Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1897

36ste Jaargang Vrijdag 83 April 180T No TS54 fiOMGHE GOIRANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 iianco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VIJF CENTEN OrE mSE TEBE OOnE De Notaris H QKOENBNDAAL mT f te Gouda ia voornemens op WOENSmÊalat DAG 28 APRIL 1897 dea morgens 9 uQr aan de woning bewoond door W VkhBOOH aan den Veenweg in den Znidplaspolder Wp A no 53 onder Moordrecht nabg het Statiou in bet openbaar om COU tant geld te verkoopen 13 ROEIEN gekalfd en niet gekaltd hebbende 1 VAAEKOB 1 goiate VAAK8 4 PINKEN FOKKAIiVEREN ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOEREN WAGEN BRIK Swielige KAR SCHOUW TUIGEN Bouw en Melkgerecdschappen BRANDHOUT PLANKEN en BIELS En hetgeen verder ten verkoop zal worden tWlgebodeil Te bezichtigen op den dag der verkooping van de morgens 8 9 onr Nadere information geeft voornoemde Notaria GROENKNDAAL te Gouda OPIHBARS VERK00PIN6 in STEIN te GOUDA om Contant Geld ten overstaan van den te Baaitretht gevesligden Notaris J K OEl A iiT op VRIJDAG 23 APRIL 1897 a morgens iO aren aan de Bouwmanawouing S Nr 8i bewoond door Bbndrik Prtebs van 13 Koeien die gekalfd hebben of op kalven staan eenig e FOKRALVEREN 1 ZEUG met BIGGEN Bouw en Melkgereedscbappen als 2 WRINGTOBBEN 2 PEKELBAKKEN KUIPEN STAREN EMMERS KAASVATEN KAASPLANKEN en STANDAARDS een smalle SCHOUW enz eenige NëUBëLË en HIJISRAAD eene partjj BEST gewonnen BOOI eene partij RUIGE MEST eenigo TAKKENB0S8EN enz Des morgens vóór de verkooping te zien Stede ke Gasfal riok te GOUDA De prjjfl Tan het gas is Ö cent per M en voor EooktooBtellen of Motoren 4Vi et Onder zekere roorwaaiden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt d huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen en van de briek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hunr bekomen OpenlDaar Onderwijs Maling van Leerlingen op de De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de InsGhrUvIng van Leerlingen wier plaatsing men met den laten JUNI 1807 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op OINSDAQ den 27fiten APEIL 1897 des namiddags ten vyf nar Voor verdere byzonderfaeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de CommiBsie De iSecretarü J H VAN DEB VOORT Gouda 13 April 1897 Goada Dnik vu A BSINKUAI fc ZOON I D P J A LEVEDAG AHTS is verliiilisd Verhuisd Mcj J AIJTA stads Verloskundige van den TIENDEWEG naar de Spieringstraat F 24 Op het terrein en in bet lokaal zal een entree van 30 eest worden geheven en voor boven en zg balcou f f per persoon Hen die vóór elf ttur de zaal ot het terrein verlaten wordt de entree ternggegeven J I BOTH Hotel Café Restaarant Stalhouder VLAGGEN in alle grootten en soorten voorhanden TB KOOP en TE HUUR Zooals NationaleOranje WaldecfcPyrmont Zyden en De coratieVlaggen ook Wollen Scheepsvlaggen Oranje Koorden met Kwasten en verder alle benoodigdbeden voor versieringen Wol Vlaggendoek iu alle kleuren Concurrentie Vlag gfen 3 El lang 60 Cent in de FINALE UITVERKOOP bjj I H HEIISIER Korte Tiendeweg KoninkHJke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM van H i van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Kepplerttraat en 0 nabvi de Regentesselaau van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 2wl HJLIA ISTTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en i verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vis MILD VeerslBl B 126 te Jouda A BOUMAN Moordnda J C RATELAND Boaicop B V WIJK Oudmain M KOLKMAN Waddinxveen Bekroond Tentoon tellinsSohoeamftkeTy i IUg Aug 1898 WtMldb rMmd SohoenAppra tonr LlparlD 8 Ün ena lyn do Botte middelaa voor befc looder moeito ksuriff poeUeo T n lle iwftrt on kleord choanwerk Vorkrygbaftr by wliikKlleri la iiohooawerk UalAniérlBii Drogeryen enB Ven lotto good op nMun n f bri ksin rk TECELAAR KOMT MET HET KoniDginnen Feest met ijn KRAAM heeft zeker reeds menige Dame uitgeroepen wanneer er aan het moeilijk lastig vervelend tydroovend huiselyk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeuiging en Duitsche HuiavroawenVereeniging Berign aanbevolen de vertrouwbaorste bronnen voor vrouwelgke handwerken Magie Weaver Stop Appiraat bezit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in huis voorkomende Stopwerken aan Kousen Linnens etc niet alleen spoedig maar ook prachtig gelijk als nieaw geweefd uit kan voeren Prgs met proefarbeid en handleiding ft 2 00 onder rembours zending Eenig adres Verzendhuis Merkur Commandit Maatsohappy G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Oiii te vertwijfelen Uitkomst voor Kieispljiilljder § Ëindeiyk is het middel gevonden ter bestryding van een der meest afmattende en gevreesde pynen Thaoe behoeft men geen kiespgn meer te lijden de hevigste kieapyn verdwynt onmiddellyk na aanwending van het eenig eu afdoend middel Kiespijntinctuur MERK Frys 6 cent per öeschje Mag in geen huishouding ontbreken Door goedkoope prijs wordt ieder in de gelegenheid gesteld een proef te ne men Monsters franco tegen toezending van 2 blauwe postzegels Op alle plaatsen worden Agenten en Verkoopers gevraagd tegen flinke provisie door Firma TTa n ZDIT Z Alg Grooïhandel te Amsterdam Hamdgsld f 200 twie hmdetd gilden hy het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor XCSÏ jaren en voor ingelgfdeu b de Nationale Militie met onbepaald verlof of In wer celijken dienst by het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Ooat Indii Aanbrcnggeld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan Vrijiviiligera en MüitiepUchtigen met onbepaald verlof h den Commandant vun het Koloniaal Werfdepöt te Hardenoijk of by een der plaatselyke of Garnizoenscommandanten Mllitieplicfitlgen onder de wapenen tot hun onmiddellyken Chef XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KU DERMODBS benevens UANDWKÜKPArRONEN 0 ÏEDERE WEEK VEHSCHZJNT EEN MUMMER In ieder n teks f mwarie platen moOehn oniek feuilleton enz enz lo Uitgftfe zondor gekl plateu tnel 3 suijpatr en 3 groote gekuipte patr Per 12 ars I 2E p post 1 4B 2e aU de Ie uitg msli daarenboven 6 gekleurde platen 1 7B 1 90 K H Ie a H V 1 1 ÏQ f bijhet 6aD0 1 gekn patr n küune n 12e een gekleurd traaie handwArkpairoon u 8 8 2 PROEFiiaMER 1 PROSPËCTOS ALOM T STSC J Patent H Stollen ï er grosse JSrfolf a arrungen hat Aniau zu ror lehlei enen werthlosen Nachahmungen gag l Uifi kaufa daher unsore stei scharfen H Stollen Bur ¥ on uut dfreot odw in toloh a üsanhandlun en In dênen untêr Flaiat wit riebênUahtndi uitgetiansHA = tetêtisten and Zeugnitae gratlt and rum Botautcmuk O 3Sr T TT IsT E l eene zendingf Verlovings en Ondertrouwkaarten Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestelling en worden ten spoedigstfe uitg evoerd bij A BRIlVKMAI f en Zn Wegens het bezoek der Koninginnen op Zaterdag zal de GOü DSCHE COURANT dien dag niet verschijnen BINNENLAND GOODA 22 Apiil 1897 De hh JaDBflD eu Zo deeoratevrs van het Raadhuia alhier hebben de vriendvlykheid de decoratie vtn het Raadhaie te laten htsgen Boodat ieder in d gelegenheid ia dit te ziea tegea een kleine entree ten voordeele van de algemeene armen en wel Zoodag van 12 tot 5 uur HB MM dn Koningianen zallen 30 dezer van Amsterdam rechtstreeks naar het baitealaod Tettrekken Ka een oponthoud van twae dagen te Stuttgart alwaar Hare Maje t iten incognito een familiebezoek zallen brengen en een verblgf vao 10 a 12 dagen te Weenen zullen de Koningionen een verblgf maken te Alt Aussee ia Salzkammergut en omstreeks half Jnni in het vaderland terugkeeren H M ds Kooingitt r entea vergezeld van eene hofdame bracht giaterea een bezoek iu den koninklijken grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft en legde twee bloemkraDsen op de Inkkist van wglen Z M Koning Willem UI H M bezichtigde daarua het monument gewjjd UD de Df edachtenii van w len prins Willem George Frederik uit Padna naar Delft overgebracht Ia een particuliere correspondentie uit Gotda lezen w io de Amst Courant Boewei ik mg niet ontveins dat het zeer moeiiyk is iu eau dagbladartikel waarin kortheid volledigheid en duidelykbeid eeu eerste vereischte zgo een beschrgving te geven van de pypeniodusirie wil ik toch beproeven een beapiekiog te geven aan de band waarvan men de gansche vorming van eeu pgp kan nagaan Waarom genoemde industrie jnist in Oouda is gevestigd is aeu raadael dat mg nooit zelfs niet door pgpenfabritcauten ii opgelost want de meening dat de industrie te dankeu is aan de Dkbjibeid van IJselklei ia ten eenenmale onwaar daar die loort van klei volstrekt onbruikbaar is Neen de benoodigde grondstof komï uit België Doitscblaod en Engeland Alvorens deze klei geschikt voor Hgebrnik FEViLLÜTOI 60 Tiborce deed nog eeniga vragen maar er volgde geea antwoord Door hst venster riep Tiborce op esni en het drietal ijlde asu beneden Ia een oogwenk waa er eea ladder tegen het raam vaa Malo geplaatst De Ewerveling klom naar boven stootte een ruit in rukte het raam open en sproug ia het vertrek geTolgd door de beide soderen Op het bed lag het lijk vaa Malo want dat hg een lijk wu getuigden de verstgving van het gaaache lichaam en de verwrongen gelaatstrakkeii Maar geen spoor van een geweldigen dtJod was te ontdekken en Tiburce meende reeda dat hjj utn de gevolgeD lijner wond die doodelijk was was ÏMzwekea toen Legoèllo hem een papier overreikte dat naait bet ledikant op dan grond lag NauwebjjkB had Tiburce het doorloopon of hij riep ait Fr9uls de Pratenroa heefl Malo vergiftigd Luiater wat hg schrijft Ik aterf vergiftigd door freule de Pratenroa Het fleaobje dat het vergif bevatte is nog in de kamer Daar ia het zeide de Boodmuta het fleaobje oprapende en er aan ruikende Ik ken die lacht ala de flaach vol is geweoat had ky genoeg in om twaalf mensohen van kant te maken TibarcB nam het fleaobje aan en laa rerder i irtï reule de Pratenroa vreesde dat ik haar verradaa OU want ii het geveett dis mii aaagssst iSf moet zg zooals de term laidt vge ooH d i geweekt worden en daarna gemalen 1 Van de dan verkregen oiterst fijne klei kan 1 men den eersten grondvorm maken z g vo men Bet model van een pypibdaoaaDwezi 1 natooriyk nog grof want die eerste vorming KBscbtedt met de hand Dit principe wordt dan gedroogd om vervolgens weer nat gemaakt eindelgk ïn een koperen orm gemodelleerd te worden z g k 8tonf Vervolgeni ordt door den wyderf de steel doorboord Deze vFQder is niet rooals men deuken zou sn voren met een soherpe punt voorzien maar vin e n klein plaatje Bet spreekt van zelf at het uiterst veel oefening behoeft om de I steel want de pgp is dan weer nit den vorm genomen niet te breken en den wjjder niet door de nog steeds weeke klei heen testooten Dan komt de pgp weer in den vorm opdat met behulp van den stopper de kap kan gevormd worden De stopper ii een ioitroitient aan de pout conisch geslepen eu van gzer Wanneer aldos de pgp haar ruw model heeft gekregen wordt zg nadat de steel door den schenker ia gladgemaakt gedurende eenigen tgd gedroogd De volgende bewerking wordt meestal opgedragen aan vrouwen ttremsterac geheeten die den kop van boven afsngden evenals het hieltje dat tasseben steel en kop uitsteekt Op dit ptat afgesneden hieltje wordt alsdan het fabrieksmerk afgedrskt Voordat men de pgp nn weer Iaat drogen wordt zg eerst met een gieren voorwerp een zoogennamdeu naachenker gepolgat De droging geschiedt in z g kistjes dat zgn platte bakjes waarin gleuven om de stelen in te lei gen hierdoor bigven zg voor kromtrekken bewaard Na de droging wordt dt geheele pgp met agaatiteen igegtaasdc en kan dan gevotd worden dat wil zeggen gebakken worden in potten van vonrvasten steen Om gebikken te zgn moeten pgpen minstens 36 oren in gloeienden toestand verkeereo Ëen heschrgving van die voarvasto potten geef ik niet j ala minder met de eigenlgke iudastiie in betrekking staande Als de pijp nu gebakken 1 is is zg helder wit van ktenr en wordt dan I in een mengsel van was en zeep gedoopt Dan komt de laatste eigenlgke bewerking het zoogenaamde 180011601 Dit noemt men het glanzend wrijven met wollen Uppen Als nn dd pgpen nog gesorteerd zgn kannen zg verpakt en verzonden worden Ongeloofelgk ia het daf de prgs van een lauge pgp die al de opgesomde hewerkingeu heeft ondergaan 1 cent ia evenzoo scbgnt I mg ds in Gonda gefabriceerde hoeveelheid heeft om da markiezin Treaima en daarna Tiburce te vermoorden Slaokta een wonder heeft hem gered g Tk aterT maar mijne atraf is zwaar genoeg De vloek m ner mtfëder drukt op mij O dat de ellendige die mijne medeplichtige waa ook voor mijne miadaden boete I Malo tJa bij dan daivel zij zal ze boeten riep Koodmuts op eaa toon of hij de freule raeds in aynemaoht had vYreeaelijk afgrüsalijk acbepsell sprak Tiburce t Ia niet it gelooren mompelde de portier ffznlk eene lachtmoedige vrome vrouw Waar ia zij nik weet het niet zij is te paard uitgereden met Brice Nog aea deugniet ondanks zijn meisjeBgacictit merkte Legoello op En welken kant zijn zij uitgereden f Ik geloof naar het atrand A ffNaar het strand herhaaldd Tiburce terwijl een angatig voorgevoel zich van hem meester maakte Duivels zeide Legoello zon het oude wijf weten dat de markiezin in de hut ia Zq zou haar Zwjjg dat zou al te vreeselgk zijn viel Tiburce hem sidderend iu de rede Als zij het ongeluk bad ééa haar van bet hoofd van mevrouw Traaona te krenken zou ik haar ala een verachtelijk iasekt ander mijn voet verpletteren En gij zoudt gelijk hebben mijn beste vriend maar verbêuzeiten wy onzen tijd dan ook niet Malo ia DU toch dood de duivel moge met zijne ziel handelen naar welbehagen Denken wg aan de levendstt pl m 13 000 000 zeer groot vooral in aanloerking nemende dat er nog maar 10 fabnekon en fabriekjes zgn Vroeger was dit aanial jrooter de geachiedschrgver van Ooada Walvis maakt er melding van dater in 1713 nog meer dan 300 fabrieken waren Het is wel jammer fUt er zooals ik gehoord heb wel eens onafgewerkte pgpen worden afgeleverd maar och 1 want bedrog scbgnt wel baast noodiakelgk te vgn ia alles Dat het bedrog in de OoudDehe kaas ook niet nieuw is blgkt uit onderstaand versje dat op dè onde waag stond die naar ik meen in de 17e eeuw door de tegenwoordige is votvangen Gewigt te ligt te zwaar j Is gruwel voor den Heer £ n valsheid ia de waar Qnetst Menachen Siel en ear De uitslag der Dinsdag in het district Alkmaar gehouden Terküp ag voor de Tweede Kamer in de volgende Uitgebracht 1683 geldiffe stemmen Daar VHU verkreeg mr E Fokker oad lid der Eerste Kamer voor Zeeland 853 minister van jusiitie en ood afgevaardigde voor Alkmaar mr Van der Kaay 802 stemmen Gekozen is alzoo ds heer Fokk r Een onbesuisd wielrgder reed op de Schiekade t é Rstterdam en haai aa dame aan met het gevolg dat laatstgenoemde achterover iu het si ijk geworpen werd en den heer jas broeken oaderkleederen gescheurd werden en hg scbramuen ain een der beeoen bekwam De beer diep verontwaardigd trapte de Bets kort on klein Politie weldra ter plaatse maakte er dea heer attent op dat hg zgn eigen rechter niet mocht zgn Gisterenmiddag te kwart voor tweeën bemerkten eenige voorbggangeri dater een dikke rook sloeg uit een keukénraam van pand 277 Hoogstraat hoek Moriaan straat te Rotterdam onmiddellgk daarop gevolgd dooreen vlnmmen zuil die opsteeg tot aan de eerste verdieping van dat pand uitzicht gevende over de spoorwegviaduct Onmiddellgk werd alarm gemaakt ea trschtte men het gzeren rasterwerk van het kualcenraam iu te trappen docb terwgl men hiermede doende waa bemerkte men dat het gplieele pand dat bewoond wordt dooi de fumilie Van Gelder en waarin de zilversmids inkel van den heer N A Van Gelder gevestigd is aan de vier hoekeu tegelgk in lichterlaaie stond Ia een oo wphk wart de vlammen in den zilverwinkel sloegen za uit dA ramen nsn de Hoog traat aan de Gg hebt gelijk antwoordde Tiborce sombep Naar de hut l Zg verlieten thana bet vertrek op dezelfde wjjze als zij er in gekomen waren en weldra renden zij ia snellen galop den weg op naar bet atrand Op de rotaen gekomen stegen zij af bonden hunne paarden vast en volgden zg zoo suel en atU mogeIgk het pad naar ds but Bg het omalaan vaa een boek zagen i Brioe die t gsn eene rots geleund atood Toen deze hen ontdekte wilde hg vluchten maar Tiburce legde zgn geweer op hem aan en riep hem toe dat h zou blijven staan Boodmuta volgde atipt het voorbeeld van den zwerreling en Brice achtte het zaak zich niet te verroeren Ga naar hem toe Legoello terwijl ik hem in bedwang houd Maar dee hem geen kwaad Ik £ ou hem andera zeer graag den nek eens omdraaien bromde de oude Jakobgn Maar t ia goed ik zal hem met zachtheid behandelen Zoo sprekende liat hg zieb naar beneden gigden klom eeu paar rotsblokken over en waa weldra op de plaata waar de knecht nog altooa roerloos stond Wel vriendje sprak hij hem met eene buiging bij de kraag rattende itaan we zoo op de rotaan te mijmeren ala eon zeehond Moeten wg ons hart eena lucht geven iu de eenzaamheid lief Icind Wat wilt ge van mij P vroeg Brice onder aobgnbare kalmte en vaatberattenheid de vreea verbergende die zich van hem had meester gemaakt jjDat zal de zwerveling n zenen mijn jooKsn Daar ia hij al Werkelgk stond Tibaree thana aaaat hem Wat voert gg hier uil F vroeg hjj Brioe met vlaameade blikkea aaniisDds dis dsuD liddtren Moritanetraat en woedden ze op den zolder van bet hooge pand dat weldra het poot van B intrtkkiog was voor een steeds aangroeiende nenigte Intnsïohen arriveerde apnit 4 en etinige oogenblikken later werd de vonrgloed door deze spuit en de spuiten 10 11 en 3 van verschillende zgden baatookt Even spoedig als de brand was ontstaan werd hg door de werking van gemelde spuiten bedwongen zoodat dfl stoomspuiten van het Oostelgk en Westelgk Stoomgemaal die achtereen volgens veracheneo geea dienst behoefden te verleenen Te haU drie onseveer waa de brand beperkt tot den zolder waar een pgpleider onder algemeene toejuichingen er in mocht Rl igen DOg een kat van den voordeed te redden Te 3 uur had men den brand onder de knie Men vermoedt dat hg is ontstaan doordien iu de keuken lioh bevindend in het ousterrain eeo op het fornuis staande pan met vet vlam vatte De orde werd uitstekend gebandhaafd door een talrgke politlemiobt onder leiding van den commissaris van politie den hoer D M Ebbeler die kort na bet uitbreken van den brand het terrein liet afzetten Verder waren aanwezig koeren hoofdlieden en de leddingsbrigade Bg bet omhoogbrengen van een straalpgp had de geaffecteerde van spuit 11 Klaas Boogflrbrogge het ongeluk de hand in eeu glasscherf te slaan en tich vrg ermtig te blesseereo Aan het centraat boroaQ van politis werd by verbonden De rerooria kte schade zoowel door vnar als door water is zeer belaugrgk In de zilveretalage werd o a een groöte verwoesting aangericht door het springen van eau spiegelrnit Naar wg vernemen wordt de achade door assurantie gedekt Dinsdagochtend opende baron J E N S ihiramelpenninck van der Oge van Hoevelaken de 19e jaarvergadering ran de Unie Een school met den Bgbel De voorzitter wees op bet veriohgnael dai de Uniecolleete f 3008 meer had opgebracht 18 nieuwe locaal comité a sloten zich aan docb 15 zgn er afgevoerd Pogingen tot samenwerking met Chr volksouderwgs waren niet beproefd Deze vereenigiog hftd in het laatste jaarverslag zich tegen de Unie uitgesproken De penningmeester baron F P Mackay verblgdde zich over da meerdere opbrengst van de collecte doch wees ook op het veraobgnsel dat de uitkeering aan de Uniekas telkens minder wordt Daarover ontspon zich eene discussie die eindigde met bet uitspreken van den weuKch door den voor deden Ik wacht antwoordde hij Op freule de Pratenroa zeker t Ja Zg ia in de hut niet waarP Z ia daar Om de markiezin te vermoorden zooals zg Malo vergiftigd heeft Ik begrgp niet wat gg bedoelt Wee haar oq wee u I ellendige zoo mevrouw Treanna niet ongedeerd blgft Legoello pai op dien man Legoello deed zonder te antwoorden twee passen achteruit en legde toen op Brioe aan Ter loops zocht hij nog Tiburee maar deze was reeda verdwenen Elisabeth de Pratenroa was in de hut Zg stood dreigend in hare volle lengte tegouover de markiezin die kalm en fier met over elkaar geslagen armen haar aanstaarde Wat heb ik u gedaanM vroeg de markiezin met waardigheid Waarom haat gij mg F Weet gji dat niet F antwoordde de freile somber ea heftig Luiater Jaren tang heb ik gehoopt den markies Treanna te huwen Die hoop hebt gij vernietigd Ik begrijp u niet freule antwoordde de markiezin np kalmtn en vaaten toon Nooit heb ik den markies gezocht ik heb aleohta aan den wensoh van mijn vader gehoorzaamd Wat gaat mg dat aan t ia mij genoeg dat gg mij deo markies ontrukt hebt Ik haat u