Goudsche Courant, donderdag 29 april 1897

36ste Jaargang Vrijdag 30 April 1897 No tSSO Ni uw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst tui 1 5 regeJ a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afconderlgke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi44 Te GOUDA bj A WObFF Markt AU4b ea DE LAAT e VAN SON apetheker Markt AA NBESTEDI Kfi Op Woentdag a Mei tS9a ai het College Tan Heeren KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Nedl HerT Gemeente te Htmttreeht tra ht n aan te besteden Den Herbouw der afgebrande Eerk met Consistorie te Haastrecht Bwt k en 4 teekeningen zg n tegen betaling ran 3 per Htel te verkrggen bg de Boekhsndelaan J ftit BENTUM ft ZOOK te Qouda Inlichtingen worden Ter trekt door de Architecten P Ti nn 8TRAATEN H J NEDEKHOBST Ja Gouda April 1897 Automatisehe vallen voor ntlsii K fl M voor malKen h fl 1 1 voor torr tii kakkerUkkoD ftirn A fl l l ï ngtm voortduMiid toutlor toeRloht 30 50 mtlan tnulian nf fluicenda k v ra in enn nMht 4t8llnii iloli VBDKellN woder op a laivten iiltt A niini tii rsuk n Vorkooj tegnn tof aeiidla n li t bedrag A ondar rttmhouri Ver eu lbulH Herkaar Commandit lCMUiih ppy 6 Hchnbert A Co AMxterdaat NZ Voorbargw ÏS8 MAATKNIPPENI door J UH STAALL duidelyke beschrÜTing nut 57 Tooibeelden aardoor ieder zonder onderricht het knippen ran Japonnen enz kan leeren Reeds duizenden met ancces in gebraik De schoonste aanbeTelingeu van particnlieren als ran deskandigeu Prysslechtfl 1 80 bij Mej POORTMAN te Naaldwijk bÊkrÖÖndmËtgoTdË ËdauIlÊ ÏRABPELIEN HOLH S Quina Laroche Bir Staalb udende Q ulna Laroche is de meest krachtig en versterkende KISA WIJN Aanberolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in Besschen ii 1 90 en ƒ 1 00 GI6ARETTEN TEGEN ASTHHA De inadtmiug ran den rook desaer Cigaretten geeft dea lyder aati Aathma terstond verUchting In Etui 80 en 50 Centi Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by H 08t en Verkoudheid oplosaeud en verzacktend Prys per fleschje 20 Cent Kb epiliI K UoLM Uoflereranciers Zeist J ep6t te Gouda by den Beer A H TEEPE Apotheker en bn de meeste Apothekers en Drogisten verkrügbaar Bokroond Tontoon tidUngSelioenmfcktsry B Hftge Aug IHSW WewldbMOBHidB BohoonAppro tanr Lipftrin SKtin ni syn da bute tnlddeloii vour het lond mooite kBtirig fioetson V n alln lw rt on gekleurd nboenwetk VorkrygbftBr ty Inkelieri iii BoboBawurk Ualanterien Drogeryen na Mbh lette aocd op fUMtn en fkbriekamark OBti Ag Dti W Siriimtnii AniliBin Jioiit kortoi Watgk r t X5i r rj K s ti Ylt isB kstMniauBtsmotaitecvi Jfg BMt tu stssdi il Mv liuisgeiiii Aii er Paiiilxpeller PlÜ 80 imt 76 oeat es fl 2i d flesnli Teorlüadsa k i mseste Apotheken ea b jï lWohter t Oi Ie Boltonlam AnkBrPalfl Expe ller GEVRAAGD Een flinke JOÏTGEIT roor de Kegelbaïn Adres Caté HARMONIE Markt De van Oud bekeode Wl ECHTE en WERELDBEROEMDE mnmm koek ieufiirite en fljnste aller Kncksaortea De OUDSTE FABBIEK op i lijk géied van KLOPMAN EAERSELMM Oroote Poot is rerkr gbsar bg J VER WEU Markt FEANSCHE STOOMVEEVEEU SN Gkemlsche WisscheriJ TAK 11 OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Oabreretecrd docr Z M den Koning der Belgen aoofddep t roor GOUDA de Heer A VAN jOS z Specialiteit roor het stoomen en rerren van alle Heeranen Damesgarderoben alscpk alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen raa plnche mantols reeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gerertd worden onschsdelgk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Zanden gratis M franco het prachtiff getliuBtreerd lOOE ALIIII met nederlandscDeD or fransehen tekst berat lende de afbeeldingen der laatst uitgekomen nodetleo roor liet Zom pa lxo n ran kleederen hoeden enz Toor beeren damM o kinderen op gelïankeerde aan Traag aaa 1 JULES JILUZOT C PARIM Stalen ran sijden wollen en katoenia itotsn laken enz eDi worden ereneeu franco toegezonden doch men geilere daaN Toor de soorten op te geven en ongeveer d prUzen te bepalen Dit album bevat tereni de inUebtingd welke roor de goedeen prompte oitvoeringea der bestelUngen benoodlgd in BMUtUnft 0SN SS franoê n k ogtr wor den met eene rerhooging ran S 0 0 A iet wvcAf morU n InktmÊxO ncktm m aUi flaalu urn KiUrkmd êon kuil kaorgi M klanten hebben geene formallteitei Toor jle Inklaring of andarsinta te vemliei Brabant daarmede belast is HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN b ZN VAN Blommestein s Inkt is prg fonderVmdeiijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOtr ANS Failliet HeerencoDfectieü De caratoren in het Faillissement LIPPMANN HöSER te Berlin zfln besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige dagen een uitverkoop te honden zooals nog nimmer h ft plaats gehad alles zal Terkocht worden 30 a 40 procent beneden iabrieksprgs Oe verkoop heeft plaats vanaf WOMS8I AG28APBIL nAaiMA ahfii Hotel Df PAUW Markl Gouda De Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding zyn alle voor dit Voorjaar en J Zomerseizoen vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen lüden baaste zieb dus vao deze noof t meer voorkomeDde gelegeoheid ie profiteereo 1 Om tot een denkwyse te komen tot welke fabelachtige prgzen de goederen verkocht zallen worden raadplege men onderstaande PIIIJSNOTEERING JACQUET COLBERTS IPANTAISIE COSTUMES in duizende dessins nieuwste genres Satinstof Jacqoet of Colbert I CHEVIOT echt v n kleor 21 19 50 17 50 28 12 50 20 23 18 50 12 60 10 50 9 50 8 50 1 15 i 4 75 9 75 1 12 50 I 11 6 50 lAMQAREN GEKLEEDE COSTUMES onorertrefbaar r 24 roor 12 75 DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes I DEMI SAISONS nieuwste genre en model Jongeheeren Costumes halve prgs nieuwste dessins en genres Kinder Costumes Concurrentie onmogelyk voor de haWe prgs Duizende dessins Heeren en Jongeheeren Pantalons van af 1 LUSTRE COLBERTS geheel gevoerd echt van klenr 2 50 I CHAMBRE CLOACKS roor den halre prjs Byzonder restigen wy de aandacht op de prachtige Collectie Communie Costumes niet Pompbroeken ran af 5 50 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen r ƒ 3 50 roor 1 75 2 50 Toor 1 25 g SLECHTS 10 DAGEN Hotel DE PAUW Markt Gouda Hoogachtend De Cnratoren io het FaillissemeDt LIPPHANX HOSËR MAQOrê rah 16 pCttot UfCi MiuiUm Boumonhoudemle SOEPEN a g g i s ZBo Tj illoaa in CAPSULES zyn verkrijgbaar by de Firma T CBEBAS Gouda m esgrfis bij PAUL HOB Amüenlaiii o m Foorburgwal O Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZKS jaren en roor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in teerkelijken dieniit bg het aangaan ran een verbintenis om TWEM JABMS gedetacheerd te worden naar Ooit lndil Aanbrengi eld TWIHTIG GULDEM Men melde zich aan VriJwIiligerK en MilitiepUchtigen met onbepaald verlof h den Commandant vuu het Koloniaal Weridepót te Bardirmjk of by een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten MUitiepliehtigen onder de wapenen tot han onmiddellyksn Chef ï ïïS C Patent H Stollen Warnung Der gromte Erfolg a ralmtH stotUm rrangm hal m u tu rtrKhltdmtR ttf rttiloH n JfacKahmung n gogfbên Uut kaufa Miir mun tteta teharfm H moUm uur ra F um OtkU oétr in Mlohtit üunhvuilupian It MM UKitrPUkÊt fulê Mbmtitlmilt êiuiftiintt i = FMWMen wrt Zeugnltêe intk H Mm XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en EINDEBMODES benevens BANDWERKPATRONEN wr lEDKRE WEEK VERSCHIJNT EEN HDKMER In ieder n Uktt mmurte platen mutiekrmiUk femtUeton enz eaa Ie Ullgsve nder gskl phUa met 3 n p tr mi S groots knipte pstr P r 1 J ars 1 8 J p posl 1 45 Ie als de Ie uitg mst dsarenboven gekleurde platan 1 76i l 0 te 4e Ie lSg kl pl sBlküi geko p bi het eno SO 0 ie bü het 8e BO 1 gekn pair n k Mi t lis aea gekleard Iraaia handwerkpalrooa r i PSOEmiER m PROSPECTUS ALOM Vitgsve ran OEBB BELIKFANTE te Sraveabag Wageastraat 100 lOi eaada Brak laa A BSINKUAK fc ZOON BINNENLAND GOUDA 29 April 1897 Beroepeo bg de Chr Oer Kark alhier 2e naai dt G Bos te Aarlanderveeo Voor de beooemiag van twee ledeo in bet beetaar rao de gewestelgke vereeoigiDg ZuidHolland vau het Nederlaudsch oaderwgierBgeoootechip Terpliehte aftreding van de heeren B J Hijmao te Rotterdam en H J W Haber te Gouda syo door de afdeelingeu Alfeo en Gorincfaem ds volgende ainbeveliogen opgemaakt ie de heeren J van der Schenk te Bodegraven en C Bgkerk te Oadshoorn 2e de heeren H P Boelhoawers en Nic Beye beiden van Qoiinchem Bg het gisteren te s Gravenbsge gebonden aote exameD lager onderwgs ie o a toegelaten mej H ë P KrooD vao Stolwijk Men verwaeht eentdaags de bevordering van een vijftiental eerste luiteDaots der infanterie tot kapitein eo van een twintigtal tweedeloitenants tet eerate loitenant De vereenigde zeepfabrikanten die bier op de Markt de bekende reclame oer bun stniverazeep maakten doen dat na ook te Amsterdam Tgdens het vorstelgk bezoek aan de heofdstiid schitteren de woorden Stuivers Zeep UQgebraeht bofen bet café Bi 8chop op den beek vsu bet Damrak des avonds in de nationale kleuren De Koningin llegentei heeft een blgk van belangstelling gegeven ten opzichte van de Nederlandiche Opera De directesr de heer O van der Linden mocht ten beboete sgner oderneming thans eeo geschenk ie geld ontvangen terwg H M hem voor bet volgend iaar een subsidie beeft toegezegd Gedeputeerde Staten van Zuid HollaDd beschikkende ten opzichte van adressen ingediend door J Venemac 8 enC Babben Jansen ca allen te Noorden gemeente Nieuwkoop hondende verzoek om aan het bestuit der vergadering van stemgerechtigd ingelanden van den polder Nieuwkoop en Noorden dd 12 November 1896 tot opruiming van de slais te Slikkeodam goedkenriag te ontbonden of betf uit kracbte van art 91 van bat algemeen reglement voor e polden in Znid Hollaad te fBVILLETOS EEK WABME DA Alleen heel diep het land in zag Hein Poot gehuld in een waii n glotd de figuur ran een blauwgekieldeo boer die achter een span bruine paarden liep 4Kt met moeite een ploeg wa rvan het cer fel aehiLterde door den diep zwarten kleigrond voorttrok Het sterke lioht vermoeide zijne oogen en gemimen tijd ut hy met het verbrutnd gelaat naar den grond gekeerd en bekeek de putjes die hij op loome w ta met de hakken van i n zware schoenen ia bet mulle zand boorde Heia Poot dacht aan niets en genoot met heerlijk welbehegen van de warmte en de mst om tiob heen Maar het geluid van voetstappen deed hem opzien Het was Jans i sg was een enuner water aan den pat gaan halec en had het heel warm kleine droppels sooala op de boter ataso parelden op haar voorhoofd en hare armen waren zoo rood alsof sy voor het vnur had gestaan Wanneer ga je weg vroeg zij Zoo straks ik moet nog mijn Zondagsohe ju aantrekken fZal je aan die belletjes denken dia je me hebt beloofd irJa ja soadar aankeerea Jans had at reksnde haar eaaaer neergeiet ea vernietigen hebben besloten bedoeld besloit te 1 vernietigen Nadat de gereformeerde gemeente te Moordrecht zich 5 jaar lang heeft moeten behelpen io een betrekkelgk klein ongunstig gelegen lokaal was het Zondag 25 April TOor hear een dag van vreugde en dankbaarheid wgl j bet nieuwe kerkgebouw in de kom van t dorp gelegen door Ds Aalders uil Gooda voor t eerst in gebruik genomen werd De kerk I ziet ar vooral van binnen heet netjes ait en is doelmatig ingericht waarvoor de architect Kuiper uit Amsterdam en de verschillende werklieden hartsljik dank gezegd worden Ook waren tegemvoordig de WeIËü Achib heeren Burgemeester eu Wethouders der gemeente Moordrecht die op oitnoodiging van den Kerkeraad deie eerete aamenkomst bgwoonden Het stoomschip Gelderland cis te Kfltterdam verkocht voor f 30 400 aan de ürma M S Springer Aoon aloopers te Amsterdam Voer de nagelaten betrekkingen der be manning ven het stoomschip Utrechte werd tot op beden ruim t 7000 ontfangen In verband met een vroeger door ons ermeld berifbt kannen wg thans mededeel en dat de afzonderlgk nitgegeven wordeode inliahtingen aldaar bedoeld tot titel dragen Belangrgkste voorsohrifteo betrekkelgk dan dienst der Ugki poBtspaarbaokc en reeds den len Mei eerstkomende aan alle postkantoren in den lande kosteloos verkrggbaar zullen wezen Het boeksken ia een uitnemende gids voor ben die van de Bgkspoitspaarbank wenschen gebruik te maken Dat o k dit weder een middel zat zgn om bet getal sparenden te doen toenemen is buiten twgfel De spaarboekjes nieuw model zgn naar wg vernemen wel officieel vastgesteld maar zullen pas in omloop kunnen gebracht worden naarmate de voorraad dergelgke boettjee oudmodel aan genoemde kantoren nog voorbanden uitgeput raakt De heer W P G Helsdingen te Rotterdam is door de afdeeliog Neord en Zuidfaorn Gr van de soc dem arbeiderspartg en de arbeiderskiesvereeniging te Totbert tot caudidaat V0or de Tweede Kamer in bet district Zoidhorn gesteld Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofd kiesdistrict Rotterdam zgn uitgebracht 1567 stemmen waarvan van onwaarde 53 Gekozfo is de heer mr Ë Ë VAN BAALTË liberaal met 1456 stammen BMW BI t lllli n I M II Bil iP JLLm±l ail was bij hem komsii staan Hein Poot zag haar ann en opgewekt door het trarme vleeiige vin haar bals flo srmea poogde h baar t oniv tlan moer e j duwde bem tenig en al ticheud mie ze Gekke vent hond je headen thuis wat mot de vrouw wel denkflo die kan ons jaiit sieu als ea uit het raam kijkt De emmer weder opnemend verdween zij ia de koele keuken terwql By hem nog toeriep Nu atjuHs vergeet de belletjes niet De groote staande klok met de drie gele lalpon die io het voorhais stond sloeg twee keer en Heia ool riobtte zicb op ging bel haii om en klom langs het laddertje naar de vliering waar by met den anderen knedit sliep Onder de roode panoen waarop de zonaestralen den gansohen ochtend fel hadden neergesoboten was het gloeiend beet Uoia Poot gooide dan ook het dakvenstertje open van den afgesoboteu hoek waar zijn atroocak lag Een 6jne doordriogeade lacht van gedroogd hooi kwam naar binnen met den sonneatraal die eeo vierkant vau lioht op den grond wierp De knecht om een hapje versche lucht te krijgen ging voor bet raampje staan Al prakkueerende of h faeen en weerom met de trein zon gaan dan wel alleen met de spoor terugkomem sag by otor bet veld naar de ipoorbasn opgehoopt met dainzaud dat onder het verliliadende licht ees bel blonden tint had Over de baan gleed sohteloos een enkele looomoti nn eens voor dan weder aohtemit die ynngeerde kleine witte wolkjes oatsnapten aan haar sekoorsteen en uMt tuaseheopeesen stootte sg een Da verkiezing voor den Gemeenteraad te Rotterdasa had tot uitslag dat uitgebracht werden 1523 stemmen raarvan vau onwaarde 49 Gakoaen is de heer J A Roest vftn Limburg A E Zn met 1420 stemmen De uitslag vaor de verkiezing voor een lid der Prorinciale Staten te s Gra eohage vacature wglen mr Van Royen was als volgt Ingeleverd 2058 biljetten Van onwaarde 64 Geldig 1994 Volstrekte meerderheid 998 Uitgebracht op den heer J C van Uattuoi au Éllewoutsdgk lid van den gemeenteraad caudidaat der liberale kiesvereeniging sGra veobage 1290 stemmen en op mr J G Patgn oudburgemeester candidaat der liberale kiesvereenining De Grondwet 692 itemsaen toodat gekoten is de heer Van Battnm Gisteren diende voor de 4e kamer der arr rechtbank te Amsterdam de ziak tegea H I M beschuldigd van in den avond van 13 Januari jl als brigadier van politie twee burgers G D en I B D die vrgwillig op het politieburea Ie sectie Singel wareu gekomen om da tasschenkomst der politie in te roepen in een geschil met een huurkoeteier wederreohtelgk van hunne vrgheid beroofd en van ongeveer 8 nar tot a nachts half twee in het arrestaotenlokaal opgesloteu to hebben gehouden Het gieluigeuverboor liep vooruamelgk over de vraag of de bewering van den bngsdier als zouden G D eu I B D in kennelgkan staat van dronkenschap hebben verkeerd op goede gronden kan worden volgebonden VersebtU lende getuigen betwisten dit beklaagde houdt echter staande dat het optreden der haeren hem alle reden gaf hen voor beschonken te houden gelgk ook de verdere politiebeambteo verklaarden De officier an justitie mr Hugenpoth tot Aerdt kwam in zgn requisitoir niet terug op de verklaringen der getuigen die hg niet weosobte te qnalifloeeren Hij aebtte bet in de dagvaarding ten laste gelegde te weten vrgheiüsberooving door schuld genoegzaam bewezen en meende hierstrengestraf te moeten eischen De eiscb was een maand hechtenis De verdediger mr Benjamins concludeerde tot vigspraak Uitspraak over 14 dagen Jeu Koeman die op I JanuaM j l trachtte dea heer Calkoen burgemeester Mo Ëdam te vermoorden en deswege door de rechtbank te Haarlem werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf ia van dat vonnis in appèl gekomen Zgn zaak dient na 4 Mei voet het Hof te Aniterdam sekerp gilletje uit dat als de kreet van een vogel tot de ooreo van Poot doordrong Het was als een aansporing om steh to haasten doch de knecht die na tien minatan peinzens tot het besluit wai gekomen naar de itad te loopen dat baalde hem nog twee dubbeltjes uil lohonk er geen aasdaoht aan Eindelyk ging hij van fact raampje weg ea trok tga zware lakeuaohe jaa aan waarna bij cieh ket hoofdhaar hoog in den bals ttgeacboren rykelijk met vet besmeerde Een enkele flguur Uog en bmed gekleed in eeo zwarte jaa die bem tot esn de enkels reikte en met een ruigen hoogen hoed op het hoofd teekende lioh donker op den zonnigen straatweg af Het was Hein Poot die met den regelmatigen ptompin stap van den boer naar de stad wandelde Hy had nog geen kwartier geloopeo en reeds stond een vloed van sweet op zijn gezioht De rand van zijn ongemakkelykcn hoed kni de he op het voorhoofd en zyn jaa waarop de unnestraleu zich Boheoen te vereraigea werd steeds warmer en scheen met lood gevoerd He speet hem nn dat de trein al wu vertrokkea doch gelukkig was hy diekt bij het dorp waar ky Mu kannen uitblazen Hel verlangen zag ky naar de stukken donker groen die boven de dofréode daken uitkwomee eo onbewuat ng k nelier loopen aoodat by biaaen weiai je minaten by de eerste haizen was De guscbe bevolking scheen onder de braadende zon te z n ingealapeu want Heia ug in de rechte dorpsatraat geen levend aehspsel daa eea asokklearlfea stel die BMt MJi kar stond t waakten voer Men meldt ons ait den Haag Op latt der justitie is gisteren het etFectenen wisselkantoor van den effectenhandelaar B V in da Spuistraat alhier verzegeld opgrond dat de beheerder der sank sedert eenige dagende stad heeft verlaten londer dat men weetwaarheen De politie heeft een onderaoekaaugevangen N R C Bg het kortstondig doch vrg hevig onweder dat gistermiddsg woedde is in da Waatdoinen nabg Scbeveningen een mau door den bliksem gedood De strafgevangenis voor meisjee te Most foort beeft eeoigen tgd geheel ongebruikt gestaan Eerstdaags echter ui er na weer eena een in worden opgeuomen die door de rechtbank te Middelburg tot 4 roasnden gevaa eoii is veroordeeld t Ie een verblgdand varschüneel dtt die inrichting suo uiterst weinig noodig is M tt Bon men baar dan oek niet knoneu opheffen en met eene andere gevaogenia samenamelteo Want da kosten zyn nu toch wel w t rg hoog Twe Loikenaars hebben om en eddenechap den efaUnd tnssoben Pargs en Laik per kruiwagen en aoader geld op zak afgelegd Ze kruiden om beurten elkaar voort en op die wgae werd na e n reis van vgt dagen Luik bereikt waar ie in optocht nau huis werden gebracht Omtrent den mauslag te Berg Terblgt gepleegd meldt men ons nader uit Maastricht dat de aan leidende ooraaak is geweest het bovenmatig gebrnik van slerkeo drank De veruoedelgke dader A Esaers kwam Zondagavond om II uur in benebonkeo toestand de herberg van den verslagen Prickaerts binoen eo bestelde een glas bier De herbergier P den toestand van £ bemerkende weigerde un zgn verlangen te voldoen Bg een hierop gevolgden twiat haalde E een knipnes te vooricbgn en bracht daarmede aan P twee steken in het onderlgf en een in het been toe Door hei vele bloedverlies overleed P nug dienselfden nacht Hg iMt eene vrouw met 6éa kind achter Ë is zwaai geboeid s anderen daags naar de gevaogeoia te Maastricht overgabraoht De onhebbelgkheid van vete Jongens ou op een wagen te klimmen had gisteravond een ongeval ten gevolge dat gelukkig goed is afgeloopen De voerman Jan van Wgk wonende io de Tuiastraat te Groningen die en herberg waaria zyn baaa zioh verfrisohte Aan het einde vsa het dorp gekomen hield Ueia Poot stil voor de herberg yDe Hokte turf eau kleine woning met strooien dak waar een groene flesch ala uitkangteakeu baiten btng Hy was ia tweaatr d of hy zou doorloopen dsa wel even aanleggen om uit te rusten ea een stuirer aan een lokkie te pendeerrn Besloiteloos zag hij voor tioh uit over den gloeienden naakten laudweg grysoohttg Ewart van kleur waarlanga een enkele vwdraaide kootwtig stond en dia zoover het oog reikte in een reobte lyn de weilaodea doorsneed Het krakend kaanend geluid van een wagsu die laiq zaam kwam aanraden deed ham ter zfjde gaan en omzim Het wu de ekwipage van Nars lloogenboeeem een verwelooze bak met ditael die op lage wielen stoad en eigenlijk te oud wu om dieasi te doen dook Dog w rd gebruikt om er eiken middag m lk mede naar de stad te vervoeren Op den wagen tet de veder van dan eigenaar de oude Nars Hoogeaboeum een kraste aeventiger mager en krom aU een getrokken telhout Zijn gelaat vol diepe rimpels wu onder een grooten strooien hoed verborgen ea daar h rooraveii bogea zat zag Hein Poot van onder den rand niets aitkomen dan een puntigea neus waaraan n druppel hing en den omgekeerdea kop van een doorgerookt steeneu pypje dat by eiken sohok van den w en in den tandeloozen moed heen en weder slingerde De eeae klomp van den ouden Nars rustte op dea dissel terwijl bij den anderen tegen het paard aaa hieU srAeifti f