Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdienst 1896 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwicb GOÜ A HOTTHDAII 11 18 18 18 18 85 l M 8 50 3JI7 4 60 18 88 4 57 n 18 81 5 4 8 4 ft 5 11 1 88 18 88 19 65 1 58 4 8 4 15 6 90 KOTTIItsi U 6 O U D A 9 81 8 H 10 19 11 50 18 87 1 40 1 44 8 10 8 86 10 17 30 8 40 a 55 10 87 8 17 51 7 96 8 19 08 19 47 7 10 7 46 8 18 8 15 GOUDA D£N HAAS Zoetermeer Zegvaard Voorburg s Haga a 7 B0 S 85 9 89 10 1311 18 U 15 18 16 18 98 1 49 8 47 4 45 5 99 5 54 8 11 7 90 7 49 8 89 8 64 9J4 10 N11 16 ZM 7 49 8 47 11 80 18 40 4 57 6 01 10 06 2 2 7 58 8 66 11 41 19 61 6 08 t 8 18 10 15 T 8 07 9 08 11 55 I 1 05 i 6 90 8 96 10 97 aHS 18 1810 Up 4S19 11 4 19 401 10 9 19 4 17 6 96 6 59 6 99 6 89 7 50 8 81 9 9 9910 89 11 6 11 46 8 0DDA DTRICBT ttosda 6 80 7 7 19 7 66 8 91 9 98 9 59 10 19 10 57 19 66 9 90 Ondew 5 46 54 11 14 9 87 Woerden 6 58 7 8 8 18 f H i Vtraekt 6 18 7 48 8 98 9 54 10 5111 45 1 97 8 08 Nasr Anuterdam f Stopt Woenadsg eo D D A A M 8 T 11 D A U fioada 87 6 91 9 1 10 7 19 10 4 11 da 0 tt 8 14 9 97 10 6 1 IJ Mpl k KoaUorp Laidaehendaii en BlaTawKk Ktiliwet an Bakmiaip 10 94 HAAGOODOA Hage 5 46 7 80 7 48 8 50 9 19 9 4610 1111 8519 911 86 9 44 8 40 4 10 4 83 5 99 6 197 18 7 58 9 88 9 68 Voorb 5 59 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw 10 89 1 66 4 58 6 80 9 48 Zer M 6 17 10 48 9 06 6 04 6 89 9 59 Oonda 6 98 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6419 0519 69 8 17 8 14 4 08 4 885 15 5JiS 6 607 488 8810 1010 98 tJ T B E O H T 6 O n D A Utrecht 6 38 7 50 9 8 89 10 15 10 38 11 38 19 9 S 08 8 Woerden 6 58 S U 10 88 11 56 19 84 4 Oudewaler 8 19 10 46 4 94 Oonda 8 89 9 84 10 U 10 59 11 1019 11 8 45 4 87 17 8 17 4 41 5 57 65 8 81 10 17 10 8 7 10 10 34 8 84 6 17 7 18 8 4 10 41 S 50 5 18 Ü LS 7 89 9 4 11 07 AHSTIBDA U a O V D A Avatardam e it 7 1 16 9 10 4 9 84 9 58 Ssada 7 99 8J9 9 14 14 10 Hai 19 1 M M £ aal k da BaUjpaa alt man naat h idet op UM litter d t ds lookle omniUi vat mMr moehten afdr D Hat bezwaarschrift tegen het bekead Ud rapport ran de heereo prof J WoHjer o s wetd na zeer laagdarige discassie gesteld in haadeo der commiBaie roor bet rapport Het Algemeen College van Toezicht op het beheer der goederen en fondien na de HeiTOrmde Oemeeaten in Nederland beeft een schryren gericht aan kerbvoogdeo en notabelen Tan de aan dat College aangesloten Herrormde gemeenteD Het ban aan nwe aaodacbt niet ziJn ontgaan zoo begint dat scbrgren dat de Algemeane Synode der Ned Herrermde Eerk in bare zittiog ran den 23sten Aognstai 1896 roerloopig heeft aangenomen een reglement op het beheer ran de kerkelyke goedaren en fondsen der gemeenten ran de Ned Herrormde Kerk benerena de daarait oortvloeiende w zigingen ran andere reglementen Naar bet Toorschrift van art 62 ran het Algemeen Reglement roor de Hervormde Kerk heeft de Sjoode dit foorloopig aangenomen reglement met de daarmede lamenfaangende wyzigingen ran andere kerkelyke reglementen gezonden aan de prorinciale berkbestaren en classicale rergaderingea om er hnane consideration op io te winnen De Synodo zal ran deze coo sideratieo kennis nemen in hare rergaderiog ran 1B97 om daarvan naar eigen oordeel gebrnik te naken Het doe ran ditschryren nn il de beteekenis ran dat synodaal bealnit in bet lioht te stellen en kerkvoogden en notabelen te waanchnvren Bahalre toch de bezwaren die het College ran Toesicfat tegen een aantal bepalingen ran het ontworpen reglement heeft weegt by hetzelre het zwaarst de vitag of de synode tot regeling van het beheer ran de kerkelyke goederen en fondsen der gemeentan wel bevond is Dit alles beheerschende rraagstnk laat de synode rnaten en na waarscbawt het College ran Toeaicbt de provinciale kerbbestaren en classicale vergaderingen opdat zij orer dat rraagstnk niet zwygen en dus schynen toe te geren dat de synode die beroegdheid wel heeft Eindelyk geeft bet te kennen dat ook door invoering van het ontworpen reglement de organisatie ran het College ran Toezicht niet ran rechtswege vervalt Iq aene correspondentie nit Bome io het N r d D C komt omtrent den rérmoedeIgben moordenaar van wyian dr Modderman het rolgende voor Oeada 6 80 1 it 8 20 8 40 Hoordreoht f 7 89 8 47 Nieuwerkerk K 7 8 8 6 Gapelle 0 7 4 l Botterdam 1 7 5 8 38 9 1C Botterdam 4 85 S Si 8 OapeUe 6 5 8 8 Kieuwerkerk 6 14 6 H Hoordrecht 6 81 8 19 ottda 5 87 S6 flouda Kevanhuleen Moerkapelie De JDstitie heeft den meordenaar in banden doch hoewel de bewyzen tegen hem overtuigend zya il hg een dergenen die in tegenwoordigheid van den beer Modderman gebracht werd en waarran deze zeide neen die is het sietlc De justitie beweert echter dat de heer M zwak en warhoofdi door het bloedrerlies en de chloroform niet meer io staat geweest ia diiidelyk te onderen heiden wat ook hoogst waarscbynlyk is Drie ernstige bewyzen getuigen tegen den besohnldigde ten 1ste dat in de woning rau den bescbnldigde kort by de plaats waar de misdaad gepleegd werd bebloede kleedingstukken gevonden zyu ten 2de dat een persoon dte ook io die kamer sliep waar de bescbnldigde met zijne minnares orernaobtte dese laatste heeft boeren zeggen ala je niet nitacbeidt met vae zoo te mishandelen rertel ik 7 il morettoc de z arte een byaaam ran een agent wal je dezen nacht gedaan hebtic ten 3de bet rolgende in de politiekamer waar de bescbnldigde roorloopig bewaard werd was een toegemetselde dear die io een andere E raat oitkwam Twee agenten zagen ran verre een jongen ran 14 jaar die ook al verdacht en gearresteerd maar onmid dellyk weer ontsnapt was met zyn oor tegen die deur gedrukt praten natnorlyk met den beBohaldigde De politieagenten pakten den knaap aan en roerden hem weg doch stoHrdon onmiddellyk een anderen agent die de stem ran den knaap nabootsende rraagt wat hg doen moet waarop geantwoord wordt ga naar myn buisbazin Filomena en zeg baar dat n noet TolhoodeB te leggen dat ik om acht nor thuis gekomen ben en niet ééa nnr na midderaaoht Op grond ran dese en andere bewgsen is de beschuldigde naar de gevangenis Regina Coela orergebracht In ees rergadering ran het hoöfdbeatnnr ran den Bakkersgezellenbood is ia verband met het ontwerp ran den heer Pyttersen ds rolgende motie aangenomen Het hoofdbestuur waanieerende de goede bedoeling ran den heer Pyttersen waar hg tracht de positie rtin de bakkersgezelien te rerbateren door wettelyken dwang erkennende dat de in zyn ontwerp te rindeo fouten rerbeterd kannen worden maar overwegeade dat iedere wet krachteloos is wanneer niet rooraf de te rerwachteo tegenstand door de moeiterolle werkzaamheid der belanghebbenden is ondervangen voorts dat zéér goed wijzigingen in de werk regelingen kannen worden gebracht door den invloed ran de gezet en organisatie nog voord t de volksvertegenwoordiging tyd en goeden wil zal hebben em wetten vaat te stellen en ia te voeren spoort de afdeelingeu aan niet bet oog te laten rosten op bet lot van dat ontwerp maar steeds te bedenken dat voor de uoodige verbeteringen in ban positie de kracht berust en dus moet ni aan ran henzelven c De Zaanlandscbe afdeeling van den Bakkersbond heeft als haar gevoelen kenbaar gemaakt dat hoewel róÓr afschaffing van nachtarbeid zy de wet Pyttersen te bindend acht roor het bakkersbed ry f Een schoorsteenveger te Zwartsluis die zich Zaterdagmidd met zyn twaalfjarig zoontje per panter naar de Belt onder Wanneperveen begaf om aldaar eenige boodschappen te rerrichten werd des avonds tererfceefs tbnis ge wacht Zondagmorgen werd door een paar personen eea nader onderzoek langs de Arembergergracht ingesteld en ontdekte men den punter dryrende De man lag zonder eenig teeken ran leven te geven op de knieën in den panter terwijl het zoontje vcorio geheel buiten kennis werd gevonden Na vele pogingen mocht men er ia slagen het kind weer by te brengen doch de vader bleek reeds eenigen tijd gestorven te zyn Volgens rerklaring ran het zoontje badden ze op de terngreis om den berigen wind beslotefa den punter halfweg aan wal te leggen en de reis rerder te roet te doen By de pogingen daartoe was de boom te water geraakt t zoontje dat er naar greep geraakte mede te water dotb werd door zyn rader do gelukkig gevat ea in den punter getrokkem Inmiddels was de panter aan lager wal gedreren en zyn vader scheen geen kracht meer te hebbeo dezen weer aaa den overkant te brengen Hy had toen gezegd laten we er maar eerst eens by gaan zitten en had toen neg over sterven gesproken maar meer weet de jongen er orerigena niet van te zeggen daar by ook was gaan liggen en in slaap ia geraakt waaroit hy door zyn redders werd gewekt Zy trad een welbekenden schoenenwinkel binnen en zeide tot deo beleefden winkelbediende Mag ik een pasr wandelsohoentjes van n zien No 4 Ik droeg tot nog toe No 3 maar die dreigen me langzamerhand wel watnaaw te worden De man deed zyn best de laarsjes aan ta krygen maar bet wilde niet gelnkken 11 81 11 88 11 81 11 48 11 61 8 65 10 90 10 86 10 48 10 4 9 50 10 11 1 10 W 17 IIM 7 1 16 Dat is toch erg vreemd monpelde zydaar begryp ik niets ran Probeer No 5 danmaar eens maar ik weet zeker dat ik er inzwem ik heb maar een klein roetje Een heel lief en heel klein roetje antwoordde de galante jonge man met een gelaatzoo rood als een kreeft ran de moeite die hethem kostte om de laarsjes aan te doen Neen dat gaat niet zeide by eensklaps na nog enlielerergeefache pogingen ze zouden a reel te wydzitten U moet toch No 4 hebben En by haalde een paar ohoeatjes No 7 ran de plank en paste haar die aan Die zitten heerlyk sprak zy toea syza aan had en betaalde ja ik wist wel dat No 4 myn nummer was Misschien want ik heb ze altyd gedragen bad n nog wel een goede No 3 roor my kannen vinden En ds jonge man antwoordde Zonder twyfel jufFroow nu het rolgeod jaar als deze rersleten zyn herinnert a er my maar eens aan Dan zallen we No 3 eens probeereu En hy ging weer aan zyn werk als iemand die weet dat hy er zich doorgeslagen beeft De oiBeieele opening van de Brnsselscbe tentoonstelling asnvankelyk bepaald op 24 dezer ia aitgeatnld Men mag echter wel gaan kgken wat er af en nog nifat af ia bet laatste deel moet t belangrykste zyn Een lief dad igbeidsroorsteliing Kortryk werd tijdens de kermis in den schoawborg Roze Kate gespeeld door Jolia Coypera Zondag evenwel werd de roorsteiling onverwacht gestaakt toen de directeur verscheen en den aanwezigen rerzoobt zich laagzaam te rerwyderen daar er vreea bestond dat de vloer zou instorten Zonder oogerallen geschiedde dit De directeur beeft later da ontvangst van den arend aan de armen der atad afgestaan Hertog Ernst Gantbet van Sleeswijk Ho1stein een broeder van de keizerin van Duitschland beeft zich op t slot Ebeothal by Weenen verloofd met prinses Maria Dorothea van Eobarg dochter van prins Philip en prinses Louise van België De prins is 34 jaar oud et protestant de prinses 17 jaar en katholiek KaQtODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 21 April 1897 De volgende personen lyn veroordeeld wegens Overtreding prov verordening op de wegen L V Ie Moordrecht tot f I of 1 dag YisBcbery overtreding L r T te Zevenbnizen en C B te Papekop ieder tot f 10 of 4 dagen Visechery overtreding by recidive J T te Waddingsreen tot f 2 of 3 dagen Te aoel varen door bet boezemwater der Gouwe K H te Leimuideo W B te Woerden en C H te Boskoop ieder tot f 25 of 10 d Orertreding algemeene politiererordening te Goada D L te Rotterdam tot f 0 50 of 1 dag W R te Gouda tot f 1 of 1 dag Orertreding Strafwet 6 r d y te Alpben lot f 5 of 3 dagen Openbare dronkenscbap h d Q zwervende A M W te Gouda G G te Zwolle J V d H zwervende F B S en H S te Gouda J S te Keeawyk en A B te Reeuwyk ieder tot ƒ 1 of 1 dag J N en D M G te Goods A W te Stol wyk ieder tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenscbap by 2e herbeliog D r d F te Gouda tot eeoe hechtenisstraf ran eene week I OSTEE ICTElsr Op Zaterdag 24 April a e zal het Postkantoor zyn opengesteld Van 6 30 tot 12 nur s m en van 6 tot 9 uur s ar De bestelling der brievenpost zal driemaal namelijk te 7 en te 10 aur s m en te 7 nar s av de bestelling der pakketpoat tweemaal namelyk te 7 30 s m en te 7 30 a ar worden sitgevnerd In de verzendingeo beett geene verandering plaats 7 17 6 10 6 89 8 44 4 18 7 86 6 90 6 8 8 60 4 40 4 50 4 67 5 04 6 10 DEM 1 54 9 01 9 08 9 14 3 09 4 04 4 88 De Directeur van bet Postkantoor VORSTER BniteDlandscb Overdekt ricbteri tsh hit aorl g terr iii doea rioo dat ain bet oostelijic detl der noordergreoa de Tarken Toorlrakken Na den Uelana paa te hebben genomao hebben tg Tirnoro dat op den weg naar Larisea ligl en dat door de Grieken lerstorkt was door hnn artillerie laten beacbieten de atellingei die tnncben Melnna en Tirnoro gelegen waren werden geleidelijk oor de Torken genomen Zoe geraakte betj Torkiobe leger in de vlakte ran Lariwa he hoofdkwartier Tan het Griekacbe leger Ook da I gerechten om Rereai ei Oamaai hadden ten doel raa die zpe door den bergpa nn Ravini de vlakte ran Lariaea binnen te dringen Daar waren da Tarkao aanrankeigk door de Grieken teroggedrongen doch later hernieuwden zj met grooto Ofermacht den aantal De Gtieken boden krachtigen tegenstand Orer den nitslag van dezen atrjd ia nog uieta bekend Aan do westzjjde an do noordgrens he iben de Grieken IJoor ban vnnr nit zee de Torkacke batterSen van Preroza tot zwegen gebracht Zij pogen bn in de lijn Arta Jania roort te rakken D Daily Chronicle rerwacbt dat het hier tot een atrgd zal komen in den omtrek der Torksche rarsterkingen bjj Peatepigalia Indien de Grieken op dit pnnt orerwinnen kaï nen zg ongehinderd tot Jauioa doordriogen De stand is dus zoo Aan de Thesaaliache grens handen do Grieken krachtig den itryd rol togen de Tnrkache oiermacht doch zgn zj genoodzaakt strijdei d terng te wjiken In Epirns waar zij een zwakken Tnrksche macht tegenorer zichhebben rukken tij roornit Merkwaardig is het dat de regels ran het internationale volkenrecht bjj dezen oorlog geheel bniten werking acbynen gesteld te worden De Sultm heeft een iradé oitgetaardigd waarin berolon wordt dat alle Grieken in bet Tarktche rjjk woonachtig binnen 14 dagen een schrifteigke verklaring van Ironw en gehechtheid aan dan snitan moeten indienen Doen zy dit niet dan znllen zg gadwoogeo worden het Tarkicbe rgk te verlaten De gezanten te Konitaotioopel beschonwen deaa iradé ala in atrgd met het internationale recht en hebben een collectieve nota ingediend waarin zjj proteat aanteektnen tegen de daarin opgenomen bepalingen en aandringeo op het inlrelken van de iradé Doch de mogeudhedeo wier gezanten proteateeren tenen da acfaending ran het internationale recht maken zich aan hetzelfde vergrjjp sobnldig door bon weigering schepen en troepen terog te trekken van Kreta De bewering dat zg aan de Mnzelmanaohe bevolking beloofd hebben voor baar veiligheid te zallen waken ia in dit geval niet aleekbondend Elke baacherming der Tarken tegen de Grieken ook op Kreta maakt ben tot boodgenooten van den Tnrkacben sultan io dezen strijd En dat is een rol die zq toch niet willen aanvaarden De Yoss Ztg hoopt dat kolonel Vassoa aan dezen onhondbaren toestand een einde zal maken door een aanval bp Kanea Vasaoa ia commandant van een Qrieksche macht en heeft het recht op elk pnnt van bet Tnrkache Kyk eea inv l te doen Dit knnnen de mogendheden hém na niet beletten Oostenrijk Bongarge heeft tóór het begin van de crisis op deze moeilybbeid gewezen dooh da voorstellen die l et ter voorkoming er van deed verden niet ijangenomen Uit Londen wordt aan de Iodépendance Beige c gemeld dat de Engelsclte regeeriog een nentraliteits v rklaring voorbereidt Zg zal haar schepen van Kreta terugtrekken omdat zg een blokkade van Kreta in strgd acht met het beginsel qer nentraliteit 8 85 8 43 8 51 7 58 7 50 6 6 8 18 8 99 10 40 1 18 9 57 10 4 JO U 10 18 10 97 9 8 9 10 7 95 8 5 10 5 11 80 10 4 t 8 68 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 6 97 87 9 47 64 10 01 10 07 7 46 5 47 95 8 61 4 45 6 14 1 16 6 84 7 6 8 09 9 07 10 84 f f 9 98 10 4 9 86 8 98 8 41 9 4 11 10 4 4 18 1 46 7 Keizer Wilhelm is naar Weenen vertrokken Eert t had de keizer nog een langdorig onderbond gehad Wet de Freiherr von Marschall deio had te Torea een bezoek aatfangeii Van dea Eagelachon ooderaecretaris foor boitenUadsche zaken Curwn tijdens de Paasckdagen te Berlgn verteerend en anderhalf aur met kern gtoonfereerd De National Ztg aegt van Hohenlohe s b ooek aan HanoUnx Het spreekt van leK dat dit slechts een daad van hoffelgkheid geweest is was dszw stap door onsen rgkskaB eliar niet gedaan dan zoo dit opzien gewekt hebben overigens komt hg met de diplomatieke gebruiken orereen f Over de reïsplaanen ran keiser Wilhelm wordt nag gemeld Den 23en keert de keizer te Dresden terng on zooals ieder jaar den verjaardag ran den koning van Saksen roeê te vieren K eniag Xlbert werdt 69 jaar Den 24en vertrekt de keizer naar Karlsruhe om een zeer kort bezoek te brengen bij den örootbertc en de Groatbertogin en dan naar Ealtenbrunn in het Schwarzwald door te reizen en daar een paar dageo te jagen Vervolgens brengt de keizer een dag of wat door te Scblitt bg graaf Schlitz v Görtz om dea 2eo Uei te Potsdam terng te zgn Maar reeds den 4en gaat de keizer te Stettin bet van stapel loopen hgwonen van de Kaiser Wilhelm der Grosse voor den Norddentschen Llojd gebouwd op de werf Valkan £ n den 7en vertrekken de keizer en de keizerin naar Lotharingen om eenigen tgd door te brengen op ban kasteel Urville bg Metz Kort voor s keizers vertrek is de vorst van Bnlgarge nog ten paleize geweest en door den keizer ontvangen In den loop van deo dag heeft vorst Ferdinand ook nog een onderbond gehad met den staatsseoretaris raa bnitenlaodsche zaken Met bniteogewoon veel praal is dr Laeger Dinsdag als burgemeester van Weenen geïnstalleerd Om half negen baalde Neam ajr met vier secretarissen den stadbonder af in een galergrgtuig van de stad Op straat in den omtrek van t roodbais vooral was t stampvol menschen die witte anjelieren droegen Voor bet raadhuis kwsmen telkens de genoodigden aanrgden Laeger zelf kwam ia een ongeauDtinerden fiaker maar toch werd hg herkend en braaf toetiejnicbt Tal van rereenigingen waren ook op t plein verscheneo Lneger met zgn goaden ambtaketea versierd leidde toen den stadhooder naar de groote feestzaal waar eea paar duizend vertegenwoordigers van colleges en tereeaigingsc gen eenteraadsleden enz aaamgekomen waren In bet midden stond een estrade met de baste des keizers De stadhouder bield een toespraak tot den gemeenteraad en Laeger legde in zgn handen den eed ai Dadeigk daarop begaf de nieuwe bargemeester ziob op audiëntie bg den keizer in de Hofburg waarvoor zich ook reeds een groote menigte verzameld had Bg sgn terugkomst begon het volk te joelen zoodat de politie de ergste schreeuwers noest iorekeneu s Avonds hadden Lnegez s aanhangers een groeten fakkeltocht georganiseerd Lneger moet de toespraak van den stadhouder op het raadhnis beantwoord hebben met jeen zeer gematigde rede waarin hg in t geheel niet over bet antisemitisme en slechts terloops over de Hongaarsche qoaestie sprak MARJCTBEBICHTISN Gouda 82 April 1897 Tengerol e bet Faasohfeest waardoor de hóofdmarkten niet geboudeo zga en den oorlog tossohen Turkse en Öriekenlaad waardoor hooders han vraagprijzen belangryk verhoogden ging er beden ia graneQ weinig om ea ia hiervan moeimk notee ring te geven YsEMjkBKT Melkvee red aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens redel aanvoer Handel matig 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer baadel matig 17 ü 18 et p r half EG Mager biggen goeds aanroer handel matig 0 80 a 1 10 per week Vette sohapen weinig aanroer handel matig Ui SO Nuobtere kalven goede aanvoer handel gewoon ƒ 4 a fl Pokkalveren 7 a 14 Iitmmsren eealge aanvoer Handel matig Aoagevoerd 76 partijen kaas Handel vr wel Ie quaL ƒ 88 a 8e qual 80 i JW Zwaardere ƒ NoordHoUand che SC il 34 Boter goede aanroer handel vrij wt Qoeboter O flO a ƒ 0 96 i Weiboter 0 70 il 0 80 p KÜo BurgerlUke Stand Reeuwjjk GEBOREN Janoigje ouders A Verweg en A den Hollander Jaanigje oodera A van den Berg en A Perdgk OVERLEDEN M Oostrom 20 j Haastreolit GEBOREN Matthgs Willem onders A Sirre en A J Oosterwgk ONDERTROUWD A n Geloren en M veld De Grootste m Nieuwste Sorteeriog HEEBEIT BASSEH vindt men bg A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 81 APEIL Vrkrs slotkrs 88 987 077 1 4 841 84 V 84 l 8 l SI 81 68 97 it 98 103 58 61 1 18 106 96 41 100 9t 58 680 985 1001 64 100 205 H6 58 97 iss 100 74 36 107 101 904 926 lOO i 69 64 150 8 i 62 76 10 Vi lOl a 100 lOO a 152 159 eid 100 43 102 10 IS l 108 70 107 211 44 8 187V 918 1061 106 lOSV 103 116 11 33 US Nbdesland Cert Ned W S 8V dito dito dito Sdito dito dito 8 HoNaAB Obl Oeudl 1881 88 4 Italib losohrijviag 1888 81 5 Oostene Obl in papier 1888 6 dito in zilver 1888 6 FoaTUOXL Obl met ooupon S dito ticket 3 Bqsuno Obl BiBueal 1894 4 dito Geoons 18S0 4 dito biiHoths 1889 4 dito by Hope 1839 90 4 dito io goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpAWa Perppt schuld 1881 4 TüBïBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec leening lerie D Gec le QÏKg seneC ZxnDAïB Ebp v obl 1892 S Mïiico Obl Buit Soh 1890 6 Vbnbkübla Obl 4oQbep 1881 AnsTEBDAM Ob atien 1896 3 EoTTEBDiH Stpd Icea 1894 S Nbu N Afr Handeler aand Arendflb TaK Mij Certifioaten DaliSfaatgohappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Colt My der Voratenl sand b Gr Hypotheekb pandbr Si g N ederlaadscha baak aand Ned HandelmaatBoh dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SVa Utr Hypotheekb dito Si g OosTENB Oost Hoog bank aind Bt sL Hypotheekbank pandb 4 AUEBXKA Eqait hypoth pandb 5 Mexw L G Pr Lieu eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw MiJ aand Mij tot Bipl T 8t Spff aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito K Itaiib 8poorffi l887 89 l Eob S Zuid Ital Spwmü A H obl 8 P0LI N Warschau Woeuenaand 4 acsL Gr Rum Spw Mij obl l i fialtisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 Kursk CkA£ow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 AHSBiKi Cent Pac Sp Mü obI 6 Chic k Pforth W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver It Rio Gr Spoi cert v a Illinois Central obl in goud 4 Louis V N asb ritln Oert v aaad Meiioo N Spw My Io hyp o 6 Mies Kansas v 4pct pref aand N YorkOntasioi West aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif lahyp in goud 5 St Paul MiuQ Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Canada Can South Cert r aand Ven C Eallw Na loh d o O Amsterd Omnibus My Aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad llotlerdam aao 3 Bbloib Stad Antwerpen IS SVt Stad Brussel 1886 2 HONG TheisB BeguUr GeselUob 4 OosTENB Staatsie en ing 1660 5 K K Gout B Cr 1880 3 Sfanjb Stad Uadrid 3 1868 Nbb Ver Be Hvp Bpobl oert KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOü DA maakt bekend dat Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Regentes bg HoogstderieWer bezoek aan deze Gemeente op 24 April 1897 san het Sution znllen aankomen te 1 nnr dat Here Majesteiten van daar rydende langs de Crabetbstraat den Kattensingel den Kleiweg de Nienwsteeg de Vogelenzang den Langen Tieodeweg de Zeagatraat de St Antboniestraat den Kleiweg de Turfmarkt Neordeyde de Lage Gouwe de Lange ea Korte Groenendaal de Markt Westzyde en Noordzijde den Korten en Langen Tiendeweg deo Ftnweeleusingel den Goejanverwellendyk het Nieuwe Veerstal de Oostharen de Dubbele Bnnrt de Wgdatraat en de Kerksleeg Termoedelgk te 1 50 nor aan de St Janskerk zullen aankomen en waarschgnlgk te 2 30 fBodaar vertrekkende zullen gaan langs de Kanonstraat de Oobbele Boort de Westhaven het Veerstal het Plantsoen en de Bleekerskade naar de Stearine Kaarsenfabriek Gooda vanwaar Hare Majesteiten Termoedelgk te 3 10 our rertrekkende laogs de Bleekerskade bet Plantsoen de Bogen en de Baam zallen gaan naar de Pgpenen Potteo briek van de firma P Qeedewaagen en Zoon uit welke fabriek rerenoedetgk te 3 40 nor vertrekkende en langs de Raam Zaidzgde bet Rotterdamiohe Veer de Qottwo Boi ezgde de Dabbele Baart en de Wgdfitraat rgdenée Hare Majesteiten te 4 aar een bezaek znllen brengen aan het Stad huis wsama Hare Majesteiten te 4 50 den terngtocbt zallen aannemea over de Uarkt 0 etzgde en Noordzgde de Hoogstraat den Kleiweg den Katteasingel en de Crabetbstraat oaar het Station En dat Hare Majesteitea te 5 5 nar no bet Station znllen vertrekken Gouda 21 April 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De BUBG£MEESTËR van GOUDA overwegende dat bg gelegenheid van bet bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Keningin Begentsa aan deze Gemeente van elders een groot aantal bezoekers ia te verwachten zoodat bet ooodzakelgk is ter voorkoming van gedrang en ongelukken bgcondere bepsliogen vast te stellen Gelet op artikel 137 der Algemeene Politieverordsning roor de Gemeente Goada heeft besloten de volgende bepalingen vast te stellen die van kracht zullen zgn op den 24n April 1897 Io Het is verboden zonder vergunning van deo Burgemeester van des middags twaalf uur tot des namiddags half zes nur den weg dien de Konioklgke Stoet zal volgen met rg en voertoigeo waaronder begrepen zgu kinderwagens en rgwielen te bergdenofio te nemen 2o Na des namiddags zes nur mogen op Markt de Kleiweg de Lange en Korte Tien deweg de Wgdstraat de Dabbele Buurt en de Lange en Korte Groenendaal slechts stapvoets worden bereden 3o Bg bet voorbggaan van den KoninkIgken Stoet zal de noodige raimte moeten gelaten worden 4o Het is verboden met den stoet mede te loopeo 5o Van des middags twaalf uur tot na bet pasieeren van deo Stoet sgn ook voor voe angers geslote de NienwAte de Vo gelenzaug van de Varkenmarkt tot bet Lombardswatertje de Turfmarkt NoordzgSe de Kerksteeg Achter de Kerk vau de Kerksteeg tot de Kanonstraat de Bleekerskade de Raam znidzgdo en de Korte Groenendaal Van deze straten en grachten mogen door de bewoners alleen da verhoogde stoepen en trottoirs irorden ingeuomeo De Kerksteeg en Achter de Kerk zgn tot des naiiiddags half twee nur toegankelgk voor hen die voorzien zgn vau een door het Kerkbestaur afgegeven bewgs Tan toegang tot de St Janskerk 6o Langs den door den Ksuinklgken Stoet te volgen weg moeten de nit de boizen gestoken Vlaggen en Wimpels zoo dicht mogeIgk langs de huizen hangen en meet de onderkant daarvan miostens 3 meter boven de straat blgven en op eenige wgze aan de huizen bevestigd zgn De over de straat overbaageode Zonneschermen moeten worden opgehaald of weggenomenevenzeer moeten alle Uitstallingen van Koop waren op de stoepen zgo weggenomen 7o Het is ten strengste verboden bg het passeereo van den Koninklgken Stoet met confetti werplinten aerpentiaes bloemen of wat ook te werpen 8o Tgdens den gefaeelen duur van het Koninklgk bezoek moeten de voren aan boord van de in de Haven de Gonwe en den Katteosingel liggende Stoombooten geheel gedoofd en de stoom nit de ketel afgevoerd zgn 9o De lUiunneergtazen mogen aan de te verlichten verfiieringen eerét oa bet vertrek van Hare Majesteiten worden aaogebrackt Goada 17 April 1897 De Bargemeester voornoemd R L MARTENS KENNISGEVING BURGEME ER ea WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat op den 24 APRIL 1897 gedurende het bezoek van Hare Majesteiten de KONINGIN en deKONINGINR£GëNTF S tb de verschillende aan de GeDieente toebebtt ende Gebooweo alteen znllen worden toegdUten zg die voorzien zgn van een door den Bargemeeater af te geven bewgs van toegang Gouda den 22n April 1397 Bargemeester en Wethouders voornoemdt R L MARTENS De Secretaris BROUWER KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goada maken bekend dat de Secretarie der Gemeente op den 24n April 1897 geopend zal zgn des roormiddap Tan 9 tot 10 oor en dat het Stadfaaie het ovariga gedeelte vaa don dag voor het publiek gealotea aat aga Goada den 22n April 1897 Bargemeeater en Wet onders roornoeaid R L MARTENS De Seoretarii BROUWER HEüMIfilGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS na Gouda maken bekend dat de BRUGGEN over de Haven de GonwO het Nonnenwater de Raam en de Terfmarkt en de Jan Kattenen Kteiwegsbrnggen den 24n April 1897 gesloten zallen zgn Gouda den 22o April 1897 Burgemeester en Wethoaders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER ec WETHOUDERS ran Gouda maken bekend dat de Leerliagen die medewerken aan de Zanguitvoeriog op de Markt bg gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de KoninginRegentes aan deze Gemeente op 24 April as des namiddags uiterlgk half vier aanwezig moeten zgn aan hanne verBchillende icbolen vanwaar zg onder geleide zullen gaan naar de Markt en dat na bet vertrek van Bare Majes f teiton onder geleide zallen worden gebracht de leerlingen van de scholen der hoofden HÜBER vai CITTERT en LEOPOLD naar den Groeneweg de leerlingen vaa de scholen der hoofden GONDA en VAN DE PUTTE naar de Jerazalemstraat de leerlingen vab de scholen der bootdea HEIJ en VAN DER LAAN naar Achter da Kerk bg don Korten Tiendew de leerliuKen der school van den beer KRUISHEER naar Aohter de Kerk hg het Kostershai de leerlingen van de schelen van den beer KROPMAN van mejuffrouw BENDER en van de EERWAARDE ZUSTERS naar den Oostelgken gevel van bet Stadhuis Op welke plaatsen sg tnsechen HALF ZES en ZES uur door hanne anders en verzorgen kannen worden afgehaald Gouda 17 April 1897 Bargemeester ea Wethoaders rooraoemd R L MARTENS De Secreraris BROUWER KEXXISGEf tXG BURGEMEESTER en WKTHOUfJKRH van Gouda noodigen alle ingezetenen der gemeente uit om hy het bezoek vau Mare Majesteiten de Koningin en de Koniogio R eotes eenerzgds door jnbelbetoon doch anderzgds ook door hulpvaardig beid eensgezindheid en gehoorzaamheid aan de politie mede te werWn om aan onze veelgeliefde Koninginnen een overtnigend bewgs te leveren van hunne gehechtheid aan het Hois van Oranje maar eok van hunne ordelgkbeid Gouds 22 April 1897 Bargemeeater en Wetbonders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEOimSGEriXG BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat bg gelegenheid van het bezoek van Hare Mtijesteiten op 24 April IS97 op de Markt de volgende OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN zullen plaatshebben Io Vaa 5 4 tot 77i Qor een Volksooncert door het muziekcorps van de Dienstdoende Schutterij 2o Van 8 tot 10 aar een Volkscoacert door de Stafmoziek van het 4de Regiment Infanterie te L iden 3o Te 10 nnr een Groot Vnnrwerk van de Koninklijke Nederlandsche Fyro technische fabriek firma G J Rugsoh Gouda ded 22n April 1897 Bargemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS i De Secretaris BROUWER INGEZONDEN DEIlSmVANMOBAVANItEmN Hat WW MD gelukkig denkbenld hu het Gemeentebeatuar by het bexoek derKoDioginneo dit aatfaentiek bewys ted gefaeolitheid der Oondtcbe bargen uu binne geliefde Ludagnfia op bet St dhnis ten toon te etellta