Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1897

7 17 7 68 8 36 S 4S 8 61 9 67 10 40 1 18 t 7 69 10 4 f H 8 8 10 11 f V 8 13 10 18 ff 7 86 8 88 8 68 9 8 9 10 10 97 10 60 11 80 6 90 6 W 6 17 7 86 8 6 9 87 10 4 V 6 87 r 9 47 i 6 84 9 84 f 6 41 t 10 01 6 40 6 47 6 4 7 46 8 96 10 07 10 S4 Directe SpoorwegverblDdingen met GOUDi WtnterdleDSt 1896 AangevaogeD 1 October TUd vao 6reenwicb 0 d 6 80 7 96 8 80 8 40 9 10 9 36 19 17 11 81 H IS IS l l 1 89 rik a9 8 l Ki iw rk6rk 7 89 8 64 11 j CpeUe 7 46 9 1 jj i j j i 4 sï 18 88 19 81 1 S9 4 8 4 1B B 80 4 86 8 89 8 17 8 61 7 8B 8 8 88 9 81 9 81 10 19 11 80 19 87 10 99 10 38 19 88 19 47 7 10 7 48 8 18 9 15 QOnSA OEN HAAS ttouda ZeTenhuiuDMoerkapelU Zoetermeer Zegwurd Voorburg s Hage a 7 30 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 19 88 1 48 8 47 4 46 6 88 8 84 8 11 7 80 7 49 8 88 8 84 9 64 10 8811 16 m ï 49 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 inn U I 68 6 11 41 t 18 81 8 08 8 18 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 96 OI 8 19 9 1810 710 48 19 11 48 U 4 1 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 89 6 89 7 80 8 819 9 9910 88 U 6 11 48 BOUD A U TB KOET Ooudt 6 80 6 87 7 19 7 86 8 91 9 89 9 89 10 19 10 67 18 86 9 80 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 1 8 Oudow 6 46 6 64 11 14 9 87 7 10 10 34 Woerden 6 68 7 3 8 19 j 11 89 9 46 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 V4imlit 6 18 i 7 49 8 83 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 Naar iüMterdam f Stopt Woenadag GOUD A A U8TEKDAM OoaAi S7 8 81 9 1 10 67 19 10 4 11 HM 7 61 10 17 10 l duBG Bt 8 14 9jr 10 88 1 8 1 18 1 18 IMft ta Nootioir LddMliHdaB u Ble iwijk Kr inn u Hakndarp DEM HAAG GOUDA aUage 5 487 207 48 8 60 9 19 9 4610 11 U T K S O H T G O D D A Utrecht 6 88 7 0 9 9 88 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 6 14 7 66 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 66 18 84 4 10 6 84 g 9 88 10 84 Oudewater 8 19 10 46 v 4 84 9 86 Gouda 8 88 9 34 10 10 10 68 11 1018 11 8 48 4 87 6 17 8 88 8 41 9 49 11 10 AKiteidam Q 8t 7 16 8 18 9 10 48 8 84 tM 4 48 8 18 7 46 s Oooda 7 88 8ao 9 14 10 10 181118 88 Ml 1 16 S 49 7 46 i 8 HJ Ut te Gouda lakdgfln als u r noant h niet op ZMr onTerwAoht dooh vetbtund fel was de brand die gistereniTODd omstroeks kwartier na Keveo nitbiak ia de sleeperg vau de firma J Ë CoheD Co aao dea Qoadacbeweg DO 114 te Koiterd m Augetwekkend sloegen de vlammeu in deu beginne nit zioh verbeffeed baven de dakHo van bet viertal zoldera tot de sleeper beboorende en geweldige lOokkolommeD t D bemel etawend Tot de sleeperg bestaande uit slaUea waarin 68 paarden onderdak gebracht kunnen wordeo en zoldera waar op het oogenblik datde brüod uitbrak geborgen wiren ongeveer 100 k 150 doizend kilogram kooi eo 20000 kilogram barer terwjjt bovendien in het gedeelte waar zich de stallen bevindea nog 30000 kilogram Btroo in geperete pakken ea eenige wagens aanwesig waren krijgt raeu van de zyide v n den Qoudscbeweg toegang door een ongeveer 4 meter breed diep inloopend portaal De sleeperg met atallea en zolders beslaat een oppervlakte van 800 vierkante meter vangt aan aan bet eiode van bet portaal ea is gelegen tasacben de aobterzyden van de aan den Gaadsobeweg ea de Eleonora traat nitkomende buizen Groot waa natuuriyk de angst waarin de talr ke bewoners van de huizen aan de sleeperg belendende verkeerden toen zü zich door het snel aanwakkerende vuar zagen bedreigd De brand werd ontdekt door den sleeperajoDgen J Vos toen hg een paard op stal zoude brengen en was ontstaan op den hooizolder van waar da brandende vlokken hooi in de ruif vielen Al zeer spoedig verscheen op bat gerucht de heer J A JCerboven briudmeester vao spuit 12 aan het hoofd van zgn spuit ter plaatse Inmiddels had het aanwezige persoueel de vgf op stat staande psardou de andere dieren waren doordat de braad zoo roag iu den avond uitbrak nog niet van de dageiykache werkzaambeden op stal teruggekeerd in veiligbeid gebracht Zg werden met de overige langzamerhand na beëindigde dagtaak huiswaarts keerende paarden eo de wapens voor den nacht onder dak gebracht in den voormaligen bontzaagmoleo d Ooievaarc in den Zwaanahala mede eigedom van de firma S E Cohen Co die haar kantoor heeft in de Kipatraat do 55 Nadat Bpoit 12 op bet terrein van den brand verscheaea en in werking gesteld waa volgden spoedig de spuiten 14 en 15 en gezameniyk ving mes nu onder de opperleidiag van den hoofdman den heer 3 H Torley Duwal bet blusscbingawerk aan achtereenvolgens versterkt door de handbrandapuiten 2 11 13 1 10 de sioomspuit van het Ooatetyk stoomgemaal spuit 26 eo de atoom spuit van het Westelgk stoomgemasl Op de bevelen van den beer Torley Duwel daarin krachtdadig gesteund door da overige bootdlieden vormden de brandweermannen langzamerhand een cordon rondom de brandende perceelen en sloten ze als het wtre in door zoowel van de zgde van den Goodacheweg als Tan die der Éleonorastraat daarbg gebrnik makende van de aanwezige gnngeu of ook door de buizen heen bun waterstralen op den hooizolder te richten Door dit weldoordachte plan slaagde men er volkomea in den brand te beperken tot de sleeperg en toebehooren zg bet dan ook niet zonder veel krnobbsinspanuing Tegen balt negen waa bet gevaar voor uitbreiding geweken en nog een uar later was yva de straat weinig meer van den brand te zien Bgna drie volle aren hadden alle apoiten gewerkt alvorens er besloten werd met het rnimen van het opgehoopte buoi en stroo een aanvang te makea en lang reeda had de klok middernacht geslagea toen de brandweer nog onvermoeid aan haar zware taak was Telkens tooh sloegen de vlammen weder nit de steeds smeulende massa s Met de totale blusscbing ging een goed deel van den nacht gemoeid Sotteidun OapoUe Kieuvurkerk UoordnoU Soud 6 6 6 8 6 14 8 11 6 81 8 19 6 97 8 86 Noch aan menschen noch aan dieren werd Iflti el door dezen brand toegebracht BiJna het geheele brandweerperioneel was aanwo7 ig en bovendien bevond zich daar de adjonctdirecteur der gemeeotewerkeö de heer Neiszei De politie onder de bevelen van den commisaaris J G Inhnlsen was talrgk vertegenwoordigd Dü schade aaa de geboewen en den aanwezigen voorraad hooi stroo en haver toegebracht 18 zeer belangrgk Zg wordt echter gedekt door assurantie De inboedel van den ïtalbaaa J C Heiatz wonende aan deu ingang van de aleeperg op den Goudacheweg werd noob door vuur noch door water gedeerd De bescbrgvingsbrief voor de algemeene vergadering van het Nederlandach Toonealverbond bevat dit jaar twee vraagpunten zooals zg de laatste jaren op de agenda s nipt voorkwamen Da afdeeling a Graveuhage van bet Verbond wil de vraag besproken zien l8 het niet wensckelgk dat het gevetivan gratis voiksvoorstellingen van goede stukken door het Toooeelverbood worde bevorderd Over welke middelen en op welke wgae zoudit kunnen geschieden v De heer Vriesendorp redacteur van Het Tooneel stelt voor Aaa een Coilege aan te wgzea of te benoemea door de Algameeoe Vergadering wordt opgedragen aau hen die dit verlangea en op voorwaarden door dat college zelf vast te stellen een diploma nit te reiken als bewga dat zy zgn toegelaten tot de Nederlandsobe en Vlaamscbe toooeelcritiek c Uit een nitvoerige toelichting hg dit voorstel blgkt hOe de heer Vriesendorp zich voorstelt dat dit college zou werken en welke voordeelen hg van een dergelgke organisatie der tooneolcritiek in ons land verwacht Wg komen op dit voorstel terug Uit de begrootingen blgkt dal de inkomsten van bet Tooneelverbeod ook dit jaar weer zga acbteraitgegaan In verbaud daarmede wordt voorgesteld bet salarta van den direeteor der Tooneelscbool van f 4000 op f 3500 te breugen altgd tenzg aan het eind van het jaar blgkt dat deze vermindering ni t noodzakelgk ia Voor het tgdscbrift wordt voorgesteld f 100 minder uit te trekken voor de uitbreidiug der biblioteek f 30 minder Het bedrag voor subsidies aan de aldeelingen toe te kennen Toor voeratelliugen die zg zouden willen geven wordt vaa f 200 op i 150 gebracht Overigens zgn de begrootingen vrgwel dezelfde als die van het vorige jaar De Arnh Ct is zeer teleorgeiteld door hetgeen te Alkmaar is geschied Afgynde op de asnvankelgke berichteo betoogde ket blad vóór eenige dageq dat zoo vau de zgde der oudüberalen een blgk van toenadering en coociliatie gegeven werd er voor de Liberale Unie geen reden kon zgn om verzoeuiug en samengaan hg de verkiezingea af te wijzea wanneer het ten miuate gold een candidaat vaD wieua gezindheid om met kloeken zin en volle overtuiging in haren geeat werkzaam te zgn zg overtuigd ia Dat er geen overleg ia gepleegd noemt de Arn Ct een font van weefszgden Toegegeven dat de Liiberale Unie mannen in dit oplicht verkenrd kunnen gehandeld hebben betwgfelen wg bet echter of de oud liberale centrale kleBvereenigini in het kieBdistrict Alkmaar daardoor verantwoord was om leratond te antwoorden met het stellen van een eigen tegencandidaat en den eaudidaat van de Liberale Unie zelfs niet te noemen Ze gaf zoodoende geen gelukkig antwoord op de bekende oproeping der tachtig tot eendracht en samenwerking en aohgnt meer door rancune dan door oprechte zucht tot herstel van de eenheid gedreven te zgu t 9 60 10 11 11 SI 8 S5 Te Westetaar bij Boseodaal N B kreeg de landbouwer Van G die buiten eeuig nerk verrichtte daarbg een doorn in den vinger die hg met een apeld verwgderde Kort daarop zwollen zjjn band en arm geweldig op en d ontboden geoeerheer verklaa e bloedvergiftiging in den hoogatea graad De man in onder een vreeaelgk Igden bezweken De AmsterdaniBjhe rechtbank veroordeelde gisteren den politieagent die de opbrengst van 180 boeten waarvan de iaoing hem opgedragen was verduiaterde tot gevangenisstraf voor den gd van twee jareo De Griekach Turksobe oorlog doet zegt de N id Ba k Crt reeds aaustooda zgu invloed gelden op de graanprgzen Terwgl die der tarwe pi m f 14 ia geategen steeg die der rogge reeda f 7 Verschilleode ïolaudacbe soorten noteeran f I booger terwgl enkele andere nog hooger liepen Amerikaanache merken waren f l hooger De krentenprgzeu stegen tot f 0 50 Trots alle wetibepalingeo en Mioisterieele aanschrgvingeo zgu te Perpignan weder onder voorzittioR vaa den maire stierengevechten gehouden ZtiH Btieren werden ten aan ohoBwe van duizenden liefhebbers gedood na hunoerzgda vgftiau paarden omgebraeht en tien deerIgk gekwet te hebbeo Het publiek waa over deze wgze van bel Paaechfeest te vieren verrukt Met betrekking tot de kist van Hugo de Groot meldt men uit Apeldoorn bgzonderbeden De kist heeft een kofiervorm met gebojieu deksel en kan gesloten worden met twee sloten De gaten der sloten hebben voor Inchtgaten dieost gedaau In het midden der kist is nog pUats voor een hangslot Daar de kist niet geopend mocht worden omdat de scharnieren niet in den besten toestand waren heb ik mg vergenoegd met de buitenmaten Lengte 1 23 breedte 0 56 en hoogte 0 64 De bewuste pernooo heeft dna niet te ruim gehad VolgeuB de boscbrgving heeft de Groot or twee uur in doorgebracht Toen de kist geopend werd was bij bewusteloos eu was er een geroimon tgd noodig eer bü was bggekomen De kist is omgeven door 13 gzereo banden en is vrg goed geconserveerd Het lederwaarmede zg is overtrokken is op verscneidene plaatsen beschadigd Zg heeft twt e handvatteo Verder zgn er 10 a 12 geschilderde familieportretten waaronder een vab Hugo de Groot eo zgne huisvrouw Maria van Reïgerabergeo Van Èlaje vau Houweningen de dieustmaagd bestond geen portret Eenige wapens benevens mnuteu uit dien tgd ook o a een eigenhandig geschreven brief van de Groot uit Bargen in Noorwegen jaartal 16S2 Voor een oudbeidkeoner ia een eu ander een merkwaardige verzameling Biouenkort hopen wg van eeu oo ander gnnd gelakte ph olograph ieëu te ontvangen die belangstellenden aan ons bureau kunnea bezichtiging Sedert jaren is bet in t Oldambt gebruikeIgk dat de bakkers met Pascheo en Kerstfeest groote wittebrooden geven aan hun afnemers van roggebrood Vele arbeidere maakten hiervan misibruik door bun brood te betrekken vau eenige bakkers Dezer dagen hebben tal van bakkers eene bgeeukomst gehouden met het doel om die geschenken af te schaffen Een jong officier aan boord van bet atoomschip Speelman der Kouinklgke Packetvaartmaatschappg schrgft aan de iVeeiid Ct c uit Batavia dd 17 Maart jl U 4 80 4 S7 6 4 6 11 3 67 8 80 8 10 8 88 1 40 1 44 9 60 3 44 4 18 4 40 1 64 4 60 8 01 4 67 8 08 5 04 8 14 3 09 4 04 4 88 6 10 Donderdag den 4 Maart had ik het genoegen kennis te makeu met den beroemden Fransebeu tourist Henri Gilbert afkomstig van Nantes Toon de Speelman op reia van Deli naar Batatia ankerde ter reed vau Riouw en een uurtje later de paasagiers voor Batavia aan boord kwamen bevond zich onder beo iemand gekleed in een bruinachtig lionen pak met een baud blauw wit rood om den linkerarm Overigens een klein onaanzieulgk persoon mei een langen rooden baard en een letesdige opgewekten blik Dit was Gilbert Des avonds omstreeks 6 uur toen de Speelman reeds de Chineesche zee was ingeatoomd kwam de vreemde heer bg mg b de hut eo vroeg mg in bet Frsnsch wanneer wg de linie souden passeeren Ik begaf mg naar den officier van de wacht en deze deelde mede dat wg de linie juist te half zes waren gepasseerd Gilbert schreef dit zser nauwkeurig op io zgn journaal Boeiend zgn zgn6 verhalen omtrent de versohitlende lauden die hg reeds heeft doorkruist Hg beeft eene weddenschap aangegaau met eenige Franaohe hoeren om binnen den den tgd van 5 jaren te voet de reis rondom da wereld te makeu Bg deze weddenschap is totaal 650 000 francs ingelegd waarvan Gilbert indien hg de reis binnen den bepaalden tgd doel 250 000 francs bekomt Het aanvangspunt was Farga By ii vertrokken den 19en Februari eo moet den 1 Mei 1900 terug zgn Van Parg giog hg naar bet Zuiden van Prankrgk Verder naar Tunis langs de Noordkust van Afrika Alexandrie PortSaid Jeruzelem en van daar naar Abessynië en Babilonie Verder naarEugelacb Indië Malakka en Singapore Van Siogapore per steamer naar Rioaw met ons naar Batavia Vao Batavia iaat hg loopend naar Soerabaja wat hg in pi m 28 dagen denkt te doen Te Batavia waa hg reeds 24 780 kilometer van Pargs Van Java gaat hg naar Auetraltë met een boot doorkruist deze landen om vervolgens China en Japan te bereizen Vaa Japan over den Stillen Oceaan naar Canada Van hier langs de Westkust van Noord Middelen ZuidAmerika tot Vunriand en langs de Oostkust weer naar t noorden van Amerika Van daar vertrekt hg per steamer naar Enge land doorloopt Ierland Schotland en Eugeland gaat naar Calais eu vandaar naar Pargi In zgn dagboek had hg de handteekeningenvan de consuls van de verschillende plaatsen waar hg geweest was zooals Tunis PortSaid Alexandrië Calcutta Bombar Singapore enz Ook van de binnenplaatsen bezat bg groadigebewgzen dat bg daar te voet was gearriveerdeu vertrokken zooals b v van Jerezelem Babyion Hyderabad eox enz te veel om tenoemen Het aterktste van atlas is dat de heer Gilbeit geen stuiver iu zgn zak beeft Bg de consuls van da verschillende plaatsen vraagt hg onderdak en eten en neemt eeu zeer eeuVBudige moaltgd mede op reis Gilbert loopt daags 18 aur dat is in de 5 jaar 47 000 uur Ik wenschte den heer Gilbert een gelukkige reis eu ik hoop dat bg de gelukkige bezitter n g worden van de 250 000 fr Buiteoiandsch Overzicht De berichten uit Konstaotinopel blgkoQ wat voorbarig geweest te zgn De strijd om de toegangen tot de vlakte van Larissa heeft Woensdag nog den gebeeleu dag voortgednurd Toen de Torken den Me nua pas genomen badden itietten zij op de Grieksche posten om Tirnovo wair zich een artilleriegefecht Dutwikkelde Uit telegrammen van Turksche zgde zou men kuonen opmaken dat het der Turkscbe artillerie van de diviaie Mechat ge tukt ia de Griekscbo battergen om Tirnovo tot zwggen te brengen en dat thans eeb groot deel der troepenmacht van Edbem paoha langs deu ooBtelgken toegang in de vlakt van Larissa doordringt Toch kan Edhem pacha zgn plan niet ge heel nitvoeren De weatelgke toogaog scbgut in banden der Grieken gebleven te zijn Teu minste het bericht dat Damasi door de Tur ken genomen is wordt tegengesproken Het sobgot uit de verwarde en elkaader voortdurend tegensprekende telegrammen thans vry wel zeker dat de eerste beslissende slag zaïl plaata hebben eo spoedig zal plaats hebben op Griekacb grnnt ebied in de vlakte van Larissa Daarop is thans de aandacht gevestigd Da toestand waarin het Grieksche lefrer lich thftos heTiodt vertoont eea groote overeenkomst mot die aa het Oosteorgkache leger in ket begin van den oorlog van X866 net den vgand tnsschen zgn atelliugen en een bergpaa dien hg heeft moeten forceeran De Oosienrijksche veld tuig meester Beoedek meende tuea den vgaud beat tegeu hek gebergte te kannen Torplettertn doch werd zelf verpletterd bg S nigKralz Wellicht ia de Grieksche kroouprins thans gelukkiger dan Benedek in 1866 Slaagt hg er in van Tirnovo een Platea te maken nadat hem de poging om van Melnna een Thermopylae te maken mislukt is dan wordt de positie van de Grieken aanmerkelgk beter al is ook de algemeeae opstand iu Macedonië waarop van Grieksche zgde zoo vast werd gerekend tot nog toe niet uitgebroken £ en nederlaag vau Ëdbem pacha met een vijandige bavolking in den rog die dan allicht de partg van haar Grieksche stamgeuooten kiezen zon kan voor de Turken van groot moreel nadeel zgn Op opatand iu het Turkscbe gebied rekeot ok de kleine Grieksche expeditie die te Kawata ten noorden van het eiland Thaso aan wal is gezet De geheele kuststreek tusschen Saloniki en Koostantinopel wordt door Grieken bewoond Ëon opstaud in die streek dos aan deo verbindiagaweg tosscheu de Turkscbe hoofdstad en het Turkscbe leger zou eveoeaoB op den uitslag van den veldtocht van grooteu invloed kunnen zgn Men heeft van de officieete opening der Brusselscbe wereldtentoonstelling op 24 April moeten afzien Dat de boel nooit op tgd klaar is nu dat weet men vooraf Maar te Brussel moet t nog zóó hopeloos ver af zgn van hetgeen lelfs bg zéér bescheiden verwachtingen mag verlangd worden dat uitstel onvermgdaljjk waa Om echter dreigende boeten frs 15 000 voor eiken dag vertraging te ontgaan beeft t comité besloten de poorten der expositie vau Brussel eo Tervuereu voor bezoekers te outaloiten Aan Leopold U dia nog in t zuiden vertoeft ia geieind dat de offioieele opening noodzakelgk tot een later datum moest worden verschoven De preaident der Fransche Republiek heeft na een zeer welgeslaagd bezoek aao Rochesor Yon waar o a de btBschop van Lupou een verstandige redevoering hield zich uaar Nanles begeven Bg zgn aankomst deelde hg plechtig eenige ridderkruisen ait o a aan deu generaal Lances bet commandeurskrois van het Legioen van ar Al de aenatoren eu afgevaardigden van het rojitüstisohe departement Loire inférieure waren aan bet station Deze eanagezindheid ia echter niet jsonder moeilgkheid verkregen Het vol giAide il geschied De departementale raad provinciale ataten vau de Loire iuférieure beeft eeo royaliatiscbe meerderheid Voorzitter is de senator van de rechterzgde de 73 jarige Benry de Baillardel baron de Lareinty Deze hardnekkige monarchist weigerde den President op het Elysée te gaan bezoeken en hem officieel uit te ooodigen tot een bezoek gelgk de gewoonte is Ook wilde bg den raad niet bgeeuroepen om kredieten voor versieringen te voteeren Deze houding had hevige partgtnisten ten gevolge welke hiermee eindigden dat de republikeinen eerst verleden week eenige rojaliaten in dan raad tot hun gevoelen wisten over te balen Er was dus een meerderheid deze verzocht den baron de Lareintj dringend den raad bgeen te roepen en toen dit geschied was verleende zg kredieten voor de versieringen en bealoot dat de ledeu alle officieele feesteu zooden bgwoneu en door den voorzitter aan den President zouden worden voorgesteld De Lareinty onderwierp zioh eu trok zgn weigering up de invitaties terug evenals de depute de la Biliais En zoo waren gisteren aan het station te Naatea al de afgevaardigden van bet departement tegenwoordig zijnde behalve de genoemden de repubHkeinen Sibille Koch Qasnier en Amanrj Simon en de royalistan markies de la Ferronajs graaf du Breil de Pontbriand graaf de Juigné Le CourOrand maisoo Guilboordde Lozinaia en Mailtard De outmoeting taaachen Faure en de Lareinty moet pikant geweest zgn De President intusschen kas grootmoedig zgn want hg is de overwinnaar De aanwezigheid van al de afgevaardigden is voor hem en de Republiek inderdaad een groot aucces Ziehier de ontvangst speech van den baron de Lareiuty Ik heb de eer mgnheer de President ü den departementalea raad van de Loire inférimire voor te stellen Onze verdeeldheden houden op zoodra bet de belangen van het departement en van Frankrgk geldt Krachtens die overweging hebben wg ons bier vereenigd om in U het hoofd van den staat te begroeten Faure antwoordde even ort Ik weet met welke zorgen elk der leden van den departementalen raad zich met de belangen van het departement bezig houdt en ik ken eveneens hun vaderlandslievende gevoelans Qg wilt u op het terrein van eendraoht en eensgezindheid plaatsen om den president der Republiek te ontvangen Ook ik plaats mg op dat terrein want wg hebben tea gaueeniohappelgk doel de roem en de welvaart van Frankrgk c Ook thans verlaat zgn goede takt Faure geen oogenhlik Een aangenamau indruk maakt het dat hg de biaschoppao die hem komen begroeten met Monseigneur en niet met het officieele maar in Fransch katholieke ooreo wanklinkende Monsieor 1 éfêque aanspreekt De protestanten van Nantes werden door deu preaident van het conaistorie vertegenwoordigd die aan bet edict van Nantes berin nerend een toespelliog maakte op de positie van zgn geloofsgenooten op Madagaskar De Preaident antwoordde dat alleu in het moederlaod en de koloniën gelgkelgk vrgheid van godidienst geoietea De socialiaten hebben zich van alle deelneming aan de feesten onthouden Zg bobben overal bedankt en verscbgneu nergens Deze bonding moei op de fee telgk gestemde bevolking een slechten indruk gemaakt hebben De BURGEMEESTER van GOUDA overwegende dat bg gelegeabeid van bet bezoek van Hare Majesteiten de Koningin eu de Koniugio Regentes aan deze Gemeente van nlders een groot aantal bezoekers is te verwachten zoodat het noodzakelgk is ter voorkoming van gedrang en ongelukken bgzoudere bepalingen vaat te stellen Gelet op artikel 137 der Algemeene Politieverordeuiog voor de Gemeente Gouda heeft besloten de volgende bepalingen vast te stellen die van kracht zulten zga op den 24u April 1897 lo Het ia verboden zonder vergunning vau den Burgemeester van des middags twaalf uur tot des oamidda is half zes uur deu weg dien de Konioklgke Stoet zal volgen met rg en voertnigen waaronder begrepen zgu kinderwagens en rgwielen te bergdeuof in te nemen 2o Na des namiddags zds uur mogen op Markt de Kleiweg de Lange en Korte Tien deweg de Wgdstraat de Dubbele Buurt en de Lange en Korte Groeneodaal slechts stapvoets worden bereden 3o Bg het voorbggaau van den KoninkIgken Stoet zal de uoodige ruimte moeten gelaten worden 4o Het ia verboden met den stoet nede te loopen 5o Van des middaga twaalf uur tot na bet pasaeeren van den Stoet zgu ook voor voetgangers gesloten de Nieowsteeg de Vogelenzang van de Varkanmarkt tot het Lombardswatertje de Turfmarkt Noordzijde de Kerksteeg Achter de Kerk van de Kerkateeg tot de KanoDBtraat de Bleekernkode de Raam zaidzgdfl en de Korte Groeneodaal Vaa deze airaten en grachten mogen door de bewonera alleen de verhoogde stoepen eo trottoirs worden ingenomen De Kerksteeg en Achter de Kerk zgn tot des namiddags half twee nur loegankelgk voor hen die voorzien zgn van een door bet Kerkbestour afgegeven bewgs vau toegang tot de St Janskerk 6o Langs den door den Koninkigken Stoet te volgen weg moeten de oit da buizen gestoken Vlaggen en Wimpels zoo dicht mogeIgk langa de huizen hangen ea meet de onderkant daarvan minatens 3 meter boven de straat blgven eu op eenige wgze aan de huizen bevestigd zgn De over de straat overbaugende Zonneschermen moeten worden opgehaald of weggenomeoeveuzeer moeten alle Uitstatliogeu van Koop waren op de stoepen zgn weggeuomen 7o Het ia ten atrangste verboden bg het passeeren vao den Koniuklgken Stoet met confetti werplinten serpentines bloemeu of wat ook te werpen 8o Tgdens den gebeeleo duur van het Koninkigk bezoek moeten de vnreo aan boord van de in de Haven de Gouwe en deu Kattenaingel liggende Stoombooten geheel gedoofd Ca de stoom uit de ketel afgevoerd zgn 9o De Illimuneerglazeu mogen aan de te verlichten veraieriogen eerst na het vertrek vao Hare Majesteiten worden aangebracht Gouda 17 April 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KEXmSGEf mG BURGEMEESTER ec WETHOUDERS vau Gouda maken bekend dat de Leerlingen die medewerken aan de Zangnitvoeriog op de Markt bg gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de KonmginEegeutes aan deze Gemeente op 24 prilas des namiddags uiterlgk half vier aanwezig moeten zgu aan hunne verschillende ncboleo vanwaar zg ooder geleide zullen ga n naar de Harkt en dat na het vertrek van Hare Majesteiten onder geleide zollen worden gebracht de leerlingen van de acholen der hooldou HUBER van CITTERT en LEOPOLD naar den Groeoeweg de leerlingen van de eoholen der hoofden GONDA en VAN DE PUTTE naar de Jerazalemstraat de leerlingen van de scholen der hoofden BMS en VAN DER LAAN naar Achter de Kerk bg don Korten Tieudeweg de leertineeu der school van den heer KRUISHEER naar Achter de Kerk bg het Kostersbnis de leerliogen van de scneleu van den beer KROPMAN van mejuffrouw BENDER eu van de EEUW AARDE ZUSTERS naar deu Oostelgken gevel van bet Stadhuis Op welke plaatsen ig tusschen HALF ZES eu ZES uor door hunne ouders en verzorgers kunnen woolen afgehaald Gouda April 1897 Bu meester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Saoreraris BROUWER De Grootste en Nieuwste Sorteering ÏÏEEBIS DASSEN vindt men bg A van OS Az Kleiweg E 73 73a QOÜDA Beurs van Amsterdam 28 APEIL slotkrs 8V 21 Vrkts 88 b 98 104 841 84 8 Wl 1 b 6 97 9 98 103 68 61 IS 18 106 98 41 100 94 63 680 926 1001 64 100 206 146 62 09 97 183 100 74 26 107 101 204 226 100 62 64 160 8V 62 7aVi 102 lOlV 100 100 162 162 9 100 43 102 10 18 i 103 70 107 21 44 8V 187 213 106 106 103 lOS 116 119 32 118 NromiND Cert Ned W 3 8 idito dito dito ü dito dito dito S HoNOi Ooi Geudl 1881 88 4 It iI loschrijviDg 18fl2 81 5 OoslEN Obl in papier 1868 6 dito iu zilver 1868 6 PoKTUQAL Obl met ooupon 3 dito ticket 9 RuaUND Obl liioueul 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bij Bolhs 188S 4 dito bg Hope 188 90 4 dito ie goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 Spami PerpM aolialdl881 4 TUMIIJ Oepr ConT leeo 1890 4 Geo leeeing Berio D Geo le niKgMrieO ZuiDA BtP T ubl 1891 t Mbiioo Obl Buit 8oh ISÏO 8 VlNBSOBti Obl 4onbep 1881 AviTlllDAH Ob atien 18 8 BolTEUDi H Sted leen 1894 8 N D N Atr Haudeliv a nd Arendsb T b Mii Ceitiaoeten DaliMeateohappij dito Atd Hvpollioekb pandbr 4 Colt Mij dor Torstonl and a Gr Hypotheekb pandbr S j Kedorlnadaobe bank aaad Sti Handelmaataoh dito N W II ï e Hyp b pandbr B aott Hypotlieekb pandbr SVi Ctr Hypotheekb dilo 3 OoSTlN Oost Hong bank aand ErsL Hyp thdckback psadb 4 AnmKA Ëquit hypoth pandb fi Maiw L G Pr Lieu oert 6 NlB Holl lJ 3poorw Mij B nd M j tot Eipl r 81 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito i iTiun Spoor l 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital apirmij A H obl 8 POLBN Waraphau Weauen aand 4 BosL Gr Rum Spvr Mij obl i l fialtiaohe dito aand Fastowtt dito aand K Iwang Dombf dito aand 6 Knrak Oli Azo 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 etd AKESlKi Cent Pao Sp Mij ohl 6 Ohio t Vorth W pr C v and dito dito Win 8t Peter obl 1 Denverb Bio Gr 8pm eert v a lllinoia Central obl ia goud 4 Loaiar bNashvillflOert T aand Moiioo N Spvr Mij le hyp o 8 HiBB KanBftB v 4pot pref and N ïork Ont Bio Weat and dito Penn Ohio oblig S Oregon Calif la byp in goud K Bt P nl Hinn b Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col le byp 0 5 CAtii D Can 8outh Cert ir aand V O Ballw Na leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Bottetd Tramweg MaatB aand Ned Stad AmBterdam and 8 Stad Botterdam a D S BïLolE Stad Antwerpen ISSJ J i Stad BruBSel 1886 i HoHO TheiBi Begullr GcBellseh 4 OoBTENm Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SpiKJE Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bet Hyp Spobl eert INGEZONDEN WELKOJM Gegroet VoratioaeiipaAr der vrije Nederlftodao GegroetVoraiioneDpaar op GoDda soyrren grond Thaos feesteiyk getooid met bloemen en guir landeD Waar men O Welkom roept eo jubelt bart eu mond Heb daokiO Ilegeutn dia is bedroefde tgden De teagele Tin t bewind loo krachtig Mtmt ter handl GegiOüt o Edie Vrouw üw aaniyu lOheokt veiblgdeD Beil Emma driemaal heil loo joiobt ook t Vaderlaad Gegroet o EdIe epruit waarop wg allen bouwen Wees Welkom op dees atond Weea Welkom Neerlanda hoop Ons echild en ooa betrouwen Heil U Oranjetelg Op d J gewgden grond Beil jeagdige Koningin door Neerlauds God gezonden Heil rein verheien telg uit dat aloud gealacht Dat ateeda in lief en leed tot in den dood ver bonden Hun teven goed en bloed aan t heil van Neerland bracht Ja tis een schoon tafreel dat Gg ons geeft te ontvouwen Wü aien den Zegen Gods die ooa uit rouw eu klacht Oe friBsohe OAnjezon weer teeg oeud geeft te aanschouwen Dia veerkracht leventlnst asn t oude Neerland bracht Ja tis Goddank nog waar Ona Schild en ons betronwen Zyt Qy naast Neerlanda God I O fiere Oranjebloem Nog klinkt d aloude toon t Wilhelmue vao Naaeauweu Qua in de ooreu nog eoo overheerlyk schoon I Nog doet tich t hart te goed als wü Uw vaan zien wappren Der vadren oude vaan tg doet ona t barte goed Die oude oraujevaau dat vaandel onzer dappren Dat vaandel zoo vol kracht I vol liel 1 vol lavensgloed Waarop d Oraojevaan hoog voor ooa oog ver heven Versierd met jeugdig groen omvat door edle hand Oranje en Nederland t staat in haar vaan geBchroven God sterk Oranje steeds tot heil voor Ne derland I Ja t is een ond tafreel vernieuwd ons weer gege en t Staat dankbaar diep gegrift by gry aard en by kind Ziet Gouda a stëdemaagd heeft t in haar rol Cgesehreven Qoe ianig t Yorstanhnis door Gonda wordt bemind D K Burgerlijke Stand GEBOHEN 19 April Johanna ondera A van der Draay en J de Keiser Jacoba oaders G Woodenberg en A van deo Heuvel 20 Heudricua Franciacus ouders J M Wasserman en H Fraakeu Jannigje oudersJ vau Veen en E van Leeuwen Frederik ouders F £ J Brijbag eu J M Heerkens Elisabeth Anlbouia ouders S van den Engen M L H van Klaveren 21 Dirk Pieteren Willem ouders A ter Beek eo G de Vree Adriana ondera P Laurier en G van derWal OVERLEDEN 20 April M T Jansen 10 m 21 8 L Desjardin wed H Vos 83 j 22 H W van Sohoouoveld 6 w ONDERTROUWD 23 April J Tijbont 20 j en N C van Oodifaoorn 20 j W A vau Soest 27 j en A P van de Pavoordt 23 j A Rykaart 61 j en N den Hartog 22 jaar KEKKISGEVIKG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekead dat de voordeontvangbt vnn Hure Majesteiten de KONINGIN en de EONINGIN REGENTES in het Stadbnia aangebrachte Veraieringeu op ZONDAG 25 APRIL a B dea middaga vau 12 tol 4 uur voor lolwaaaeu ingezetenen te bezichtigen zullen zyo tegen betaling ten behoeve van de armen dezer gemeente van f 0 50 voor ieder manuelyk en van f 0 25 voor ieder vronwelyk peraoon Gonda den 23n April 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN ilii QjP het terrein en in het lokaal zal een entree van SO cent worden geheven en voor boven en zj balcon f per peraoon Hen die vóór elf uur de zaal of het terrein verlaten wordt de entree teruggegeven Tabl d hOte 0 unr J N BOTH H6tel Cafó Bestaurant Btalhoaderg