Goudsche Courant, maandag 3 mei 1897

Dinsdag 4 Mei 1807 36ste Jaargang No T2e2 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rmn 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend plaatsruimte Dtt Ui ave deiser Courant geschiedt d a g e I y k met uitBondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie nundeit is IM franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VUF CENTEM Insending van Advertentiën tot 1 uur des midd Snda nk vaa A BBINIKA k lOOK Jictit kortom W HhMmittok LsDaenpquai 1 ff tobr PawExpeller 1 fgt kMtkMtMiaMaauteWMHiMUggg gSjg t toker PilalxpeBer If g U ieder hoiacoi = IU rfii ExpeRerT FiV M eeot 70 oeat as fl ii il ii Teoi dn ia de Bieeate Apotheken er H T Ai iOoliter t Oa te BelteiiUin Te OOUDA bj A WOLKF Markt AU4k DE LAAT ei TAN BON apatbeker Markt OMEASE mimm te GOUDA op MAANDAO 17 MEI 1897 dea morgena te elf uren in het Koffiebnia Habhokix aan de Markt ten oreretaan ran den hotaria O C FORTUIN DROOOVEEVEB Tan Noa 1 tot 7 ZeTen onlanga gebouwde naaat elkander ataande HUIZEN SCHUREN en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal t Oouda Wjk 8 Noe 56 o 1 X en 1 Verhnntd bjj de week elk voor 1 7B Noa 8 tot 11 Vier naaet elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Geozenatraat te Gouda Wjk L Noa 38 37 88 en 39 Verbunrd bg de week Noa 39 en 37 Toor 1 50 m Noa 38 eo 89 Toor 1 40 En No 12 Een IUII3 en ERF aan het Jaagpsd ta Oouda Wgk Q No 60 Verhuurd by de week Toor 1 Oe perceelen zgn de laatate 3 werkdagen TÓór den Terkoopdag ran 10 tot 3 uren n op dien dag Tan 9 tot 11 nren te xien Nadere inlichtingen geeft Toomoemdo Notaria FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Oouda mmmm RcB wardt verzocht op t lERK t lettco DIT HIT MaOUUH tik M BAVENSWAAY ZONEN QORINOHBH Deie THESEN worden afgele rerd in Tertegelde pakjes Tan vijf twté m en half en n Ned om met Termelding Tan Nommer en iPry Toorzien Tan noTenstaand Ij Merk Tolgene de Wet gedepo ft neerd Zich tot de aitToering Tan geeerde ordera aanborelende J BREEBAAUT LZ SBNIO DEPOT derfljniteHaagacbeBeachnit TANDARTS E CASSrTO Turitaarkt 171 uouda o 10 tot a uur kehalTe ZONDAGS en WOENSDAGS Toor middag Hei Fotografiscli Atelier STIMO isdageliJk$ ookdes ZONDAGS geopend ma mÊ 0 Albumpor j Ê K tretten met X Wf W Pr vetit ISO p vaW de waals Flnweelen Bingel S8 bg de Tiendeweg VAN Blommestein s Inkt if j iT fodv U Kl li fi de BESTE en vohomcn ONSCHAREifJK De Laitenut Koloiicl OaraiioenaCammaB dant te Oouda zal op VRIJDAG 14 HEI 1397 dea middags ten 12 are te zgnen bareele in de Kazerne ouder nadere goedkenrlng Tan den Miniater Tan Oorlog in het OPENBAAR Aanbesteden de levering van AARDAPPELEN over het tijdvak van 16 Juni 31 Octoberd a v ten behoeve van de SoldatenmenageH en het Militair Hospitaal te Gouda De Toorwaarden Tan lerering Tan 10 October 1895 Vie Afd No 50 gewgzigd 13 Februari en 20 NoTcmber 1896 Vle Afd No 53 en 41 zgn tegen den prgs van vijftien cent OIS per exemplaar Terk gbaar bg de Firma ÜËBiU ta CLEEP te t Gramnhage Inlichtingen betreffende de hoeTeelheid Aardappelen welke Termoedelgk noodig zullen zgn kunnen bg den Aanbeateder warden ingewonnen Gouda 1 Mei 1897 De GAnizoena Coinmandant Toonioemd o l de Loitenant Kwartlermeeeter HOGEHLAND AAKBËSTfpiNti Op tfoenêaag S net tS 9 zal het College yao Heereo KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Nedl HerT Gemeente te ÊiaaitrecM trachten aan te besteden Den Herbouw der afgebrande Cerk met Consistorie te Haastrecht Beatek en 4 teekeningen zgn tegen betaling Tan S per atel te Terkrggen bg de Boekhandelaan J TiX BENTUM ZOON te Oouda Inlichtingen wórden Teratrekt door de Ar chiteetmi F Tl Di 8TRAATBN H J NEDKRH0R8T J Oouda April 1897 a OPb PDIKB o o DE 4 SCHIEDAMMER GEUEVEE Iderkt NIGH rOAP Terkrijibur bjj M PEÈTERS Jz fi m INtetl O N B Ala bew s tui echtheid ii oHchet on kurk Bt€ di Toe rsien van den nauo dor Firma P HOPPK V i MININKLUW t SlOOMV iRVI KIJ 1 f lir M sull K SS IIIKI Agentuur bg de Firma VVed BOSMAM te Gouda IfeANÖÜHE STOOMVERVEEU aN Ohemisclie WassckerIJ Ti 11 OPPE HEIMEU 10 Kruiekaile BotterAam GabraTetaerd door Z M den Koning der Belgen Boofddëpit Toor GOUDA de Bear A VAN OÖ Az Specialiteit Toor het atoomen en TerreiTan alle ÜMnaen Oameagarderoben alaook alle Kindergoeder n Speciale ioriobting Toor het atoomen raa plnuie mantels reeren bont ent Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwate en laatete métbode gererfd Alle goederen hetzg geetoomd of geiertdworden ouachadelgk TOor de gaaondhaid n Talgana ataal bawwkt Handgeld f 200 twee honderd galden bg het aangaan Tan eene Trgwallige Terbintenia Toor ZES jaren en Toor ingelgfdeo bg de Nationale Militie met onbepfuüd verlof of in uierkMyken dieTtgt bg het aangaan Tan een verbintenis om TWBE JABBS gedetacheerd t warden naar Ooit ltuUl Aanbreiisgeld TWIIVTIG GULDEM Men melde zich aan Vrijwilligers en MUUieplicMigen tnet onbepaald verlof h den Commandant ran het Koloniaal Wertdepdt te Hardmeijk of bg een der plaataelgke of GarniEoeniCommandanten MUUieplichtigen onder de wapenen tot hnn onmiddeïlgken Chef Per boB 00 et doozen 00 en viO et pakjra 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL t en sDot by Hoenders en atle Plaimgedierte a 0 45 per Vi fle ch Dooen met Toer ter ver elging ran ratten en mnïzen 35 en 20 t Pakjes 10 et Alles met gebroiksaan Heeren eigenai en van 10 jaar Abonneeren voor Genrig en OnschadelÖk ZalTcrliifs vet tegen brancUrighnd kiier achtige aangezicht en a cUre lichaam$roven en wonden ttrakheid en sUkingen bij verzweringen mnttrhanden en eo tm bij êchur t dauvorm eni ZnÏTert van onrein insect onder in en on het Tel en haar 10 Cente per doos HuiEon kunnen zich op voordeeUge w se voorde reinheid in hunne buurperceelen MAQQVê Tan 16 pCt to Z i Miwit a Bouia mKoHd0ntle SOEPEN in CAPSULES zgn verkrijgbaar bg de Firma T CBBBA8 Gouda m lüigres bij PAUL HOBMI Aostenlaiii o g r wr6nrjitgl 99 WEGKNfil OPHEFVIllG van onze Sperlgoeileren iifdeeUn zgn wg beslaten de tot nog toe voor ISO gsadv U ver wh stuks otuler den inkoopuprijs van de band te doen D hieronder vermelde 14 stuks kosten dus sleclxts 1 1 Een beweegb gekl Pop hebb poriel kop m haar en hoed I 2 Een Ël ant Koffieserhes bestaande uit Ko ieen Melkkannetje en Suikerpot I 3 Een metal Mnziekdraaidoosje I 4 Een metalen Badkuip Een porseleinen Zwempoppetje Eeu surprise roorst Hmterklaas j 7 Eeu Schaap op rollen m w vacht £ en mooie Klarinet £ en mooie dooa met Soldaten 10 ataks £ en Paardenatal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten Een Verfdoos met 12 Terschillende klenren 1 Penseel enz Verzondmg bniten de stad na ontvangst van postwisael groot f 1 20 anders onder revbours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Arast N Z Voorburg w 258 I ÖNINKLUKE Klmek on FolikliiiLiek Toor OBlSTiCrUliS en VTMMBCOtOtltB Spreekuren dagelgks van IS 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Br A BYt OeneethstT XHrecttur BEKBOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRA£FEL1£N HOLI S Quina Laroche a KoHinl HJIte Maehinale Fabriek DE HONIGBLOEM ï n H I vanSehaik Co gCTestigd te 8 0ravenhage Kej f l0r fraaf 99 en 9 nabg de Regenteaselaan Staalboudende Q uina Larocbe GIGARETTElf TEGEN ASTHIA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geeft deii Igder aan AethmK terstond Terlichting In Ktui 80 en 50 Centa ia de meest kntehtige en vergterkettde KINA WIJN Aanbevolen door tal Tan binnenen buitenlandsche Qeneesheerea Verkrggbaar in ftesachen k 1 90 en ƒ 1 00 Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg B e t en FerAHtuttAoid oplosaend en Tenacktend Prgi per fleacbje 20 Cent KxAEPiLiaK HoLH BofleTenuiciera ZeiH Depot te Goudi bg den Heei A H TEEPE Apotheker jn bg de Apothekers en Drogiaten Terkrggbaar Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gij hoest I gebruikt de allerwege bekrooude en Wereldberoemde Superior Druivent rat Honig Extract hA ElXiI AüTTHB FLACONS Tan 40 Cta 70 Cta en tl Terkrggbaar hg F H A WOLPP Urogiq Harkt Qmida E H ViN MlLDr Veeratal B 126 te flouda A BOUMAN Moordrtek J C RATSLAND Bostcee B T WUK Oudmairr iC KOLKMAN Waddiitmèn Aa neensMtin g Ib een intereewanie brochure Taa de hand Ttn het radicale kamerlid De Boer kmnt o a het volgende voor Aan de antirevolutionaire partij ia het gten dat liberalen Tan allerlei acbakeeringen tan coiservatief tot radicaal als mj verstandig zijn hunne geschillen zullen laten rusten om gezamenlijk op te treden tot afwering van de groote nadeelen die Toor ons Und een wijziging van onze bandela olitiek zullen miebrengen Dit zijn iiderdaad ware woorden De katholieken en de antircToIntionairen zoeken vooral in een stormloop tegen onzen vrijen handel een geschikt middel tot gemeenschappelijke actie en het gevaar is groot dat de verdeeldheid der liberalen ten slotte mogelijk zal maken wat kort geleden nóg zoq onwaarschijnlijk klonk r Nederland te voeren in de armen van het potectionian e dat gelijkluidend is met bevoordeeljng van enkele grondeigenaars en industrieelen ten nadeele van het algemeen De liberalen van alle nuancen hebben alaeds seconder aan schouder ge toan ter T rdedi ng van eene vrijzinnige handelssta tkunde als zij verstandig zijn laten zij in denicomenden verkiezingsstrijd hnnn geschillen rusten om deze en zoo veel andere voordeelen te behouden De door ons gecursiveerde woorden verdienen de aandacht Staatkunde is inderdaad in de eerste plaats een zaak van het verstand Wie zich bij verkiezingen laat leiden door hartstocht rancune ingenomenheid met eigen opvattingen persoonlijke voorkeur enz it op den verkeerden weg Kalme overweging van hetgeen de omstandigheden vereischen ziedaar wat in de eerste plaats noodig ig Ziet men dus tegenover zich eene bewonderenswaardig gedrild korps als de katholieken een bun geniaal leider blindelings volgende phalanx vin antirevolutionairen dan spreekt het van zelf dat aaneensluiting der liberalen voorwaarde is van zelfbehoud Het twisten over wAt meer of minder ver gaande programma s is zeer interessant en somtijas noodig maar als PeVILLETOm EEU WABME DAG Ds ander batatak na eehter ook ia woede Dat zal ja berOQweD sebreeuwde ij eo Pumne gaf kam een lag tuasobea de oogen alsof hij eau os kaiate Heio Poot viel als eea klomp vleasch aohterover terwgl da ander de aluot ovanproDg en bat iaod inliep Baim een half uor later richtte Poot zioh veder op net eea vreeselijke pijn in bet boofd het geziolit bedekt aaat geroaoeQ bloed Hg herinnerde aioh eerat niets en zag wennlooa voor zich ait aaar de maan dia sla een reusaohtige Cbineeache lantaarn opkwam en eea graawachtig roodtn gloed over het TeU wierp LangsajMrhand kwam hem by brokatakken het gebeurde te binnen Hg ging overeind zitten an plakte wat graa aan dea kant waarmede hg zioh het geaioht afTet e ISiodelijk tond hg op het ging moeialijk aaaor gelakkig na er nieU gebroken Het bloed op zijn geaioht en handen hinderde hem en Poot ging naar den waterfcaat en achepte zgn gadeaktan hoed vol eerat om te drinken en daarna om tich Ie waaachen Dat vvfriaobte hem en hst waa alsof het water ook sga gaeat helderder maakte Behoediaam keek U rond of Fumme no ia kat gaaiehl wu laaai h aai aiüa vaa baaa men daardoor de kans verspeelt om zelfs het meest bescheiden liberaal beginsel te kunnen toepassen met andere woorden alt men daardoor den weg baant voor een anti liberaal ministerie dan zegt het eenvoudig gezond verstand dat het beter is die theoretische gedachtewisseling te staken en gezameniyk den vijand te keeren die u zelfs wil ontnemen wat wij en onze voorgangers na moeitsvoUen strijd verworven hebben Qeldt dit voor de liberalen in het land in het algemeen in nog hoogere mate geldt dit voor ons district in het bijzonder Wie maar eenigszins met den stand van zaken bekend is weet dat b j eene eerste stemming de katholieken dank zjj hunne krachtig gehandhaafde éénheid zeker zijn vfin een toereikend aantal stommen om voor de herstemming in aanmerking te komen De vraag is dus maar welke andere part j een candidaat daarnaast kan stellen de antirevolutionairen of de liberalen Trekken de liberalen ééne lijn dan hebben zij een schoone kans versnipperen zij hun stemmen op twee candidaten dan wordt de strijd tutschen den katholiek en den antirevolutionair uitgevochten Het temmantal beelist De liberaal mag verder toekijken of wel zijn stem geven aan Rome of Kuyper Er zijn districten waar de liberalen zich de weelde kunnen veroorloven candidaten te stellen van verschillende nuance om de krachten te meten om te trachten een man van eigen fractie in de Kamer te brengen omdat men zeker is dat in elk geval een liberaal het tot herstemming breitgt Maar hier is dat anders De liberalen dns in hot district Oouda als zij verstandig zijn lateii hunne geschillen rusten en treden gezamenlijk op Men steune hem die de meeste kans van slagen heeft zonder angstvallig te vragen of hij een bepaald geformuleerd program onderschrijft Er is onder de liberale vlag ruimte ook voor hen die wel geen bepaald etiket dragen maar zich hebben doen kennen als eerlijke mannen die zich bewegen in de lijn welke onze beginselen ons voorschrijven Liberalen die zich geavanceerd noemen jStellen zioh in zulk geval als zij verstandig MissobiSn lag het geld wal op den grond en op ziju knieën kruipend roeide Heio Poot in het mulle Band Ug road nieta en krabde tieb aobter bet oor Wat DU te doen f Het beate waa maar dadelijknaar hola te gaan ea Poot liep weg zoo hard ala h aaaar kon Het gekeele huiagezin was nog op en aal aan het avondeten toen Pool binnen strompelde Heere waar kom jg van daan dat je er zoo verw iBid aitsietP vroeg Jana Allen omringden hem ea hoorden met open mon den en grdole oogeS zgn varhaal aan dat gedurig door ailerlai vragen en twoorden werd afgebroken Ed al het geld ia daa weg vroeg Jana Ja De belletjea ookP Jawel Zij keerde zioh om en ging op aar atoel zitten met bet hoofd in haar schort Ik wist wel dat het hier in den laatsten tijd lang niet plata was zeide de boeria die baar hoofd scbudde alsof bel met een draadje aan haar lichaam hing Ben je al hg dea bargetnaeater gewaeatP vroeg de boer Neen daar heb ik niet aas gedacht zeide Poot Dan BoUaB we maar gaaw naar hem toe gaso snerkte de boer op De ajeaa werd dadelijk ingeapanaea ea de zweep danig orer hs paard gelegd Een week laag laafden üeia Poot on Jaas in hoop a R H ea fadorif waid het veer aa tsfaa apfe zij tevreden met iemand die zich wellicht minder geprononceerd uitlaat maar toch denielfden weg op wil las zij liberalen die zioh den toenaam van conservatief getroosten hebben desnoods als zij verslundig zijn vrede met iemand die hun wat te hard van ttal loopt daar depractijk toch remmend genoeg zal werken in het parlement Alle schakeeringen in onze partij behooroo zich de vraag te stellen wie is in de gegeven omitandigheden de candidaat met wien wij het vorste komen Er is toch nu geen bepaald punt van regeeringslieleid aan de orde waarover het geschil loopt Hoogstens verschil over de rol die de Staat moet splen bij de oplossing van sociale moeilijkheden en daarbij geven allen toe dat in sommige gevallen de tusachenkomst van het openbaar gezag zal noodig zijn zoodat ten slotte de toekoaistige ondervinding moet uitmaken wie gelijk heeft Wie verstandig is offert niet het reeds verkregen goede op aan herlhnBchimmige pogingen om het betere te bereiken De inrichting van ons kiesstelsel maakt sanunwsjrking noodig van hen die principieel op deuzelfden bodem staan Aaneensluiting zij dus het wachtwoord in den komenden verkiezingsstrijd waarin niet de vraag zat worden beslist of eea Unieman dan wel een liberaal van het manifest der 80 het land zal regeeren maar of de liberale partjj zal blijvende voortstuwende kracht van de staatsmschiue De genpsrtij die ons terug wil voeren op don weg van den vooruitgang die duur brood wil voor den arbeider overwicht van het kerkelijk element verwarring op onderwijsgebied doet een forschen greep naar het gezag de liberalen van alle nuances als zij verstandig zijn zullen met vereende kracht hun posities verdedigen en ons land behoeden voor de groote nadeelen die uit zulk een verandering van stelsel zouden voortspruiten Wy hopen dat allen die invloed kunnen uitoefenen op bot stellen van liberale candidaten in dit district zioh rekenschap zullen geven van de gewichtige gevolgen die bun besluit hebben kan voor den loop dor verkiezing tstd dat ze ham wal souden pakken Fumme werd gepakt maar bel geld oiel dat had hij op luttele guldena na in Arasterdam opgemaakU Vaa bat oogenblik dat dit bekend wat ontweek Jaos haar vrijer zooveel mogelijk en toen hfj baar aena om opheldering vroeg antwoordde zg Oob we moesten bet maar afmakSn want je begrijpt dat ik ja niet alleen om je mooi heb genomen BINNENLAND GÜDDA 3 Mei 18U7 Naar wg nader vernemen moet de haar Ur C J Ë graaf van Bglaadt op eene ham Kedaoe vraagt Terklaard hebben dat hjj daartoa aangezocht wordende bereid aon ago aeneeaadidataur vaa liberale gde ta aanvaarden ea dat hg wat ago bogiutelea betrell aioh toI komen kan Tereecigeo met bet bekende mani ut dat daar oigaTeer 60 maanan van libarala richting ia andi rtaekand De provineule vergadering TOor Zuid Bolland van da Nal Cur Oeh Ooi Varaaii a zal Donderdag 6 Mei te ell orea in hatonthouderagehouw Veenkade 34 den Haag gahoadeo worden Op de agenda komea voor BeDoaniog vaa een atambareaa ter MP kiezing van Iwaa leden voor bat fmt conite aftredend da M Bevertlois i 8 Mets Onthoudersdag S OapalinR tan da plaats veer eea oU geuda aamenkonat 4 Vooratellea A Van de afd a Oravauhage a Welke wegea moateo worden ingeelagen om bei orgaan eaau Vareeaigiag da Wereldstrüde meerdere abboonta te doeu toavloaiaa a Inleider de beer O v Hvrwaarden B Tan de afil a Qraveounde a Wat kan gedaan worden on de redaotiea van CbiiateIgke en bet walign dea volks beoogeode bUden ta bei geo geen diank advertantiee etc op te Denen luleidera da A vaa iaeat G Van de afd Qouda Hoe da propaganda in ouse proTinoie te bevorderen en tegelgk bal prov conitd in nadert aanraking te brengen raat de afdeelingen e Inleider de heer T J Koaabroek De openbare vergadering zal gehoaden Vordau in de Nieuwe Kerk Bpni dau Haag dea avonda acht oren Opaaiag ds A van Oeast van a Gravensaode Sprekera prof dr I J P Valaton Sr van Antrsfoort aa 4s M Beverslnis van Ëarendrecbt Van een in de rivier da Lek onder Slreafkérk voor anker liggend vaartuig ia Vrijdagavond 10 nar over boord Keaiagao en verdronken achipper B H U nit ürooingen Zgo Igk ia lot baden oog niet opgaviacbl Man beriobt uit Kampen aan bat Ublad dat iu hel beheer der Stadabank van Leeoiog aldaar grove fouten zgn ontdekt De direc teur der baak noel orer de laateta jarea een MdrBg van ougevear f 18 000 verduisterd hebben De juatitia nit Zwolle arriveerde gisterenavond om een onderzoak in te atelltn Tuaaoben de Naderlandache KioakenMatt achappg eu bet algemeen RaizigeraOndersteu oiogifooda P F ia eene overeenkomat ga alotea ten doel hebbende de eiploitatie van coupoaboekjet geldig aan alle restauratiee 2a klaaae van de spoorwegstatiooa Deze boekjee van 10 coapODS zgn van 1 Mei af verkrjjg baar aan de boffellen en aan de kiosken ta Boltardam a f 1 05 gaven aan een 17tal atationa recht op koffie thee bier tpoitwatar cognac ram ea broodje met kaaa tegen ééa coupon broodje met Tleeach tegen twee eoopoos Üe restaoratenra hebben echter bak raebt de ooapont voor a tt artikela geldig to maken Te Enschede ia aangehouden een verdacbi pereooo sekere G S ait Maagdenburg dia in het bezit gevonden werd T ao luxe artikelen ala borlogiëo arnbaodea kettingen maachetkooopea broohea enz ent Da aangahoadena kon de herkomat hiarean niet teg gen De politie heeft ia Duitaeblaod en ia ona land gtloformeerd ttn eiadt nadert ioliehtiagtB te krggu