Goudsche Courant, donderdag 22 april 1897

Directe Spoorwegverblodingen met GOUDA WInterdieast 1896 Aaogevaogen 1 October Tijd van tireeuwlcb SOtJDA llOTTlKDAM 7 17 7 68 8 36 8 43 8 61 9 57 10 40 1 18 7 69 10 4 6 10 11 IS 10 18 7 86 8 89 8 58 9 8 9 10 10 87 10 69 11 30 KOTTIKDA M O OVDk 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 Hage G 46 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8518 881 36 8 44 Voorb 6 68 10 17 ir 1 41 Z Zegiir6 10 88 1 65 Zot M 6 17 10 48 9 06 Ooada 6 88 7 50 8 13 9 18 9 4710 1610 5 18 06 18 68 8 17 8 14 n T R E C H T S O D D A 10 16 10 88 11 88 18 8 j08 8 68 4 45 6 14 7 56 8 09 10 88 11 66 18 84 4 16 6 84 10 46 1 4 84 10 59 11 1018 11 8 45 4 37 5 17 8 88 8 41 AMSTIBDA K S O V D A Amaterdan e 8t 7 16 15 9 10 48 9 84 8 68 emida 7 8 8 19 9 14 10 10 MAl 18 81 46 M Lut tt S ud Md n idi Biu BMBt h aM op Het Idnderpabliek heeft dolle pret en grabbelt M de stokjes saiker en chocolade op den grond De omstanders voren de vechtende aan Braro Smijt den Tark dood 1 JSnzooTOorts tot bet laatste ei tegen den neas van den koopmau kapot Tieog Maar toen hield het komieke dp Dn koopman vUeg op de jaffrouw aan gooide haar op den groud trapte haar op het lichaam en beokte baar met zyn misten zoodat y bloedend eo bewusteloos bleef liggen Politie De jnffroBW naar het hospitaal en de koopman in het cachot Het xiet er thana eTenata het vorige jaar met de vangst op de visacherjien aan bet Keikerak en deo Kop van t Land beide te Sliedrecht recht bedroevend nit De elften laten nog steeds op zich wachten slechts enkelen warden bemachtigd Ook de lalmvangst ia niterst gering Het zal dan ook geen verwondering baren wanneer de werkzaamheden eerlang worden gestaakt Met Pasohen is hei eerste nummer verschenen van een Democratisch Weekblad c onder den titel Radicale nervorming en ouder redactie van een oommissie nit een twintigtal medewerkers waartoe de kamerleden De Boer en Gerritieo beboorpn Het iocialistisch gemeeatebestnnr van Marseille heeft zyne betalingen gestaakt Eene uitgelote premie van 100 000 frca den 15a Jannari reeds vervallen is nog altgd niet gekweten en eene som van 10 millioen het eerste gedeelte van 33 millioen aan rioleeringswerken te besteden den 28n Maart vervallen evenmin De prefect had herhaaldelijk vrochteloos tegen de verkwistingen der social istische meerderheid zich verzat Als hoofddoel van het sterven der radicale partii of zooals zy liever genoemd wordt de party der vryzinniga democraten vindt men in het inleidend woord vermeld de volksklassen onttrekken aan de ongunstige omstandigheden waaronder zg leven Voor baar ia er één groot vraagntuk dat alle andere overbeerscht de stryd tegen de armoede recht doen aan de misdeelden Naar onze overtuiging is dat de hooge regeenog des 20ste eeuw is dit niets anders dan een eisch van werkniykbeid en recht En ook zyn wy overtuigd dat aan dien eisch evenmin als door te bohouden kan worden voldaan door een enkelen misstand op te ruimen eu evenmin door het andere ïkiterste omverwerpen doch alleen door te hervormen zyn grypeod met vaste hand atostorend op bet einddoel radicaal Dit is natnurlyk ook gericht tegen de liberalen die eveneens den toestand dar misdeelden willen verbeteren rbaar bezadigder willen te werk gaan en gel ideiyk willen hervormen omdat aldus op deu duur biyvende verbeteriogeD worden verkregen Op Witten Donderdag heeft in bet paleis fe Weeuen de Borg de voetwaiBchiug van 12 oude mannen door den keizer plaats gehad hy heeft dit sedert zgn komat op den troon slechts eenmaal nagelaten in 1889 na den dood van aartshertog Rudolph De keizerin heeft de voetwasschmg van 12 oade vrouwtjes sedert 1883 niet lueer verricht Zy zendt de maaltyden en gescheaken die er mee terbonden zyo aan de ieder jaar daarvoor aangewezen oudjes thuis maar Iaat ze zelf voor haar voetbad zorgen Te Corsghem hy Brnssel is Zondag een katoenfabriek afgebrand De schade bedraagt f 150 000 Te Harborg aan de Elbe zyn eeaige groote oliepakhoizen afgebrand De schade wordt op een paar millioen mark geschat Driehonderd soldaten hielpen mee om te blue schan Op de Paaicbdageq werd op het congres der Sociaal democratiiche Arbeiderspartij der parlementaire socialisten c gehouden En daar kon men hooren voor ons zyn liberaal eo radicaal lood om oud yzer c de radicalen cgn een conservatieve burger party Die arbeidersparty wil dus niets weten van do radicalen die zich toch als de loorveohters voor de misdeelden opwerpen De revolutionaire socialisten verketteren op hun beort weder de parlementaire socialen die hm te fiaow zyn Nu het overgroote deel der kiezers zal wel zoo verstandig zyn te glimlachen orer dezen wedloop van herrormers die tegen elkander opbieden in beloften Met geleideiyken doch gestadigen vooruitgang kon t men het verst Hand De instorting van het dak der kerk io de kleine Fransohe gemeente Brousse waaromtrent wij reeds een en apder meedeelden scbyot te moeten worden toegeiacbroven aan buitengewoon zware stortregens dte in de laatste 14 dagen dit plaatsje veel schade berokkenden Zondagmorgen celebreerde de pastoor jai t de mis Tan 10 uur toen plotseling gedurende bet Evangelie een vreeselyk gekraak vernomen werd veroorzaakt door het loslaten van het steeiien dakgewelf der kerk dat vervolgens met donderend geraas gedeeltelgk naar beneden kwam De kerk was overvol en een vreeieiyke paniek was hierdoor onvermydeiyk De kerkgangers storten zich dan ook gillend naar deo eenigen kerknitgaog Het was een algemeens vlucht van vrouwen kinderen en grysaards die elkander onder een ontzettend rumoer het laven betwistten De pastoor was de eerste dia het reddingswerk op zich nam en bygestaan door eenige andere personen vond men al heel spoedig aobt geheel verpletterde lyken £ en der slachtoffers de G8 jarige Louis Millet was niet gedood door de instorting van hbt dak bet bleek dat hy tydens de paniek onder den voet geraakt en lettertyk vertrapt was Zooats men weet werden bovendien een dertigtal perionen hoofdzakeiyk jonge meisjes ernstig gewond De kerk was in 1867 gebouwd en het bleek by deze ramp dat men by deo bouw met groote zorgeloosheid was te werk gngaan daar het dakgewelf stecbts op de muren steunde zoodat hat doorweekte metselwerk ten slotte moest loslaten De strgd om den ksmerzetel in het kiesdistrict Alkmaar wordt uitBlnitend gevoerd tuischeo de Unieparty en de Oud Liberalen Van den geest van toeoadering eu verzoening die van verschillende zydeo van buiten het district werd gepredikt is in de lokale p rs iwch iu de toongevende kringen eenig spoor te bekennen De kiesvereeni iog Keos gezind beid te Alkmaar en de Centrale Liberale Ki aver v eenigingt vinden in de AlkmaarachsCouraDta voor haanen kandidaat mr W van der Kaay een warm pleiter Even krachtig wordt da kandidatuar van mr £ Fokker verdedigd door de Schager Cooraotc de Nieuwe Laogedyker Courante en de Algemeene Gida c Behalve door de Unievereenigingen Vrybeid te Langedyk de Afd Schagen van de Liberale Daie en Yooruitgang te Alkmaar werd mr Fokker nog kandidaat gesteld door de Liberale Kiesvereeniging Bnrgerplicht te Heer Hugowaard en door de Libarale Kiesvereeniging te Heilo De Katholieken die io den strgd voor drie jaar tnssoben de beeren Treob en Van der Kaay by de herstemming ten guu te van den heer v d Kaay den doorslag gaven hebben geen kandidaat gesteld terwyl zy ook in den stryd tuBschen de Liberale fracties geeu partij hebben gekozen Een geiyk standpunt hebbwu de antirevolutionnairen ingenomen Qende MoordreoM Nie werkerk OapeUe Botterdem 6 80 7 86 8 80 8 40 9 10 7 88 S 47 7 88 8 64 7 46 l 7 7 56 8 88 9 10 9 80 9 86 f r f n 9 40 9 66 aotterdem OepeUe Kieawerkerk Uoordieokt 8eïd 4 55 6 68 6 17 6 6 6 8 6 14 6 11 5 81 6 19 6 87 6 85 6 61 7 t f 1 K 7 10 7 18 86 18 88 18 89 18 46 18 65 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 10 17 10 87 9 61 7 85 8 56 9 S1 10 99 10 86 10 48 10 48 De Liberale Kiesvereeoigiogen teWieringerwaard en Barsiogerhorn waarin de protectio nisteo sterk vertegenwoordigd zyn onthielden zicb van eene ofBcieele knndidatuur Aan de protect ion isten is evenwel door de leiders io overweging gegeven em indien zy hunnen stem wen chten uit te brongen die dan aan den heer Fokker te geven Een belangryk contingent is evenwel van deze z jde voor deo heer Fokker niet te verwachtpu 18 08 18 47 9 60 10 11 8 18 9 16 GOUDA D£N BAAS Aouda KeTeBkuiuQMoerkapelle Zoetermeer Zegffaard Voorburg Hage G 7 80 8 85 9 89 8 17 4 41 5 57 6 55 6 81 10 17 1 8 7 10 10 84 8 34 17 7 18 8 48 10 41 3 50 6 18 5 7 89 9 4 11 07 e O V S A D T B I C H T Ooada 6 80 6 37 7 18 7 65 8 81 9 8 9 58 10 19 10 57 18 56 8 80 OudLew 5 46 8 54 H H l Woerden 5 68 7 3 8 18 t 11 Utnokt 6 18 7 48 8 88 9 54 10 5111 45 1 87 8 08 I Kaar siBterdam f Stopt Woenidag 1 80 7 61 8 16 10 17 lOM IIM e O D U A A H 8 T E R D A H Oouds M S S 81 9 58 10 67 18 10 4 11 AnatarduB G St 8 14 T 10 6 l t 1 1 6a6 titpt tt Nntdoip Iitidaclieiidai en mjn Snimt w Hdndtip Bg dezen stand van zaken wordt de uitslag der stemming met belangstelling te gemoet gezien te meer daar zy vry zeker de sterkte der Ouden Jong Liberalen in het district Alkmaar zal aantoonen Aan een van den goaveroear van Atjeh ontvangen telegram wordt door de Jav Ct e het olgende ontleend Den 16n Maart om 5 nnr raltte van Segli eene patrouille oit naar de bcntint KotaBaroe met het doel om den vyaod die de laatste dagen aan de wallen dier verlaten versterking werkte in hinderlaag te laten vallen Om 7 uur naderden eenige vyanden de bentiog twee er van werden neergelegd en de overigen verdreven terwyl een achterlaadgeweer werd buitgemaakt Op den terugmarsch die om 9 aor oudernomeo werd werd de kapitein der infanterie J A Dryber niet levensgevaarlyk gewond Omtrent de verwonding van kapitein Dryber is aan het Bat Nbl t geseind dat zy heeft plaats gehad by de vernieling van eene vyandelyke versterking en door een contourschot in de linkerzyde Aan verdere van den gouverneur outvangeo telegrammen wordt oog het volgeode ontleend Naar aanleiding van berichten dat Toekoe Tjoet Lam Tengah met honderd gewapende volgelingen oit het gebergte was afgedaald om zieh van Itvensmiddeien te voorzien in de kamponga van de VII Moekims Baid en Lam Krak is van den 16a dezer af dagelyks bet gebergte van 1 kilometer beoosten Batoe liinfang tot de kloof Olé Taroemdoor coionnea van twee compagniën uit Kota Radja afgepatrouitleerd Den eersten dag rukte daartoe ook oit eene compagnie van ëamhani de troepen werden zwak beschoten waardoor de Eoropeesche onder officier Zinkbsan eeo schampschot bekwam Den tweeden dag werden baitgemaakt één acbterlaadgeweer en eemge voorlaad wapenen doch dien dag evenals de volgende dagen werd geen vynnd gezien Om het tracé vnn den w g tot de Pengapit te bepalen rukten van Imdrapoeri op den ISen dezer drie cnmpagniën uit de vyand opende het vuar van verschilleode hoogten doch werd apoedig verdreven en tot over de Pengapit vervolgd de plaats voor de brug over die rivier toe waar men met den weg op bet einde dezer week vermoedeiyk zal zyn gevorderd werd aangewezen geene verhezen werden geleden De cholera neemt te ludrapoeri af de aangetasten herstellen m est allen To Samabani kwamen geen nieuwe gevallen voor terwyl die ziekte zich te Kota Radja nog sporadisch vertoonde In den nacht van deo 20n op den 21n is de waarnemende controleur der XXtl Moekims met 6 brigades mareohansseetii opgerukt naar de schuilplaats van Toekoe Tjoet Lim Tengah by Lam Doesoeo in het hoog gebergte bezuiden MamprihWest De afmarsch geschiedde van Lambaroe om acht nnr in deo namiddag na eeo hongst verraoeieoden marsch werd om 4 uur in den voorniddag de bchuilplaats bereikt de overval gelukte volkomen Toekoe Tjoet Lam Teagab eo zeren volgelingen werden gedood terwyi werden buitgemaakt zes aehterlaalgeweren één jachtgeweer één repeteerkaraSyn acht voorlaadgeweren en zeer veel munitie Atle huizen werden verhraod de bezittingeo veruield hooderde patronen gingen in den brand verloren Aan onze zyde werden geene verliezen geleden Om 8i nor voormiddag waren de marechaussees te Pa ar 8ibreh terog 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 6 18 6 51 4 15 8 50 8 44 4 11 4 40 4 60 4 67 5 04 5 10 1 64 8 01 S Ot 8 14 6 40 3 09 4 04 4 88 DEN H A A Ttreoht 6 88 7 50 9 9 88 Woeidee 6 63 8 11 Oadewatar 8 19 ir Oouda f 8 38 9 84 10 10 Io deozelfd n oacbi trachtte men eene koloone van Indrapoeri de nieuw opgeworpen benting KotaBa Theu te verrassen de vyaod ontdekte de koloone toen deze de benting tot op 100 pas genaderd was eu vluchtte overhaast eeu gewonde twee voorlaadgeweron twee klewangd eu zyn geheelen voorraad munitie achterlatende I By het voorgevecht dat daarna ontstond Mverd de Earopeesche faaelier Karreman lichtI gewond Gisteren werd begonnen met den aanleg van een korteren transportweg van Niroea naar Pasar Sibreb Te Boioen is j I Zaterdag èen grafkelder gevooden vau Germaansoben oorsprong Eene ooeveelheid van ongeveer drie wagenvrachten keiateenen was zeer regelmatig opgestapeld in welks midden één groote deksteen lag waaronder een fraaie graiiwsteenea beitel eo een spitflvorraigen bewerkten steen welke beide voorwerpen eeo lengte van rasp 12 en lOj oM hebben De omtrek der keienopstapetiog was ongeveer 6 M en de hoogt 1 M omen of scherven van urnen werden niet gavonden Het geheel dat verwoest is was voor de ond beidkande zeker merkwaardig Oe bovengenoemde voorwerpen ayn door ieotaad aangekocht en zolieo zeker lo het Dret ch Maseom of in dat te Leidea worden geplaatst Gisterenmorgen ontstond te Arnl pm in de Langstraat tosschao de gebroeders Beks hoogloopende twist Messen werden daarhg getrokken mst het noodlottig gevolg dat de eene broer den ander den pols dor rechterhand afaneed en hem eeo zware verwonding aan het achterhoofd toebracht De dadfir is terstond gearresteerd De verwonde is naar bet ziekenhuis overgebracht Op den klank af Een dokter gaf een ingebeelde patiënte den raad zeebaden te gaan nemen N verloop vao een maand of wat wordt hy weder by de familie ontboden voor een ander patiënt By het verlaten der woning z t de da aa tot den dokter o ja dokter ik moet u oog altyd bedanken voor uw uitstekeuden raad Dokter Zoo mevrouw heeft het gebol pen Dame Uitstekend dokter ik heb vier baden in de week genomen Dokter Wat blieft u Wat voor baden Dame Wel zeepbaden Dokter O zoo ja juist eo t is u goed bekomen Dame Uitstekend dokter ik dank n oog wel Gisteren hadden zich voor de rechtbank te Amsterdam te verantwoorden een moeder met haar drie zoons de laatsten onderscheidentyk oud 17 16 en 12 jaren beklaagd van onderscheidene diefstalten de moeder beklaagd van heling Soboeoen kleediogstokkeo biljardballen paraptuies alles was vao buo gadiog eo de jongens versohaften zich toegang tot onderscheidene perceeleo door het stnkdrukkeo vao kelderveusters het verbreken van dearsluitiugen enz De moeder was door de politie reeds vroeger gewaarschuwd daar du jongens reeds lang verdacht werden van oneerlyke handelingen De twaalfjarige jongeo die nog op vrye voeten was gelaten werd Zaterdag avond gegrepen terwyl by bezig was lood te stelen De moeder is niet io hechtfnif D e vader een spoorwegwerker is byoa attyd van huis De vrouw ontkende begrepen te hebben datbet goed op oneerlyke wyze verkregen was enzei dat ze te veel kinderen ui tien had omop allen te letten i De jongens hebben bekend Een van ben werd op yo 136 jaar reeds wegens diefstal veroordeeld eu bracht reeds 21 maanden in de gevangenis door 7 86 6 6 6 97 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 DA 10 4 9 37 9 47 64 10 01 10 07 7 45 6 47 GOD 10 84 1 40 4 10 4 33 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 58 4 39 6 18 9 84 4 63 6 30 9 48 5 04 6 89 9 59 4 08 4 885 15 5 58 607 488 8810 1010 88 9 07 10 34 9 88 10 64 9 86 1 9 49 11 10 sa lUf 4 45 6 13 1 4 7 De off V justitie mr Hvgenpoth tot Aerdt eischt tegen de beide oudste jongens driejaren en tegen de moeder ééo jaar gevaogeniaitraf voor den joogsteo jongen ontslag van rechtsvervolging en dlaatsiog in een ryksoproedingsgesticht Terdadigen waren mi Koning Kirbergen en JaeobwHi Uitspraak over acht dagen Op da Wadden achter Uakwert is een levende brninvisch gevangen Het dier is naar Artis te Amsterdam opgezonden jp De te Naaldwyk op te licbten zuivelfabriek zal ook worden ingericht voor kaaabereidiog De kosten zullen waarschyniyk 30 a 40000 gulden bedragen De uitwerking van het plan is opgedragen aao een commissie bestaande uit de heeren A L Verhagen K A de Groot L Veenman en P van Staalduicen Thaos hebben zicb reeds 20 personen met 220 koeien aangesloten Uit Wageoingen meldt men Naby Renknin ooder deze gemeente ia gisteren nacht gevonden J R atokflr van den Oosterstoomtram welke ten 3 37 uit Wageningen is vertrokken Men vond den man met verbrijzelden ïchedel liggende met de beenen over de rails Het ongeluk werd eerst opgemerkt toen de tram te Renkum aankwam waar de nachtwacht Kamps dan conducteur opmerkzaam maakte op de afwezigheid van deo stoker De tram is toen teroggekeerd en vond toen bet lyk Het lijk werd naar Arnhem overgebracht De politie doet onderzoek naar de oorziak van bet ongelak De man was juist ondertrouwd Uit het rechtsgebottw te Arnhem is sedert eeoige dagen ontvlucht Johannes Wilhelmus Berendte 18 jaar die 1 jaar gevangenisstraf moet ondergaan De officier van justitie te Arnhem verzoekt aanhouding en overbrenging naar het Hoia van bewaring te Arnhem Men Bchryft nil Haarlem Gister avond tegen 8 nnr weerklonk luidt gejuich op de straten die leiden naar het politiebnreau in de Zyistraat Eyen ryen ryeu in een ws entjec zong de jeugd achter een paar agenten van politie die een bekend straatfignnr vrouw B die voor de zooveelste maal weder eens dronken was gingen opbergen Luid gejuich was het zooals gezegd doch voor het diep tragische dat achter de joelige menigte kwam hadden niet velen oogen Aan de twnd van een agent kwamen daar de twee kinderen van vrouw B een allerliefst meisje van 3 jaar ongeVeer en een flinke jongen van een jaar of 5 De schapen die niet alUen konden thuiabiyven zouden aan het bureau den nacht doorbrengen De concerten gedurende de beide Paaschd en op het tentoonstellingsterrein te Dordrecht gegeven zyn bezocht door ongeveer 5000 betalende bezoekers Gisteren ia door de politie te lieeuwarden gearresteerd de portier W van het spoorwegstation als verdacht van het plegen van fraude met retoarbiljetten Gisterenavond ia per bomschuit Energie II schipper den Hayer te Scheveningeu aangebracht een lyk op aee gevischt vermoedelyk van een Eatwykschen zeeman Het is door de zorgen van de Scheveningsche politie gekist en naar de begraafplaats overgebracht Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 21 APRIL Huis en Erf aan de Gonwe O No 69 k J L Brons voor f 1S90 Huis Erf en Tuin aan d breede zflde der Karnewelksloot R No 510 k L E Besselzen voor f 1660 Huis en Erf met een GaDg daarnevens en Grond daarachter iu de Bnomgaardstraat RR No 9 k M H Heerkens voor f 890 Twee Huizen eo Erven en Grond io de Boom gaardstraat RR Nos 20 en 21 k W Verben en H V d Hork voor f 1420 BttUenlandscb Overzicht Het voorgenomen bezoek van keizer Wilhelm aan Weenen entde reis van keizer Franz Joseph naar Petersborg worden door de Hongaarsche bladen met ingenomenheid begroet als bewezen voor de aanstaande hernieuwing van deo Driekeizersbend met vredeliflveode bedoeling Uit Budapest wordt gemeld dat de persalgemeen het denJkbeeld uitspreekt dat iederverbond ook dat met Rosland welkom engeheel ia den geeat der Hongaarsche staatkunde is als het slechts eeriyk den vrededient De verandering ia het Roemeenache ministerie wordt eveneens gehoodeo voor een bewys dat koning Carol zich volkoman aansloit bi de staatkonde vaa Weeoen en Berlin Het ia noodsakel jk geworden door da gebenrte nissen in het Oosten die groote gevaren voor Ooatenryk Hoogarije ia zich slaiten dat de groote Earopeesche mogendheden zich krachtig aaneeosluiten om tot een oplossing te komen zonder gevaar voor den Earopeeschao vrade Die oplossing wordt door de goede verstandhouding der drie keizers mogelyk gemaakt Ook bet ofBcieuse Tarksobe hof orgaan Ikdam € bevat een artikel waarin de aanstaande reizen der keizers bewyzeo van vredelieveode gezindheid wordeo genoemd Sir Alfred Milner da nieuwe Huoge Commissaris van de Kogalsche Regeering te Kaapstad is Zaterdag van Southampton naar de Kaap vertrokkcci De Press Association waet mee te deelen dat de wijtiging van zyn plan hy zou eerst 1 Mei gaan niet bat ge volg ia van den toeataod in de Kaapkolonie noch van zyn bedoeling om lord Rosmead nog te zien en te spreken vóór diens vertrek naar Engeland Lord Rosmead zal uit de Kaap vertrekken vóór Miloer a aankomst generaal Goudenoogk aal als Hooge Commissaris fnngeeren zoolang de opvolger niet is gearriveerd De uitspraak van het Hooggerechtshof te Pretoria io zake het dagblad Tha Stare te Johaonaabarg dat door Krager was opgeheven tn thans weder ftiag verschijneo geelt dar Vo8s Ztg c BBoleidiiig om te conatateeren dat Engeland voortaan oiet meer mag beweren dat voor de Uitlanders geeo recht bestaat ooch dat de rechters io Traosvaal en willoos werktuig zyn lo handen van het Uitvoerend Bewind By het Engelsohe eakader in de haven van Durban geanderd zyn ook het pantserachip iMonarcbc en de kruisers Aslraeacen Scjtlat die met volle kracht uit de Middel andscbe Zie zyu komen stoomen De gooveroeur van Natal IS te Durban aangekomen en beeft een bezoek aan de schepen gebracht Op een vergadering van republikeinen te Lissabon is een krachtig protest aangeoomeo tegen eeo mogelykeo afstaod vao Delagoabaai aan Engeland Verder verklaren zy in de Monarchie die op allerlei sliokscbe en vernedereode wyzeo al zooveel Portogeesohe bezittiogeo te loor heeft lateo gaao ook op dit stuk geeo vertrooweo te stelleo 1 De moorddadigste slagen zyu geleverd by Karia eo by de passen van Reveui en Meloeua Karia ligt aan den weg die van Nezerós uit naar het noorden loopt Aualip9is links laat liggen n daarna ombuigt naar het dal van de Uavio vaawaar het Turksche leger io Ela són van achteren kan worden aangevallen De Meloena pas is gelegen op de westelyke helliog van deo Olympus ten zuidwesten vao Elaasóo en teu noordeu vao Tiroavos gisteren verkeerdelijk Toernava genoemd Het is een zeer belangryke pas een van de doorgaogen waardoor men Griekenland kan binnendringen en op Larisa anorukkeD Hier is be ig ge treden van Zaterdag tot Zondag en met afwisselend geluk maar ten slotte hebben de Turken overwonnen Beide partijen hebben veel dooden en gewonden de Gnekscbe driehonderd 00 de Turkeo hooderdvyftig Meer naar t zuidwesten niet ver van Damasi moet de Reveni pas liggeo die ook het toooeel van een woesten stryd is geweest De Turkeo hebben hier Zendag beproefd zich een doortocht naar Grieksch Thessalië te baoen en vao t westen Larlssa te naderen Zy zyo daarin niet gestaagd ondanks hun herhaalde pogingen De Grieken hebbeo deo pas krachtig verdedifïd eo de Turken ten slotte teruggeslagen Van Gnekscbe zyde wordt zelfs beweerd dat zg zelf de grens zyo overgetrokken eo op Damasi aaornkken Dat de slag ht et is gewpest biykt nit het aantal dooden en gewond u hy de Grieken alteen duizend hy de Torken naar alle waarschynlijkheid meer Van Turksche yde zyn roim twintigduizend man aao den slag geweest de sterkte van de Grieksche legermacht wordt niet opgegeveo Byzooder hevig is er gevochten om den post Qritsovali die blykeos de heschryviogeo aan den Revenipas moet liggeo Eerst ia hy door de Turken veroverd maar de Grieken hebbeo hem Maandag onder bevel van den kroonprins zelf hernomen Daarna scbynen ze verder voortgerukt te zyn Over de verdere bewegingen van de Grieksche troepen die de Araobthos ever zyn go trokken en in Epirus gevallen na een hevig gevecht by den overtocht ia nog niets bekend en behalve het voortgezet gevecht aan den Reveni pas schgnen gisteren geen gevechteo van beteekenis te zgn geleverd Volgens eeo telegram nit het Turksche hoofdkwartier befinden de Turksche troepen zich io de vlakte van Larissa dos in de nabybeid van het Grieksche hoofdkwartier Een eokele ia de buurt liggende hoogte is nog in bet bezit r Grieken De Turkeo moeten thans Larissa zijn bionengerukt Burgerlijke Stand GEBOREN 15 April Johannes Cornelia onders M H van Leeuwen en M Velthois 16 Johaones Marinos ooders S van Loon eo W J Steeowinkel Willem ooders C vao Hofwegen en J M de Roos Johanna Maria ouders A Kvinkelenberg en J 0 vao Leeuwen Witbelmina Hendrica ooders A G Snel eu G H deo Hertog Petrenella Francina coders T deo Hertog en A M de Borst 17 Johanna ooders P J Melkert en W Wynen Gerardus Johannes Franciscni ouders L van Blokland en J L M Sprayt Anthonia ouders A P de Jong en A Sirre 19 Dirkje ouders J de Brain en J Groeneodyk Johannes Marious ouders L de Vroedt en J M Schwartz 20 Geertruida oadera P de Jong en G Nienwveld OVERLEDEK 18 April A Barneveld 13 m GEHUWD 21 April H van Vliet eo G Ueilof KlelDbandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet vao 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen eeu verzoekschrift vao deu navolgenden persoon waarby Vergunning wordt gevraagd om iu de by zyu naamvermelde localiteit sterken drank in het kleïute mogen verknopen als Naam v d verzoeker Aand der localiteit J C den Edel Vogelenzang M 63 Gouda den 21 April 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De Grootste uii Nieuwst e Sortetring HEEREN DASSEN vindt men by A van OS Az Kleiweg E 73 73q GOUDA Beurs van Amsterdam 20 APRIL Vrkrs 887 slotkra n i 9 V 104 841 H l 8 V l 84 1 21 6S i 7 98 lOS s 18 91 H 18 A 106 6 41 100 94 82 680 ns loov BI 100 206 ua 52 e 87 iss V io v 74 26 107 101 204 2251 ioo B2 64 160 98 8 76Vi 102V 101 lOü 1001 152 162 xd 9 100 437 102 10 13 103 70 107 21V 44V 8 187 218 106 106 108 108 116 1 SÜ U Nedbuland Cert Ned W S 3Va dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNQiB OjI QbudLlSSl SS 4 iTiLi Inschryving 1882 81 B OoaTENR Obl in papier 1868 6 tito iu zilver 1B68 G PoETUGiLL Olil met coupon 3 dito ticket S Rusland Maxv L Jr Pr L Bii eert S Kbd HoU fJ Spoorw M aan l My tot Ëzpl T 3t Spw aan U Neii Ind Spoorwegm aand Xed Zuid Afr Spm a ai 6 dito dito dito 1391 dito 5 Italië Spoorwl 1887 89 A Eob S Zuid Ital Spwniij A H obl 8 PoLBN Warsohau Weauea aand 4 RusL Gr Rum Spw Mij obl 4i Battlarho dito aand Faslowa dito aand 6 Ivrang Dombr clilo aaufl fi Knrak Ch Aeow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambbika Cent PacSp My obl fl Chic k orth W pr C v aand dito dito Win St Peter obt 7 DenverSi Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceatral obl iii goud 4 Loaisv N aBhvillit Cort v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miea Kansas v 4pet preL aand N Tork Ontasiofc West aand dito Peoa Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 liyp in goud G St Paul Mino k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlyn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 015 CAK1 DA Can South Cert v aand Vin C Rallw Na Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rottetd Tramweg Maats aand Nep Stad Amaterdam aand 3 Btad Roltordam aan 3 Beloib Stad Antwerpen IS 8Vi Stad Pruasel 1888 3 t HoNO Theis Regullr feBellsch 4 üobtenb Staatslcening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 fipxNJE Stad Uadrid 3 1868 Na Ver Bea ADVERTEWTIEN By vonnis van de ArrondissementsRecht bank te t Qravenhage den 26 February 1807 gewezen is het bowelgk den 22 Jnlg 1879 te Soerahaya gesloten tuaschen JOHN HËKRY VAN BLOMMESTËIN Fabriekant gedomici lieerd te Gravmhage en JOHANNA CHARLOTTE DOYËR wonende te Qravenkage op den eiach van laatstgenoemde verklaard te ayn ONTBOUDBN door echtscheiding Voor uittreksel de Procoreor der Ëischeres W THORBECKE MeV MEI hieat mich aan liefst te GOVDM eene Binke DIENSTBODE P G 23 jaar ond en van goede getuigen Toorzien Br fr onder No 2i28 aan het Bureaa van dit Blad B Verlichtings en Versierisgsartikelen in grooteu voorraad B MEIBERGEN ZWOLLE Zomerseizoen 1897 Gez VAN DAITTZIG Hoogstraat A 127 hebbeu de eer de onivangat te berichten der NIEUWSTE MODELLEN EN s en bevelen zich terens aau voor het leveren en maken van COSTIIMES MT De van Oudsbekende wê ECHTE en WERBLDBEKOEMDE DBVeniTER HOEK Oeurlgtte en tl mte aller Koeksoorttn Qe OUDSTE FABRIEK op dergelijk gebied van KLOFUAN BAERSELUAN Groote Poot is verktygbaar bg J VER WEU Markt TE PARUS Zenden gratis SS franco E ALHI mei bet praohtiK geiliustreerd nederlandscnen of franschen bskst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgakomen modellen voor bet Zomaraelaoen van kleederen boeden enz voor boeren damai n kinderen op gefrankeerde aanvraag taa II JUL JM UZOT i C PARIJS Stalen van ilJden wollen en katoenaa toffen laken enz enz worden eveneeni ft nco toegezonden doob men gelieve daa Toor de loorten op te geven en ongeveer é prijzen ta bepalen Dit album bevat tevens de inliofatlngaB Welke voor de goede en prompte uttvoarlngw dar beitêlllngen benoodlgd ln ButêlUngtn van S5 franc en hoogtr wordan met eena verhooging van 5 0 0 Avam traeht ênsiii 99n tnkom nd9 FêehtM m tdU platuttn van ffadarland aan kuit hêzorgi Dff klanten hebban geena formalltaita Toor de Inklaring of anderainti ta varvuUeB daarl nB réêxpéaltMali t § Bozêniatt ifotrè Brabant daarmede belast is