Goudsche Courant, donderdag 29 april 1897

AangevangeD 1 October 19 6 61 6 14 7 17 Winterdlenst GOTJDi BOTTIHDAM 11 18 18 18 18 86 1 89 1 60 8 67 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 4 60 4 67 6 4 6 11 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTKRDAM GOUDA 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 10 9 38 H 17 10 69 11 80 7 36 6 80 3 8 8 17 1 87 1 84 r 6 40 6 47 47 HAAG GO DA 9 30 9 40 9 66 10 37 0 17 8 61 7 86 1 8 18 41 7 10 7 46 8 18 9 1 GOUDA DEN HAAB Zoetermeer Zegwaerd Voorberg H ge 6 46 7 80 7 43 8 60 9 19 4 10 1111 3818 881 36 8 44 8 40 4 10 4 33 6 88 187 1 Voorb 6 69 10 17 1 41 J J 8 48 Z Z g 10 39 1 66 4 S aif l 3 89 1 9 47ló l Ji Ll 8 061 8 ri73 14 4 034 3 6 66 8 607 4 8 8310 1010 Ckiida KeTeohuiiEen MoerkapeUe iuetermeer z gwaara vooruurij x e O 7 S0 1 16 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 46 6 88 6 64 6 11 7 80 7 49 S 38 8 64 9 64 10 S811 6 ni in A 8 01 10 0 8 18 10 16 1 06 6 80 8 10 87 11 411 8 46 1 10 9 18 4 17 6 86 6 68 88 89 7 60 8 B1 9 9 9810 38 ll 11 4 O O V D A U T R I e H T ioada 6 80 37 7 18 7 66 8 81 8 18 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Uuiew 6 46 64 11 14 8 37 Woerden 6 63 7 3 8 18 f 11 88 8 46 UtrMkt 18 j 7 48 B 83 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 I Kaar Amsterdam f 9t P Woanadag GOUD A A H8TKEDAM Oosda 87 3 81 9 18 10 67 18 10 4 11 t SI laiatardaia C 8 14 9 8T 10 6 1 8 1 1 6 11 lUtpt ta Nootdorp Laldiehaodam es Blegnwi iliinf n Hataidarp 10 38 11 88 IIJ 11 66 11 84 UtrecU 33 7 60 9 8 38 10 16 Woerdea 68 8 11 lO SS Olldewater 8 19 10 46 Oot 8 89 9 34 10 10 10 69 11 1018 11 AU8TE1DA H O O U D A AlMtardalllO St 7 16 16 10 49 8 84 Boida 7 88 8 19 9 14 10 10 M ll Laat te Chnida BMfn m maai aaat H iiiat op 10 8 8 88 8 41 9 49 11 10 9 4 11 1 W 17 1 ll S Bohen den prini ran Ghim en Glemenceaa eo wel als een Revolf tad een artikel door laatstgeaoemde ia een der bladen geschreTen Beide paitgen werdeo by den tweeden oit al gekwetnt geen ran beiden ernstig Zondag 25 April nam den WeIËd beer H J Nieborg predikant h de Gereformeerde gemeente te Eeeuwyk afscheid van zijn gemeente en bad tot tekst gekozen Openbaring van Jobanues 3de hoofdstuk vera U Een groote Bobare woonde die p chtigheid bij en zoBRea ten slotte hun liefhebbende leeraar toe psalm 121 vers 4 Aan de N K C wordt nit Berlyn ge meld dat in Terbani met de onganatige on dervindingeOt in Suriname opgedaan met onervaren Oniticbe laodTerbnizera de Nederlandficbe regeering de aandacht van do gezag hebbende kringen te Berlin heeft gevóstigd op de gevaren waaraan de DnitacherB die naar Sariname emigreeren zich blootstellen en er den weoicb by oitgesprokeo dat openlgk tegen landverbnizing nit Daitscbland daarheen gewaareobuwd worde in het belang der betrokken personen zelven Voor de kamer van strafzaken voor de Duitiche orerzeeecbe bezittingen te Berlgn is Zaterdt bet proces tegen dr Petera begonnen Zooala men weet werd hem ten laste gelegd dat fay zander voldoenden grond twee zyner bedienden een man en een vronw ter dood had laten brengen dat hy een drietal negerinnen had laten mishandelen en dat hy zyne onmiddelliike superieuren verkeerd bad ingelicht omtrent deze aangelegenneden In het algemeen belang besloot de rechtbank dat alecbts één enkel punt dat een al te intiem karakter droeg met gesloten deuren zon worden behandeld de reat der zitting was openbaar De beklai fde werd veroordeeld tot ontslag n t den dienst en in de koaten van het proces De Uaagscbe Ct c doet oen poging de bastaardwoorden uit onze taal to doen verdwynen Het blad bedoelt al die rreemda woorden die volslagen noodeloos zyn omdat er goed Holtandsche voor bestaan ËD als dan de vereenigiog die zich een paar jaar geleden vormde om de Nederlandache spelling tfl vereesTondigeu zich eerat eeni eenigen tyd ernstig wilde bezighouden met het bevorderen van de Nederlandache chryfwöze van overbodige bastaardwoorden voetbal voor football raketspel voor tennis beraadslaging To or discoisie jichaamsmetting voor bertilloonage lettermde voor literatuur waterverfteekeningen Tttor aquarellen zedeleer voor moraal ens dan zou zy een miaicbien nog grooteren dienst aan onze moedertaal bewyten dan diegenen die haar verryken met woorden van eigen maaksel € Voor de Land bouw ten too natel ling ia September a s te s Grnveobage Jke houden zyn door tosschenkomst ven den Mitti ter vau Binnenlandache Zaken als aabiidie f 1700 voor paarden eu i 600 voor rundvee ter bevordering der paarden en veefokkery beBobikbaar gesteld terwyl de minister van oorlog f XuOO heeft verleend voor oitlovingeo van paarden tevens heeft de Minister goedgevonden dat aan het programma wordt toegevoegd i No 26 a peurden in 1893 en 1897 in Nederland gekozen te koop en geschikt voor artillerieremontepaarden Ie prjis gouden medaille 2e prys verguld zilveren medaille en f 10 3e prys zilveren medaille De minister van oorlog heeft aan de remontecDmmiasie opgedragen op Vrydag 24 September uit de op dit nnmmer ingezonden paarden zoo mogelyk aankoopen te doen zoo die paarden gemiddeld tegen niet meer dan remonteprys kunnen aangekocht worden In den gameenteraad van Hnnrlem saven Vrydag twee voordrachten van B en W lot benoeming vhu p aatsvervfingend honfilf vau 8 40 9 47 8 64 l 9 1C 80 7 867 88 7 89 7 4 7 66 8 38 7 Qeide Moordraolit Hieawertok Oapelle Botterdam 6 68 ll 19 g 86 4 66 6 l4 6 81 6 87 18 40 18 61 2 1 7 48 3 47 11 80 S Z 7 68 8 68 11 41 V 8 07 0I 11 66 aH 8 18 i ia 10 7 10 4S 18 aotterdam Oapelle Hieawaikerk lloordreckt Souda scholen Mwleiding om ie venoaken fooiUan op zolke voordrachten de namen alpbabetisch te zetten en dan by do voordracht een vertrouwelyk stok aan de raadsleden Ut voegen waarin B en W aangeven wie volgens bun op de voordracht Kyo de goede de betere en de beste omdat thans no 1 van eene voordracht die dua volgens B en W dn bette is nnodeloos gegriatd wordt als de raadsleden een ander gevoelen zyn toegedaan Met een der twee voordrachten bleek dit gister werkelijk het geral te zyn daar no 2 werd benoemd Staten Generaal Ie Kauee Zitting van Dinsdag 27 April Achtereenvolgens worden aangenomen de wyzigiug der Qemeenteiret de verdeeling der provinciën in kieadiatricteo de wyzigvng der Proviactale wet en het rautelooa voorschot voor de stoomtram Brouwershaven Steenbergen Üet ontwar p successie wet werd tot later uitgesteld De Eerste Kamer ooderïocbt ia de afdeelingen een aantal wetsontwerpen fbtBtelyk van de Tweede Earner ontvangen en die als de verslagen gereed komen nog dese week znlleu behandeld worden Eenige anders ontwerpen zooala tot regeling der gemeentefinaociëo het zegelrecht op effecten het Eerastraelaat de suppletoire Indische begrooting stoomtramwegeo zullen eerst beden ïn de seetiën worden onderzocht en voor de openbare behandeling daarvan zal de Kamer dus later terugkomen Donderdag om II uur zulten in het open baar worden behandeld bet tractaat met Japan verhooging bezoldigio ambtenaren O M by de kantongerechten de Kamers van arbeid de gebouwde eigendommen bet aucceBBiereobt en de verdere nog gereed gekomen ontwerpen Gisteren verleende H M de KoninginRegentes in den voormiddag audiëntie aan partioalieren en corporatiën Heb diner zat uit 50 converts bestaan en in de groote zaal ook wel de galery geheeten plaata vinden GenooJigd zyo behalve de d Jljik che gasten enkele leden der hofhouding alle adjudanten en kamecheeren in bni engewonen dienat de commiasarissen der Koningin in de onderBcbeiden provincitin en de leden der Eerste en Tweede Kamer voor zooveel sy in de provincie Noord Holland wonen en ter audiëntie verschenen Na de lunch werd in den namiddag een watertocht op de Zuiderzee ondernomen met het fort Pampos ala einddoel Te dien einde reden HH MM on half 2 nit en bereïl ten langs den Singel en de Prina Hendrikkade de De Royterkadf waar een flinke raderboot de Zuiderzee die anders op Harlingen vaart aan den zevenden steiger gereed lag Het vaartuig was met een overvloed van bloemen versierd eu het gansche dek en de campagne waren met vloerkleeden en loepera belegd Het raime dekaalon dat een vry uitzicht naar alle zyden toelaat waa meer in het byzondfr tot verblyf der Kofllngfinnen ingericht De boot werd bestuurd door den kapitein T Metz Wzn Deze tocbt ging zoo te zeggen van de Koninginnen zelven uit die alechta enkele autoriteiten hadden oitgenoodigd onder dezen den borgemeeater eu den rommandant in de stelling Amsterdam eraal Eland De tit ran het Paleis naar het pnut vau afvaart asn de De Royterksde ging natourtyk gepaard met toeloop van en menigte volks ea luide toejaiobing Op bot fort Pampus c waren geene byzondere toebereidaelen voor het koninklyk bezoek noodig tteweeat Da bezetting ongeveer 40 man sterk etaat ODiler het commando van den kapitein der artillerie Dyksboorn Het plan bestaat voor flH MM eenige raanoeuvres nit te voeren met het geschut 11 81 11 88 ll St 11 48 11 61 18 88 18 89 18 48 18 66 1 88 18 88 8 66 9 81 10 88 10 88 10 43 10 49 9 60 10 11 Hage 4 67 6 08 3 17 4 41 6 67 66 8 31 10 17 7 10 10 34 a 34 17 7 13 8 48 10 41 8 60 6 13 6 7 89 9 4 11 07 7 11 i U Byzondere belangen echter brachten mede dat geene andere personen dan de booge beïoukfltera en baar gevolg op dit verdedigiugif werk konden worden toegelaten Aan een van den gonvernenr van Atjeb ontvangen telegram wordt door de JavaCt het volgende ontleend De troepen uit Indrapoeri versterkt door de met repeteergeweren gewapende compagnie van bet 3e bataljon rukten den 24n Maart in twee kolonoea au weertzyden der Atjeh jifier naar het gebied ven Panglima Polim op De kolonoe op den rechteroever drong door tot LamtjotLamprei en kreeg geen enkel flchot die op den linderoever drong door tot Lamkarong en ondervond zwakken wederstiod alleen achter emiroe hield de vyand stand doch werd verdreven met achterlating van één gesneuvelde Niet leveosgevaarlyk werden gewond de Earopeesche korporaal der infanterie Witdoek eu de Europeesche fueelier Beelen Een patrouille van Ïjot Goeë maakte in het gebergte by de achuilplaaka Batoe Mengkooran op aanwyzin van den gids zes vorlaadge weren en vele achterlaadpatronen buit Uit Ampenan werd 18 Maart aan dtt Locom c geschreven Nb een afwezigheid van nauwelyks tien dagen zette resident Liefrinck Zondagmorgen den I4n zyn voet weder op den vasten wal van Lombok Wegens de meer en meer kort en zeldzaam wordende verachyuiog van het hestunrsboefd op Bali weet men daar tegenwoordig nauwlyka dat binnen zyn grenzen de eigenlyke hoofdplaats ia van het gewest Ds oorzaak daanan tigt voor de hand nu Lombok het andere eiland op den achtergrond beeft gedrongen en wegens zyn bijzondere betrekking tot het Nederlandsch gezag aanspraak raakt op byKoodere bemoeienis 0p Lombok valt nog heel wat te doen Om maar iets te noemen niet minder dan zeshonderd zaken alle het particulier grondbei t betreffend wachten nog op een bealiB ing In al deze zaken beatryden de Sasaks eq de Baliëra elkand ir het reeht van eigendom de eeraten beroepen zich op hun betoud over grootouders die de rechtmatige bezitters van de gronden in quaestie zouden zyn geweeat doth deze verloren door bet geweld en bedrog der Biliërs de laatsten trachten asn te toonen dat die overgang van bezit niet ia geveeBt een gevolg van geweld en bedrog maar van wettigen verkoop of eenige andere overeenkora t Inderdaad netelige zaken voor de autoriteiten om er uitspraak in te doen Men is er dan ook al langen tyd mede be7 ig geweest zonder iets te fordoren en bet wil my voorkomen dat het gonvernement er zich wel eeua een verwijt van zal maken de bewuste gronden na afloop der expeditie niet voor zichzelf geoaapt te hebben Mtit de opheffing van de bezetting te Praja geeft men reeds een aanvang gemaakt een deel der artillerie benevens de twfe stokken die op de beu ing dienst hebben gadaan zyn te Ampenan terng gekomen Praja zal echter niet onbewaakt blyven de drie en dertig gewapende politieoppassrs daar aanwezig zullen van Sisi nit met een belangryk aantal worden versterkt Voor de nieaw aankomenden ia de kazerne daar reeds in gereedheid gebracht Het stoomschip de Royterc dat de Pontianak kwam vervangen heeft verscheidene zieken aan boord allen koortalyders Een daarvan een licht matroos bezweek Zaterdag 11 aan die ziekte en werd te Ampenan ter aarde besteld iHet aantal zieken in het hospitaal te Ampenan ia echter klein te noemen Toch zoIIpu heden den 18n met bet stoomachip GourernoorGeneraal Myerc veertien man negen Europeesche en vyfinlandacfae minderen naar Soerabsja geëvacueerd worden f Een merkwaardige knnstbewerking is door een Frauacb geneesheer dr Radiquet verricht 6 10 38 8 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEM 1 64 8 01 0i 8 14 a 09 4 04 4 88 Een zyner patiënten bad een naald in den voet gekregen De plaats waar de naald zat rl gemakkelijk en met jaistheid bepaald door den voet te rodtogeafeeren vet X siralen op twee wgaeo van boven en aan den kant Daarnn bracht men een sterken elektro magneet ia de uabybeid der nnald en nadat de magneet twee en een half uur gewerkt had waa de naald uit bet lichaam getrokken Üoor af t o toe gedurende de operatie den voet met X stralen te onderzoeken kon men de verplaatsing der naald nagaan Moritz FrankI die eenige jaren goleden ala wonderkind een tocht door Eoropa maakte en ieder door zyn rekentalant in verbazing bracht is thans ala krankzinnige in een gesticht in Hongarye opgenomen Hy was na lange zwerftochten bedelaar geworden Opmerkelyk is het dat zyn rekentalent niet verloren is gegaan Daardoor is zelfs ontdekt wie hy is want hy geeft op andere dan rekenknnatige vragen geen verstandig antwoord Uem meldt nns aan de N E Ct c De politie te IJmniden heeft een goede vangst gedaan Zy hield Maandagavond aan een zekeren de G nit Velzen die nog moet terecht staan wegens diefstallen ta Gorcum en te Rotterdam gepleegd en die nu eerst Zondagavond een beschonken mau waarmede hy nit was zyn horloge had ontrold door hem buiten de herberg ta lokken en die gisteren in een winkel te VeUen een tweede horloge stal De G iB als stoker by de marine weggejaagd Hy is heden naar het huis van bewaring overgebracht Eeu politierechter te Londen heeft Zaterdag een karrevoerder die voor zijn paard een bit van eigen vinding gebruikte eeu bit onder de tong en eeu martetiug voor het beest dat er twee diepe wonden in den bek van bad gekregen veroordeeld tot zos weken dwangarleid Dinsdagochtend sprong te Londen in Bie hopsgatestreet een hoofdpyp van de waterleiding en in weinig tyds leek de straat een meer kelders liepen ouder enz Volgens by de Rotterdamache politie ingekomen rapportan hebben in het vorige jaar in die gemeente plaata gehad 36 ernstige branden 217 beginnen van brand en 135 schoorsteenbranden welke eene gezamelyke schade van f390 010 veroorzaakt hebben Laat tgeuoemde byzonderheid moest de kommandant van onze Haagsche brandweer voortaan óók opgeven Dan zou men vooral zien boe ver ons stelsels de voorkeur verdient boven brandweerinricbtiogen op vrywilligen grondslag ais te Rotterdam Men zal zich nog wet berinneren boe in bét najaar van 1895 en m het voorjaar van 1896 in de verschillende dsg week n sportbladen over den doofstommen wieiryder den heer A G G Sutherland Royaards gesproken werd Zyo tocht per rywiul tnaschen Augostos 95 en Februari 96 dwars door Doitachland Polen Rusland de Balkan Staten Hongarye Bohemen Zvitaerland ligt nog verach in bet geheugen Op zijn jongste Europeesche wielerreïs door gekroonde hoofden en beroemde mannen ontvangen door zyne lotgenooteo en wieirydersclobs gastvry begroeten gefêteerd onderneemt de koene doofstomme thans een tweeden tocht welke een bepaald doal beeft Hy werkt namelyk reeds eenige jaren aan lyriK geïllnstreerd boekdeel over doofstommen hou vingeren gebarenspraak bet verschil daarin over de geheele wereld enz enz De uu te ondernemen reis zoekt hy dienstbaar te ma en om zpe reeds verzamelde aanteekeningen te vergrooten en nieuwe geziohtsponten op te doen Daarom zal zijne reis thans gaan door Zoid Holland en NoordBrabant naar Antwerpen en Brossol om over St Qnentin Reims Epernay Pargs te bereiken Van bier gaat do toc t over Angonlème Bordeaux Arjuzani over de Pyreneeën naar TUi van Gree nwich 10 40 1 18 9 67 10 4 10 11 10 13 10 87 7 68 7 6 l 8 18 8 88 8 36 8 43 8 61 9 3 9 10 7 86 8 6 10 4 1 6 97 9 37 9 47 B4 10 01 10 07 7 46 4 1 4 84 3 46 4 37 6 17 3 7 46 9 68 M 4 46 IB B M T 4 M 6 98 187 18 7 68 9 819 68 Burgoa in Spanje Verder Ofer V ll dolid Madrid Alaaiar Alb te naar Cartagan oj Valencia mogeiyV oot naar Granada Per toomboot gaat dan de reis naar Algiera om dan rder te wielen door Tonii Tripolie naar Cairo en Jerunlem om komen geene geene omitandigbeden daartoe ch n gn reii ta TorTelgen door Nnbië Abeasynië en de andere Staten naar Znid Alrika Tan naar bg per Btoomer teragkeert Te Meppel is door de algemeene kiesteraenigiog tot Toorloopig candidaat voor de Tweede Kamer gekozen mr B Smeeage aftr lid Toor dat diatrict De liberale kieeTereeaiging £ mment te Emmen stelde gisterenarODd tot roorloopig candidaat oor de Tweede Kamer bet aftredend lid dr F B Boesaiogb met algeneeoe stemmen LIJST lan brieven geadresseerd aan onkekenden gedurende de Ie helft der maand April 1897 en terog te verkrygen door tosscbeokomtt van bet postkantoor te Gooda Versonden van Gonda J Hage Rotterdam A J B 8 v Bacdenbroek Utrecht De Directenr van bet Poatkaatoor VORSTER Baltenlandsch Overzicht Lariasa is in banden der Turken Met slaande trom en Tliegende vaandels trokken tg de stad binnen De Sultan benoemde zjjn aidede camp Mostapha Natik bey tot commandant der stad en deze begon zgn bewind met beslag te leggen op de zeouw des oorlogst de Grieksche bank en bet ge id dat zich daarin bevond Tiet Torkflche hoofdkwartier is vaa Elassooa overgebracht naar Cazatlar op Griekseh gebied ten zuiden van den Melunapas Uit Larisaa doet de Torksche cavalerie verkenningen in de richting van Volo en P bersala De Turkache infanterie werpt ouder bedekking dezer vooruitgezonden cavalerie ten zuiden van Lariasa versterkt n en op De Grieksche troepen versterken zich op de hoogten tnsschen Velestino en Pilaftepo aan den spoorweg van Lariasa naar Volo en Phersala Zg schgnen voornemens te zgn dien apoorwegknoop hsrdnekkig tegen de oprukkende Turken te verdedigen De diplomatieke toestand van het oogenblik wordt uiteengezet in de volgende officiense mededeeling van Wolff s bureau te Berlgn De berichten nit het Oosten laten geen twgfel meer irastaan dat het Griekaohe leger uit alle pasities aan de Thessalische grens ia teruggeslagen dn zich gedeeltelyk in wanorde op den terugtocht bevindt Bg alle kabinetten is duidelyk de gezindheid merkbaar evenalii vromer voor het behoud thans voor bet herstel van den vrede te zorgen Natuurlgk moet echter na de vroeger opgedane ondervinding vóór elke schrede in die richting door de Grieksche regeering de verbindende verklaring worden afgelegd dat de weloverwogen raadgevingen van Europa dit maal zullen worden opgevolgd c Tevens meldt Reoter uit Pargs dat in diplomatieke kriingeo de wenschelgkheid wordt overwogen dat de mogendheden atappen doen om een verder voortrukken van het Tarksche leger te beietteo Tegenover deze goede bedoelingen der mogendheden 4 staat echter de mededeeling van den Figaro c dat Griekenland geen inter ventie zal vragen of aannemen De regeering te Athene geeflr er da voorkeur aan zelf rechtatreeka met Tnrkge te onderhaudeleo c En nit Rome wordt gemeld dat hoewel Engeland van meening is dat de mogendheden thans tnsschen beiden moeten treden de meerderheid der regee ingen nog steeds gestemd is ten gunste van de terugbood end hoid en het liefst de zaken op hun beloop wit laten totdat Griekenland hen ala bemiddelaars erkent In verband hiermede ataat de vermaning van de iTimeac Griekenland moet thana de goede diensten inroepen van hen die het voor de kwade gevolgen van zgn dwalingen willen bewaren Ala het daarmede draalt in de hoop dat zgn gevoeligheid zal gespaard worden door het aanbod ran de mogendheden om ala tusachenperaenen op te treden ziet bat den toestand eheel verkeerd in De eerste stap moet uitgaan van een der beide oorlogvoerende partgen Indien de mogendbeden tnsschen beiden komen zullen sg trachten TOor Griekenland de best mogelgke voorwaarden te bedingen in verband met sgn tegenwoordigen toestand Maar die voorwaarden snllen na nieuwe nederli en niet meer zoo gnnatig zgn ala wanneer de hnlp van Enropa thana wordt ingeroepen voordat de Turken nieiwe voordeelen behalen Keizer Fraos Jozef bevindt lioh op Roasisch grondgebied Giaterenoohtend vroeg ia de keizer te Warseban aan komen en door prins Itnaretinsbi gonie nenr genaraal van hel gouvernement Warschau en enkele andere hoogge plaatste personen aan het atatioa b roet Een nur later is de keizer naar Peteraborg doorgereisd Zoowel de Rnssiache als da Ooateorgkiohe officieaae bladen bevatten artikelen waarin nadruk gelegd wordt op het vredelievend karakter van bet bezoek De persoonIgkbeid der monarchen die elkaar thana b roeteo zegt het Fremdenblatt ia een waarborg voor de oprechtheid an het streven der regeeringen om het uitbreken van een Ëoropeeachen oorlog te verhinderen Io zaken van bniteulandsche politiek zegt de BDBBi che Regeeriogebode heeft de keizer en koning voortdurend gestreefd naar het behoud van den vrede hg zag daarin een voorwaarde voor de welvaart ran zgn rgk4 En verder Beide monarchen waken voor den vrede van Europa en bun volkeren gevoelen zich gelukkig ouder den weldadigen invloed van dien vrede 354 Staats loterij 4e KlaBia Trakkiog v n WosesJag 28 April No 16869 1600 No UlSl 1000 No 8367 ƒ 400 No 981 3684 18SS4 6d 11046 itdsr ƒ 100 Prywn vsn ƒ 66 11 8B78 6684 8388 10678 13836 16173 18601 108 8987 6641 8338 10718 13367 16385 18638 168 897 5661 S43 10740 13374 16841 18636 829 3002 6666 8447 10836 134 0 16366 18649 844 3111 6673 3480 10884 18453 16371 18696 381 3116 5801 8644 10953 13460 16371 18608 888 3181 6B3 8660 10966 13489 16377 18663 876 3167 6878 8616 U047 18494 16398 18719 413 3194 6878 8698 11063 13495 16488 18768 496 3884 6983 8697 1US5 13618 16617 18799 606 3820 59 8 8705 1US8 13671 166SO 18801 514 3368 5961 9 I6 11836 13674 1654K 18803 660 3519 6977 9023 11880 13681 16676 18808 569 3573 69 1 9074 U399 13783 16680 18834 06 3600 6078 9094 11360 13759 16709 18852 682 3608 6080 9139 11413 13770 H729 18878 716 3696 6146 9160 il468 1S7J8 16838 18885 721 3705 6149 9166 11477 13978 1683 1889 728 3828 6196 9176 H4el 14012 16900 18963 821 3838 6211 9178 11 8W 14186 16908 18993 868 3898 6266 9203 11S1S 14228 16990 12009 997 3946 6277 9246 11665 14246 16991 100 6 1026 4062 6 S00 9386 11696 14294 17011 19110 1107 4183 6728 9880 11 11 14386 17081 19168 1120 4133 673S 9384 11646 14161 17034 19161 1373 4173 6802 9391 11705 14467 17061 19989 1274 4806 6866 9420 11723 H487 17069 18842 1889 4306 878 9446 11751 14488 17230 19834 1357 4329 6946 9467 11856 14607 17267 19317 1377 4368 7148 0527 11982 14669 17269 19343 1390 4393 7149 9648 12080 14680 17888 19364 1425 4401 7260 9666 19081 14724 I7S19 19375 1482 4409 7268 9687 12082 14787 17358 19396 1628 4488 7282 9730 12078 14791 17401 19403 1548 4486 7894 9748 12087 14870 17404 19437 1590 4498 7369 9886 12148 14896 17471 19487 1623 4101 ises 9898 12230 14967 17481 19647 1676 4636 7866 9911 12331 14989 17607 19673 1755 4578 7408 913 12466 16112 17687 10682 1776 4602 7468 9918 12475 15178 17507 19782 1948 4619 7637 9951 13637 161 17 0 19788 8087 4 39 7676 9977 12639 15196 17637 198S4 2067 4647 7838 9982 12686 16249 17680 19972 8060 4706 766610984 12609 16293 17784 19988 2067 4742 7660 10104 12610 15294 17808 80000 2188 4909 7671 10168 18638 16306 17885 20002 2129 4916 7767 10288 12647 16309 17970 80060 4962 738210273 12688 15405 18003 30060 5007 7866 10290 12783 16668 18040 20071 2197 6016 786310339 12740 15568 18097 90104 2977 6040 7869 10395 12789 15719 18139 20248 3330 6093 787310434 12810 15760 13143 20 61 8368 6162 7900 10462 18843 16801 18176 203962376 5230 7928 10468 18854 16841 18186 804973404 5247 7986 10482 12864 16904 18864 806462626 6249 7902 10636 12927 15983 18274 206668667 6886 8065 10667 18936 16964 18283 20731 8571 6385 8078 10663 13106 16074 18366 2032 2666 5411 8083 10567 19136 16109 18371 208412666 5416 8098 10668 13178 16116 18407 800312726 6684 8332 1O609 13196 16117 18464 209 9 2756 6623 8268 10638 13891 4e Kliise 2e Lljit No 4797 m i 3797 IirUCilTINGKV WBLEB OEVAA HCH DI OF HIHOIft lOMNÜN VBEOOEZAKIK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op da artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter viaie ia gelegd een verzoek met bglagen van P Bisschop Jr om vergunning tot oprichten eener 3 garen fabriek met droogerg in het perceel gelegen aan de Hooge Gonwe Wgk C No 174s Kadastraal bekend Sectie D No 127 Dat op Dinsdag den II Mei 1897 dea namiddags ten 1 ure op het Raadhuis ge legenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen achriftoreo kan wordezl kennis genomen Gouda den 27n April 1897 Borgemeeater en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Beoreraris BROUWER Dc Groolste cm Nieuwste Sorteering HEEBEIT MSSEK vindt men by A van OS Az Kleiweg E 73 73a QOÜDA Beurs van Amsterdam 87 APEIL Vrkrs slolkrs 8 7 981 98 97 104 841 84 84 u 84 iV 217 N DB l iSD Oert Ned W 8 8 dito dito dito 8 Hto dito dito 3 HoNOiB OU Gtadl 1881 88 4 ÏTALIS InschrijviDg 1868 81 6 OosTlxa Obl in papier 1868 6 dito in lilver 1868 6 PoETUoii OW met ooupon 3 dito ticket 3 Rcsum Obl Binnonl 1894 4 1 S dtto Gceons 1880 4 97 dito bii Bothi 1889 4 i 94 dito b j Hope 1889 90 4 9B dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 I 103 Spin Ferptt schuld 1881 4 i 68 Tuanu Qepr Conv leea 1800 4 61 Geo leeniiif serie D Il Oeo Ie niag serie 0 IBViZuiDAra S p v obl 1898 5 106 Mmico OU Buit Soh 1890 6 96 Ven ïuiu OW 4onliep 1881 41 AnsTiïDlH Oblijrutien 1896 3 100 HorrEtOAU Stcd leen 1894 3 9t NSD N Afr HaiKleUv aand I 62 Arendili Tsb Mij Certificaten I 680 DeliMsatiohappij dito 926 Are Hvpatboekh psndbr 4 1001 Geit Hij der Toralenl aaud 64 g s Or Hypolheokb pandbr 8 100 Nederlandsche bank aand 206 Nod ilanilelmaaltoli dito UB N W k Pao Hyp b pandbr 6 ft i B lt Hypotheekb pandbr 8 9 V Utr Hypothoekb dito 3 97 Oosnsa Uoil Hong bank anud 183 V i Eusi llypotboekbank pandb 4 100 AKBBntA Ëqu t hypoth pandb 6 74 Msi h a Pr Lieu oert 6 26 Nm HoU IJ 8poor MÜ aand 107 Mij tot Kipl 81 Spw aanil 1 101V Ned Ind Spoornregm aand 204 Ned Zuul A fr Spn aand 6 826 dito dito dito 1891 dito 6 100 lliUI Sm urwl 1887 89 A Kobl 3 62 Zuid IUl p iiiij A H Al 8 64 PoLSM Waricbftu Weenon aarid 4 160 Ecsl lïr Hun Spw MijtiW 1 98Vn Ball sflio clilo aanil 62 FsBtowu hto aand 5 76 Iffang Domlir ito anu I 5 1 2 Knrak h Ajow p kap obl 4 101 i dito dito oblig 4 1 10l AHaaiKv Oonl P i Sp Mg ohl 6 100 Ctic k aitli W pr ü V nanJ 152 d lo dito Wiu St Peter obl 7 162 I id DenverkRioGr Spm rert r a 9 j Illinfil oitral obl in goud 4 100l ii Looiat IcVaBhvill Corl v aand 43 Meiioo N Spir Mij Ie byp n 6 j 108 Mifs Kansas v 4pot pr f a nd 10 N York Outa io Weet aand 1 13 dito Penn Ohio oblif 6 103 Oregon Calif 1 hyp in goud 6 70 8t Paul Minn Manit obl 7 107 Un Pse Hoofdlijn oblig 6 dito dito I ino Col Ie hyp 0 5 21 CkHLUk au Soutli C ert v aand 1 44 i VSN C Hall iNa leb d o O 8 Anwteril Omnibus My aand j 187V Botteld Tramvieg Uaals aand 813 NsD eud AmsUrdam aand 3 1061 Stad Kottordam aan 3 106 Bklqie Stad Antwerpen 18 7 81 108V Stad Ikuisel 1886 2 108 HoNO Tbeiis UeguUr Oesellicli 1161 OosTSNS Staatsliening 1860 5 IjOV K K Oo l B Cr 1880 8 SpuiJB hlad Madrid 3 1868 32 Nso Ver Bei üurgerlijka Stand ZsvenbuiMQ G£BORFiN Simou Antonie onders H VerWBfl en D Tom Bertus onders A Sobinkelshosk en S de Wit Agatha Maria ouders W Soboonderwoerd en C Vergeer Cornelia oaders C M Bloetneudaal en W Bgswyk Marinus ouders M A Bik en M r d Hee Frans onders F f d Bos en A Otteranger Arie ouders P Schinkelsboek en N v Reenen OVERLEDEN P Heij 73 j A H Vliet 7 w M de Koning 61 j B Schinkelshoek 3 w ONDERTROUWD G de Jongen A Malie K de Oens en R r Ëekeien B Beer en L A Roller ADVERTENTIEN Na eene korte ongesteldheid overleed in den ouderdom van bjjna 57 jaar onze hartelijk geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer JACOB JOHANNES VAK BENTDM DIJXHOOBN Uit aller naam C DIJXflOORN Gouda 25 April 1897 Latere phaUitig icegeni buüenlandidie betrekkingen ofEmsE msoonNB te ÜOUDA op MAANDAG 17 MEI 1897 dea morgeoa te e uren in het Koffiehnis Baiiiioiiii aan de Markt ten orerstaan Tan den Notaris Q C PORTUIJN DROOGLEEVBB Tan Nas 1 tot 7 ZoTen onlanga geboawda naast alkander staande HUIZEN SCHUREN en ERVEN aan bet Oraafpad in Bloemendaal te Gouda Wjjk S Noa 56 u V te X en z Verhnnrd hg de week elk voor 1 76 Noa 8 tot U Vier naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Genzenatraat te Gouda Wflk L Nos 36 37 38 en 39 Verhuurd bü de week Nos 36 en 37 voor 1 60 en Nos 38 en 39 TOor 1 10 Ka No 12 Een HUIS eu ERF aan het Jaagpad te Gouda Wök Q No 0 Verhnnrd by de week Toor ƒ 1 D perceelen zgn de laatate 3 werkdagen Tóór den verkoopdag Tan 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 uren te zien Kadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda COKES De prifmen der COKES aan de fitedettlke Uatfabrtek te Gouda zgn Tan af 1 MEI 1897 als Tolgt afgabaald ongeklopt per H L ruim 40 K G 4 Cmt afgehaald geklopt p H L SO fJtmt beiorgd ongeklopt P H L to Cemt beiorgd geklopt pe H L SS CemI by 100 H L of meer M eBB afgehtuM K CBST per B L minder DÉ DIRECTIE I ONniauKE eTXbf Sk Yr n SoiUnkHJke Machinale Pabriek Dë HUNIGBLOEUc tuu H N van Schalk L Go goTestigd te QravenHaget Ueffplertiraat 9 ea 99a Baby de Regen tesselaao T n Z M den KÜNINO Tim BELQIE Indien gij hoest t gebruikt de allerwage bekroonde en Wereldberoemde Superior DrairenBorst Honig Extract 1 EILI A lsTTiaiB FLACONS Tan éO CU 70 Cts en f Terkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiH MILD Veerstal B 126 te r oiKia A BÜÜMAN Moordrecht i C KATELAND Bot oop B T WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinmeen u Bet btali onKdiadtlykste ra s V makkelykslc poetsmlddd yoor Ueerea en vooral dames tn Klnderseboenwark UdeAppretuarTanCII BIBIlar fc Ca larllB Beath SIr 14 m o lettsfoed op naam en fabneksmerk VefkrnSaw by NeeewiWMsSsnhiithaiawart alaalMtaa iiS i Sr f ie saa asb aeaaraal sast kr W SarSaaaaa Arafce