Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1897

Zaterdag 1 Mei J807 36ste Jaargimg No 7260 mmm mmmr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderigke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼ 1 6 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d oiidd MAATKmPPEÏT door JOH STA ALL duideiyke be8chrfl ing met 57 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen Tan Japonnen enz kam leeren Reeda duizenden met eacces in gebruik De schoonste aanbeTelingeu van particulieren als van deskundigen PrjJB slecht 1 50 bÜ Mej POORTMAN te Naaldwijk MT De van Oudsbekende h ECHTE en WERELDBEROEMDE DEVENTER KOEK Genrlgste en fijnste aller Koeksoorten De OODÜTE FABRIEK op dergelijk gebied van KLOFUAN EAERSELMAN Groote Poot i Terkriigbaar by J VER WEU Markt SoninkHike Maehinate Fabriek DE HUNIGBLOEM van H I van Schaik Co geresligd te Oravenhage Heppterttraat en 9 nfebg de Regenteaselaan ran Z M den EONINO an BËLÜIE Indien gü hoest I gebruikt de allerwege bekroonde dn Wereldberoemde Superior Druiven tiorst Honig Extract 2s E3LIA lsrTI3 E FLACONS van 40 Ot 70 Cta en f 1 vorkrygbaar by F H A WOLFF Drogi t Markt Oouda B H vis MILD Veerstal B 126 te Oouda A GOUMAN UooTdrtdU J C BATELAND Boskoop B V WIJK Oudewafrr M KOLKMAN Waddhuveen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniische WasscherlJ H OPPE IIËIIIIEK 19 KruUkade Botteraam Clebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en vervek van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomon van plnohe mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naai de ienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevjrtd worden onsohodeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 171 uoada IIJIÜUU lU V Ji van 10 tot S uur behalve ZONDAGS n WOBMSUAOS voormiddag c AANBËSmiNG Op ffoenttag S nel MSOS zal het College van Heeren KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Nedl Herv Gemeente te Maattrecht trachten aan te besteden Den Herbouw der afgebrande Eerk met Consistorie te Haastrecht Bestek en 4 teekeningen zyn tegen betaling van 3 per stel te verkrygen by de Boekhandelaars J van BENTUM Si ZOON te Gouda Inlichtingen worden verstrekt door de Architecten F VAS D R 8TRAATEN H J NEDEBHOKST Ja 6 ou a April 1397 D M ciflAivos Mxajtsirra oa Printemps TB PARIJ S Zenden gratis M franco bet pruhtia Reillustreerd IQK ALWI mal Dederlandsoben of fransclien kat bevattende de afbeeldingen der laatst uttgekomen modellen Toor het Zomeraeizoftn van kleederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvrug aaa I JULES JILUZOT C PARIJ8 Stalen van k1J 1od voUen en katosnM toffen laken enz enz worden eveneeoi franco toegezonden docli men gelieve daar Toor de loorten op te geven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de iDliebtingn welke voor de goede en prompte uUvoerlngM der bestellingen benoodlgd ztjo BeiUiUngen van 35 frana n koogtr worden met eene verbooging van 6 0 0 flwtoê êraoM ênorO ean nkomgndi rechten m atk plaaUen van Nederland aan hulê bezorgd De klanten hebben geene formahteitea Toor de inklaring ofanderainta w vervullen daar ons ré$xpéditlahuii t RonnëatH Noarè Brabant daarmode belast is BEKHOOND MET GOUÜEN MEDAILLE KRAEFEIIEN HOLH S Q uina Laroche Staaltiuudende duina Laroche is de meest krachtige en versterkende Kiy A WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheerei Verkrygbaar in flesschen ii ƒ 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigarelten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 CenU Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Heest en FerA o ï iei I oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent Kkaepjuisn HoLM Hofleveranciers Zeitt Depot te Gouda by den Heer A H TËEPE Apotheker en by de mee Apothekers en Drogisten verkrygbaar ttOPje PDIKB o DDE iM k SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTOAP Verkrygbaar b s M PEETER8 Jz N B Ms bewg van echtheid ii CHchet en kurk steeds voorliea vui den num der Firma F HOFPB G o vjLd scla © TELEPHOON MAATSCHAPPIJ Aanmeldingen tot aansluiting worden aangfenomen aan het Kantoor der Maatschappij ACHTER DE VISCHMARKT Met het oog op de spoedige opening van den dienst is onverwijlde aanmelding gewensrlit Het abonnement bedraagt slechts 40 per jaar terwijl geen kosten voor aanleg worden berekend BE IIIRECTIB Gouda 27 April 1897 Failliet Heerenconfeclie De curatoren in het Faillissement LIPPMANN k HöSER te Berlin zyn besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige dagen een nitverkoop te houden zooals nog nimmer heeft plaats gehad alle zal verkocht worden UO a 40 procent beneden fabrieksprys De verkoop heeft plaats vanaf WOENSDAGS8APRIL mieiMiX nnhA Hotel DE PAUW Alarht Gouda De Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding zyn alle voor dit Voorjaar en J Zomerseizoen vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen Men haaste zich dus van deze nooit meer voorkomende gelegenheid te proiileereo 1 Om tot een denkwyze te komen tot welke fabelachtige pryzen de goederen f verkocht zullen worden raadplege men onderstaande PRIJSNOTEERING 24 voor 12 75 21 10 50 19 50 9 50 17 50 8 50 28 16 12 56 4 75 20 9 75 23 12 50 18 50 11 12 50 6 60 van af 1 2 50 KAMGAKEN GEKLEBDE COSTOMES onovertrefbaar v 24 JACQUET COLBEETS IFANTAISIE COSTUMES in dnizende dessins nieuwste genres Satinstof Jacquet of Colbert CHEVIOT echt van klenr DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes DEM1SA1SÜN8 nieuwste genre en model Bijzonder vestigen wy de aandacht op de prachtige Collectie Commnnie 1 I Costumes ntet Poropbroekea van af 5 50 Heeren Fantaaie Hoeden nieuwate modellen v 3 50 voor 1 75 2 50 voor 1 25 fgf SLECHTS 10 DAGEN Hotel DE PAUW S Markt Gouda Hoogachtend De Curatoren io hel Faillissement LIPPIHANN HOSER Jongeheeren Costumes halve prys nieuwste dessins en genres Kinder Costumes Concurrentie onmogelyk voor de halve prys Duizende dessins Heeren en Jongeheeren Pantalons LUSTKE COLBERTS geheel gevoerd echt van klenr CHAMBKE CLOACKS voor den halve prys TT © o3 5 e©lig ex is het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelve direeutt Amsterdam in plaats van nit het buitenland te ontbiedent om reden dat men dan vrij is van inkomende rechten en kooiraporto 60 ets Om alle concurrentie het hoofd te bieden tgn wy besloten de HARMONICA welke wy lot nog toe k 3 75 adverteerden voor SlCCbtS S ZS van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Barmojtica i zyn van hot allerbeste Duitsohe fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatunr SO t rk stemmen 3voudigen dubbelen balg met U vouwen 2 register en dabbele bassen Da vouwen van den balg zyn van vemikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelyke notenschaal voor zelfonderricht met dannn marscben liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzonding tegeS voomitbet ling met 15 Cents en tegen rembours met 26 Cent verhooging voor porto Men ontbiede omen ryk geïUustreerden Gatalogui Ëenig adres Verzendhois tMtrkurt G SGHDBEBT Co Gomm Maata Amsterdam IM Z Voorburgrwal 2JJ8 XLIo Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEKMODES benevens HANDWBKKPAIRONEN gr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN KCTUHER In ieder n t0lc$t maarte platen moOekrontek feutUetou enz enz Ie Uitgttve zonder gskl platen mei 3 sn patr en 3 groote geknipte patr Fer 18 ari l Sfi p poit 1 4S e aU de Ie uil mat daarenboven 6 gekleurde platen 1 76 1 90 Se 1 Ie ügekl pl an 1 bqz gakn p by hel 6e ne 50j 1 40 4e 8e bij het 8e no l gekn patr o kvure 18e een geUcard Iraais handwarkpurooa 8 t lO nmmnm m pbospegw alöi Vitgave van QEBB BELIK7ANTE te raveahag Wagenstraat 100 108 eooda Bnk vaa A BSINSUAM fc ZOON BINNENLAND GOtJDA 30 April 1897 D aW Gouda van den Ned R K Volksbond zal op Zondag 2 9 en 16 Mei des avondi ten 8 aar weder voor hb leden leeetTergaderingen boaden met medewerking Tan de tooneelen declamatieclob iKanat na Arbeid en ezangfereenigiag St Gregoria8 Door de te Gsoda gestation neerde rQkekommiezen bg de belaeting Eras en Eogelman is heden namiddag bekeuring ingesteld tegen zekere P bediende ran B van der H wegens ongedekt rervoer Tan 1 9 liter gedistilleerd ad 46 9 pCt Meo scbrgU ons oit Stolwyk By de jl Dinsdag 27 dezer albiergebouJen ▼ erkie iog van een Polderscbout en twee PeU dermeeste tan den polder Btolwyk igo de aftredendeo de bb J Kool C Anker en D Doelen als zoedan herkozen By da jl Woensdag 28 dfzer te Stolwyk gebonden rerkieziog van 4 Gecommitteerde ingelanden ran den polder Stolwyk zyo herkozen de hb T Boer J Burger Jz A T Verkaik en A Gratelnnd De fortificatie opziobter L C Royen te Woerden wordt 1 Jnni a 8 gelaoheerd by bet departtoient van oorlog De heer W Tan Zuylen beeil gisterenarond ta Meppel een val gadaan waardoor by ernstig in het aaogeziobt is bezeerd Men meldt uit Soboonhoren Ntt Tier jaren geleden Tertrok een 9 jarig knaapje met z ne moeder en zyn stiefrader Tan Vreeawyk mar Amerika VerJedeo jaar atief zyue moeder en daarna besloot de BtiefTader het reotje maar 4reg te zendeo naar zijne tante oeders zuster te SobooDhoveo die dns maar TOOr de opTüeding Tan neefje moest zorgen Dezer daG en kwam nn werkelykde ISjarige jongen hier aan nadat by geheel alleen de reis Tan Kolmarzoo Staat Michigan naar tante te SchoonhoTen had Tolbracbt io wier gezin hy gelnkkig liefderyk weri opgenomen Te Haarlem werd gisteren onder Toorsittersehap Tan den heer dr N A J Voorhoeve de gewone jaarlykscke algemeene rergadering gebonden van de Vereeniging tot bevordering der Bomoeopathie in Nederland mVMLLiJTUai EEU WABME DAG Dit wss een oude merrie met ruig bruia baar dat door de Eonneitralen in esn rossen gloed werd gezet gJe mot Eeker nair de stad wil je meereden f vroeg Nara Nou niks liever De wagen itond stil en Poot zette licb naast den ouden boer op den harden paardenhsren deken neder Het paard werd met een tikje aangezet en de wagen hotste over dan weg wsardoor het tweetal tegen elkaar aanviel alsof h et dronken was Het eerste oogenblik ifistelden tg gaan woord en Hein Poot die het hoofd had omgedraaid Eng bet dorp verdwynen achter de gryza stofwolken dia door de wielen onhoog geworpen traag boven den weg bleven hangen Hoogenboezem was echter eea aartababbetaar en toen hi zyn p pje sohoon had lesggerookt en het in den uk van zijn veit dat van onderen openstond had geborgen tikte hq Poot aan en schreeuwde hem in het oor omdat de wagen zoo n leven niaakta en by seff wat doof wu En je gaat ook zoo trouwen P Jawel Affijn je hebt gelgk groot gslyk want ik seg altyd maar een mensoh is toeh ook geea aarduppel a naakt om lieh t Tan Mi raldi sn In het afgeloopen jaar beeft zich een ho moepatisoh arts gevestigd eerst te VGrarenhage ea daaroa te Eotterdam rerder hebbso twae artsen Toor rekening der Vereenigiog zich te Bodapest en te Stottgaart op de hoogte gesteld der genteswyse en zyn nog steeds met de onderzoekiogen daaromtrent bezig £ eo dier geoeeskuudigen is fooruemena zich iu Haarlem te vestigen Verdur zÜn er thans 7 stadnnteu die door de Veieenigingengeaubsideerd worden Uit bet verslag bleek rerder dat bet met de toekomst Tan de bomoepatble seer gnnstig staat Herkozen werdeo mU leden Tan het hoofdbestaor de heeren K W Teiozmg en H C VoorhoeTe Jr die aan de beort Tan aftreding waren Op de TrsBg of bei oiel gewenscht was by de Regeering aan te dringen op een leerstoel Toor de homoeopathie word besloten die qnaettie aan het hoofdbeiinnr ten onderzoek OTer te htten Het monnment dat onlangs oit Padoa OTergebracht daar het graf sierde Tan Prins Willem Frederik George is tbans in de Nienwe Kerk te Delft achter het koor opgesteld Door de zorg Tan den ryksboowmeester is het ingemetseld in den kerkmunr £ en verbetering is bet dat men tbans om de kerk te baziobtigeo enkel ean toegsugsbeBKfs voor een kwartje te koopen heeft waarvoor men teTens een gedrukte beecbryving van de kark krygt Indien de nachtvorst er geen schade aan toebrengt beloven de kersen dit jaar in de Betuwe Teel Oe boongatrden gelyken thans een wit kleed en is een tochtje door de Betuwe thans zeer aan te berelen Omtrent bet bezoek Woensdag door Hare Majesteiten de Koninginnen aan de Nederlaodache Bank gebracht rardient nog het toIgende Térmelding Nadat de president aan HH MM een en ander omtrent de Bank had medegedeeld bezochten de Vorstinnen de nieuw bygebouwde kelders daarna het oodere gedeelte waar de ipecie keldera zyn en de bewaarplaatsen van effecten en andere waarden Gedurende Hare wandeling deden Hare Majesteiten herhaaldelyk Tragen omtrent den inwendigen dienst der Bank de bewaking der waarden en omtrent nog tal Tan administratieve détails Tragen die Tan groote belang stelling hlyk gaven De niedwe kloiibnnw in het vorig jaar onder directie Tan wylen den architect Salm en diens snon A Satm G Brn uitgevoerd door de hfereo Dat xait do Bchrift ook merkte Uem Puot on Juiflt en dat maggen de monacben wel flens ter harte nemen want wil js wel gelooten dat er tegenwoordig neer mensehen sterren dan er worden geboren P Nee 1 f Nou het is waar boor van deze week hebben wj al drie dooien in het dorp gehad twee zaïgelingen en een vroaw in het kiaambed Kn weet je wel waarvan dat komtP vroeg de ouwe Nara Nee Dan eal ik t je esna zeggen dat komt dasrvaa daaa dat de mensen te veel leoren ce leeren te veel Vroeger was een boer kortaf een boer en tegsawoordig mot htt al een geleorde boer zyn Vat j em Ka weet je wst daarvan nou de gevolgen Eyn Hein Poot moMt wederom zyn onweteadheid betuigen en de ouwe Nars vervolgde Nou daaruit komt niks minder voort dan pestilentie oorlog ontevredenheid en krankzinnigheid Js dat is waar zeide Poot met volle overtuiging want hg bsd voor jaren een zyner broers naar een gesticht gsbraoht Ja dat is waar de dolhuixea z jn stampend vol daar kan ik ook vsn meespreken Nou wat hoor ja van me is het geen waarheid wat ik zeg vervolgde de oude HooKenboezem zegevierend en ik vraag je wat heeft een mens aan al die geleerdheid Niks msb heelemsal niks t ia meer sohsde dan voordeel Ik ben maar een domme boer al zeg ik het zelf die lezen nooh sohrijven kaa maar wil je wel gelooven dat aU ik bij den burgemeester kom dan legt ie dikw ls tegen me Uoogsaboasom if t ie ga jjf daar oon eana dttes n Staal en Haalmeyer De eigenlyke braak en bnndrrye moren door Odorioo te Frankfort a M Dw moren dik 40 cM zyn gemaakt Tan itampbeton met een kern van gekHiiste talen T balkje één groot maaswerkc Tormeode Ot soldering Tan de kluizen is van hetzelfde maUrisaI en even dik versterkt en bereiügd dopr mpJÜogestampte cwara stalen balken met kleiae tossobenroimten gelef d Behalve de Lombok scbattent waren modellen op ware grootte ten toon gesteld Tan deae oonatractie6o Ërenzoo vtareo er modellen op rara grootte Tan een gedeelte ran een braak en brandvrye kluisdeur waarbg de geheele inwendige constructie te zien is Zoo ook Tan de sloten zoowel in hno geheet als uit elkander genomen mat de volgorde io ds bewerking Dike klois is bereikbaar door en Z vormig portaal en gesloten door twee gepantserde deuren en een hek Van het Binnen Gasthnis warden door HH MM een 8 ta zalen doorgewandeld Daarin waren een 250 tal verpleegden mannen rronwen en kilteren Voor verscbitJande zieken badden de Vorstinnen een vriandelyk woord over en ook nu weder werden zy door de Koninginnen met een tailtje bloemen bedacht tervyl de jonge Koningin aan alle kinderen fraftie plsatjna ten gesohenke gaf Velen hadden gebruik gemaakt van de Torstel ke nitnoodigiog tot deelneming aan bet dia Un paleise Io de Moietasal waran 42 coQverta gespreid toen HH MM met Hare gasten zich ie 7 nor aan tafel begaven Deze was prachtig versierd met zilveren jardinidres waarin slechts Ha bloemsoort de dookerroode roos welke soboone bloemen smaakvol over de tafel en iu bet grpote pièc de milieu gerangschikt waren H M de Koningin Regentes en H M de KooiogiU die in het midden der tafel gezeten waren lieten aan weerakantsn baron Van Hardenbroek en graaf Domoocean plsata nemen Tegenover Haar was de bnrgemeeiter gezeten aan wiens linkerzyde mr Van T enhoveo coBimissariB der Koningin en ter rechtarzyde generaal Eland commandant der stelling Amsterdam zich plaataten HH MM waren beiden in het donker doch uiterst smaakvol gekleed De Koningin Regentes droeg een zwart kleed met Isngen sleepen zwarte miellé broche met doffen paarl De jeogdige Koningin was laag gekleed in zwart gebloemd aatyn met breede ceintuur met strik Hat kleed was aan den bats met tnlle gegarneerd op de lohonders met prachtige diamanten versierd terwyl in een kostbaren porte bouquet zich enkele bloemen bevonden H M seg me eeca wat jy daaraan zoudt denken Nou vraag ik je in gemoedc wat jo dat te denken geeft dat zoo n meneer die zyn talen keul aan een dommsB boer om raad moet vragen Na deze lange redevoering hield Hoogenboezem vermoeid van het spreken zijn mond en sloeg met zijn korte sweep op den rug van het paard om ds zwermen vliegen te verdrijven die om hst beest gonidsn Zy narlerden de atad die ziob in een warmen gryiblauwen nevel baadde De hoogs gebouwen waren reeds duidelijk te onderkennen vooral de groote kerk met zyn blauw leisn dsk waarop de zonnestralen weerkaatsten eu ds toren hel verlioht iprongea sterk in het oog De boeren hoorden een dof gegons afgebroken door hst Suiten van een spoortrein en zij kwamen reeds versoheidsne voetgangers tegen wa rooder een hedeUsr die vermoeid van het loopeo aan den rand van den weg was gaan zitten en met tyns roode overgeloopen oogeo tegen de sun inknipte Z ne bestofte sahQeneo die hem pyn deden had hij ait gesohopt toodat zy verapreid in het zand lagen Zie 200 hier zeilen we motten scheien zeide de ouwe Hoogenboezem toen de wagen de Noordpoort doorreed want jij lult wet dadelyk de stad ingaan en ik mot rechtsaf Hein Poot had zjjn tweehonderd gulden geïnd en met heimelijk genoegen belastte hy het ukje met dec kostbaren inhoud dat hy in zyn broekaak had met moeite dan lust bedwingend n met zyn vingers in het zilver te graaien Hg had na aog tieoku eea boodsohsp te doea al ds loodw bdle ea ta koopci vaOdda lang droeg een schitterenden diadeem Na afloop van het diner b af het geaolsohap zich naar de Troonzaal waar de koffie werd gebroikt Hierna gingen beide Vorstinnen allo gasten rond met ieder eenige welgemeende woorden wisselend Vooral H M de Koningin liet zioh met voel hartetyke bewoordingen oit orer de ontvangaft in de hoofdstad waar zg ticb hoe langer hM meer Ihoii ging gevoelen De recpptie waa ongeveer 9 our geSindigd waarna de gemeenteraadsleden zich boiswaartobegaven HH MM bielden daarop cour voor oen ailntal daartoe nitgeooodigde damae Men ohryft a n do Totograaf ait Doa Haag Da door B en W aan den Raad voorga stalde goedkeuring eener overeenkomst mot mr Goekoop betreffende denaanlog van wogon in do Weetdoinen is de bevestiging van betgeen ik n onlangs meldde omtrent do waaricbyntyk spoedige doortrekking vau den nieuwen weg van Zorgvliet naar den onden Scbo o ningeoben weg By deze overeenkomst il tevens bepaald welke naam de uioowo weg zal dragen Hy zal Laan van Zorgvliet heetoo Op dit oogenblik beteekent liaan zooveel ali Park Toor een zeker doodloopend straatje ergena in de Plantage te Amsterdam want evenmin als daar io het Park ia hier in do Zjaan ood aakelo boom to findon Ia Do Ha f ii dtt troiwons niet eeoig De Itaan damealleaoai zonder meer is een naavro straat die de B B R voor meisjes herbergt on de Laan van hoos en Doornen bevat in den vorm van puntiga keien enkel doornen In de nioawe Laan zullen de boomen wsl niet blgvea ontbreken boe aanlokkelyk t ook zy daar vlak by dien moolen Schevingscbea Weg door dien weg van hot Van Stolkpark gescheiden te woaeo zelfs aoadot boomen voor de deur De mooiste bebouwde laan in den Haag is die ran Copoi van Oatteabarch met een bocht loopeode van t geBOTor de Anna Panto waaitraat naar bel Kanaal Vooral het korte eerste gedeelte tot hei Alax anderveld is ata sier dezer stedo io deze dagen van ontlnikend groen El zoo zal de Hollaodaohi Spoorweg zyn passagiers dan kannen brengen tot het Knrbaua als aan mr D v Hooten de gevraagde concessie wordt verleend voor oen eleotriaohetramweg van Zeemit t hot centrnm de mondaine Sobeveningsche lomorbew ing over den broeden atrandmaur met gratis bot vsrlichting De ooncesaiooaria in apo heeft liob verstaan met de Spoorwegmaattchappij om bare volle wagens OTsr zyn lyo te trekken naar hot zasm door ds stoffige straten waarin de sonnestralen fel nederscbotsn Op eens voelde hij een aware hand op zyn schouder nedervallen Hein Poot keerde sUib om i eaa groote kerel met eea glimmend rood gezicht waaria ééa scheel oog stond en die goatokeu wu in een vuil wit pak üiaaid met opgedroogde bloedviskkan had hem aangetikt Het was Pemme een jongen uit het dorp die b aen ahiger in de stad werkzaam was Verd hoe kom jfj bier loo verzeild rroeg de slagerakneoht vOoh ik moet bier voor den bsaa wesen satwoordde Poot op onversoHilligen toon want hij wilde niet doen merken dat hij zooveel geld by zich kad Ik not ean uk vteevb wegbrengen seide Pumme en hy wees op dsa mand die aan zyn arm hing Paar zjj voorbjj hel Boode Hert kwamee seide Pumme met ds tong tegen hel verbemslte klakkend Willen we der hier eentje nemen ik heb soo n drogen smsak in m o mond Hein Poot stemde toe en zy gingen de herberg binnen die byna uitaluitead door boeren werd be zoobt omdst do wsard van boerenkomaf was De gelagkanxar laag van verdieping en met zand bestrooid ontving haar lioht door twee ramen mei kleins roitjss die door de zoo paars gekleurd waren sii waardoor men nitiag op een lap grond waar en hooiberg stoad en eed varken werd gemest iWtrdt spvo i