen waaronder begrepen zyn kinderwagens en rywielen te berydenof in te nemen 2o Na dea namiddags zes uur mogen op Markt de Kleiweg de Lange en Korte Tien devreg de Wydstraat de Dubbele Buurt en de Lange en Korte Groenendaal slechts stapvoets worden hereden 3o By het voorbygaan van den Koninklyken Stoet zal de noodige roimte moeten gelaten worden 4o Het ia verboden met dèn stoet mede te loopen 5o Van des middags twaalf uur tot na het passeeren van den Stoet zyn ook voor voetgangers gesloten de Nieuwsteeg de Vogelenzang van de Varkenmarkt tot bet Lorabatdswatertje de Turfmarkt Noordzyde de Kerksteeg Achter de Kerk van de Kerksteeg tot de Kanonatraat de Bleekerskade de Raam zuidzyde en de Korte Groenendaal Vaa deze straten en grachten mogen door de bewoners alleen de verhoogde stoepen en trottoirs worden ingeuomRO De Kerksteeg en Achter de Kerk zyu tot des namiddags half twee uur toegankelyk voor hen die voorzien zyn au eeo door bet Kerkbestuur afgegeven bewjjs van toegang tot de St Janskerk 6o Langs den door den Koninklyken Stoet te volgen weg moeten de ait de huizen gestoken Vlaggen en Wimpels zoo dicht mogelyk langs de hnizen hangen ea maet de on derkant daarvan minstena 3 meter boven de straat blyven en op eenige yze aan de huizen bevestigd zyn De over de straat overhangende Zonneschermen moeten worden opgehaald of weggenomenevenzeer moeten alle Uitstallingen van Koo p waren op de stoepen zyo weggenomen 7o Het ia ten strengste verboden by het passeeren vao den Koninklyken Stoet met confetti werplinten serpentines bloemen of wat ookf te werpen 8o Tydens den geheelen door van het Konioklyk bezoek moeten de vuren aan boord van de in de Haven de Gouwe en den Kattensingel liggende Stoombooten geheel gedoofd en de atoom uit de ketel afgevoerd zyn 9o De Illimnaeerglazeo mogen aan de ie Torliofaten rersieriogen eerst na het vertrek van Hare Ihjeeteilen worden aangebracht Gonda 17 April 1897 De Borgemeester voornoemd R L MARTENS De Grootste eu Nieuwste Sorteering HEEËEür DASSEIT vindt meti by A 7aü OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 16 APRIL Vrkn slotkrs 88 98 98 97 104 84 84 8411 1 8 l iVU 91 98 lOS s 58 61 IS 18 106 96 41 100 94 52 680 925 1001 54 100 205 146 521 991 97 1831 1001 74 26 107 101 204 1261 100 52 54 150 981 621 76 102V 1011 100 1001 152 152 exd 100 4SV 102 10 187 103 70 107 21 44 V 8 187 213 1061 106 1031 1031 1161 1191 S2 112 NederUhd Cert Ned W S 2Vadito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNoiB Obl Geudl 1881 88 4 ÏTiLJi Inschrijving 1862 81 h OoBTENE Obl in p pier 1868 6 öito ia zilver 1868 6 PoaTUOAL Obl met ooupou 3 dito ticket S BoaLAKO Obl BiQneal 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bij Eoths 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpiNJï Perpet Bohuld 1881 4 TuaKEij Oepr Oonv leen 1890 4 Geo leening serie D Oec le niBg serie C ZuiD Apfi Rep v obl 1892 6 Mbuco Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4oabep 1881 AvBTBEDAU ObH atien 1896 3 UOTTEBDAU Sted luen 1894 S Nbd N Afr Haiidelsr aaad Arendsb Tab Mij Ceittfioatoa Deli MaalBohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Calt M i der Toratetil aand s Gr Hypotheekb pandbr 3i j Kederlaadsche baak aaad Ned Handelmaatsoh dito N W fc Pac Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr SVj Utr Hypotbeokb dito 3Vi OoBTZNB OostHong bank aand Edsl Hypotheekbank paadb 4 Auebika Ëquit hypoth p ndb 6 Maxw L G Pr Lieu cert 6 Neo Holl IJ Spoorw Mij aand Mj tot Expl r St Spw aand Ned Ind Bpoorwflgm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Itaue Spoorwl 1887 89 A Ëobl S Zaid ïtal Sptvmij A H obl 8 Polen WaTsohau Weeuen aand 4 BusL Gr EuB8 Amebika Cent Pac 9p Mij obl 6 Ohio fTorth W pr C v aand dito dito Wiu St Peter obl 7 Denver Sc Bio Gr Spm eert T t IUÏDois Central obl in goud 4 LouiaT N aabvillfl Oert v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mits Kansas v 4pct prof aand N Tork Onta8io Weat aand dito Penn Ohio obHg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Hoofdlyu oblig 6 dito dito Line Col Ie byp 016 Canada Can South Cert v aaod Ven C Rallw Na loh d c O Amsterd Omnibus My aand Bottetd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aan S Belqib Stad Antwerpen 1887 Vs Stad Brussel 1686 2 HoNQ Tbeias Begollr GeaelUoli 4 Oostenk Staatsleeaing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 fipANJB Stad Madrid 3 1S68 Ned Ver Bes Hyp Spobl oert KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de Leerlingen die medewerken aan de Zangnitvoeriog op de Markt hy gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de KoninginRegentes aan deze Gemeente op 24 April a s des namiddags niterlyk half vier aanwezig moeten zyn aan hunne verschillende scholen vanwaar zy ooder geleide zullen gaan uaar de Harkt en dat na bet vertrek van Hare Majea teiten onder geleide zullen worden gebracht de leerlingen van de schelen der hoofden UBER van CITTEET en LEOPOLD naar den Groeneweg de leerlingen van de acholon der hoofden GONDA en VAN DE PUTTE naar de Jeruzalemstraat de leerlingen van de scholen der hoofden HEIJ en VAN DER LAAN naar Achter de Kerk by den Korten Tiendeweg de leerl i n gen der iohoo I van den beer KRUISHEER naar Achter da Kerk by het Koatershui de leerliugen van de scholen van den heer KROPMAN Tan mejuffrouw BENDER en van de EERWAARDE ZUSTERS naar den Oostelyken gevel van het Stadhuis Op welke plaatsen sy tnsschen HALF ZES en ZES uur door hunne ouders en verzorgera koanea worden afgehaald Qooda 17 April 1897 Bargemeeater en Wethoodars voornoemd R L MARTENS Do creraris BROUWER op Ziterdag 24 April a i zal het Postkantoor zyn opengesteld Van 6 30 tot 12 nnr s m en van 6 tot 9 oor s av De bestelling der brievenpost zal d emaal namelijk te 7 en te 10 our e m en te 7 nar s av de bestelling der pakketpost tweemaal namelyk te 7 30 s m en te 7 30 s av worden aitgevoerd In de verzendingen heeft geeae veranderiog plaats De Dtraetenr van hec Poitkaatoor VORSTEH ADVERTENTIEN Kliniek on Polikliniek Toor OBHTEVBIE en tiriVjêECoijoeMB SpiMkaren dageljki Tan 12 g u ïratis Spreekuren Maandag Womsdag ea Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A BYL Oineetheer IHrecieur lil Verlichtings en Versieringsartikelen n groote eoorroad B WEIBERGEN ZWOLLE Aütoinatisehe vallen 1 3 i turren kakknrlftkken nc II ft 1 20 vnngen Tourtdarend oiiilor toBBioht au io ratteo mutssn i liiiEonde kevers in len nMbti Htellen noh vunüeLli wader op n UatPn niet dd wtn to reuk n Vorkoop togen toeafiiidiug v a a io liet liodrii rider renibouri VcraentïBilH Morkuur Nehnbert A Co Amsterdam NZ Voorburgwal 68 Tandarts E CASSITO Turfmarkt 171 uoada II i van 10 tot S uur kekalre ZONDAGS en WOENSDAGS roor middag Het FotograÊsch Atelier STKÖIO is dagelijks ooit des ZONDAGS geopeod jmn M h 6 Album por M H tretten met Z aSr F Proeven f 1 50 P VAN DEB WAALS Flaweelen Singel S8if by de Tiendeweg K M KUJlv SldOMVIlKVI KII i a