Goudsche Courant, maandag 3 mei 1897

AMSTItDA M S 0 U D A T Asttirdu S lu 7 16 P 16 9 10 41 84 t B 4 48 8 18 7 48 M Swl 7 8 19 9 14 10 10 t lll J8 M I H 1 48 Ut M H H u ik tK nait ü iM r Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst t896 Aangevangen f October Tl d van Greenwicb GOUDA SOTTEKDAM 11 18 18 18 18 88 1 89 8 80 8 87 4 60 18 88 4 67 1 1 9 f 8 4 i 48 5 11 38 18 88 18 66 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTIRDA H O O II PA 9 81 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 9 10 9 80 10 17 9 80 9 40 9 86 10 87 17 61 1M 8 18 08 11 47 6 40 R A A 6 7 10 7 46 8 18 9 16 QOIIDAOEN RAAS Soudt ïeTOhuiMiiMoeA p Il Zo termoor Z6gw ard Vootb rg H I ö 7 110 8 86 9 8 10 1811 18 11 16 18 1 18 88 1 48 8 47 4 46 6 88 6 84 8 11 7 80 7 49 88 8 84 9 6410 8811 18 11 80 19 40 4 67 l 10 08 11 41 l ll OS I 10 16 V 8 07 9 08 11 86 1 08 8 80 1 7 r rtI8 18 9T81 710 BU 11 4618 461 10 8 19 4 17 8 86 6 6 8 8 7 8 8 81 9 9 10 88 11 8 11 48 Uue 6 48 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8818 881 86 8 44 3 40 4 10 4 88 6 9 8 187 18 7 68 9 88 8 68 VootE 8 6 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Z Rw8 e t 10 8 1 66 4 8 8 80 9 48 ZeT M 6 17 f 10 48 8 08 6 04 8 89 9 89 Ooada 8 18 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0818 8 8 17 8 14 4 08 4 888 18 IM 8 807 488 8810 1010J8 t T B E C H T G O D D A 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 6 4 46 8 14 7 66 8 09 9 07 10 84 10 88 11 68 1 4 4 18 8 84 9 88 10 84 10 48 4 84 9 88 10 1 U IO 18 11 8 48 4 87 6 17 8 88 8 41 9 49 11 10 O l D A ü TUCHT aoDdl 8 80 6 87 7 1 7 6 8 1 9 8 9 6 10 19 10 87 lt 88 8 80 Oud 6 46 8 84 ll l Wowdm 6 68 7 8 8 1 t IJ DhwH 8 18 j 7 4 8 88 9 64 10 6111 48 l 7 8 08 I Niu butordam t Stopt Wcwoida l I r 80 U D A A H8TEXDAM Osild 8 87 8 81 9 68 10 67 18 10 4 U AanttnliM 0 81 8 14 9 87 10 68 1 8 1 1 1 8 17 4 41 8 87 8 88 8 81 10 17 l 8t 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 88 8 18 8 7 89 9 4 11 07 i 1 17 Ml it ÏUU D dur ta lubben gekend den breeder van den ingezetene Nb eeo f astvr e ontrnngBt vertelde by dat t ilofc tan zya kist defect wbh dathg daarom de geschenkeD eerst den rolgenden dag kon brengen dat hy daardoor ook niet bg iga geld kon eu daarom ter laco weoichte te beb ben een aom van f 35 die hy daags daarna zon terog brengen Bg ii verdweoeD en liet DÏetfl meer Tan zich booren Te Kotterdam deed bg op 16 dezer ongereer faetzeUde en noemde zicb datr Heiurich Hendrik Peter De commisflarie van politie der 2e afdeeling te e GraTenbage rarsoekt zgne aaohoadirig en geleiding voor den naaat bg zyoden oföcier of bolp offloier tbd jaatitie en bericht Het Hbld deelt ovar de depiitateniergaderiog der aniirerolationairen het Tolgeode mede Het concept program werd jn zgn geheel aangenomen evenala da resolutiëo Orer bescherming graanrechlen en premleTerleenÏDg werd lang gediacai Bieerü waarbg bleek dat velen wel voorstanders van graanrechten en premiën waren indien daarmede een zoodanige regeling van bet pachtcontract gepaard ging dat de voordeelen niet kwpmen in den zak van den landheer Bg onderwgsc bracht dr Bavinck de kerkelgke qaaestie ter sprake Hg onechte ronduit en onomwonden te verklaren dat het centr comité er niet aan denkt de kerkelgke qaaestie te laten rosten maar dat art 20 van 0d8 Program c hoewel altgd een slapend artikel geweest nog steeds van kracht bigft Bg reaolnties kwam oogmatls de quaeitie der dissentieerenden ter sprake in verband met de vraag zollen de candidaten in de Kamer gehondeo zgn zicb bg de a r kamerclab tan te sluiten Dr Kuyper verklaarde hierin niemand te willen biuden vooral niet omdat hg niet de gelegenheid wilde afingden om mannen ééa geestoBc doch sturend in aadere richting ia de Kamer te brengen In zgn slotwoord sprak dr K oit da de komende strgd misschien teleurstelling brengen Mn doch berinnerde aan de woorden van een groot veldheer 0m te kunnen overwionen moet men zich eeret gewennen nederlagen te lgden Met een woord van opwekking tot kloeli optreden en een aansporing om boveoal de eere Gods te zoeken en bet christelgk calvinistisch element sterk te maken stnot dr Kuyper om 6 nur de vergadering eu ging ua t zingen van Psalm 33 voor in dankgebed Sen maaltgd vereenigde daarna een groot deel dei depntaten Te Fargs zgn drie inbrekers gevat die er siob op toelegden kelders leeg te stelen in ééne straat wel vgf en dertig In ééa i maand maakten zg aldne 20 000 Ircs bait Ëéu hunner zekere Renaudin 19 jaar oad en vao zeer goede familie werd eerst gevangen genomen en den volgeuden dag het hooid der bende Spiegel genaamd die de onbeeohaBmdheid had kwansuis als commissaris van politic Renaudin s kamer in het logement waar hg verblgf hield te doorzoeken en allee vrat bg er fond inpakte om bet in een rgtoig ala bewgsitukken c mee te nemen De logementhouder kreeg echter argwaan en deed de politie waarscbawen Gistermiddag is de derde aingehooden dooh niet zonder moeite daar hg zich wao end weerde De Minister van BinnenlaudBcbe Zaken heeft op de begrooting veor het looponde jaar een om van t 10 000 aangevraagd voor de kosten van stichting qn inrichting van eeu gebouw voor s Rgks E inograpbiscfa Maaeom alhier De bedoeling U bet gebonw te ptaattien op bet aan het U b behooreod boowterrein aan het Bezaideoh 3 t gelegen Daar slechts een zeer klein geèeeUe van den gevpt zichtbaar zal zgn kan hd uitwendige hoogst eenvoudig gebonden worden De totaal uitgaven zgn geraamd op f 350 000 De asngevraagde som strekt als eerste ter mgo De minister beeft non aan de togenwoordige 8 80 8 40 8 47 8 84 8 1 a ic 7 88 7 8 7 89 7 48 7 18 7 8 88 Oondft Moonlreoht Nieuwnlrork Oapella ttetdim 4 88 8 68 8 8 8 8 8 14 a ii Hoordncht 8 81 8 19 amit 8 87 8 96 BotterduB Oapelle ZH 7 48 8 47 Ï Z 7 88 8 68 Xleuwerkerk Kamer deze besliising voorgelegd met t oog op bet vroeger te dez r zake gebeurde Bg aanoemiug van het voorstel dao zal zegt de Minister tevens het formeele verschil hetwelk tns chen de Kamer en Regeering rees zijn beteakenis verliezen Voor eenigen tgd is een poging van den heer Boreel burgemeester ao Haarlem om in de bestekken voor gemefntewerken bepaliogen te doeo opnemen betreffende maximumarbeidtdonr en minimnm loon bg den gemeenteraad op bezwareu afgestuit Bg de aanbesteding dezer dagen van den bonw van twee vitlat te Wgk a Z voor zgue rekening heeft de heer Boreel au eene proef genomen wat aangaat bet verschil in prgs bg toepassing van de te Amsterdam op dit pont geldende bepalingen Uit de rijf inschrgvingen bleek dat die toepassingen meer zoa kosten 1 44 1 80 Bggeloof en wetenschap etsan ia den regel Ignrecht tegenover elkaar al m in het eerste soms een grond van waarheid lertcbolen liggon Dei te merkwaardiger is het dan ook als de uitingen van bggeloof zoo overtenstenmen met de wenschen der weteoscbap dat deze het bggeloof te hulp roept te i en de onknndA Ëen ËngeUch geneeaheer vond dit het raad zaamst toen bg den BritschJadiaohen staat Balrampnr bezoekende om maatregelen tegen de verspreiding van de cholera te beramen vernam boe de godsdienstige voorscbrifleo der inlanders laiddeo De bewoners van dien staat zgn Brabmaneo die geloovea dat Bhowaoi de godin der cholera bun deze plaag zendt als straf voer zonden en tekortkomingen Zg zendt baar leger van onzichtbare kleine geesten om de ziekte rood te brengen De choiera bacilleo zgn dos met die geesten te vergelgken Waar de ziekte siob vertoont worden offers neergelegd van rgst en sterkriekende bloemen en aromatische stoffen Deze hebben zooaU hekend is soms een sterk ontsmettende werking en doodden dos de ziektekiemen Wgkt de ziekte niet voor deze hulpmiddelen dan nemen de dorpelingen andere maatregelen een hunner mag dan bet dorp verlaten en vreemdeliagen worden niet toegelaten onk mogen zg geen geneesmiddelen van elders gaan halen Doen zg dit dan wordt Bhowaoi zoo boos dat zg de cholera ook elders doet ontstaan Inderdaad nu wordt deze ziekte vooral verspreid door het verkeer met besmette plaatsen hoe meer dit beperkt wordt Hei te minder gevaar dus oor algemeone verspreiding Als Bhowani in een dorp is dan mosten alle feesten dadelgk gestaakt alle genoegens r aan gegeven en zeer sober geleefd worden Ook al een maatregel als eDoman uit een gezondheids politieverordening Onverstaudig sohgnt het dat de Igken die andere verbrand worden tgdens de cholera begraven worden Toch ia dit niet zoo het tegendeel is relfs waar immers volgens de voorschriften moet elke Igkverbrinding gepaard gaan met groote feeatelgkheden die later op bepaalde dageo herhaald worden Dit zou weer aanleiding geven tot vermeerdering der gevallen en dsarom worden de Igken eerst begraven en later als de ziekte geweken is verbrand De ondervinding beeft dec inlander geleerd dat de cholerakiemeo in begraven lyken gedood worden en deze ua eenigen tgd opgegraven geen besmetting veroorzaken 11 81 11 88 ll St 11 48 11 81 8 88 10 89 1 8 10 48 10 49 9 80 10 11 7 81 8 U Overatroomiog in Amerika Tengevolge van hevige stortregens rees het peil der Cottonwood ririer in Okiabnms in de laatate dagen buitengewoon snel met het gevolg dat gisteren de gebeele Cotton wood vallei overstroomde waardoor de stad Gnthrie totaal verweest werd Bruggen spoorwegen honderden huizen kortom alles binoen twee of drie ore nin deo om trek werd vernield en meegesleurd Minstens vgttig personen kwamen om Velen Eocht n een schmlptaata in de boomen waar zg bleven hangen totdat zg van oitpntting m het water vielen eu omkwam D Volgens bet Kopet ager blad Politiken niet vin 1 April dus vermoodelgk in ernst wordt bericht dat io de hoofdstad van Denemarken iemaod door menscbeneters ia verslonden Rf t Hbl c oatleeot aan genoemd blad bet volgende aaogaande dat ongeloofelgke voorval In een eircaa te Kopenhagen ia een troep kannibBl n te xicn Maandagavond ue ging de secretaris vso hel circus Scheeu Vandel genaamd zqoe gewone avond ronde maken ditmaal alléén in plaat tan zooals gawooolgk met eenige koecbta de wilden schenen hem nametgk zeer vriendelgk Men heeft bem niet weer grzieo s Morgens kwam een opzichter lu het verbigf der kannibalen en ontwaarde eeo Bcboovspe dat bem deed verstgvea van schrik op den vloer en aan de anden zag hg overal bloedvlekken half afgeknaagde beenderen lagen bier en daar verspreid de kannibalen haddon den ongelnkfcigen Schef o Vandel opgegeten Zpn kleeren hadden ze netjes opgevonwen eu op een hoop gelegd mei zgn boegen hoed er bovenop Hoe het gebeord is wer t men natourlgk niet 8cheelVaodeI was een krachtig mau waarschgalgk is hg van achteren besprongen en is hem de keel dichtgekoepeo waarop de wilden bem ontkleed eu rauw opgegeten hebbeo Sommige beenderen waren gekraakt en het merg er uitgezogen h tgeen overeenkomt met hetgeen Reelus in zgn aardnjksknodig werk schrijft over de voorliefde der kauibaien voor die lekkernij De nenschenetera zgn gevangen gezet betgeeo zg zich gedu dig lieten welgevallen Alteen toen ban de boeien werdeo aaugelegd lieten ze een dreigend gebrom booren Oferigeos begrepen ze er nataurlgk niets van De opzichter die a morgens bet eerst binnenkwam 18 kraokziiiDtg geworden van schrik hg is in den waao dat iedereen hem wit ferslindeo Als een bewg dat het konde weer der laatste weken invloed heeft op de vangat van steuren kan dif nen dat de steurvisschers reeds vier weken de Stad bbo t Haringvliet Flakkee in al dieu tgd geen enkele steur gevangen hebben Dinsdag den eersten warmen dag vingen zg den eersten steur van p m 140 p Brieven aan de Regentes I Gedurende Haar verbigf in bet baitenlaod moeten de aan B M de Regentes gendreRseerde brieven bezorgd worden aan het Kabinet der Koningin te sGravenbage waar voor eene geregelde opzendiog dier stukken aan Hare Majesteit zal worden zorg gedragen Falb s weer voorspellingen I De eerste helft vaa Mei beeft een droog verloop de tweede helft is wat rgker met regen bedacht Rr komt veel onweer voor schoon de temperatunr normaal ia enkele dagen daargelaten wanneer het kond zal worden Van den 1 tot 7 Mei Nog al veel regen in Doitscbland en Oostenrgk vooral op deo 3 en 6 Mei In Midden Earopa zelfs sneeuw Daardoor daalt da temperatuur onder het gemiddelde 6 19 6 61 7 17 6 10 8 88 8 44 4 18 7 86 6 80 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 8 04 6 10 DEN 1 64 01 08 8 14 8 09 4 04 4 88 attadit 8 88 7 60 9 8 WMrden 8 68 8 11 Oidawiler 8 19 Ooida 8 88 9 84 10 1 Reeda no worden te Weimar voorbereidselen getroffen door de besturen der v rschiltende letterkundige vereenigiogen en stichtingen welke wglen de groothertogin Sophia beeft in het leveu geroepen of ondersteund om ter eere harer nsgedachtenis een plechtige byeenkomst te boudeo en wel op 8 October van dit jaar deo verjaardag van hiar hnwelgk De hoogleeraar Kuno Fischer uit Heidelberg zal de feestrede bonden Posteriles eo Telegraphle In Qaeensland ia bebalve de verspreiding onder open omslag ▼ porBagraphischs stokken mede verboden de verzending van nieowsbladeo met aaukoodigingeo omtrent geheime ziekten Dergelgke zendingen norden io voorkomeode gevalleo aau de kantoren van afzeodiog terog gezondeo Te rekenen vao 5 Mei e k zal des Woensdags om de 14 dagen door den trein vao Amsterdam naar Antwerpen io aansloiting op bet vertrek oit Marseille vao de stoomschepen der Rotterdamacbe Lloyd eene soppletoire verzending ge chiedeo vao brieven en ander vtnkkeo voor Nederlandsch Oost Indig De verzeodiog van postwiasels uit Foringal naar Nederland ia tgdalgk gestaakt Io plaats van Friedrich Wilhalmsbafeo ia het postagentschsp Stephanaort hi Doitsch Nieuw Guioea voor deo dieost der postwissols aange weren Kr kan ecbtar binnen eeo tgdvsk van 8 weken oiet meer dan Mark 600 worden uitbetaald wegens wiasels door denzelfden afzender aan denzelfden geadrasaaerde gezonden Vacante directie Post en telegraaf kantoor Dedems waart Jaarwedde f 1900 eo vrge woning Pensioensgrondalag f 2200 Borgtocht f 8900 Ofschoon au o de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten m zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Konioklgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de pustambtenaren voor deze directie deu voorrang Sollicitaties io te zenden vóór 15 Mei e k Benoemd 1 Mei Tot commies der postergen 4de klaase de vroawelgke aumumerair der poatergen J M ten Holten te Leiden tot commief der posteryen en telegrapbie 4ile klasse de sarnumeraira der postergenJ S Koipborst ta sGravenbaga met verplaatsing naar Rotterdam eo T Bloos te Helder met verplaatsing naar Arnhem 16 Mei Tot Directeur van bet post eo telegraafkantoor te Appiogendam S Reyodera thans commies der postergen 2de klasse teZwolle Bevorderd 1 Mei Tot comnies der posteryen 2de klasaa de commiezen 3de klasse H B Graswinckel ton epoorwegpostkantore uo 2 standplaats Amsterdam eu J Winters te Meaatrcht Wyk de laatate met verplaatsing naar Harlingen tot commies der poatergen 3de klaaae de commiezen 4de klaase B Kanning te Rotterdam en J C A Boxman te Roermond Verplaat t 1 Mei De commies der poatergen 4de klaase J Kaan vao Arnhem oaar Maaatricbt de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse B L Vermenleu vao Rotterdam telegraafkantoor naar Kroliogscbe Veer Eervol ontslagen 1 Met De vronwelgke commies der postergen 4de klasse I H S van Broekbogzen te Velp Overleden 12 April De Directeur van het post en telegraafkaotoor te Dedemsvaart A van der Vecht April De brieven gaarder te Bezongen J Blankwaardt April De brie vengaarder te Webl J W MeJchers Bultenlandsch Overzicht Het belaogrgkste nieuws van bet oorlogtterrein is dat van den vat van bet kabioetDeljanois fo het optreden van eeo kabinetRalli 7 68 7 68 8 8 8 1S 8 8 8 86 e 48 8 61 10 40 1 18 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 11 80 10 4 9 8 9 10 7 88 8 6 8 63 8 17 8 87 8 84 a 41 6 47 8 87 9 47 0 84 10 81 8J6 10 07 8 87 7 46 10 84 6 47 GOU Di Deze gebeurtenis vernietigt de hoop van ben die meenden dat thans oe oorlog ten einde loopen zoo Da beteakenis van het kabioet Ralli is vooral dat het optreedt als oor ogsministerio Bet is voortgekomen nit den wenscfa dee volks om deo strgd beter en krachtiger te voeren en zgn program bevat Reorganisatie van bet leger herstel van de rast in bet binnenland verbetering van de buitenlandsche betrekkingen en vooral opvoering van de weerkracht tot eeo maximum opdat de eer van bet leger op het slagveld volkomen worde gehandhaafd Met zulk een program kan er van vredesooderhandeliugen niet veel komen al on ook Tnrkge er toe geneigd zgn en al zonden de mogendheden ook krachtig op bet eindigen der vgaadelgkheden aandringeo Dat de Turkeo niet voornemens zgn den oorlog voort te zetten als Griekenland vrede weoscbt blgkt nit hetgeen door Osman pacha aan een correspondent van de New York Herald werd gezegd Osman achtte den vrede waarscfagnl k indien Griekenland de vgandeIgkheden staakt Doch zet het den strgd voort dan zal Turkije dien krachtig hervatten Dao aal ook Osman pacfaa met versterkingen oaar het oorlogster rei o vertrekken Doch daar Turkge niet wenscht den strgd te verlengen is hg uit loniki naar Koostantinopel vertrokken Ook de mogendheden beraadslagen over de weoschetgkheid om den vrede te herstellen De heer Haootaox die gemachtigd schgot ook oameas de Rnsaiache regeering te spreken heeft een langdurig onderbond gehad met den Turt schen gexant te Pargs Munir Bej De Fransche minister moet den Turkachen gezant hebben medegedeeld dat Rasland Turkge niet in staat wil stellen de Grieksche monarchie te vernietigen Daarna beeft Hanotaux met de gezanten van Rusland en Italië geconfereerd eo dit altea ia voor de Fransche bladen voldoenda om te verooderstelleo dat bemiddelende voorstellen worden overwogen al sureekt ook de Torkscba gezant dit besliat t en Inmiddels rukt Ëdhem Pacha op tegen de Griekscbe stellingen bg Pharsalos Oe linie Trikala Zarkos Lariasa is geheel io banden der Torken Trikala het gewichtige spoorwegpont aan de tgn die naar Pbanalos Velestino en Volo loopt werd zonder tegenstand door de Turken bexet de Griekscbe troepen trokken terug op Pharsalos De Znid Afrikaansche commissie voltallig gezeteo hervatte gistermiddag te balfeen haar onderzoek met het verhoor van Rhodes veeljarigeo vertroowde dr Rutherfoord Harris aeoretaris van Chartered Compaoj te Kaapstad Harris laa een gedrukte verktariog voor waarin hg breedvoerig zgn rol toelichtte vooral in deu tgd toen hg in den zomer van 1895 in Engeland voor Rhodes werkzaam was om de oomiddellgke overdracht van het Bet ioeanaland Protectoraat aan de Chartered Compan te verkrggen Harris erkent toen io zgne onderhandelingen met Chamberlain gejbrnik te hebben gemaakt van Rbodea weok om te laten uitkomen dat de plaatsing van politie der Chartered Compao op de Transvaalaobe grens geweoscht waa met bet oog op de spanning in Johannesburg Getuige ziospeelde hier op eeo onderhond met Cbamberlain maar erkende dat de minister hemdadf lijk in die verklaring stuitte Ook erkende getuige in Engeland wapenen gekocht en naar Zuid Airika gezonden te hebben wetende dat zg eventueel naar Johannesborg gestuurd konden worden en eindelgk dat hg den brief waarin Jameson te hulp werd geroepen aan de Times overgeseind heeft Nadat Harris zgo gedrukte verklaring voorgelezen had verzocht Chamberlain oaar aanleiding daarvan gehoord te worden ook met het oog op de spanning in Znid Afrika De minister nam toen de plaats van getuige in Breedvoerig lichtte Chamberlain nn zgn rot sedert den somer van 1895 toe Destijds zoo vertelde bg was bg tegen de overdracht van bet BetsjoeanalandProtectoraat oisoboon b een krachtig voorstander was van Rhodes plan om eeo spoorweg naar Rbodeaië aan te leggen Maar de minister bevond wat die overdracht betreft dat zgn voorgangers feitelgk reeds alles bewilligd en geordend hadden zoodat hg de gemaakte schikkiogen niet weer geheel omverwerpen kon noch wilde Maar bg trof de bekende meest bevredigende rege liog met goedkeuring van de Kafferhoofden De minister herinnerde zicb dat Harris in bet bewnste gesprek zinspeelde op de taestandeo te Johannesborg eu op eene onbloedige omwenteling daar eb dat Harris er bg voegde dat hg daaromtrent eenige vertronwelgke m edeelingen zou kannen doen Maar Chamberlain hield Harris toen dadelgk tegen zeggend dat hg vin geen vertronwelgke mededeeliogen gediend was Nogmaals verzekerde de minister ten slotte dat hij deatgds noob ook later tot een etmaal Toor Jameson s inval bei allergeringste daarvan afwiat of vermoedde Da Terklariogeo van den minister maakten indrak De Duitacbe Rgksdag beaft een aanvang gemaakt met de aarste lezing van bet nienwe wet ontwerp tot verzekering tegen invaliditeit Het Pruisische Hnis vao Afgevaardigden beeft ds behandeliog der Bagrooting voortgeset Aan de orde wai Woensdag de begrooting van Saradieost De veroordeeling van deo befaamdea ontdakkiogsreiiiger dr Peters door den Kolonialen R ad van Tucht te Berlgn wegens gruweIgke mishaadeling der zwarten en vooral wegens bet doen opknoopen van een slavin eo haar raianaar oit peraooolgke wraak beeft den socialistiscben leider Bebel van wien naar men weet ook de eerste klacht tegen Peters waa nitg o aanleiding gegeren om in den Rgksdag op deze geruchtmakende zaak terog te komen Hg zeide het te tietreuren dat luitenant Pechmano die bg Peters was ook niet bg de besohnldigdeo had gezeten en viel daarop den directeur van het departement van Koloniën dr Kajser heftig aan omdat deze dr Peters had benoemd tot riikscommissaris Dr Kayser was niet aanwezig en kon zich dos niet verdedigen maar de sïaati secretaris Von Bötticber deed het voor hem Deze verklaarde dat bet disciplinair onderzoek nog niet afgeloopen is aangezien tegen het voonis van dei Raad van Tocht appèl is aangeteekend Wanneer tgdens de verdere behandeling saken aan bet licht mochten komen dtf een gerpchtelgbe vervoigiog zouden rechtnard gen zoa bet Openbaar Ministerie zooder twgtel zgn plicht doen Koning Umberto ontvangt nc bgoa d eIgka deputaties die hem komen gelukwenschen met zgn behoud Dinsdag waren het de bureao s van Kamer en Senaat die bun pwaobtiog kwamen maken De voorzitter van den Senaat verzekerde dsn Vorst dat bg voor de bescherming der maatscbappg eo voor de verdediging van het vaderland op den Senaat kon rekenen De president dar Kamer wees erop dat het gebeele volk zich aog dichter aal acbareo om den Koning als het symbool eo den waarborg vao de nationale eenheid eo de vrgheid De Koning zeidm een woord van daok en verklaarde dat de betoogingeu van sympathie hem deo moordaanslag geheel baddeo doen vergeten en hem een aansporing hadden gegeven om zich geheel te wgden aan da toekomst van het vaderland SCHUTTERIJ BEKENDMARII G BÜKGEMKESTER en WETHOUDERS tan GOÜDA GeEieo de Wet op de Schutterijen Tan den Un April 1827 Staatsblad na 17 alamede de Be tementaire bepalingen Toorkotnende in het Staateblad van den 21n Maart 1828 no 6 Brengen ter algemeene kennia dat de manneiybe ingezetenen ook de Miliciena Verlofgangara die het vorige jaar 24 jaren oad z n geworden en derhalve geboren cgn in 1872 verplicht zgn zich voor den Dienkt der Schotterü te doe inBchrgveb dat tot de inachrgviog gelegenheid zal worden gegeven ter Secretarie dezer Gemeente van den 15n tot deo 31 Mei aanataaode dagelijka de Zondagen uitgezonderd van dea VDOrmiddags tien tot des namiddaga een ure dat de bovengenoemde Wet ten aanzien der voorgeachreveoe verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Art 1 leüer ingezeten van het Rijk die op den d Janaari van elk jaar tyt 25e jaar zal zyn ingetreden en zgn 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zjjnde verplicht wezen den Schutterlghen dienst uit te oefenen Art 2 Als iugezetenen worden met betrekk ing tot de tonpaasing dezer Wet beaohoowd a Alle Nederlandera binnen het Ryk hongewoon verbiyf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rykwoonachtig welke hon vooroemen om zichdaar te vestigen zullen hebben aan den daggelegd hetzg door eene nitdrnkkelgke verklaring hetzy door het werkelgk overbrengenTan den zetel van hun vermogen eu de hooldmiddelen van hon beataao De tydelgke oitoefening van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeachik te betrekking geiyk die an leerling knecht enz kan op aichzelte niet beschouwd worden alaeeubewgi van het vooroemen om zich in dit Bgk t vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Juni znllen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25e jaar van ouderdom zullen zgn ingetreden zooder onderscheid of zg vermaeneu mochten al of niet tot de vrggestelden of uitgealoteo n te hebooreu verplicht zgn zich bg het Beatonr der Gemeente in welke zg wonen vaor de Schutterg te doen inachrg en Art 7 Zg die in meer dan io eene Gemeeote huo gewoon verbigf honden of deo zetel van bun vermogen hebben gevestigd zailea tot de loschrgviog verplicht zgn binnen die gemeente alwaar eeue dienstdoende Scbot terg aaiweiig is Bgaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoeode of alleen rustende Schattergen beataao zollen zg zicb doen inscfargven ia de gemeente alwaar zg voor de pA aoneele belasting zgo oangestageo en de ambtenaren in die gemeante alwaar g ambtihalre verpliokt tgn han verbigf te hoadai Art 8 Di van hnonea ouderdon ge voldoend bewga geven znllen door het plaatselijk bestuur worden iogeachre en naar desselfa oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeechrevene om van zgn jniaten ouderdon nader te doen blgken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zgn zg die geboren zgn in denjare 1872 daaronder begrepen de Milicien Verlofgangera der lichting 1892 alamede zg die aedert de laatst gedane oproeping in dato 1 Mei 1896 zicb alhier hebben gevestigd en taaechen 25 en 34 jaar ood zgo opgeroepeo om lich op bovengemelden tgd en plaats aan te melden Zg die nalatig mochten zgn sullen vanwege bet Gemeentebestour amhtihalva worden ingeschreven door den Schut ersraad worden veroordeeld tot eeoe geldboete en zooder loting bg de St botterü worden ingelgfd indien bet blgkt dat er tgdena de verzeimde toschrgving geene reden tot oitsluiting of vrgatellioh ten bunnen aanzien beetood Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zg bg de inscbrgving moeten overleggen han bewgs van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Gemeente igo geboren zal worden aangevraagd iodieo zg voor 15 Mei a B zicb daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zg bg de aangifte sallen moeteo opgeven de straat de wgk eu het nummer van houne woning bun beroep benevens dat buunef ouders Gouda den lu Mei 1897 Burffemeeater en Wethouders vaorooemd R U MARTENS Da Srcrelaria BROUWER Beurs van Amsterdam sa APEIL slotkn 87 Vrkrs 88V 8 977 104 841 84 84 1 97 9 98 108 88 61 H 18 106 96 41 100 94 8 680 9i6 1001 84 100 805 ue 68 9 97 183 100 74 6 m iifiV 804 I2S lOO A 68 64 160 8 6 76 10 101 100 100 168 16S IM Vi 43 101 I0 18 108 70 107 iVu 44 8 187 813 106 it 106 i 108 103 11 V 11 31 lUV l NlDlRlAND Ctrl Ned W 8 dito dito dito it dito dito dito S HoNOia OM Qtudl 1881 88 4 BusutlD Obl Hinneol 1894 4 dito Gecoos 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bg Hope 18811 91 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S U n l orp t aohalil 1881 4 Tlialtlj Oepr Uonv loea 1890 4 Geo leeDioji aerie D Qeo Ie niag serie C ZunhAra aip v obl 1898 6 Mlllco Obl Buit Bch 1890 6 VaNSzuELA Olil 4onbep 1881 Amwsrdam 0 li atien 1896 8 RomaDAU Stud Iaën 1894 3 Nso N Afr Haii lolav aand Arendall Tab Mij Oertilioalon DoliUaatEohappü dito Am Hypothiiekb panillir 4 Cult My der Vorrteal aand a Or Hypolboekh pandlir S i t ederlandaclie bank aand Nad Han leloiaatsoli dito N W 11 Pao Hyp I pandbr i Kttt Hypotbeokb pandbr S i L lr Hypotbaelib dito S i OoaTRNa Oo l H Jiig baak aand BuaL Hypotboekbaiik iaadb 4 AaiHJKa Kqu t bypoth pandb 6 Msxw h O Pr L eu eert 6 NSD HolL IJ 3poorir My aand Mij tot Kapi V 81 9pw aand Ked lad Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito i lTU liSpoor l l88 89 A Eobl 3 Zoid lUI Spwmij A H obl S PoLSN Wariohau Wosuen aand 4 RusuGr Hn a Sp Mü obl 4Vi Baltiache dito aand Faitotra dito aand G laraag Dombr dito aand BKnrak Cb exd AmailCA ent Stad Botterdam aan t BEUllI Stad Antwerpen I8 i IVi Stad Bruaael 1886 UOKO Tbeiai BeguUr Inellieli 4 OosTZHl StasUleening 1860 5 TL K Ooit B Cr 1880 3 gpAS B 8Ud Madrid 8 1868 N B VeaBea Hvp Spibl can BargeTlDke Btand GEBOREN 28 April Stephanas Jobuoea anders W da Hooa en H C van Qortnm Hail e nim J da Oragl an R Sloof 29 Johanooa Thomaa andara J L Jupen an J H Blom 3U Jan ouden O an Laenwen en B Pruijt ONDERTROUWD 30 April S Boot 2S j en M W Sluivenberg 19 j P J H Kiers te Staenwgk 36 an £ fV nn Leeaweo 26 j De Grootste en Nieuwste Sorteering HEEBEir DASSEir vindt nun bg Al 7aQ OS Az Kleiweg E 73 73a GOÜDA ADVERTENTIEN 1 V Heden overleed onze geliefde Zua 1 1 ter Behnwdzaater en Tante Mejuffrouw 1 1 ANNA MARIA GORISSEN in den onder 1 1 dom van 70 jaren 1 Uit aller naam H F GORISSEN 1 Oauda 1 Hei 1897 ilgP d nk HartélglT dXnk aan allen die mg bg mgne benoeming tot Notaria te Ooada TOn belangstelling blgk gaven j j A mmm HetKAlVTOOR VAN DOK Notaris UONTUN is gevesti d y ingang yi uu êt eg MT Oe Bekenimg en r raMf WOOrMng van de COMMISSIE voor versiering van Markt en Wydstroat ligt vanaf 1 MEI gedurende acfti dagen ter inzage Toor beiaaghebbonden ten hain ran den Penningmeester J ZIELSÏRA Firma J HOEFFTCZE Zn Breeêtraa $ 04t iieMm 3S B W f 3 P i a S S Mevrouw HOEFFTCKE bericht dat zg te consnlteeren zal zgn voor Dame in het Hotel tDB ZALMt bg den Heer VERMAAT DINSDAG éMBI van s morgens halt tumalf lot savondi ri uwr eu WOBNaDAO B MBl van a morgen 10 tot e middags 5 uur tot hot aanleggen van Beenbmig Breuk banden Buikgordelê Blaatieke Kouten Cor$etten op maat die borst an maag vrglaten en geen onaangename drukking veroorzaken en reehthoudende Cortetten ook voor kinderen die de verkrommiug Voor Dames welke ongesteld zgn zal tg gaarne aan hnis komen Rjjke kenze Ihran che Corsetten en ook Ziegler Horlogeveer Cortetten doel matig en fraaie vorm van of J 7S Firma J HOEFFTCKE Zn Sreeitraat 94 Leiden Het beau onachadalykale ea ga Jg makkaljrlcata poatamlddel vooc Uaarall IfSl aavooraldamaaanKlnleraehoanwark JUUk la lis Appratoar van G t milar Ca KF erlle Beotli Str M Maiilattacoad dilU op naam au fabrlakaniaik Vflrtr i Swkr lMraaWlaaaaanlaMI uil