Goudsche Courant, dinsdag 4 mei 1897

den Biutasecreiaris van koloaieB ChamberUiD bericht ontvangen dat den 24en dezer t Famagosia in de nabgbeid van een kerk aan ontploffing beeft plaats Kabad waardoor 30 peraonen gewond werden Veraoheidene Tarkao zgn gcarreitrerd Men meldt uit den Haag Van de 1 Mei betooging der arbeiders merkte men gisteren bier zoo goed als niets Er werden geen openlnehtmeetiogs gebonden alleen werden reeds s morgans vroeg stroo biljetten veripreid met aaasporing tot bet bgwonan van vergaderiogeo Omitreeka een oer waren ia Walhalla an welk gebouw de roode vlag woei aen GOtal personen onder wie eenige vrouwen saamgekoioen om te Inistereo naar de scbAti welke de partggtnoot W Mang van Amsterdam vao den oorsprong eo de ontwikkeling van de 1 Mei beweging gaf Aan het einde der vergadering werd een telegram Tan sjmpatbiebetaiging gezonden aan Van der Veer Uf Middelborg Ook werd er eene collecte gebonden om de kinderen een feestje te bereiden In den middag deden de hetoogera mei en reclamewagen een wandeling om propagaode te maken voor de dien avond in het Casino te houden meeting Te Amsterdam is de eerste Meidag uiterst kalm verloopen lo het openbaar uitte da Meibeweging zich niet daargelaten eene wan deling in den namiddag van een deel derganen die de vergaderiogen in Ptancia en Conttantia badden bg ewojod In die vergaderingen waa het woord gevoerd door h M Hermans en S J van Praag en in het Paleis voor Volksvigt beeft een groot kinderfeeat plaatsgevonden van s morgens 11 uur tot s middagi 4 uur ongeveer 3 X 0 kindureo vermaakten zich in d n tuin en de zaal onder Uiding van commissarissen met onderscheidene volksipeleo de toeren van een goochelaar en een pantomime Zij werden onthaald op krenteobrood melk eo limonade Hoewel men nog twee maanden voor den boeg heeft worden in EoKelaod druk plannen gemaakt voor de aarvitaande feekteu deels van Toorbggaauden meereodeels van btgvenden aard Tot de eerste soort behooreo da optocht op 22 Juni door de straten au Londen en de oponl are eredienst Dese sal vóór Si Paul s Cathedral gaboudeo wordeo in da open lucht bg het standbeeld vaoQaean Anne aangezien de koningin sterk op den arm van eeu hofdame of op den kruk moei ateunen en er tegen opziet aldoa tan aaeschouwe vau hare onderdanen de kerk binnen te gaan Hare onderdanen of althans een groot deel daarran want duizenden en duiseuden zullen in dit hoekje van de city opeengepakt staan of zitten Behalve den optocht zullen wapenacbouwingen en betoogingen gehouden worden alsook feestmalen bals en volksfeesten van iedereo aard Die Dinsdag znl een Bankholiday zgn en het Ëngelache volk zal dan zoo ooit lo8 komen £ o des nachts zullen indien bet plnn tukt op de hooge heuvelen vao Engeland Ierland en Schotland vreugdevuren branden Dat gedruiscb dia schittering en die vreugd zullen voorbijgaan Maar wat bigven zal zgn de liefdadige en andere iostelliegen die men Toornementi ia alom te stichten tot herioueriug aan den 60sten Terjsardag der kroning van koningin Victoria De Ëogelscheo zyn practiacb en iedere gelegt nbéid iedere herdenkingsdag van hun koniogahnia scbgnt hun een geacbikte gelegeuheid om eena goed voor zich zelven te zorgen Maar die ze fzuchk is zoo meoschlievend mogeljjk I In de eerftte plaats zal men ziekeuhuizan sticbien of dë bestaande herbouwen en verbeteren De prins van Wales heeft het voorbeeld gegeven door tjjn voorstel dat Londen als feestgave £ 150 000 zou schenken voorde hospitalen der metropolis Dan zal eeu fonds flieaticht worden tot opleiding van verpla g WlDterdlenst GOUDA 1 6 1 8 1 88 18 88 18 48 18 55 1 6 Oètober 7 17 GOUDA ll H l U 1896 ROTTIKDAU 1 50 8 67 4 604 67 ♦ 8 11 4 8 4 15 6 80 KOTTÏIl DAM SOD DA Directe Spoorwegverbindingen met 11 1 11 88 11 81 11 48 11 51 8 56 10 9 8 10 17 is 1 88 8 81 a u 0 40 65 10 87 17 61 7 85 8 58 87 84 41 47 HAAS GOUDA 10 88 10 8 10 48 10 4 S 18 08 50 s Haga 10 11 18 47 110 7 48 8 18 1 Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4k ea DK LAAT ea VAN SON apotheker Markt sHag 6 487 80 7 48 8 J0 1 4 10 11 11 8 U 1 85 44 8 40 4 10 4 88 6 187 18 7 J8 88 8 Vo5rb 6 6 10 17 1 41 4 8 18 J JJ Z Z yw 10 88 1 68 4 58 80 J JJ tó i8 50 i8 U 47 15 1 1M6 lV n tl4 V08 8t 6i 8 607 488 10 i010J8 n T ï O H T 8 0 U DA Utrecht 7 60 10 16 10 88 11 88 18 V 08 8 58 4 45 14 Waarden 8 68 8 11 10 8al 11 65 1S S4 4 1 a4üttdewater 8 1 10 4r V Ooada S Si 84 10 1 10 6 11 10 l ll 8 45 4 87 6 17 AM STiaDAM ODA Aiutardamast T 15 F8 15 10 4 84 i 5 Soada 7 t l 1 10 10 M 111 J8 1 45 Uat la Sesria lil liii ah aaat aatiirt aa nial op O r D A U TUCHT Oouda 5 87 7 1 7 86 8 81 5 lO lt 10 57 11 55 iO 8 17 4 41 6 67 8 65 8 81 Ondaw 6 45 8 54 11 14 v i 87 i 7 10 Woerden 5 68 7 8 8 18 t II 46 8 84 17 7 18 8 46 10 41 Qtiaeht 1S i 7 M8 88 f 64 10 5111 46 1 87 8 08 8 5 S Ü I 7 8 9 4 11 07I Naar 6 o V U A A HKTEKDAH 87 8 81 6 10 87 1 10 4 11 6 0 7 81 10 17 CU 8 14 t M 10 6 1 1 1 18 5 15 tM IIM W tt ta Mootdorp LeidaaheadaB aa Ba aw k KtaiBWig aa HdwidaiT 10 17 10 8 10 84 i 8e Mei het prinfetja dat da Toriga waek geboren il tgo tbaoi 70 afiiafBrneliogeo ran koniogia Victoria in t leven 7 koods ea dochten 33 Irleiokinderan en 30 aebterkleiokinderen Bg bet GOjarig regeeringiifeeet in Jnoi znllen doe iar geslaehteo tegaowoordig zijn TBD de rorstatgke familie De Koniogio wordt op 24 Mei 78 jaar baar oodsto oon de prina van Wallia ia 55 igo aenige zoon de bertog van York wordt op 3 Jani 32 dteni ondate zoontje op 23 Jani den dag van bat feeek 3 jaar £ en aardige byzoDderbeid omtrent den ean rond dar Koniogin Teroain de HaagKhe corraapondent ran de Tel B H M M hadden behang ni ococbt voor een vertrek der Koningin Moeder dochter en behanger bepraat ten drnk wat het meeat aaobeveliog verdiond ter keuze Da Regentes wier maeoing met die van de Koningin verachilde zei Maar kind kies wat je zelf t mooiite vindt en stoor je niet aan mg t is immers je eigen kamen en toao de Koningin dan bad besloten en gaarne zich wilde verneieo in den aanblik van oog andere stalen die de behanger bad meegabracbt brak zg plotseling na op baar horloge te hebben gezien de bezietitiging af met de woorden t Spgt me dst ik nn oiat meer tgd heb kis bg half vgf en om half vgf heb ik ea Dat hei ondarwgs nnmmer éen ia In de dag rerdeeÜBg getnigt voor Begentes en Koniogio £ eo aantal Ëngelache dames maakt thana door Duitacblsnd eene laogen tocht per r jwiel en wel zonder geleide van besren Zg hebban de vorige week vier dagen beiteed voor een rit door bet Moezeldal en cgD Dinsdag van Cobientz vertrokken om over Mainz en Heidelberg naar bet Bchwar wald te toeren en dan op den terngweg over Frankfort naar Eenlen hei Lahndal en kal Aardal te bazoeken Da nnttigheid van hat onderzoek mei X straieo is door tvea oogartien te Riga ook voor da oogbeelknnde aangetoond Zooala in de D Mad Woob wordt medegedeeld bobben zy bevonden dat bei voorkomen van korreli tukjee draad en kleine stokjes metaal in bei oog aldns kan worden aangewezen ü een werkman werd een stukje yter van 3 millimeter lengte en 1 Mm dikte en breedte opgespoord en daarua varwgderd Men meldt uit Haarlem Groote vreugde zal heerscbeo bjj de Elaarlemflobe schutters Met ingang van l den zgn hnuna diensten hg brand afgeschaft en vervangen door den bgsland van da infanterie ZeoaU men weet plaatste de uaamlooze vaonootsobap Vereeuigde Zeepfabrieken te Rotterdam ook aan bet Paleis voor Volksvlgl beven da rgwtelsohoot een barer in den laataten tgd zooveel besproken eleotriscbe realamaborden met het woord Stuiverueep £ en aardig voorval vermeldt in verband hiermede De Telegraaf van 27 April avondblad Een Amerikaan en nog wel een der fir maoteo van de Cleveland Cycle Compauj wandelde te Amsterdam en komt op bet Froderiksplein Hg ziei hei Paleis voor Volkavlgt w boven den iuRaog vRgwielscbools Nn dat begreep hg w l dit bad betrekking op zijn vak JoDgens dacbt hg in t Amerikaanacb wat een gohouw zulke rgwielmagazijcen hebben g bg ons niet en terugkomend un zgn waudeliug door Amsterdam bg den hoofdagent van zgn fabrikaat drukt bg zgn verwondering oJt over de grootte van het magazgn en vraagt Hoe groot is wel het vermogen van dien mguheer Siuiver zeep die ar zulk aen magazgn op na kan honden f Historisch OniplofBiig op Cjprua Te Loodao ii deer 8 40 8 47 8 64 1 10 7 5 7 8 7 8 7 48 7 55 8 38 7 Oauda Uooidraokt Niauwarkaik Capalle Botterdam 5 6 8 8 8 11 1 5 4 65 8 5 5 14 6 81 5 17 BottaldaB Oapalla Kiaawerkark Uoordnokt Soodt Ooada ouda Ïevanhuisan Maarkapelle stera voor de armen es aen ander tot bei stenoën van behoeftige geestelgkeo De meeste liefdadige infielliegen zulleo buitengewone inumelingen hoodeo de vareeoigiog tot bescherming van kindaren o a bondt en groote betooging in den Albert Hall waar aanschonwelgk zal worden gemaakt al hetgeen tot bet beschermen Tan kinderen gedaan is sinds de koningin den troon beklom De Weslejaos willen £ 10 K 0 zamelen voor verkuizen voor zeelieden en soldaten Do Israëlieten hebben vete üefdadigbeidsptanneo ontworpen o a een fónda voor doofstommen een thuis en gaatbuia voor oogeneeilgken enz terwgl Joodsche sindentea geld bgeenhrengen oor een reddingiboot die bg Newhaven zal worden gelegd De vnoratad Keoaiogton beeft besloten het jubilee te vieren door sloppen op te ruimeo en arbeiderswoningen te bouwen Dergelgke iostelliogen zullen ook in and re plaatsten vengzen Sommige plaataeo zullen kostelooze bibliotheken au leeszalen badhuizen mnaeums scholen voor wetenschap en kunst stiehten i udere zullen van de gelegenheid gebruik mJRn om zich wat op te knappen bier wordk een kerktorao herbouwd daar znllen drink fonteinen worden aangelegd enz Rgkera gemeenten zooats Mancesler en Dundee zullen stand beelden voor de koniogin oprichten BuiteDlandsch Overzicht Zooals de zaken thans staan aobt Tha ËcoDOOiistt den toebtand van Griekenland hopeloos Of de Grieken n g eeoigen tgd atand kunnen houden bg Pbersala is onzeker maar of zg daarin slagen of niet verandert weicig aan den tuestand Het is duidelgk dat indien de Torken naar Athene willen oprukken zg het kunnen eu dat als zg aarzeleo dit alleen bet gevolg is van de raad evingen van het Ënropeescb concert Griekenland mag zgn tegenstand nog eenigen tgd voortzelteo maar het beeft niet de macht om een leger als het Turksche op den duur te weerstaan Tnrkge is ala het Oostericbe rgk onder Juatinianoê rot miaficbieu maar nog io staat om oproerige provincieu ie barovereo H Deze hertevendiging Tan Tnrkge ia voor Europa een zeer ernstig iata Ue moderne politiek ten opzichte van dat rgk ia gebaseerd op de onderatelljng dat bet zieltogende was en dat een algeheele verdwgning nog ilechta werd uitgeateld door de jaloezie der mogendheden onderling De mogendheden ootzagen zich niet er brokken af te nemen door diplomatieke preasie en gaven telts bevelen voor het binoenlandach bestuur van hot rgk Dit alles is nu uit Hot is duidei k dat Tnrkge nog een geducht Iege beiit en welke ook de zwakheid van den Saltan moge zijn de militairen in zgn omgeving zullen lioh verzetten tegen betecu zg als een ongepaateo dwang beschouwen rwaaraan bet nu niet meer noodig is zich te onderwerpen Zg zulleo verlangen dat men Torkge met rast laat zg zullen opnieuw aan geld zien te komen en de Christenen op bun eigen manier bestnren Dit alles is hgoa onvermijdetglc zelfs als het Europeench coocert in stand bigtt en indien de mogendheden met bare niteeoloopeude inzichten en belangen zich van elkaar scheiden dan zal Turkge voor bet eerst in deze laatste helft der eeuw werkeIgk unafhankelgk zgn Dfze verandering in den toestand van OoUeIgk Europa acht The Eoonomistc noodlottig Er is weinig kans dat Turkge als het met rost gelatvo wordt zichzelf zal hervormen en zoolang het zichzelf niet hervormt zal bet een blgvend gevaar opleveren voor den vrede van de besohaafde wereld Opstanden in rgo gebied op een barbaarscbe wgze onderdrukt zullen de Ëuropeesche bevolkingen vooridarend in agitatie houde i en de gevaren hernieuwen waaraan men on pas ontanapt is Meo moet niet verget n dat de tegenwoordige vrede in booge nfate te danken ia aau gelukkige toevallM de kalmte van den beeadigdeu Oo V cben keizer de tegnnzio van jleu Aangevaogen 1 7 86 5 0 5 81 8 60 5 1 6 61 8 44 4 1 1 64 8 01 8 08 8 14 4 40 4 50 4 57 6 04 8 10 DEK 8 0 4 04 4 onemian Saaaiachan kaiier om aen faMtMht t iKgimiaD en bat fait dat ten gaTOlga nn palitieka combinatien in Earopa da mofffBiheden afkeerig ago van een oorlog Bg da aratTolgesde aitbantiag in Torkge iga da omatudigheden in Ënra M miaaebien minder ganitig en de oorlog met Griekeaiand rermeariiert de kaua op nitbuitiogeo nat de paeha a tollen na meer dan ooit geneigd iga tot onderdrokking co de cbriitclgke onderdanen lalleo tan de toaauhenkonat tan Earopt nieta meer erwaohton en alleen hnn heil zoeken io gewapeodeo tegenatand De tegenwoordige inltan beeft lich nooit geatoord un raadgeiingen ali men durain door bedreigingen geen klem bgzette en nn de tgd ran bedreigingen Toorbg ia tal bg ign eigen weg gaan met de re oltaten die Koropa reeda beeft gezien Dit zal gebeoren zelfa ala de oorlog ter tond eindigt en Tnrkge zich terredea itelt met aen oorlogaschattiog wordt de oorlog Toortgezet totdat Griekenland getaaol reroiatigd i dan lal de trota Tan de Porta tot aan gelaarlgkeo graad warden aangeblaiw Over de plannen der mogendheden tot een tosecheokomat of bemiddeling alt nog weinig te taggeo allaa wat daarOTer gemald it hangt nog erg in de locbt en wordt ran Torachillenda zgden toorbarig genoemd Bet moge waar zgn dat de mogeadbeden elkaar gepolit hebben over hetgeen er erentueel zoa kaanen gedaan worden maar allo betrokkon partgen agn bat er orereeaa dat de tgd Toor een intarrantio nog niet gekomen ia zegt de Timeacorrea pondaotc te Weenen Griekenland beeft da tnaachenkomat van Baropa nog niet iogeroepen en de mogeodbeden willen vóór dien tgd geen stappeo doen Griekenland wil echter ook niet den eersten atap doen daar het zgo toeataod nog niet ala hopelooa beKhonwt miaaebien dat de ateoimiog verandert ala bet leger opnienw eea nederlaag mocht Igden De iTempac hoopt dat Griekeoland iga troepen lan Kreta onmiidallgk lal torogreepen omdat d ze maatregel een geheele reraodering in de politiek van Griekenland aon aaodaiden aao Earopa eatislaclie lou geven en bet beate middel zoa zgn om deo weg te effenen voor de taaicbeokomit der megeBdbeden Ook da IXbata ia vao meening dat bat tarngroapen van kolonel Vaaaoa en zgn troepan onverHcbillig om welke redeo spoedig eeo eind zou maken aan den oorlog Inderdaad loopt te Athene reeds het gerachl dat kolonel Yaasos teruggeroepen zal worden Dit zoo zeker het verataodigata zgn wat de regeeriog in de gegeven omstaa dighedeo kan doea Da Oostenrgkacbe qooteDCommissie heeft beilotan bat bedrag van 42 pot ta handhaven ala aandeel ran Hongarge in de gemeeoachappalgke uitgaven Door it bealait ia overeenstemming tuBscheo de Oostenrgkacbe eo de Bongaaracbe oommisaie onmogalyk geworden Uongarge dat ali grondslag de opbrengat der belastingfln wil nemen was geneigd desnoods zgu bgdrage tot 34 percent d i 2 pot boven deo maatstaf naar zgn grondslag te verboogeo oiaar OostaDryk neemt bet aantal inwoners tot grondslag en komt dos tot het veel hoogere bedrag dat nooit de goedkeuring zal verkrggnn van bet Hoogaarsobe Parlement lu de is eithaansobe Kamer hebben de Duitacb liberale en de Duitsch nationale afgevaardigden een motie ingediend waarvan de strekking is de ministers Badeni Gleiaspach Ledebor eo Billinsky io staat van besobuldiging te stellen wegeos het schenden der Grondwet in zake net uffioieel gebruik vau ds Boheamscbe en Moravische talen De Belgische Kamer heeft met 65 tegen 25 stemmen de bagrootiog van Binnenlandsohe Zaken en Ooderwgs aaugeuomen De koning der Belgen die in den laatateotgd de meeate kabinataiaden zelf presideert enover het geheel een levendig aandeel in dopolitiek neomt ook bg benoemingen zeer dikwgls van de miniaterieele voordracht afwgkandaen zelfs personen beuoemaode die daar in bet geheel niet op voorkomen heeft deaardagenook bg het benoemen vao oen luilenauV gene i ii i J j iii II TUd van Greenwicb 10 4 1 18 7 6 7 5 8 18 8 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 4 lo s4 8 85 8 48 8 51 lO s 11 80 10 S 7 86 8 5 6 8 87 47 4 10 01 10 07 8 8 5 47 1 0 07 10 4 10 54 8 8 41 4 11 10 7 68 4 46 1 4 T 4 MM 7 46 nal iamuid andara h oamd dm daar dan minister raa oorlog ad interim Tandaapearakaom ter promotie waa voorgedragen Men aagt DD dat daie geweigerd heefi de benoeming te cantrasigneeren daar hg er de varantwoordelgkheid niet voor wil op zich namen Toen bat bekaoft werd dat de Deenaobe premier baron BaedU Thott de sebikkiag door de liokerzgde van bat Folk tbing voorgesteld bad aangenomen dacht man vrg algemeen dat daarmee bel geraar voor eeo minia terieele crisis weggenomen was Groot is daarom de verbazing van de hooding door da conservatieven in bet Landathing aangenomen Zg hebben zich plolseling tegen de Regeeriog gekeerd aaar aauleidiug van zaken die Uaublgkelgk als voorwendsel dienat moeten doen Ban eigenigke bedoeling is bet ministerie ten val te brengen Yermoedelgk hielden de conservatieven zicb overtuigd dak het ministerieBeedtz Thott toch niet zou kounen aanblijven wegens den tegenataod van de radicalen in het Folkotbing en willen zg na dit anders uitgekomen is dan zg vacwacbtten zelf de naak ter baad te nemen Oen 4n Mei wordt de Begrootiag bg de Kamera ingediend Bet Japaaache Lagerbnia beeft bat regeeringBTOoratal tot bet invoeren van dea gouden atandaard na langdurige debatten aangenomen mat 126 tegen 119 stemmen Daar het Hoogerhnis reeds vroeger met groota meerderheid baar instemming met het voorstel der Begeering had uitgesproken is de invoeting van bet wetontwerp verzekerd eu krggt Japan den gouden atandaard In da wet ia bepaald dat ig dan Uden October vao dit jaar zal in werking traden FOXiiTra Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maaod April 1897 Een zilveren knipbeurs inboodende 6 golden een portemonnaie inboodende f 0 04i een portemonnaie inboudeude f 0 25 een portemonnaie inboodende f 0 35 een gooden damesring met rooden steen een B O Kerkboekje eeo bankbiljet groot f 25 een zilveren ramootoir horloge eeu v ageobo kjei een takje waarin 36 stukken van f 0 02i een vrouwenzak waarin een portemounaie met 13 cent eenige aleatels twee kaasjes een palmplant een rozenkrans in étui een postduif een gouden oorkuopje mat zwarten steen een horloge ketting 4 e gedeponeerde voorwerpen der maanden nvanoari en Februari 1897 en niet door de lerlieaara afgehaald zgn ter beschikking van yfle vinders met inacbtBemiag vau art 2014 B W f Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 1 s morgens Qonda 3 Mei 1897 Da Commissaris van Politie V GARDEBEN IWQEZOHPEH Landgenooten De Commissie vao da Ilobriak Huiavlgt komt met een dringend verzoek tot een ieder uit dese gemeente die in ataat is haar te willen an te kunnen helpen Ouder huisvlijt verataau wg handenarbeid die thuia wordt verricht en niet of uit de band wordt varkoebt zonder een werkgever als tos achsnperaeon In ons speoiaal geval moeten wg ons bepalen tot da buisvlgt door vrouwen beoefend Oaarna wil dese Commissie daarom in aan raking komen met Trouwen uit alle standen welke zoodfuigen arbeid verrichtaa Om daaraan nu zooveel mogelgk uitbreiding te geven hebben wg Uwe bolp noodig Wg vragen U dringend aan één der leden dezer Commissie al naar de provincie die onder haar ressort valt adressen op te willen geven van pera en die buisvlgt beoefeaeu of er ticb voor ilteresaeeren Nog liever zagen we dat ge die vrouwen self aauapoordat io ta laoden Alle hnisvlgtarbeid hoe nederig ook kan vertekerd ign van onse belangstelling Echter sal aan de Commissie hst eindoordeel moeten voorbebooden worden of het iogesondene al of niet zal worden gaëxpoaaerd met het oog op de plaatsruimte Ook zal het noodig iijo dat iedere iuzend ter duidelijk haar wenscb te kennen gave of zg haar werk al of niet op da Tentoonste ling soa willen verknopen leder dis ons helpt steunt het groota doel der Tentoonstelling de uitbreiding van den werkkring der vrouw te bevorderen en bet beter leeren waardeereo eu naar wj bopeo bet daarom beter doen betalen van vronwanarbeid Een woerd van dank aan de Redactie van dit Blad en aan allen dia ona in eenig opzicht zallan ateanaa Namens het Beatnur De rnbriekcommissie voor Hnisvlijte Mej MARIE JÜNGIUS Presidente Kanaalweg 43 Scheveningen Voor ZaidBoiland Utrecht en Gelderland Btevr N EOU SrimwaiiDA Seoretaras atationiweg 14 Rotterdam Taor Zealand OvarSasI en Umbnrg Mej E C HOLTIUS Penningmaaateraa Ba arstraal 34 Den Baag Voor Groningen Drrntha en Noard Brabant Mej H MEYBOOM Archivaria Rionwsiraat 153 Deo Haag Voor Noord Bellud Mevr E KNUTTEL Roosmicui gewoon lid Bois op Doin bg ds Witte Brog Dsn Baag Voor Friesland Bet Plaatselijk Comité te Leen warden Toornoemd Mevrouw N HOPPERUS BUUA ünrmaniabuia te Laauwardan Ontvangen de NOUVEAUTÉS in PARASOLS doch sullen niet geëtaleerd worden A vaA OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Ainslerdam 1 HEI VrkrL alotkra I8V 8 97 104 841 84 s 84 81 SI 97 9 w 98 lOS s 68 l H 18 i 10 98 41 100 91 68 880 986 1001 64 100 906 118 6 97 183 1001 74 IS 10 V loiv 801 86 100 89 61 160 98 76 i 11 lOl s lOU 100 16 168 Ida ioo 48 108 lov isi 103 70 107 1 4 8 187 18 10 108 108V 108 4 u 1 38 11 Hedishiid Cert Nod W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOsa Ojl Gbudl 1881 88 4 Itali Inschryviog 1882 81 6 OoSTINS Obl iiipspiarl8 8 6 dito in zilver 188S 6 FosTüOAl Obl mot coupon 3 dito lioket S Bcsutin Obl Bionenl 1894 4 dito üwoos 18S0 4 dito bil Hotbs 1889 4 dito bg Hopol8 i9 9n 4 dito tD goud loi n 1883 ö dito dito dito 1881 E SpaüJS Psrpfl sohuWlSSl 4 Tuaislj Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeiiiD serie D Geo te niag serie C ZuiuAni Bap v obl 189 6 Majioo Obl Buit Soh 1890 Vensbokla O il 4 0Bli p 1S81 AasTBsDAH üliU atieu 1896 3 EorraanA Sted L ea 1894 8 Nao N Afr Hsn lelsv od Acond b Tsb Mij CortiBoaton DiliMsüUohappij ilil Am Hvpothoekb pjuJbr 4 Cull M i der Vorstenl sand sOr Hypolbookb puidbr SV Moderlsndsohe bank aand Ned Haadalm t oh dilo N W fc Vm Hyp b pMidbr I B tt Hypotheekb psndbr 8Vi L lr Hypothsokb dito S OosTSNS Uosl HoDg bsok ssnd BuBl HypothsekbsDk paodb Vj Aaia i Equt hypoth paodb 6 Maiw L G Pr L ea oorl Ned Holl lJ Spoor Vli and Mij tot Eipl V 81 Spw aand Nod InJ Spoonrogm asnd Ned Zuid Afr Bpm ami dito dito dito l j91 dito 5 iTiLiE 8noor l 1887 89 A Eob S Zoid Ital 8p oiij A H obl 8 Pols Warsohsa Woeuon saod 4 RiJSL Gr Hu Spw Mij obl 4Vi Baltisohs dito asnd Fastowa dito asad 6 Iwsng Dombr ililo sauil 6 Knrsk Ch Awwap k p obl 4 dilo dito oblig 4 Amebiki Ont PacSp MiJ o il 6 Chic t N orlh W pr C v ntxti dito dito Win St Pe er obl 7 Bonveri Bio Gr Spm eert v a Illinois Ceolrsl obl in goud 4 LouiBv liSash villa Cert v aaud Ueiioo N Spiv Mg labïp 0 9 Mits Kansas v 4pct pruf asnd N York Onlasioii West sand dito Penn Ohio oblig Oregou Calif Ishyp ia goud 5 St Paul Uiou tl Maait obl 7 Uo Pao Hoofdliin oblig dito dito Lino Col Is hyp 016 Caji da Can 8oulh Oerl v aand Vss C Eallw liNa lob d o O Amaterd Omnibus Mij aand Bolleid Tramwog Masts aand Nbd Stad Amslerdsm aand 8 Blad Eotlerdano aan 8 BlLon Stad Antwerpen IS V IVsl Stad Brussel 1886 HoKO TheU Begnllr GesellMb OosTSXa Slaalsleoriuig 1880 a t K Ooil B Cr 1880 8 SpilME 8Ud Madrid 8 1888 Neb Ver Bei Hyp 8pobl oort RE mSGEVHSG BURGEMEESTER en WETBOÜ DEES van da Gfmeente Qeuda Gezien Art 228 der Wet van den 29n Juni 1851 StaaUblad No 85 regelende de samenatelliog inrichting en beroegdbeid der Oemeentebestoran Brengen ter kennis van de ingezetenen dst de termgnen voor de vorderiogen ten laste van het Rgk bg de Wet bepaald of te bepalen op die tan laste der Gemeente van toapaaaiog sgn eo dat mitadien alle soodanige nrderiogaa over den dienat van 1896 vóór of aitartjk op dea SOa Jnni aanataasde babMnn te worden ingediend Goada den 3 Mei 1897 Borgemeaiter ea Wethondars Teoraoemd B U HARTENS De SMsrelaria BROUWER Oproeping onder de Wapenen van MIUCIENS VERLOFQANQERS dir UGBTINGEN 1893 1894 M 1895 De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter kennia Tandde in daao Gemeente gaTastigde MiliciaaaVerlofgangera dat ingevolge Koniukigk Bealuit van den 30n Maart 1897 no 32 krachtena art 125 der Militiewet tot dan warkeiykeo dienst worden opgeroepen LICHTINGEN 1893 en 1894 Bet Regiment Oranadiera en Jagera Ie 2e en 4a BaUljon van 25 Aug tot 8 Sept lament Grenadiera eo Jagera 5a Bataljon van 4 tot 28 Angustas Regiment Grenadiers ea Jagers 3e Bataljon i der 4e Comp van 25 Mei tot 18 Juni Regiment Grenadiers en Jagers 3a Bataljon i der 4a Comp van 28 Jnni tot 22 Juli la en 4e Regiment Infanterie Ie 2e 3e an 4e Bataljon van 25 Aag tot 8 Sept t 2e en 3e Regiment Infanterie Ie 2e 3e en 4e BaUlj u van 24 Aug tot 17 Sept s 5e Regiment Infanterie Ie Bataljon van 25 Aagoatoa tet 8 September s 5a Regiment Infanterie 2e 3e ea 4e BaUljon van 4 tot 28 Augoatoa 6a Regiment Infanterie Ie 2e 3e en 4eBaUljon van 24 Aug tot 17 Sept 7e en 8e Regiment Infanterie Ie 2e 3een 4a BaUljon vaa 25 Aug tot 8 Srpt 8e Regiment Infanterie 5e BaUljon derder 4e Compagnie van 1 tot 35 Joni 8s Regimeat lufaotarie 5e Bataljon Ie 2e 3e en der 4e Comp van 4 lot 28 Augaatna LICHTING 1894 Bat Regiment Grenadiera en Jagera 3e BaUljon Ie 2a en 3e Comp van 25 Aug tot 8 Sept Ie 2e 3e 4e 5a Ce en 7e RegimentInfanterie 5a BaUljon van 25 Ang lot 8 Sept Da la en 2e Compagnie Hospitaalaoldaten van 9 Angoatns tot 8 SepUmbar De 3e Compagnie Hospitaalaoldaten van 24 Aogustua tot 17 September Het Ie Regiment Veld Artillerie la 3a en 5e Batterg van 23 Jnni tot ZT Juli Ie Regiment Veld Artillarie 2a 4e en 6eBatterij van 29 Juli tot 1 September 2e Regiment Veld Artillerie Ie 4e en 5eBatterg van 21 Juli tot 24 Augaatna 2a Regiment Veld Artilletia 2e 3s en 6eBatUrü van 25 ABgnstns tot 28 Sept 3s Begiment Veld Artillerie Ie e en 6e Battery van 7 Juli tot 10 Augnitas 3e Regiment VeM Artillerie 2e 3e en 4eBatterg van 16 Augustus tot 18 Sept Korps Bgdende Ariillaria Ie Batterg van 24 Mei tot 26 Jnci s Kerpa Rgdande Artillerie 2a Batlarü van 28 Juni tot 31 Juli Korpa PontoDoiars Ie Compagnie van 23 Angustas tot 24 SapUmber Korpa Pontonniera 2e Compagnie van 3 Angoatna tot 4 September Korpa Torpediaten Ie Peloton Tan de laCompagnie van 19 Aoguatus tot 22 Sept Plaata van opkomst fort de Ruiter Korpa TorpediaUn 2a Peloton van de IeCompagnie van 19 Aagnatna tot 22 Sept Plaata vaa opkomst nellevoetslnis s Korps Torpediateo la Peloton van de 2a Oompagnia van 2 Juli tot 5 AngusUs Plaats Tan opkomst fort aan den Boek Tan Holland Korps Tarpadiateo 2a Pali ton van de 2eCompagnie van 2 Jali tot 5 Aoguatna Plaata van opkomst den Beider LICHTING 1895 Het la Bagimant Vaating Artillerie Ie 2 3 4e en 10e Compagnie vaa 10 Aagoatoa tot U September Regiment Vesting Artillerie 5e 6e en 9eCompagnie van 8 Jnai tol 10 Juli lo Regiment Vaaling Artilleria 7e en 8eCompagnie Tan 3 Augaatna tot 4 Hapt 2a Regiment VeatiofrAtlillerie Ie 3e 5e 8e eo 9e Compagnie iian 1 Sept tot 2 Oct 2a Regiment V tMg Artillerie 2e Compagnie van T Sepisilber lot 9 October 2e Regiment Veatipg Artillarie 4e Com pagoie van 17 Aagnatna tot 18 Sept 2e Regiment Vsstiog Artillerio 6e CSompagnie san 21 Juni tot 23 Jnli 2e Ragimeot Veating Artillarie 7 Compagnie vao 6 Juli lot 7 Auguatea 2a Regiment Veating Artillerie 10 Oompagnia Tan 27 Jali tot 28 Aagoatu Het 3a Bagimaat VeaUng Artilleria Ie 4 ea 5 Compagnie van 14 Sept tot 16 Ott a 8a Begiment Veating Artillerie 2 3e 6e 7e 9e ea 10e Compagnie van 13 Ang tot 16 September s 3e Regiment Veating ArlilMie 8a CoB pagnie van 1 Juni tot 3 Juli 4e Kegimant Vaating Artillerie Ie en 5eCompagnie Taa 22 Jnni lat 24 Jali 4e Regiment Vesting Artillerie 2e 3e en4e Compegnie nu 3 Ang tot 4 Sept 4e Regiment Veatiog Artillerie 6e 7e 8e 9e eo 10 Compagnie van 20 Joli tot 21 Anguatus Het Korpa Panlaerfort Artillerie la en 2e Compagnie van 18 Juai tot 22 Joli Korps PautHrlort Ariillarie 3e CompagnieTan 26 Mei tot 30 Juni KarptPantaarforl Arlillerie 4e Compagnieaan U Juni lot 15 Juli Liehtiag 1894 Korpa Oanielroepen Tan 21 Juli tot 24 Augaatna Uitgesonderd d VesUng TalegrafiiUn die hebben Toldaan aan bet bepaalde in den eeratan volzin van art 6 vaa bet KooiDkiyk bealnit Tan 29 Februari 1884 No 13 d Adspiraot VastiogtalegiaflaUn en da overige Milicieua ingedeeld bg de Tslegraaicompannie Lichting 1895 Korpa Genietroepen vaa 9 Juni Ut 13 Juli met aitEOndering la voren Lichting 1895 Korpa Oenietroapea da Mill cieuRVeatingtHegrafisten die biervorab worden uitgezonderd Ie aeria van 12 to il Augaatna idem 2e aerie van 19 tot 28 Aognstns Lichliog 1894 eo 1895 Korpa Genietroepen de MiIicitioa Adapirant Veatiog telegrafiaUn van 12 Anguatos tot 15 September Lichting 1894 eo 1895 Korpa Oanietroepan de overige Milicieoa van de Telegraafcompagnie die biervoren wordeo nilgesondard van 9 Juni tot 13 Juli Voormelde Verlofgangara worden bji dese opgeroepen om op den bepaalden dag vÜr doe namiddags 4 nre bjj hunne korpaen tegenwoordig Ie zgo gekleed in Uniform on voorzien vso de kleediog eu oitrustiug bun bjj vertrek met groot verlof mede gf eveu alsmede van verlofpas eo zakboekje De Verlolgaugers oor wie de opkomat op eenen Maaudait is gaateld znllen indien s j gevestigd zgu io gi mt enUn vsn wsar sj niet in één dag bun garnizoen kannen hereiken zicb eerst op dan dag voor de opkomat bepaald op marsob bebooTeo Ie bege en en dea volgenden dag aoo vroegtijdig mogeljfk bij fana Korpa moeten aankomen Voorts worden bedoelde Vsrlofgangers vaXa genoodigd om minstens vier dagen U voren hunne verlofpssseo ter SacraUrie dar GemaenU te doea alarbrgvea en vervoer of paaaagabiljatUn te ontvangen indien sj daarop aanspraak hebben Gouds deo lo Mei 1897 De BurgemeesUr voornoemd B L MARTENS ADVERTENTIEN Een ware 8cbat TOor de ongelukkige alochtofhrs der KolfhoTlokking Onanie en gehe jne uiUpattingen is hol beroemde werk Z Dr Retau s EL FBEWARING Hollandsobe uitgaTO met 27 afb Prns 2 aaiden Ieder die aan da veraobrikkelgkb gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een sekereu dood Te verkrggen bg hetVarlaga Magasin U Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poalsegala en in elksn boekbandel in Bolland la 4a basta BhwnaMak HTvaaal Ul 0 aard Wat fin iasMlkattlSlIMIiaaaalaweadaataru Vit sasai tas slaada la ieder buisgssb gjggr ftiterlalitixpellef Pr eo eaat 78 oaat aa 12 S Toorlitfdoa ia 4e meaato Apeawkaa eo bn AiPÜiAtar Oa la j r M Hst bsals oaaobadalTkaU ea i k maMulykatsimlsmklilsIvoorllssrw sa vuxiral dasiM sa Klad ho QVrsriC3 u ds Appratwu TBo C MIlar Ce leriia leoUhStr M Mm Un pis op naam n fiitartaksmsrk tl isM aauiw I Mswwt I iTi asva Aiker PiiiiExpellBr