Goudsche Courant, dinsdag 4 mei 1897

Woensdag 5 Mei 1807 No 7263 30ste Jaargadg mmm mmm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k t met uitzondering van Zon en F tdagen De prys per drie maanden ia 1 franco per pMt UO Afzonderl ke Nommcm VVV CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tu 1 6 reg l a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaattruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MAATKinPPEUT door JOH STAALL duidelyke boscbrgving met S7 Toorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen van Japonnen eni kaa leeren Reeda duizenden met auccea in gebrnik De achoonate aanberelingeti ran particalieren ala Tan deaknndigen Prjja alechta 1 50 bü Hej FOOBTMAN te Naaldaijk TB PARIJS Zenden gratisiifranco h t pnebüg geilluitreerd IIOE ILNI m t B d rlaDdichAn of fran clien tekat bevattondt da afbeeldingen der laaUt ultKekoman nodellen roor het Zomeraelzosn van fclaaderen hoeden enz Toor heeren damal M kJDderen op Kefrankeerde aanvraag aa 1 JULES JU OZOT a C PARIJS Btalan Tan lUden wollen en KatoanMi ttoffan laken enz enz worden eTenaeni tnnoo toegezonden doch men gelieTe daarvoor de loorten op te gaven en ongeraer da yrUzen te bepalen Dit album boTat teTena de inUohtlngaa welke Toor de goede en prompte oltToeringeM te baitelUngen benoodigdzUn luuUIntm tan if framit e ktogtr worden met eena Terkooging Tan B 0 0 Awüm trttU nuHl nn Mimuiit ncMui i n aU $ fÜMm HM Itidtrlaut aan kult tutrid Df klaBten hebben geene ftermaUteltaa TCor de Inklaring of anderainta te TerTullea iaa na HêxitêilttHtult ta KutUaal Nitari Brabanl daarmede belait ia 1ANÜAKT8 E CASSITO Tornimrkt 171 uouda van 10 tot S uur bahalTe ZOMDAOS en W0BN8DA0S Toor middag Set FotogralLscli Atelier STUDIO Ligeiyks ook les ZONDAGS geopend WÊÊ ÊS fitten met 3 mff F Proeven r IBO P VAN DKit WAALS Flnweelen Singel B8 bg de Tiendeweg KMek en Polikliniek roor OmmvmTHim en 1ilimMmCOM OUMB Spreekuren dagelyka van 1 9 o Gratia SpreekuVen Maandag Womidag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lynbann No U QimaKnr DirmiUur Lijders aaa Dauw of Haarworm drooge Tochtige Sehnbbendanwworra en bet met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk laatig t jeuken iler huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfa bg hen die door niemand genezen konden worden door tTtr Htbra n iteohtentod OnachadelUk Gebruik Vituiendigt Prgs zoa gulden Ned Ct tegen Tooruitbetaling ook poetzegels waarop toezending Tolgt Tr j van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bg de AI Marien Drogerle Dauxig üuitachland awda Brak laa A SAÜUUAK k ZÜOK Koninklijke MaeMnale fabriek DB HONIGBLOKM Tan II V van Scbaik Co gevestigd te sGravenhage Uepplerêtraal X ea XO aaby de Kegeuteeeelaan van Z M den KOMMG van BELGIË Indien gIJ hoest t ï gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Hooig Ëxtract FLACONS van 40 Ot 70 Cta en I Terkrggbaar bg F H A WOLFF Drogiat Markt Qouda B H Vi MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordruM J C IIATELAND flo o p B T WIJK Oudmmirr M KOLKMAN Waddinmem BEKHOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLM S Quina Larochc Staalhoudende Q uiaa Laroche ia de meeat krachtige en emterkende KINA WIJN Aanberolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneeaheerea VerkrggbBar in leaachen k 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN iSTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma teratond verlichting In Etui 80 en SO CenU Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bg Soest en FerfcourlAeid oplossend en verzachtend Prgs per fleschjo 20 Cent KaiCFiUBN HoLH HoSeveranciers Depot te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeate Apothekera en Drogiaten verkrggbaar tmÊÊÊÊmnmmmmmemmmÊÊÊÊmÊÊmmÊm FEANSCHE STOOMVEEYEEU IK Gkemische WasscberIJ Vilf H OPPElMHEIIIIEU 19 Kruiskade SotlerOam Qabreveteerd dnor Z M den Koning der Belgen Bo fddep6t voor GOUDA da Bae A VAN OS Ai Spaoialitait voor het atoomen en vervel van alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen ai plncha mantals veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geat omd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eeue vrgwillige verbintenis voor ZKS jaren en roor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeUfken dienst bg het aangaan van een verbintenis om T1VBB JAHEN gedetacheerd te worden naar Ooat iiutö Aanbrenggeld TWIMTIG € MJL EM Man melde zich aan VrilwUtiger en M ilUiepliehtigen met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werfdepót te Barderwijk of bg een der pUataalgke of QarnizoenaCommandanien HilUiepltchUgen onder de wapenen hun onmiddellgken Chef ooxd eelig er ia het voor iedereen die een HARMONICA wil koapen dezelve diree uit Amsterdam in plaats van uit het buitenland te ontbiedent om reden dat men dan vrij is van inkomende rechten en koog porto 60 CU Om alle concurrentie het hoofd te Meden zgn wg bealoten de HABhONICA welke wg tot nog toe k 3 75 adverteerden voor SleChtS 3 25 vau de hand te doen Deze verbeterde Rtform TtA Burmoniea t zgn Tan het allerbeate Duitacho fabrikaat en hebbeu een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikketclariatanr 50 sterke stemmen 3Toadigen dubbelen balg met 11 Touwen 2 registers en dubbele baaaeu De Touweu van den balg zgn van vernikketde ataleo hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke notenachaal voor zelfonderricht met danaen rnarschen üederen enz bg iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooraitbetaling met li Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen rgk geïUustreerden Catalogui Eenig adres Verzendhuis iA rtur G SCHUBERT Co Comm Maal Am terdam 1 I Z Voorburgwal 258 Failliet Heerencoüfeeüeü De curatoren in het Faillissement LIPPMANN ik H8SER te Berlin zgn bealoten om tot een apoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige dagen een uitverkoop te houden zooais nog nimmer heeft plaats gehad alles zal verkocht worden èlO a 40 procent beneden fabriekaprga De verkoop heeft plaata vanaf WOENSDAGÜSAPRILini t Annh i Hotel DE PAUW Markt Gouda üe Heeren Jongeheeren en Kiiiderkleeding zyn alle voor dit Voorjaar en J Zomerseizoen verraardigd alleen de nieuwste Dessins en Modellen IMen haaste zich dus van deze nooit meer voorkonieode gelegenheid ie pr Oleeren 1 Om tot een denkwyze te komen tot welke Aibelacbtige pryzen de goederen rerkocht zulten worden raadplege men oodentaanüe PKIJSNOTEERING I KAMGAUEN GEKLEEDE COSTUMES onovertrefbaar v ƒ 24 voor 12 75 I 21 10 50 19 50 9 50 17 50 8 50 28 IB 12 50 4 7 5 20 9 75 23 12 50 18 50 11 12 50 6 50 van af 1 2 50 JACQUET COLBERTS IFANTAISIE COSTUMES in duizende deasins nieuwate genres Batinstof Jacquet of Colbert i CHEVIOT echt van kleur DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes DEMI SAISONS nieuwste genre en model Jongeheeren Costumes halve prgs nieuwste dessins en genres Kiijuer Costumes Concurrentie onmofrelgk voor de halve prga Duidende desaina Heeren en Jongeheeren Pantalona LUSTRE COLBERTS geheel gevoerd echt van kleur I CHaMBR E CLOACKS voor den halve prgs Bgzonder vestigen wg de aandacht op de prachtige Collectie Communie 1 I Costumes met Pompbroeken van af 5 50 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen t 3 50 voor 1 76 2 50 voor I 2k ll r SLECHTS 10 DAGEN r p Hotel DE PAUW Markt Gouda Hoogachtand Cnratoren io bel Fillllssement LIPPMANN HOSER eene zending Verlovings en OndertrouwkaarlLen P isite kaar ten Luxe Postpêipief Rouwkaarten en Rouwpost met ISlep v Bestellingen worden ten spoedig ste iii voerd bij A BRIl KkAlAl en Zn BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1897 Dit wg oo e leun oolaogfl niet teè oarechte anobawdea f oor ukare perio en die in du lutiten tgd er ook bier han werk tkd nhkeo gelden ia te xameten leo befaoere tkd allerlei bekende en onbekende inBtellingen ran wel dadigbeid elderi gerestigd bigkt nik bat feit dat het BMtonr van eene dier inilelliogen bet Toornenen heeft om op 5 dexet voor de d$rd maal in dit jaar in ieie Gemeente eene collecte te doen bonden Volgani eene pablicatie in dit ammer Toorbomende is daarvan aan het Gemeentebeetnnr alUm keniiigegevea Waar deze xoogaeaaude beroepKoUectaDten die gewoonlgk een zeker gedeelte van de opbrengit der collecte genieten bg herhaling onze Gemeente bezoeken heeft het alten eohgn datxg alhier met encces werkiaam zgo Bet komt one daarom niet orerbodig toor aodermaal in overWeging te geten om wil men instelliDgao buüm de gemeente geldelijk stennen degifteo daarvoor beitemd reohtstreeka aan de bestoren fan die ioatellifgen of aan bBone hier wonende oorree ndenten te lendeii Eerat dan beeft men zekerheid dat zg geheel aan de iDatetlingeo ken goeds komen Eeanltaat van bat beeteriologiach onderzoek vtD driokwMw dar Qoodaaba WaterlaidipgMaatechaa pg Datnm 30 April 1897 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen S kiemen per gram 95 rerrloeiende kiemen O soorten 5 ziektekiaman geena Opmerkingaa goed waa gat Dr B J van tHofif Man schrijft ons oït Slolwgkt De op l Mei alhier gebonden iaarlgkaohe verpachting van het grasgewae ran d n polder Btotwgk heeft in 9 perceelen opgebracht de om Tan I 269 Zaterdag 1 Hei bad de aanbesteding plaata van het polderwerk van den polder Stólwgk Voor parcaal 1 waren 2 inachriJTers nl A fao Dam Toor f lOl K Bietreld 98 50 Voor perceel 2 waren 5 iuMbrgTers Adr van Dam foor 369 J Tan Dam At 349 O Anker 345 FEVMLLETOX De Dochters vaneden Componist 1 I Voor het venater vsn baar kaner stond de dochter van den Daitsohen eompontat Ernat Bapert Zg keek op naar den gnjien Bsmel wa n i duiseoden lichte vlokken anel en onhoorbaar op de aards neer vielea Hat ging haar al der menaoheD Uluaiën Mat dartelen overmoed zweefden zg naar omlaag en droomded van een donzen sneeawkloed waarop de zon haar diamanten zoa uiUtrooien maar de allareerste vbkken smolten reedr samen met het ato èn warden slijk en anderen vielen en begroeven haar saatcran en deelden in hetzelfde lot Rn de hemel hield niet op zqn glinstersnda vlokken neer t atrooiaa ala nlveren atenen en de aarde verzameldo se alleo in haar zwarten sohoot en haar aanraking maakte sa onkenbaar Sr wae leU onhaUspellesds ia het geluid van den wind dis door de bladarlooze booman voor ËlitabetVa veaatsT zuchtte en de dorrd Ukken ohuddea w g M ig hnn armen al wilden s j uggin wy BsbbeD gebloeid en onze lóiiter verging Maar Eliaabeth hoorde de stem der stervende natuur niet n al had zg dia verstgl g zou geugd hebben aohooner tuit gij herlellirzü dacht aan de veelbslovenda toakomat welke tegemoet ging aan den iM dia haar waektta om da pootten das geloka K Hoogendoorn 338 6 Macdantel 333 Het werk ia aan de laagste iasohrgvars gttnd i Het kohier van den boofdelgken oAalag voor de geiceanta Stolwgk ii goedgekeord tot een bedrag van f 2884 Da aangetliginen aijtt verdeeld over 24 klassen Hoogate klaase f 75 au laagste f2 Door da mili airan werden giateren proeven genomen aan bet departement van Koloniën met den reddiogazak om in getal van brand personen en goederen in veiligheid te brengen door ze naar beneden te laten gl yden Hat pabliek vooral de jeogd bad veel pleizier in de vertooning vooral wanneer de eene grenadier na den anderen ait den zak kwam lohuivan De beer Paal Kroger president der ZaidAfrikaaniche Repobliek heeft bet bwohermbeerachap aanvaard van bet XXlVe Ned Taaien Letterkandig Congres van 23 tot 26 Angnitua a 8 te Dordrecht te honden Het gerechtshof te s Qraveithage bevestigde gisteren de vouniasen van de Hai tscbe recht bank waarby lo aan den bankier mr van H te Utrecht werd ontzegd diena fordiBriog tegeo da ooncessionarisaea van den spoorweg Leiden Wotfden t t batalJBg vao i 150 000 knobtetu een contract indertgd tot het bgeénbféngen van een kapitaal voor den aanleg van genoemden spoorweg gesloten 2 i aan dien bankier werd toegewezen eene schadevergoeding van f 10 000 wegena het niet voldoen door conoeciionariaaen aan hnqne verplichting om biooeb zekeren tgd te doen blgken v n de deelneming in het kapitaal door de gemeente Leiden eo door de Hbgnspoorweg Maataohappg Man meldt nit Bengeloo aan da N R Ct Door oplettendheid van dan macbioiat Sobolten ontsnapten da vele reizigers die Zondag middag van bier naar Oldencaat waren vertrokken aan een groot gevaar daar zich onderweg op detelfde rails een van Oldenzaal komende train bevond Door met alle raaoht terog te atoomen wist men bat station Bengeloo nog tgdig te bereiken en werd aldas eene botsing voorkomen De eolporteir J J Samaoo ta Amsterdam heeft den officier van joatitia verzocht een ob derzoek in te stellen nasr een c i wederrechtelgke vrgbeideberooving te zgnen opr ichte gepleegd Op ZatenJag 24 April te 5 tiur ▼ oor haar ta oouluileu Dooh een soha luw trok langzaam over bet itralenda beeld dat zij voor zich had opgaroepeu toen se daokt aan alles wat ze verlaten ging hau dierbaren vader haar tearbaminde suater en de basobermeade ouderIqka woning Elisabeth had haar opisidiog als zangeres oulvangen van Adèle Hiraohnaua die eenmaal eena star der eerate grootte geweest wat doch op leeftijd gekomen Etch vau het tooneal bad moeten terngtrakken en zich tevreden stellen met den roem van een onovertrefbare mathode te bezitten beneveDs dtn takt partij ta trekktn van de mi nate i ave barer puptlleo an die op ie voeren tot den hoogst raogalyken trap van obtwikkéling Geen wonder dns dat waar zooveel aangeboren talent aanwezig wae als bg Ktioabetb de artiatieka vorming diende om de aluimerende kiemw te doan ontluiken tot haar vollen wudom Eliaabeth had nu de tmtwikkelitig bereikt die baar veilig op eigen mekea koo doen drijvofl en ig g iag 1 aar geboorteatad verlaten om op aandringeö van baar ondaten broeder Josaph die nuziekdireoteur Ie Leipzig et eei nitatokend pjaoiat woa zieh bij hem metterwoon te vestigen 6e jongite dar broeders Hainrioh Bapert dis op zijn achttiende jaar als violist da weratd was ingegaan ea die indieA het lot bem gdtQasrd bod aan tweede V K Viutnen worden was op een kunatreis door Europa eeoaklaps san aan hevige longootstekiog overladea Het jaar waarin wg den laser dit verbaal binaee leiden had Elisabeth voor het eerat voor bet pbbliek zien optreden en dia dag was roor haar tot een wars triomf gavordeo U t imposante barer vensbyaing jam werd bg naar het bnreau vin poliM atn de Oodebrngateeg geleid zonder opgaal van redenen eu daar werd hg gedareada 2 inu gehoodeo Hem werd gezegd dat bevat gBg v a bem ia arre t t houden maar nocb de dienatdoeode inspecteur noch de oommtsiaria wisten te vertelUn waarom h was gearresteerd Aldaa schrijft bg ia zgir brief aan den officier van juatitie Het Sportterrein te a Hage was Zondag bg de hipptsobe voorstelling van hel gexelsobap Altheff op alle rangen drnk besoobt Voor vslen waa het een oienw en eigenaardig genoden de mooie an goed geschoolde paardai eens te zien draven in een grooter en vrgar raimte dan de beperkte man e aanbiedt In de rerachillende wedrenoen kon men weer de bekende goede hoedanigheden van de rgders au rgderesson vaa het CircusA Ithoff waardeeren Oe vlagrennan het staandrenuen de jachtredneu de jockeys en de toeht met zegekarren badden den groothton bgral Het behaalde Micoaa beeft da diraelia doan besloiten a s Zondag eene dargalgke voorstelling te geven met nl awü nommo In eet herberg van bet Poolsche grenadorp Lsibitsch zgn by een brand twee mannen en een vrouw omgekomen De waard bad t avoadn ban deur op slot gedaan en io du L rwarrmg door h t u tbra ï 8 via Jr BtJ ontstaan kon hg den slaatel niet vinden niemand dacht er aan de daar open ta breken Toen dit een pooa later geaobiedda vond man d drie menaohen door den rook geatikt Ill verband met de jongste gnnitige bapaliagen betreffende de dieoatoeming van jongelieden ala votontaiï wordt bat volgtada teratgemeene kenoia gebracht y Op elk garoizoensHoreel p aalaboreao wor den alls gewenicbta iïiliobtiogeo aangaande de dieohtnemiog als volontair bg het ioatmcttebataljou verstrekt Ia hoofdzaak zi u de voor waarden van toelating ola volgt leeftgd toaaoben 15 en 19 jnar geschiktheid voor den dienst voor den dienat bier te lende bet bewgv van Nedarlanderachap Voor den Indiacben dienst wordt dit bewgs niet veraischt bewgs vao goed gedrag sedert het 10a lavenajaar de Dondige soboolkeanïa Wendt men zich onder doidelgka opgave van adres tot den commandant van het InatreotieBataillon te BLampen om verder inltchtiogeo dan wurden die in den regel per kaerende poat verstrekt oodtir toezending van een gedrokt exemplaar Inlichtingen aangaande het IiistractieBataillon c da aohoonheid van haar edel sprekend gelaat gsvoegd bji den invloed dien de naam welken zg droeg reeds ainda jfi n aitoefende had al dadelgk de loshoorders oor dfi jeugdige debutante ingenomtn en toen zg nut waar kunstonaangevoslenaanpijpends vQordraoht de eompoiitiËn van baar vader had tan geboore gebracht toen waa bat ala soa ket geboQw instorten onder de davarsoda toejaiehingen van bet opgetogen publiaV Velen ideo dal het jammer was dat het ackooos talentrolte meisje sich niet aaa hot tooneel bod gcwgd want als dramatïsehe cangerea zon zg methsar üor gelaat en edele gestatta attmanten hebbgn foldoaa doch kaar vader een man dia zieh geheel liet regeeran door zgn neigingen n antipathieeo bad hiarvoor een hartstoebtelijken afkeer opgevat Eonsrleels wa dit esa irflvolg ran z jn Urensoroatandigheden die bsm deS zeden bederven den Invloed vas bat tooaee van nabij hadflon leeren kunoan anderdeVils en wel ho fdukelijk vond die afkeer zgn grond ia een vmI geroehtmakend en weinig eervol drama t welk ba pUals gevoiHlen met sgn eenige sus er Ernestine Btfpert die aaa bat tooneel waa varbonden gawaest M ne dochter tal took wel hsat weg door de wereld maken teide hij sla sj jn vrienden en bekendm aaajroo en op wgtigtog van zijn bardnekkig besluit en dat agoe woortjen profetiscb waren dit b F Nts hst stonnacblig soeoes t welk baar eenie optrodso bad Beeda dienzelfdsn winter ontviog ag de vereerende aanvragan ait vele voorname steden terwijl haar tevens door den invloed vsn va er en broeder het roomitzieht geopend wu ook la PaHja en Loadsu op ta tradan iH oada Bapsirt ganaot I Inionderheid vprdient het de aaodaofat dat de leeftgd van toelating verminderd is tot 15 jaar an voorts dat de adspiraot lieh noodaloQze raiskostan kan baaparan door nadat da voor diaosineming banoodigde bescheiden door voornoamdaD commandant id orde zgn bovooden zirb op aan garmsoanabureel aan te malden tot bat aangaan vas aua voorlpopiga vavbia tanis Op vartaon vaa den z g oproapingibrief en van de genoemde beaoheiden wordt hg dan in het hospitaal ter plaatse leneeaknndig oadvrzoebt en bg gasebiktbeviadiog ala hg zulks wansoht dadelgk vooiloopig aanganomati Daarbg wordt hem dasvarlangd tevens aan kostatooa vervoerfaewga met raiswgzsr naar Kampen benevens 75 ets daggeld ver strekt Te Kim n aangekomen meldt hg zich aan de kazarna van het instrni tie batBl oB waw ham gal nbaid wordt gageven te ovornacbtan om dtn volgandea d da eigealgk gaaagde dianatverbintaaie aan ta gaai Op die wgce wordao niet alaohta koetan voorkomen die bat onvermgdetgk gevolg tgi van ongeaobiktbevindiog by bet geaeeskuDdig onderroek of van bat niet in orde zgn van dn stakkeo looala nog maar at te vaal voorkomt doch ook vaal noodaloM g Mhr if au moeite bespaart Sen Daitaeb dtcbtar stort vo aidarwiJM lyn hart vit ovar do piano Mit nobt aikaant map ém Ctavitr iTAitflIöhSö poïW ala Zinmanfari Oba Anderen Nutzen noch veraebaiftt Bleibt bin oud wide zwaifalbaft a Zaterdagmiddag k U HaaraaveeB op last van dan officier van jastitie io keobtanis gtnomen F J P ondar vardankJog vaa vilaebhaid in geaobrifta Hg bad ait daa beadel van wglaa dan boekhaodalaar F Basaal aaa pers en aan groale hoeveelheid drokletters g korht en bg die ga lagenbnid aangelend ncn cbritteiyke borgstalling tot een bedrag van f 5U0 geteeknod door mr H F K Bpiariog vroajiar snbelitaat ofioitr bg de arrondisasmanla racbtbitnk te Hearevaaa thans kantooreohter ta Tar Nanzas Bg oodefzoek echter bleek dat mr S van de gabeele zaak niet afwist Da verdachts is na aan voorloapig verhoor ta bebbah ondergaan in voarloapiga baebtauia g hoadao Ta Laidao werd door dan plaatavarvaBganden diatrietsveearts U Plobil ta Zoataraear aene koe dia tar markt werd gebraebt Ipdaade bavonden aan mond an klauwzeer Twaa va hoaderp wonende te Zwamm rdam en ta bg voorbaat den triomf die agner ganiala dochter ia die wsreldaledtD raobtie sq zgti kimstsaaanbart klopte van voldoening bg kot daukbeeld dat lijtt kind niet alleen groot sou tgo door igsa taleatra maar zou worden batield door haar vad i gents dat t no oompo ttt£a beheersebta et woa ds buiUte avond dien Elisabeth in ds oadwlgke wonlag doorbracht en hiersan indaehtig begaf lij aieh naar de buiskumer waar hssr eantga asatar een l lond tenger meiije vaa zeventien Jaar asa bet venster zat en vaa de laaUte beldars of enblikken vsn d4b ten eiads neigenden wintenlag gebruik lasakte om haar aaaiwerk te voltooien tClara leg uw f erk aeer het wordt dcmker ui Elisabfltk lich naoat baar zettende en Uat oaa wat te zamsn pratep totdat papa thnia komt U alles na gepakt iiabethr vroeg Clara haar werk opvoawrndo n ia er aiete meer wsaraso ik u belpen kaa Wst zou dst zijn lisre daar ga mg beden b na allss uit de banden genomen bebt soodat er voor mij nieU te doen overbleef was hst vriendelijks antwoord tHoe zal tk het toadsr e mün Veokterhaad stelleen den vreemds CUrar De aang roksns laobte even Man kan la hst gemia van een basd voorzlSB Elisabeth qsar wie tal n hst vsriiss sener zuster verxoedsn vaa a dU het liobt ea het leven z t in dit huisi Zg was begooaen acbsrtsend te spraken msw ar drongen zioh tranen in baar slem en zg Het het hoofd zw gend op Blisabst seheuder tiokeu