Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1897

30ste Jaargang Donderdag 6 Mei 1807 No 7264 mmm mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatit va 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Ui ve dezer C oarant gpeschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN MT De van Oudsbekende M ECHTE en WERELDBEROEMDE DEVENTER KOEK eeurlfste en n mte Her Koekaooittn De OUDSTE FABRIEK op dergelijk gebied van ELOFMAN BAEESELMAIT Groote Poot is Terkr gbaar bg J VERWJEIJ Markt Het Fotografisch Ateliw STUDIO isdagelijks ook des ZONDAGS geopead WÊ roUen met H SÊ ProevenflSO P VAU DKR WAALS Fluweelen Singel SS bg da Tiendeweg FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gkeniisohe WissoherlJ ViM 11 OPPE HEIMEU 19 Kruiekade BoUerdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alfe Ueerenen Damasgarderoben alsook aUa Kiudargoederen Slliale inrichting voor het stoomen vaa fluoha mantels veeren bont enz ordgnen tafelkleeden ent worden naar deiepwste en laatste methode geverfd Alle goederen heUg gestoomd of geverfd worden onschadelgi voor de gezondheid earalgeaa staal bewerkt OAOELUKS VOOBHANDEN Versclie AarcLl ezi§ii BU A RIETVELD Lange Tiendeweg Oouda TANDARTS L CASSUTO Turfmarkt 171 ouda De DIRECTIE dn M t b ppg Cle t door Voormorg gereetigd te t Oravenhoge maakt bekend dat zg op heden op terzoek eervol omtltag beeft rerleend aan haren Bode te Gouda J rMIjÊi en in diens plaats heelt benoemd T BIINNËNDIJK t fjravn0iage 4 Mei 1897 m j De Directie Tooraoemd D D BOER DirectearThesanrier gH y VETTER Administrateur IE IIJIUIVU IL UUi an 10 tot S uur kebaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Toor middag Wat U d b iit inwrurui t geti Jicbt Rbocmatiek LanaenpyDen kortor UK anA ifDB Fristemps TE PARIJ S Zenden gratis nfranco het prubtlff geUlaatreerd MK UM raat nedarlftndschen of fraDschen t k t bersttonde de afbeeldingen der luUt nitgekomea modellen voor het Zom p elio n raa Ueedereo boeden enz voor beeren damei n tüaderen op gefrankeerde aanrraag au n JULES JILUZOT ft f PARIJS Stalen van zUdan wollen en katoens toSen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven an ongeveer o prijzett te bepalen DU album bevat tevens de inlichtlngaa welke voor de goedeen prompte nUvoerinïSA d r bestellingen benoodigdiUn BuMHitiin rm ronoi ee r worden mat eene verhooging van 5 OA rs A uttiH nn Utkmuult ntlit $ inttk flaaun iwi Htdtrkmd tm hult tntrgi DeUantan hebban gaene formaUtaltsi TOor de Inklaring of anderaints ta vervullei daar ns rtnuüdltltluill tl ütiméul N¥fi Brabant daarmede belast la Siiff Hüker Paiii ExpeHBr Yll kBsIkeltlltllMaaiiileveiiilaiitagn l fcilier Paifl Expeller Teltoadluli Hflt nxt tu sissdi la lain haisfesii gr ItoterlaifrExpeller Vtv 50 oent 76 mt id f 1 25 de fl h Toorlüudaa hi dt in ete Apotheken en bg I lL p ler t Ce te Hotterdsm Te GOUDA bjj A WOLKK Markt AlUb em DE LAAT ea VAN 80N apetheker Markt Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia net beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWARir i i HoUandsobe uitgaTe met 27 Ib Prijs a gnUen Ieder die n de ïerschrikkelgke gevolgen Tan des ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hitVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postïegols en in eiken boekiiuidel in Holland KMek en Polikliniek Toor OBSTBTBWE en tiVXÉBCOijOSIMB SprMknren dagelgks van 13 2 n Gratis Spreaknten Maandag Woeiudag en Vrijdag 9 11 nut DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr okYLi Qtnaihar DirecUur Stedelijke Gasfal riek ie GOUDA o prüs van het gas Is O cent per M en voor Kooktoestelleu ai Bbtoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met IS meter vrge leiding achter den gasmetor Voor 3 en 5 lichtgasmelers bedraagt de hnor 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 225 per week kunnen wokelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestelleu enz tegen betaling van eenige cenleu per week m huur bekomen Lijders aan Dauw of Saarwom drooge Toohüge Schubbendauwworm en het met dke kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk iSig ieuken der hutdt alsook elke andere hhidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die dooiUiemand genezen konden worden door Dr Hébr VUeh wendKfft Prgs zes gulden Ned Ct tegenTOomitbaUling ook postK els waarop toezending volgt vtg van port f inkomenderechten Verkrijgbaar bg do 8t MarienDrogerie Dantig Doitschland B f Prak van A BKIKKMAM ZOON t WEGEWS OPHEFEING van onze Speelgoederen ntdeelin u zgn wg besloten de tot nog toe voor lJ50 geadv U varscb staks onder den inkoopsprijs van de hand te doen Da hieronder vermelde 14 etnka kobten dus slecln ts 1 Een beweegb gek Pop faebb poriel kop m baar en hoed Een Elegant Koffieaerriefl beitaaadenit Koffieen Melkkannetje en Snikerpot Een metal Idaziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen K wem poppetje GEen surprise Toont Sinterklaas 7 Een Scbaap op rollen m w vacht Ëea mooie Klwinet £ ea mooie doos met Soldaten 10stake Een Pa rdenstal Twee Paarden Toor den SUl Een gekleede Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten U Een Veridoos met 12 Terechillende klearen 1 Penseel ens Verzending baiten de stad na outvacget ran pMiwissel groot f 1 20 anders onder remboara van f 1 35 franco door het gebeele land G SCHUBERT Co Arast JV Z Voorburg w 258 Handgeld f 200 twee bmderd gulden bg het aangaan van eenp vrywillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald veHof of in werkelijken dtema bg n gaan van een verbintenis om IWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Oot lnM Aanbrcngseld TWIITIG GULDEN Men metda zich aan rrijtemigera en MUittepHehtigm met onbepaald iwrto bg den OommanoaB van het Koloniaal Werfdepót te llardtrmjk of bg een der plaateelgke of Garnizoenscommandanten L ni MUittepllchtlgen onder de waptnen lot hun onmiddellgken Chet Failliel Heerenc onfectieü De curatoren in het Failliseei nt TlPPMANN H8SEB te Berlin zgn besloten om tot een spoedige liquidatie der zaak te komen gedurende eenige dagen een uitverkoop te houden zooals nog nimmer heeft plaats gehad alles I zal verkocht worden SC a 4y procent beneden fabrieksprijs De verkoop heeft plaats v af WOBJVSÜvJ G 28 IPiJ i in de zaal van 1 Hotel Drvi AUW Markt Goudi I De Ueeren Jonge eeren en Kinderkleeding zijn alle voor dit Voorjaar en J Zomerseizoen vervaardtgd alleen de nieuwste Dessins en Modellen iMeii haaste ilch dus v deie nooil meer ïoorkomende gelegeaheid te proflleerea I n Om tot een denkwgze te komen tot welke fabelachtige prgzen de goederen I verkocht zullen worden raadplege men onderstaande PRIJSNOTEERING KAMGAREN GEKLEEDKCOSTÜMEB onovertrefbaar v 24 voor 12 75 10 50 9 50 21 19 B0 17 50 28 12 50 20 i 23 18 50 12 50 JACQUET COLBERTS It ANTAlSIE COSTUMES in duizende dessins nieuwste genre Satinstof Jacquet of Colbert I CHEVIOT oht van kleur DIAGONAL Jacquet of Colbert Costumes DEM1SAI80N8 nieuwste genre en model I Jongeheeren Costumes halve prgs nieuwste dessins en genrea Kinder Costumes Concurrentie onmogelgk voor de halve prgs Duizende dessins Heeren en Jongeheeren Pantalons I LUSTRE COLBERTS geheel gevoerd eoht van kleur CHAMBBE CLOACKS voor den halve prgs VIlMfll ül lU OU van ai Bgzonder vestigen wg de aandacht on de prachüge CoUjotie Communie Costumes met Pompbroeken van af 5 50 Heeren Fantasie Hoeden nieuwste modellen v ƒ 3 50 voor 1 75 2 50 voor I ÖO m f SLECHTS 10 DAGEN Hotel DE PAUW Markt Gouda Hoogacbteod De Curatoreo lo het Faillissement LIPPMANN HOSER QcQhxh Stollwerck iri Chocolade en Cacao e I T Dmtaatiire door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod T8rlie rf i tortatlel en uitaloitand gebruik van en fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van StoUwerck 8 Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar le Etiketten De irma buiiaalde 7 Brevet als Hofleverancier 44 Eere fliploma s gouden enz Medaille een bewija van uit imt d f n fabrikaat Keed 187 schrerf da Aojademio nationall Hona u déMraon nne nedaille Vor remlèi IwMe en ooMddérmtton alTOtra exo Unit f brloe on d Ohooolat bonbona varies oto eto a Mtllw r k Ikbrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers en i Gaaeraalvertegenwoordiger Toor Nederland JidiB8 Hattemdodt Amatardam Ealverstraat 103 BINNENLAND OODDA 5 Hei 1897 VBBGADEBINOvAiinaK GEMEENTERAAD Vrgdag dan 7 Mei 1897 s namiddags li nnr Aan da orde Da benoeming van ean lid der Commissie voor de gemeeate gasfabriek De benoeming van 2i kieiars niei leden van d o gameenteraad tot Isden en plaatsvervangende leden vaa de verschillende stembnreanx voor het tgdvak 15 Mei 1897 15 Mei 1898 De entwerp verordening tar aanwgiing van ean stemlokaal voor ieder stem diitrict Hst voorstel tot nitgilte iif erfpacht vao gemeentegrond aan de Wed G de Jong geb Spragt Bet voorstel om de Wed T Verbroe geb Blom toe te laten tot den alkoop van de reohtsn der geaeente op een perceel aan de Karnemelksloot Het voorstel om den haar A A Bredina toe ta latsn tot den afkoop van de rechten der gaaeanta op een percael aan de Keilerstraat Bet voorstel tot wgiiging der gemeentebagrooting voor 1897 Bet voorstel tot wgsiging der begrooting van het lorgerlgk Armbastoor dienst 1896 Bet voorstel tot wgzigiog der begrooting van het Israëlitisch Armbestuur dienst 1896 Het voorstal tot uitbreiding der gemeentegasfabriek en de daarmede verband houdende voontallao Benoemd tot onderwgzer aan de openbare lagere school te Haastrecht de heer O H Veenstra onderwgzsr te Waddiaireen Heden morgen werd te Haastrecht aanbesteed den herbouw der afgebrande kerk mot consistorie te Haastrecht Ingewbreven werd door C P W Pesaing te Gouda voor f 32100 J H de Wilde te Goada 31243 J J Dogm te Gouda 31220 G Hoogendgk te Gouda 28743 C W den Hoed te Haastrecht 27480 W WBokhoven te Gouda 26280 en Th Hooft te Haastrecht 25987 Dooi de arrondissemeots recbtbank te Hotkerdam werden gisteren ds volgende vonnissen gewesen J B 21 jaar arbeider te Schoonhoven tEVlLLETOX D Doditm nn den Componist Dau drukte d tongen gntalto tiiI aso hur h rt n wedar werd ijj d pijjnlijlce ontroeriDg gawur dit daar atraki d aohoona bcwldao ran de toakomat bad Tarduiaterd flWat wg Took elkaar gaweeat lijn Clara dat EnlUa wy Mrat gVoelen waaneer ü vaa elkander geaohaiden ago tprak Elisibeth vgij waart voor mjj Bene aaalvr efoe moader aa eeae Triaadin en ik had maaifcmaal behoefte aaa uw wtg aao dw raad an Uoe Ultaabath dia zoo ver boren mij staats hadt gq befaoafta aau de aorg ea dan raad ran een onwatend meisje ajs ik Onwetend herhaalde de saDgeaprokene peinzend en Teraonk in gadaohlaD Daarop hervatte zij Clara a hand Tertrouwel k in de hare nemende fWeet gq wat ik wel eena gedacht heb kind all ik m jn leven en mgn toekoaut rergeleek bij de uweP Ban dacbt ik dat gjj da achoonste wetenachap bezit wyl tq sw f elak en bet geluk van anderen omsluit en dat gg et igt die ram ou allea misiehien het beate deel gtkecen hebt gAU er weinig of getn keua ia ralt het kieaen lioht zei Clara en ieto dat naar en amartelqken ghmlaoh cveMde Tertooaae lidi on dta kijul rM c wegens mishandeling van Leonardos Johannes Stekelenborg aldsar tengevolge waarvan deaa een schedelbreuk bekwam an den 9en Febroari j l overleed ot ses maanden gevangeniistral J van der T 46 jaar boomkweiker teGouda wegens oplichting lot esn maand gevangenisstraf i n jT T 26 jaar G T 33 jaar aa 0 T 29 j ar landbouwers te Beeuwgk wegens ernstige mishandeling van Cornells Jooganeel aldaar lot 3 maanden gevangenisstral ieder A R 63 jaar arbeider te üonda wegens het plegen vau oneerbare haadolio en art 247 Strwb tot 3 maanden getangnnisttraf De serste delinquent was boileo de 59 isrige opperman J J P wonende te Gouds Den Gen Jannari j l sou hg aldaar mpt het oogmerk om sich wederrechlelgk te bevoordeelen H gpiU hniivrouw van 8 Slasl ebben bewogeo tot de afgifta van een nasimlWine door baar deie te koop te vragen tegen maandelgkiche afbetaling dsarbg nadat hg baar had meegedeeld dat hg de vader was van Polbarst die een beddenwinkel te Gouda in de DoeUnsteeg beeft valicbaiyk voorgevende dal hij een werkman ia dienst van den heer Deasiog was door welk voorneven baar verlrouwen werd gewekt daar gemelde heer Dessiog lid was van den gemeenteraad te Gooda en bg baar te goeder naam en faam bekend stood dsarbg tevens in slrgd met de waarheid opgevend dat lijB vroow dien dag jarig wa en hg haar mst die naaimachine wilde verrassi n Het bleek dat beklaagde f 2 50 op de naaimsohina had betaald ea stdert niets meer van lioh had doen booren De machine die f 41 kostte beleende bg een aar later voor f 7 om daarna het beleenbriefja aan zekeren Valentgn U de Jong te verkoopsn Hoewel beklasgde erkende dat de voorgevens waaronder hg de machine had losgekregen bedrieglijk en in strgd met de waarheid waren beweerde bg dat hg baar zonder eenige boese bedoelingen had gekocht Maar zgn vroDw had baar niet willen acoepteeren volgens president Van Tienboven omdat zg mat den zwendel niets te makea wilde hebben en toen was hg met een dollen kop de deur oitgeloopen Het O M bg monde van mr J K Q Enderleia noemde het gepleegde fsit hoogst brutaal en reqoireerde tegen beklaagde een gevaageniistraf van zM maanden Da rgks veearta de heer H Anker vaa Ondewatar beeft den geheelen veestapel zgnde 70 stuks vee van den landbouwer A Ooms te Haastrecht Igdende verklaard aan mond an klaowzeer cachten mond Wat bleef ra oTer Elisabeth ala het baishonden waar te nemen na mama s dood en te lorgeo voor u en voor papa Talenten heb ik oiat bqna had zij gecegd helaas 1 maar z lohudde eren het blonde hoofd ala een Terroaning aan zieb zelie ven de weinige goede eiftenicbappen die mij gesohonken zyn heb ik besteed ten nutte van ben die ik lief heb Ligt hierin ennige rerdienale Neen want de liefde heefl den plicht voor 1n j tot een Trengda gemaakt Clara bad kalm gesproken maar in baar hart waa efn lioht te roerea snaar pqolqk aao het trillen geraakt l e teleurstelling die zg z oh ioatinktmatig bewast was dat haar vatler gevoelde ojver het eenige onbegaafde kind in ijo genialen kfiog bad altiid op haar teruggewerkt met dezelfde smarteUike gewaarwording als dia men uodf rTtndt bij het iien fan een wond in eena anden bont Zy had getracht door verdubbelde liefde en teederheid de schaduw te verdreven die in den beginne reeda wa opgerezen taaacken vader kind ea dat hasr onvermoeid pogen met too weinig uitslag bekroond werd dat ffu niet aao haar te wyten Ea toch had Clara bet aiohielva geweten tg bad ziohzelve betcbaldtgd geen ernergie genoeg te bezitten waardoor z iicb meealer kon maken van die eigeosebappên frelke baar neer touden bobben doei behooren ïot die kriag waarin zQ was grootgebracht en lylidat haar radv baar ala hopeleos bad opgraven had tij oog lang getracht door stadie n wilskraoSt tè gemoet te komen aap datgene wat zij aan natuhrjgken aaalflf te kort lohoot Haar ala zij dan tag hoe haar tolnjlToUui bfotdcr a luter 4pSM garni Ook het vaa van den landbouwer A Walaw$a te Vlist ia door dan heer H Anker rgka vsaarts te Ondewaler Igdeade verklaard aas de besmattelgke veaiiakta mond en klanwiser Op da vraag hoe bevalt het nieuwe hoofddeksel antwoordde een olSeiar der infanterie Wat den vorm betreft heel goed t is liobl zit gemakkelgk heeft ventilatis in Mn waord t is doelmatig en dat is hoofdzaak Bgsaak de versiering Deze is wel wal al te eenvaodig opgeval het Belgische model had ons daaria den weg kannen wgzen Had men dit nlst willen volgen dan ware bet beter geweest bat koord te vervangen door ean braeden gvoden of zilvaran band sooals aan de pel van oase a i offioieran Zooala bat nu is bwft de kapt iets onieklasds ik ion haast zeggen iets andaradjadanlaacbtig t Men sobrgft nit Nieuverslnis aan da Tel c Ons beticht omtMDt het niet in orde zga van da brandspuit der kazerne was onvotl lig Da spait die vroeger bg de gebuowen behoorde is nog steeds niet in orde maar de troepen kabben nit Utreoht mo andera spoit meegebMcht die als het Boodig it diensten kan btwgzen 4Iet departaaenl van oorlog ia van voor nessen het daarheen te laideo dat i € militiaplichkigen die deelnemen aan de vrgwillige oefeningen ia den wapsohsadel reeds in Juli kunaen worden aasgesteld tot mtlicienkorpo raal in plaats van zooals tot dusver in September In ds J B c leett men De Ie loit kwartiirmeeiter F H Kagl wordt psr earstvertrekkende bout van Atjeh naar Batavia gFëiacnserd dit was reeds het geval met ign collega K Match tarwgl de Maetingekerc ook de herbenoemden adjudant van dsn kommandaot der zeemacht den laitanant t z Ie kl Hissiog overbracht Onder de zieken bevond zich de le tuit der art T F M Backer die per brancard vervaard moest warden Op relt overleden twee mindere militairen en een Atjeiche gevangene De vrees om naar Padaog te worden geëvacuaard vaowaar da ala hersteld beschoawde militairen meeit allen weer naar Atjeb teroggazonden worden ii M groot dat de zieken alle kunstgrepen aaaweadan om dis haven voerbg ta komen een streven dat soms mst dea dood door hen bekocht wordt Maar da nood dwingt sr zgn in Atjeh conpagnieëa die eigeolgk s rtlën moesten besten en bet aaageUoren en in den grond reeds eigen waren dan tiet tjj we een moedelooa het hoofd xinken on te sebreian over zioh zelve en haar onvermogen 2g was niet too geheel van eerzaoht ontbloot um niet soms met bitter leed hst hemelsbreed versohil te voelen tussOben haar en de anderen en dal dit verschil baar verwgderd had ran haar vader dien t zoo innig bemiude en vereerde of ten miofte da reden waa dat zij vaak onverschillig en onopgemerkt door hem werd voorb gaan dat was een smart en fen teleurstelling t lke baar het droevig gemis te l tterder deden gevoelen Clara behoorde niet tot die energieke nataren dia s levens ootgooohelingen met kalme 6erhe a dragen omdat de wil het gebiedt lij was veeleer gelyk aan de bloemen die het aasgeticht wenden naar de zou en bet hoofd buigen in den atorm galgk ook aan de vogelen des hemels die zioh £ iagesd verheffen in de blaUiJHTkicht maar bg naderend noodweer angstig da kopjtir tusaohen d i vederen verbolgen Zg met baar stralend goudblond haar ec haar feeën gestalte met dat liefelijk rein gelaat die oBsohuldige reebruice oogen ea dien ktodertgken noud too attndoenljjk en zoo zaobt ig scheen niet geboren om to rerwijlen in de zwarte ecbaduwen Tan bet oogelnk maar om to stralen iit den vollen zonneglana van bet leven als een b enadigde Ooda en eeo kind dei lichta De invallende cchemeriag had haar grüze sluier diehtor ineen gesponnen om de jetigdiga jm lton dia bg elkander aau hel venster zaten Be fR n hadden lang gezwegen vervuld met baar eigen gedaehten maar na begon Clara weer to spreken tti hief bet hovtó op ea bur nuUt taa ta ii hospitaal herhargt garageld 6U0 k TOO liakaa Ta Haagdanbarg haalt Haandagavmd aaa hevige brsnd gewoed ia een hoog huis ia da Ksiseratrasse waar een modemsgazga geveatigd waa De vlifmosan verspreidden zich soo sael dat da bewoners niet meer langs ds trap kondei vlaohleo maar met brandladders gered moesten worden Een diaostmeitje geen anderen uitweg meer ziende begaf zieb zonder de komst van aan brandweerman af te wachten met bet hoofd naar benedan op saa vaa da ladders toen baar lichaam aaktram sloeg da ladder om i bet meisje hield sieh ia haar doodsangst vaal maar haar hoofd tloag tagsn ds ikraatataenen ta pletter Man tchrljft ait Dalft Da geheimsinnige asak van de gewelddadiga beroo iog alhier van den zadelmaker Colland uit sOraveabaga schgnt nog altjjd in aadaraoek ta zgn Op Verzoek vaa dsn aaditeai militait ar A C Weseobagan heeft de eommiasaris vaa politia alhier aan do inspeotenrs van politie Biafckaa en ten Harmsan van der Beek ean nader qndareoek gelast £ r agn getuigen in de Dêlftseha Ooarantc opgeroepen die io deze zaak iats aaaden knnnun mededeelea Oek is herhaaldaIffk da aloot achter de kasarna oitgebaggerd ao aan gedeelte vaa da sloot ia de Nieowa Laaa een tgdlaag door aan omheining aaa bai pnbliek verkeer oattrokken gewoodea De soldaat U L D is reeds gedaraada roia een maaad ia vaorioopig arrest in hal Buit van brwariag ta s Oravaahaga dooh omtrent agaa tateohtstelliog vowdan krggsraad is nog niets bekend De tentoonstelling van photogrolsoha konsl nitgeschnvsn door het hoofdbestanr der Dardtscbs tentoooitelliag zal gehoudso worden van 15 Joni tol 1 September Er zijn vier afdaelingen een voor liofhebben een voor vakmsoaan een voor walensohappelgka photografie Xstralaa mikroakopia enz an kleanophotografls en oen voor haodelartn in pbologrBfleartikelen Aan amateurs liefhabbats wordt gaan wsndvlakts in reksning gebracht Ds iazendingen moeien omlijsl of op karton gsplaki zga Uilgelooid liJn diplamas vier zilvaran an vier broezen medailles Bovendien stelde bet tgdscbnft Lax een medaille beschikbaar voor ds beste iozeading op hst gebied der genrebeelden van lisfhebbaia rn bet Weekblad voor photografist Ivaa mat nadsr te oaackrgien beateamieg Weet ge Elisabeth wat mg bel meest brdroeftP vroeg ijj met een taohte trillende stem die vm aUl vergoton tranen sprak Zie als ge zult t n hreogefraan en ik mgn taak van hulscrouw u géaeltia gausch alléén moet vervuUea dan zal papn gevoelen hoevsel hü aan a verloren heeft en hoe weinig vergoeding hg voor dat verlies kan vinden bg t n eenü overgebleven kind Rn als hfj dea avonds tbw koBBt van zgn oonoerten of repetltlflo dan aal er niemand zijn die met hem spreken kan over de diDgeo welke hem alleen woaraohtlg belang foboezemi n niemand dia zoo volkomof ala g kan dealen in allM waarvoor hg leeft en waarnaar lijn gaosobe ziel uitgaat Het doet mg leed Ëtiaat eth leedvooral voor papa dat ik niet iets meer voor hM zgn kan Zeldnn badden z dit ODderwerp aangeroerd bet waa meeaUl de aanl Aig geweest tot eeo laohton nlrijd want Uliaabethbad altgd den aehgn aaagenomeo van niet to kunnen treden in de ioziebtea barer zuator hoewel a reeds lang had geuen aa t de fijne opmerkingsgave van de vrouw die veel dankt en gevoelt welke de aebadaw waa die langzaam zgn sluier begoa uit to braidea over het lenitlf leven van baar lievelinge OAk an wilde z Clara s woorden met xaohthaid weerleggen toen er een atop op bet portaal klonk en baar vader biboentrad Het waa uo foraobe edele versehynti die raa t begaaftlen kunatonaar ata lija mannel k gelaat golveuden grgsen baard on het zilverwïUa bav met een weelde vaa zware lokken betlohikeai fd omgaf