Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1897

ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleost 897 Aangevangen 1 Mei TlJd van Greenwlcli BOUCA HOTTERDAM 1 84 8 4S 8 87 4 88 7 81 a so a i7 D ti 10 11 11 11 7 60 6 86 1 S8 4 4 18 5 10 OITKllBi 0 O U D i 11 11 11 10 U 7 1 44 M B4 08 i 47 y 40 9 47 lo is lo jo u a 7 5 8 40 tM Verkrijgbaar bH M PEETERB Jz N B Als bewys van ociithoid ii n cachet en kurk ileodi voor CHIËDAM nen ven deo numder Firma 17 6 J7 848 414 19 6 10 6 86 47 DEN Hiie eOVDA lO U U 97 U l 6 9 44 8 40 4 06 4 38 6 S0 8 19 7 1 7 66 9 98 10 08 10 17 1 41 4 89 18 f a 10 89 1 68 4 68 8 80 9 48 10 48 9 0 6 04 8 89 9 69 7 46 8 11 9 00 9 47 10 18 eOUDA DEN BtlS aada ÏMenhuiienMoerkapella Zoelenaaer Zegwaard Voorberg a Ha a7 80 8 80 9vl7 9 4 10 14 U 16 18 16 19 18 1 87 8 46 4 49 6 16 6 64 8 11 7 84 7 49 m 7 49 8 4 a l 0 a I I 7 68 8 61 t t t l l Ik 8 11 WS 0 46 9 14 10 44 11 46 M 46 uÓ p6 4 16 6 l6 6 66 e 04 11 9 t lS 10 81 ll B 11 44 Uoada O 8 87 7 66 8 119 07 10 19 10 87 U ÓÓ 1 6S lo 8 17 4 M 6 08 6 66 8 16 10 17 1 8 A j 8 46 84 i a 11 14 l W rf 6 88 7 8 8 U 11 46 8 84 4 7 18 8 48 10 41 V kr lS j 8 90 989 10 6MM6 19 89 1 96 8 08 8 60 8 08 48 7 89 8 69 11 18 11 19 aHageS 4 7 807 48 8 85 8 41 Voorh 5 59 Z Za w Ooiida 7 60 l8 9 08 l l iÖ 64 XX ll l 6o 9 Ï7 8 14 4 084 88 ï t 8 60 7 48 8 11 10 10 10 88 38 8 64 4 10 89 11 16 lO O O 10 1 10 17 D T I Z O H T e O D D 4 Ulreekt 88 7 46 8 4 1 10 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 5 7 6 Woerden f8 8 0 10 88 11 66 4 18 7 18 i Oadewatai 7 0 8 14 10 4 a 4 14 Gouda 8 8 87 9 91 9 6110 69 11 10 19 111 11 8 46 4 87 8 90 8 07 7 998 98 AHITIKDAM eODDAIJO t U 9 6 10 41 M 1 48 u xi i n U 111MI M i eoü Ul lMIIT IBD klI 4 11 P 9 41 10 11 M 18 lUI TrjjeDbftn terXoimdeD uagifte fan deu ziekte te doen eo lieteo da eifODderiDg da De koe werd ie besUg genomen en tegeo de eigeuMri ia proce rerbaal opgeii kl Heiter eeiat ait Stuttgart dat de Koniogia en de Regenten naar Zwitserland rertrokken ago B B M M werden door dan koning en de booiogin Tan Wartembarg en door prioiet Pailioe naar het atfttion gebracht De Koainginnen zgo per eztrn treia in goeden welitand aangekomen Op bet afgezette perron werden HH MM oatrangen door de leden Tan het Nederlaodscb gezaoticKap eo werden Haar roikera aangeboden Na een kort ooderhoDd waarbg o a ofer de pai volbrachte reie wnrd geiprokfto begaven ZÖ iob door de keïzerlgke wachtkamer naar de eqaipage die onze Kooingionea naar het Hotel Brittol bracht Een groot publiek vol vriendelgke oieowagierigbeid en eerbiedig groetend wai bg bet tation bgeea Giitermidïag te twaalf aar bezoek aao U den Keizer Zaterdag ie te Hamburg de algemenne tninbonwtentoonitelling geopend die tot 30 September daort Zij gaat uit van de taioierarereenigiDg welke haar 60iarig beetean viert eo dit op groottebe wyti wilde doen door een inricbtiog die zich niet tot een kortatondig hyeenbrengen van iaaendiagen bepaalt maar gedurende vyf maandan fen beeld wil geven van de vorderingen op verechillend gebied van teiobonw De kern der tentoonstel ling vormt een blgveod gedeelte waarvan de afdeeliog voor wetennohappelüke beoefening der ptaotkónde op 28 Mei geopend wordt Daarnaast komen dan xei atzonderlijke tydeiyke afdeehngen Ie Ben voorjaarstentoonstelliDg die Zaterdag is geopend eo tot Zondag 9 Mei daurt 2 3 Twee tentoonitellingen ven plaoteo bloemen en groenten 28 Mei 1 Juui en 26 Juli Een tentoonstelling van ptanteo bloemenen fruit ï 30 JqU 3 Aaguitui Een faerfat teatoonitelliog 27 Aug 5 September Een fraiUteQ oonstelltng 17 30 Sept Bvhalva DoitschlaDd nemen België Engeland Frankryk Nederland Noorwegen Busland Schotland Zwitserland en de Vereeuigde Staten deel aan de tentoonstelling Daartoe zgn in elk dier landen commiuiei werkttaim geweest voor oos land de Ned Maat oha fpg voor Tuinbouw en Plaotkaode de beeren J D Onderwater voorsitter Jac P B Galesloot eecretaria en J H Kottmann hortulaoos te aHage Uit Hamburg wordt geschreven dat de oerste afdeeliog uitnemend ii gefilasgd ea dat de vreemdelingen Franscben Ëogelsohen Belgen en Nederlanders dia de opening bywoonden rol bewonderiog zgn over de nituemende in richting en de inzendingen Uit ons tand suo vooral cooiiereuc au tulpenc ingezonden die oog niet zyn beoordeeld In de catalogus worden vermeld Wed Jan Boer en Zonen te Boskoop Gebr Gratama en Co te Heogeveen Jac Jorrissen en Zoon te Naarden G B van Nes en Zonen te Boskoop de Vereenigiog Tottenham te Dedemsvaart enz De firma M Koster Zoon te Boskoop heeft een eereprya verworven voor de insendiog van een groep Azaleas Siaeoais en Mollis By de opening waren o a de beeren Krelage en J J Jurrisyo aanwezig 8 8S 8 1 D eg a os 81 8 01 8 11 8 t8 Ia de Qidiic van Mei h6 pra kt prof R Frnio de broohore door mr W B J Boetes geschreven onder den titel De uitvinder der Boekdrukkunst te Haarllm c Dexe Gcbryver beeft nog eens de lelliug verdedigd dat een oudere Laureos Janszoon die sohepen der siad was de uitvinder der boekdrokkunat was eene stelling welke prof Froia reeds voor afdoende weerlegd hield 7 8 88 4 0 1 14 t ll t 7 Oonda Ueordreeht Nieawerkerk OapeUe Botterdam 9 48 iO 60 10 17 14 8 11 t l 4 17 1 1 Ooada C Rotterdam OapeUe Hlouwerkerk Moordrecht Soiida Tbau beetrydt prof Froin deza meeiiog opnieuw o a met een beroep op een oienwe verrassende opmerking van mr Boetes zetf waaruit deza een gevolgtrekking maakt die prof Froip voor onjuist houdt Zooals men zich zal herioDeren keelt prof Frnio dit ontwerp reeds vroeger io de ids behandeld en wel in 1888 in een artikel dat meu tot recht verstand van bet bier vermeide wel mag berUzes Te Zflrich is Zaterdagochtend te kwart voorachten de directeor van de Reiahioersehe fa briek van werktuigen Robert Landolt dooreen vro ereo meesterknecht met een eavalerip karabyn doodgMohoteo De moordenaar Peter had zich op den weg waarlangs dedirecteor naar de fabriek giog in bindertaaggeltogd Hij schoot hsm in den rug de beerLandolt was dadelyk dood De dader werddoor borgerit gegrepen en aan de politie overgüteverd Wat hem tot de misdaad geleid beeftbegrijpt men niet alleen weet meo dat bgden directeur onlangs sohriftelyk om geld badgevraagd De beer Landolt waa een uiterst bekwaam ingeoieor Door de Provinciale Commissie voor bet nationaal huldebtyk aan te bieden aao W M de Koniogio Weduwe bg Relegeobeid van bet eindigen van Haar regentschap is in de plaats van wylen jbr mr G J Th Beelaerta van Blokland gekozei tot lid der hoofdcommissie jbr mr A F de Savornin Lobman lid van de Tweede Kpmer der Htateo Generaal die deze benoeming heeft aangenomea By het departement van waterstaat is lo bewerking eeue wyzigiog der artt 15 ea 44 van het uigemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen Art 15 heeft betrekking op bet in ea oitstappen der reizigers het openen en sluiten der p ortieren eu de controle der plaatsbewy n en srt 44 op goederen waarvan het vervoer verboden is of slechts onder byzondere voorwaarden wordt toegestaan Aangaande de uitkomsten van bet zonnefarief op de Hongaarscbe staatspoorwegeo berat het tydschrift Zonetarief de volgende cyfers Ia 1888 werden op de Hongsarsohe sUstaspoprwegen vervoerd 9 140 000 personen over eene lengte van 7010 kilomewr met eene opbrengst van fior 14 199 600 of fior 2035 per kilometer In 1888 werd het zonnetarief ingevoerd In 1891 werden vervoerd 26 miilioen personen over 7445 kilometer met eene opbretftt van flor 18 739 600 of fior 2517 per kilome ter In 1S95 werden vervoerd 34 318 000 personen o er 7828 kilometer met eene opbieog t vau fior 23 953 596 of flor 3060 e litlo meter In 6 jaren tyds is dut de opbrengst per kilometer van fior 2U35 gestegett tot flor 3060 1 Qiateren entving de borg meester van Haarlem eene deputatie van hot besti or van den Nederlaodschen Stucleateti Roeibond 4 e bént kwam verzoeken zyn weigering in te 1 trekken oin op 30 Mèi den jaarl ich en oni verviteitsroeiwedslnjd t bonden e bu meester bleef weigeren doch zei w te willen j toestaan dat de wedstryd werd gebonden op Hemelsvaartsdag Hierover zsl het bestuur van den Roeibood Woensdag beraadslagen Een versohrikketyk drama ia te Neuillj gebeurd Daar woonde een ryke grondbezitter Haot de Grancourt zeer gelukkig getrouwd en ia het bezit van twee kleiue uieisjeB Ver leden jaar ging hy aan het speculeeren eu verspeelde IsQgzamarhaud zyn be le fortuin Eindelyk moest by bet aan zyn vrouw vertellen ea het gezin verhuisde naar een kleiue woning Maar ook laar en kon de hunr oiet bMHsld 11 l ll H 11 J8 11 41 81 g 8 lé ss 11 39 11 48 U S8 l ll SI 10 19 10 19 10 88 10 48 10 49 11 64 li 08 8 01 ft 11 10 IJl 6 H 7 61 1 18 1 11 10 18 U6 r worden en den 12dsn dezer zoo het gezin op straat gezet worden Tot ov rmeat van ramp werd de man ziek en tot wfnboup gedreven gaf nu Zaterdagnacht mevrouw Boot eerst aan haar vierjarig toen aan baar twee jerig dochtertje blauwzour in De kiadereo stierfsn dadelijk Toen vergiftigde de rampzalige moeder zichzelf sleepte zich n nsar bet bed vso haar man en stierf daar Men meldt oit Amsterdam Gelyk men weel is by de rechtbank te Amsterdam eene zatk aanhangig waarby een politie beambte zich te verantwoorden heeft Ofer berooting van vryheid Dit geval iteat naar oif goede bron veraomen wordt niet op sich zelf Ëeu Duitsch musicus die des evond in een klein orkest mede werkt wss op een der grachten gekomen ploteeling ineen gezsbt en bad zyn bewnatzyn verloren Teen by weder bij kennis kwsm bevond by zich in een poli tiebareau waar alle betoogeo eo verzoeken om weder iu vrijbeid gesteld te worden vruchteloos bleven Het verwek om dab althans zyn vrosw door mu kruier voor zyn rekening met zyn verbtgf en wegblyven in kennis te stellen werd mede geweigerd hetgeen den arrestant evenwel toch gelakte door list en goede woorden Een schoonmaakster in t politie bnreau aanwezig bracht de boodschap over D6 vrouw kwam nu spoedig opdagen en bracht deo nu aaowexigen inspecteur van politie aao t verstand dat hy zich in zijn arrestant bad vergist daar deze aan zanuwtoevallen Igdeude was De mniirus werd hierop invryheid gesteld maar heeft zich nu tot H M de Koningio Regeotes gewend met verzoek om vergoediog voor de schede geleden door syne wederrechtelyke arrestatie H M stelde het verzoek om schadevergoeding tot een bedrag vaa f 64 iu handen van den minister van justitie die de zaak renvoyeerde aan den officier te Amsterdam De kostbaarheden van Lombok werden naar men weet de vorige week in de Eerste Kamer besproken De cyfera w lke de minister van Koloniën daarby noemde schgueu niet goed te zyn verstaan zegt nu bel Hbl c Op de tribune der verslaggevers althans zoo blykt uit de verslagen ven verschiltendo bladen ving men op dat de wiarde vsn deo schat ongeveer 17 of 18 ton zou bedragen en dat er ver over de 300 000 vingerriogen by zyu Van goede zyde verneemt het blad echter dat de we rkelyke waarde slechts op ongeveer 1 ton geschat wordt en eenige verslsggevers buurden den minister spreken van 9 351daim eo viugerringen wat zeker waarschyolyker ktiuH dan raim 351 duizend viugerringen c ZynSjJie lagere cyfers juist en dat zal wel zoo weseu dan kan er too meent bet Hbl c geen reden bestaan om tegenover de milHoenen die bet Indische leger kost een betrekkelgk geringe som iu de schatkist te storten door het grootste deel der verzameling onder den hamer te brengen waarvan net gevolg sou zyn dtt de meeste voorwerpen naar het Britsch Museum c of eene andere buitenlaudacbe verzamelint verhniadeu Alles hangt echter inderdaad zooale het blad opmerkt af van de beteekeais der voorwerpen ait een oogpunt van wetenschap of kunst Wat in dit opzicht geen waarde beeft of reeds in de Nederlaodsche verzai£eliog is mag zeker zonder bezwaar worden verkocht Wy Eoudeo echter nog willen verzoeken eiudigt het Hbl dat de Regceriog de ver zametibg vóór die uiteengaat in haar geheel ter bezichtiging stelle Men beeft oni meegedeeld daV zy inderdaad zeer mooi is De Koninginnen hebben de primenr gehad Men opeoe nu voor betaogftellende op een of andera wyze da gelegenheid roet de gebeele verzameling kennis te maken 4 86 5 08 5 00 5 18 5 88 1 60 8 10 4 10 6 40 8 46 6 88 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 4 08 Aaaataidaai e II eoiia Ml Den 29en April hebben in West Indifi zware aardbevingen pliata gebad Vuoroameiyk werd het eiland Gnadeloope geteiiterd hoewel het sehynf fat het eiland Montserrat ket mid delpant der beweging van dan bodem was Tegelijk met hel vreeaelgk natnorverschynsri rees hst peil der zee aanzienlyk Booderden menichen kwamen op Guadeloupe om het leren en ook de materieele schade is enorm Een vreesalgke saoordgeschiedaoi wordt nik Booston io Texaa gemeld Twee kleine meisjes werden vermoord door negers die eok den stiefvader der kleinen doodeo toen deze haar ter hnlp wilde komen Een der kinderen was slecgts zevea jaar oud De Igken der drie slachtoffers werden door de Koordenaars verbrand Eenige negers werden ter zake van deze gruweldaad gearresteerd eo oaar de gevangenis te Snonyside overgebracht Vrydagavond drong een bende gewapende blanken de gevangenis finnen om zich meester te naken van zeven der gevangenen welke even buiten de kom der gemeente zonder vorm van proces werden opgehangen waarna men ban lichamen latterlyi £ aan flarden schoot Posterijen eo Teiegraphle Benoemd 1 Mei Tot briarengaarder te Maartanadijk C Barne eld eo ta Deil H G de Jager Verplaatst 1 Mei De iDgenieDra der telegrapfaie E J Kial S i J H an Embden ea J J P C Viaeer Tan Gra enbage reipectie elgk naar Amatardam a Hertoganboacben Z Ue de oplichter der telegraphie C E de Haaa Tan Utrecht naar a Harlogenboecb de adapirant opiichter der telegraphie J W Bomyn Tan aGrarenhage naar Zwolle de commiei dor telegraphie 4de kjaaaa B da Jong Tan Amatardam naar het bnreel Taaden iogenieor der telegrapbia te a HertogaB boacb de klerk der poater en en telegraphie 2da klaasa A Hol ran bet boofdtelagraafkantoor naar bet bgpoat en telegraafkantoor Veerkade te RoiUrdam tot en met 31 Maart 1898 16 Mei De commiee dar poatergtn 2Je klaaae J J L Bedloo de BroooTO ran Helder naar Zwolle de commieaen der poatergen 3de klaaae B B Graawinckel van het apoorwegpoatkantoor no 3 atandplaata Amaterdam naar Belder en J G Tan Brnggen tsn apoorwegpoatpoatkaotore no 2 tbo Botterdam naar Amaterdam de eommiea der poateryen en telegraphie 4de klaaae O Spooa Tan Haarlem naar het apoorwegpoatkantoor no 2 atandplaata Botterdam 1 Joni De klerken der poatergen eo telegraphie 2de klaaie J H J Heil Tan aOraranhaga telegraafkantoor naar Botterdam telegraafkantour en L M Tan SchooohoTan Tan het bgpoat en elegraafkaotoor Erniakade te Rotterdam naa HÜTeriam telegraafkantoor de Troaweipe klerk der poatergen en telegraphie 2de klaaae J A Ngbarg Tan HilTeraom telegraafkantoor naar a Orareuhage telegraaikantoor Geplaatat 1 Mei Ten bnreele fan dea ingenienr dar telegraphie ta Amaterdam de eommiea der telegraphie 3de klaaae J N Boaterink aldaar Werkzaam gwtald 16 Mei Aan hot piatkentoor te Haarlem de aornumerair der poatergen O Koedam te Tiel BeM 1 Mei Milt het beheer tio bet bgpnil en telegraafkantoor Wgk Uaaatrioht de eommiea der poatetgen 3de klaaae J B Tan der Slooten te Maaatricht Yarleaging van Terlof rerleend wegana liekte Aan den inspecteor dar poatergen te a Gra enbage J J Doffagniea tot en mat 30 Jnni 1897 EerToT ootalagen 1 Mei De htieTengaardera W Barnereld te Maartenadgk Deil en W aan Kranenbarg te 8 61 Nrf7 10 04 10 11 10 18 9 10 10 17 7 6J 7 59 8 08 8 18 8 99 10 88 1 18 7 96 8 0 9 87 9 47 9 64 lo jai 10 07 7 46 10 84 10 64 9 07 10 01 9 18 1 9 8 9 49 40 84 7 46 1 11 Ml 4 41 11 10 10 09 BiltnUndsch Overzickt De Qrieksche mioistsrs van btaDeulandseha nken en oorlog Tbeotokis eo Tsamados zö nu waarschiJBlt k pi temidden van de Grieltsche troepen by Farsalos Van non bevindingen aal het aibakgan of de Griaksebe regeering daa st voort zal zettea of staken zij moeten zich overtuigen of bet mogelyk is dat de legermacht by Farsal M bet hoofd ssl kannen bieden aan de Tnrkscbe drommen die ait het noorden zijn genaderd en althans gedeeltelyk dichtby sgn Indien hst de b ide ministers voorkomt dat de Grieksche ttelliogen ea de geest onder de troepen hoop geven dat de Turken nog eenigen tyd tegen knuneo worden gehouden dan is men voornemens den etryd te rakken tot dat er genoeg van de reserve en de landweer tot bet veertigste jaar ter hulp is gekomen om een slsg te aanraardeo Dat beeft Eallis ten minste gezegd Het is evenwel zeer de vraag of het ooit zoo ver komen za De Turken hebben ondertusachea voor eoO ver bekend ia kan aanvallen niet herhaald Zeker zal de warme ontvangst die ze van SmoleniU en zyn troepen bebbsn oubervonden daartoe het hare hebben bggedrigen Want at behoeft mea aao de overdreven verhalen van de Grieken geenszins geloof Ie scheuken het sehyot toch wel dat de gevechten by Vetesiino voorloepig tea gunste van de Grieken zyn beslist Daaruit zou opnieuw blyken dat er met de Grieksche soldaten wet wat aan te vangen is mits ze goed worden aangevoerd immers kolonel Smoleuits van moeders kaot een Griek maar van vaders kant een Doitscber is een flink bevelhebber Een groote overwinning zal het toch ook wel niet geweest zyn want Edhem pasja seint dat de gevochten by Velestino zyn geSindigd met bet veroveren vau drie forten en drie versterkte stellingen door de Turken Nadere tydiugeo sullen hier nog veel moeten ophelderen Over het achternitwyken van de Grieken op deo linkervleugel zwjjgen de berichten uit Grieksche bron Te Athene roeren de revolutionnaire elementen zicb maar dat natuurtyk alleen nu de gelegenheid er toe zoo schoon ia Zoo beeft men de kroonprinees die zich haar nieowe vaderland zoo trouw toonde beleedigd eo bedreif toen zjj van een der gssthuizen terugkeerde De prinses moest weer in het gasthuis vluchten en later met een Jgewoon rytuig dus in het geheim naar het paleis terugkeereo Ook weer een van die vele feiten welke de sjmpstbie voor e Grieken nog barder doen daten dan zy da laatste weken geklommen was t Is zeker jammer dat de Grieken die van de geschiedenis niet veel meer kennen dan de grootheid welke voor eeuwen het deel van hun Tolk waa geen voorbeeld kunnen nemen aan Oostenrijk dat voor 30 jaar niet minder geslagen en vernederd is maar dat door een waardige houding in dagen van ongeluk de sympathie van Europa beeft behouden en gewonnen Fa die onwaardige houding van een deel oer Grieksche bevolking ia voor het land te nadeeliger omdat nu bet leger geslagen is veel kan afhangen van de gunst der mogend Het Bcbynt dat deze nu Ka helyk weer aan bek overleggen zyn De berichten u er den gang van zaken loopen niteen naar toch nemen de vooEuitzichtea op een bemiddeling toe Dit eehynt zeker dat Engeland hek voorstel heeft gedaan een bepaalde conferentie over de Ooaterscbe kwestie te houden Maar de andere mogeodhedeu acbynen bevieead dat zulk een grondige beperking der zaak bun verdeeldheid aan bat licht zoo brengen en gaved daarom do voorkeur aan het gemodder waarmede de diplomatie reeds zoo lang haar naam en de kODgste belsugeu van de wereld ia gevaar brengt De besprekingen over een conferentie zyn daarom reeds gestaakt Hoe bet initiatief iu deze van Eogelaud uitging is oos niet zeer dnidetyk want als de oonfereatie gehouden zoa siju moest ook de kwestie van Egjpte ter sprake komen vooral wyl de saltan nu by zyn positie versterkt ziet de jbanden met zyn vasal den Khedive weer wat nauwer wil toehalsu en zyn oppermacht over bet Nyllaad meer dan vroeger doen gelden Of de vaskalai amogeDdbeden daar achter zitten ia niet bsksnd Maar Abdoel Hamid weet zonder een aansporing van buiten wel dat hy lenigen ntogendbedeu een genoegen doet door da Egjptiüobe kwestie wat warm ka bonden Frankryk en Rusland 091 bet Sadfc kanaal en Duitscbland om Zuid Afrika Over dan loop der vorwiokelingeo daar te de ia niet veel nwnws bekend geworden Bprigg heeft thans in de Kaapsche otksTertegenweordiging verklaard dat meu van koide syden toegevend moet zyn maar zeide dak de Sngelscbe r eeriag haar toevlooht aeemt tot alle diplomatieke middelen eer zy kok geweld bealuit Veel waarde i aan deze Verzekering dunkt ns niet tè becbten zoolang de regeering te Lenden ziek niet duidelyk verklaart over bet middel om Teraehilleo over de opvatting der onventie op te lecsen Ib de Tnwnal weniebt nea een loheids gereeht Teoral da e Volkaatem staak dik denkbeeld voor Verder besoogde dik blad dat ais de wet op de immigratie io stryd met de conveotie is zy most worden ingetrokken Maar als dit oiet zoo is dan kan de Tranavaal Biet dolden dat een vreemde staat zich inlaat met de binnenlaodfche wetgeviog van de republiek Een aardig nntweord aan de Kapenaars die een vreemde inmenging id de geecbitlso met de Transvaal afwezen Over de jongste zitting van de enquêtecommissie is oog het volgende bt kend geworden Obsmberlain heefi gelyk wy reeds mededeetdeo bekend dat Harr s bem vertrouwetyke niededeehngen wilde doen Maar hy bad dtarop geantwoord dat hy geen mededeetingen wenachte waarvan hy geen gebruik mocht maken Door sommigen wordt dit antwoord correct geoordeeld Ons di akt dat het feit dat een beambte de vertrouwelgke mededeelingen wilde doen bewy geno was dat die vflrtrouweiykheid niet zoo groot wai Zonder doet zooden die inlichtingeu toch niet worden aangeboden Maar Chamberlain heeft verder onder eede verklaard dat hy lot dien di vóór den inval nieti van de plaoneEwiat Den dag óor den inval £ r ia dui tyd geweest om maatregelen te nemen sn de regsering te Pretoria te waarfehnweo Maar die gelegenheid is ongebruikt gelaten Blyft dns alle luimte voor het vermoeden dat bet aanbod van vertrouwelyke mededeeliu en en het afslaan daarvan oorsproog vonden in te gsoote vertrouwelykbeid Beriohteo uit Persië die te Petersburg zyn sangekomeo bewysen opnieow hoe stelselnatig de Turken te werk gaan by de bestryding van al wat Christen is of heet ook buiten de grenzen van hun rgk Sedert twee jaren hebben zendelingen van Tarkye getrarht io Noord Perziê de gemoideren op te winden en aan te sporen toi oitroeiiug der daar wonende Armeniërs Tot gru eldsden is ha blykbaar alleen daarom oiet gekomeu omdat de regeeriog flink ii opgetreden Ëu dit krachtig iogrypen van de Perziacbe autoriteiten moet alleen te daukeo zyn aan protesten van Russische zyde Toen namelyk te Tabrjs kleins onlusten ontstonden en Armeniscbe families zich ouder de beschermiog van de Raisiscba en FrajiBche consnis kwamen stellen dreigde de eerste dat dadelyk Russische troepen uit bet uaastbysynde garnizoen de grens over zouden trekken wanneer de Perzische regeering niet b t r waakte voor de veiligheid barer Chriiteoooderdanen Dit dreigement beeft uitstakead gewerkt De Torken m eten den Perzen hebben wysgenuakt dat de Christenea eerst de Turken eu dan alle endire aanhangers vau Mohammed willeo verdelgen COLLECTEN BURGEMEESTER ea WETHOUDERS tod Gonda maken bekend dat door ben GEENE toeBtemmiog ia rerleend tot bet houden ran eene Collecte ten beboere aao de Liefdadif beidaaereeniffilig Hnlp eo Stenn voor Weez 0 aan alle Geaiodtana te Amaterdam dooh dat door bet Baataor dier inatalliof inKevol e artikel 13 der Wet aan 28 Jnoi 1854 Staatablad No 100 ALLEEN kennia ia gegaren aan bet Tooroeman tot bet bonden Tan die Collecte op 5 Mei a 8 Gouda 4 Mei 1897 Borgemaeater en Wetbondera foorooemd R L MARTENS Da Secrelaria BROUWER BargarlUke Stand GEBOREN 30 April Arnoldaa onderi A Molereld en M M ran Tok Wgeanda Catbaiina ondera J A Liaabunt en J M aan Vollen Wilhelmina Fredanoa ondera J GraTeatejjn eo C Saadera Jacobua ondera J Blokland en C M den Haag 1 Mei Jacobua Martinaa ondera J M Gretaer eo W de Graaff 2 Johannea Cornelia ondera C Groeaeweg en J M A Vermenlao Matthga Nelia oudara A Cabont en M W Scboonderwoerd OVERLEDEN 1 Mei W 8 tan der Zwalm 10 j A M Gorinan 70 j J M Montagne U n 2 P aan Dam 72 j T de jAg 2 j E BCL A D B 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Geneeskundigen hebben verklaar dat de echte Zwitserscfae Pillen van Apothe ker BICHABD B N UT een nitstekend en overtroffen taxceermiddel üyn omdat zy op zachte wyze werken zonder eenigen last of pyn te veroorzaken daarby zyn zb volkomen ooBchadelyk en goedkoop Wie mis lydl aan verstopping gebmike geeu ander middel Niet anders te re rkrygen dan in dooqes 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E TAX BANT£N KOLFF BotterdiMn Ontvaogen de NOUVKAUTÉS in PARASOLS doob inllea niet geëtaleerd worden A van OS Az Beiweg B 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 1 MEI Vrkn üolkn ei a 981 977 104 841 84 Aa 8 Jl a lli i 97 i 7 91 105 8 SI 1 18 108 98 41 100 94 l 880 9Si loov 54 a 100 80 148 HV 1 991 97 mm 1881 1001 74 88 1071 101 804 5 i 100 8 84 110 J 8V l 8ii i 78V loïV 101 100 1001 Itl 152 eid lOOl i 4SV 10 lov 1 103 70 107 j 4 8 187 118 lOfll i 106 108V 1081 1181 1191 89 z 11 KtDiauHD Cert Nad W S dito ilita dit Sdito diio dito S Ho lo OI I Geudl 1881 88 It uJB liiaolirü iai lSt 81 I OoaTlNH 0 l iu pipii r 18t8 t dito in lil er 1888 i Poanoii OW nel ooopon Sdito ticket S HoaUHD OU Uinnaal 18 t 4 dito jttoona 1880 4 dito bii Kutlii 1889 4 dito bj Hope 1889 90 4 dito In goud leen 1888 8 dito dilo dito 1884 SpAIcn Ferpit aohuldl881 4 Tliasau Oapr ConT laea 1890 4 Gec laeoiug aaria U Uac Ie niai aeria C ZmDAFt Bap T obl 189 8 Uailco Obl Bult ank 1890 Va ailiai i Obl 4onbap 1881 AvanaoAH 01ili ratien 189S 3 EorraaoiM Sted Icea 1894 8 Nao N Afr Uaudelav aanJ Araodab T b Mjj CartiSoalea DaliMaatacbappij dito Am Hypothoakb paodbr 4 üdt My der Vorataol aaud aO Hypolheekb pandbr S NaderlaiKlHbe bank aaad Kad HaaMmsalich dito N W kPao Hyp b pandbr S t tt Hypotheekb pandbr S i Ulr HypDtheekb dilo 87 Ooaiixa Uo l Honj banka od BuaL Hypotheekbank pandb 4 Avaaiat Equ t hypotli pandb 5 Maiw L ti I r Lau oarl 8 N D Holl IJ 8poorw Mü aand Mij tot Kxpl T 8t 8pw aaud Neil Init ëpoorvagai aand Nad Ku ul Afr Spn aaud 8 dko dito dito 1891 dito tiTUllSooofvl 1387 89 A i obl 8 Znid lial Spvmij AH obl 8 FoLBN WarHhau Weauon aaud 4 Bual Gi Buu Bpw Mij obl 4 i Baltiaoho dito aaud Ktaton dito aand iwang Dombr dito aaad 6 Kirak Ch AM Sp kap oW 4 dilo dilo oblig 4 Amaiai Cant Pao 8p Mij obl Okie fc Jorth W pr 0 aaud dito dito Wiu 81 Peter obl I DeuTerfc Bio Or Spm cart a lUiooia Central obl ta goud 4 LouiiT liMaaktillaOert aand Meiioo N Spw Mg la bvp o 8 Hiia Kanaaa r 4pct pref aand N York Ontaaioll Waal aand dito Feno Ohio oblig 8 Oregon Oalif la hyp in goud SI Paul Minn fc Manil obl 7 Un Pao HooMlün oblig 8 dilo dito Uno Col la hyp 0 6 OaJada Can 8outh Cert i aand Via C Ballw liNa lab d cO Amalerd Omnibua Hü aand Kolteid Tram egMaala aaud Ned Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 BlLoii Stad Aotwarpeu 181 li tl Stad Brnaael 1888 HOKO Thai BaguUr laaellicb 4 OoaTlMB Staatalee oing 1880 6 K K Oo lA Cr l880 8 JUK Blad Uadrid 8 1868 N 0 Ver Bea Hvp Spobl carl ADVEBTEWTIEN PDIKB OUDE 8GHIEDAMMEB GENEVEE Uerkt NIGHTOAP P HOPFK MAATKNIPPEK door JOH ST 4Xi dnldelijko bo chrgii5g met 57 aoorbeeldeo waardoor ieder zonder onderricht het knippen aan Japonnen enz kan laeren Baeda dniienden met anccei in gebmik De achoonate aanbeaelingeu aan particulieren ala aan deekondigen Frga alechta I 1 60 bg Hej POOBTUAN te iVoaUiayi EEi rniSGET DTQ DUKGRAAF EN BOOGBEBMBADEN VAN RUNLAND brengen bg deia Ur op bara kennia 1 dat hel Qaardarboek Toor het loopande jaar tar iniage vaa IngaUnden aal Uggaa aan den tot en mot dea 184 Mei aaaataande ea wel het Oaarderboek in agn geheel ter Secivtarie aan Rgnlaod te i iJ n op elkoB werkdag aan dea morgana 10 tot dea middags 4 uar en nittrekaela uit het Oaarderboek op de GemeenteSecretariën aan da hoofdplaataen der diitriotan 2 dat de Ingelanden hunne hetwaien binnen acht dagen na de ter iniage ligging en doa niterlgk op 26 Mei aohrifteiyk ea met de noodige bewgaatakkeu geetaaid aan da Veraenigde Vergadering moeten hebben ingeunden Dgkgraaf en Boogbaemradm van Rgaland EQBEKT DB VtUES Dgkgtmaf H P BERDENIS VAN BEKLEKOU BecraUrii iMdtn 1 Mei 1897 KonUikUjkti Uaii inaXt JViAHek DE BONIOBLOEHa Tan H K van8chaik Co gaaeatigd ta Qravmihait UtnlertWuM M ea sabg de Regentaiaelaan BOFLEÏERAIiCIERS aan Z M den KÜNINO aan BEU31E Indien gif hoest 1 1 gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Ba penor DruiTenBorat Honig Bxtract FLACUNH aan 40 Cti 70 OU ea 1 l aerkrggbaar hg ¥ H A WOLFF Drogut Markt Onda B B va MILD Veeratal B 126 te Oouda A BOUMAN MoordrKlU 1 O BATELANü Soshtp B T WIJK OudéLirr M KOLKMAN Waddinmn BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLM S iQuinaLaroche IR Staalhoudende Q ulna Laroche 18 de meest kraehUge en vereterkend KISA WIJN Aanberolen door tal van binnenen boitenlaiidacbe Geneeaheerea Verkrggbaar in leaachen it 1 00 en 1 00 CieARETTBH TS6EH ASTHIA De inademing van dan rook dezer Cigaretten gee t den Igder aan Aethnm Pteratond verlichting In Etni 80 en 6 C nta Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bg JSeeet en rerkoudheUl oploaaond en verzachtend Pröa per fleachje20Cent KsAKFitiBK k HoLja fiofleveranciera Zait VepOt te Oouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker e bü de meeate Apothekera en Itrogiaten verkrggbaar