Goudsche Courant, maandag 3 mei 1897

Maandag 3 Mei 1897 36ste Jaargang No T261 mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatrt na 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeKboTlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWAlUi G HoUandsohe nitgaTe met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke geTolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend ïan een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bediag ook in postzegols D in Ikon boekhandel in Holland isdagelijks ook des ZONDAGS geopend 6 Album portretten met 2 Proeven 1 150 P VAN DKR WAALS Floweelen Singel SS i bg de Tiendeweg Agaatanr bg de Firma Wed M SMi W teeenda Qoada Snik tu A UUNKitAl k KOON Firma J HOEFFTCEE Za Breeëtraa $ 9 Moeiden POSTERIJEN N S Pi s fr a fi E H Lijsten der Zomerdie stregeling 7 i n iO cent TerkrjjgbMr aan het POSTKANTOOR ot by de Besteller te ontbieden De Direetenr Tan het Postkantoor VOKSTER Mevroow HOEFFTCRE bericht dat zg te oonsnlteeren zal zgn Toor Dames in het Hotel DE ZALM bjj den Heer VERMAAT DISSDAG 4 MBl Tan morgens half twoMlf lot aaTonds rj uur en WOMSSDAQ S MEI ran s morgen 10 tot s middag 5 ur tot het aanleggen Tan UeenbmgeU JHreukhanüen Buikaordels Elaatieke Kouten Corsetten op maat die borst in maag irglaten en geen onaangename drnkking terooreaken en reehthoudende Cortetten ook Toor kinderen dia de Terkrommiug tegenhonden Voor Damea elke ongeeteld zgn ui ly gaarne aan hnis komen Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v m II I van Schalk Co geTestigd te Gmvenhage Hepplertlraat 9 en 9 nabg de Regentesselaan HOFLETERANCIEES Tan Z M den KONING an BELGIË Indien gij hoe t 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Eitraot 1sj £ ElLI A lSr the FLACONS Tan 40 Ct 70 Cts en 1 Teftrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H va MILD Veeratal B 126 te llouda A BüUMAN Moordrtdit LJ O RATELAND BoaUep B T WIJK OudtmiWr M KOLKMAN Waddin n een Rjjke kenze Frangctu Corsetten en ook Zitgler s Horlogeveer Coraetten doel matig en fraaie Torm Tan af ƒ 1 7S Firma J HOEFFTCKE Zn Breestraat 9é Leiden MAATKNIPPEHÏ door JOB STAALL duidelflke beschriJTing met 67 Toorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen Tan Japonnen enz kaa leeren Reeds duizenden met snoces in gebruik De schoonste aanboTelingen Tan particulieren als Tan deskundigen Prijs slecht 1 50 by Mej POORTMAN te Naddmijk WÊT De van Oudsbekcnde ECHTE en WEUEUDBEUOEMDE DEVENTER KOEK i iMoan QeurlKite en fltiute aller Kutkaoorten De OUDSTE FABBIEK op dergelijk gebied ELOFMAN BAERSELMAN Oroote Foot is Tetkrggbaar bg J VERW EU Markt AA MBESTEPI MCT Op troeniOag 3 Mei M899 zal het College Tan Heeren KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Nedl HerT Gemeente te Maaêtrecht trachten aan te besteden Het Fotografiscli Atelier STUOIO Eea Herbouw der afgebrande l erk met Consistorie te Haastrecht wm Bestek en 4 teekeningen zgn tegen betaling Tan $ per stel te verkrggen bg de Boekhandelaar J vi BENTUM ZOON te Gouda Inlichtingen worden reratrekt door de Architecten F TAN D a 8TRAATBN H J NEDERH0R8T Ja amid a April 1897 Opka PUIKE O UDE SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NIGHTOAP Verkrygbnar bij M PEETERS Jz N B A 1b bewijs vau eohtheid U cachot en kurlc Bteeds voorlien V8U den nauD dor Finns F HOFFB C3 0 CLc3 scIbi © TELEPHQON MAATSCHAPPIJ Aanmeldingen tot aansluiting worden aangenomen aan het Kantoor der Maatschappij A 3HTER DE VISCHMARRT Met het oog op de spoedige opening van den dienst is onverwijlde aanmelding gewenscht Het abonnement bedraagt slechts 40 per jaar terwijl geen kosten voor aanleg worden berekend DE niRECTlE Gouda 27 April 1897 Failliet Heerenconfectieü De curatoren in het Faillissement LIPPMANN H5SER te Berlin zgn besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige d en een uitrerkoop te houden zooals nog nimmer heeft plaats gehad alles zal Terkocht worden ÜO a 40 procent beneden fabrieksprgs De Tcrkoop heeft plaats Tanat jrOBJ¥SZ 4Cf IPBJiindezaal lan het 1 Hotel DE PAUW Markt Gouda De Heeren Jougeheeren en Kinderkleeding i n alle voor dit Voorjaar en ZomerseizoeD vervaardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen Men haaste zicti dus van deze nooit meer voorkomende gelegenheid te profKeeren 1 Om tot een denkwgze te komen tot welke fabelachtige prgzen de goederen Terkocht zullen worden raadplege men onderstaande PRIJ8NOTEERING 24 9001 f 12 75 21 1Ü 50 19 50 5U 17 50 8 50 28 15 12 50 4 75 20 9 75 23 12 50 18 50 11 12 50 1 6 50 tan a 1 2 50 KAMGAKEN GEKLEEDE COSTUMES onoTertreibaar t JACQUET COLBERTS IfANTAISIE COSTUMES in duizende dessins nieuwste genres Satinstof Jacqnet of Colbert 1 CHEVIOT echt Tan klenr DIAGONAL Jacqnet of Colbert Costumes DEMI SAISONS nieuwste genre en model Jongeheeren Costumes halTC prijs nieuwste dessins en genres Kinder Costumes Concnrrentie nmogelgk TOor de balie prgs Duizende dessins Heeren en Jongeheeren Pantalons LÜSTKE COLBERTS geheel gCToerd echt Tan kleur CHAMBRB CLOACKS TOor den haWa prgs Bijzonder Testigen wg de aandacht op de prachtige Collectie Communie Costumes met Pompbroeken Tan af 5 50 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen t 3 50 Toor 1 75 2 50 Toor 1 25 HP SLECHTS 10 DAGEN pf Hotel DE PAUW Marht Gouda Hoogachtend De Curatoren in bet Fsillissement LIPPMANN HOSËR MAQOPa Tan 16 pCt tot U fCt EiwUm BouiUonhoudenile SOEPEN lv£s g g i s DBo u illoan in CAPSULES zjjn lerkrggbaar bg de Firma T CBEBAS Gouda Vior engros bij PAUL llOIVI I Amslerdaffl o X foorhurgwaM 9t Om te vertwijfelen I heeft zeker reeds menige Dame uitgeroepen wanneer er aan het moeiiyk lastig TerTelend tgdrooTend hniselgk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt Tormeden wanneer men het TeeWuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeuiging en Dnitscbe HuisTronwenVereeniging Berlgn aanbcTolen de vertrouwbaarste bronnen Toor rrouwelgke handwerken Magie Weaver 8top Appiraat bezit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in hnis TOorkomende Stopwerken aan Kousen Linnens etc niet alleen spoedig maar ook praehtlg gelljl l nieuw geweefd nit kan Toeren Prgs met proefarheid en handleiding fl 2 00 onder rembonrs zending Eenig adres Verzendhuis Merkur Commandit Maatschappg G SCHCBERT Co Amsterdam N i Voorburgwal 258 XLIo Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids boTattende DAMES en KINDERMODES beneTens HANDWERKPATRONEN VIEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN KDHHER In ieder w tekêt Kwarte platen moOekrouiek feulUeton enz su L76i 8 0 l 0 S 0 lo Uilgsve loador jskl pUlen mol 3 snijpalr n 3 grooU gikoiple pjtr Per 1 ars I 881 p post 1 6 e all de Ie itg mat daarenboTen gekleurde platea Se i Ie Ugekl pl en 1 bii g n p bg het 6e no bij hel 60 no 1 gekn p tr o kaan Ua S 0 S eea mkleard iraaie kaiidirsrkpatrooa PBOEMIER Ei pIsPECTUS ALOI UitgsTS Taa QEBB BELXNFANÏE te Orar aha Wigaastiaat 100 101 BINNENLAND GODDA 1 Mei 1897 Het ondersoek ran het water dar Waterlöidiog had gedareade Afril het Tolgende reaaltaat 3 April 8 2 Mg permaig kalicni par 1000 cc 17 7 6 Aan het postkantoor Gouda ao de daaronder resBorteereade hnlpkautoreo werd gedurende de maand April 1897 in de Rgksp08t paarhaDk ingelegd f 8050 33 terngbetaild f 7446 64 Het laaUle door dat kantoor uitgegeTCn boekje draagt het nummer 5389 Da heer Mr C J E Graaf laa Bglandt lid lan de Tweede Kamer der Staten Geoenal ut naar wg TerDOmen bebbeo door bet comiti dat hem iu 1894 candidaat stelde bg de aanslaande Terkiezieg iu het diitriol Gouda opnituw worden aaaberolen Gisteren is door de alhier gestation neerde rgkekommiesen Eras en Eogelman bekeuring ingesteld tegen zekere D te Goadeiak wegens het ongedekt Tooihanden bebbeo rao een ToorToel verscb balfsvleesch Het fleesch werd door ben rerbeurd Terklaard en inbealag geuomeo By het gisteren is VGrareohage gebonden Akte eiaaien lager onderwgs is o a geilaagd de heef J C A Zitwiog alljier De off Tan ge Ie kl E J Kübne chef van bet militair hospitaal te Scboonhoveo is oiergeptaatst bg bet militair hotpitaal Ie Leiden Een Trg groot ongerief trof Zaterdagnacht ééu ingezetene ven Zereubuizen toen bg des nachts Tan ds Goudache feeaten terugkeerde en haaat zgu huis bereikt bad Bg een omdraai raakta bg met sgn wagen te water Zgne znater spreng uit het Toertoig en midden in de tochUloot een andere geraakte tol oaer sgo knieën in bet nat terwgl de bergder en zgn echtgenoot bg tgds deu wagen rerlaten hadden Hst paard werd toagesnedeo de wagen kreeg aaerg het meisje werd gelukkig gered doch de tocht naar huis moest te roet worden aacTaard Te rerwouderen is bet dat er geen Terdere ongelukken plaats hadden In de Woecadag te Ouderkerk e d IJsel gehouden raadsTergaderiag is met algemeeoe FEVILLETOIM EEN WARME DAG De g witk tkte muren rol blftuwfl tintto warea behangen met verkoopbiljetlea toI groote zirsrta letten en achter in het rerlrek itond een lomp biljart met zakkea uit ta rusten van de ruira behandeling op d n laatateo marktdag onderroadao Ë6D benaBwde vrarma tucht vernengd met drankgeurea biog onder da lage Eoldering waarlangs aane horde rliegen kuierde wier gegons de geUgkaraer vnlde Hein Foot baatalde aaa de dikke pokdalige waardin twee glaasje kUre Uè dat smaakt as het zoo heet is uiile Fumme iJD Totteu mond met dei behaarden rug van zyn huid afvegend We sellea der nog maar eentje nemen Wacht baas I Dece ailroep was foor Mn aageren hond beatamd die op da tucht van het ▼ leatoh naar binneD was geslopen en met groota Viterige oogen de tong uit den bek hangend naar den mand keek die op den grond itond Fnmme sooide hem met zijn pat en bet beeit rerlween met uaeBsnelheid Een tweede glaasje werd gedronken Komaan ik mot weg want de baaa zal al naar me staan uit te kijken zeide Fumme waarop hij tiet Tolgen anden het ku m weinig schelen w t h H t want ik gi ran m nn4 ka etemmea herbenoemd tot lid n heï armbe iaar de heer A Vonk Noordegraaf De nitalaf tbd deo ergistereo gehoadeo wielerwedstrgd Alfeo Koodekerk Alten ii als Tolgt 1 Luibeo t d 1 u 1 m 47 eeo K BB Beo Boskoop tgd 1 o 1 m 50 eec Maarachalk Boskoop tgd 1 u I m ödsec Mea êcbrgft odb ait Reeaw k dd l Mei GisterenaTond omstreeks 8 nar brak er braad nit ia den Tempef gemeenle Zwammerdam bg de wed W Verwey de schjur en hooiberg ia verbrand bet ree ia gert d bebalre MD katf met behatp vaa de brand pait van Zwaamerdaoi ïa de wooiog gespaard gebleTeu alles was verrekerd ooraaak oubekatid Aan de aFrankfarter Zeltiagc achrglt meo Daar aanleiding vao bet beaoek der KoaiiigiQnen aaa Amiterdam o a het rolgeade Oeestdrift voor deo ptrsoon van een Monarch dio oog Diet op boiteagewooe daden wyzeo kao kan licht belacfaetyk ja zelfs walgf lyk werken By mij kwam deze gewaarwording tbaaa niet op eu wel daarom niet omdat al deis jabel eim liefelük in haar verttchyning werkelyk sympathiek jong meisje geldt Het volk beicbouwt de jonge Koningin sIb het ware ala sgn kind en en men aon daarom van een omgekeerde patriarchale verhouding konnen sprelÉeD De Koningionen hebben gistere noch tend om 9 nar Amsterdam verlaten Zoo la HH MM gfkomen warea zoo verlieten zy ook de hoofdstad Weder waa eene ont loare menigte raenscben langs den weg van het paleis naar bet atation samengestroomd Op bet perron dankte de Regentt s dea bargemeester voor de vele en velerlei blgkeD van liefde en gebecbtheid ook dezer dagen weder door de borgery hatjtotf HB MM hebbeim a f 2000 aaa dea barge meester ter hand gelegd voor de algemeeae In den voorzomer van 1898 zal ta Amsterdam eeat Nationale Tentoon steHing voor Nataursport Dierenen Plaotenleven gehoeden worden door het Kouinklyk Zoölogisch Geoootscbap Natara Artis Magiatrat Het doet der tea too o stelt iog is de studie en de kennis vaa het leven der diereo eo Planten Biologie te bevorderen Zy lal hoofdzakelyk gewyd zyn aaa de in Ga je van je renten leven P vroeg Poot vNee zoover beb ik het nog niet gebracht maar ik denk er over naar Amerika te gaan als ik wat centen heb daar kan je nog geld verdienitn Vraag bet maar aan Jan Trouwboret die lyn broer rijdt er na met d vier Hein Poot schudde het hoofd van verbazing Jongens jongens die mot za hebben Daar Pumme ar niet aan dacht te betalen voelde Hein Poot in al v a takken of bij nog niet ergens een paar losse dubbeltjas had maar belaas neen en hij was wel genoodzaakt het zakje met geld te voorBchij a te ha en Onder tafel maakte hij het open maar zoo in het geniep kon b het niet doen of Fumme hoorde iets rammelen en zich over tafel baeobuigend zag by het doffe zilver Verbazend jij hebt ze ook van tien en van twaalf Hoe kom je daar aan Ken erfenii gehad P Z gQ dom slaperig gelaat werd wakker en hij zag begeerig naar den scbat tNu dat is niet van mg het hoort an m n boaa zeide Poot fNou neem een andor in de mBÜng maar m niet ik weet wel dat je wHt centen hebt opgepot Daar kan wel een slokkia op ovarsobiatoo zoo o kale jakhall ben je toch niet Om sün fattoen op te bendes liet Poot nog twee glaasjes komen en tertrjjl hij door den drank vertrouwelyk geworden vertelde dat hg ging trouwen en dat deze tweehonderd gulden dienen moesten om da meubelen te koopeo kwam de magere hond weder binnen en ilenrde zonder dat Fnmme het Immerkta aaa stak vlaaaeh oit dan mand waarna hi j Nedarlaod in het wild voorkomende of gekweokte planten en dieren Staton Qeneraal u Kaubk Zitting van Vrgdag 30 April Aan de orde was bat ontwerp tot beraianiBg der belastbare opbrengst vaa gebouwde igendornmen Oe beer Van Nispen tot Panaet aa drong aan op een gelyknatige toepassing bg de sctuiiing van boevea De heer Van Lynden eveaeeos terwgl hg ten Eeerste wanschte dat door een wyaiging van de wat op de vermogeaabelaitiog de factor van vermenigvaldigiag voor de waarde van gebouwde eigendommen aou behouden bigven op 15 en niet verhoogd zou worden tot 20 Qa heer Bultman bestreed den heer Van NipKeo Da minister van FinanoÜn betoogde ds waoioheljikbeid van bet ontwerp waardoor veel ODJuiathadea in da vroegere schntliogen lullen vervallen Dat de wet op de vermogBBsbelasting moet gewyzigd worden voordat de attkomatao dezer heraianing in da kadastrale leggors worden opgenomea ia aea aiioma een volstrekt onvermgdelgke zaak Hij behoeft daaromtrent geen belofte af te leggen Het ontwerp werd aangbnomeo Bvenewr als met i8 trgea 1 stem betontwerjji tot staat beboasohiog te Kootwük na een kotl bat Itttscbeu den beer Van Nispen en dan minister ioagelgks het ontwerp grondHeasden Oosterbont eo dat betreffende het Birgitlenklooster te Uden Naar aanleiding van eene interpallalia an den heer liahuaaeu over de bestemming aan de kostbaarhadea vao Lombok te geven heeft da minister van k tomen verklaard dat wat daaronder van bistoriscbe beteekaoia of van konstwaarda is in een museum zal woideo geplaatst De Kamer is tot een nader te bepalen dag niteengegaan Door de Liberate Unie is bet volgende sohrgven g ricbt aan de bestaren der kiesvereeoigtDgen leden der Unie Nn de verkiezingen naderen komen van veascfaillende aangealoten kiesvoreeoigingeu verzoeken bg ona in om steun hetzy in dea vorm van tegemoetkoming in de verschillende kosten betzg door bet doen optreden van prekers Beperkt ala wy zgn in onze geldmiddelen zal deze stean niet overal kannen worden ver leend in die male als ook door ons zou worden verlangd Reeds daarom zal het onze roeping mpt den staart tussoheu de poolen verdween irBlyf je nog tang in de stad vroeg de alagerskneoht onvcrsohillig Xeen ik ga met den trein van aoht uur weer naar hoia antwoordde Poot fWeerga het ia al half zes teids Pumme op de klok ziende Nu atjuus tot ziens Zg stonden op on namen op straat nog eens afBoheid van elkaar Nadat Hein Poot do belletjes had gekocht die h bij zgn geld bergde waa het coo langzamerhand tgd geworden om naar den trein te gaan Hij waa door den drank haal vrooljjk gestemd en liap al fluitend door een lange breede straat in het middes beplant met eene rg kwgnenda notenboompjes en aan beide zijden bezet met groota grgze huizen dia zich duidelijk afteekenden tegen een helderen klenrloozen hemel beeaitid met vlokkjge wolkjes die de ondergnande zon met een tlamkleurig rood verfde Jnist toen Hein Poot het station binnen stapte kwam de trein met zgn vurige roode oogen in de verte mat dof geraas aanrollen Da deuren van de wachtkamers werden opengegooid en de reizigers drongen haastig op hot perron eo stootten elkaar op zyde alt vree van gaan plaats meer te vinden Hein Poot die tn een vollen wag ti terecht kwam bad DÏat geiiea dat ham iemand rakelings voorbg was geloopen die veel op Pumme geleek Met baaatigen atap volgde Poot dan weg naar het dorp die aan woeracgden beplant was met jonge popels tusachen wier bladeren de avondwind als een rilling heenauiade Andffs koorde men gaoB gelald daa het laagiaam antcmig gtkwatk dar kikvotaehsn zgn bg bet onderzoek der aanvragen mei omzichtigheid te wark to gaan Bovendien zal het bestaar dat in de eer t plaats rekening heeft te honden met de basliasieg der algemeeoe vergadering van 14 November 1896 er prgs op moeten stellao dat bet to eliobt zg omtrent den caBdidaat die gestald is of zal worden gesteld Onze oi anisatia brengt mede dat bat bestnur der Liberale Unie zich waar adviea niet wordt gevraagd van inmenging onthoudt bg do keaze der caadidaten door de kiaevaraenigingao Toch spreekt het wel vanMlfdêt de Liberale Uniec als zoodanig allaaaaandta kiesvereeaigingen eteua ral kunnen verleeneo welker candidaat geheel ia den geest zooals dezerzgds herbaaldelgk is ontwikkeld niet enkel instemming betuigt mat de strehkiag nn het geheele Hervormiogt programma naar ook met volla ovartaiging de orgenite arkenl van de in het Prc raraaa ran Urgantiaa genoemde maatregelen Wat onze gedragstga in bovenbedoeld optiohk bg berstammjag zat zgn intlen wgzoonoodig u nader mededeelan Wg hebben gemaand hat bovenstaande raads no la uwer kennis te moeten brengen n voegen daaraan toe dat het aanbeveliog vardient de aanvragen tgdtg ia te zandaa daar vaak briefwisseling ook met sprekers ovar jd en plaats aan een door ons ta namen baslining moet voora un Onlangs besloot de koek en broodbakkan gezetlenbond te Delft Igsten ta doen rondgaan onder de borgerg met verzoek haar gevoelen ta doen kennen over da afsebaffiag van dan nachtarbeid Deze tgsteo bevatten no ongevaw GOOO bandteekeningan vóór de afsebaffiag De patroooa zgn er meereadeals vóór maar vreezen de mededinging der dapothooders die s morgens reeds verscb brood ontvangen van bniten de gemeente gevestigde fabrieken Op 15 April jl heeft zich te sGrarenbaga hg een ingezetene vervoegd eeo man dia zich noemde Beinrich Hendricks Hy gaf voor to zgu geboren in Frioatand nabü Harlingaa ta wonen te Oldanbarg en op 14 April 1897 to Rotterdam to zgn aangekomen mat een koopvaardgsebip waarop hg ataarman waigawe Ongeveer 42 jaren min of mear gezet blond grgzend Hg spreekt gebroken Hollandscb goed Vlaamscb Doitsoh ar £ nget oh Bg een iflgezatene gaf bg voor dat zga kist voor hem geschenken van zgn broeder bavatto die to St r ais woonde Dia getchankan baatonden nit 25 kilt ram koffie aniker en zgde Hg gaf btjiken werkelgk te St Lonia ta zgn geweest in de donkere slooten In de verte onder den inktkleurtgcn hemel waaria een enkele ster met diepen gloed schitterde sliep liet dorp en Hein Poot die voortdurend z n zak met geld betastte zag de weinige gele liohtjes der huizen at groeier en grooter worden Nog een klein kwaitiertje eo hij waa te hoia naar op eeoa voelde hg twee groote handen aan s n hala die tgn strot dichtknepen als zat hg in een aohrotf De orerrat geschiedde zoo sobielgk dat bg er nieta van begreep V n hoofd dreigde te borsten en hg viel als een meelzak op den grond Uet zijne uitpuilende oogen zag bg iemand ow ziob heeobuigen bet waa Fnmme en een kreet oat snapte aan zgn aaamgeperste keel die de kalf sUpenda koeien in hat velit deed opsokrikkeo Een der beeaten stond zelfs op eo kwam net sun plomp n atap naar den aloot toe aan ijso raad bleef hg atèan en keek vol nieuwsgierigheid met lijn groote domme oogen ia de daistemis Pamme hield Poot nc slechts met één hand aan da lt vaat met de andere betastte h rgn zakken De boer begreep wat bg locht en sloegen schopte als eeo beiytsne Hg zou ziok zgn zuur vsrdlaadt centen niet goedsmoedi laten oatoemen Half ovar beW V o liggend voelde Pamme in allijn zakken i eiedelulc tad hg het geld maar tegalijkerigd schreeuwde h he aif van da pgn 0koK had zgn hand te pakken gekrogeu ep lifllaiqta een kiauw net alu een dolle hond nadat asC Mfraa bloed ovsr zgn genokt liep