Goudsche Courant, dinsdag 27 april 1897

No 7356 Dinsdag 27 April 1807 SOste JftAi Bg xli LIFFMAI Il fiOÜDSCHE COIIMNT MARKT 136 GOUDA 136 MARKT Vrijdag Zaterdag en Zondag Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF GENTBN ADVERTËNTIEN worden geplttatst raa 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vraagt alleen TJ i Oranó © Bitter Xj o TJ 15 E InT S Feest Xjilg e a r Xj o CT E TS A d vocaat Xj o TJ TZ E 1 T S JBoerenjon g ens OPEN BABE 7E5S O0MB De NotariB H GKOENENDAAL PÉM te Gouda ÏB voornemens op WOENSB Uittl DAG 28 APRIL 1897 des morgens O uar aan de woning bewoond door W VkhBoou aan den Veenweg in den Zuidplaspolder Wgk A no 53 onder Moordrecht nabg het Station in bet openbaar om eOfl lanf geM te rerkoopen 13 ROEIEN gelcRlfd en niet gekalfd hebbende 1 VAAEKOE 1 gui ta VAAK8 i PINKEN FOKKALVBBBN ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOERENWAGEN BRIK Swielig KAR SOaOCW TUIGEN Bouw en Melkgereedschappen BRANDHOUT PLANKEN en BIELS En hetgeen verdei ten reikoop zal worden aangeboden Te bezichtigen op don dag der verkooping Tan dee morgens 8 9 unr Nadere informatien geeft loornoemde Notaris GBOÈNKNDAAL te Gouda Wüt i tawrgTiag tegen Jicht Rheumatiei Ijenaflnpyoen kortom iJTvff AnkerPain Expeller Ygf iamathetlnti 1 KiMpQO 1 ti tfl weoden tegen yg WMt dw itMds in Ieder hniagezii tH RnterJ aiiKExpBllBp Prqs fiO oent 76 oflot en 1 2 de flt ili Veortandea in de mawte Apotheken an b F AiVKcktar t Co ta Rottenlain Te GOUDA bj A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apelheker Markt Slotemaker Co TANDARTS E CASSl TO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag m m KERKVOOGDEN der Ned m K Herv Gemeente brengen ter algemeene kennis dat ZATER DAG 24 APRIL as de KKBH voor het pubUek GESLOTEN is tot H H M M DE KONINGINNEN rnuHo m u erfroftfc n Namens Kerkvoogden H KLEIJWEG Koster Het Fotogr scli Atelier STUDIO Isdagelljks ook des ZONDAGS geopend 6 Albumpor fretten met S Proevent ISO P VAN DEK WAALS Fluweelen Singel 58ii by de Tiendeweg Prijsopjfaaf gevraagd J VA GOUDSCHE van de minste en middensoorten Br ir ouder No 2i29 aan het Bnieaa dezer Conrant Betaling naar verkiezing BEKWAME Mandenmakers g e vra agrcS legen hoog loon en vaat werk Zich te adresseeren met franco brieven letters D L 8 Algemeen Advertentie Borean NIJGH ft ViK DITMAR RotUrdam Gouda Bnik ti A BEINKMAW fe ZOON De Wonder microsc oap wtkrv op de weroUHcii ttt OhioKfO war da i j u T rkooht wflrden il hh lij unsvour ds guinga nryi van tooIiU ▼ rlujgbftwr D Toordaelen Tnn dwn woiid r mJor tya dst ninn Itdcrvoorwerp d aooniitiU vergroot aiÊÊX kKn WAftrdnor ttofatumeD an TOOrhat 0O onaichtbKre diftron la nalkaTsra mo groeit icbynen Onontbaariyk Toor n t ondernabt dw ptKDtan en dieretikundq ii MO Iftug gewenaobt huUliondelyk Fpu ftM tot ondanoakJjig aUer T dia i iidd l n op grond v n TarVklHolüagcti an hak ylaeaoh op TOiutvuuiaÜMn Daintwktar ImiuUdwitiaai dia vooi hat bloot Aoff Dial iohtbuur avp atat muo luUf MBiwammaiL Bmtsndiwi ia ka inatnimaDt mat mq lonpa roor kortBiobMg B tot kat laaan dar UaiBttalattariToormiAn QabnukaMmwyiriöf wokÜ brgavoaffd TarauS tagan raBODoon ota porl TeraeailHlii Htrkwr OomAitadit UK taohftppij mauwa ifcalii K rkwr tadit llMtaohwpij bnbert A € 1 i N Z Voorbnrgw W I iiauwa ▼ d D o Failliet Heerenconfecüeü De curatoren in het Faillisaement LIPPMANN HöSER te Berlin zgn I besloten om tot een apoedige liqnidatie der zaak te komen gednrende eeoige gen een uitverkoop te houden zooala nog nimmer beeft plaats gehad alles zal verkocht worden 30 a 40 procent beneden iabrieksprgs De verkoop heeft plaats in de zaal van bet Hotel DE PitUW Markt Gouda De Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding zgn alle voor dit Voorjaar en I Zomeraeizoen vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen I Men haaste zich dus van deze nooit meer voorkomende gelegenheid te proOteerea I Om tot een denkwyze te komen tot welke fabelachtige pryzen de goederen f I verkocht zullen worden raadplege men onderstaande PRIJSNOTEERING 21 10 50 9 50 19 50 17 50 8 50 28 15 12 50 4 75 20 9 75 23 12 50 18 50 11 12 50 6 50 va af 1 2 50 KAMGAEEN ÓEKLEEDB COSTÜMEa onovertrefbaar v ƒ 24 voor 12 75 i JACQUET 1 COLBERTS PANTAI9IE COSTUMES in duizende dessins nieuwste genres Satinstof Jacquet of Colbert I CHEVIOT echt van kleur DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes DEMI SAISONS nieuwste genre en model Jongeheeren Costumes halve pr s nieuwste dessins en genrea Kinder Costumes Concarreutie onmogelgk voor de halve prgs I Duizende de BiQ8 Heeren en Jongeheeren Pantalons i LÖSTHË COLBERTS geheel gevoerd echt van kleur CHAMBKE CL0ACK8 voor den halve prga Bgzouder vestigen wg de aandacht op de prachtige Collectie Commonie i Costumes met Pompbroeken van af 5 50 1 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen v ƒ 3 50 voor f 1 75 2 50 voor 1 25 H SLECHTS 10 DAGEN m HoteK DE PAUW Markt Gouda Hoogachtend De Curatoren in het Faillissement LIPPMANN HOSER Uitkoiu§t voor HiespIJulIJders Eindeligk is het middel gevonden ter bestrgding van een der meest afmattende en gevreesde p nen Thaos behoeft men geen kiespQn meer te l den de hevigste kiespgn verdwynt onmiddellyk na aanwending van het eenig en afdoend middel Kiespij ntiiictuur MERK Pr a O cent per fleschje Mag in geen huishouding ontbreken Door goedkoope pr js wordt ieder in de gelegenheid gesteld een proef te nemen Monsters franco tegen toezending van 2 blauwe postzegels Op alle plaatsen worden Agenten en Verkoopers gevraagd tegen flinke provisie door Firma T O XDXTÏZ Alg Groothandel te Amsterdam Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZG S jaren en voor ingeiyMqn bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in tverkel ken dtenst bg het aangaan van een verbintenis om TWBE JAREN gedetacheerd te worden naar Oott lndië Aanbreuggeld TWIITIG GdLDEII Men melde zich aan VriJtvUUgers eï Müitiepliehtigen met onbepaald verlof bg den Commandant vim het Koloniaal Werldepót te Bardemiijk of by een der plaatselijke of Qarniioes Commandanten UUitiepllchtigen onder de wapenen tot hnn onmiddelijken Chef MAOOr van 16 pCttot 24 pCt £ iw ten BouUUmho denile SOEPEN Sbg g i s IBo u 5 11o3a in CAPSULES Vjn verkrygbaar bg de Firma T CBBBA8 Gouda Vwr eagnis bij PAUL HORni ksletdaa 4 BINNENLAND GOUDA 26 April 1897 Eindelgk was de dag aangebroken waarop oaze geliefde Eonioginoen Gouda met een officieel besoek zonden vereeren zeer velen hoopten dat de natour zich dien dag over ons stedeke zonde ontfermen en dat bet dan droog soa zgD in die hoop zgn zg niet teleurgesteld des morgens eo des middle woei er een flinke briea tegen den vond begon de wind te vermioderea zoodat de illominatie op sommige plÉMtsen aitgeconderd zeer flink van stapel liep Te 1 aor itooade de koDinklgke trein h t station binnen en hield voor het daarvoftr azpras vervaardigde paviljoen stil dit paviljoen wai behangeo wet madras moosaetine met Ooêterscbe plantengroepen gestoffeerd en gemeubeld in vergald met wyurood en vervaardigd door den beer H J Nederborst De draperiëu tapgten enz werden geleverd door de firma Mutters en Zn te s Bage Onder het spelen der muziek van de dd Scbutterg werdea HH MM ontvangen door den Burgemeester de heide Wethouders eo MüQ commiisie uit de raadsleden bestaande uit de bh G P W Dessïug P de Raadt eo H J Nederborat alamede door den garntzoenscomusndani van het 5e bat lufaoterie den IniteDaot kotonel A R Kreijenhoff van de Leur den waarnemeoden comDsandaDt der dd Sehutterg den kapitein A van Reedt DortUnd en den uia oor der raatende scbutterg den beer A K van der Garden en den stationschef de beer S D Booo Een gedeelte van de dd Scbutterg was met de muiiek opgesteld alsmede het detachement huzaren t welk den stoet zou begaleiden Nadat de EoningioneQ met gevolg in bet paviljoen waren gekomen sprakde Burgemeester de heer R L Marteot HH MM aan en uide bet volgende Veelgeliefde KoQingin Hooggeëerde KoninginRegentes De ingezetenen van Geoda verhengen zieb zeer Uwe Majeateiteu tn hun midden te mogen zien en zoüan aanstonds aao Uwe Majesteiten de bewgseu geven op welk een hoogen prgs dit Torateiyk bezoek wordt gesteld Namena de ganicbe bargerg beet ik Uwe Majesteiten van harte welkom io Gouda Aan HH MM werden bonqnetteo uoge boden namena de gemeente door Mej Noothoven van Goor dcrcfater van dan Wethouder n Mej Brouwer dochter van den gemeente secretaris FEVlLLETOSi 62 Op het oogeabiik dat de markiezin en Tiboroe elkander ontmoetten kwam jaiat eene vtouw de sudere zijde via de lasa op Totfn xij ken zag bleef sg itssn ea verborg siek aohter de struiken HGsat gig zoo bet kasteel langs mgnkeer Tiburoe zonder er zelfa eens even biaoea te komen F vroeg Laurence fflk eerbiedig uwe afzondering mevrouw t Ia zoo ik leef van de wereld afgezonderd maar meer om mij te onttrekken aan sommige lasten der aamenleviag M ne vrienden zie ïk alt d gaarne eu geeu wonder ik heb er zoo weinig en gg ontrooft mg er nog een tOij sgt wel goed mevrouw maar mgne zwervende levenawgze heb ik niet vaarwel gezegd Ik kom eeldea in dezen ontrek eo ik heb slechts wsinig tgd over voor mijne dierbaarate betrekkingen HoeI zijt ge dan waarlijk weder een werveliag geworden Y Ik moest wel mevrouw ik heb geen ader beroep en de oude Keigoiaec moet door mij leren even als Psuvrette Heeft de Pratenwa haar dan niet zijn vermogen vermaakt Dat heeft Marianne mg ten minste geaegd toen zg mij zjju dood verhaalde ylk ksb faavratte ala mgae dochter erkend ik wL iMcfcsa om kaax ecno opvoeding ta gaven want Daarop namen HH MM plaats in de getaedataaode bofrgtuigen die des morgens hierheen waren gezonden en steldu de stoet zich in beweging die bestond uit den Commianria van Politie den beer Martena bargemeester iaambt costunm een eskadron hnzareu de kamerheer van HH MM het rgtuig van HH MM met 4 paardenbespannen op ieder reohta van het rytaigaaospanoen paard een jockey Daarna de dames vao het Hof metJhr de Ranitz De adjadaot Jhr van Tets eu denordoonanceoffioier graaf Dumoncean eeo eakadron huzaren en vervotgena verslaggevera van verschillende bladen HH MM inspecteerden in bet voorbggaan het gedeelte der scbutterg wat als eerewacht aan het ststioo wat opgesteld Zoodra HH MM maar eenigszina gezien konden worden werden uit doizendeo monden hoera a geboord Toen hpt apoorwegterreio verlaten was trok allereerst de eereboog in deCrabethstraat door het geoaeentebestnor opgericht de aan dacht eu werd even daarna in deze atrast van wege de buurtcommissie aau HH MM een boaquet aaugeboden door de dames Wonder en Herman De versieriug in de Crabethstraat was zeer smaakvol aangebraobC Langs Katteosingel trok da stoet den Kleiweg op onder een groote eerepoort die bet welkom binnen de aladEgracbten aao H9 MM toeriep erder gaande werd de Nieuwateag ingereden en bg de Kazeroe werden aau de KoniogioaeD twee booquetteo nameus het garnizoen dooreen dochtertje van den sergeaat majoor Hamaa en een dochtertje van den opzichter der genie den beer van Marie aangeboden Langa Varkenmarkt ging het de Vogelenzang in waar werd atil gebonden voor de Jan Cottiogsteeg waar door een der bswooostera eeo bouquet werd aangeboden en wel door M J Bakker verder werden aan de hoege gaaten voor bet gebouw van Heil des Volks in de Vogelenzang door Gerards Catbarioa de Gruil eo Catbariua Nieowveld namena de baortcommiaaie wederom twee hou quettea aangeboden Van bat verder gedeelte der Vogelenzang ging de atoet over eeo gedeelte der Laoge Tiendeweg Zeugstraat St Autbonieatraat Kleiweg Turfmarkt noordzgde Lage Gouwe Laoge en Korte Groenendaal Msrkt tot de Hoogstraat nabg de Markt waar doax de afd Gouda van de Holl Maatschappü een eerepoort was opgericht veriierd met de gereedschappen benoodigd voor den Laojlboow ik wil niet dat mijn vaderacbap gsene verplichtingen voor mij mede eou brengen Wat de erfania betreft die blijft voor haar bewaard Pauvrstte zat die eenmaal ontvangen en haar onbekenden weldoentr zegenen Dat ia eeo edel eo goed denkbeeld maar is dit eene reden om niat een beroep te kiazen dst o utet zoo onophoadelijk verwijdert van hen dia gig liefhebl Ik hab er san gedocht mevrouw ea zoo ik ooit een besluit neem op dat punt dan zal ik u eerst raadplegen En geloof mg wat gg verlangt dat ik doe dat zal ik doen Tiburee sprak die woorden met ontroering uit au toen de markiezin ham de hand reikte en zeide dat is goed van u Ttburce drukte hij die batid m geestvervoering aan de lippen Op dit oogenblik boorde men een geruiicb in de truikan maar plotaeling hield bet op sn de beweging deelde zich niet verder mede Beiden merkten bet op maar zg dachten er niet aan naar de oorzaak te onderzoeken fOij gaat zeker Marianne een bezoek brengen vroeg Laurence na een oogenblik zwggen terwijl zy hare hand uit die van Tiburoe losmaakae f Ja merrouw ik heb haar in geea week gezien yDnn dne ik trouwer mgn pUoht om de drie dagen kom ik bij baar Bij mga lastate bezoek vond ik haar zeer twak Gelooft gg ook niet dat de oorzaak van hora ziekte in baar hart zetelt Ik weet het niet mevrouw zeide Tiburoe Ëene ougelokkixe liefde bgvoorbeeld Tiburee antwoordde niet Misleide hoop ging Laurenoa voort kKissebien werd sg aaaa bwind en toen varlataa ea waarin ook de producten Taodeolandbeow als boter en kaas waren opgesierd Hier ontvingeo de Koninginnen namena genoemde afdeeling twee booquetten die werden aange boian door Anna Breebaart dotïbter van den Voorzitter en Nelly van Veen kleindochter vanden Seeretaris penningmeester van genoemde afdteÜDg Nauwelgka was de stoet tot voor het Museum van Oudheden gekomen of wedqr werd halt gehouden en twee booquetten aangeboden door de docbters van den beer Bameom Voorwaarts ging het toen langs Korte Tiende weg Lange Tiendeweg en Floweelen singel laM e straat in draf laugs de Hanepraai over bet Nieuwe Veeratal de Ooatbaveo tot san het buia van den heer G Prince lid van den Gemeenteraad waar door de damea Noothoven vaa Goor en Prince weder twee booquetten werden aangeboden Nauwelgka bad de atoet zich tn beweging gesteld of voor bat ryka telegraaf kantoor werd eeo bouquet aangeboden door Mej van Schouwenburg De bnnrtconmiaaie voor de Haven hadden ook bestdteo twee booquetteo aao te bieden welke aanbieding plaats had voor het huis van den baar Vao der Garden Voorzitter der Commiaaie doot de jouge damea Sophie Schouten en Marie Droogteever welke jonge dames gefisokeerd werden door eea twintigtal kleinere lelkens io grootte aflüopeod Voor het St Catharina Gbathuis was een negentigtal weeskioderen pnet bh regenten o e teld en werden aan de beide Koninginnen twee booquetten aangeboden door Troitio vaa Vliet en Aana vao der Hoeven waarby eeo dezer wtteskindereo een versje van vier regels voordroeg De linten voor dezw bonquetteu waren io bet weeshnia geborduurd Ook de zieke kinderen en de zieken van het gasthuis die hunne kamers konden verlaten verden in de gelegenheid gesteld de beide Koniogioneo te xieo Daarop vertrok de atoet tanga Dubbele Buurt Wjjdstraat langs Kerkateeg naar de St Janskerk waar H H M M werdeu ontvangen door hb Kerkvoogden ea toegesproken doer den president Kerkvoogd de beer G Straver waarbg ook door de jonge damea van der Laar eo Nederhorst twee booquetten werden aangeboden Voor de ïngSog van de St Janskerk was een baldakgu aangebracht door den heer van Os decorateur te Rotterdam terwgl verder loopers in de kerk waren D dergeUgd Terw il de Kaoïnginnen de vestibtfle doorgiogeo speelde bet orgel het Wilhelmus onde toonzetting Langzaam éêa voor één zagen de KooinginnsQ dezo beroemde glasschilderingen en lui terden naar de uitleggingen die op aangename onderhoudende wgze de heer Noothoven Nauwelgka had zg die woorden uiigeaprokon of Tiburoe zag haar aan met zijn open earlgk gelaat waarop eene uitdrukking van zacht verwet te lezen Btood Ik geloof dat gg u bedriegt zeide hg trenrtg Ik weet wat hot ia eo wat hel Igden doet wanneer men wordt verUtea maar ik zie daarvan de eigenaardige kenmerkes bier niet Waaraan mort men dan deo loeatarid van Marianne toeschrijven Ik zou kat niet durven bosliaaenj misaohieu voedt Marianne eene hartstocht zonder hoop Dua zou zij volgena u een man beminnen die haar nooit hoop bad gegeven en nooit gelraobt had hare tiefda te winnen Zoo denk ik merrouw antwoordde hij mot vaste atom Wederom bewogen zich de struiken maar thsna heftiger en de vogelen vlogen op maar ook ditmaal hechtten Tiburoe au Laurence er geen gewicht aan Het ia waarlgk ongelukkig voor het arme kind Zeker mevrouw en voor hem die er onachnldlg aanleiding toe gaf niet minder Want terwijl hij baar tiet wegkwijnen bemint hij ook de onnelukkige eene vrouw die hij verplicbt is te ontvluchten omdat zijn reratand zijne eerlijkheid zgn bescheidenheid en zga trots hem die liefde verbieden la ook hg niet diep te beklagen Oagetwijfeld Zg dia hij bemint ia rijk van edele afkomst jong Bchoon hij is arm bg heeft jeugd aoCh Bchoonkeid i6ói zich Hg ia een van die verworpelingen in da samenleving wien aiats gelukt zelfs niat zijne poging ora tieh tsq de wsreld f te ton van Goor daarbg gaf VVy boorden dat die glazen ait verachillende tgden di teekenen eo meestal geacheiikea zga De ataten van Zuid Holland gaven er oen in 1596 burgemeester van Haarlem éfo ia 1597 tatelt de ioneoung van Damïata voor dan burgemeesters van Dordrecht koning Fi lipa II en Maria zgo gemalii en anderen De mooiate van alle zga die door de gebroedera Dirk en Wouter Crabeth geachilderd in het acb ter gedeelte dar kerk Daar waar de hoogopboigeode koepslingea loodrechter neervallen diep in bet grarnre steen ataan deca koatelgke monumenten van het enorm kunnen der sestiande eeowsrs in stille raat Hoog vlammen da kienrea naar bet koepeldak op en de ton die ze besokgnt achept de levend gebeelde pria aen en ridders en geeatelgken tot werkelgk leven Heel laug bewooderoen HH MM dezebeerlgkbaid Ea aU rg omgegaan wareo geheel ondfn sg in bet midden nog iets belaag wok ken ds Het boveogcdeelte van venater no 7 reohta is stuk gehageld Het ia het venster datFilipa Il geschonken heeft eo het stelde voor aa luwgdiag van deo tempel Balomo a De kartooB waarnaar de schildergen werden uitgevoerd zgu door de eenwea been bewaard gebleven Ook bet karton van venater no 7 is er en bet zal dienen bg da ontworpen reatanratie Dit karton waa baden aitgeli d op twee reuaachtige lage tafels noergsxet aan de egden vso hst koperen koerbek De baar van Goor bracht r HB MM voorea verdoidatgkta voor Haar de hetoekenia ervan Voorts werd iets meegedeeld van de g ichiedenia dezer kerk die van 1552 dateert nadat het oode gebouw op 12 Janoari vaa dat jaar was verbrand Ter ni edaohteais vaa dit ongeluk werdea voor het kbor Latgoscba en Nederdaitsohe gedichten gesteld en hot volgende Jaergedicht lan Varl tVVaeLf des bLkseMs Vier aLi Godta VVerCk DeorLlICk doe Vsrbraade aaVoadts hier da oVde KerCk Het eerst geaobildorde glai waa een gift van den Bïsaobop vaa Utrecht George vao Egmond Zgo voorbeeld werd later gevolgd door Philip U van Spanje Margaretba van Parma Willem I Prins van Oranje de Staten van Zuiden Noord Holland de voornaamats Htedea van Holland eozoovoorta De gebroedere Dirk eo Wooter Crabeth Goodaoke barge waren wel de beroemdste glasachilders dte er ooit geweeat zgo Dertion rameo in deze kerk getuigen nog van ban deren aa onveraobiltig voor haar te worden Hij wilde de vermetele da droomen die niet verwazen Igkt kunnen worden mst zioh in de afzondering nemen maar bet noodlot maakte hem tot het offer van eene liefde die hij niet heeft uitgelokt en ge biedt hem zgn leven te geven of een moord op zga geweten te hebben O hoe vaak heeA bg reeda op het pont geaisan dat offer te brengen maar telkens heeft hij geaarzeld en thans aarzelt hij neer daa ooit Kn wie zou vaa ham zulk oen olTar vragea Wanneer eena aaaztenlgke dame tot ham seide ffweea moedig en sterk doe uw plicht als rechtsohapen man Marianne kwgnt bet hangt van u af haar te redden red haar w ie weet of bet haar zelve niet osn moed ontbreken zou on tC6 te spreken O geloof mg ging Lairence voort terwgl bare oogen vol tranea achoten ook zij ii slachtoffer Zij kan niet awfjgcn na zulk eeoe openbB lige bfl enteais Spaar mjj Is riep Tiburoe Neen gij moet mg aanbooren sprak zg vol ontroering Tussohea n an mg ia eene onoverkomelgka hinderpaal door vormen en instellingen die tk eerbiedig Ona varsebil tn staad zou ons misaekiea aeheideo maar veel meer nog uwe Aerbeid owe hooghartige kieaohheld Zoo veel trota keur lic niet Roed maar ik heb ar achting voor Ja mynheer ik bab u nooit gesproken over Marianne omdat ik er den mosd niet toe had Ik smeek u apreek niet wder 3iot tolgt