Goudsche Courant, woensdag 21 april 1897

Donderdag 3S April 1807 36ste Jaargang No 7853 ftOüMHË mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTEIJTIEN worden geplaatst tmi 1 6 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KIESVEKEENI6ING Algemeene Vergadering op WOENSDAG 21 APRIL a s avonds ten 8 i nnr op de Bo renzaal Tan den hr A DAM Kleiweg Spraker de Heer R K KlIPERS nifc OOAINCHIH Voorloopig Candidaat der Vereeniging Leden en z welke lid wenschen te worden hebben toegang Stedelijke G asfal riek te GOUDA De prija Tan het jas is 6 cent per M en Yoor KooktoeBtellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaametera bedrag de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekel ka afrekenen en van de fabriek lampen booktoeatellen enz t en betaling van eeaige centen per week in hnar bekomen i EININKLUKE KoninKHJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Tan H N van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage MeppierHraat 29 en 9 naby de Regentesselaan van Z M den KONIMG van BELGIË Indien q4J hoest gebruikt de allerw e bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruivenBorst Honig Extract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrflgbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B T WIJK Oudmater M KOLKMAN Waddinxoetn Miltut J fX iaiutlHttllkllMliulaweniloiitiigoi isigrT T te dheld yf MMt èm itaads in iedor hoisgeziB Mer PainlxpelierT ApamidaBie Pl l SO oant n oeit ni fl ifi de fiBi h ToM udflo in èi mBoeta Apothoken en b f AASobter ft Oo tt Bottordam Te GOUDA bfl A WOLFF Markt A144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt tlt i 5 onschidelyliite n o nukkdylMte poeBmlddel voor Hewe 1 BvooraldamesenKlndcrschoenwerk Ia de Appretuur van C M Muller fc C rlll B li llStr l4 Menlet noed op naam en fabrieksmerk Virhrnkar by cllnrtn WMelleri In lehOMWtrk lalariaaiM eanrtB ai n aMwa l D aatby W Sarfaaaaa ArabaH IVni is dt béflte iswryvlii tegen Jloht l eDinatiek LsadsnpgiiaQ kortom SSS lafm t v ua Tw iImei IV Heden verscheen ALBIl vu GOUDA 13 Stad ezichten in lichtdruk met map PIIMS f 1 9 Uitgave J T SWARTSENBURQ FEANSCEE ST00M7EEVEEU HN Gbemisclie Wasscherij TA H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fioofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en vervem van alle Üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kiudeigoederen Speciale inrichting voor het jatoomen van pluche mantels veeren bont ent Gordynen tafelkleeden enz worden naar de ienwate en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachsdel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Q uina Laroche IK Staalbcjjidende duina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINAWIJN AanbeTolen door tal ran binnen en bnitenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in fleeachen il ƒ 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREnEN TEGEN iSTHHA De inademing van den rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Asthtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel by Hoest en FcrAoMdï ifl fï oplossend en verzachtend Prija per fleschje 20 Pent Kea£pkukk HoLU Hofleveranciers Zeiat JDepót te Gouda hg den Heer A H TEEPE Apotheker en bü de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Een ware Schat voor de ongelukku e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retaü s ELFBEWARIIVG Hoilandsche uitgave met 27 ofb Prys 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verk ygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elktm boekhandel in Holland Lijders aan Bauw of Haarworm drooge vochtige Sehubbendauwworm en hetmet deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig Jeuken der huid alsook elkeandere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezenkonden worden door Dr Mebra s Flechtentod tentod Onschadelijk Gebruik Uitwendigt Prys zes galden Ned Ct tegenvooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrji van port en inkomenderechten Verkrijgbaar by de 8t Marien l rogerie Danzig Duitachland aBakroond Tentoonstel II n gSohosnmftker Bags AofrlflW Wereldbaroamd SahMiiAtvre taar LipAriD Satin enx lyti de beate middelwi voor bet tonder moeite keoric poetaen vsn Ue wart n f ekleord eohoenwerk Verkrygbawr y wlnkeliera in aoboenwerk i lant nen Drogeryen uns Uen lette S oed op DUiin en fabrieksmerk enAgesti W aardtMiann Ambeia eouda Dmk tu A BIUNKIIAM fc ZOON Uttkom§t voor i icsp ijoltjders Eindelflk ii het middel geionden ter beatr ding Tan een der meeat atmattende en geTreesde pynen Thans behoeft men geen kieepga meer te Ijden de hengate kietpgn Terdwflnt onmiddeliyk na aanwending Tan hot eenig en afdoend middel Kiespijntinctuur MERK Prys 6 cent per fleschje Mag in geen huishonding ontbreken Door goedkoope prys wordt ieder in de gelegenheid gesteld een proef te nemen Jlonsters franco tegen toezending Tan 2 blauwe postzegels Op alle plaatsen worden Agenten en Verkoopers geTraagd tegen flinke proTÏsie door 2 Firma T7 a23 JDXT Z A g Groothandel te Amsterdam Handgeld f 200 twee honderd gulden bfl het aangaan Tan eene Trgwillige Terbintenis Toor ZES jaren en Toor ingeljfden bj de Nationale MiUtie mef onbepaald verlof of in werkelijken dientt bg het aangaan Tan een Terbintenis om IWEB JAREN gedetacheerd te worden naar Oott Jndil Aanbreiiggeld TWIHTIG GULDEM Men melde zich aan Vrijwilligers en MÜitieplichtigen met onbepaald v lofhjs den Commandant van het Koloniaal Weridepót te Hardenoijk of bg een der plaataelyke of GarnizoeosOommandanten MÜitieplichtigen onder de wapenen tot hun onmiddellyken Chef Per bus 90 ct doozen GO en 30 ct pakjes 15 ct spaitje 60 en 35 ct mWW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Aesch Dooen met voet ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebruiksaanwywng Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Geurig en Onschadelyk ZaireriiigB ret tegen hranderigheid kliert achtige aangezicht en andere lichaamtroven en wonden strakheid en MAGQTs van 16 pCttot 2 QLBiwU n BouiUonhoudende SOEPEN lis a g g i s So u illoaa I in CAP SULKS zjjn Terkrjgbaar by de Firma T CBEBAS Gouda Vitr engm bij PAUL llORN Amtefdan roorhurgwat a Gebr StoUwerck s Chocolade en Gacao DtBimatlge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterdci fiibrleatie on uitdoitand gebruik van fijnt en fijnste grondstoffen garandoeroi Jun verbruiker van StoUwerck s Chocolade ec Gacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aBü den inhoad dor resp Etiketten Dt ma bdmalde 37 BroTets als HofleTerancler 44 £ ere Diploma s gouden enz Medailles een bewije iran uitaiuntend n fabrikaat K oeds 1871 sebretf de Accademie national de Paris Nous vovm dëaemona nne HodaÜle d or première elsNiie on oonaldératlon os votre exoflllraite ftibrloatlon de Ohooolat bonbons varies eto eta fabrikaat is verkrijgbaar bij IL H Confiaeurs Baubetbokjiers onz ena Generaalvertegenwoordiger voor Nederlaiïd Juiins Hatteulodt Amsterdam Kalverstraat 103 WMtoaüiXJ ll JB Mt i iU taJi VI eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten P isüekaarten Luxe Postpapier Konwkaarten en Rouwpost Bestelling en worden ten spoedigfste uitgeroerd bij A BRIIVKIIIAIV en Zn BINNENLAND GOUDA 21 April 1897 De Burgemeester dezer Gemeente is Donderdag en Vrydag niet op bet laadbnia t eprekeo maar wet die dagen aan s d woaiog vaa 10 tot 12i aur H H M M ïoUen rich bg bet bezoek aao Gciada doen vergezelien door raerrouw baroneiae van Hardeobroek freule Vao de Poll en gravin Ynn Limbarg Slirom den kanerbeer en particulier secretaris jhr De Kanit den adjudant jhr Van TetBidenordonnanoe officier graaf DomoDoeaa en den Ie stal mees ter Baron Bantiock De Nederlaodscbe Opera denkt Dinsdag a s te Amsterdsm de Tempeliers te geven de opera van Boomao die te Gooda indertgd in coocertVorm is oitgevoerd Wy faerinneron er aan dat de Kinderen Trgdagaiiddsg ten balf vyf nur op de reapectieve Scholen moeten tegenwoordig zyo voor de generale repetitie in de Sociëteit Ooa Genoegen Oadera en voogden zullen ker hieraan wel willen denken Doer het bettour van de vereeniging van onderwgcera aao opleidingsinricbtiogen voor onderwyzera n onderwyzeressen yn benoemd tot leden der eommisaie die een catalogus znllen laraenitellen voor nor maal lesseo de hb R J Kortmolder te Rotterdam H Leopold te Gouda J Tb Schiphorst te Delft J J Ten Have te s Gravanbage en J V DiseeU koen te Sliedrecht Men schrgft oit Haastrecht dd 20 April Het fierjang zoontje van den beortuchipper H liep Zaterdag alspelendeacbternit en kwam zoodoende in de Groote Ha en terecht Gelakkig werd het door zgo knecbt opgemerkt die zich niet bedacht dadelyk te water sprong en den lieveling redde Men scbryft uit Nieuwerkeik a d iJael Ji Donderdag 15 dfzer bemerkte eeo schipper onder onze gemeente door den Uael varende dat twee personen met een boodenkar van Gouda komende bezig waren met eeo geit te ontvreemden welke toebekoorde aan J H De daders die waarscboQlgk zagen dat hun baadelwyfe gezien was keerden tereg bepaald met het doel langs een anderen weg onze ge ÊfEUlLLETOISi 59 fWelnn sprak zij ik loister ffMevroQV Treaaoa zeide hij oi zBttelqk i nt woorden rekkende is alleen ia de hut aan de knst Die weinige woorden maaktea een onbescbrijfelQken itdruk op de freule Ëea oogenblik peinsde zij teen sprak lij 1 aastig Laat twee paarden zadelen Wij gaan naar de hat f En als de zwerveling terug is F Wij sallen once voorzorgen nemen Haar by zal niet terug zijn Ea dan vroeg Brica met spottende onbasohaamdbaid Dau ik heb a beloofd uw forlain te zallen maken antwoordde de freule met een glimlath fWelnn ik zal u het dubbel geven fan helgeec ik u had to adaoht ea dat binnen weinige dagen Maar sta mq dan ook trouw ter zgde De freule kan op mijn trouw rekenen antwoordde da jonge man met moeite zijne kalmte bewarende Hij verw dsrde zich daarop maar de freule riep hem terag Ik ga naar Malo zeide zij Waarsohyalijk zal ik u Bohellao en o het een of ander bevel geven maar volg dat niet op Toen zij alleen was bezag zy het flesebje dat zg uit hare aoerataire had ganoman tegen bet lühS meente te SBi ef ren J H gewaarachovrd stelde de politie er terstond mede in kennia De rgkeveldwachter N de Graaff hield op bet dorp een oo iu t zei en al heel spoedig kwamen twee personen met een boodenkar uit den Zoidplaspolder en ildeo ovrr bet dorp Eoo verder gaan Opgeboaden waartoe zij weinig lust hadden werd bon allereerat gewezen op t feit dat zo geen nummer op de kar hadden waarvoor zy geen voldoende opheldering konden geven Ëindelyk bemerkte de veldwachter een geit in de kar liggen op eeo zonderlinge wyze gebonden en met een zak gedekt Naar de herkomst gevrtagd werden er zeer tegenstrgdige verklaringen gegeven Ze hadden bem eerlgk gekocht eerst iu Goada later ooder Moordrecht Dat zg de geit ontvreemd hadden o neen daarvan waa geen sprake Echter werd J H welke die geit ala de zgoe herkende het dier terag gegeven en tegen de twee perEonen procei verbaal opgemaakt De H IJ S M heeft in de richtiug Rotterdam Amsterdam eu terog op de beide Paaachdagau 26 extra treinen laten loopeu De R K bisschop oit Haarlem is vergezeld vao cga aeeretaris den hear JofiEermaos naar Rome rertrokkeo Dat men niet te spoedig moet wanhopen aan t doen apleien van een drenkeling ia te Amsterdam weer eena bewezen Een schipper geraakte te wattr ongeveer na tien minuten gelakte t aan den matroos Ie kt G Rade maker van de iWaasanaarc die gekleed ta water sprong den drenkeling op te duiken eu de dokter vau het schip slaagde er toen nog 10 de levensgeesten weer op te wekkeo Oaze correspondent te Batavia aeiot ons ooder dagleekening van gister De veepest is op drie plaatsen In Batavianitgebroken N R Ot De commissie oit God Staten ran Friesland belast met bet beheer over hel door wyien dr L A Bnma aan de provincie ten dienste dnr tandboowkuoda vermaakt legaat looft eeo prys □ it van f 500 voor de beste mits goedgekeurde beantwoordiog der navolgende prysvraag Id het buitenland wordt bet rioolwater van rerechillende steden en het afvalwater van fabrieken alvorens in de openbare wateren te worden toegelaten met goed gevolg gereinigd door bet voor bevloeiing van laoderyen te bezigen en het aldna door don bodem te filtreeren kreeg toen een dolk die zij in eetü plooi vau haar kleed verborg en verliet langzaam ket vurtrek een langec gang volgende die flaaw door den aanbrekenden dng verlicht werd tot dat zg eeae deur had bereikt die z bohoedzasoi opende Is daar een priester F riep eene raawe stem O die koorts 1 die koorts I Ik l n het ceide Elisabeth het bed naderende waarop Malo ten prooi aan eene herige wondkoorts lag uitga trekt ft Ik heb een biechtvader gevraagd waarom lendt men mij geen biechtvader Vuar brandt er in mijne aderen Wat wilt gg dan bieehten Mijne wroeging Hebt gii wroeging M zeide de freule met soBsbaren spot Die komt wel laat Ualo Het is nooit te laat voor het berouw ffOij meent dat het altgd tijds genoeg is om geheimeu ta varradon Wees gerust ik zal u nkt noemen O die koorlsl die koorts Mjjn arme goede Malo Ik zal m j zelveu alleen hesohnldigen Ik zal mijne misdaden belgden en uwe medeplichtigheid vertwy gen Dat verwachtte ik ook vao uw troaw hart Ken satanische glimlach kwam op het galaat der freule terwyl zij aan het sohelkoord trok Brice veraoheen Zy beval hem een priester te gaan halen Terstond freule zeide deza met eeo sohgohrilig bedrukt galaat De paarden staan voor veegde hg er hg Qoed ffü rortnkkea aanstonds in verband hiermede en met du omstandigheid dat de opanbare wateren van Friealand dortr het afvalwater van verscfaillende indostriëo worden verontreinigd wordt gevraagd Welke resultaten zyo te verwachten zoowel voor het retnhoadeo der opeabare vatereu als voor dec landbouw van het bevloeien van landergen met fabriekaalvalwater tin het byzooder wordt verlangd zulks aan te tooneu met een voorbeeld aan toestanden in Friesland outleeod c Het antwoord moet vóór I September 1898 worden ingezonden aan den grifGer der Staten van Frieslaod Aao den tocht door Haarlem a omslroben door de leden van verachillende rgwielcloba boilen Haarlem werd op tweede Paarchdag door tweehonderd dames en heereo daalgauomeo Ook gisteren stroomden drommen vreemdeO meest op rywieleo naar Haarlem s dreTett ter bezichtiging an de bjaciatbenvelden Uen meldt uit Leiden Door ean aantal viienden en vereerders van w Ien ds R Koopmaos van Boekereo werd reeds spoedig na di B8 overlijden bealote cgDe nagedachtenis blyrend te vereeren door de oprichting van ean gedenkteeken op zyn graf op hetkarkbof boiten de Groeueateeg Gister had de onthalliag plaats Het monument bestaat nit eene halteenen zail met wit marmeren plaat waarin gebeiteld Aan de nagedachtenis van Rinse Koopmaos van Boekereo Oen menscheovrieod den Predikant den Bchrgver gewyd door zgufj vrienden an vereerders De overdiacbt en aanbieding van de familie geschiedde bg monde van Ds H P Schim ran der Loe£F predikant by de Hamoostrantsche gemeente die de verdienste vandenwaard gen afgestorvene op zoo velerlei gebied in warms bewoordingen nogmaals in dankbare herinnering bracht De ondete zoon van den betreurden doode dan heer J R Koopmaos van Boekereo aanvaarddd ook namens zyne moeder en verdere betrekkingen onder betuiging van erkentelgkheid het moonment De aanwezigheid van vele belan gatellen den op den doodenakker getuigde bg hernienwiiig van de genegenheid ds Vau Boekeren tgdena zyo leven zoo roimschoots toegedragen Maandagmiddag te 2 oor ia in de R C Ziekenverpleging aan de Keizersgracht te Amsterdam in den ooderdom van 68 jaren overleden mevroaw Christine Stoetz de bekende nllobt gij niets noodigP vervolgde zg tot den gekwetete Ik heb dorst Hebt gij dorst P herhaalde zy terwijl bare stem licht beefde Ja ik versmacht van dorst Ik zal u te dunken geven Malo Elisabath vulde een kopje met den drank die op tafel stood en schonk er snel en ongemerkt het fleschje in leeg dat i in de hand ha Zy reikte het kopje Malo toe die in een teug den gansohen inhoud uildronk De freule zette toen rustig het kopje op tafel zag den gekwetste aan met een somberen bhk en sprak met zonderlingen nadruk Uust thans Malo weldra zal OW lyden uit zyn De tion waarop zij die woorden sprak deed ean licht voor hem opgaan Met ptolselingea argwaan vervuld zag bij de freale aan Die argnaan weid verbazing die verbazing sohnk die schrik afgry zen Eensklaps trots de vreesetijke smart die het hem veroorzaakte rees by half overeind en met vlam mende blikken en het schaim op don mond riep hy met gillende stem Eeuwige schande over a gy hebt my targift geiceven ÜDdanks sioh zülve deinsde Elisabeth aenige schreden terug en het fleschje viel uit bare handen Ik twser u Ualo begon zij Gig zult de straf voor uw gedroohtelyk verraad niet ontgatin riep Malo en wilde zich uit zyn bed werpen maar op hetzelfde oogenblik zonk hij chtarover en bleef roerloos liggen Freule de Frateoros kwam langzaam nsderby boog lieh over haar alaohtoA ktnan aa praislda i Hat tooBeelspeelster van de Koo Ver Het Nedarl Tooncel c Chriatine Stoetz was een aoo algemeen bekende en geliefde toooeelspeelater dat man moeielgk iets oieow van haar kan z pen £ r zgn weinig Amsterdammera die deze altyd zoo ware zoo echte tooneel speel ster siot hebbon zien spelen en bewonderd Zg mantte echter niel alleen op het tooneet nit Zy aa aea zorgvolle moeder en grootmoeder en ook voor de leerlingen der Toooeolsehool meer eou moeder dan eon onderwyserea Van daie doode kan men gotaigen dat ig al goed was wat er aai waa Daardoor rsl sg èn by het Tooneal èn by het pobliek in dankbare herinnering bigron Men meldt uit Oirachot De beer Moulgn predikant alhier ia Zondag bet slachtoffer geworden van eeo noodlottig ODgelok Nadat bg zich tot laat in dan ond bad beziggehouden met de voorbereiding voor de godsdienstoefening van Maandag heeft hg omstreeks 12 uur zgn woning verlaten wat hg meermalen deed na drukke bezigheden om zich nog wat te verfriaachan Waaraebynlyk door de dniaternia of door de afgetrokkenheid waaraan hg in hoogemato leed misleid ia bg in een vgter geraakt die te midden van eoo dennaaboach ia gelegen oi daar rerdronkai Mooie Paaschaieren liap een atraatventar op eeraten Casacbdsg in de avenae d Italie te Pargs Van alle soorten en klenren had bjj ze op zyn wagen chocolade soiker eiereo bruine witte gele en roae En de kinderen ait de bnort stonden er watertandend om been Een juffrouw vroeg den prjja van een mooi chocolade ei Twee francs zei de man Vael te duur antwoordde de juffrouw en dong af Na aenig bieden bleak de koopman niet beneden de dertig sooi te fvilteo gaan on de jnffroDw blies een scbgn aftocht De man hur achterna Dertig aoas I De juffroow Nee vyf en twintig Eindelgk do man woedand Non daar heb je t voor nika I En patat amgt bg het mooie chocolade ei vlak in t gezicht van de juffrouw t Ei kapot en de jaffrouw een blauw oog Maar daar bleef bet niet bg Do jeffroav rent terag naar dan wagen zet baar mand neer en begint deu man mtt zgn eigen eieren te bombardeeren Deze bliod van woode en eiergrois grgpt ook in zyn wagen on too smgton ze elkaar een paar mioaten lang den kostbaren inhoad ïn gezicht ann stukken werkt spoeuiger ifan ik gedacht bad Toen verliet zy het vertrek draaide hot slot tï met den sleutel dien tij bjj zich stak en aenige oogeabtikken later verliet ly vergezeld vaa Briee het kasteel Nog geene halve myl kon zy afgelegd hebbtn toen Ttbnroe en Logoéllo met bet geweer in de hand het slotplaiu opreden De portier maakte aenig bazwaar om hen iu te laten by da afwezigheid der freule maar d toon van gezag waarop Tiburoa sprak dnldde geen tegenstand De portier was dan ook ai spoedig bereid om hen naar do kamer te brengeo waar Malo lag Groot was hunne verbazing toen z aan da daar gekomen daze gesloten vonden en den sleutel misten Op hetzelfde oogenblik klonk luid en aashoudand ene sohet de sohsi van de kamer van Malo zeida de portier Zyt gy daar zeker van P Volkomen eéter Dan moeten wy dë daar open stootsn sprak Tibaroe Maar de deur was van dik eikfn hout en weerstond elke poging Vruchteloos 0 k traehtte Legoello met eeue yzersn hout dia hy vond het slot te breken en van alle sleutel die de portier beast waa or geen een dia er op paste latasaohen klonk nog altyd de schel maar steeds zwakker en zwakker Zyt gy opgesloten Malo F riep Tiburee £ en dof geluid antwoordde 2yt gy bat slachtoffer van aeo mïadaadf vre de zwei veling Een anik eau suskt volgde en daarop wu aUea atU