Goudsche Courant, dinsdag 27 april 1897

AaogevaogeD 1 October TOd vao Greenwich Winterdienst 1896 GODDA KOTTXEDAU Directe SpoorwegverbiDdingen met GOUDA U U U A K U T T J i B U A M ll U 18 18 18 86 1 88 8 60 3 67 4 60 18 38 4 67 18 8 8 4 18 46 6 11 38 18 88 18 66 1 69 4 8 4 15 6 80 UOTTÏRDi M G O tJ D A g 81 8 61 10 18 11 60 18 87 1 40 1 44 10 88 1 64 10 86 8 01 10 48 t 8 08 9 60 10 11 10 48 18 08 18 47 8 14 10 8 86 10 17 8 30 9 40 8 66 10 37 6 61 7 86 8 66 6 87 6 84 f r 6 41 6 4JI 6 47 6 47 DEN HAAQ OOUDA 7 10 7 46 8 18 t n eOCDA DEN BAAO ZoelemeerZegwMrd Voorburg 7 43 8 50 9 18 9 4610 1111 3618 8 1 86 8 44 3 40 4 10 4 33 6 88 6 187 18 7 68 9 8 IJll 10 17 1 41 l SO I 6 18 8 34 1038 1 66 4 68 6 80 8 48 10 43 8 06 6 04 6 88 8 6 8 13 18 47 1Ó 16 10 6418 0618 88 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 S8 6 607 488 8810 1010 88 8 11 7 80 7 4 f 38 8 64 8 64 lO JSU lö 8 01 10 06 8 18 10 16 8 86 10 87 6 88 7 60 8 81 0 8810 8 11 6 11 46 a 7 8U 1 86 8 88 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 18 6 64 ZM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 E Z 7 68 8 66 11 41 18 61 6 08 V 8 07 8 08 11 66 1 06 6 80 Hi lt 1 10 7 10 48 18 11 4814 461 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 D T ï O H T B O U D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 t 11 66 18 84 S O l D A D T I O H T Uouda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 8 88 8 68 10 1 10 67 18 66 9 80 Ondiw 6 46 6 64 11 14 8 37 Woerden 6 68 7 8 8 18 f l 8 8 46 Dtmllt 6 1S 7 48 8 88 64 10 6111 46 1 87 3 08I Hur iiuterdam f Stopl WoaDidag O O U D A A MSTEKBAH Qoidt 8 87 8 81 68 10 67 18 10 4 11 intudut O St 8 14 tJ7 10 6 1 8 1 18 6 16 apt te Kootdorp LeldMhadui en Blefn jt Knlmt an Hakadoip 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 14 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 J 8 8 4 11 07 J 11 1018 11 AHSTIXDAlC eOODA 7 16 n lB 9 l 10 48 8 84 8 BI 4 4 18 ftonde 7 88 848 9 14 10 10 uai 18 88 Mi M6 i 4 e Uit te 8 dt Beklgan oit nau aamt M niel op 10 17 10 80 Imntt de sohtiien oTerige g BcbUderderameD door snderen veTvaardigd xijn niet vaa too Rrooie waarde De VorstiDnea bezichtigdeo de dertien knostttokken met de grootite aandacht Zg Btellea Toor De koDingin van Scbeba voor Salomo s IrooD Jnditb rertest Betbaüa Salomo s iowydiog ran den tempel te Jeruzalem de kfrkroorer HeHodorog wordt Tan de Ëogplen gestraft De geboorte van onzen Zaligmaker Jeztia Chriatas De prediking tad Johannes den Dooper aan den Jordttan De doop Tan ChriBias in den Jordaan Cbri t ia aanscboQwt den doop tbö JofaauneB io deo Jordaan en begint eicb discipelen te kiezen Cbriaini antwoordende aan de discipelen ren Johanoea Christus dryft de koopers en retkoopera nit de U tempel De offeraode van den profeet Ëlia Petras en Johannes genezen in den naam lan Jezos een kreupele die om een aalmoes bad aan de deuren des tempels en Jonas komende nit de waWiich Het borenste deel Tan het raam tSalomo a in wyding Tan den tempel ie Jeruzalem f is door een bagelboi stukgeslagen De cartoua van dat ituk waren uitgestald aau weerakaaten Tan bet prachtig koperen koorhek Daarna namen de Koninginnen twee zetels TOor het koperen boorbok in Achter in bet schip der kerk stond een achire jonge dames die twee plechtige liederen zongen psalm 72 muziek ran Handel en chor no 1 nit ïLobgesaogc tbu Mendeliaohn Bartholdy Statig klonk het door de kerk niet te laid in oitwaaienden klank Alles wat Odem bat lobe den Hern Halleluja De laatste klank was weggestorTen toen de Koninginnen opstonden en naar de kleine aO ber Tersierde kerkeraadvkamer wandelden De portretten van de gebroeders Crabeth verden door Haar bezichtigd en dan sameu Zg weer oTen plaats De president kerkvoogd Terzocht U M Je Koningin ala herinnering aan het bezoek te willen aonTaarden een étui ran blaaw met ziWer beslagen waarin de photografiën van de kerkglazen Bg het album zyn goToegd mede in blauw flaweel gebonden twee boeken waarin de gla zen zgn omichreren Deze zgn Teraierd met de gekroond initialen van HH MM Met zeer duidelyk getoonde ingeuomenheid aanvaardde H M dit geschenk HB MM wgdden op verzoek Tan beereo regentea eeu nienw album met Hare handteekeniog in Opnieuw werden de rytoigen bestegen en ging men langs de KanonstrAat Dubbele Buort de draaibrug oTer naar de WestbaTon waar voor het huis Tan den fleer ö C Foitugn Droogleever de Goudacbe Cricquet en Foutbalolub Olympia € met bon vaandet waren opgesteld tot het aanbieden van tweebonquetten Daarop trok de stoet veider de Westhareu op tot den boek van het Veerstal waar door den jongeheer Huigena en Moj Crans namens den Burgemeester aan de Koniogiuneo twee boaquetten werden aangeboden Het Veerstat OTer trok de stoet naar de Stearine Kaarsenfabriek waar da Burgemeeater de directeurs der fabriek de hli Dr ü IJnael de Schepper en A C C Verzgl aan HH MM vooratelden De preaidentoommissaris de heer T P Yirolj waa door ongesteldheid verhinderd de Koniuginnen te onttangen De beide jongitodocbterB Tan de beide directeuren boden hier HH MM bouquetten aan Het paviljoeD waarin de Voratianen ooiTangen werden was op kostbare en uiterst amaakTolle wyze door de firma Pander nit den Haag gedrapeerd In dit paviljoen was een schildery opgehangen Tan de eernte Tgf heereo die de vennootschap hadden opgericht Doder dezen merkten wg op de oog in leien ignde ouddirecteor de heer A G Tan Iterson die sedert eenige jaren te s Hage woont 8 40 S 47 8 64 8 1 8 1C Ositd 6 30 7 86 8 30 Moordraoht 7 88 Nioawerhtk 7 3 OiptUe 7 48 Botteriim 7 7 66 8 88 aotterdui 4 66 6 68 CpeUe 6 6 6 8 NiluwBrkirk 6 14 0 11 Moordrecht 6 81 6 18 ttoid 6 87 8 86 fh idi ZefeahuiMD Moerkapfllle De weg naar de oigenlgke fabriek was in een groene laan hersobapen Yan de fabriek werden de gieterg en de wrgfkamer bezichtigd naar welk lantiLe vertrek een gedeelte van de pitteamakevg en de kokerplakkerg waa overgebracht HB MM werdeli io de gelegenheid gesteld kennis te maken met de geheele serie van rbeid aan de fabriek de Teracfaillende be werkingen der kaarsen werden aanschoowelgk voorgesteld van af de rowe palmolie tot de kaars die Toor afleTering bestemd is Nog werden aan HH MM opgegeTen ïo cgfer het aaotal werklieden de Teracbillende verbruikte grondstofieo en bet oitbetan de loon in 1859 oprichting der venaootschap en thans op 1 Jan 1897 HH MM toonden hierbg groele belangetelliog en dankten bg het vertrek heereo directenren voor het in oogenschouwgeoomene De werklieHen zoowel maonetgkeats vrouweIgke waren opgesteld om zoodoende in de ge legenhtid te zgn de Koninginnen te zïen Op de terreinen der Kaaraenfabriek badden in dien tgd de rgtnigen gekeerd en werd de tocht aanvaard naar depgpen en pottenfabrïek van de firma P Goedewoagen en Zn Door een zoon en dochter van den jongsten firmant werden HH MM bouquetten aangebodeu Achter de ingaogsdeor wasdoorde Goodsche firma De Raadt de gang gedrapeerd en gemeabeld tot een mooi boadoir Door de zgdeur links die toegang geeft tot een ook door de firma de Raadt ingericht salon stond een grappige baldakga Tan p pen pgpen Achoin en pgpen Tiak witte pgpen broine pijpen een baldakgn van pjjpAn ËTen bleven UH MM in deo salon spraken er met den fabrikaat eo aanvaardden dan den tocht door de eigenaardige fabriek Van het werkTotk ongeveer 150 mannen vrouwen en kioderen was een derde aan dea arbeid verspreid io de werkkamera de overigen stonden opgesteld Om in de fabriek te komen moeaten de Koninginnen aerat een l malle trap beklimmen en dan boven een nauwe gang door Zg kwamen toen in de vormerawerkplaats Hier was geen Ter tering aangebracht dit trouwens in de geheele fabriek niet op nitdrakkelgk Terlangen van de Vorstinnen Alieen hing in elke kamer een Bcbild met inacriptie eo de werklieden hadden hun Zondagache pakje aan met een oranjeatrikjeio t knoopigat In de Torn erawerkplaats stonden 12 man te werken nogal flink niet bgzonder zenuwachtig Keoigen rolden de klei uit anderen prikten die op een gzerdraad en persten ze in de vormen waar de klei weer uitkwam met bet oiterlgk van een primitieve pijp ÏD de volgende zaal zagen de Koninginnen de pgpen verder afwer en met mesjes uitangden ladmaken en potgsten Ëen man zat in a n eeHtja links de afgemaakte pijpen m te zien Daaruit kwamen zij in een droogzaal Uit deze zaal daalden de hooge gasten langs een tamelgk breede nieuw getimmerde trap in een breede en lichte weikzaal modern van rnimte Daar was drukke bezigheid Het laatste van de eigenlijke fabriek waa tot museum van pgpen en potten ingericht De voornaamste van de twaalfhonderd pgp oorten waren tegen een zwart bord gehangen In rekken linka en recbti atonden pannen van alte denkbare modrllen Vóór de Koninginnen heengingen bood de heer Goedewaagen Haar een herinnering aan dit bezoek aan Ëlk een etui ovaabormig van binnen bekleed met peluche en het zilveren wapen vanGooda Daar lagen twaalf mioiatonrpgpjea in van ver chiUende klonren en van de hoofdvormen die in de fabriek bedacht zgn 11 91 11 88 11 81 11 48 11 61 10 7 11 8 U Langs de Raam ging men verder bg bet Botterdamscbe veer werd weder even stilgehouden en een bouquet aaugebodee door een dochter van den heer H C van Staveren Daarop ging men langs het Hott veer langs Hooge Gouwe tot het buia van deo heer C J C Prince waar weder twee bouquetten namens de buurtcommiasie werden aangeboden Daar de tyd naderde werd na met eenigen spoed gereden lange Hooge Gouwe draaibrug Haven Dubbele Buurt naar het Stadhuis en hier warden door mevrouw Marteni twee boi qnettea aangeboden waarop H H U M ds trappen van bet Stodhuia beklommen om tot eenige verademing ta komen Voor het Stadhais was aangebracht een kleinen tuin met fontein io het midden bet Stadhoia was even eena smaakvol veraierd door de firma Jansen Co te Amsterdam De vestibule was volgezet met mooie palmen en belegd met een Perziachen looper De zaal daarachter was geworden tot een ruimen salon Recht stond een troon onder eeo rood peluobe met goud afgezette baldakgu De liokermnor wai gevuld met een schntterstak van Ferdinand Bol dat door de commissie vao het museum van Oudheden tgdelgk ia afgestaan Achter dezeo aalon ligt de raadszaal óók voor het hooge bezoek ingericht Maar hieiam was weinig te doen geweest De wanden agu reeda bekleed met tapyten maar nog aardig van kleur Men beweert dat ze in I5B0 werden opgehangen In het midden stond een tafel waarop een aantal belangrgke stukken uit het Goudsjhe Museam wareu neergelegd Ëeu beker van Jacoba van Beieren waarvan wy de herkomst in een onzer vorige nummeis vermeld hebben zilver vfrgold prachtig geciseleerd Gildeplaten van het pgpeomakeragilde van het Igndraaieisgilde en van het zakkendrageragilde aardige zilveren platen Bg den beker lag het portret van Jacoba van Beieren eeu lithografie penteekeneningen van Leonard Venrooch portretten van Hugo de Groot en Maria van Reigeraberg zgn vrouw Dan apg eenmerkwaardig zilveren medaillon waarin de door MiereveidI in olieverf ge cbilderde portretten van Hugo de Groot en zgn vrouw vermoedelijk ter gelegenheid tbu hun huwelgk gemaakt Verder het model van een beeld van de gebroeders Houtman de bekende Indiëont dekkers die io Gouda geboren werden Het beeld staat aedert 1880 in het plaotsoen hy het atoomgemaal van Rynland Handschriften en penningen betrekking hebbend op de reizen van de broeders en tenslotte een eeresabel admiraal Zootman nit Indië gezonden toen hy den slag bg Doggerabaok gewonnen had Dan waa de uitbouw achter bet raadhuis waarheen een deur uit de raadazaal toegang geeft gedrapeerd en bthangen tot een mooi balcon Op het atadhuis werden de Koninginoen ontvangen door den burgemeester die Haar de leden van den raad deo secretaria der gemeente mr Broower deif ontvanger den heer N Cos en den architect den heer L Bnrgersdyk voorstelde De Koninginnen namen io den aalon plaata waar de Burgemeester Haar io de volgende bewoordingen toesprak Majesteiten Het zy mg veroorloofd namens den Raad naneus de ingezetenen van Gonda tot Uwe Majesteiten een woord van diepgevoelden dank te richten voor de guoat aan deze gemeente bewezen voor het bezoek dat Uwe Majesteiten beden brougen aan eene etad die niet behoort toe de grootste maar om hare geacliiedenia en hare konstgewrocbten toch we tot de merkwaardigste en oudate steden des land De geheeh burgery is Uwe Majesteiten dankbaar voor deze kennismaking met de Vorstin die straks het land zal regeeren voor dit bezoek dat ona onvergetelijk zal blgveo en aan Uwe Majesteiten de overtuiging moge schenken dat ook in Gouda de band tuBBohen Koningin eo onderdanen nauw en onverbreekbaar is dat ook hier de harten kloppen vau warme liefde voor het vaderland en voor de eenige telg van het daarmede zoo inuig verbonden Vorstenhuis van vereering voor de Koninklijke Vrouwe die op onvoi prezen wgze Hare dnbbele taak van Regentes en Moeder vervalt 6 19 6 61 6 14 7 17 6 30 6 10 6 8 7 86 8 60 8 44 4 18 4 40 6 80 4 60 4 67 6 04 3 09 4 04 4 38 6 10 H ge 6 46 7 80 Voorb 6 68 Z Zeg 6 6 Z6T M 6 17 lOoude 6 88 7 60 Ulnoht 6 38 Woerden 6 68 Uudewiter Qouda f 7 60 8 88 8 11 10 88 8 18 10 48 8 98 8 84 10 10 10 69 Heeft zooeven de bevolking die liefde en dïe vereering ep ondubbelzinnige wyze getoond ook deo Raad is bet eene behoefte aan Uwe Majesteiten hulde te brengen en de verzekering te geven van zjjn trouw en gtheohtheid aan Nederland s Vorstinnen Mocht hetgeAn God verhoede ooit een beroep soodig sgn o die tr uw en gehechtheid dan aal daarop evenzeer gerekend kunnen worden ali voor bgna vgf eenwen toen Jacoba van Beieren door allen verlaten in Gouda een veilig verblgf vond door den atenn van Goada a ingezetenen hare rechten kon verdedigen De berinnering aan die schoone bladzyde barer gescbtedeaia leeft voort ia ooae stad niet het minst door den beroemden beker dien deze Vorstin schonk ali een bswys van erkeutetgkheid voor de diensten door de bargen bewezen en dien het Uwen Majesteiten moge behagen zoo aanstonds in oogenachouw te nemen Schooner bladzgde Tan hare geschiedenis ia TOor deze gemeente nog het bezoek beden door Uwe Majesteiten gebracht Aanvaardt Majesteiten daarvoor de holde en dank van Gouda s Gemeenteraad die seker is te spreken namens de ganacbe bevolking wanneer hy de bede uit dat de Almachtige onze geliefde Koningin moge beschermen en zegenen opdat bet Haar moge gegeven zyn wanneer Zg geroepen wordt zelf te regeeren voort te gaan op den weg door Hare KooïnkIgke Moeder gebaand en Haar en ons tand te doen zyn een krachtig een welvarand een gelukkig land H M de Koningin Regentes beantwoordde die toeepraak kort Daarna bood de burgemeester H M de Koningin een kostbare portefeuille aao van gedreven leder gemaakt door de Utrechtscbe firma Merkelbach Daarin waren vgftieo voor deze gelegenheid gemaakte lichtdrukken van de firma Kleinmaon te Haarlem geborgen voorstellende mooie Goudacbe stadsgezichten De opdracht wugecalligrafeerd door den heer Lion den bekenden Haagschen beraldicna De levering hiervan waa opgedragen aan de firma A Quant alhier Meeritere exemplaren komen niet in den handel daar de platen op het Maaenm worden gedeponeerd HB MM onderhielden zich toen aenigen tyd met de raadsleden waerna zg deraadssaai binnentraden en iets gebruikten Daarop noodigdo de burgemeeater de Vorstinnen uit op het achterbalcon te komen waar door ongeveer een 1800 tal kinderen van alle choleu een aubade aan HQ MM werd gebracht Nauwelijks waren de Voratinnen op bet balcon verachenen of nit duizenden monden werd een oorverdoovend hoera bg herhaling gehoord Nadat dit eenigazina was bedaard bief de heer Spaanderman egn dirigeerstok op en Tingen de kinderen hunne liederen aan met begeleiding der muziek van het 4de reg Infanterie Allereerst werd het Oude Wilbetmna gezongen daarna eeii Koniuginnenlied Toordeze gelegenheid door den heer B P van Cittert vervaardigd en op maziek gezet door den heer G B van Krieken en ten slotte het Volkslied De Vorstiouen bleven tot bet laatate gezang waa gehoord en daar brak weder een atorm van hoera s los het was of er geen eind aao sou komen en dit hield paa op toen de hooge gaaten naar binnen waren gegaan eo om weder aan te vangen zoodra zg weder in hunne rgtuigen waren gezeten De heer Spaanderman werd daarop ten atadbnize dank gezegd voor het vele schoons dat hjj dien dag onder zyne directie had doen hoeren Daarop werd de Cemmisaaria van Politie ontboden en dezen ook dank gezegd voor de voorbeeldige orde die er beerschte Nadat de vorstinnen van de Raadsleden afscheid hadden genomen werd de tocht weder aanvaard eo giug meu langs den Kleiweg Kattenaingel en Crabethstraat naar het station om ten 5 5 te kunnen vertrekken In het paviljoen betuigden de Vorstinnen den Burgemeester voor de tweede maal dank voor de schitterende ontvangst en verzocht hem dien ook te willen orerbreogeu aan de burgery ran Gouda die haar met zulke warme btyken van aanhaokelykheid en liefde bfidden ontvangen 8 36 8 48 8 61 7 68 7 6 8 18 8 88 8 67 10 40 1 18 10 4 10 11 10 18 10 87 10 6 11 80 8 63 8 8 10 8 6 5 Ï7 6 17 7 88 8 87 10 4 O 8 47 t4 10 01 8 86 10 07 10 84 7 46 13 68 4 46 6 14 7 66 8 1 4 16 6 84 1 4 84 3 46 4 87 6 17 8 88 8 07 10 84 9 88 10 64 9 86 8 41 9 49 11 10 S 11 11 7 41 De eerewacht werd nu aargenomen door het 4d6 regiment infanterie met de mniiak toen de trein sioh in beweging zette speelde dit laatste bet Wilhelmus en onder oorverdoovende boera a vertrok de trein naar Amsterdam H H M M hebben aan de armen een som van f 750 geschonken en aan de kerkeknechta f50 Voorts zgn benoemd tot officier van de Granje Nasaau orde de hh R L Martena borgemeeater en G Straver president kerkvoogd Tot ridder in dezelfde orde de bh Dr H IJssel de Schepper A Goedewaagen A van Reedt Dortland en tot ridder met de zwaarden de officier Tan gezondheid J H Teeting Te ongeveer 6 uur had op de Markt eene mnziekoitfoeriog plaats door het Meziekkorpa der dd schutterg en ten 8 nar trad op de Muziek van het 4de Reg Infanterie en ten 10 uur werd als waardig glot van dezen dag een prachtig vuurwerk afgestoken Spraken wg in den aauTang over de versiering in de Crabethstraat ook de overige straten waar de Koninginnen paaaeerden en ook die atraten waar zg daar de tgd te kort was niet konden pasaeereu hadden veraieringen aangebracht de een al vreemder en netter dan de ander Gouda wai in zgo feesteIgk gewaad bgna niet te kennen de geest van de bewoners alsmede van de bezoekers waa uitstekend geen wanklank werd gehoord en nog zal bet bezoek der Koninginnen een onderwerp van het gesprek uitmaken De illuminatie slaagde op vete plaatsen Keer goed en bg sommigen werd gisteravond DOR weder geïllumineerd Verschillende bewoners hebben door het aanbrengen ao versieringen aan hnnne woningen of door bet daarateUen van speciale nitatallingen medegewerkt om deze stad een feesteljik aanzien te geven by gelegenheid van het Hooge bezoek dat ons stedeke ten deel viel De Torschillende versieringen te bespreken zonde ons te ver voeren en ongemerkt zouden wg den een of ander Tergeten waarom wg dit achterwege zollen laten evenwel willen wg er een paar noemen die het meest onze aanilacht trokken rn de eerste plaats de etalage van de hb Samaon en Wisbrun en Liffmann Boitenveifliering waren aangebracht bij den heer L C de Lang die een kolossaal orgel op zgn gevel had geplaatst en deze woning geheel met groen en vlaggen had versierd Het magazyn Transvalia met zgne bonderde vlaggetjes trok attentie De hrer van der Post bod ign hnis met groen en bloemen versierd de letters der beide Koninginnen van bloemen w aren eeu bez chtiging waard de Kranabierhalle van bloemen trok den Kleiweg opgaande onze attentie totdat aan bet eind van deze atraat ons oog viel op da warande van het café van Uej de Wed Kahie die in een bloemtoio was herachapen Toepaaselyke versieringen wiiren voorta aangebracnt aao het kantoor der Gondiehe Waterleiding Mg bij de firma Lourens bg den beer G Toithof het loge gebonw op de Gouwe hg den pastoor der St Josephkerk Gebr Kamphoizen ens In de Kattenaiogelgracht de Haven en Gouwe lagen verachilleude vaartoigen die allen opgetuigd een aardig effect leverden Zaterdag en Zondag was het een gezellige drokte in onze atad Van de verschillende illnminatien trol ons een illuminatie die was aangebracht aan het café Vredebest door de vereenigde Zeepfabrieken men bad een electriaoh apparaat ter grootte van 500 bg 75 cM aangebracht hetwelk in rood wit blauw verlichte letters het woord Stniverazeep te Tooracbyn br cht hetwelk na elke halve minuut deze kleuren deed overKaan ia oranje en daarop weder na dezelfden tyd in rood wit blanw en zoo vervolgeoa voorwaar een flinke reclame Alq nog eene bizonderheid moeten wg melding maken van de vlag uitgehangen door de bh Straver en Bellaart die geheel nit geverfde sponzen was daargeateld in oranje rood wit en blauw Gelukkig voor deie hh dat het droog bleef andera had deze vlag een enorme zwaarte gekregen De hoogste versiering die is aangebracht i9 teker wet die van de Stedelgke Gasfabriek die nl den grooten gashouder met goïrlandea bad bekleed en met kolossale letters daarop badden laten schilderen het woord Hulde dat reeds aan het begin van den Kaam zichtbaar was voorwaar de hoogste versiering Vbd de versieringen door de verschillende buortooamiasiiin noemden wg reeds de Crabethstraat voorts de Korte en Lange Tiendeweg die zeer netjes waren versierd de Markt met de Wgd straat leverden een goed geheel evenwel vermeenen wg gehoord ta hebben dat de trophein op de Markt achterwege zgn gelaten torwgl in bat Wgdstraat die wel waren aangabrncht daar deze twee atraten in combinatie waren had de aannemer die tropheen daaraan eveneens moeten hangen waarscbgclyk had hg te weinig werkvolk of ontbrak bem dea tgd De Kleiweg met zyn gekleurde masten voldeed uitstekend ook de Dabbele Boort Wt ago beide eerepoorten en groen dak was en waardig inkomen op de Saven laatstgenoemde straat waa tusachen de boomen met gnirlandei versierd en aan lederen boom waa Ma owbaille net bloimea aangibroehi jammer voor het geheel wae dat dl boomen nog te weinig groen bezaten de draaibrug was zeer net gedrapeerd de beide vlaggen tropheen aan het eind der Oost en WestbaTen gaven een flink gezicht Het hais van onzen Bargemeeater was fijn en kostbaar versierd en het Gondache wapen in gas zal dea avonds aan het effect hebben lopgebracht Op den raam waren drie drgrende tuintjes aangebracht eTonals op de Turfmarkt het trappenbrugje op de Turfmarkt waa eenig de illuminatie dea aronds daaraan voldeed oitslekend De Varkenmarkt met de Vogelenzang waren een bezoek overwaard evenals de Finweelen Singel Spieringstraat eaz Alle bewoners der verschillende straten die helzg door een werkzaam aandeel aan de versiering of door giften de commissien in staat hebben gesteld deze te Teraieren komen een woord van lof toe voor de wgze waarop dit plaata heeft gehad het ia eene bladigde meer in het gulden boek der gemeente Gonda Gister avond brachten de officieren der dd Schutterg te Gonda eene Serenade met fakkellicht aan den burgemeeater van Gouda de heer R L Martena bg gelegenheid van diens benoeming tot officier in do orde van Oranje Nassau De commandanten der beide Ëerewachteu de Kapitein J A Montgn en J J Prins de fungeerende late Init adjudant de heer van Deutekom en alle by de Ëerewacht ingedeelde officieren van he batailjon waren hierbg tegenwoordig Naar g vernemen hadden de officieren ook gaarne holde gebracht aan hunne waaruemenaen commandant de kapitein A v Reedt Dortland De laatate had evenwel gemeend om bgzondere redenen voor de eer te moeten bedanken hoe gaarne ook het officierscorps hem holde had willen brengen om zgn verdiensten als commandant bg gelegenheid vau zyn benoeming tot ridder in de Orde van OranjeNassan te erkennen De redergkers Kamer Borgere teOudewater gaf een iaatate tooneelvoorstelling van het seizoen voor hare kunstiievende leden Opgevoerd werden Ëen dolle streekc blgspelnaar t Duitsch van Carl Lauf en Maroel drama in één bedrgf naar t Fransch van J Sardean Dank zg de medewerking van eenige dames mocht ook deze voorstelling zeer goed slagen Bultenlandsch Overzicht Het laatste nieuws van het ootlogatooneel is beslist ongunstig voor de Grieken Met den moed der wanhoop hebben zg Vrgdag den gebeelen dag bg Mati gestreden om de linkervleugel vao het Turksche leger tegen te houden maar toen de vgand versterkingen kreeg was de positie niet langer boadbaar en de krygsraad bealoot tot den teragtocht Zelfs werd het oomogelyk geacht te Larisia stand te houden en daarom concentreert het Griekache leger zich op de tweede defensielinie bg Pberaala waarheen de kroonprins Koostantgo zich heeft begeven De terugtocht geschiedde in goede orde Uit Volo wo dt gemeld dat de Turksche éclaireura reeds in het gezicht van Lariaaa waren Onder deze omstandigheden is het mogelyk dat Kdhem Pacha s voorspelling vóór het einde der week Larisaa bezet te hehbaii toch nog verwezenlijkt wordt Waarachgnigk heeft hg toen hg vernam dat Oamnn Pacha hot opperbevel zon overnemen bealoten tiot een uiterste krachtainspanning om met een beslisti succes te eindigen De slechte tijding heeft oatuurlgk te Athene groots ontroering veroorzaakt en jniat nu men reikhalzend naar nadere berichten uitziet ia de telegraphiache gemeenacliap met Lariaaa verbroken Weilicbt ja dit slechts een manoeuvre om de bevolmg langzamerhand op de hoogte te brengen van den waren staat van zaken Men heeft er van gesproken dat indien de Turksche overmacht ook de linie vrto Fhersalft overvteugde de Grieken altgd nog zouden kunnen Btand honden hy Thernop flae waar Leonidaa met zgn 300 Spartanen wel een geheel leger tegenhield zoo talrg k dat bon pglen de zon verduisterden De dapperheid der Grieken is na zoovele eeuwen onverminderd gebleveo maar de bergengte is In dien tijd geheel veranderd on heeft zgn at rategische waarde verloren Vroeger werd de voet van den berg door de zee bespoeld en ten t ïde van He odatua was de pas zoo smal datge io twee wigeos elkander konden passoeren maar sedert ia hg door aanalibbingen vanden Sperchina en de zee aanzianlyk verbreed en wat eens een nauwe doortocht woi ia nu een vlakte 1800 schreden breed met b etwortelen beplant Ook de naam is vanmderd en ofschoon de warme bronnen waars aar de pas Thermopytae werd genoemd er og zgn heet de plaats tegenwoordig Lyk ostoiaos ot Wolfsmnil c Terwgl de linkervleugel van de Tori en bg Mati de Grieken terugdrong beeH da n achtervleogel TirnoTo bezet Dit wordfc thai is van Teracbillende zgden bevestigd maar on rigens zgn de berichten nit het ooste fk greaii gebied verward en tegenatrgdig zowlat mai i zicb moeitgk een voorstelling Tan den jniiten staat Tan taken kan maken Daarbg komt dat dezelfde plaatsen dikwgls met een andere benaming worden aangeduid al naar de berichten oit Griekscbe of nit Tarkaobe bron komen En bovendien ondervinden de telegrammen aanmerketgke vertraging loodat vele berichten eenige dagen oud zjin De correspondent van da DaÜjr Newst klaagt er over dat sgn telegrammen door de autoriteiten worden achtergehouden en zgn collega van de Times heeft dezelfde ervaring opgedaan De speciale oorrespondent Tan Reuter die met den Turkschen staf medetrekt is in dit opzicht gelukkiger Tot dusver is niets meer vernomen van het Griekiche korps dat een omtrekkende beweging op Turkdch gebied heette oit te voeren Wel is sit Saloriki gemeld dat Karya door de Grieken genomen was maar het bericht klinkt niet zeer waarachgnigk en wordt ook niet bevestigd Karja ligt op Tnrkach grondgebied tassohea £ l8S ona en da kustplaats Platamooa de verovering van deze plaata zon voor de Grieken een feit van groot gewicht zyn omdat zg de troepen io ataat zou stellen sanen te werken met de vtoot in de Golf Tan Saloniki De Griekache r eeriog neemt alte maatregelen om de be chikbare strydkraebten te Termeerderen De minitterieele Proia doet een beroep op alle borgere die in het bezit van wapenen zyn om zich bg het leger aan te sluiten wie daartoe niet in ataat zgn worden verzocht hun wapenen ter beschikking van de regeering te ateltso De minister van binnenlandache zaken heeft aan dehnrgemeesters een rondschrgven gezonden betreffende de formatie van gewapende benden in alle gemeenten vaa het kooinkrgk Er worden zooveel mogelgk versterkingen naar het noorden gezonden Een groot deel der gendarmerie VHU Athene ea andere plaatsen is naar Theasalie vervoerd en de chef der politie in de hoofdstad is aan het hoofd van een regiment te Arta geplaatst By koninklgk bealoit ia bevolen twee bataljons infanterie te Tormen uit de gnndarmea en veldwachteri elk bataljon terk 1000 man Het ia natuurlijk niet zouder gevaar bet land aldus te ootblocten van politietoezicht eo het gevolg is dan ook dat op versobitlende plaatsen gevangenen een poging hebben gedaan uit de gevnngeuis te breken tot dnsver echter zooder succea De Turksche regeering beeft weer een aantal brigades van de reserTe onder de wapenen geroepen om naar de grens te gaan in het geheel 72 bataljons of 50 400 man De Joug Torksche party heeft beslo ten zoolang de oorlog duurt alle ngitatie te taken en de regeering in geen enkel opzicht tegen te wprken 354 Staats loterij 4e Klane Trekking Tan MaiwJag 96 April No 2960 250 0 No 18938 6000 No 15687 en 17896 iodar 1000 No 11968 ƒ 400 No 16826 en 19276 leder ƒ 800 No 1387 12819 en 18731 leder 100 Tan 10587 10783 10891 10957 10962 11007 11009 11018 11067 11112 11126 11144 11221 11248 11286 11328 11848 11858 U482 11497 11499 11543 11645 11597 11980 11700 11708 11824 UBSO 11839 11850 11980 11945 11987 13080 U087 12186 12188 12816 12843 18384 19448 12469 19630 12586 18589 18 4 66 13004 18186 13216 13342 18392 18403 13447 13455 13491 1849 18900 13625 18705 13711 13743 13774 18873 18870 18919 13982 13991 14008 14041 14096 14109 141 89 14147 14182 14218 14274 14824 14374 14464 14483 14497 14547 14623 14678 14731 14744 14783 14790 14898 14878 14989 14987 l 8 0 Pryzen 5849 8278 5907 8348 5910 8379 5948 8390 5971 8434 9086 849S 6026 8518 6119 8597 9195 8942 9192 8643 6822 8666 6227 8693 6326 8729 9458 8788 6492 8754 9698 8770 9999 8810 9717 8926 8744 8928 6769 9011 6775 9102 6808 8126 9817 8128 6862 8147 6864 9190 6876 9221 6881 9268 6900 9388 92 3 9388 6976 9480 7016 9455 7049 9477 7064 9686 7187 95467236 9680 7988 99087297 96607355 8708 7416 9718 7424 98207451 9828 7492 8882 7620 8890 7688 8907 7708 9921 7780 9846 66 8178 389 3190 885 3377 387 3411 406 8470 467 S483 645 34 84 576 3549 619 3558 639 3592 631 8612 37 3646 650 3682 668 3708 761 8729 794 3786 816 3747 819 8784 846 3873 1004 3901 1056 4098 1064 4044 1070 4186 1117 4244 1191 4248 1378 4344 1138 4394 1509 4379 1509 4479 1537 4 38 1669 4666 1649 4659 1958 4718 1992 4784 1T24 4776 1790 4803 1876 4883 1937 4987 1 6 9 4988 299 4976 2228 4987 2237 4929 2286 4992 2296 6016 2319 6181 9188 6378 2420 6876 16414 18428 16421 18438 16487 18462 16469 18609 16463 18636 16490 18670 16557 18591 16641 18602 16671 18696 16977 18732 16724 18786 15778 18880 16847 18861 16913 18914 16944 18966 HOI 19016 16141 19061 16192 19044 16200 19268 16284 19303 16358 19831 16400 10367 194S8 19511 16467 19604 16640 19638 18681 19766 16761 19810 H948 19878 16963 19982 17005 19946 1 04 20011 17078 30101 17139 20144 17154 20192 17167 20227 1719040278 17242 20328 17861 20401 17268 20488 17326 20439 1788S 20626 17410 90696 17618 80666 17688 J0677 17794 20689 17796 20698 17864 I078 18668 18710 18806 18807 188Si 18840 18848 18860 1386 18888 1 S 6 18 08 12961 18988 8610 6817 8678 6338 8680 6347 2633 6403 8672 6436 2678 5493 6611 5616 8684 8617 3770 6627 8881 66092934 6 863001 67428004 68163101 6833 774 10083 7807 10064 789710117 787110126 7879 10141 797 10146 797410148 8019 10196 8086 10886 811 10394 8118 10470 8196 10478 8299 lOSOl 8877 10 86 14 7 16060 16074 16008 16167 16166 163S8 16248 16866 16264 16266 1 806 16834 16883 17187 B078S 17 07 80770 17813 80818 1T880 80848 18011 80848 181 8 30866 18808 80886 11840 80827 1 878 20988 18S0S 20963 18860 80971 13S88 80973 18817 10484 18410 De Groolste en Nieuwste Sorteering HEEBEir DASSEU vindt men bg A vaA OS Az Kl iireg E 73 73n GOPDA Beurs van Amsterdam 84 APEIL Vrkn 88 98 97 104 841 84 84W 81V 68 97 98 98 lOSI a 68 61 19 18 106 90 41 100 94 68 680 986 1001 64 loof 806 146 6 891 1 97 188 1001 74 86 107 101 804 826 100 68 64 160 8V 68 i 76 108 101 100 lOO a 168 168 ioo l 43 108 10 IS l 108 70 107 2ÏÏ 187 213 1091 106 108 103 116 118 lotkn 8V 8 l 81 NiDiuiKD Cert Ned W S 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNais Obl Gbnd1 188188 4 Italic ïnsohrijring 1862 81 6 Oosten Obl in papier 1868 6 dito in liller 1868 6 PoaTuoiL Obl met ooupon 8 dito tioket 8 RosuND 01 1 Binnenl 1884 4 dito Goooni 1880 4 dito büBottie 1888 4 dito b i Hope 1838 80 4 dito ia goud leen 1888 O dito dito dito 1884 6 SrAKil Ferp t lebuld 1881 4 Tmuu aepr ConT leeo 1880 4 Geo laening leris D Geo le nilgaerieC ZuidAra Kip t obl 1898 6 Mailco Obl Buit Soh 1890 6 VlNlzoalA Obl onbep 1881 AillTIBDtM Obliiiatien 1896 3 RomaDAU Sted Icon 1894 8 Nb N Afr HandWav aaud Arendib Tab Mjj Cerlilioaton DatiMaatïohappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Mg der Toratenl aaad Or Hypolbeekb pandbr 3 i Nederlaadioho bank aand Ned Handel aataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypolbeekb pandbr O i Utr Hypotheekb dito S OoBTiNm Uosl HoQg baak aand BuBL Hypotheekbank pandb 4 i All lKA Ëquit bypoth pandb 6 Maiw L G Fr Lian oert 6 N D Holl IJ 8poorw MÖ aand Mg tot Eipl r 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiUi 8poorwl l887 89 A Eohl S Zaid Itsl 9p nig A U obl 8 PoLiN Wanchau Weauen aand 4 EiPst Gr Euu Spw Mij obl 4Vi Baltiiche dito aand Faatoira dito aaod 6 Iwaag Dombr dito aand 6 Knrsk Cb Azoir 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 aid AMiwiii Cent Pao 8p Mü obl 6 Ohio k Jortb W pr C r aand dito dito Win 81 Peter obl 7 üenTerk Eio Gr 8pnl oert T a lllinoia Central obl in goud 4 Loaiar bNaabrillAOert v aand Meiioo N 8pw lHi Ie byp o 6 Mill Kaniaa v 4pot pref aand N York Ontaaioli Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 5 3t Paul Minn h Manil obl 7 Un Pao Hootdiija oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp 016 CAMiDi Can 8outh 0erl r aaad Va O Eallw tNa loh d o 0 Amaterd Omnibua Mg aand Eotteid Tram og Maati aand NsD Stad Amaterdam aand 8 Stad Kotterdam aan 3 BlLOtl aiad Antwerpen 18H7 2 i Stad Brnaaol 1886 2 Homo Theiii Eegullr leaellich 4 OosTBMa Btaatsleening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 8 SpANJB Stad Uadrid 3 1868 NlD Ter Boi Hvp Spobl oorl 118 R Ei O Xj A 3 Ei 24 Professoren in de Medicijnen 9n duizenden Qeneeaknndigen hebben varklaardat de echte Zwitserache Pillen Tan Apothe ker RICHABD BRANUT een nitakkend n orertroffeu laxceermiddel ign omdat ig op zachte wjjie werken londer eenij en last of pgn te veroorzaken daarby zyn zg volkomen onschadelijk en goedkoop Wie dos Igdl aftn verstopping gebrnike geen ander middel Niet andera te verkrggen dan in dooaiea a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E YiK SANTEN KOLFF Rotterdam