Goudsche Courant, woensdag 28 april 1897

36ste Jaargang Donderdag 29 April 180T IVo 7S58 KöNMKLUKE ACH PETiBHicK rir mjmm courant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Om reken ADVERTENTIEN worden geplaatst Ta 1 5 regel a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN MAATKinPPElT door JOH 8TAAZL duidelöte beschryving met 57 roorbeeldeu waardoor ieder zouder onderricht het knippen van Japonnen enz kan leeren Keeds duizenden met succes in gebruik De schoonste aanberelingeu Tan particulieren als van deskundigen Fr a slechts 1 50 by Mej POORTMAN te Naaldwijk Stedolijke Gasfalsriek te GOÜPA De pr js van het gas is 6 cent per M en Voor Eooktoeatellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verboaclen m t 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de banr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tftn de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haor bekomen FBMSCHE STOOMVEEVEEU Cbeniische Wasscherij H OPt E HEIIIIER 10 ttr UkaAe BotterAam Qabrevetecrd door Z M den Koning der Belgen HoofUdepöt TOOI GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van le Heereoen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plaohe mauteU veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ene worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd MMULSm Alïe goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt x M onAJKüa UA aA Btira uxr FriDtemps TE PARIJ S Zenden gratis in franco het pracUtiff geiüuütreerd lOBE ILIUI met nederlandscnen of fransohen tekst bevatImde de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het ZomBraelioan van kleederen hoeden enz voor beeren damef o kinderen op geflankeerde aanvraag aaa II JULES JILUZOT ê G PARIJS fitaten van zijden wollen en Katoenen toffen laken enz eaz worden eveneeni llranco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prljKen te bepalen Dit album bevat tevens de intlchtingea welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzjjn BéêUllingm van Si franc e htogtr worden met eene verfaoogmg van 5 0 0 fhinoê ên M MO iioatt lnkom nit $ neM$n m aU $ ptaauen van ffêdtrhnd aaa hal tuargiL Dtf klanten hebben geene formallteitea Een ware Schat voor de ongelnkkige alachtoffers der Zelfbevlekkiag Onanie en gehe jne nitapattingen iM het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandaohe uitgave met 27 afb Prfls 2 galden Ieder die aan de veraobrikkelgke gevolgen vou deze ondeugd Igdt moet het lezen do oprechte leering die het geeft redt jaarlgka doisend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hotVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco togen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Koninklijke MacMnate Fabriek DB HONIGBLOEM van II K van Schalk Co geveeti te ê Gravenhage Kepplertlraat X en ZOa naby de RegenteeaelaaD van Z U den EONIMQ van BELGIË Indien gij hoest gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde ïsaperior DraivenBorat Honig Eztract FLACONS von 40 Ct 7 O Cts en 1 verkrjgbaar bij P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VIN MILD Veental B 126 te Gouda A BOÜMAN MoordreeKt J C RATELAND Bodcop B V WIJK Oudewatrr U KOLKMAN Waddinxveeti BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEIIËN HOLI S Quina Laroche Staalhuudende dulna Laroche is de meest h rachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buttenlandsche Oeneeaheeren Verkrygbaar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b B eat en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prya per fleschje 20 pent Eraefblibx ÜoLU Hofleveranciers Zeist JOepM te Gouda by den Heer A H TEËPË Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Het FotograEsch Atelier STIIBIO isdagelijks ook des ZONDAGS geopeud C Album portretten met 2 Proevent ISO I VAN DEK WAALS Flnweelen Singel 382 bij de Tiendeweg TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 17t uoada van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Üottit Drkk van A BRINKUAM fc ZOON G OTJLCL©cIkïL © TELEPHOQN MAATSCHAPPIJ Aaninelding en tot aansluiting worden aangenomen aan het Kantoor der Maatschappij A HTER DE VISCHMARKÏ Met het oog op de spoedige opening van den dienst is onverwijlde aanmelding gewenscht Het abonnement bedraagt slechts 40 per jaai terwijl geen kosten voor aanleg worden berekend E MKECTIE Gouda 27 April 1897 Failliet Heerenconfecüeü De curatoren in het Faillissement LIPPMANN HöSER te Berlin zjjn besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige dagen een uitverkoop te houden zooals nog nimmer beeft plaats gehad alles zal verkocht worden 30 a 40 procent beneden fabrieksprijs De verkoop heeft plaats vanaf W0ESSVA0 28APBlLmieixiH tmhé Hotel DE PAU W Markt Gouda De Heeren Joageheeren en Kinderkloeding zjn alle voor dit Voorjaar en J Zomerseizoen vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen iMen haaste zich dos vas deze nooit meer voorkomende gelegenheid te prollleeren 1 1 Om tot een denkw ze te komen tot welke fabelachtige prgzen de goederen verkocht zullen worden raadplege men onderstaande PRIJSNOTEERING 21 10 50 19 50 9 50 17 50 8 50 28 15 12 50 4 75 20 9 75 23 12 50 18 50 11 12 50 6 50 vu af 1 2 50 KAMÖAREN GEKLEEDE C0STÜME8 onovertrefbaar v ƒ 24 voor 12 75 1 JACQUET COLBERTS FANTAISIE COSTUMES in doizende desains nieuwste genres Satinstof Jacquet of Colbert CHEVIOT echt van kleur DIAGONAL Jacquet of Colbert CoBtumes DEMISAISONS nieuwste genre en model Jongeheeren Conttumea halve pr s nieuwste desains en genree Kinder Coatumea Concurrentie onmogel k voor de halve pr s Duizende desains Heeren en Jongeheeren Pantalons LUSTRE COLBERTS geheel gevoerd echt van kleur CHAMBRB CL0ACK8 voor den halve pr s Üijzoiider vestigen wt de aandacht op de prachtige Collectie Communie i Costumes met Pompbroeken van af 5 50 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen v ƒ 3 50 voor 1 75 2 50 voor 1 25 mÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊmÊtmÊmmmmmmi mÊtÊÊ mmKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊimmÊmÊmmm JlHp SLECHTS 10 DAGEN f Hotel DE PAUW Markt Gouda Hoogachtend De Curatoren ia het Faillissement LIFPMANN k HOSËR Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaon van eene vrüwilligo verbintenis voor ZK9 jaren en voor ingelyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeHJken dien t bj het aangaan van een verbintenis om 1WEE JABMN gedetacheerd te worden naar Oett lndil Aanbrenggeld TWIÏITIG GULDEIV Men melde zich aan Vrijwilligers en MiUtieplichtigen tnet onbepaald verlof hg den Commandant vtm het Koloniaal Weridepót te Hardermjk of hg een der plaatselgke of GaraizoeniCommandanten MiliHeplicMigen onder de wapenen tofc hnn onmiddellgken Ohef i WEGEliS OPHEFVIllG S Tan onze 8peelgoederen a deeUnf zijn wg besloten de tot nog toe voor Z 0 geadv 14 verach staks onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stnks kosten dus sleclits Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 Een Elegant Koffieservies bestaande stnks nit Kofheeu Melkkannetje en Suiker10 Een Paardenstal pot U Twee Paarden voor den Stal Ëen metal Muziekdraaidoosje 12 Een gekleede Bekkenslager Een metalen Badkuip 13 Een Kanon op wielen om met erwten Een porseleinen Zwempoppetje te schieten 0 Een surprise voorst Sinterklaas 14 Een Verfdoos met 12 verschillende 7 Een Schaap op rollen m w vacht klearen 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van poatwissel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SGHÜBERT Co Amst N Z Voorburg w 258 BINNENLAND GOUDA 28 April 1897 De anti revolntionaire kiesvereeniging te Uoardracbt heeft het concept program van actie goedgekeurd met nittondering van het artikel der giaanreokten dat geen meerderheid kon vindeo Mee sohrflft uit Moordrecht dd 26 April Oiitermorgau is voor t eerst in ebroik genomen de nienwe kerk der Gereformeerden Zg waj leer goed bezocht en D Aalders uit Goeda trad voor de gemeente op De kerk ziet er van binnen zeer netjis uit In het middeavak staan stoelen terwijl de banken preekstoel en verder boutnerk eikeohout zjjn beschilderd Eene fiinke gaanderg strekt zich langs drie lijden der kerk uit In t geheel kunnen ruim 3 X personen in de kerk plaats Met 1 Mei is rvol ontheven van lyn be i trekking al chef van bet militair hospitaal te ï Scboonboven de ofEcier van gezondheid Ie I klasse E J Kühne en wordt alsdan vervangen I door dr Pronk officier van gezondheid Ie klasse T bj het regiment grenadiers en jagers te a Hage lo de zitting der Arrondissemenlsreobtbnnk te Rotterdam werd gister bet volgende vonnii gewszen B P 46 jaar touwsliger te Oonda wegens diefstal van een sohapevacbt van de kippen arkl aldaar tot 45 dagen gevangenisstraf Te verantwoorden bad zich hierna J B 21 jaar arbeider te Schoonhoven Hem werdten laste gelegd op den 20en Januari teSchoonhoven moedwillig Leonardos J Stekelenborg een zoo bevigen slag met een bardvoorwerp op bet hoofd te hebben toegebiacht dat daardoor een tobedelbrenk is ontstaan tengevolge waarvan S den 9en Februari is overleden Beklaagde bekende S een slag te hebben toegebracht De zaak bad zicb aldus toegedragen In den avond van bewnsten daK bavond 8 zicb in staat vae ken elgke dronkenschap en bracht hg de moeder van beklaagde met een mes eenige sneden over de hand toe Op het geroep van deze froow Leen sng soo nietc was beklaagde Vomen toeanellen en had S een slag op bet hotfd toegebracht met bovengenoemd gevolg Na bet verboer der deskoyigpu en getoigeo achtte het O M bewezna betten laste gelegde JBtOiW FEVILL Hij bad gewerkt hard gewerkt om e tweehonderd gulden bgeen te kragen Aan iedet stuk zilver bisgen ontelbare Eweetdruppela en juiet int was er de oonaak van dat Hein Poot soo aiÉs n geld gehecht was Ëent had hij het bij Eieh drsgen maar vreezends bet sakje geld te verliazss dad bij het in sign kist onder Eyn kleeren gaborgeAea vermaakte er sich mede het metsal ia zijn bLleo te latsD klinken I Ondar de knechts en meiden die op elfde boerderij werkten was het hy wist niet bskead gewordeo dat Hsin oot e n potter De boer boorde het ook eo tside eens tegen toen bij met hem slleen wat vZeg ik raad je breng t geld big een nol dan brengt bet nog interest op zeker vier per Ga maar naar meneer Dnlfem en z dat ik je gerecommandeerd Be andere krabde sioh met een benauwd geviel in bat strooklsurige hasr en leide dat by er eenei over ton prakkiaaeren Een Koheale week was hij in tweestrijd wat te doen Het ging hem aan het hart zgn tweehonderd galden niet mser sik oogenblik te knanen zien maar san den anderen kant trok bet hem aan daar loe Baar sender er iets voor te doen par jaar aoht Alleeo de vraag blgft orer welke straf behoort aau beklaagde te wordeo opgelegd Deie staat allergunstigst belreod Wat echter niet in zgu voordeel pleit is dit dat hg niet zou weten mei welk voorwerp bg sou geslagen hebben Dit is niet tot klaarheid gebraobt Kr blgkt echter wel nit dat beklaagde nu niet met zulke zichte bedoetiugeo oaar binnen is gegaao Voor bet fait waarop de wet een maximumstraf van zes jaar stelt achtte b6t O M dat onder de omstandigbedeo waaronder het is gepleegd aan beklaagde een jaar gevangeniéstraf behoort te worden opgelegd Vervolgens stond terecht J v d T 46 jaar boomkweeker te Gouda Hg zou op den 4eD Januari of daaromtrent Ie Haastrecht met het oogmerk om zich weder roe h tel gk te beToordeelen AothoniBs A Spruit hebben bewogen tot de afgifte van f I door hem voorgevende dat hg geen geld bg zicb had een gulden ter l ea te vragen onder belofte dis in den avond Tan denteUdeo dag terug te znlleo geveu daarbg terwgl hg toen niemand in zgo dienst bad in strgd net de waarheid opgerende dat zgu werkvolk te Hekaodorpwat en eten bebben moest en dat zgu werkvolk bg Gerrit de Kruif de boomen moaat snoeien hebbende bg ain borenbedoslde belofte van teruggave niet voldaao Tegeo beklaagde die zich in den laatsten tgd aan vele kleine misdrgven schuldig maakt eo onlengi tot een maand is ireroordeeld wegeni diefital werd nn weder een maand gera o geaisstraf getliscbt Beklaagde vroeger in goeden doeo is door bet misbruik van sterken drank aau lager wal geraakt Ten slotte werd nog behandeld de zaak tagen J T 26 jaar G T 33 jaar eo G T 29 jaar landbonwers te Reeawijk Zg zouden op den 18fln Februari aldaar te zamen en in vereeniging Coroelis Jongeneel hebben mishandeld door hem met een stuk hout kneppel eea aantal gevoelige slagen toe te brengen de te zou bovendien bij diezelfde gelegenheid Simon Jongeneel eenige gevoelige slagen met een kneppel bebben toegebracht Uit de behandeling bleek dat over n weer klappen zgn gevallen Geschil over het viaschen was aanleiding tot bet gebeurde Met vrgspraak van het feit iu de tweeile plaats aan den 2en beklaagde teu laate gelegd achtte bet O M bewezen hel meerder ten laste gelegde Beklaagden die steeds trachtten hun eigeu rvchter te zgo behoorden een ernstige les te krggeo Het eisohte voor ieder negen maanden gevangenisstraf De verdediger mr Jos van Kaalte achtte het gepleegde feit lang biet zoo ernstig als gulden in zyn zak te steken Dat was precies twee weken werken uitgehaald Fiindeljjk bekaalda de habzaoht de overwinning en hg bracht de tweehonderd gulden b j een notaris waarvoor hy een rwjv in de ptaata kreeg Hst papiertje werd in sijn zilrereu tabakdooi geborgen die by in zya kist onder lijn Zondagaohe kleeren wegstopte en evenals hy er sioh rroeger mee verm Vte zijn geld te betastea las by nu voor zyu pleiiU het ontvangbewys tot hij den inhoud wst had kannen droomen Zyn Bpaarduitje bezorgde hem een soort van ontzag onder tija karaeraads masr hat was vooral onder de meiden dat het opzien baarde Tot nu toe hadden zy hom alt d links laten liggen want Hein Poot was een lealyke jongsn maar sedert is wisten dat hy door op zyn broekzsk te kloppen eeu meiaalklank kon te voorsobyn roepen veranderde haar houding Ze maakten nu graag een praatje met hem lachten als hy iets zeide en keken om als hy in de verte aankwam Vooral de melkmeid eeo flink aluk vlessch met dikke roode armen roode koouen en donkere zwarte oogen was hsel voorkomend Zij zoeht altijd esc praatje met Hela Poot te maken kwam bij het eten naast hem zitten en keek hem dan zoo aan dat de jongen een klenr kreeg en zich Tan verwarring aan do aardappels verslikte Tot dusverre had Hein Poot er niet aan gedacht te trouwen maar na kwam het ham voor dat er nog iets aan tya geluk ontbrak Toen het kermis was had hy den moed aan Jans Tragen om des Zaterdags met hem uit te gaan stemde toe en tagen tas uur dss avonds ging twestai ran buis bet door bet O M is voorgesteld Pleiter gelooMe dat deze beklaagden di aliergaostigst bekend staan wat gestaafd wordt door de orerl giog van getuigschriften niet zouden worden veroordeeld tot gevangenisstraf maar dat bon eene geringe geldboete zal worden opgelegd Uitspraak over 8 dagen 0 rechtbank te Arnhem veroordeelde heden J F Haho te Qslderach Venendaal het bekende Venendaalsob boertje c wegens oplichting te Amsterdam gepleegd tot een jaar celstraf Volgens telegrammen aan Lloyda nit Baltimore zgn de Gbeeapeake en Ohio pieren No 5 en 6 te Newport News met alles wat er op was benevens bet Duitscbe schip I D Biachofl dat bezig was om duigen te laden tot de waterlgu afgebrand Het Noorscbe steoroichip Sotveig eo bet Kogelscbe stoomschip Olentonia atsan in brand Het stoomschip Bojoe beeft eenige schade door den brand gele lM Mood en klauwzeer Hst hoofdbestuur dec Holt ndsche Maatsohappg van Landbouw c beeft eene commissie benoemd om de grieven bjjeen te verzamelen en y oodersoekea die bestaan bg de nitrooring der wet op den veeartseogkundigen dienst in zake het mond en klauwzeer terwgl aan den voorzitter wordt opgedrageo bg deu minister van bnitealandache zakea atappeu te doen om zoo mt elgk te verkrggeo dat aan de ziekte maar haar vrge loop worde gelaten oo toch overal de buitenlandscbe grenzen gesloten zgn voor Nederlandsch vee Bg den gemeenteraad te Katwgk is ingekomen een aehrgven van Gedeputeerde Staten hoodeode bun beschikking op de bezwaarschriften van 25 paters Jeiuïten van het K K Inatitunt voor hooger onderwgs aldaar wegens aanslagen in da gemeentelijke inkomstenbelasting waarbg de Raad evenals het vorige jaar in het ongetgk wordt gesteld eo reclamanten werden gebracht in de klasse van i 22 50 Tot welke uitersten het geven van hypnotische séances ali amusement c leiden kan is te Simooe Ontario gebleken Oaar werd Dinsdag io een tingel tangel een ma gehypnotiseerd vervolgeus gekist en eindelgk goed en wel begraven Vrijdag werd de kiat opgegraven naar den schonwburg gebracht en geopend De bypnotisenr bracht Kgn slachtoffer Zy slenterden eerst wat hings de kramen eo hij kocht haar een koek waarop met witte letters stond vUit het hart Daarop aten sy pofTertjea dronkenbier brandewyn anisette aten zuur en eieren zaten in een mallemolen tot dnizelig wordens toe dansten in de itsmpvolle herberg en werden sUebei vnar rood sn half dronken l Varder kwam het oohter niet van wage de ver legeeheid Tsn den vryer Dfls nachts tegsn een aur wandelden zy Isngs den zandweg naar huis en onder het gezang van eenige dronken boeren die voor en aohtor hen liepen en de gehsele breedte van den weg noodig hadden vroeg Hein Poot om een eerlyks verkeering Zfj gaf hem niet den bons en na had de geschiedenis haar gewoon en eenvoudig verloop Zij zogen elkaar soo vsel mogelyk hielden dat avonds aamanspraakjes io den manesofaijn bij hst varkenahok waarbij hnnns schaarsche woorden gaacoompagneerd werden door het geknor van de zeug of wel zaten uren achtereen zwijgand naast elkaar in de keuken zü een kous breiend hy kauwend op de strootjes die by uit zyn stoel trok Waaneer denk je te trouwen P vroeg do boer op seksren dag aan Hein Poot Ja daar heb ik eigenlyk nog niet over gedaoht daar zal ik eans met Jans over sprekan was zyn antwoord ffJa kunt natnnriyk als arbeider bg me blyven seide de boer die op Hein Poet gestald was omdat hy niet dagdiefde eu eerlek was Des svonda by het vsrkenahok vertelde bij san Jans wat de baas had ges d en ns heel veel wik ea ea wegsa werd door bot paar besloten te trou bg doch deze geraakte in een aanval an delirium sloeg allea kort en klein en verwondde een aantal manseben Vgf man moesten hem Tuthoudea tot bg weder kalm geworden Woensdag had te Utrecht de eerste algemeone vergadering plaats van den Bond onder leiding van prof Van Leeuwen tJit het verslag van den secretaris den heer Maller Massif bleek dat de Bood reeds 93 afdeeliogen telt en io 51 districten vertegenwoordigd ia Het aantal leden der reeds opgerichte afdeelingen en dat van enkele die nog georganiseerd worden bedraagt ongeveer 9000 Lang werd beraadslaagd over de gedragalga bg de a a verkiezingen te volgan de houding tegenover de andere partgeo en groepen aan te Demeo Sterk overwegend bleek het gevoelen dat het noodEakelgk was bg de eerste ilemmiog zooveel megalgk met een eigen caodidaat uit te komsn d w z iemand die lioh ganaah vóór den Bond terklaArde die niet slechts zgo program van beginBalen aanvaardde missehieo bg eenige andere reeda vromer aanvaarde programa op don koop toe om later den tend te verloochenen en andere wegen in te sisan maar die liefst lid van den Bond ondubbelzinnig en onbekrompen mat zgn program instemde en in gedr ilgn en optreden sgn geestverwant zioh betoonde Natnurlgk wares op decen ref p dtiondsriiigen mogelgk waar men door ill klein getal afzoodarlgk op te treden gevaar lisp twee absolaut ongeweosohte candidaten ia herstem ming te brengen Daarom bleef de vrgbeid der kiesvereeniging om naar zoodanige locale gegevens te haadalen ooaangetait al ligt natnorlgk de wensohelgkheid om met het hoofdbestuur in overig te treden voor de hand In dezen geest werden ten slotte resolotiSn bg acclamatie door de vergadering aangenomen Een commissie uit bet hoofdbsatDor bestaande uit den voorzitter ea twee door hem te asBUBieeren leden zal als commiaaie van adrias zich met de afdeeliogen eo diatrioteo ia betrekking stellen Tgdens de Zondag te Brussel gebonden oefeningen der schntterg loste een voorbggaoger twee re olverschoteo op de atafmuziek terwgl hg daarna het hazenpad kooa Do kolonel eo een andere bereden officier gingen den vluchteling acbierna en hadden hem spoedig gegrepen Vao zgo gedrag heeft bg geeo voldoende opheldering gegeven Zondag bad te Fargs eeo doel plaats tos wen sla ze een goed buitje hsddan Dicht in ds buurt ronden t j wst se toohten aen asooemertimmermsB had aan den weg esn tiantat arbstderswoningen gezet dlo twaa gulden buur in ds week deden Dat was juist iets gesobikts voor hen De grootste zwsr heid wss nu voorbjj want zy hadden geldgenoeg om esn bed en de noodige meubelen te koopen daarvoor moesten de tweehonderd guldens van Hein worden asngwproken Jsas had niets meer dan de kteersn die zij aan kat lijf had en één rersobooning Eenige dagen voor dat zij onder ds geboden souden komen te ataan vroeg Hein Poot aan den boer of by den volgenden dag rryaf zou kunnen krijgen om nsar de stad te gaan ten einde zyn tweehonderd galden te halen waarvoor de inboadst moest worden gekocht OftchooD de baas Hein moeielijk kon missen gaf hy hem verlof zeggende AfBjn je trouwt masr sens en daarom kan je gaan Het eten was gedaan de knechts weer naar het land getrokken eu Hein Poot dte nog een oogenblik tijd bad voor dat bij oaar da stad moest ging op de bank zitten die voor bet buts stond ea zag tegen de zon in voor zich uit De lucht liohlbisuw van kleur vol warme triltuide liohtstrtpen wierp een zee van hitte over bet veld sterk groen van kleur dat doorsneden was van oen sloot die in het zonnelicht een Ungwarptge zilveren spiegel scheen Ken dr kande stilte heerschte alsof alles oader de warmte was ingoilapoa if ortU trwlfi