Goudsche Courant, woensdag 28 april 1897

sterdam telegraafkantoor naat Gravenhage telegraafkantoor de klerken der posteryen en telegraphie 2da klaase G A Bergers van a Gravenhage telegraafkantoor nur Delft Ulegraafkaa toor J Boartsen A I Lijbaart en W fl van dor Weele tan a Gravenhage telegroafkautoor oaar Amsterdam telegraaf kantoor de klerk der posteryen 2de klasse W H van Lommei van s Gravenhage inspectie der posteryen naar Utrecht postkantoor 16 Mei De commies der telegraphie 3de klasse J L Crap Hellingmau an Utrecht naar Baarn tot 31 October 1897 1 Juni De commies der posteryen 3e klasse C J Beelenkamp van het spoorweg postkantoor No 4 standplaats Rotterdam naar Breda de commiea der posteryen 4de klasse D Ramoodt Jr van Breda naar bet spoorwegpostkantoor No 2 staanplaats Rotterdam de klerk der posteryen en telegraphie 2de kUaae D L J Trouw van s Gravenhage telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Sept De commies der telegraphie Iste klaase J G Wannée van Rotterdam naar Amsterditm Tydelyfc verplaatst f 8 April De Commies der posteryen 4de klasse H B baron van der Feltr van Arahem naar Oosterbeek Werkzaam gesteld 16 April Op bet spoorwegpostkantoor No 3 te Utrecht de commies der posteryen 2de klasse J Boomsma van het bypostkantoor Catharyoekade aldaar 1 Jnni Op bet bypost en telegraafkantoor Tulpplein te Amsterdam de commiea der poateryen 4de klasse R Bentheim Plaatsing verlsngd tot 30 September 1897 1 Jnni Op bet bypost en telegraafkantoor in de van der Takstraat te Rotterdam van de vrouwelyke klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse H P Robbers Eervol ontslagen 1 April De klerk der poateryen en telegraphie 2de klasse A C A G Pietersen te Brielle 16 April De Directeur van bet postkantoor te Valkenawaard J Key 1 Mei De brievengaardera A Delete Rilland O B van der Schoot te Oudeacboot en de brie vengaar ater M K Spruyt te Woubrngge 1 Oct De Inapecteur der telegraphie T da Jager le Zwolle Boltenlandsch Overzicht De sultan heeft aan Edhem Pacha de ord van Niobao Imtiaz verleend de divisie commandanten ontvingen het grootkrnis der Oananie orde met de brillanten Uit Adrianopel zyn 20 0 X man naar de grens gezonden ter versterking van het leger vao Edhempttcba Uit KoustautiDapel wordt aan de Etf Ztg gemeld dat de troepen uit dit district tot du beste van het Tarksche leger behooreo Hun vertrek werd geiaat omdat de reserve van 50 000 man die in Klein Axië wordt gemobilifieerd oerst een paar weken op het oorlogstoooeel kan zyn Een deel van deze rezerve zal dan tot aanvulling vaa de bezetting van Adrianopel dienen De Britsche en Fransche ingezetenen te Yolo hekben aan de gezanten te Athene gevraagd een oorlogschip te zenden om hen te bescher men ingeval de Turken op Volo aanrukken Naar aanleiding daarvan hebben de gezanten aan de admiraals te Kanea geseind en deze hebben een paar schepen naar Yolo gedirigeerd Het sebijot echter dat Yolo niet in het operatieplao der Turken ligt De Economist € schreef De veldtocht heeft thans reeds het resultaat gehad dat de Grieken fditelyk Tbessalie verloren en dat de vraag of de Turken nog verder in Griekenland zullen doordringen hoofdzakelyk zal afhangeo van hen zelf of liever van de diplomaten in Kon Directe Spoürwegverblndlngcn met GOUDA Wloterdleost 1896 OOBDA ROTTBKDAM 9 10 9 86 10 17 11 81 11 13 18 18 18 86 1 89 8 60 8 67 4 60 11 88 18 98 4 67 U 8 £ 19 99 11 48 I 8 46 11 61 1 38 18 98 19 66 8 86 8 48 8 61 9 7 1 40 I IS 10 4 f t 10 11 10 18 8 68 9 3 9 10 10 87 10 69 11 30 6 17 7 96 8 6 87 10 4 6 87 9 47 6 34 I 9 64 6 41 t lO Ol 6 47 7 46 8 86 10 07 10 84 DA i 40 4 10 4 33 6 88 6 187 18 7 8 9 98 9 1 4 8y VJAS 9 84 f f 4fjmvt 0 6 80 n t 4B y Am w 6 89 9 69 4 08 Ml W 5 08 S S07 468 8810 101 I8 f 6 4 I 5 11 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTIRDA U S O C D A 10 1 11 60 18 87 1 40 1 44 9 90 9 40 9 66 10 87 6 17 6 61 7 96 8 19 08 18 47 7 10 7 46 8 18 9 lu GOUDA DENBAAe Ooudt fiTtDhuiMn Hoerkapelle Zoetermoer Zegwurd Voorburg b H ro O 7 110 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 9 47 4 46 6 t9 6 64 6 11 7 80 7 49 8 38 8 64 9 64 10 8811 16 ïll 7 49è 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 2 2 1 68 8 6 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 T 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 86 10 87 iH 8 11 9 18 10 7 10 48 18 11 4618 461 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 89 7 10 8 919 9 8810 38 11 6 11 46 OUD A UTRÏOHT ttonda 6 80 6 37 7 11 7 66 8 81 88 9 6 0 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 416 67 6 66 8 S1 10 17 10 89 Oudelr l4 6 64 t 1114 8 87 r 7 10 10 84 Wooldw i68 7 3 8 18 t 11 i l 1 lO il Utracllt 6 13 t 7 48 8 88 $ 9 64 10 61 11 46 1 87 S OS 9 60 6 18 i 7 8 9 4 11 07 i Kut juterdam f Stopt WoHudag GOUD A A USTEBDAia Sooda 6 S7 l tl 9 68 10 67 18 10 4 11 n iO 7 1 10 17 10 1 0 8t 8 14 9 17 10 6 1 8 1 18 8 8 1U6 ft M Nootdoif Latd oKudus m Bl ir lc £ralnra ra Hekradop I 7 66 8 09 0 07 10 84 f 9 88 10 54 w m 9 86 8 88 8 41 9 40 11 10 lUO EjV iwi woarran 9ft geioigflu koa La garde raoort maia ne le rend pai c Ook de heer FaaBsen offerde zyn bloemgave Damens de medeiea nootQU Toen kwam Jaa C de Vos DamiDide artiiten de droefheid Tertolkea orer het beeogaao van boo direccear dien men als zoodaoig had hooggeacht en als meoscb liefgehad Weer kwam een krans het bloembed vermeerderen De heer F Ëbeliog president der afdeeling Botterdamech TooneeNerbood herinnerde de omataande kuostenaars aan het Noblesse Oblif e c Zy hebbdn deo plicht Haapela op dezelfde wijze te volgen ali hy beo is foorgegaan Zich tot Dirk Haspels wendende zeicle spr dat deza met deu thans overledene de schoonste triomphen heeft gevierd doch misschien kan het tot troost strettkeo dat de dag van heden wel de allerscbooDste trioruph mag worden genoemd die de overledene ooit heeft gehid Wearlyk zei spr bet is benydeosvaard zoo te mogen heengaan Nadat ook deze apreker t a bloemen had neergelegd werden nog hartelyke woorden van deelneming gesproken door deo heer Arnold Ising ait Amsterdam namens den raad van beheer en den directeur gérant van betNederlands b Toooeel door den heer De Vries namens do artiaten van dit gezelschap door deu heer Kiebl namens Apollo door den heer SchijiperaB voor het Aestbetiache Genoot ohap door den heer Ërfmann voor den Tivolisebonwbnrg en den vertegenwoordigers van rederykerakamers zoo van Rotterdam ala Idera en van verschillende afdeelingen uil de provinciën vao het Tooneelverbond Om oit den ryken bloeraenschat nog een enkele greep te doen zg vermeld dat datronder nog werden opgemerkt kransen van de heeren gebr Yan Lier te Amaterdam van de Nederl Tooneelvereeniging directie Chrispyo van bet hoofdbeataur van bet N derl TooneelTerbond De beer Diik Haspels stamelde eeoige woorden van dank en moest door zyn gevoel overmeesterd wordeo weggebracht De indrukwekkende plechtigheid waa daarmee geëindigd Daarna ging het grafwaarta gevolgd door een file van rytaigeDf waarin de talryke aanwezigen plaats namen Hoe geacht Jaap Haspels moet zyn geweest onder zya collega kan wel daaroit blyken dat zyn oode vennoot Le Gra 9 oo iuvaliede sla bg was zich naar het geboaw hnd doen dragen en bjj de baar gezeten de geheete droeve plechtigheid bywoonde Voor het visachen met den heDgel in de hand in wateren waarvan de taat als eigenaar wordt beschoawd beeft men geen akte noch verganniog noodig volgens art 2 der wet op de jacht en de vissoher i Nn beiiooren volgens artf 577 vau bet Burg Weib aan den Staat o a de bevaarbare en vlotbare stroomen en rivieren c Is daartoe ook de Leidsche vasift te rekenen Deze vraag beeft de Hooge Raad te besliaseD gebad toen een persoon die aldus in die vnart had gevischt opkwam tegen bet vonnis der rechtbank van Haarlem waarby by deswege tot f 1 boote vrm veroordeeld De rechtbank was van oordeel dat de genoemde vaart ia een tusschen Haarlem en Leiden gegraven kanaal dat aan beide gemeenten toebehoort en deel uitmaakt van den boezem vanRynland zoodat die vaart uiet kan geiegtl worden te zyo een stroom of rivier 0 ud 8 90 7 86 8 80 8 40 Hoordlwht 7 88 S 47 Nioawerknk 7 99 8 64 OcpeUe 7 46 9 1 Botteraui 7 7 66 9 38 9 1C aotttrdun 4 66 S 68 O peUe t 6 6 8 m uw rk k 6 14 6 11 lioor raolit 6 81 6 19 Ooud 6 87 6 96 De Hooge Raad is echter van oordeel dat de kern van art 577 is gelegen in bet bevaarbaar of vlotbaar zyu en bet dan onverschillig il of de bedding door de natuur dan wel kunstmatig is gevormd Wel behoorden volgens een Fransche ordonnantie van 1669 tot het publiek domein enkel die stroomen welke hua bevaarbaarbeid door de natuur en niet door knust of men c eoarbeid baddea verkregen maarhiermede is in 1790 gebroken ka ruimere opvatting is overgegaan in den 0 e Civil en van daar in art 577 van ona Bnrgerlyk Wetboek dat derhalve onder het publiek domein van den Staat brengt nlle ▼ arkeeriwegen te water strekkende tot algemeen gebruik c De omstandigheid dat zulk een water deel aitmaakt vaa een polderboezem kan er het karakter van stroom of rivier in den zin vau art 577 niet aan doen ontzeggen indien het overigens hiertoe is te brengen Staten Oeneraal le Kihrb Zitting van Maandag 26 April MeJedeetiug wordt gedaan van de laatstelyk door de Tweede Kamer aangenomen etsontwerpen waaronder die betreffende de regeling der gemeentefinaociëo welke niiar de afdeelingen worden verzonden De beur Muller vraagt verlof om in deze zitting tot de Regeerio eeuige vragen te mogen richten over de bestendigiog van bet uitvoerrecht op suiker ia Ned Jtidië ook na de wet van 29 Januari 1897 Stbl No 63 die in Januari alhier is beapruken en geroteerd Het verlof wordt verteend De dag der interpellatie aal in overleg met de Regeering nader worden bepaald De vergadering wordt hierop verdaagd tot heden des namiddags balftwee Ëen desl der vroegere Frausche kroondiamanten is in Londen in pnblieken verkoop geveild Onder de keur vnn edelgesteenten bevond zich een ceintunr dat eeua aan keizerin Eugéuie toebehoorde tiet kostbare stok was samengesteld oit diamanten robyneo saffieren smaragden turkooizen amethjaten en paarlen Toen dè kroondiamauten naar alle hemel streken verstrooid werden kocht de sedert overleden baron 7oo Horn dit stuk By deze veiiiug werd er met 700 pond sterling f 8400 ingezet Daar er echter slecht tot 1400 pond Hterliug f 16 800 geboden werd hield de afnlager bet stuk op Ëen ander nummer io den catalogas dier veiling was den Sevres servies Dit waa eeua het eigendom vau keizerin Josephine die bet van keizer Napoleon I ten geschenke gekregeu bad Na de scheiding deed Josephine het cadeaa aan baar kamervrouw vati wie de rariteiten verzamelaar Perrot het voor 25 000 fra kocht Daar er by de veiling nlecbts f 1200 geboden werd hield men ook dit stak op Het gerechtehof te VGravenhage deed heden uitspraak in e ne in 1891 aangevangen en ipdertyd vermelde piocedure nl vau de baudelsveunootichap onder de firma Yan der L R te Rotterdam tegen den gezagvoerder van het Kngelsche stoomschip Halifax City c thans genbamd Keator betretfende eeue vorderipg tot betaling vau overligdagen welke zaak aak reeda voor den Hoogen Raad ia befaaade geworden Het Hot heeft nu zich vereenigende met de alotaom ran het rapport van deskuodigeu uitgemaakt dat de lossing van eeoe party maïs uit deo sparehunker van genoemd schip in minder tyd beeft kouneu geficbieden dan het gevat is geweest en dus door genoemde vennootschap minder overligdagaa behoefden betaald te worden dan door den kapitein werden gevorderd Met gedeeltelyke veruietigiog van het in Oct 1891 in deze door de rechtbank gewesen vonuis is de firma v d L R veroordeeld om behalve bet reeds betaalde voor twee overligdagen nog voor één dag vergoediug te geven lu Alabama is een trein op de Louisville en Nashville baan door roovers aangevalten die drie personen doodden De rails waren opgebroken en h nderoiaaen er dwara overgelegd zoodat de trein outapoorde 1 38 18 98 9 81 9 61 8 66 10 8 10 90 10 48 10 4 9 60 10 11 In de iLimb Koerier biedt iemand sanvragen poste restante c in te zenden ridderorden te koop aan in t byzonder ïsabellala Cattolica a van Spanje en Portogeesche CbristuB orden onder byvoeging dat hy in de laatste zes maanden 67 Hollanders mf t een lintje heeft doen vereereo waaronder 7 met genoemde Spaanache en 19 met de Portogefscbe orde Posterijen eo TelegrapMe Vacante directies Met inging van 1 JuH e k wordt de posten telegraafdienst te Tiel vereenigd Aan het vereenigd beheer ia eene jaarwedde van f 112 700 met 1 April 1898 f 2 00 verbonden en vrye woning Pensioenagrondslag f 3 150 Borgtocht f 19 600 Poafe en telegraaf kantoor Zaltbomnel Jaarwedde f 23 X en vrye woaiug Penaioen grondslag f 2650 Borgtocht f 25 000 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrybeid wordt gelaten om zicb aan te melden bebberj toch ingevolge de bepalingen van bet Eon beslnit van 21 Maart 1894 No 17 de postauibtenaren voor boveagenoemde directic j den voorraog Postkantoor Valkenswaard Jaarwedde t 1 500 en vrge woning Pensioen sgrondslag f l 75ü Borgtocht f 1 000 Sollicitaties in te zenden vóór 6 Mei e k 16 April Tot brievengaarder teCornjum W J KaipeK 1 Mei Tot Directeur van bet poat en tetegraafkantoor te Bolsward J Gorter tbans in gelyke betrekking te Zwartsluis onder intrekking van zgae benoeming tot Directeur van bet poat en telegraaf kantoor te Appingedam tot brievengaarder te Aokeveen J de Lange te NieuwNamen Ch L Kindt en te Nieuw Befrtn H E Busacber 16 Mei Tot Directeur van het poatentele graatkantoor te Apeldoorn P F Frendeoberg thans io gelyke betrekking te Zaltbommel Yerplaatat 1 April De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse J A Kryger van bet boofdtelegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Kralingen Ie Rotterdam 16 April De klerk der posteryen en telegraphie 2de klaase M Ë van Meekeren van het bypost en telegraafkantoor Yeerkade te Rotterdam nanr Hulst 20 April De adapi rantopzichter der telegraphie J G C Degens van s Gravenhage naar Bokstel 1 Mei De commies der lel rapbie 2d6 klasse C W Laayeodecker van Kralingsche Yeer naar Schiedam onder intrekking van zyne verplaatsing naar Rotterdam de commies der telegraphie 2de il ise H Molt van Leiden naar Gouda de commiezen der telegraphie 3de klasse P Witsen Ëlios van Middelburg naar Leiden en J H Marsman van Bergen op Zoom naar Goes de commies der teUgrapbie 4de klasse A A van Luijk van Goes naar Bergen op Zoom 1 Mei de commies der posteryen 3de klaase J J Raisig van Haarlem naar Utrecbt de telegrafisten 0 Steeusma van het byposten telegraafkantoor Amsteldyk naar ket bypost posten telegraafkantoor Amatelstraat en J A de Back van het boofd telegraaf kantoor naar het bypost en telegraafkantoor Amateldyk te Amaterdam de vrouwelyke klerk der telegraphie 1ste klasse J F B Brneke van Delft naar s Gravenhage de klerk der posteryen en telegraphie Iste klasse J H Mesters van Raamsdonk oaar s Gravenhage Inapeetie der posteryen de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasje J M van Linschoten van Amsterdam telegraafkantoor naar Middelburg telegraafkantoor de vrouwelyke klerk der posteryen en telegraphie 2de klaese A J M Rynbende van Rotterdam telegraafkantoor naar Nymegen telegraafkantoor tot 30 October 1897 de klerk der posteryen en telegrapliie 2de kla ae C van Ry van Rotterdam telegraafkanto or naar Brielle de vrouwelijke klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse Ë J C Vos vaa Am AangevangeD 1 October TlJd vao Greenwicb 7 68 7 6 8 6 8 13 8 8 7 86 6 80 6 39 8 60 6 19 6 61 6 14 7 17 6 10 6 38 8 44 4 18 4 40 4 80 4 67 6 04 6 10 DEK 1 64 8 01 8 1 8 14 S 87 6 40 H A A 0 6 47 GOO 3 09 4 04 4 38 iHlge 6 467 807 498 0 9 19 9 4610 1111 8619 811 86 8 44 Voorb 6 68 10 17 1 41 Z Zegw6 6 10 88 1 66 ZOT M 6 17 10 48 9 06 Onnd 6 88 7 60 8 19 9 18 47 10 1610 6418 0618 8 8 17 8 14 atreeht 6 88 7 60 9 9 8SWoerden 6 68 8 11 Oudewaler 8 18 Gouda 8 S8 9 84 10 1 V T R B C H T 6 O D D A 10 16 10 88 11 88 ll S 8 08 8 5 4 46 6 14 6 84 4 id 4 4 8 45 4 87 I 10 88 10 46 10 69 11 55 1S S4 u iois ii t AU8TKKDA U 6 O U D A AmatardsjB 0 8U 7 16 8 16 9 10 48 fl 84 Ooada 7 18 8 19 9 14 10 10 Mai 18 18 Mk Laai te Oooda B Ug n i naax lasttt sa nlat op 7 l 4 45 IS 5 49 Ï 46 stantinopel Dooh i Ar Earopa zich er tegen vemtten ui dat de Tarken hun vromere provincies bernemen lal het hierby vaar chynlijk tot een einde komen De slag die Griekenland is toegebracht is ernstig g oeg Zy verloren in den stryd een provincie die Europa hun vroeger heeft gegeven zy zullen genoodzaakt zyn zich van Kreta terug te trekken zg zullen bovendien voor menig jaar gedoemd zyn tot onmacht en dan vagen doch op de verbeelding werkenden glorieicbyn moeten missen dien zy oog hadden in de oogen vao hun landgenooten o er de gebeele vrereld Nu Griekenland verslagen is moet het zicb onderwerpen aan de wenschen fan Europa De regeering te Athene moet zich thans de wet laten voorscbryven door de diplomaten te Konstantinopel Wat Europa gewonnen beeft te Athene verliest bet te Konstantinopel Want een zegevierende AbdulHamid ia moeielyker te leiden dan een neergebogen die onder den indruk is der vervyten hem door geheel de beschaafde wereld naar t hoofd geworpen Abdul Hamid zal de eenige zyo die voordeel heeft by de wanhopige poging van Griekenland om zyn grondgebied uit te breiden z t de Economist c Al zgn fouten zullen lu de oogen van zyn onderdanen bedekt worden door zyn overwinning in Thessalië Hy heeft een machtig overwinnend lager tot zyu beflohikking en hy toonde Europa dat Torkye hoewel byna bankroet en verzwakt door oorroptïe en door het gemis aan staataliaden nog steeds zyn machtige militaire organisatie bezit Dit is een feit dat grooteo indrnk zal maken op de diplomaten die met Tarkye te doen hebben en het zal niet zonder iovloedblyven op de kracht van hun pressie op de Porte En toch moet die pressie krachtiger worden dan tot nog toe Turkye is juiat thans een gevaar voor Europa door het wanbeheer te Konstentinopel ea daaraau moet een einde worden gemaakt z t de Economistc öf doof het aanstellen van een nieuwen sultan óf door bet invoeren van hervormingen Wellicht dat Edhem pacha die den luister der Tarksche wapenen zoo krachtig gShandhaafd heeft thans by den Sultan tot aanzien komt De hofkliek vreest het zooals hlykt uit haar poging om hem zyn lauweren te ontrooven Doch de Sultan moet den generaal ontzien want hy bezit de macht zich gevreesd te maken zelfs te Yildiz kiosk En een krachtige militaire regeering te Konstantinopel zegt de Economist zon minder gevurlyk zyn voor den vrede van Europa dan de oep vaa bedorven omgekochte bovolingeu die thans de Torksche regeeriug oitmaken Zaterdag is een Blauwboek over de qnaestiea met Transvaal door de Engelscbe zegeeriog Mn het Parlement voorgelegd Daarin zyn opgenomen een aantal telegrammen over verschillende onderwerpen als over de schorsing vao de Critic de schorsing van de Star het djnaaiiet monopolie het voorval met Eloff enz De handel bevat 174 bescheiden loopende tot 18 April maat laat zonderling genoeg weg de Transvaalsche regeeringsdepêohe betreffende de schadevergoeding wegens dea inval van Jameson hoewel lord Eosmead den 17en Febrnari schreef haar verzonden te hebben De toon n dezen bundel verraadt onmiskenbaar een zekere bitterheid een toeneming van de spanning tusschen de Transvaalsobe eu Engeliche regeeriDgeo In helder licht komen Chamberlains bonding in de enqaê te oom missie eu zyn latere telegrammen alsook de dreigeode politiek onlangs van de Ëngelsche regeeriug tegenover ZoidAfrika Zoo schreef Chamberlain in antwoord op het verioek der Transvaalsche regeering om Rhodes Beit en Harris strafrechter yk te vervolgen en het charter der Chartered Campaoy in te trekken dat het niet noodig wts om de Engalacbe regeering te herinneren aan hare verplichtingen in deze aangelegenheden en dat de Britsche regeerish niet de bevoegdheid van Transvaal erkennen kotf om haar voor te Bcbryven boe en wanneer zg die verplichtingen behoorde na te komen Maar wèl meende de minister berhaaldelyk recht te hebben om zich met de zaiver binnenlandache aangelegenheden van Transvaal te bemoeien Wie zal dat geen meten net twee maten noemen De vinnigste stnkken in den bundel betreft fen intosBchen de zoogenaamde schendingen dar Londensche conventie Als zoodanig werd opgevat de Transvaalsobe vreemdelingenwet de ratificatie te s OravenUage van het Transvaatsch Nederlandach uitleveriugatractaat van 1896 het toetreden van Transvaal tot de Booda Kruisconventie en het TraosvaalschPortogeeaoh nitleveringstraotaat van 1893 gezwegen dan uog tal van binoenlandsche verordeningen In vele gevallen schryffe Chamberlain had door voorafg nd overleg naet de Britsche re f eeriug de Transvaalsche hare oogmerken onnen bareiken zender do Conventie te schenden ja maar dan had zy het recht van Brittanje om zioh in de zaken der Republiek te mengen erkend en dat de Transvaalsche regeering dit naliet is attyd naar Chamberlain s meening stellig in stryd met hare her haalde verzekeringen de Londensche Conventie en de goede betrekkingen met de Britsche regeering te willen handhaven De correspondentie eindigt sooals gezegd op 18 April op welken datum nog geen antwoord waa ontvangen usn de Transvaalscbe regeering over het vertoog van den Minister dal de vreemdeliogenwet een schending der coBveutie is Tegenover deu wat heetgebskerdeu Joe ecbyct de r eering te Pretoria het baast je langzaam in practyk te brengen Volgens de Globe zal Engeland de Delagoabaai krygen door aan Portugal bet schadebedrag vopr te schieten waartoe het scheidsgerecht te Bern het zal veroordeelen EngeIrod zou Mozambique voor Portugal op eene soortgelyke wyze admtniatreereo als Egypte Hiervan zal wel gelden wat men wil gelooft men graag maar toch mt n ia niets gerust op ËDgelaads plannen ten opzichte vau de Diïlagcabaai In de Duitsche pers verwekte het byeentrekkeo van een Fogelsch eskader aldaar groot wantrouwen de bladen begiouf n een scherper toon tegen Engeland aan te alaao dat zich naar het tcbyut voor den oorlog tegen de i aidAfrikaansche republiek toerust en zicb in bet geheim mek Portugal tracht te verstaan over Delagoa baai In de politieke kringen daarentegen vat men de zaken heel wat kalmer op Tranavial au OraojeVryatsat worden beschoawd als op militair gebied krachtig genoeg om met goeden uitslag zich zelf te verdedigen En Portngal is void ende gewaarschuwd dat Frankrgk en Duitschlaod by een ov 7dractit van DelagoB Baai aan Engeland Brittanje beeft alleen recht ra verkoop een eruitig woord mede zouden spreken Bovendien Portugal loochent geheel dat er een geheime overeeokomat met Engeland zou beataan 354 Staats loterij 4e KIm 9 Trjkking ï n DinsJag 87 No 1620 3092 6786 6968 10369 1 084 18874 n 19122 isd r ƒ 100 Frijzen 6024 77 1 6070 7766 5104 7780 5113 7810 6131 7861 7938 6293 7951 6377 97566407 80066414 80375418 80475446 80706628 81345643 82836565 82946891 88506838 8 195837 8 546878 86516894 86965696 87936938 88074008 89186009 89246089 89446030 89696086 91456121 9193 9238 6159 02616260 93036401 03066488 93216464 93926470 94616569 9601 6681 97li3 6606 98966645 9963670310025 8716 100666758 10074 877810083 6810 101448814 10193 883310208 6866 102876977 10296 698410304698310348 7034 10416 718 10600 7178 10697 7185 10628 7207 10784 732810808747310869748210878 7548 10920 768910964 7740 10979 van 11068 11107 11116 UIJO 11160 11170 11202 11260 11862 11872 11332 11357 114 4 11538 11 62 11584 il618 11680 11689 11768 11957 12100 12108 181 3 12178 12321 12356 18401 12446 12610 12673 12601 12661 12661 12692 1 699 12707 12745 12768 12876 12886 18894 12968 12997 13046 13060 13063 18677 18160 18166 13199 13289 13894 13869 13403 13666 13668 13 78 1S674 18679 19883 6 13780 13760 13761 13808 13810 13811 13864 13936 14001 14014 14031 14084 14043 14036 14009 14131 14179 14316 14366 14402 14641 14649 14861 14638 14740 14764 14799 14808 14847 14860 14862 14866 14869 14887 14891 14939 14966 16006 15182 16148 16180 16186 15217 16818 16263 16263 1 339 15369 16388 1640O 16407 16480 15499 16600 16637 15663 16573 1 689 16663 16703 1 861 19 2337 2S 2361 44 2688 60 2686 70 2628 96 2661 ISO 2711 2732 2739 312 2803 249 2812868 2230 277 2986 298 2963338 8034 899 3166 431 3174 604 8176683 8248 780 3266 786 8S 33 786 8378842 3404861 3456907 3469 914 3490 944 3607968 8662 1080 36S9 1067 8687 1136 647 1192 86 8 1211 8694 1962 3763 1296 8786 1330 3794 1366 8808 I37S 3836 1408 3866 1464 3891 1479 3936 1496 3980 1678 4006 1580 4020 1532 4067 1688 4083 1744 4186 1762 4171 1787 4217 1878 4260 1882 4809 1983 4481 1988 4668 8066 4678 1084 4693 8193 4667 2126 4769 8161 4797 2164 4844 8300 4935 8880 49 61 16892 18061 16906 18103 15974 18105 16980 18141 16038 18807 16066 18208 16093 18223 16146 132 7 16216 18470 16817 18661 16236 18644 1627S 18660 16288 18660 16315 18685 16611 18699 18621 18739 16624 18768 16667 18919 16705 18923 16783 19174 16798 19201 16814 19 97 16831 18865 16865 19388 16869 19891 16896 10459 17016 19499 17062 19619 17099 19662 17115 19612 17144 19664 17160 19691 19732 17167 19812 19836 17228 1989317314 1994117338 2001717888 2002317420 2011117493 2032417502 2035717604 3043617640 90496 17650 20622 17669 80638 17675 20 60 17696 2068917711 2062317713 2066417731 2068217784 Ü0758 17824 2076617836 2088817865 208 617867 20876 17876 20916 17969 20961 17996 3097818012 16200 18023 4970 Bargsrlijke Stand GKBOREN 22 April Maria Jobann oaders T de Hoog eo M J Goedbari 23 Pieteraelta ouders D de Broio en H Bakker Adriaoa Ëliaabeth oaders T G an Leeawen en T Flanman 24 Johanna Wilhelmiaa oaders J Vagk en H Bois Jaeob oaders C Wipser en k Verkerk 25 Leendert ondan J Panialie ta P J H Balonja Handrikns oaders C W F Hofman ao J van Roon Johannes AdriannSt ondera J van dan Berg en M M van Wgk Jan Antonie oaders H T de Man en J Holthagsen Aaltje onders H van Blanken en E Bosman 27 Wilhelmina ondeis W Laurier en H M Straver OVERLEDEN 23 April W M van Zee Eulto 53 j G van den Broek 2 ni 24 N Mes 31 j J G Kngff wed L de Graaf 80 j A Bavestyn 8 m J J van Bentam Dyzboorn 56 j N van Harberden huisvr van H vanUtrecht 70 j De Groolste en Nieuwste Sorteering HEEREIT BASSEIT vindt men by A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOODA Beurs vaQ Amsterdam APSIL slotkn 98 84n 21 Vrkr Sfji a 97 104 841 84 84Wl Sl s 62 07 9t 98 lós 68 61 18 18 i 106 96 41 100 94 8 680 92 1001 64 1007 80 146 9 i 97 183 A 100 74 26 1071 101 204 826 100 69 64 160 981 68l 76 l 102V 1011 100 1001 1 8 162 9 100 437 102 10 187 103 70 107 2Ü 44 8 1871 813 1061 1081 lOSV 1031 116 119 32 118 Nb l d Cell Ned W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNoili Obl aeadl l881 88 4 ItaUi lusohrüviag 1368 81 UosTtNK Obl in papier 1868 6 dito iu zilver 1868 6 FoBTUOAL Obl met ooupoa 8 dito ticket 3 BusUND Obl Binnonl 1894 4 dito Geconi 1880 4 dito Mi Rolhs 1889 4 dito bj Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dllo dito 1884 Spanji Perp l schuld 1881 4 TllMlU Oepr C inv leou 1890 4 Geo leeniog serie D Qeo le niag serie C ZuidAfk Blf V obl 1898 6 Hliico Obl Buit Sch 1890 6 Tenbzdela Obl 4onbep 1881 AnsraiDAH ObliKalieu 1896 8 BomsDAK Sted loen 1894 8 Kbd K Afr Haodelav aaud Arendsb Tab Mü Certifioaton Dsli MaatBohappij dito Am Uypotheekb psndbr 4 Cult My der Toratenl aaud s Or Uypotheekb pandbr 31 KedertatKlBche baak aaad Ned Handelmsatsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 8Vg l tr Hypotbeekb dito 8 i OoSTSMa Ooat Hong bank aand Bvst Hypotbeekbaok paadb 4 AMaaiKA Equit hypoth paadb 6 Hazw L G Pr Lieu oert 8 Kan Holl IJ Spooriv Mjj aand Mg tot Kzpl r St Spw aaud Ned lud Spoorfpegni aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TU IE Spoorvl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A U obl 3 PoLSN Waraohau Wesuen aaod 4 Blisi Gr Buss 8pir M i obl 4 Baltisebo dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaod 6 Kursk Cb Aaow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AlliiaHi Oent Pao Sp MiJ obl 6 Chic Il Mortb W pr C v aand dito dito Win at Peter obl 7 Denver k Bic Gr Spm eert v a lllinoia Central obl iq goud 4 Lonisv Nasbvill Cert v aaad Mexioo H Spw Mij le byp o 8 Mils Kansas v 4pet pref aand N ïork Ontasiok Weat aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif le hyp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 Vu Pae Hoofdliju oblig 6 dito dito Line Col Is byp 0J5 Canada Can Soutb Cert v aand Vk O Balliv tNB leh d c O Amsterd Omnibus Mij aaud Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aan 3 BlLOlK atad Antwerpen 1887 2 Stad Brussel 1886 8 HoNo Theiaa Begullr Gesellscli 4 OosTEKa Stsatsleening 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 3 SpANJt Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bes Uvp Spobl oert PROCLAMATIE Ingezetenen van GOUDA Het beioek van HARE MAJESTEITEN de KONINGINNEN behoort weder tot het verleden De ooivangst welke de ingezetenen aan onze ptelielde Kouingia en aan ome hooggeëerde Koningin Regentes hebben bereid is schitterend eeweeat en beeft de hooge tevredenheid van Hare Majesteiten mogen verwerven Beide Voretinnen hebben mjj bg herhaling gezegd hoezeer Zg getroffen waren door de vele bewgieo van liefde en trouw Haar door de bargerg van Oonda gegeven door de sohoone algemeene en bgzoudere veriieringea allervego aangebraobt ma bovenal door de groot ordelgkheid die de bevolking overal waar Hare Majesteiten voorbg reden aan den dag beeft gelegd en mg opgedragen daarvoor loogstderzelver bartelgken dank aan de ingenetenen over te brengen Hare Majesteit de Koningin herhaalde zulks op bat pont van te vertrekken in de meest vriendelijke woorden daarhg voegende dat het bezoek aan Gouda Haar etende eene aangename berinnering non blgvea Met groote vreugde voldoo ik bg deze aan die vereerende opdracht Ingezetenen ik heb aan Hare Majesteiten verklaard dat het Koninklgk bezoek ean GOUDA gebracht voor ons onvergetelijk zon zgn ik bon er zeker van dat ik toen volgens nw aller l emoed beb gesproken £ eve ottxe veelgeliefde Koningin I J e onne hooggeèercle Konitmi mgetOeal Gouda 27 April 1897 De Bnrgemeealer voornoemd R L MARTENS A V£RTENTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden voorzien van de genademiddelen der H Kerk onze beminde Vader eo Behnwdvader de heer LAMBERTDS JUIUANDS RUIJGERS in den onderdom van 69 jaren M M SCHILTE KüiJOiHs M M 8CHILTB Delft 24 April 1897 Ter gelegenheid van het hooge bezoek vau H H M M DE KONINGINNEN werden gisteren avond de Beambten Werklieden en Vronwelgk Peraonisel ei Stearine Kaarsenfabriek GOLDA vergast door Directeuren met een onvergetelgk souvenir waarvoor wg aan genoemde JHeerea onzen Aart I Acen dank betuigen Btambten Werkliedtn ei Vrouaelijh Ptritiml Gouda 27 Apri 1897 Wgt Is da bake Uwruvuu tagea JioUt na Bbeumatibk Lsndeapunaa koitoin iir tokerPaiiiixpeller aan ts wsadsc tegen t A il flaliilx ieller dna alsedi ta ieder hulsfesln ABker Patolxpellef Vat l dasJsteed Hooldftja s TerteadkeM FlÜs m osnt 76 eeat en 1 2e de Liaah ToorModeo b de meeste Apotheken eu bi t A iokter t po ts Botterdam Te GOUDA bÜ A WOLFF Markt AUiken DB hkkT IVAN SON apathekerMarkt i Kliniek on Polikliniek voor OBHVBTHiB en ur vjKcociOUfjB Spreekuren dagelgks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woeiudag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr CIBVL Qtntuhter Dirtdtw O Jk PDIKE ODDF 4 8CHTEDAMMEB BENEVEE Jü erki NIGHTOAP Verl rijgb ar biji M PEETER8 Jz N B AU bew a trd echtheid U cachet eu kurk teedi tooiv zien VAD den oum der Finu P HOFPS