Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1897

Ooid 6 80 7 8 8 80 8 40 8 10 9 S8 lloordreoht 7 88 8 47 f Nteiiw rk r1 7 88 8 54 f OipaU 7 48 8 1 V Bottaidtm 7 7 55 8 88 8 10 8 80 8 40 9 58 BottarJu 4 58 5 58 8 17 8 81 7 1 Oaptlle 8 5 8 8 f 1 Xirawnknk 5 14 8 11 1 li rdn kt 5 81 8 18 1 da 5 97 8 88 7 10 l i Directe SpoorwegverblndlDgeD met GOUDA WInterdlenst 1896 Aangevaageo 1 October TUd vao Greeowicb OOUDA BOTTIHDAM 10 17 11 81 U ia 18 18 18 85 1 99 8 50 8 87 4 50 11 98 19 88 4 57 11 95 e 19 89 8 4 11 48 19 48 5 11 10 97 11 51 1 89 18 89 19 58 1 8 4 8 4 16 5 80 KOTTXKDA U O OVB Jl 9 81 8 51 10 10 11 50 18 87 1 40 1 44 10 88 1 54 t 10 88 t 8 01 10 48 r I 9 08 9 50 10 11 10 48 18 08 18 47 9 14 fl Hsge 8 11 7 80 7 49 8 99 8 64 8 64 10 8811 10 8 01 10 08 8 18 10 16 8 88 10 87 8 88 7 50 8 819 9 8810 89 11 8 11 48 10 59 11 80 7 85 8 8 55 8 18 9 15 SODDA DEN BlAe ftouda ZeTinhuiMQMoerkipelIe Zoetenneer Zegwurd Toorbug S 7 8U 8 85 8 8 10 1911 18 11 15 19 18 19 99 1 48 8 47 4 45 5 88 8 54 ZM 7 48 8 47 11 80 19 40 4 57 S Z 7 58 9 58 11 41 18 61 8 08 V 8 07 8 08 11 55 1 05 5 80 iH 8 18 9 1810 7 10 48 19 11 41 M 48 1 10 8 19 4 17 5 88 5 58 8 88 DEM RAA6 00001 7 48 8 60 8 1 9 4610 1111 3618 881 35 8 44 8 40 4 10 4 88 5 88 6 197 18 7 68 9 88 8 68 10 17 1 41 4 89 6 18 8 84 10 39 1 68 4 58 6 80 8 48 10 43 8 08 5 04 6 8 8 6I 8 13 18 9 47 10 1610 5419 0618 59 8 17 3 14 4 08 4 888 18 549 6 607 488 8810 1010J8 OUD A U TUCHT Uoüdt 8 80 6 87 7 19 7 65 8 91 9 18 8 58 10 19 10 67 19 65 9 80 Chld w 5 46 6 64 11 14 8 37 Wowdea 5 68 7 8 8 18 f l VtnAi 8 18 7 49 8 88 8 64 10 5111 46 1 97 8 08 I Nui Mt rd m f Stopt WMudig BOUD l i USTIBDAH OmOti 8 87 1 81 8 51 10 57 18 10 4 U l C8t 8 14 8 81 10 88 1 8 l 8 8 II D T 11 C H T S O n D A 10 16 10 88 11 88 19 9 3 09 9 69 4 45 6 14 11 55 19 94 4 16 6 84 4 94 11 1019 11 8 45 4 87 6 17 7 58 8 8 07 10 84 9 88 10 84 88 8 88 8 41 9 4 11 10 8 17 4 41 6 57 6 55 8 81 10 17 lO M 7 10 10 84 3 84 6 17 7 18 9 48 10 41 8 50 6 13 6 7 38 9 4 11 07 i IMSTIIDAM eOUDlr 15 8 10 48 8 84 841 4 48 18 9 14 l l 1U118J M8 1 849 M8 il uHÊ WÊÊÊt a iW op 10 17 i M 11J8 9 48 net 6MI door tvM purdteo baspanoeo wagen dux nndeSteeDstiistrMt naftr de Heereitraat reed iloeg met de leidiele achteruit om een jongen die achter op deo wagen geklommen wai te Torw deren Yao W k TÏel daarbij Tan het Toeriaig eo kwam tUMSchen de wielen terecht Gelnkkig werden de paarden onmiddellgk tot Btaan gebracht en hoewel de mao over p JD in den rng klaagde werd geen geneeskandifte halp ingeroepen en kon bg zgn wegferrolge Men deelt aan de N R Ct mede Gistermiddag waa ik ooggetuige van hei Tolgende Circa 12 nur 45 reed een wielrgder de heer f D per tandem met een dame even een eindje den d k aan t KraliDgechereer af en ontmoette daar den u on van bakker S Kittende op syn broodwagen beepnoDen met twee honden Ntettegenitaaade het herbaalde roepen van den heer t D hatl uit bteef de babkerazooo op zyo wi en zitten terwjjl de bood n in dolle Taart op de tandem aanvlogen waardoor de heer t D kwam te rillen met het aaogesicbt op bet wiel vao den bakkerew en en Kien emetig verwondde Nadat bet eerste rer band wai gelegd in het laboratorium van de cent gnanofabriek telde de heer v D zich verder in banden van een dokter De dame kwam er vrg goed af Een AmBterdamsche rechercheur ia het gelakt eekeren J Kuyper die er pleizier in had andoren op ie liobteu onder voorgeven dat bg was lid van den Algemeeueo Nederlandachen Wielryderebond en dat hem een oogelak aan xgn fiets was orei komen en dergelgke aardigheden meer te Alkmaar aaa Ie honden Ia den nacht van Zaterdag op Zondag it naar men ons alt Halst meldt even voorhg Galloo een tabaksmokkelaar in volle vaart eenige doaanen paflseereade door dexen aangeecboten Toen hg van nijn escapada terugkwam bevond de bg bem geroepen dokter twee kogels in zgn zitdeeleo Toch was hg met kar paard en lading op zgn bestemmiugsplaats aangekomen Wg leten in een brief uit Kota Hadja aan de de Looom t De soldaat Bohrgver de Jong die na het reeda vroeger gemeld ontvreemd bedrag van f 899 hg den kapitein kwartier meester Acbenbaoh officier van kluediog te Kota Radja aU verdacht van den diefstal io arrest werd gesteld ii thans door den krggeraad veroorrleeld tot gf jaar gevangenisstraf De Jong dia een in Nederland geëxamineerd hnlponderwgzer is zag ziob door omatandigheden gedrongeo als soldaatflchrgver voor Indiëdteost te nemen Daar de diemt hem niet beviel bad hg eenigen tgd geleden een verzoek ingediend om als onderwyzer in de Transvaal te worden geplaatst welk verzoek is teruggekomen met een gunstige beschikking en hij xou dan ook eerstdaags derwaarts vertrekken na afloop van agn dienstverband Hg had reeds eenigen tgd op middelen gepeinsd om voor de reis en het aankoopen van benoodigdheden aan geld te komen Gedurende den tgd dat hg in voorloopig arrest tat poet hg aan een sergeant die kommaodant van de hoofdwacht was ovur geld gesproken hebben dat hg verborgen had doch de sergeant kon de plaats niet ie weten komen Kort voor de uitspraak van deo krggs raad wiet de Jong nii zgn cel in bet proToosthnia te ontvloobten aooala by later heeft bekend om bet geld te halen doch alvorens hg een honderdtal paeaen gedaan bad werd bg weder opgevat Den 8n Maart begon de korporaal stok kekneeht aea gesprek mei hem en deed hem het voorfitel om bet geld voor hem te halen onder beding dat hg er een gedeelte van zoo krggen daar de Jong zoo stelde de korporaal voor nu hg veroordeuld was naar een andere plaats miasohien naar Batavia zoo gaan en en ander dan zgn geld zon vinden Dit Tooritel vond de Jong goed n hgmaakte een teekeniog van het terrein dejuiste pisats aangevend waar bg bei geldverborgen had dit was in de nabgheid vanhet tehuis voor militairen onder een grooteosteen i De korporaal begaf zich met de teekening van de Jong naar den officier der hoofdwacht men ging naar de aangednlde plaata en vond f 775 aan baokbiljelten eenige daarvan waren door vocbt zeer befichadigd Het geld werd omiddellgk aan den plaatselgken commandant ter band gesteld door wiens tuasobenkomat hei aan den eigenaar kapitaïn Aohenbach werd gegeven die den korporaal stokkeknechi liet roepen en dezen f 100 ter band atelde de som voor dan vinder uitgeloofd AI bet geld was echter nog niet terecht en men kreeg lan de Jong nadere inlichiiogen waaruit bleek dat in de nabgheid van den steen waaronder t papieren geld was gevonden zich nog een andere steen bevond waaronder zilvergeld lag Daar vond men nog i 14 Het ontbrekende geld had de Jong reeds uitgegeven Omtrent de f 200 die later uit de woning an kapitein Acbenbach werden ontvreemd is tot daaverre oog niets bekend geraakt De bniflbedtende die als vermoedelgke dader achter slot zit ia tot geen bekentenis te brengen en weet van nieta Hy zal zich zeker zoo gemakkelijk niet laten vangen als de soldaat scbrg veronder wgzer De quaestie der overneming van den GrandCentral Beige door den Belgischen 3taat eo de daarmede samenhangaode overneming der Ign Aken Maastrielit b iot eindelgk mag men zeggen baar oploisiog te naderen De orerneming zal voor deze streken vao zeer veel belang wezen daar niet alleen de tarieven zuilen daten maar ook goedkooper gelegenheid zal worden gegeven tot het nemen van racoarhiljeiten die ook van langer duur zullen wezen Enkele dagen geleden zijn Nederland eo Bolgië bet eens geworden omtrent de voorwaarden betrefiende de overneming der gedeelte van den Grand Central die in Nederland zgn gelegen De eindbeslissing wordt spoedig verwacnt In fone te Utrecht gehouden vergadering van den Nederlandsrben Militairen Bondc werd bg eene bespreking over de spelen die in de Militaire Tehuizen konden worden toegelaten door de meerderheid verklaard dat biljardspel en k elapel zondig en verderfelyh zgn Over de zondigheid van spelen zullen wg ons geen oordeel aanmatigen op oat gebied verklaren we one gaarne onbevoegd Maar tegen de beweerde verderfelijkheid van biljarten eo kegelen moeten we toch opkomen om althauB heacbeidenigk de vraag veroorloven waarin bei schadelgke gelegen ia van die spelen die een gezonde lichaamsbeweging geven en geen hartstochten gaande maken daar zg io den regel niet om winst worden gespeeld terwgl matigheid er een volstrekt vereiechte bg is De vorderingen van den strandmuur en den atrandweg te Scheveningen zgn zeer merkbaar Het trottoir aan de zeezgde is reeds begaanbaar van het etabÜBsement Beinpost tot voorbg bet KnrhauA Aan dat van de landzgde wordt mede druk gearbeid zoodat beide binnenkort gereed zullen zgn Uit bet Amsierdamsofae Nieowabl v Ned c vernemen wy dat bet dagelgk cb beatnnr van den Ned Journatistenkringc Maandag ook by de Koninginoen ter audiëntie ging Daarvan verbalende scbrgft de secretaris ia bovengenoemd blad HM 7 51 8 81 Mgo piesident spreekt enkele woorden en met zgne gewone eo allgd goed opgenomen vrgmoudigheid stelt bg mg lelfs persooolgk voor alfl den bestanrder van een blad dat mei zgn zeiiigdoizend lezers het meest dooralaaud bewijs is dat warme gehechtheid aan ons ko ningshoia bg ons volk nog steeds de meaete ioatemmiag vindt Zestig doizend c antwoordde de Begentea Dat ia voor n eeoe groote verantwoordelgk beid U knot dan grooteo invloed oitoefanen op alle rangen en atanden dar moatachappg Te Scbaraterbrog bg Joare ia de bnizinge van den sohnepstimmeriuaa De Boer die behalve doi r het 7gne nog door twee andere gezinnen werd bewoond io den nacht van Maandag op Dinsdag eeoe prooi der vlammen gewerd o De bewoners die readit ter r Hte gegaan waren hadden moeite ziob met achterlating van al bun have slechts ten deele gekleed te redden De brand is vermoedelgk ontstaan io een schoorsteen Dh rechtbank te Bremen veroordeelde tot drie jaren gavaogeoisssraf een gewezen stourman die mei een paar kamerndeo op een een stoomboot van de Norddeutscbe Loyd op reii van Hamburg naar Londen raim f 30 000 aan contanten gestolen beeft nit een kistje bestemd voor een Loodensche bank De hoeren hadden het kistje gevald mei looden kogeltjes Men sehrgft uit Btmeveld aan de t N R Ct Een hoogst treurig feit ia albier aan hei licht gekomen Bg geneeskundig onderzoek ia gebleken dat een 15 jarig dochtertje van een geacht ingezetene albier weldra moeder zal worden Volgens verklaring vin het kind heeft de ooderwgzer R die tot vóór eenigen tgd bg haar ouders in de kost geweest is meermalen onzedelgke handelingen met haar gepleegd De politie heeft genoemden onderwgzer die thans te Apeldoorn werkzaam ia reeds een streng verhoor doen ondergaan Het tgdachrift Medncine moderne deelt het volgende mede uit een Engelscheatatiittiek over den invloed van het muilbauden der honden op de tairgkheid der gevallen van rabies bg den mensch Acht jaar geleden werd io Engeland bepaald dat alle bonden een mailkorf moesten dragen Dit had ten gevolge dat terwgl in 1889 de gevallen an hnndsdolbeid 31 bedroegen ze in 1892 tol 38 waren verminderd De vele hondenvrianden wiatep echter te bewerken dat de verordening in 1892 zoo goed a s afgeschaft werd aedurt dat jaar is het aantal gevallen van rabies weder gestegen io 1893 tot 93 in 1894 tot 248 1895 tot 672 De broeder van den groothertog van Baden prioa Wilhelm i plotseling ernstig ziek geworden bg beeft Incbtpgp ontateking eo daarenboven schgot bet hart aangedaan te zgn Zyn eenige zoon pries Max die met den Keizer te Kaltenbrooo was gaan jageo is OO middellijk naar Karlsrahe ternggeroepon Keizer Nicoldaa van Rusland beeft een commissie beonerad die een onder of k moet instellen naar de hedondaagsche behoeften van den Ruasiscben adel en maatregelen moet beramen welke den plaatselyken adel in de gelegenheid zullen stellen zyn oude trouwe diensten aan den Troon en bet Vaderland te bigveu bewyzeo Verscheiden ministers maken deel uit van die commissie Buitenlandsch Overzicht De Grieken zyn voornemens bnnne stellingen bg PfaaraaloB te verdedigen Wat daarvBo na hun verwarden teroijtocht van de grens te wachten is valt moeilgk te zeggen De Grieksehe troepen scbgnen vrywel gedemoraliseerd te zyn 5 18 5 61 7 17 6 89 8 10 8 39 8 60 8 44 4 18 4 40 4 60 f 4 57 5 04 8 00 4 04 4 88 5 10 7 86 Hage 6 48 7 90 Toorb 5 68 Zww6 6 Z T M 6 17 Oosdl 8 98 7 50 Ulneht 6 88 7 50 8 8 38 Wnardeo 6 63 8 11 10 88 Oudentcl 8 1 10 48 Gmidl 8 38 9 84 U 1 10 6 AmilMdui fl Ik 7 U U 4 7 15 8JS De Torken leggen er zich blijkbaar op toe zich in dezen oorlog van het begin tot het eind onberispelgk te gedragen Van de strenge tocht die onder de overwinnaars heerscht heeft men uit de telegrammen voorbeelden kannen lezen Het ia voor Torkge van zeer veel belang in dezen oorlog zedelyk sterk ie staan en het hoopt dat Europa daardoor zal vergeten wat er uog pas geleden in Armenië en elders is gebeurd Zoo Europa dat al aiak vorgeet hei zal toch dezen oorlog aU rerzacbteada omstandigheid aannemen en dat is het gevaar van Torkgee overwinning Dat hei winnen zon waa vso te voren waarscbgolgk en de wijze waarop Griekenlaud den oorlog had uitgelokt was niet geschikt om onze bewooderifig voor de Hellenen die door ban flinke hooding ia bet Kreta vraagstuk was gaande gemaakt te verboogeo terwgl Torkge zich van den beginne af aan volkomen correct heeft gedragen Terwgl men dus io billgkbeid niet ieseermag treuren over da zegepraal van Torkye in dezen oorlog ataai het te bezien of die zegepraal voor de rust en den vrede van Europa en den voorspoed van des Sultans onderdanen wel too bgzonder wenschelgk was Door de overwinning van de Torkacbe troepen wordt ongetwgfeld bet gezag van den Padisjah en zgn omgeviog in den lande en daarbaiten verhoogd en da mogetgkheid op een apoedige alooping van het Tnrkscbe ryk in Eoropa aanmerkelijk uitgestald Het verfoeilgk wanbeheer van de hnfkliek zal naar ouden traot wordan voorgezet de regeerïog zal een hooger toon aaoitaan tegenover de Enropeesche mogendheden en deze zollen het moeten dolden Het gevolg van dezen oorlog die grooteodeels te wytea is aan bet oohaodig en talmend beleid van de groote mogendheden in het Kreta vraagntak zal dus eeovoudig zgn daibet Damoklea zwaard een beetje langer blgft hangen en dat in dien iusacbenigd io Torkge het wanbeheer ongestoord zgn gang zal gaan De eenige die daar belang by beeft ia Rusland en geheel Enropa heeft zich voor de zoo veelste maal door de handige Rtisaiscbe diplo maten laten beetnemen Griekenland zal by dezen oorlog alles verspeeld hebben wat bet oog besai aan Rezag invloed eo geld bet wordt het alachtoffer vau de verderfelgke politiek van de mogendheden naaat welke zyn eigen fouten in het niet verzinken Ernstig en belangryk zyn da beriohten nii Athene Steeds meer neemt da verbittering toe onder hei volk tegen da djnaatie De Etbnike Betairia de ivriendun des volks hebben Griekenland tot den oorlog gedreven en nu de nitslag daarvan niet aan de verwachtingen beantwoordt stoken diezelfde vrienden den geest van verzet en van revolutie aan Troepen reservisten plunderen de wapenwinkels en loopeo net geweren en revolvers laags de slraieo Io den Piraeas werden koffiehuizen bestormd en de portretten van den koning vermeld Langzaam wint da verbittering veld en de mededeelingen vao Ralli en de toespraken der oppoiitie mannen uit de Kamer vinden voedsel genoeg io de steeds toenemende ontevredenheid onder de volksklaasen Thans is de Kamer byeengeroepeo en kan men stormaobtige zittingen ver vaohteii Ralli maakt zich gereed in en buiten de Kamer de rot van dictator te spelen Op zgn aanraflen is niet alleen de gfntir te staf vervangen in Thessalië maar wordt ook de kroonprins ontheven van het opperbevel en is dat opgedragen aan generaal Mavromichalis Met belangstel ling slaat Eoropa den verderen loop der gebenrtenissen in Athene gade Het Kaapsohe parlement heeft de vredemotie van den beer Du Toii aangenomen en ook een amendement van den heer Abrahamson die naast de terugwgzing van een raaaenktryd iuaicben het Ëngelsche en het Bollandscbe element in Znid Afrika nog de eventneele inmenging van een andere mogendheid in een geechil tusschen Engeland en Transvaal veroordeeld wilde zien 7 68 8 86 7 68 8 6 8 13 8 89 8 63 6 7 6 17 6 87 6 34 r 6 41 5 47 6 47 10 40 1 18 8 48 8 51 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 85 8 5 10 4 8 87 9 47 8 84 10 01 8 95 10 07 7 46 7 45 Vóór de stemming sprak de beer Merriman nog een krachtig woord ten gunste der Bo renrepabliek Hg keurde de enquête te Londen af die zeide hg blykbaar en poging ïb om den rooftocht te rechtvaardigen Zyn gevoelen was dat de Transvaal mei zachtheid behau dold moet worden want de republiek beeft ernstige grieven die nog atigd niet hersteld zjin Spreker weea er op dat de republiek nittteknd gengaerJ werd en dat de balèatingen er minder iwMr ign den in endere Afrikauucbe eteten Bg ging ongeteir ele Tolgt roort Niet de nederlaeg bg Hejnbe henTel heeft achande gebracht orer den Britten maar de poging om de Boeren van bun rrgbeid te berooTeo Bet is geen bchaode dat een bende ongeoefende uanoeo aangevoerd door officieren bg Doornkap werd rerelagea maar scbandelgk ie bet lage verraad en bedrog dat deee poging moeet Terbergen alk geloof dat Transfaal en Oraoje Vrg ataat een alagboom zgn tegen bastaard imperialiame en bastaard kapitalisme die de Trgbeid eenden Terdrinken in een eee Tan bederft Ware woorden voorwaar die verdienen geboord te worden ie Znid Afrika en in Hngeland De motie ia met 41 tegen 32 etemmen aangenomen en Rngeland weet na dat de Kaapkolonie geen oorlog met de ftepahliek wil dat althane de meerderheid dien niet wil Het amendement van Abrabemsen dat geen inmenging van een vreemde mogendheid in een geechil tuaachen Engeland en de Eiepubiiek gewenecbt wordt doet ain de beteekeoia van de stemming niet f Dat amendement ia alleen voor de regeering een welkom voorwendsel geweest om hare vgandige bonding tegenover de motie te wgzigeoen daardoor baar verplichtiog om af te treden bgaldien de motie aan genomen werd te ontgaan AR TBERICHTEN OOUda 9 April 1897 Graaen aren heden ruim aaagevo rd Tot meer of minder verhoogde prijzen kon eiet allea verkocht worden Tarwe Zeeuwsohe 6 70 a 7 10 Mindere dito ƒ 6 60 B 60 Afwijkende 6 86 è 6 60 folder 6 86 a 8 96 Boggs Zeenwsohe ƒ 4 95 a 4 60 Polder f 8 90 a 4 buitenlandsche per 70 kilogram S 70 i J 4 Gerat Winter 3 90 a 4 40 Zomer 9 80 a 4 S0 Chevallisr 4 60 è 6 60 Haver per boot 8 90 è 3 76 por 100 kHo 7 a 7 60 Hennepzaad lolandaoh 6 96 a ƒ 6 60 Buitenlandsche 6 60 a 6 76 KanarLezaad 6 a 7 50 Koolzaad nieuw a Erwten iCookerwten a Niet kokende 6 90 a 6 60 Buitenlandiohe voererwten per 80 Kilo 4 60 a 4 80 fioonen Braice boenen 6 76 a 7 76 Witte boonen f Dnirenboonen 6 6 26 Paardenboonaa 6 a 6 40 Mail per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe f S 90 a 4 10 Cinquaotine 6 7B a 6 Pozanian 4 7S a 6 XnlaudBcbe mesting a ƒ Veeharkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens redel aanvoer handel matig 17 a 96 ct per half KO Biggen voor Engeland reii aanvoer handel matig 17 i ISy ot per half KG Hagere biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 70 a 1 16 per week Vette aohapen weinig aanvoer handel matig 16 tl 95 WeiLammeren redel k aanroer handel matig 4a 10 Nuchtere kalven goede aanvoer handel matig 4 a 7 J okkalveren 7 a 19 Aangevoerd 68 partijen kaas Handel vrij 1Ie lual 89 a 24 2e qual 1 i 81 Zwaardere NoordHelland iche 20 i 26 Boter goede aanvoer handel lianw Ooeboter 0 8S a 0 90 Weiboter 0 66 i 0 80 p Kilo 354 Staats loterij 4e fClaase Trekking van Donderdag 29 April No 8484 1600 No 16418 1000 No 7700 en 0i6 ieder 400 No 16978 en 13988 ieder 900 Prijzen van 66 141 9691 6683 8629 18089 14327 16463 18489 404 3bl6 6013 9060 18964 14418 16477 18499 647 8696 6071 9616 12761 14469 15998 18606 904 3711 6160 9840 13886 14761 16264 19381 1909 3716 7806 9947 12906 14809 17007 19469 3430 3726 7447 9989 18066 14871 17778 19969 9588 4842 748810914 13070 16011 18170 20096 9716 4661 7494 11186 13075 16173 1S201 90184 8908 4811 776611861 13116 16986 18316 20390 999 4986 7018 11668 13118 16384 18323 90392 8294 6419 8381 11581 13866 16366 18403 206 8 3386 5679 8466 11688 14108 16440 Burgerlijke Bttnd OEBOBEN 2S April Maria onderi J de Jong en 8 Navelatgn 27 Catbarina Cornelia ouders N de Jong en W G Dgkmao Jacob ondera P de Brnin en A W Bgnbont Joban Aotonie ouders P Hinrichs en J van Wgk Johanna naders B VBO Kraanen en M J van Dam Wilhelmus Christianui ouders J van dar Kaa en W van der Neut 29 Geertrnida Augnstina ouders J A Donker en A D van Dam OVERLEDEN 26 April G C Eoutstaal 7 w B U de Jong 3 m 27 W ter Baak 6 d D P ter Boek 6 d W S van der Zwalm 10 j QEHÜWD 28 April L Bakker en G van der Kley J W van dar Zwalm eo T Ubber H da Klstt o L C Krogt W II J vao Karsbargen en C J B Daudt F van Vauren en A Zonoebeid ReeaWUk OVERLEDEN W Burger 9 j GEHUWD H de Rngter en J Hegerman Bezoek der Roning inneii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen bg deze bon dank aan allen ond en joeg die ep eenige wgse hebben mé degemvkt om aan Hare Majeateiten de Koningin en de Koningin Regentes bg Hoogatderzelver bezoek aan dese Gemeente eene schitterende ontvangst te bereiden en dat bezoek tot een oitnemend geslaagd feest te maken Gonda den 28 April 1897 Burgemeester en Wetbondera voornoemd R L MARTENS De Secreraria BROUWER OP BEDRIJFS EN ANDERE M KOMSTEH BÜRÜEMEKSTEa en WKTHOÜDEHS TBD Gouda Gezieo bet besluit vao den Heer Gommieaarie der KoniogiD io de Proviocie Zuid ÏIollaad aD den 13a April 1897 A do 444 3e AW ProT Blad do 19 Io BreDgea ter algemeeae keoDÏa dat iret de benehryTiog voor de BELASTING op BEDRIJFSen andere INKOJMSTEN voor het diebstjaar 1897 98 zal wordeo aaDgerBDgen op Maandag 3 Mei eo dat de beicbrgrmgabiljetten legeTolge art 13 1 der Wet rao den 2a October 1893 Staatsblad DO 149 door of vaD wegede Oatraogeri der Directe Belsattageo twiotig dagen na de aitreikiog zulleu worden opgehaald 2o Herinneren de ingezeteuen voorta aan don inbond der rolgende artikelen van boTengenoemde Wet Art 15 § 2 Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot ran eene bier te lande gevestigde vennootsobap onderlinge verzekeringmaatBohappy coöperatieve vereeniging of van eene vereeniging of stichting die een bedrgf of beroep uitoefent of als boek houder eener hier to lande gevestigde reederg is gebonden daarvan schriftelijk binnen ééne maand kennis te geven bg bet beatuar der gemeente waar by woont Art 16 Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandache vennootscbappea ea maatscbappgeo als bedoeld in art 6 g 2 en van de in art Ib bedoelde conraanditaire veaHOotscbappen of aandeeleo beitunrdera vao hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigingeD en onderlinge versskeriogmaatschappijeo aisook boekhouders van hier te lande geveeligde reedergen mogen niet tot bet doen van uii deelingen of nitkeeringen waarover volgens art 5 g § 1 en 2 en art 6 § 2 belasting verschuldigd i overgaan ffllvorena daarfen aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of oitbeeriagen vetschDldigde belasting betaald te hebben Bg liquidatie mogen de bierbedoelde uitdeelingen of nitkeeringen niet geschieden alvorens de daarover vericbuldigde belasting ia voldaan Art 45 Bestnorders van ds bg art Ib en o bedoelde naamlooze vennootacbappen coöperatieve vereenigingen audere vereenigingen en Btichtingen die een bedrgf of beroep aitoefenen onderlinge verzekeringmaatscbappgen en sociëteiten alsook beheerende vennooten van hier to lande gevestigde commanditaire veanootsobappen op aandeelen en boekbonders van hier te lande geveetigde reederijen zgn gebonden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig oittrekael als noodig is tot toelichting der winst nitkeeringen of nitdeelingan te doen toekomen aan den Voorzitter der Commissie van aanslag bedoeld bij art 19 § Ib of § 2 die den aanslag moet regelen Art 47 g § 5 en 6 Hg die daartoe gebonden nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bg art 16 g 1 eerste lid en art 15 § 2 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete ran ten hoogste f 25 Gelg te atraf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van rt 16 wordt gestraft met ene geldboete van ten hoogste f 400 Art 34 Ie lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die bnn bedrgf of beroep rondtrekkende uitoefenen voor zoover sg behooren tot de bedoelden bg art la h enk zgn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omicbreven bg artt 12 en 14 zich ter plaatse binnen bet Rgk waar zg zicb na bet begin van het belastingjaar bet eerst bevinden bg het Gemeentebestuur scbriftelgk aan te melden met o saf van bun naam banne voonplaata en bon bedrgf of beroep Ten bigke dat zy liierft voldaan hebben outvangen zy kosteloos dcwr of van wcge het hoofd ran dit bt stiBr onderteekend bewgi dat ig gebonden sgn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoooen Art 47 § 7 Personen die van een bewys voorcien moeten zgn als bedoeld in art 34 en die in gebreke bigven dit bewgs op aanvrage aan bevoe e ambtenaren te vertoooen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Geven zg ter bekoming van dat bewgs aan bet bevoegd gezag een valschen naam woonplaats bedrgf of beroep op of maken tg gabrnik van bet aan een ander afgegeven bewgs dan worden zg gestraft met eeLe geldboete vao ten beogita f 150 Wordende aindelyk gewezen op de in arl 12 § 2 2e lid l d aan de ingezetenen van het Rgk verleende bevoegdheid om zicb bg de aanstaande beschrgving de uitreiking van een besahrgviogsbiljst B te verzekeren door vóór of op 15 Mei a s het verzoek daartoe te riehten tot deo Ontvanger der Directe Betastiogeo voor bonne woonplaats Gonda 28 April 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester R L MARTENS De Secretaris BROUWER De GroiHste n Nieuwste Sortetring HEESEU DASSEN vindt men bg A van OS Az Kleiweg E 73 73o OOUDA Beurs van Amsterdam S APRIL glotkrs 08 Vrkra NlMEUüo Ctrl Ned W 8 2Vi S87i diln ilito ilito 8 981 lilo duo ililo a 97 KoNsia O il Obudl 1881 88 4 104 Italië Insohr jring 1862 81 5 841 84 81V OosTENU Obl n pupier 1868 6 84 ditn in silver 1868 6 84 Portugal Olil niBt coupon 3 ditn ticket 3 SlVi EeetAND OM Binneol 1894 4 l i dito Goconi 18S0 4 97 dito bij Holht 1889 4 98 dito b j Hope 1839 90 4 9t dito in ond lenn 1883 6 ilito dilo dito 1884 5 103V Spanje Perp I iiohuM 1881 4 68 TvEielj Gopr Door oen 1890 4 61 ieo lotioiiip sorie i 1 iüo ie niitjf sorie O 18Vi Zuid Afe IlEF V ui l 1892 11 loe Mbiioo ü il Iliiil 8 h 1890 1 96 Venezuela O d 4 imljoii 1F81 41 AvsTEEDAU Ulili atieu 1896 8 100 BOTTEEDAH Strd Iren 1894 3 9t Ked N ATr lUtidolBV uand 62 Arendib Tub Mij Certifiruten 680 Deli Maatachappü dito 926 Arn Hvpotheekb pandbr 4 lOO t Oelt Hg der Voratenl eaud 64 aOr Hypolheekb pandbr 8 lOO i Nederlandacbe bank aand 206 Ned Handelmaataoh dito 146 N W k Pao Hyp b pandbr 6 62 ftotl Hypotboakb pandbr 8 i 99 l tr Hypotheekb dilo 3 97 Oostene Oo t Hong bank aand 138 j BuaL hypotheekbank p nd1 4 100 Ahieiea Bqmt bypoth pandb 6 74 Haxw L O Pr Lieu eert 6 26 Ned Holl IJ 8poorw Mü aand 107 Mij tot Kipl r 8t Spw aand 101 Ned lud Spoorwegm aand 204 Ned Zuid Afr Spin aand 6 126 dito dito dito 1891 dito 6 100 Italië Spoor rl l887 89 A Kobl S 6 Zuld Ital Spirmij A H obl S 64 Polen Waraohau Weenen aand 4 160 BusL Gr Buu Bpw Hij obl 4 98 Baltiacbo dito aeud ti i Featowa dito aand 6 76 i iKBDg Domb dito aand 6 102 Eortk üb Azoir Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 Akeeiea Cent Psc Sp My oM 6 100 Chic Il Vortb W pr C r aand 162 dito dito Win 8t Peter obl 7 168 Denvertt Kio rr Spn eert r a 9 i Illinoia Central obl in goud 4 lOO f LoeiBr bNasbTillflOort r aaDd 43 Mexico N Spw Hy Ie byp o 6 109 Uiaa Kansaa T 4pot prer aand 10 N Tork Oeiaaioit W t aand 1 S dito Penn Ohio oblig 6 108 Oregon Calif 1 e byp io goud 6 70 St Paul Minn k Haeil obl 7 107 Un Pac Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie hyp 016 il Oahada Can South Cert v aand 44 Vek O Ballir tiNa leb d e O 8 Amaterd Omnibua Mij aand 137 Sotleid Tramireg Maats aaud 113 Nes Stad Amsterdam aand 3 lOt Stad Botterdam aan 3 106 BlLOiE Stad Antwerpen 1S 7 l Stad Brusael 1886 2 103 HOKO Theiss Begullr leaellach 4 lIO i OoaTENx StaaUleeoing 1860 6 llO a K K Ooit B Cr 1880 3 Sfak Stad Uadrid 3 1863 92 Nd lüENmSGEVmG De BURGEMEESTER na Gouds Geiieo Art 33 der Kieawet brengt ter openb re kennie det op de Secretarie deter Gemeeote roor een ieder ter insage ie nedergeiegd ea in efacbrift tegen betaling der kotten verkrijgbaar geeteld de door bet Oetneentebeatanr genomen bealieeing op een verzoek van Tb J Droate alhier om plaatiing pp de Kieieralgit Gonda 29 April 1897 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS ADVSRTENTIEN Na eene korte ongesteldheid overleed in den ouderdom van bjjna 57 jaar onze hartelyk geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer JACOB JOHANNKS VAS BENTÜM DIJXHOOBN Uit aller naam C DIJXHOOBN Ooudn 2 $ April 1807 htxUrt piaaUing wtigen buüenlandiichê ftetrekl ingen Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prijs van het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 ct Onder lekere voorwaarden warden peieeelan gratis san de hoofdboie verbonden met IS meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmetert bedraagt de bnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen p r week In huur bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige tlaohtolfers der iSelfbevlekking Oname en gehe me nitepatüngen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING Hollandsche uitgave net 27 atb Prns 2 ijulden Ieder die aan de versobrikkelgke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duitend van een zekeren dood Te verkrggea bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeif inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Het Fotograflscb Atelier STUDIO Isdagelijks ook des iONDAGS geopend 6 Album portretten tnet S Proeven f IBO P VAN DEK WAALS Fluweelen Singel 58li by de Tiendeweg Kliniek en FoHkliniek voor oamVBTHtB en tiVmMBtMijOfliB Spreekuren dagelijks van 12 g n Gratis Spreekuren Maandag Womtdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No IL Dr A eBVL Bma VINKEL Qmeahetr LHnettm