Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1897

Ulrecle SDoorweffverblDdlngen met GOUDA WlDterdleost 1896 AaDsevaogeo 1 October TUd vas Greeowlcli r o o G 01 D A BOTTBRDA M 19 98 1 88 8 80 8 87 4 8019 89 I f 19 89 è t 11 4 S U 1 89 18 89 19 88 l St 4 8 4 18 8 90 ItOTTIRDA U 6 O C D 1 9 81 51 10 18 11 60 19 97 1 40 1 44 1 10 a 10 17 lotkrs 8 S0 40 8 10 87 17 8 81 7 8 19 08 19 47 7 10 7 48 8 18 It SOUDA DEN BIAS ZoetermesrKegwurd Yodl bttrg om HAA6 GOUDA 7 48 8 60 9 19 9 4 10 1111 8811 111 88 1 44 8 40 4 10 4 88 11 8 117 18 7 9 98 9 8 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 10 81 1 66 4 8 8 80 9 48 10 48 1 08 04 8 89 9 9 I 1S9 I8 9 47 lO It 10 411 0119 99 17 8 14 4 08 4 S8 I ti 607 488 9810 1010 98 ö 7 80 8 86 9 8 10 1811 18 11 16 11 18 11 18 1 49 8 47 4 46 6 Ï8 64 8 11 7 90 7 49 8 89 8 64 9 64 10 8811 10 M 7 49 8 47 11 80 11 40 4 7 J IJ ÏA7 68I B8 11 41 11 61 08 J l JJ l V 8 07 9 08 11 8 1 0 90 ly 7 i H 8 19 9 1810 7 W 48 11 11 48 W 48 1 10 1 114 17 1 1 8 11 8 89 7 10 8 81 9910 81 U 8 11 48 Ü T K B C H T 6 O ü D A 10 16 10 88 11 88 18 9 8 08 8 89 4 48 8 14 IM 8 09 9 07 10 8410 88 U 6ft 18 94 4 18 a M g g 9 98 10 8410 46 0 4 94 M m 9 88 10 fi9 11 1019 11 ff S 4K 4 87 8 17 8 O l D A U T K I O H T Uoudlu 80 8 87 7 11 7 8 11 99 9 I Nur Imterd m f Stopt WMudag G O ü U A A H Ooid M 87 8 11 9 1 10 7 I e St 8 14 JT 10 1 8 8 17 4 416 7 8 81 10 17 10 8 1 87 t 7 10 10 84 1 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 1 97 8 08 8 0 6 18 6 7 S9 11 07 J AMSTIBDI H 6 O U D A BU 7 16 6 18 9 10 41 9 84 9 88 7 91 8 19 9 14 10 10 8 11 ItJS U M ttovda HeMgws vin masr sMmt ie alal op MJ6 Btift tl Hi eHiirp MdMkndu u BU r w$k Enbwii u Htkaalotp drienundaeke deaidtntom der Hugiche monde Mea zoQ zoo zeggen dat er wfl nieUte en kftn syn tegen het Ter eeoeD dezer cooceasie en dat een der gemeente nieti kostead elec trisehe Terlichting rsu den nieawen weg eeu boDlevard en corso teguiyk Totdoeode oompen ntie ig mft r de rroedachap zal zeker wel OTerwegen of het waaiachgolgke karakter van fianeerterrein len rytoigpromeuaue niet dooreen drnk en onvejlig gedoe van ijlende tramtreioen zal worden loenadeeld ja geheel onmogeiyk gemaakt Het bereiken der böteli van bet itrand zal dbn steeds moeten geschieden via een tramw en daardoor at het comfort der wandelende b zoekere der ait zee terugkeerende baden niet werden gebaat De plannen en teekeniogen zyn nietpnbliek en misschien Is alles wel zoo bedisseld dat de tram orer den oienwoD strandweg een te waardeerend tooi if een metblydscbap teaanraardeo aanwinst Toor de gemoedelyke rast der badgasten wordt Ik betwgfel de mogelykheidde eiicben Tan z lk een dienst te Tereeuigen met die Tan aangeinoam verkeer Toor de doizenden die niet in ddn wagen zitten De branden zyn de taatate degen in Tweote nog tl veelvaldig lirandde den 2en dezer dn boeren hofstede Tan Borgman te Kleine Driene met inboedel geheel af Woensdagmiddag was dit het geral knet de boawmanswoniog van G Maller te Am t Almelo terwyl Woenadagavond het erre van de dames Harwig te Ambt Almelo bewooqd door H Meolenbeld en G J WHsels door hel vuur verteerd werd Niets werd gered zelfs z n er 6 koeien en verdere levende have hg omgekomen Nog brandde in den afgeloopeq n cbt het hurs van Smithnia te Oldaozaal af In de voorhal van bet Centraal Station te Amsterdam zyn twee zelfwerkende toestellen geplaatst waaruit men bg in werping van een twee en een balveceotstak eau perronkaartje Terkrygt De verkoop dezer kaartjes aan bet loket wordt ingevolge dezen maatregelf met 1 Mei a s afgeschaft De vrye toegang tot het perron wordt alidan opgeheven Staton Generaal la Kamer Zitting van Donderdag 2 April De Eerste Esmer beeft aangenomen het handelstractaat net Japan na de verklaring van den minister Roëtl dat in het Japansche tarief het recht op ruwe aaiker is bepaald op het bedrag dat wg wenacbtttn Ook aangenomen de verhooging van het tractement der ambtenaren by bet O M en de kantongereebtén na bezwaren van de heeren Bergman en Kist tegen het stelsel van ver booging naar anciënniteit Daarna behandeld het ontwerp tot oprichting van Kamers van arbeid De beer van Heel juicbte het ontwerp zeer toe als geschikt om conflicten en werkstakingen te voorkomen De heer van der Biesen kwam op het bekennen van vroQwenatemreoht Ds beer Schimmel pen ninck verwaoht ook goede retaltaten van bet ontwerp 1 betreurt hy dat de splitsing in de afdeuliugen niet is behouden en al deelt hy bet bezwaar van den heer van der Bleten De heer Alberda juicht het ontwerp toe en verdedigt de toekenning van rechten aan de vronw Da Minister van Justitie verdedigde de Kamers van Arbeid en verheugde zich in de inatemmiag vooral van de heeren van Heel en Schimmelpenninck Hy verdedigde de rechten der vrouw gegeven De heer Eegout achtte het ontwerp ook noodsakelyk om preventief werkzaam te zyn en het pohliek buiten quaestiën te hoadeo tosfohen werkgevers en werklieden a dt 80 1 ti 8 S0 8 40 HaotdiMht 7 M 8 47 Nieawerketk f 7 8 M Oip a 7 48 l Bottardun 7 7 B6 8 88 g lO 4 5 8 81 t a peU 6 8 8 Nlranrkak 8 14 e n Itooidtwlit 8 11 1 a ui B S7 8 18 ttoudt Ket Bhuic i Mo4r1tip Ue Het ontwerp is zooder stemming aangenomen Ook is aangenomen de suppletoire begrooting van Bnitenl Zak en on n vu laten Shaogai n Londen Nog zyn goedgekeard de ontwerpen betre kelyk wyziging van het wetboek van koophandel betrekkelyk los en ligdagen de regeling van den recbtstoestaod der reserve landmacht overneming der intercommanale tele foooltjnon den yk van melkmeters en d stoomtram De Lemmer J3are Men behoeft schryft de bekende dr D Bos geen pessimist te zyn om ernstig bezorgd te wezen over de toekomst van onze overbevolkte Westerscbe maatscbappy vooral waneer zy daarbg voortgaat zich zelve een graf te delven door baar waanzinnige sailitaire uitgaven Die stryd zal zwasr genoeg zyn maar is een overwinning mogelyk dan zal die zyn weggel d vour het land dat beschikt over iodustrieelen die niet energie en inspanning bnn bedryf op de hoogte van den tyd houden en voor een industrie die gezond en krachtig opgroeit in het vrye wereld verkeer t Is de overwinning mogelgk dan zal die zyc voor bet land welks regeering den aandrang der proetectionisten beeft weten te wearstaan en zijn indoslrie bewaard beeft voor den verslappenden invloed der protectie Voor dat tmd dat zyn havens opefiatelt voorden vryen invoer van goedkoope grondBto£r jn en goedkoope levensmiddelen en dat daardoor de levensvoorwaarden toor zyn bevolking zoo gunstig mogety t maakt Alleen door die omstandigheden zyn da voorwaarden vervold waarop een volk met eenig vertrouwen in de toekomst den wedstrgd met andere volken kan aanvaarden Want alleen daardoor is het haar mogelgk goedkoop te prodoceeren Ëtk volk dat zyn landbouw en industrie door hooge invoerrechten wil beschermen slaat zich zelf lam getuige Noord Amerika dat met zyne machtige halpbronnen op indjstrieel terrein nooit tegen Europa heeft kunnen conourreeren en de schepen voor zyn handelsvloot TOor zoover het deze bezit in Engeland moet laten bouwen Ook van dat atandpunt nitgaande is er voor een regeering nog genoeg te doen om de bescaansbronnen van haar land tot ontwikkeling te brengen en zyn nationale welvaart te bevorderen niet door een onverstandige bescherming die bederft en verslapt maar door de voorwaarden te seheppen waarop landbouw en industrie sich gezond en vry kannen ontwikkelen Het adres van meerderjarige inwoners der gemeente Haarlem waarin den burgemeester dank betuigd werd voor sgn pogingen om door toepassing der wet van X Maart 1815 de Zondagsrust in zgn gemeente t6 bevorderen is in het geheel ouderteekend door 5118 personen Dat van degenen die tegen de uitvoering der wet bezwaren opperden droeg 965 handteekeningen Hierbg dient te wordeo in bet oog gehouden dat deze lastate voor het meerendeel waren van rechtatreeks betrokkenen voornamelgk winkeliers aan wie zich de gevolgen der handhaving het krachtigst zouden doen gevoelen Ëene vrouw van 66 jaar had zich heden voor de rechtbank te Amsterdam te verantwoorden wegens diefstal van een koperen ketel van een uitstalling up de Noordermarkt Het moedertje verkeerde io een treurige omstandigheden Ze was arm en kon de buur niet betalen Om aan geld te komen had ze al haar bed verkocht No was ze bang uit baar huisje gezet te worden en ze had ten einde raad haar toevlucht genomen tot diefstal van dsn ketel dien zy voor 45 centen by een uitdrager verkocht Zy heeft zich den eigen middag bg de politie tangegeven Het O fil vroeg 3 maanden gevangenis De verdediger riep de clementie van de rechtbank ÏD Uitspraak 11 Mei Alles voor de defensie Te Lis bon zette men io 1886 een kanop 11 19 19 18 11 11 11 98 U St 11 49 11 81 8 88 10 99 10 S 10 48 10 4 80 10 11 T I R S A U 11 10 4 11 1 18 J n io 10 17 11J 7 1 I U PSWBHBBËP neerboot op stapel die eerst in 1895 afliep en dezer dagen bewtipend moest worden met kanonnen Het bleek dat de stokken op een verkeerde maat besteld en te zwaar voor dit vaartuig waren Nu maar nieuw t kanonnen gekocht en een nieaw schip gemaakt om de andere te plaatsen I Rede van den heer D de Clercq Gisterenavond hield de heer D de Clercq van Nunspeet voorloopig caodidaat voor de Tweede Kamer van de democratische kiesvereuniging Ons Belaag c op de bovenzaal van den heer A Dam eene politieke rede Te ruim 8 are werd door den voorzitter met een kort inleidend weord de bgeenkomst geopend waarna spr het woord nam Spreker verklaarde heden avond niet over éeo eokel rpeciaal onderwerp te zullen spreken maar hg zou zyoe meening blootleggen over verschillende Eak n en aldus in kennis komen met zijne gaostvetwanten Het begin van spr s rede was een aanhaling uit Beo ËngeUcb ntpport uitgebracht door een kon commiHsie d e onderzoeken moest hoe er oodankt blgkbarje vooruitgang van industrie verkeer en handlel zoovenl armoede heerenbte De secretaris van d ze commissie Sir Frederic Harrison een bekend statisticus verklaarde dat de toestand van voten aan abaoUta drmoede grensde velen hadden niets in bezit en wisten niet waarvan den volg ndeu dng te leven Ën is dat hier in t land wel anders t Antwoord moe neen leiden en dat ia alleen bet gevolg van eeo verkeerd ayateem van egoïsme Het mag niet meer zoo zgn dat een individu alleen om zich zelf geeft de maatscbappy moet allee in alles zyn en moet bloeit door goede burgers Ëeo persoon kan diet voor de gezondheid zyner medemenschen zorgen dat moet dos de maatscbappy doHo jËo zollsu in de toekomst de burgers gezond zyn dan moet men beginnen met totale afschaffing van kinderarbeid Als de staat zich dit niet aantrekt dan zal niemand het goed kunnen en de kinderen zullen ats de ouders worden kreupel naar lichaam eu gw Ëen kind heeft het hoogste recht op spel io de frtssobe lucht maar moet niet als zgnde goedkooper arbeidskracht werklieden vervangen Een ander gevolg van dit systeem is noodzakelyk werkeloosheid Leerplicht kan hierin mede helpen en dat wel op goede scboleo waar niet een onderwyzer staat voor 45 60 soms 100 kinderen maar op zyn hoogst oor 25 Het onderwgs moet aanschouwelgk zyn en practisch meer dan theoretisch opvoeden Dan zyn er nog vele vakscholen ooodig die wel duur zgn maar in den vorm van degelgke bruikbare leden van de maatscbappy woekerrente zullen opleveren Ro om deze bruikbare leden ait de geheele nnatachappg te kunnen nemen moet het onderwyg kosteloos zyn of voor t begin zoo dat iemand aangewezen als eeo helder hoofd door beurzen van Staatswege wordt gesteund Die niet mede kunnen moeten onberroepelyk tegengehouden worden Voorta cal de Staat hebben toe te zien op de Hygiëne Oogezjnde werkzaamheden als spiegels verkwikzilveren sigareomsken e a moeten zoo worden ingericht dat zg niet schadelgk meer zyn of anders moeten iij weg Tegenwoordig wordt overal en in allea de swakke door concurrentie van den sterke verpletterd De Staat moet den zwakke helpen Ën om dit zwak zgn naar lichaam en ziel te beperken moet er gied voedsel zyn dat een elk moet kunnen laten keuren elk vervalscher of ferkooper van bedorven of slechte waar moet Bnn de kaak gesteld worden Eveneens gaat den Staat de zorg voor de kleine kinderen san door voordrachten en door opvoeding moeten de aanstaande moeders in de beginselen der hygiëne worden ingeleid 7 17 8 19 8 81 8 89 6 89 8 10 9 80 8 44 4 18 4 40 f 4 60 4 67 6 04 3 09 4 04 4 88 6 10 7 88 1 10 1 84 9 01 9 09 1 14 sU ge 6 4 7 90 Voorb 6 61 Z Zwve e ZeiF H 17 Onndi 8 18 7 0 7 80 8 9 89 8 n ff 8 19 8 89 9 84 10 1 Dtreeht 8 88 Woardea 8 68 Oudawater 0OBda AKatacdaaO Gndft bat Na komt Spr op het punt Arbeidt Vroo ger bg Grieken en Romeinen kende nen slaven io de duistere middeleeuwen Igfeigeuan in de daarop volgende eeuwen waren er faeere diensten en eindelgk na de Franichj revolutie heeft men beheersching door bezit of vermogao Hierin moet de democratie verbetering brengen an dat wel door coöperatie of samenwerking Het bestuar vsn eene coöperatie wordt niet opgedragen aan de bezitters maar aan manaao van intelligentie wier superioriteit door de anderen wordt erkend Zoo gaat het op verscheiden plaatsen io Engeland In Frankryk Jut bel zoover dat coöperaties van arbeiden bg eventueel dezelfde voorwaarden bg ataatsaanbeitedingea den voorkeur genieten ËQ dan weg met sterken drank weg met oorlog weg met Oorlogsmateriaal wil apreksr tot zyne strgdleaze maken want alle drie vernietigen i en brengen slechts verarming t weeg Zoowel voor oorlogen vao staten onderling ala voor oneeoigbttden tosacheo werkgevers en werknemers moeten er scheidagerechten zgn wier uitspreken gebiedend en beslisBond moeten zgn en die rechte kracht hebben Dan moet er kermen algemeen kiesrecht daar ieder individu belaag by den gang vao zaken heeft ja t moge dan paradox klinken misschien de arme nog meer dan de gegoede want de rgke weet steeds tio e morgen te zullen eten aa de arme kan slechts van de hand in den tand leven Ëen groote verbetering zoo zyo wanneer bet land niet zooals nu verdeeld was En e k moest eep klein stnkja hebben opdat door intensieve cultuur da productie steeg Ën dan er liggen nog 800 000 H A woeste gronden die op ontginning wachten Zal men evenwel dit alles goad uitvoeren dan moet er goed landbouwouderwüp worden gageven en overal moeten er land bon w proefstations opgericht worden Dan zal er geen protectie moeten zgn die toch slechts belemmering en venlechtering der toestanden geeft tarwgl zg het brood luor zal maken Om de kosten die uit deze hervormingsinaatregelen zulten voortspruiten te dekken moeten er zgo ntwr progressieve vermogenaen iukomateobelastingen maar vooral een veel hoogar successieröcht voor erfeciisso in de zglinie Bg het na de paoze volgend debat werdniet gedebateerd alleen werden door de H H Mulder A van der WiUik en B Koster eenige vri en gedaan en instemming met den sprekerbetuigd i Op de vraag van den beer Mulder hoe 6pr dacht over pensionoeering rao oude werklieden gaf deze nog een uitvoerig aitgewarkt verto waaraan hg de besprekiog van ziekte en ongeluka verzekering vastknoopte Penaioneeriug van oude werklieden d w z niet alleen van werkliedeo met de hand maar ook met het hoofd ia een staatszaak voor ongevallen zgn werkgevers verantwoordelgk terwyl voor ziektekasaeu èo staat èu werkgever èn werklieden moeten bydrageu daar beurtelings alle drie oorsaak zgn of kuüoen zyn van opgedane ziekten of kwalen Hierna sloot de Voorzitter met een woord van dank aas den Spreker de vergadering Bultenlandsch Overzicht De jongste berichten uit Athene hebben doen zieu dat de toe tnnd aanmerkelgk verbeterd 18 en dat op het oogenblik geen gevaar meer bestaat voor de dvMstie Doch het minlsMrie Deljannis heeft zgn roem overleefd Ëen mioisterie Salli is op dit oogenblik zeer waarschgulgk De groote iovloed dien Raltie op het volk heeft en dien hy ten nutte van bet vaderland en van den koning aaowsudt maakt de vrees overbodig van eukele Europeesche bladen die het aftreden van den koLiug ten gunste van zgn zoon George in het vooruitzieht stelten 8 18 8 41 9 49 11 10 7 46 4 48 IS 1 49 T 46 9 48 1U9 Het 13 te bopen voor Griekenland dat er geen waarheid ligt in wat de correspondent van de Standard te Athene vertelt dat Grie 7 81 8 86 8 48 1 61 9 67 10 40 1 18 7 89 10 4 8 8 f ro u V 8 18 f 10 18 8 11 8 88 9 8 9 10 10 97 10 6 11 80 6 97 8 17 iM 8 6 9 87 10 4 8 97 f 1 9 47 3 8 84 f 14 8 41 a 10 81 ff 6 47 6 47 7 48 S lt 10 07 10 84 kealaad zich neer coa leggen bg het selfbe tnnr tod Kreta osder waarborg van de mogendheden mits de Tneasalische grens wordt verbeterd ra a w ia bet voordeel ran Griekenland gewgzigd We laten daar dat Griekenland wil bernsten in het zelfbestoar van Kreta ondar behoorlgke waarborgen dat is in allen gsvalle een verbetering voor de Kretenzen en een verbetering die ze aan Griekenland te danken zuUan hebben Maar het zou ons spgteo van do Grieken als zij zioh bereid verklaarden da vroeger met zooveel vuur geaiachte vereeniging van Kreta met Griekenland op te geven tagen betaling eu zoodoende ds Kretenzen te verknopen voor eeo stukje Tbessaliè Zooals men zich herinnert kreeg Griekenland bg dsn vrede van San Stefano in 1878 geen vermeerdering van grondgebied terwgl Bolgarge sterk werd vergroot maar op het congres van Berlgn besloten de mogendheden aan Toikije dringend aan te bevelen een deel van Epirus en Thesaalië aan Griekenland af te staan De Berlijusche conferentie was de Grieken gnostigsr gaaind en wees het geheel Thessalië en het grootste deel van Ëpirus toe de grens zoo loopen van den mond van de rivier Mivrolongos over de hoogste toppen van den Olyaipus en den Pindus dus ongeveer langs den Teertigsten breedtegraad en vandaar den loop van de Kalamas volgen De Forte stende daarin echter niet toe en na de conferentie van Koustantioopel werd op 22 Mei 1881 tosseben de groote mogendheden en Torkge een overeenkomst gestoten waarbg het gebied dat aan Griekenland zou worden afgestaan verminderd werd tot een atukje van Ëpirus en het grootste gedeelte van Thessalië de grans zou loopsn langs de Salamvrias of Pittioi en de Arachthos De Griekache regeering verklaarde zich daarmee tevreden maar de bevolking niet en toen in 1895 OostRoemelië zich met Bulgarge vereeoigde vatte Griekenland de wapens op om te verkrygen wat het eens was toegewezen Dat de blokkade van de kust door de mogendheden de Qrieken dwong tot berusten is bekend Maar sedert dien tgd kyken de liellenen nog altyd reikhalzend uit naar vergrooting vaa grondgebied in t noorden Daarom zou het niet te verwonderen ofschoon wel te betreuren zyn als Griekenland den koop ion willen sluiten Ër zoo trouwens wel geen sprake van wezen dat de mogendheden en Turkije zich daartoe lieten viuden De resultaten van het bezoek van keizer Eranz Joseph te Petersburg vervullen gehael de verwachtingen bie daarvan gekoeiterd werden zegt de Yoas Ztg t De toespraken aan het galadiner gebonden toonen de vredelievende gezindheid en de wyzo waarop de keizers elkander toespraken bewyst genoeg dat eeu overeenkomst is tot stand gefcomsn waarin da verhouding der beide ryken op het Balkanschiereiland is geroeid tot gerustheid van Europa en tot bevordering van den vrede Het Berlynsohe blad wgat er met vreugde op dat Doitschland engetwyfeld de derde in dit vredesverbond ia Hoewel de nadruk niet gelegd werd op de aangegate overeenkomst ia het bestaan voldoende gebleken oit de woorden van den Czaar Deze vriendschap is bevestigd door onregsmeentckappelgke bedoeling en door onzepoging om jstnze volken de weldaden van denT de te verzekeren Waarop keizer Franz Joseph antwoordde Ik zie daarin in uw woorden een oienw bewys van de nauwe vriendschap die ons vereijojgd en die stennende op achting n loyauteit voor onze volken een vaste en onomstootelljke waarborg ii voor vrede en welvaart c Id het Ëogel ch Li erhnis beeft gisteravond de kanselier der schatkist sir Michael Hicks Beach de bsgrooting voor het dienstjaar 1897 98 behandeUnd medegedeeld dat het afgeloopeo jaar een voordeelig saldo hee t opgeleverd van £ 2 473 000 terwyl voor het nieuwe jaar do uitgaven geraamd worden op £ 101 791 000 en de ontvangsten op £ 103 360 000 Ër zoo dos een overschot zyn van £ 1 569 000 maar in overeenstemming van de onlangs door den minister van marine Goscben aangekondigde politeik ia het Toorneraeo de bagrooting van marine te verheogen met £ 500 000 Wy hebben zeide de kanselier zorgvuldig de stelling van Groot Britannie nagegaan als de overheerscheode mogendheid in Zaid Afrika en besloten daar de garnizoenen te vermeerderen Deze maatregel Is echter niet van agressievsn aard Onze bedoeling is de verplichtingen die wg op ons genomen hebben is eene grootere mate na te leven maar wij verwachten dat anderen betzelfde zullen doec De uigaven daarvoor beloopen £ 200 000 Sr wordt eene hervorming van den binuenlandschen postdienst Voorgesteld Engeland al aan de Wereld Postuoie voorstellen het port voor brieven naar bet buitenland en de koloniën te verlagen van 2V pence op twee penos Door dit alles sal het batig saldo worden verminderd tol £ 500 000 welke som aal wordeo besteed ten behoeve van het onderderwgs in Sobotertand en Ierland en voor het bereiden van eea waardige ontvangst aan bezoekers uit het buitenland en de koloniia bg golegeokcid van de jabileMt feeiteo Hareoart verklaarde zich met knwbt te sollen verzetten tegen een staatkunde welke verlaging van de belastingen weigert ten einde geld ta krygen voor agressieve bandelingen in soidAfrika Chamberlain antwoordend verwierp met klem een loo gsvaarlgk en weinig vaderlandslievend betoog als dat van Harcourt Onze staatkunde bigft die ze was Alleen de omstandigbedeD zgn veranderd Wy verlangen den vrede evenzeer te Hareoart maar de Transvaal heeft zich op niet te billgken wgze gewapend althans indien dat voor gewone defensieve doeleindeo zou moeten strekken Is het agressief de gewapende mocht te veriterken met een brigade artillerie en een regiment soldaten Ëen aanval van Courtney afwerende varkloarde Balfoor dat de troepen eokel uit voorzorg wordeo gezonden zonder eenige agressieve bedoeling De regeering zoo vyandsIgkheden met da Transvaal niet enkel als een nationale ramp maar ook als een ramp voor haar party beschouwen Na het ontvangen van een telegranm van generaal Weyler naar luid waarvan de vrede in het westelyk deel van Cuba hersteld is heeft de Spaanache koningin het besluit tot invoering van hervormingen op Cuba geteekend Onder de sedert Maandag weder in voorjaarszitting vergaderde Departementale of AIgemeenec Raden van Franktjjk zga er als gewoonlyk enkele die bun bevoegdheid te hoiteo gaan door sich te bemoeien met de algemeene zelfs met de baitenlandschepolitioki door bet nitspriiken van wenschen io den vorm van resoluties Io vier van die Raden werd een adres aan de Fransobe Rpgeering om een einde aan den oorlog te maken voorgesteld en tevens eon adres van sympathie en aanmoediging aan de Grieksche Regeering In de R den van Nord eu Yonne werden beide adressen verworpen in die van Rhöoe en Somme werden se nog deftig naar een commissie verwezen Gisteren had de minister Hanotanx betreffende den toestand in het Oosten een langdurige conferentie met president Faure Loidens berichten olt Melilla ataat deFransone geneaaal Curri met drieduizend man aan de grens van Marokko terwgl twee escadr as Fraoeche crvalerie reede het Marokkaanscbe gebied van den kabylenstaui Ben Hajin bazet hebben Het eheele grensgebied tasschen Oran en Melilla ia in staat van oorlog Koningin Victoria is oit Cimiez naar Londen teruggekeerd Sir William Harcourt heeft Dinsdag te Abertillory in Monmootshire oen rede gehouden voor zgn kiwiere Over de bnitenlaodsche politiek van de tegenwoordige Regeering sprekeode zeide hy dat lord Salisbury de ongelukkigste 00 onbekwaamste minister van Bu tenlandsehe Zaken is dien ëo beland ooit gehad heeft In plaats van de wet voor te Bcbryten aan Europa liet hy zich de wet voorschryveo door de andere Mogendheden en dan verkUarde hy aan de natie dat hg niets doen kon Het Ëuropeesch Concert heeft tot gevolg gehad den oorlog tusscgen Griekenland en Turkye Als men Griekenland had toegestaan Kreta te annexeeren zou er geen oorlog gekomen zgn De liberale partij had mets oitataan met het beginsel der integriteit van hot Turkscbe Ryk De Britscbe Regeering heeft kan de Europeesche Mogsndhsdeu het voorstel gedaan om de blokkade van Kreto te verzacbtfn teo einde den toevoer vao levensmiddelen te vergemakkelyken Het antwoord der Mogendheden op dit voorstel is nog niet bekend Ëen sterke Ëngelscbe afdeeling vrgwilligers vertrok gisteren uit Londen naar Griekeolaod De Grootste en Nieuwste SorteTing HEEREIT DASSEN vindt men bg A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Imsterdam APEIL Vrkn 98 97 104 841 84 8 W 1V 6J i 97 9 98 103 68 61 H 18 i 106 96 84M NlDOliXB Ctrl Ned W S if dito dita dito 8 dito dito dito 8 HoNOil OM Goodl 1881 88 4 Italië XnsctiriJTing 1868 81 5 OoSTENft Obl in papier 1868 6 dita ia zUrer 1668 6 PoBTDOAL Obl met ooupoti 3 dito tielut 3 BusuSD Obl Binneal 18t4 i dito Geeou 18S0 4 dito bii Botlia 1889 4 dito b Hope 18811 90 4 dito in goad leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 Spaihb Ferp I loliuld 1881 4 TCBUU Oepr Conr leen 1890 4 Gflo leeninft eerie D 6eo Ie oilg eerie C ZuiDArÈ B r v obl I89 i Unico Obl Bail Sell 181 0 6 41 100 9i i 680 996 10 64 i lOOV iot 146 58 99 97 133 lOO j 74 26 II loiv 804 6 100 68 64 160 981 6 76 10 101 100 lOO a 169 168 loo v 437 109 10 18 103 70 107 8 187 813 106 106 103 103 116 119 39 118 Vixuiiiu Obl 4aiibap 1881 A tl Dui OUi elioli 1896 3 RorrUDuc 8t d loea 1814 s NlD N lifi Headelar und Anindeb T b Mö Ceitifiraleo DaliMaateohiippij dito Arn Hvpolbeekb paodbr 4 GaltMy der Voreteol uud Gr Hypolbeekb pwidbr V ffederUadeoha bank aaad Nad Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandlir 6 Kctt Hypotbaekb pandbr 3 Utr Hypotbaekb dilo 3 OoaTINi Uoil Hong bank aand RL ali Hypotheekbank pandb 4 AiimiA Ëquit bypolh pandb 6 Maiw L U Pr Liau oert 6 NiB Holl IJ apoor g aand Mjj tot Kipl 8t Spw aan 1 Ned Ind Spoorvegm oand Ned 2uiil Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 liujl Sooorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid lUI Sp mij A H obl 8 Polis Waraohau Weeuen aand 4 RoeL Or ansa 9p r Mij oM 4 BaltiBebo dito aand Faatowa dito aaad 6 Iwang Dombr dito aand 5 Karsk € h Aaow Sp kap obl 4 diio dito oblig 4 Amiiici Cent Pao 8p Mij olil 6 Cbio k orth W pr C t aand dilo dito Wm St Peter obl 7 DenvflTb Rio ïr Spm eert v a Illiaoia Central obl in goud 4 I onieT fcVaabfttlBCert T aaad Mexico S Spw My Ie byp o 6 Mils Kanaaa 7 4pot pref aand N York Ontoaiofc We t aaad dito Peoa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn Si Maait obl 7 Va Pao Hoofdltjn oblig 6 dito dito Line Col la hyp Ot6 GANiDjt Can 3outh Cert r aand Ve C Hall liNa leh d o 0 Amaterd Omnibua My aand Kotterd Tramweg Maatt aand Ned Stad Amiterdam aand 3 Stad Bolterdam aan 3 BuolE Stad Antwerpen 18 7 i Stad Bruaael 1886 8 HoüO Theii Hegullr ieaelliieh 4 OoaTESE Slaatiloening 1860 i K K Ooit fl Gr 1880 8 Sfakje Stad Madrid 3 1868 Nis Ver Bei Hvp 8pibl eert ADVERTENTIEN Aan allen mgn hartelgken dank die mg dezer dagen big ken van belangstelling geven bg de hooge onderscheiding mg te beurt gevallen ö 8TJIAVËR Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en met het overlgden onzer geliefde Dochter en Zuster FRANCISKA GËRARDA betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam V W D SCHENK Velp by Arnhem 30 April 1807 TE PARUS Zenden gratis nfranco het prachtig seillustreerd IIK IIM mal nederltndscnen of fransoben tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgskomea modellen voor bet Zomeraeizoon tob kleoderen hoeden enz voor beeren damet M kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa I JULES JtLUZOT S C PARIJS St l Tu lUdan wolira ii ufaxiiM itoffra likeD enz Dz wordea OTenoaiif frftDco toegezonden doob men geilere datfToor de Boorten op te geren en ongereer d prijzen te bepelen Olt allnun berat teTenz de inUehtlagM welke Toordegoede en prompteoitToeriüfea 4ir beetelUnfen benoodlgddjn BttMlingtn oom iff franet tn htöftr wo den met eene rerfaooglng Ttn 5 0 0 tirtuut trmU uitril ma iKktmtntt ntkUn i all rCeaom ewi mdarUmd uu Mi UaipL M Uanten hebban geme fotmaUtaltaB nor da Inklaring of anderalnta te Terrullaia iuAiru ritxpimtlMlê f llm 4ul süfé m iUmu daarmede belaat li BEKKOONDUETÜOUÜËN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLI S Q uina Laroche H Staalhüudende QiUlaa Larocbe i de me st kraelitto veniterken4 KINA WIJN Aanberolen door tal van binnenen buitanlandsche Oeueeeheerea Verkrggbaar in fleaschen it 1 90 en 1 00 GIGARETTEN TEGEN iSTHlA De inadtmiug van den rook dezer Oigaretten geeft den Igder aan Aêthma terstond verlichting In Etui 80 en 59 Cents Salmiak Pfistilles Ken algemeen als goed erkend middel bg Hoeêt en FfrAvur Ae fl oplossend en verzachtend Prgs i er tieschje 20 Cent KaïifiuKN HoLM Hofleveranciers Zeüt Depöi te Gouda bg den Beer A H TëëPË Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar FRANSCHE STOOMVEEVEEU Ghemlsolie Wassokery Ti H OPPËKHEIMEIt 19 KruiHkail Botlerdam Gebrereteord door Z M den Koning der Belgen UooMdepat Toor QOUDA da Heer A VAN OS Az Speeialiteit Toor het atoomen en rerreafan alle Heerenen Damezgarderoben alaook alle Ieren Speciale inrichting voor hei itoomaB vai plucne mantelz veeren bont enz Gordysen tafelkleeden ent woiden naar de ieuwzte en taatate methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onschadelgk voor de geaondheid en volgene etaal bewerkt TANDARTS E CASSITTO Torhiiarkt 171 uooda van 10 tot 8 uur behalve ZONDAOa en WÜBN8UAQ8 voor middag Kliniek en Polikliniek voor OBSTtSTHME en nwmMBCOiMaiB Hpreekaren dagelyka van Di Z a Gratis Spreekuren Maondag Wotnidag en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A CBVti GmeethtevDireciêur Wie zeker zijn wii d Echto Eikel Cacao te ontvangen teeamM gesteld m na vele proofaemingen in don handel gekotnco onder de naam dn uitvinders Dr Hiobaella vorraardigd op do beste machines in het woroldberoomde 6tabblissoraent van Oebr £ StoUwerck te Kouion Itclw J r n2ie aeII $ Bikel e actio in vierkanten bnaaen Deze Eikel Oacao U met melk gekookt eene uogename gezonde drank voor dageiykseh gebruik een 4 2 theelepeli van t poeder voor een kop Chocolat Ala geneeslracbtige drank by gevU van diarrhea iledits met water t gebnilkon Verkrligbaar by de Tootnunit B HApotfieken ens Prik ItJ ftalkw TIM e 0 90 ft 0 35 OaaerulTorttgenwoordiger vMr Heder land JuHut MattenklyK Amoterdam KalverAraat 103