Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1897

BOOTZ Oranje Bitter Slotemaker Co FEMSCHE STOOMVEEVEHU Gfeeintsciie Wassoherij VA II OPPË MHEIMEIt 19 Kruiskade llotterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Damoegardoroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het latoomen van plnche mantels veeren bout enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt 36ste Jaargang Zaterdag 34 April 1897 No 7855 miwm coüBMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 5 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters yroiiea berekend saar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen I De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V üF CENTEN BEKROOND MET GOÏIÜEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLH S Quina Laroche Staalli udeode uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KlSAWIjrS Aanbevolen door tal van binnenen boitenlandsche Geneesheeren erkrggbaar in flesschen i 1 90 en 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Aathma terstond verlichting lo Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel hy Hoest en F rA oU ieii2 oplos nd en verzachtend Prgs per fleschjeSOCent Keaepïiibn Hout Hofleveranciers Zeiet Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Kliniek en Polikliniek voor OBSTBTHMB en nVlt MECOijOGMB Spreekuren dagelpi van lUS n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Or A BYL QmeesheeT Directeur TANDARTS E CASSrTO Torrmarkt 171 uonda i van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schnbbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig lOMfce der hu t alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door JOr Hebra s Mechtentodf Onschadelijk Gebruik Uitwendig Prps zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrij van port en inkomende rechten Verkrggbaar bg de St Marien Drogerie Danxig Dnitschland Het tMt on ch tóyk n p Jf makkelykst poeUmlddcl voor Unrèg rn envooraldAmMenlHnderschMiiwetk JjÈajê 18 de Appretuur van C M Mllller t Co M ÜLLW op naam en fabrieksmerk MrnUnb H m WM IIifilintom Hi niMHk Wirt H u a r l4tMltr MiauMntoï Niet OB de hooge finantiSele wurde noch om de teohniusbe fermaardheid als meeatentnk der oadKederiand che Goud imittikanst evenmin om de kunst biatorische beteebenil dat hj reeds de eerste Terscbgoseleo vao eene reoaissence draagt die noeb in Doitsebland noch in Frankrijk zich geopenbaard had maar om de belangrpheid der schenking TroDW stonden die onde Gondsciie borgere baar terzgde mei opoffering en moed Terdedigden zg de réchten banner Grarin toen zjj verlaten van hare vrienden door oom en neef aangevallen en beroofd werd van bare goederen Ootids was weder een der eerste steden die baar bgviel nadat zg nit de gevangenis van Gent ontvlocht was Ën de misketk die z de dappere Schnttera van St JoriS Gilde als een geschenk van hnnne Gravin op bet altaar in hunne Kapel zagen prgken werd bj de acbteraitgaog van het Gilde in de liOmbard gebracht en bg de opheffing van dat Gilde verkocht om zoo in handen van het Gondsmits Gilde te vallen en met de opheffing van al deze eorporatiëo weid hg raet 100 veel andere kostbaarheden naar bet Stadhnii gebracht om waarscbynlyk in de smeltkroes te verdwgnen Ia 1873 bij bet herzien van het Archief gevonden in een Scbippersgililekist en ea alle gevaren te zyn ontkomen zelfs in handen van een Kotbacbild te vallen mocht bg op het öoodsche MoseiHn bevaard bljven als een palladiom van Uonda Geen gelnkkiger denkbeeld dan dit bewysvan fe mpathie voor een regeerende vorstin uitvoormatigeo tijd bj de ontvangst onzerKoninginnen op het Stadhuis ten toon testellen B ADVERTJSN riEW Op ZATERDAG 24 APRIL 70LE SSaSES E£17 HOFFMANS STICHTING GESLOTEN is de HET BESTOÜK AANBiSTEftlNG Op tfaenêOag S IHei MSOa zal het College van Hoeren KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Nedl Herv Gemeente te UaaMreeUt traehten aan te besteden Den Herbouw der afgebrande Ee rk met Consistorie te Haastrecht Bestek en 4 teekeningen zgn tegen betaling van ƒ S per etel te verkrijgen bg de Boekhandelaars J van BËNTUM ZOON ie Omda iulichtingen worden verstrekt door de Architecten F VAM DBK STEAATEN H J NEDBRH0E8T Je Gouda April 1897 Verhuisd Mej J I AUTA stads Verloskundige Tan den TIBNDEWEG naar de Spieringstraat F 24 Prijsopg aaf gevraag d TAH GOUDSCEE N van de minste en midden soorten Br fr onder No 2429 aan het Bureau dezer Courant Betaling n ar verkiezing f aTliTBi ff Bi Bekroond Tentooiv Hniiniliii 8t8lUiigBolio nmi Bry iCOUBH age Aag ie9 i Wereldberaamdfi Soboon Appretaar Lipiu m SatiD eci ijm d boste middelen voor het londer moeite keuris poetsen van ftlle iwart en ekleiir f 8oho n werk Vorkrygbaar by wiokeifera in Bofaoenwerk UAl ntenen Drogeryen en Men lette goed op nwwn en f briekmnerk aan AgeDt W SardMiim Arnhem UHhomst voor Rlesp iJaHIdcr Eindelgk is het middel gevonden ter beatrjding vm een der meeet afmatteode en gevreesde pgnen Thans behoeft men geen kieipgu meer te Igden de hevigste kiespgn verdwgnt onmiddellgk na aanwending van het eenig en afdoend middel Kiespijntinctuur MERK Prgs 6 cent per fleschje Mag in geen boishonding ontbreken Door goedkoope prijs wordt ieder in de gelegenheid gesteld een proef te nemen Monsters franco tegen toezending van 2 blauwe postzegels Op alle plaateen worden Agenten en Verkoopers gevraagd tegen flinke provisie door j Firma TTaiX IDHyT SZ Alg Groothandel te Amsterdam XLh Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modeffids bevattende ME S en K IN D ERMO DES he nev ns HANDWEEfpArEO r H lEDEBE WEEK VERSCHIJNT EEN M0MMER n ieder tefc f u arte platen modekvonUk feuUleUm m n een gekleard fraaie handirerkpairooo PBOEFraiBR m PROSPECTUS ALOM 8 S0 Uitgave van ÖEBR BELINÏANTE Ie Gr v ah g Waganglraat 100 103 VERWO DERD ia iedereen orer onze prachtige en smsakrolle COLLECTIE MERKLR velke wg om onze Cliënteele meer nit te breiden zoolang de roorraad strekt voor den fabelachtigen Prijs van t 6 50 aanbieden Onze beroemde eoUectie bestaat mfc de volgende Toorirerpen i Pat Goldln Meeren ot DamesSem met 2 Jaar Garantie 1 Pat Öoldin Heerenof Üameskettidg 1 Zakmes met 2 echte Lemmets Kurkentrekker Glassnyder en Breker i Pat Goldin Aanhangsel paasende b den Ketting 1 Thermometer die de temperatuDr Jniat en volkomen vertroawhaar aangeeft met 1 tiaroscop Wederprofeet Ëngelsche Weegveer weegt tot 127 Kilo 2 Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek Sluiting 3 Pat Üoldin Overiemdknoopjes 1 Autom lUuminiam Potloodhouder 6 Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Daaspeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50 Verzending na ontvangst van Postwissel of als Verrekenpakket remboars Porto extra G SCHUBKBT Co Z Voorbargwal 258 Amsterdam Handheld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor XKS jaren en voor ingelpfdea by de Nationale Mihtie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst by het aangaan van een verbintenis om TWME JABBS gedetacheerd te worden naar OoH lndü ianbreuggeld TWIHTIG GULDEM Man melde zich aan VrSJwiUtgers en MilUieplichtigen met onbepaald verlof Vi den Commandant van het Koloniaal Werldepót te Hardenm k of bij een der plaatselgke of GarnijoonsGommandanten Ü 1 Patent H Stolleï Warnung J et f rosse Brfolg dm unton ratent H Stollen errun en hat Anita ia twsehMBtm werthlmen Nachahmungen gegêbn Man kaufe dahar untam gteta gcttarfen H StoUtm nar ton u u t lrect otf n tolohen etsBnhandlun cn fc tltnên aaêtrPlakat wla nebonttehênd auMgehtnil W SZ PrHsUttmi uné ZeugnUse gratis umt rae MilUiepliehttgen onder de wapenen tot hnn onmiddellyken Chef Qtehr StoUwerck s Chocolade en Cacao Snlmatige door de nienwste uitvindingen op machinaaLgebied rerbeterdci fWbrlcatie oa uitslaitend gebruik van fyne en fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp tikettea Dt rma behaalde 87 Brerets als HofleTeranclerj 44 £ ere Diploma 8 gouden enz Medailles on bewü van uitauiitoud fijn brika t Keeds 18J1 schreef do Accademie national la Paria Nous TOUB dtfaemons nne IHeidaUle iI or ps miftre el t4e en oonsideratkm ao Totre emeUant übrioatfon ds Ohooolat bonbons Tariés eto eto SMwtrek t fabrdaat ia verkrijgbaar bij H tt Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvortegenwoordiger voor Nederhmd tSlim Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oonda Brak raa A BBINKMAÏI k ZOON Zoo is dan de langverwachte dag daar waarop de trouwe bevolking van Gouda onze vorstinnen in haar midden zal zien Hartelijk heeten wij onze geëerbiedigde Koningin en hare vorstelijke moeder welkom in onze gemeente Welkom aan Wilhelmina die de laatste telg is uit het aloude Oranjehuis dat eeuwen lang in lief en leed één was met ons volk heil onze Koningin die voor ons het zinnebeeld is van onze volkseenheid om wie w ons scharen als vereenigingspunt wat ons overigens in denkwijze van elkander scheiden moge Allen begroeten haar als het hoofd van den staat die met êas eenzelfde doel heeft het gel k n den voorspoed van Nederland Welkom aan de Koningin regentes die haar plichten als landsvorstin op zoo waardige wijze vervult Heil de edele Vrouw die als echtgenoot en moeder een toonbeeld was voor haar volk Leve Koningin Emma die zulk eene veistandige opvoeding gaf aan haar koninklijke dochter zulk een wijze leidsvrouw was voor onze jeugdige Koningin dat wij met recht mogen verwachten dat deze haar moeielijke taak met eere en tot heil der natie zal kunnen volbrengen De rijk getooide straten de opgewekte stemming de uit het hart komende jubeltonen zullen onze vorstinnen bewijzen hoe zeer wij haar bezoek op prijs stellen hoe trouw de Gouwenaars ons vorstenhuis liefhebben en eereij PEVILLETOJX 61 vBn ia die haat oovcnoenlqk vroeg Laurence met ieta spottendi ia haar toon Hij zal sleclits eindigen net uw dood en zjjtoonde dan dolk waarran bet lemmst sobitterde mhara hhnd i De markiezin beafde maar al haar moed byaen vattende naderde zy da freule een paar aobreden en ziick recbt voor haar plaatsende Mg z baar strak in bet gelaat Stoot toe zeide zij ik achat u niet hoog genoeg om u te haten Ik veriobt u Stoot toe I Waarop wacht gy nog Freule de Pratenroa sloeg de oogen neder voor dan doordringanden blik van Lanrenee Zg durfde niat an als wilde lij zelve tgd winnen sprak zij fbid het is uw laatste gebed Dat behoef ik thant niet meer te doen De eenige voor wie ik zoi moeten bidden lijt gij Elisabtth Waarop wacht gij thans nog ï raule de Fratanros aarzelde zij hiaf de hand op maar op hetzelfde oogenblik werd deze gegiopeo met eace knobt dia haar een kreet ran mart slaken deed en half omver deed vallen Toen cag zij de verwilderde gelaatstrekken van Tiburoe boven Eich De duivel riep liJ vtitohrikt Ja da dtiiv l antnotdda Tibuoa mat Uim Moge deze dag een onvfergetelyken indruk achterlaten bij de vorstelijke bezoeksters en de loyale ingezetenen van Gouda beide I Deze nauwere kennismaking versterke den band die on s aan het Oranjehuis verbindt Leve onze Koninginnen I BINNENLAND GOUDA 2a April 1897 De heer G L Schim van der Loeff werktnigküudig iDgeoiear alhier is beuoerad tot lid TBQ de commissie belast met de ezameDa B eo C raa de Potyteobaiache school ta Delft De commisbie tot Teraïering der Kattensiogel beeft zich genoodzaakt gezien bet plan de KatteDsiogelgr cht met gepavoiaeerde vaartaigeu door de ooToldoenda deelname op te geven en zal ïo plaats hierran op de Singel zelf rueerdere versiering ea verlichting aanbrengen Ken bewoner van öonda werd Woensdagavond in een bierhuis aan den Scbiedam cbendyk te Rotterdam door kwartjesTinders een bedrag van f 30 met koart pelen afhandig geaaaltk Hij deed daarvan aangifte bg de politie der ie afdeeling Men schrijft ons nit Stolwïjk dd 23 April De jaarl kscbe verbanng van het graagewaa van dsD polder t Beier8 e beeft gisterenavond opgebracht 158 45 tegen f 134 50 in 1896 Een gonden jabllé Dinsdag 20 April j 1 herdacht bet Departement Moordrecht en Gond rak van de Maatschappü tot Nat van t Algemeen te Moordrecht zgn 50jarig befitaao Leden en geooodigdeii waren opgekomen ter algemeene vergadering welke door den roorzilter den beer P W Mari op eene waardige wyze verd geopend waarna hg het woord gaf aan den heer Bigot nit Amsterdam Zijn programma bestond oit De copiïat op audiëntie Een probaat middel Waarom ik zoo ganw getrouwd ben Klelaen Grootvader by zijn kleinkind ia de wieg De laatste oogenblikkan van een tooLeelkapper Moeilijk 19 bet te zeggen welk atak bet meest voldeed by alle toch streden eene zeer goede voordracht eene uitstekende mimiek en eene mends woede De duivel die u in de hel zal werpen omdftt gij da markiezin hebt wiUaa doen doodea op de heide omdat op uwe aanhitsing het kasteel Treanaa ïs aangevallen omdat gij het zjjt die Pauvrette deed dooden en daarmede niet tevreden hebt gIJ zelfa het werktuig van uwe euveldaden thana omgebracht Gij hebt Malo yergiftigd Ik heb er het bewgs van door hem zelven geschreven Gij bebt uw dolk tegen mevrouw Treaana gebaren De maat uwer misdaden is vol Elisabeth de Pratenros gy zult voor den rechter q verantwoorden moeten 1 0ok dit mislukt I kryschte de freule Het schavot nooit Z rokts zich los met aene kraeht waartoe men baar niet in staat zou hebben geacht ea stootte zioh herhaaldelijk haar dolk in de borst Ik sterf met mijn haat waren bare laatste woorden Toen sloot zij de oogen hare lippen trokken zioh sHmen De l kklaur overdekte haar gelaat freule de Pratanrivs was niet meer Thans hebt gij geece viJandeD meer mevrouw prak Tibaree tot Laurence terwyl deze bij het l k geknield lag Slechts vrienden zijn my gebleven antwoordde de markiezin Naast Qod heb ik dat aiu u ta danken mijnheer Tiburce Ik heb sleohts mijn plicht gedaan on het recht gesteund tegen misdaad en onreoht Dat is eene edele taak sprak Laurence terwyl zij Tiburoe da hand reikte die deze aan de lippen drukte Op dal oogenblik hoorde man de knal van een gewaenabot an Tiburoa wilde naar buitao inallm jaiste grimeeriog om den voorrang Zeer terecht zei de voorzitter dan ook geen epyt te hsblten dat het beituar voor deze gelegenheid juist den beer Bigot had aitgenoodigd om dezen feestavond zoo goed mogeiyk te doen slagen Daarna vereenigden leden met hnnne dames genoodigden en de heer Bigot zich in gezatligen kriog 8D bleef men nog lang vroolgk bg elkander Menige voordracht en speech werd gebooden waarbg ook verden herdacht de oprich Iers van dit Dep en in t bgzonder de eenig overgeblavene der oprichters de heer G B Lalleman te Amsterdam die het Dep per telegraaf had geluk gewenacht met dezen dag Zeker is het dat deie feeatvieriag lang eeoe aangeoane herinnering zal achterlaten Moge het Departement Moordrecht n Gouderak steeds in bloei toenemen opdat zgae nuttige instellingen zulten blgveD voortbettaao tot galnk van velen Maandag 19 April 2aD Paaschdag gat de langvereeniging Eensgezindheid te Stolwgk hare 3de uitvoering Ëene groots schare belangttellenden zoowel van hier als van naburige gemeenten opgekomen vulde te 7 oren het kerkgebouw Bat programma bestaande QÜ aen 13 tal nommera voor gemengd koor een mannenkoor aen vrouwenkoor en een bai iolo werden onder leiding van den directeur den heer D C de Koning nitstekand weer gag g n Vooral trok het bekende Koor it de Schepptng van Haydn door tiinke oitvoering zeer de aa idlaoht Door daverend applaoB gnf bet publiek telkens Inide 7 gne instemming te kennen Doob wat vooral het genot van den avond niet weinig verhoogde was het keurig spel van de heeren Van Zutphen oit Gonda die geheel belangeloos een viertal nammers voor orgel en viool ten besie gaven t Waa een waar genot te luieteren naar dit prachtige en gevoelvolle muziek op zoo talentvolle wgze door genoemde heeren vertolkt Een atormaohtig applnns bewees dan ook hoezeer het publiek het prachtige spel waardeerde Na de pauze wachte der vereeniging eene aangename verrasaing Op initiatief van een tweetal dames hadden enkele contribneerende leden en vrienden der vereeniging het voornemen opgevat deze een vaandel aan 1 bieden Door dan geldelgken steno van velen daartoe In staat gesteld badden bedoelde dames mejofirouwen Westbroek en Kroon zioh welwillend belatt met de vervaardiging er van Na de paoze nu overhandigde eerstgenoemde met eeoe keurige rede het vaandel namens de vele vrienden De voorzitter vpq iSengsgezindheidc de heer H A Westbroek nan maar te gelyker tijd trad Mariaune binnen en vertelde op zijne vrang wat er gaande was dat Legoello op Brice had geschoten omdat deze ontvluchten wilde Heeft hg hem getfoffenr vroeg de markiezin Ik geloof het niet want hy is bleven loopen Ik hoop dat hij ontsnappen zal er zyn misdaden genoeg om myneutwil gepleegd Ik hoop het ook zeide Tiburoe Laat hy zioh elders laten ophangen en thans mevrouw nu gy niets meer te vreezan hebt moet gy naar uw kasteel terugkeereu Legoéllo an ik zullen u daarheen geleiden als gij het goed vindl Legoello was intusschen binnen gekomen en vorwensohte het noodlot dat hem Briee bad doen missen die hem ontsnapt waa en gelegenheid bed gevopden om zioh op zijn paard te werpen en zioh spoorloos Ie verwyderen Tiburoe troostte hem met de gedachte dat firice tol die wezens bahoordeo die altijd eindigen met op het aohavot te recbt te komau Ko de oude vroeg Boodmnts Dood DoodP Zy beeft zich het hart doorstoken Zoo ik wist niet dat zij nog een hart bezat Tiburoe wenkte hem dat hy zwygen zou daarhjj vreaado dal die scherts mevrouw Traanna onaangenaam zou zijn XXIV Eene maand later had da markiezin weder baar kasteel op dan ouden voet iagerïcbt Zonder zioh geheel af ta zonderen ontving zij toeh aleohta zeer elden bezoek en ging alleen uit tegen dan avond gU eenigs armen ta bezoeken of wel em naar Uarianna vaardde namens de vereeniging dankbaar dit geaoheok met eenige welgekozen woorden Ook de directeur de beer da Koning sprak n eenige woorden Tan dank an richtte sich daarna vooral tot de werkende leden Een woord van hulde aan allen die hnn ateon tot dit doel verleenden eu bovenal een woord ran lof aan die twee daoies voor de keurigo aitvoering van dit praohtigs vaandel sij hier op zgne plaats Aan h it einde n het programma gekomen dankte de voorzitter allen dis tot het wsU slagen van dezen avond hunnen steun hadden verleend waarna alle aanwezigen tot bealait ataande het Wilhelmus aanhieven begeleid door de tonen van het orgel Mat trots nag £ en8gszindheidf terugzien op hars zoo nit mnntaad geslaagde 3e uitvoering Bg het departement van koIoDiSn is onU vangen het volgende van 22 dezer gedagteekende telegram van den gonvernsur generaal van N ed Indië betreffende de krggaverrichtingen in Atjeh Beide cototineB bedoeld in het bericht van 14 dezer bivakkeereo in Lobong Na twaalf dezer ia geen achot meer gelost Bevolking ia in hare kampongs teruggekeerd Hangeada zaken zullen denkelijk in Tesrtioo dagea beSindigd zijn c De beide te Rotterdam bestaande iraciiec der lifaeralf parig hebben tbafit offioisel b slotsa voor da aanstaande verkiezieg van een lid der Tweede Kamtr vaeature Vu Oannep de banden ineen te slaan en gezamenlgk dan heer Mr F £ tan Kaalte vice president der Liberale Unie en wethouders van finanoiSn is Rotterdam te candideeren By het binnenkomen van den trein die 4 47 te Almelo van Hengelo aankomt ia een ooatJB van den atationacbef ongeveer 6 jaar oud dat aan den overweg spaelde orerródan en gedood ËvQu bniten Leiden onder Sosterwoude bad Woensdagavond de 18 jarige fabrieksarbeider Oen O de roekalootbeid met een geweer te spelen dat echter geladen bleek te zijn want opeens ging een schot af waardoor zekere v VI sen kameraad van Den O in het achterhoofd getroffen werd H werd onmiddellgk naar het Ziekenhuis verroerd waar de ongelukkige reeds is overleden De dader heeft zïohzelven bg de Leidsche politie aangemeld als schuldig aan dan dood van zgn kameraad Misdaad of opzet is bier echter niet in hei spel te gaan zieu die auogetait was door die ziekte welko geene oorzaak ichynt to hebben ca waarvoor geen afdoend geDeesmiddel bestaat Het arme kind leed aan eene kwaal die langzaam bet lichaam sloopte Zij klaagde niet maar kwijnde in stille weg Hat was treurig om haar lijdan te zien Steohta wanneer Tiburca kwam soheen zij weder een weinig te herlaveu Z wendde dau byna geen oogenblik den blik van hem af luisterde aandachtig naar al wat hy zeida en haar gelaat nam dan eena andere itdrukking aan Slechts wanneer zy hem samen zag met mevrouw Troanna wora haar blik dof en treurig en zy sloeg hen gade mot een oog waarin ondanks hare smart ook waugunst te lazen was Zij beminde Tiburce en ook deze was haar niat oBgenegen naar hij had haar op eene geheel andere wijze Hef Hy zou zyn Ivven voor haar ten offer hebben g braeht naar mocht hy haar ook zijn hart tan offer brengen F Want ook h kooste de eme ongelukkige liefde Hy beminde Laureioe meer dan hij ooit Estelle bemind had Dit mtokta hem in zekeren zin ongevoelig voor het lud n van Marianne want zoo ver kon zyne zelfverloochanii niet gaan Hoe veel hy ook voor anderen gedaan moobt hebben eana was de maat vol en dorstte hij om ook zalf den beker van het genot aan zyne lippen te brengen Op MIX avond ontmoette hij de markiezin op korten afstand van het kasteel Zy gingen te samen naar het dorp waar z aan bezoek te brengan had De wag liep tosKihan boog opgaand atraikgawaa