Goudsche Courant, dinsdag 27 april 1897

Woensdag 28 April 189T No 7257 36sie JaargAng Meuwfh en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Conrant geschiedt da ge lijkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1JÏ6 franco per post ƒ 1 70 AbonderUjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Kaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVSRTENTIEN Tot ODze diepe droefheid overleed heden TOorzieu van de geaademiddelen der H Kerk onze heminde Vader en BehnwdvEder de heer LAMBERTDS JDBUNDB EDUaEBS in den onderdom van 69 jaren M M SCHILTE Rddoem M M SCHILTE Delft U April 1897 Prijsopgaaf g evraag d VAN GOÏÏDSCHE van de minste en middensoorten Br ir onder No 2429 aan het Barean deur Conrant Betaling naar verkiezing Koninklijke Koninklijke Machinale JFabriek DB HONIGBLOEMf van H IV vanSchaik Go gevestigd te sOravenhage Hepplerttraat 29 en £ 9 nabjj de Begentesaelaan van Z M den KONUN van BELOI Indien gij hoest 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sapenor BruiveuBorat Honig Extract FLACONS van 40 Ct tO Ct en 1 verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Geuda E H VIN MILD Veental B 126 te Jouda A BOÜMAN Moordmht J C RATELAND Bosic fp B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinxveen FEMSCHE STOOMYERVEEU BN Chemische Wssschei U VAN H OPPE HËIMEK 19 Kruiskade JSotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen BoofildepSt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Ueerenen Oameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Ist xnuen van pluohe mautelB veeren bont enz Gordgnen talelkleeden enz worden naar de ieawste on laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd vorden onsohadeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt j flt i n j otuohidelrkiU tn ÊÊ makkelykite poetimltidel voor UMTea t rMÊ ea vooral damei en KilKkrichoenwerk L WEI Is de Appretuur van C li llllllir k Cs erlll B ntli Str 14 Men leHüjood op naam en fabriekemerk VflrtryMaar by Heerae Whikineri In heaewerfc lalaatirtae Mteriaa au aii eaaraal aiat W SarlaaiaBa Vatas MAATKinPPEIT door JOH ST aZX duidelgkebeschryving met 57 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen van Japonnen enz kan leeren Heeds doizendec met succes in gebruik De schoonste aanbevelingen van particulieren als van desknndigen Prga slechlx 1 60 bfl Mej POOETMAN te NmUdmjk Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prp van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vi c Onder zekere voorwaarden vrorden peiceelen gratis aan dej hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uchtgasmeters bedraagt de fanor 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunpen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen IV De van Oudsbekeode Vi ECHTE en WERELDBEROEMDE DEVENTER HOEK Geurfttte en fijnste aller Koeksoorten De OUDSTE FABRIEK op dergelijk gebied van ELOFMAN BAERSELMAN Groote Foot is verkrjgbaar bg J VERWEIJ Markt Zenden gratis M franco Dederlandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Zomepsalzoen vas kleederen boeden enz voor heeren damei u kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES JILUZOT i 6 PARIJS Stalen van lijden wollen en Katoanta toffen laken enz eaz worden eveneeai franco toegezonden doou men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer 6 prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliobUngea welke voor de goede en prompte ultvoeringcB der bestellingen benoodigd zijn BuMlingtn van S5 francs en booger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftvne § êraoht § notü oaa Inkomende noMtn m atlt plaatusn van Ntderland aan kuli biZorgiL Dtf klanten hebben geene formalitaitei TDor de inklaring ofandersinti M vervullen daar ons riêxpémthalê t9 Bnandaël Noarê Brabant daarmede belast is Openlïaar Onderwijs Toelatiog vaD LeerliogeQ op de TusschcDschool De Commissie van Toezicht op het Li er Onderwijs alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten JüNI 1897 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 278tea APKIL 1897 des uamidd B ten v f uur Voor verdere byzonderheden wordt verwesen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Ve S cretarü J H VAN DKB VOORT Gouda IS AprU 1897 Oonds Brak via A BBINKMAM ti ZOON Failliet Heerenconfeclieü De curatoren in het Faillissement LIPPMANN HöSER te Berlin zyn besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak ie komen gedurende eènige dagen een uitverkoop te houden zooals nog nimmer heeft plaats gehad alles zal verkocht worden 30 a 40 procent beneden iabrieksprijs De verkoop beeft plaats vanaf WOESSDAG 28 APMIZmiezMijtnbet Hotel DE PAUW Markt Gouda De Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding zjjn alle voor dit Voorjaar enZomerseizoen vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen I iMen haaste zich dus van deze nooit meer vooriioniende gelegenheid te proflieeren j 1 Om tot een denkwyze te komen tot welke fabelachtige prjjzen de goederen f verkocht zullen worden raadplege men onderstaande PKIJSNOTEERING 24 roor 12 75 21 10 50 19 50 9 50 17 50 t B 50 28 1 5 12 50 4 75 20 9 75 23 12 S0 18 50 11 12 50 6 50 van af 1 2 50 KAMGAREN GEKLEEDE COSTUMES onovertrefbaar v ƒ 24 JACQUET COLBERTS FANTAISIE COSTUMES in duizende dessins nieuwste genree Satinstof Jacquet of Colbert CHEVIOT echt van klenr DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes OËMI SAISONS nieuwste genre en model I I Jongeheeren Costumes halve pr s nieuwste dessins en genres I Kinder Costumes Concurrentie onmogelijk voor de halve prys I Duizende deseins Heeren en Jongeheeren Pantalons LUSTRE COLBERTS geheel gevoerd echt van klenr I CHAMBRE CLOACKS voor den halve prijs Bijzonder vestigen wy de aandacht op de prachtige Collectie Communie I Costumes met Pompbroeken van af 5 50 i Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen v 3 50 voor 1 75 2 50 voor 1 25 g SLECHTS 10 DAGEN f Hotel DE PAIIW S Alarkl Gouda Hoogachtend De Curjtoren io hel FaillissemeDt LIPPMANN HOSER Uitkomst voor Kiespijulljdcrs Ëindelyk is het middel gevonden ter bestryding van een der meest afmatteade en gavreesde pgnen Thans behoeft men geen kiespyn meer te lyden de hevigste kiespün verdwijnt oumiddeliyk na aanwending van het eenig en afdoend middel Kiespij ntinctuur MERK Prys 6 cent per flescbje Mag in geen huishouding ontbreken Door goedkoope prys wordt ieder in de gelegenheid gesteld een proef te nemen Monsters franco tegen toezending van 2 blauwe postzegels Op alle plaatsen worden Agenten en Verkoopers gevraagd tegen Üinke provisie door Firma TT a IX DZTISZ A g Groolhandel te Amsterdam Handgold f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZEfil jaren en voor ingelyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeUfken dienat bg het aangaan van een verbintenis om IWBE JABBS gedetacheerd te vrorden naar Ooit lndil Aanbreiiggeld TWIHTIG GULDJEW ƒ Men melde zich aan VrIjteUligers en MUittepUchtigen met onbepaald perlof bij den Commandant vuu het Koloniaal Werldepót te Bardennjl of bg een der pUatselyke of GarnizoeniComidandanten MUitiepllchtigen ónder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef eene zendingf Verlovings en Ondertrouwkaartén Fisilekaarten Luxe Postpapier Rouwpost en ancLOt k 1©p Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi K llAl en Zn Rouwkaarten pINNENLANP V GODDA 27 April 1897 De bezichtiging van het Eaadhoia op Zondag il van 121 tot 5J uur tan voordeelo van de algomeene armen heeft opgebracht eene aom van I 202 75 Van het 4e reg inf worden biiinenk rl tot kapt bevorderd de Ie loiU J H Huieken en P W Weker te Leiden F A T Somiaer te Haarlem en F Giel te G uda In de advertentie van do Qandiche Telephöon My epgcDomen in ome Conrant van be en wordt de aandacht gevestigd op de pöedige opening der diaoat Wjj raden ieder die zijn perceel an het lelophoouoet wenêchl aangesloten te zien spoedig daarvan opgave te doen m nog op de Igst van de geabonneerdeo w lke men eerstdaags zal uitgaven geplaatst te worden Hoe vollediger de lyst tan de geabonneerden van den begione af is hoe beter ze als handleiding zal kunnen dienen De chfistelijk bistorische kiesvereenigiug te Woerden heelt tol voortoopige oandidaat voor lid der Tweede Kamer gesteld den he r N D Kemink te Alfeii s d Rgn Mes dMit aan het Dagbl vaa 2 B mede dat wfllen H K H de groothertogin van Saksen Weiraar Eisenaco ds beziltiog Buitenrntt Zorgvliett vermaakt beeft aan Z K H dsn erfgroetbartog Willem Eroit met de bepaling dat zS gedurende 15 jaren in den tegenwoordigen staat moet bl jven Een op een kantoor te Leiden werkzaam 20 jarig jongmensoh die Woensdagavond tsn bezoek was geweest bfl een zflner chel werd bfl het verlaten van diens woning waarsohyolyk door een duizeling overvallen zoodat hg ter sarde stortte en een echedelbreok bekwam Overgebracht naar het academisch ziekenhuis werd de toestand van den patient reids terstond hoogst ernstig geacht en den volgenden dag overleed de jonge saan sender tot bswnstzgn te sijn terog iekeerd Bj was pas teruggekeerd van z ne Paasohvacautie welke hy had doorgebracht by zyue te Zotpheu woosaohtige ouders Man seint uit Amsterdam aandeiN R C t In hst gebouw Plsocius is gisterenavond gone protestvergadering tegen het koningschap FEVILLETOJX fiS Ik zal apreken want ik wil u alles leggen Toor u dia mijn leveu iDijne eer oo mijn vermof en gered hebt mag ik geen geheimsD hebben Welnu ik bemin n ik bemin u om aw moed die aan roekeloosheid greast om uw trots om aw edel hart om uwe diiden hoe zoaderling zij ook wezen mogsQ Ja Tiburoe ik bemin u met eeae hartstochtelijke liefde I Zwijg imeek ik u begon Tiboroe Op hetzelfde oogeoblik hoorde men weder geruiaoh in de struiken en een gil gepaard met bet geluid van iemand die ralt Tiburoe Buetde er op af gevolgd door de markietin en beiden atonden wvldrs naast Marianne Z was bewQstelooa maar leefde nog Met moeite braabten xy haar by en terwgl Kiriaone langzaam tot Btok ulre wederkeerde sprak Laurence op pleohtigen toon fM n Triend doe aw plicht als eerlyk man Oij kuDt Marianne redden red baar Ik Kal doen wat gij bereelt merroaw antwoordde Tiburoe liefa zelven geweld aandoende yDat is braaf gehandeld n ik hoop dat bet in uw verder leven wel moge gaan want ik veriaat dww sti ek dia m aan uoveel herinnert om elders M toitig oord ta gun bvwraen Ucaht rï Ti gehooden Saoison Laytjeue en Hermana bestreden onder nnnvoerinf der ran die z jdo herhaaldelgk gebezigde argomeaten de rf cbtmaiigheid en bet nat van bet koniogschap in bet byzooder van bet eerlgk kooingeohap In Loytjena toespraak was geiyit trouweni in den laatatea tj d bg dezen spreker meermalen opgemerkt kon worden een toon van wanhoop aan de overwinoing zyner beginselen De talryke middenklaese der raaatsckappï bleek voor bem eene niet te bewegen of voort te stawen massa te zyn bg verweet baar een ingekankerde onverscbüligbeid voor de pnblieke mak en den aard van den regeeringsvorm en zocht de oorsaak van die onveracbilligbeid io verregaand egoïsme Bleef Lajtjens op het terrein der bespiegeling Samson en Hermans spraken meer over de practyk van den dag Laatstgenoemde bordonr e op bet bekende reclame thema en trad in eene critiek der in de dagbladen verschsnen artikelen en verslagen het verblijf der vorstinnen betreffend en wist by zyn gehoor last tot laohen op te wekken £ r waa otet zeer veel publiek men zat althaoi vrg ruim Het bedrng door de schatkist der Veraenigde Staten ontvangen van de Golambaspostzegels tydens de Cbicago teDtoonBlelling in 1893 nilgegeven is 108 iuillioen golden Nataart k is dit niet iKftes en zetia niet grootendeels znivere winst Men moet er het gewone jaarlykachepostz elverbrnik aftrekken en van wat er dan overblijft ia een gedeelte der srbatting door de postzegelverzamelaars aan de V Staten opgebracht Tn de zaal waarin de Amsterdamsche rechtbank zitting houdt ontplotte Donderdagmiddag met een geweldigea knal een voorwerp op de tafel der overtuigingsatukken glasscherven vlogen door de lucht en den rechters om de ooren Eerst dacht men met een manslag te doen te hebben maar weldra bleek dat een flescfi melk die dienen moest als bewijsstuk voor een diefstal was gesprongen de melk was wel een maand oud Gelukkig werd niemand gekwelat Den geheelen middag heerschte er in de rechtzaal een wulgelyke stank als gevolg van de onde melk uitbarsting Het zevenjarig zoontje van den landbonwer T E onder Gronw dat school ging in het naborig Idaard werd de vorige week door een tyner makkertjes een grifiiltje in het oor geduwd Eorst werd dit verzwegen totdat de bnroe of Marianne nog aan iets behoefte hebben zoo spreek en ik zal u het oc enbHkkeljjk verschaft fen want aan u Tiburoe en ook aan ti Mariaune heb ik veel te danken Marianne antwoordde daarop j dank a mevrouw Traanna oor hetgeen gij voor a i gedaan hebt Tiburce stond zwijgend beiden ajin te staren niet wetende wat hy op dit aanbod moest antwoorden i ne hooghartigheid verliet hem ook nu niet want kortaf zei hij fdank u mevroaw Treaana ik Ueb geen hulp van noode Mevrouw Treanna verliet atilzwijgend bet paar dat op zoo eene vreemde wljzo tot elkander waren gebracht Men zag baar niet meer in de nabijheid der but van moeder Kerguiseo Nadat Marianne geheel hersteld was werd het huwelijk tusschen haar en Tiburoe gesloten Slechts korten tijd mochten zig sich in elkanders bijzijn verheugen de kwaal van Marianne verergerd en eer er een hnlf jaar verloopen waa begroef Tiburce zijne Marianne die voor Fauvrette eene goede moeder waa geweest dp den dag der begrafenis van Marianne trad op den doodenakker eene dame dioht gesluierd en toen Tibnroe met moeder Kerguisec en Pauvrette den doodenakker wilde verlaten trad onverwaobt deze daiae nog onbekend door haar dichte sluisr nader en bij Tiburoe zynde üohtte zg dezelve op zoodat tg beidan onverwacht geheel tegenover elkander stonden Beiden waren verrast de een voor den ander sprak gedoreude eenige oogenblikkén geen woord toec eindelyk Tiburoe riep hoe mevrouw Treanna gij hier koHBp hevige pyn gevoelde waarop onmiddelyk geneeskundige hnlp werd iugeroepeu Het was evenwel te Iaat Het scherpe voorwerp was zoo diep doorgedrongen dat het niet kon wwdan verwyderd Na een smar tlyk lyden ii het ventje heswekea T3it Deo Haag wordt geschreven Het besluit van den gemeenteraad om over de gefaeele leugte van den itrandmunr een hek te plaatsen ia van internationale beteekenis 2ou er niet een Oedipns wee klinken over heel de Doiteche badwereld wanneer een Bprnit van een of ander baron von nnd zu Ippelmeier Boohwohl geboren Banquier a d deien zomer al spelende op den muur naar beneden tuimelde zich bezeerde en de doorluchtige baronestie door den schrik de kwaal zog rerergeren die haar elk jaar notdzaakt het Seebad op te zoeken Of zoo niet een interpellatie in hetEngelscbe Parlement ii wachten zyn als in de drukte van een vuurwerk Master Jonas of Smith Esquire van den mnar werd gedrongen met een iseh tot schade vergoeding die ter arbitrage opgedragen aan den Russischen staatsraad Dr Martens stellig zon worden toegewezen En welk nadeel sou de repatatie der bad aats niet lyden wanaeer een innemende Fron ise een sehoone Boogoarsche en teere EogbVinbè tippelde en een deel van haar innemendheid schooaheid of teerbeïd door den val moesten boeten Dat alles is voorkomen Het bek is een goed ding Ku gezellig zal het voedpad op den DTDur er uitzien wanneer bet denkbeeld van het raadslid Simons er banken te plaatsen wordt verwezentlykt wanneer de rustruimte althans niet te over door de joejenc wordt ingenomen De hosten van het hek 11 000 doen onderstellen dat t er niet uit zal zien ali la grille dn pare Moceao maar met of zonder vergalde ponten t is goed dat t komt Verbazend groot is do hoeveelheid baring die dit voorjaar en niet het minst in de laatste weken op de Friesohe Wadden wordt gvangeo Alleen aan de kost van Barradeel en Het Bildt wordt de gezamenlyke angst gerekend op een ha f millioen staks per dag lu den beginne hebben de viiscbers daar dan ook beste zaken gemaakt te meer daar de vangst elders niet evenredig waa aan dezen overvloed Een groot deel der vaogat gaat ook thans nog naar de rookeryen der plaatsen oao de Zuiderzee doch zoozeer overtreft de yja leide merrouw Treanna ik wilde mjj overtuigen of gy gelukkig waart en üe dat juist uwe Marianne daar ginds begraven is Tiburoe antwoordde hierop bijua niet zoozeer was hg verrast sn verwonderd Mevrouw Treanna verkocht kort daarop haar kasteel en keerde naar Zwitserland terug Moeder Kerguiseo werd door bemiddeling v n mevrouw Treanna op eene boerderij geplaatst zoodat die bezorgd was voor haar verder laven Kort daarop vertrok Tiburce met Pauvrette naar merrouw Treaana wanrop binnen enkele weken het hawfllyk werd voltrokken vangst dat de vi acbers niet teiii nemen dagelyka alle fniken worden op de bouwlanden t byzonder op de aardappelaangewend tot nest Dasdat een haring gelegd in den pootoardappel den groei van het gewas krachtig he de vraag meer de moeite ie lichten Ook langs de kust in akkers haringen kundigea beweren het boorgat onder en de opbrengst vordert Ofaohoon in da iMtite week de aanvoer van kievitseierea op de hoofdmarktep aanzientyk is toegenomen wordt met het zoeken daarvan dit jaar by lange na niet zooveel verdiend als het vorig jaar toen het totaal getal der gevonden eieren op 80 000 werd begroot Wei is in sommige streken het getal kUviten groot doch door het uatto koude weder wilden ze uiet recht aan den leg f komen d reeds met 1 Mei verbiedt de joohtwet hek OprHpen der eieren Verder wordt door veel meer landbonweri dan vroeger deels uit vreea voor de overbren ging van de kiemen der beeraoheade reeiiekte bet zoeken naar de eieren io hunne laoderyen verboden Wordt steeds het grootst aantal eieren gevonden op de lage hooilandeo dese staan thans nog onder water un de vogels die ondank dat daar toch willen brwden brengen bonne eieren op uitstekende punteo en zomerdykjes waar iedereen ze kan vindee Vooral de elenAeker van profeeeie die zyo werk inderdaad beoefent als eene koost die door langdurige oefening de niet mede te deelen wetenschap heeft opgedaani ait de vlucht der vogels op te maken of ze eieren hebbeu en waar ongeveer die zyn te vinden Ijidt hieronder nu elke beunhaas evengoed byna als hy de eieren ken opzameleo Waar hy in andere jaren in de maand April soms f 60 nan tyne kievitseieren kan verdienen zal hij dit jaar met misacbien nog miuder dan de helft dier som zich moeten vergenoegen Uoor bet gerechtshof te aOravenhage is hederi bevestigd het vonnis van de reohtbank te Rotterdam waarby de vordering van den heer v d L om voor ongeveer i 32 000 als sohuldeiscber erkend t worden in het failliisement van Van t H St werd afgewezen op grond dat oau de notariëele akte waarbij de gefailleerde verklaarde hei door den heer V d L gevorderde aan hem verichuldigd te zyn ten deze geena hewyskracht moobt worden toegekend omdat die akte na het faillissement was opgemaakt Voor appellant den scbuldeisoher was gepleit door mr Van Stooknm uit Amsterdam en voor gelatimeerde door mr £ E van Kaalte van Rotterdam Gisteren is te Rotterdam onder groote belangstelling van al wat zich op kunstgebied beweegt Jaap Haspels gedragen uit het gpfaoaw waar hy ryo laatste levensjaren heelt gearbeid De breede portiek van den Groeten Schouwburg ging onder rouwfloers door immortellen gekroond verscholen de lantaarns waren ontstoken Ook in de vestibnle brandde lioht met zwart omkleed en was daar met behulp van palmtakken een eenvoidige decoratie aangebracht De overige raimte werd ver vnld door een breede echare van belangstellenden in hoofdzaak vertegenwoordigers der verschillende kanitinsteltingen Nadat de lijkstoet voor bet gebouw was aangekomen bet kleed door keur van bloemstukken bedekt terwyl oog een afzonderlyk rytoig volgde tot vervoer der talryke bloemgaven werd de kist op de baar geplaatst en trad in do eerste plaats de he r M Beepmaker naar voren om de oebiiDg voor Haspels namens de Vereeniging Rotterdamacbe Sobouwhurgc te vertoÜen en namens deze een krans bij de vele andere te voegen Toen sprak de beer Faosran diep ontroerd nit wat gevoeld wordt by den dood van den gestorven kameraad en op zyn poet gevallen MDTOerder B wet eea lid der onde gudti